Sunteți pe pagina 1din 7

- Raport privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2008 -

CAPITOLUL 8.

SUBSTANŢE ŞI
PREPARATE CHIMICE
PERICULOASE

8.1. INTRODUCERE

Principalele obiective generale ale noii strategii privind chimicalele sunt:


perfecţionarea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului faţă de riscurile prezentate de
acestea, concomitent cu îmbunătăţirea competitivităţii industriei de chimicale a UE, prin
Sistemul de Înregistrare, Evaluare şi Autorizare a Substanţelor Chimice - REACH.
REACH se bazează pe ideea că industria trebuie să se asigure că chimicalele pe
care le produce şi le plasează pe piaţa UE nu trebuie să afecteze sănătatea umană sau
mediul. Industria trebuie să aibă cât mai multe cunoştinţe despre proprietăţile
substanţelor şi administrarea potenţialelor riscuri ale acestora. Autorităţile trebuie să-şi
concentreze resursele pentru a se asigura că industria îndeplineşte obligaţiile şi
acţionează asupra substanţelor care prezintă foarte mare îngrijorare sau există
necesitatea unei acţiuni la nivelul Comunităţii.
Legislaţia în domeniul chimicalelor se referă la controlul şi evaluarea riscului pe
care substanţele si preparatele chimice periculoase îl au pentru sănătatea populaţiei şi
pentru mediu, la restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi
preparate chimice periculoase, controlul importului şi exportului acestora, introducerea
pe piaţă a biocidelor şi precum şi a substanţelor care epuizează stratul de ozon.

- 176 -
- Raport privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2008 -

Referitor la RACH, APM BN a informat agenţii economici producători/importatori


de substanţe chimice din judeţul Bistriţa-Năsăud (material informative pe site-ul Agenţiei
precum şi adrese scrise) asupra prevederilor şi termenelor de preînregistrare a
substanţelor chimice ca atare, în preparate şi cele eliberate intenţionat din articole,
conform Regulamentului REACH, la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice
(ECHA).

8.2. INFORMAŢII REFERITOARE LA SUBSTANŢELE CHIMICE CA


ATARE SAU ÎN PREPARAT CONFORM ORDINULUI MMGA NR.
100/MEC NR. 552/2005

Conform Ordinului MMGA nr. 1001 / MEC nr.552/2005 Agenţiile Locale pentru
Protecţia Mediului nu au competenţa pe acest ordin.

8.3. IMPORTUL ŞI EXPORTUL ANUMITOR SUBSTANŢE ŞI


PREPARATE PERICULOASE (PIC)

În conformitate cu Regulamentul 304/2003 privind exportul şi importul produşilor


chimici periculoşi a fost actualizat inventarul agenţilor economici importatori şi
exportatori de substanţe chimice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul
2008. S-a constatat că din cei 15 agenţi economici verificaţi nici unul nu se încadrează
în prevederile Regulamentului sus menţionat.

8.4. PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL POLUĂRII MEDIULUI


CU AZBEST

Societăţile comerciale care sunt inventariate ca fiind deţinătoare de produse cu


conţinut de azbest sunt în număr de 18, cantităţile de deşeuri inventariate urmând a fi
eliminate în baza contractelor încheiate cu societăţile SC APISORELIA SRL Piatra
Neamţ, SC FIBROCIM SA Aleşd.

- 177 -
- Raport privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2008 -

8.5. SUBSTANŢE REGLEMENTATE DE PROTOCOLUL DE LA


MONTREAL (ODS)

