Sunteți pe pagina 1din 10

AVIZAT

Director:
Liceul Tehnologic „Dinu Brătianu” Ștefănești Profesor: Mincă Eduard Avizat,
Clasa: a IX – a şcoala profesională Șef de Comisie,
Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
Nr. ore / săpt.: 2 ore; 34 saptamani

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2017-2018

Semestrul I
Programa aprobată cu O.M.E.C.I. nr. 5099 din 09.09.2009, filiera tehnologică, toate profilurile şi specializările
Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
învăţare
Norme de protecţia muncii Norme de protecţia muncii şi PSI 1 S1
Testare iniţială Testare iniţială 1 S1
1. Dezvoltarea 1.1. Identificarea componentelor hard •Unitatea centrală
deprinderilor şi soft ale unui calculator personal •Dispozitive de intrare
moderne de •Dispozitive de ieşire
utilizator 1 S2
•Memorii
•Conceptul de sistem de operare
•Tipuri de software
1.2. Descrierea funcţionării unui •Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal
1 S2
calculator personal
1.3. Definirea conceptului de reţea de •Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet)
calculatoare şi enumerarea avantajelor •Partajare resurse, comunicaţii în reţea 1 S3
lucrului în reţea
1.4. Argumentarea necesităţii •Drepturi de acces
securizării •Viruşi informatici şi antiviruşi 1 S3
computerelor şi a reţelelor
1.5. Descrierea implicaţiilor utilizării • Ergonomia postului de lucru
calculatorului, din punct de vedere al •Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului 1 S4
sănătăţii •Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat
1.6. Descrierea aspectelor de bază •Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software
legale privind utilizarea soft-ului •Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru 1 S4
utilizator)
2. Cunoaşterea 2.1. Operarea corectă la nivel elementar • Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului 1 S5
modului de • Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale
utilizare a unor calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie
1
medii informatice instalată, etc.)
de lucru 2.2. Descrierea interfeţei sistemului de • Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu:
operare opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare)
1 S5
• Pictograme
• Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre
2.3. Descrierea organizării informaţiilor • Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut
1 S6
pe suport extern
2.4. Dobândirea deprinderilor de lucru • Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare,
cu discuri logice, directoare, fişiere redenumire, realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un
alt suport extern, vizualizarea conţinutului, determinarea dimensiunii 1 S6
• Schimbarea discului de lucru curent
• Schimbarea directorului de lucru curent
2.5. Utilizarea unor accesorii ale • Notepad
sistemului de operare Windows • Paint 1 S7
• Calculator
2.6. Aplicarea modalităţii de tipărire a • Imprimantă
1 S7
unui fişier • Instalarea în sistem a unei imprimante
2.7. Realizarea unor aplicaţii practice • Sugestii: realizarea unei felicitări, realizarea unei diplome, editarea unui
afiş sau a unei foi publicitare 1 S8
• Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie
2.8. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv • Descrierea diverselor tipuri de tastaturi
de introducere a datelor şi în special de • Funcţiile tastelor
1 S8
editare. Funcţiile mouse-ului • Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu
tastatura
2.9. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor • Lansarea unei aplicaţii de procesare de text
de bază necesare prelucrării unui text • Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui
• Crearea unui document nou
1 S9
• Închiderea unui document
• Utilizarea „Ajutor”-ului
• Închiderea aplicaţiei de procesare de text
2.10. Utilizarea operaţiilor de bază în • Iniţializarea paginii de lucru 1 S9
procesarea textului • Introducerea informaţiilor în text, funcţia„Anulare”
• Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul document
• Copierea, mutarea, ştergerea – folosirea comenzilor „ Copiere”, „Lipire”,
„Decupare”
• Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire”

2
2.11. Aplicarea diferitelor modalităţi de • Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor
formatare a textului • Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi
subliniere.
• Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text
• Utilizarea culorilor în text
1 S10
• Alinierea textului în cadrul documentului
• Spaţierea rândurilor
• Copierea formatului unui text selectat
• Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe
punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor
2.12. Utilizarea avansată a editorului de • Folosirea listelor (numerotare, marcatori)
texte • Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare
• Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele
1 S10
• Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor
• Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor
• Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model, etc.)
2.13. Formatarea finală a unui • Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document,
document numerotarea paginilor
1 S11
• Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii
• Nota de subsol sau de sfârşit de text
2.14. Descrierea şi aplicarea corectă a • Trecerea în revistă a documentului – examinare înaintea imprimării
modului de tipărire a unui document • Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire - fereastra Imprimare
1 S11
• Tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un
fişier
2.15. Realizarea unor aplicaţii practice • Sugestii: întocmirea unei cereri, realizarea unei diplome complexe,
realizarea unei pagini pentru fax, realizarea unui raport, realizarea unei
1 S12
scrisori oficiale, întocmirea unui referat la o disciplină studiată
• Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie
3. Elaborarea unor 3.1. Definirea noţiunilor legate de • Istoria Internetului
produse utilizabile „arhitectura” Internetului • Protocolul de transmisie TCP/IP 1 S12
care să dezvolte • Browser- protocolul http
spiritul inventiv şi 3.2. Enumerarea serviciilor oferite în • WWW (World Wide Web)
creativitatea Internet şi descrierea acestora • E-mail
1 S13
• Chat
• FTP
3.3.Enumerarea componentelor •Adresarea de Internet – adrese de pagini
necesare accesului la Internet • Adrese de e-mail 1 S13
• Browsere (elemente generale de interfaţă şi utilizarea acestora)
3.4. Clasificarea şi folosirea modului de • Adresarea de Internet – adrese de pagini
adresare în Internet • Adrese de e-mail 1 S14
• Browsere (elemente generale de interfaţă şi utilizarea acestora)
3.5. Utilizarea posibilităţilor de căutare • Motoare de căutare 1 S14