Substanţele care distrug stratul de ozon şi care fac obiectul protocolului de la


Motreal sunt:
¾ clorofluorocarburi – CFC-uri – utilizaţi ca agenţi frigorifici, solvenţi, aerosoli
farmaceutici şi cosmetici, agenţi de expandare în tehnologia de producţie a
spumelor de izolaţie;
¾ haloni – utilizaţi ca substanţe de luptă împotriva incendiilor;
¾ hidrocarburi parţial halogenate – HCFC-uri – utilizaţi ca agenţi frigorifici, agenţi de
expandare a spumelor de izolaţie, solvenţi, aerosoli;
¾ tetraclorura de carbon – solvent industrial;
¾ metilcloroform (1,1,1 tricloretan) – solvent industrial;
¾ bromura de metil – MeBr – utilizată în dezinfecţia solului în spaţii închise, cum ar
fi sere, solarii, etc., la tratamente de igienizare prin fumigaţie a incintelor şi
spaţiilor de depozitare, la tratamente fitosanitare destinate protecţiei plantelor,
tratamente de dezinfecţie destinate transportului legumelor şi fructelor proaspete.
Toate acestea sunt reglementate de Regulamentul nr. 2037/2000, care se aplică
producţiei, importului, exportului, comercializării pe piaţa internă, utilizării, recuperării,
reciclării, regenerării şi distrugerii substanţelor care epuizează stratul de ozon.
În judeţul Bistriţa-Năsăud nu există producători de ODS (substanţe care
epuizează stratul de ozon). Sursele de ODS-uri sunt reparaţiile instalaţiilor frigorifice şi
activităţile în care se folosesc solvenţi (curăţătoriile chimice, activităţi industriale şi
laboratoarele chimice). În tabelul 8.6 este prezentată situaţia consumului de ODS-uri
pentru anul 2008.
Tabel 8.5.1.
Situaţia consumurilor de ODS-uri în judeţul Bistriţa-Năsăud, anul 2008
Cantitatea Cantitatea
Tipul de Cantitatea Cantitatea Cantitatea
regenerată distrusă
substanţă vehiculată în recuperată reciclată in
in 2008 in 2008
vehiculată 2008 (Kg) in 2008 (Kg) 2008 (kg)
(kg) (kg)
R-134a 67,5 3,2 - - 3,2
HFC-12 20,7 - - - -
HFC 407 3 - - - -
HFC 22 16,6 1,7 - - 1,7
R-134 35 9 9 - -
R-600 10 - - - -
R-600 A 4 - - - -
R-409 4 - - - -
R-410A 12 - - - -

- 178 -
- Raport privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2008 -

percloretilena 2675 300 300 - -


cloroform 1 - - - -
diclormetan 5070 400 - - 400
triclormetan 15 - - - -
tricloretena 2 -- - - -
Au fost identificaţi un număr de 6 agenţi economici care utilizează agenţi
frigorifici, 4 curăţătorii chimice si un singur agent economic care folosesc solvenţi
cloruraţi. De asemenea cantităţi foarte mici de solvenţi cloruraţi au fost utilizate şi în 2
laboratoare chimice din Bistriţa.

8.6. BIOCIDE (UTILIZARE, IMPORT, EXPORT)

Produsele biocide, aşa cum sunt definite de actele normative, sunt acele
substanţe active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active,
condiţionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă,
să împiedice, să facă inofensivă şi să prevină acţiunea sau să exercite un alt efect de
control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice.
Produsele biocide sunt clasificate în patru mari grupe:
1. dezinfectante şi produse biocide generale (produse biocide pentru igiena umană,
dezinfectante pentru spaţii private şi zone de sănătate publică şi alte produse
biocide, produse biocide pentru igienă veterinară, dezinfectante pentru industria
alimentară şi industria de preparare a furajelor, dezinfectante pentru apa potabilă)
2. conservanţi (conservanţi pentru: produse îmbuteliate, pelicule, lemn, fibre, piele,
cauciuc şi materiale polimerizate, zidărie, instalaţiile de răcire pe bază de lichide,
produse ce împiedică depunerile de nămoluri, conservanţi pentru fluidele utilizate
în metalurgie)
3. pesticide (rodenticide, avicide, moluscocide, insecticide, acaricide şi produse
pentru combaterea altor antropode, repelenţi şi atractanţi)
4. alte produse biocide (conservanţi pentru produse alimentare sau furajere,
produse antibiodermă, fluide pentru îmbălsămare şi produse taxidermale, biocide
pentru combaterea altor vertebrate).
În judeţul nostru nu au fost identificaţi agenţi economici importatori/exportatori de
produse biocide, avem doar utilizatori de astfel de produse, în diferite domenii de
activitate, gama acestora fiind foarte largă.

- 179 -
- Raport privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2008 -

8.7. POLUANŢII ORGANICI PERSISTENŢI

Poluanţii organici persistenţi – POP sunt substanţe chimice care persistă în


mediul înconjurător, se bioacumulează în organismele vii şi prezintă riscul de a genera
efecte adverse asupra sănătăţii umane şi a mediului. Aceste substanţe intră în mediul
înconjurător ca rezultat al unei activităţi antropice. Cercetările ştiinţifice evidenţiază
faptul ca POP cauzează efecte daunătoare semnificative asupra sănătăţii umane şi
mediului înconjurător.
Emisiile de POP provin din patru sectoare economice importante: agricultură,
industrie, transporturi şi energie, la care se pot adăuga şi alte surse ce includ aşezările
umane cu depozite de deşeuri precum şi crematoriile de deşeuri medicale.
Cele mai importante categorii de POP sunt:
- pesticidele: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex si toxafen
- substanţele chimice industriale: hexaclorbenzen (HCB), bifenili policlorurati
(PCB)
- produsele secundare: dioxinele si furanii.
În ceea ce priveşte dioxinele şi furanii, menţionăm că au fost închise toate
crematoriile de deşeuri medicale de pe teritoriul judeţului, ca urmare nu există probleme
legate de produsele secundare de ardere susmenţionate.

8.8. PRODUSE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR

Prin pesticide se înţelege orice substanţă sau amestec de substanţe, inclusiv


amestecurile acestora cu ingrediente, destinate utilizării în agricultură, silvicultură, în
spaţiile de depozitare, precum şi în alte activităţi, în scopul prevenirii, diminuării,
îndepărtării sau distrugerii dăunătorilor, agenţilor fitopatogeni, buruienilor şi altor forme
de viaţă animală sau vegetală, inclusiv a viruşilor, dăunătoare plantelor şi animalelor
domestice, a insectelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile la om, precum
şi produsele pentru reglarea creşterii plantelor, defolierea acestora.
După gradul de toxicitate, produsele fitosanitare se clasifică în patru grupe astfel
"Foarte toxice (T+)", "Toxice (T)", "Nocive (Xn)" şi "Iritante (Xi)".
Astfel conform cu datele furnizate de către Direcţia Fitosanitară Bistriţa-Năsăud
pe raza judeţului, există de un număr de 30 agenţi economici autorizaţi pentru
comercializare produse de protecţia plantelor, 4 agenţi economici autorizaţi pentru
prestări servicii cu produse pentru protecţia plantelor şi 16 agenţi economici care deţin
autorizaţie pentru utilizare produse de protecţia plantelor din grupa preparatelor foarte
toxice (T+) şi toxice (T).
La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud mai există un număr de 5 locaţii în care sunt
depozitate deşeuri de pesticide.
1.SC RAAL SA - Dumitra, ( 1324 kg, 200 litri)

- 180 -
- Raport privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2008 -

2.SC EUROFERMA DS SRL – Dumitra, (800 litri)


3.MIHALCI GHEORGHE – Teaca, (300 litri)
4.HORGA VIOREL - Pintic, ( 1350 kg, 282 buc ambalaje)
5.RUS ANGELA – Bistriţa ( 1000 kg, 1000 litri, 1250 buc ambalaje).
În cursul anului 2008 au fost transportate in vederea eliminării o cantitate de
0,995 tone deşeuri de pesticide aparţinând SC MIRO SA Ferma Pietriş, precum şi 115
bucăţi ambalaje PVC şi 7 bucăţi ambalaj din tablă in care au fost ambalate aceste
deşeuri de pesticide. Aceste deşeuri au fost transportate în vederea eliminării la SC
SETCAR SA Brăila.
La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud nu există nici un agent economic care produce,
importă sau utilizează produse pentru protecţia plantelor cu conţinut de endosulfan.
In tabelul de mai jos este prezentată situaţia consumului de pesticide utilizate în
sectorul agricol în anul 2008, întocmită în conformitate cu datele transmise de către
Unitatea Fitosanitară Bistriţa-Năsăud:

Tabel 8.8.1.
Situaţia consumurilor de pesticide în judeţul Bistriţa-Năsăud, anul 2008
Tipuri produse protecţia plantelor
Cultura Insecticide Erbicide Fungicide
Cantitatea Suprafaţa Cantitatea Suprafaţa Cantitatea Suprafaţa
(tone) tratată (ha) (tone) tratată (ha) (tone) tratată (ha)
Cereale 0,007 650 8,147 17200 0,639 2014
Plante tehnice 0,101 75 0,258 275 0,291 500
Legume 5,627 3500 1,131 250 42,706 3500
Pomicultura 24,918 3150 0,949 1200 44,063 3150
Cartofi 0,796 10700 5,960 7500 39,034 10700
Viţa de vie 0,194 200 - - 3,140 200
Total 31,643 18275 16,445 26425 129,873 20064
Nu au existat la nivelul judeţului, în anul 2008, agenţi economici importatori direcţi
sau exportatori de produse pentru protecţia plantelor.

8.9. EVALUAREA RISCULUI ASUPRA MEDIULUI REPREZENTAT DE


PRODUSELE BIOCIDE ŞI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR

Conform declaraţiei Unităţii Fitosanitare Bistriţa-Năsăud la nivelul anului 2008 nu


s-au semnalat cazuri de impact asupra mediului cu ocazia efectuării tratamentelor
fitosanitare la culturile agricole şi silvice de pe teritoriul judeţului.
Privind măsurile de mediu legate de utilizarea produselor de protecţia plantelor,
Unitatea Fitosanitară Bistriţa-Năsăud acţionează prin:
¾ Întocmirea şi popularizarea buletinelor de avertizare în care sunt indicate
momentul optim de executare a tratamentelor fitosanitare şi dozele ecologice de
utilizare a pesticidelor

- 181 -
- Raport privind starea mediului din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2008 -

¾ Autorizarea comerţului cu produse de protecţia plantelor numai a agenţilor


economici cu personal atestat pentru această activitate
¾ Monitorizarea stocurilor de pesticide cât şi a deşeurilor de produse pentru
protecţia plantelor şi urmărirea asugurării securităţii depozitelor de astfel de
deşeuri, pentru evitarea riscului de impact asupra mediului
¾ Control anual al nivelului de reziduuri de pesticide în plante şi în produse
vegetale
¾ Prin Poliţia fitosanitară – se acţionează pentru respectarea legislaţiei fitosanitare
privind depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor pentru protecţia
plantelor.
În anul 2008 nu au existat situaţii de încălcare a prevederilor legislative în ceea
ce priveşte activităţile autorizate în domeniul pesticidelor.

8.10. METALELE GRELE – MERCUR, NICHEL, CADMIU, PLUMB

În cursul lunii septembrie 2008 a fost actualizat inventarul agenţilor economici


care desfăşoară activităţi cu mercur şi compuşi cu mercur, sau care sunt deţinători de
mercur pur sau în compuşi, sub formă de deşeu. A fost identificat un singur agent
economic care importă aparatură medicală şi compuşi cu mercur utilizat în activităţi
medicale şi stomatologice, agent economic care a importat în anul 2008, o cantitate de
0,003 tone capsule aliaj argint pentru uz stomatologic, precum si 18 agenţi economici
care deţin deşeuri de mercur si compuşi cu mercur.
În cursul anului 2008 a fost întocmit inventarul agenţilor economici care
desfăşoară activităţi cu metale restricţionate – Cd, Cr, Ni, Pb, Co, As şi compuşi ai
acestora, în conformitate cu prevederile HG nr.347/2003. La nivelul judeţului Bistriţa-
Năsăud s-au înregistrat un număr de 3 agenţi economici care desfăşoară activităţi cu
metale restricţionate, precum şi un număr de 4 agenţi economici care deţin compuşi ai
metalelor restricţionate menţionate mai sus.

8.11. INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A DETERGENŢILOR

A fost întocmită situaţia referitoare la importatorii, producătorii şi ambalatorii de


detergenţi în judeţul Bistriţa Năsăud, constatându-se existenţa unei singure firme care
produce şi ambalează săpunuri SOC. COOPERATISTA MEŞTEŞUGĂREASCĂ
CHIMICA Bistriţa. Aceasta unitate a fost notificată cu privire la respectarea HG
658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului
648/2004 privind detergenţii. Cantitatea de săpun produsă anual este de aproximativ 36
tone.

- 182 -