3
a informaţiilor
3.6. Aplicarea modalităţilor de folosire • Programe de poştă: Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora,
a serviciului de e-mail Pegasus etc.
• Citirea, întocmirea, trimiterea, redirecţionarea unui mesaj
• Folosirea facilităţii „ataşare fişiere” 1 S15
• Folosirea agendei de adrese
• Administrarea e-mail-urilor (directoare, filtre)
• Căutarea adreselor de e-mail
3.7. Descrierea şi aplicarea măsurilor • Apărarea împotriva viruşilor
1 S15
de securitate în utilizarea Internetului • Firewall
3.8. Utilizarea corectă a regulilor de • Adresarea politicoasă.
1 S16
comportare în reţeaua Internet • Respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de Internet
Recapitulare Recapitulare 1 S16

Vacanta de iarnă 23.12.2017 – 14.01.2018

Unitatea de Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. Obs.
învăţare ore
3. Elaborarea 3.9. Realizarea unor aplicaţii • Sugestii: căutarea şi extragerea unor informaţii pentru una
unor produse practice dintre disciplinele studiate folosind motoarele de căutare; 1 S17
utilizabile care utilizarea acestora într-un referat
să dezvolte 3.10. Utilizarea operaţiilor de • Lansarea editorului HTML
spiritul inventiv bază necesare realizării unei • Interfaţa editorului 1 S17
şi creativitatea pagini HTML
3.11. Folosirea elementelor de • Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil,
bază pentru inserarea în pagină a culoare – obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint (Edit
elementelor: text, imagine colors) şi cu aplicaţia Calculator (Dec-Hex)
1 S18
• Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii:
poziţionare, dimensiuni, încadrare în text
• Formatarea unui fundal sau a unei teme
3.12. Aplicarea operaţiilor de • Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a 1 S18
4
23-27 aprilie 2018„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
bază necesare pentru realizarea copia text, imagine
unei pagini – copiere, mutare,
ştergere
3.13. Enumerarea şi aplicarea • Realizarea unei legături pe un text
modalităţilor de a realiza o • Realizarea unei legături pe o imagine 1 S19
hiper-legătură • Maparea unei imagini

Vacanta intersemestrială 03.02.2018 – 11.02.2018


3.14. Utilizarea tabelelor într-o • Inserarea unui tabel
1 S19
pagină WEB • Formatarea tabelului
3.15. Realizarea unor aplicaţii • Sugestii: întocmirea unei pagini WEB personale, realizarea
practice paginii clasei utilizând paginile personale 1 S20
• Modalităţi de depozitare a paginilor
1. Dezvoltarea 1.1. Aplicarea operaţiilor • Deschiderea aplicaţiei 1 S20
deprinderilor elementare şi a conceptelor de • Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul
moderne de bază ale aplicaţiei Excel • Folosirea funcţiei „ajutor”
utilizator • Închiderea aplicaţiei
• Moduri de vizualizare

5
1.2. Utilizarea opţiunilor de • Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor

23-27 aprilie 2018„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


formatare şi gestionare a datelor paginii, orientarea acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere
din foile de calcul numere pagină, etc.
• Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor
conţine
• Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri
• Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare
• Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau
neadiacente, a unei linii, a unui rând
• Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a
1 S21
aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre
• Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei
linii, a unui rând
• Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule
• Inserarea de rânduri/coloane
• Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor
• Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere
• Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup
de celule
• Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii
1.3. Utilizarea formulelor şi a • Introducerea unei formule simple într-o celulă
funcţiilor • Formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri
şi împărţiri
• Completarea automată a unei serii de date (autofill)
1 S21
• Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average
• Funcţia if
• Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule
în formule sau funcţii
1.4. Utilizarea corectă a • Fixarea opţiunilor pentru tipărire
opţiunilor de tipărire a unei foi • Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule
1 S22
de calcul adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul

1.5. Utilizarea unor tehnici şi • Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru 1 S22
procedee de realizare de grafice de calcul
şi diagrame • Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic
• Schimbarea tipului diagramei
• Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor
6
1.6. Realizarea de import obiecte • Importul de fişiere imagine, grafice, etc. într-un registru de
calcul
1 S23
• Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat

1.7. Realizarea unor aplicaţii • Sugestii: situaţia mediilor elevilor clasei la sfârşitul unui
practice semestru
• Calcule de dobânzi bancare 1 S23
• Realizarea unor tabele de buget
• Inventare
2. Cunoaşterea 2.1. Aplicarea operaţiilor • Deschiderea aplicaţiei
modului de elementare şi a conceptelor de • Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze de
utilizare a unor bază ale aplicaţiei Access date existente
1 S24
medii • Folosirea funcţiei „ajutor”
informatice de • Închiderea aplicaţiei

31.martie 2018 – 10 aprilie 2018Vacanta de primavara :


lucru • Moduri de vizualizare
2.2. Operarea cu baze de date • Proiectarea unei baze de date
• Crearea unei tabele
• Definirea unei chei primare
• Stabilirea unui index
• Modificarea proprietăţilor unui câmp
• Introducerea de date în tabelă
• Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă 1 S24
• Modificarea datelor într-o tabelă
• Adăugarea de înregistrări într-o bază de date
• Ştergerea de înregistrări într-o bază de date

2.3. Crearea şi utilizarea • Crearea unui formular simplu


formularelor • Introducerea datelor în baza de date folosind formulare simple
• Formatarea textului
1 S25
• Schimbarea culorii fondului într-un formular
• Importul unei imagini sau fişier text într-un formular
• Modificarea modului de aranjare a obiectelor în formular
2.4. Utilizarea informaţiilor • Conectarea la o bază de date existentă 1 S25
dintr-o bază de date • Căutarea unei înregistrări
7
• Crearea unei interogări simple
• Crearea unei interogări multiple
• Salvarea unei interogări
• Filtre: adăugare, eliminare
• Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare
• Selecţia şi sortarea datelor după criterii sau în baza
operatorilor logici uzuali
2.5. Crearea şi utilizarea • Crearea unui raport
rapoartelor • Modificarea unui raport
1 S26
• Crearea, modificarea unui antet şi subsol
• Gruparea datelor într-un raport, total-raport, subtotal-raport
2.6. Realizarea unor aplicaţii • Realizarea bazei de date a clasei şi interogarea ei
1 S26
practice

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


3. Elaborarea 3.1. Aplicarea operaţiilor de • Pornirea aplicaţiei
unor produse bază necesare realizării unei • Deschiderea unei prezentări existente – modificarea şi
utilizabile care prezentări - PowerPoint salvarea prezentării
să dezvolte • Închiderea prezentării
spiritul inventiv • Folosirea „Ajutor” – ului
şi creativitatea
1 S27

3.2. Aplicarea elementelor de • Crearea unei noi prezentări


bază în • Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) –
procesarea textului modificarea acestora 1 S27
• Inserarea unui text
• Inserarea unei imagini
3.3. Utilizarea operaţiilor de • Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a 2 S29
bază necesare pentru realizarea copia text, imagine, diapozitive în cadrul unei prezentări sau
unei prezentări - copiere, mutare, între mai multe prezentări active
ştergere • Ştergerea obiectului selectat
3.4. Aplicarea modalităţilor de • Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare
8
formatare a unei prezentări • Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare
3.5. Utilizarea elementelor • Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori,
grafice în centrare, aliniere
prezentare • Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv
• Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text
• Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri
• Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic - mutarea,
mărime, culoare, umbriri
3.6. Utilizarea diagramelor • Crearea unei diagrame
• Modificarea structurii unei diagrame
• Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart, etc.
3.7. Inserarea imaginilor şi altor • Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii,
obiecte într-o prezentare mutarea ei în alt diapozitiv, adăugarea de efecte de contur

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


3.8. Realizarea animaţiei într-o pentru obiect
prezentare • Importarea altor obiecte în prezentare: text, foi de calcul,
tabele, diagrame, fişiere grafice
• Adăugarea de efecte de animaţie
• Schimbarea efectelor de animaţie preselectate
• Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor 2 S30

3.9. Realizarea unei prezentări • Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare:
3.10. Identificarea modalităţilor overhead, handout, diapozitive de 35 mm (35 mm slides),
de a realiza tipărirea prezentării prezentare pe ecran (on-screen show)
• Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal, vertical
S31
• Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator 2
• Începerea unui slide-show de la orice folie
• Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran
• Ascunderea unui /unor diapozitive
• Tipărirea diapozitivelor în diferite formate
3.11. Realizarea unor aplicaţii • Sugestii: realizarea unei prezentări vizând anotimpurile 2 S32
9
practice
Recapitulare Recapitulare

S33-

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


2
S34

10