Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL COMLINAL PURCARI

PRIMARIA COMUNEI PURCARI

MD-4229 c.Purcari,r-nul ýtefan Vоdй tel/fax (242) З0-4-З9, 30-4-3 8

Timbrus Рurсаri ESTATE SRL


d-lui Bondar{ov Evghenii
La data de 17.||.2021 а avut loc qedinla ехtrаоrdiпаrй а Consiliului local
purcari, in ordinea de zi а acestei
;edinfe а fost pusб examinarea chestiunii sub
пumйrul 0б109 "Cu privire la ехаmiпаrеа cererii din partea iM "Viпйriа
Purcari"SRl"' prin саrе S-au examinat сеrеrilе iM "Vinйria Purcari"SRl".
Potrivit cererilor iM "virrйriа Purcari"SRl", ultimii au cerut rечосаrеа qi

s.uplimentar retragerea реппisiчпii nr.03/11 din 12.04.2013 "Cu privire la сеrеrеа


iM Вrачо Wine privind permiterea utilizйrii toponimicului "Рurсаri" in mёrсilе sale
comerciale qi denumirea firmеi" сопfоrm prevederilor art.144 Cod administrativ. in
qedintё au fost prezenli 13 consilieri din 13, proiectul de Decizie а acumulat 7 voturi
pentru, 5 чоtчri impotrivй qi 1 ablinut.
Proiectul de Decizii nu-l contrasemnez deoarece il consider ilegal din
urmёtоаrеlе considerente :

2. Conform art.11 (1) Cod administrativ а1 RM actele administrative pot fi:


а) acte defavorabile - actele саrе impun destinatarilor lor obligatii, sanc{iuni,
sarcini sau afecteazй drepturile/interesele legitime ale persoanelor ori саrе resping,
in tot sau in parte, асоrdаrеа avantajului solicitat;
Ъ) actefayorabile - actele саrе сrееаzё destinatarilor sёi un beneficiu sau un
avantaj de оriсе fel. Prin urtnare Decizia пr. 03/11 din Т2.О4.20|3 "Cu privire la
сеrеrеа iM Вrаr,о wine privind реrmitеrеа utilizёrii toponimicului "purcari" iп
mйrсilе sale соmеrсiаlе gi denumirea firmеi" se considerй а fi un act administrativ
fачоrаЬil.
iM "Vinбria Purcari"SRl" а solicitat retragerea unui act administrativ
individual ilegal favorabil, dаr argumente pertinente се аr duce la constatarea
ilegalitйlii actului пr. 03/11 din 12.04.20|3 in сеrеrе lipsesc.
АrgumепtаrеаДуIоtiчаrеа este о соmропепtб destul de importantЙ, deoarece partea
care se сопsidеrй чйtйmаtй intr-un drept а1 sйu urтпа sй indice toate temeiurile de
fapt qi de drept се i-au fost iпсбlсаtе prin actul administrativ favorabil.
Art.118 Cod administrativ dispune: (1) Motiyarea este ореrа|iuпеа
admiпistrativй рriп care se ехрuп сопsidеrепtеlе care justфсЙ emiterea uпui act
admiпistrativ iпdiyidual. iп motiyare se iпdiсd temeiurile еsеп|iаlе de drept si de
fapt ре care le-a luat iп coпsiderare autoritatea рuЬliсй репtru decizia sa, Diп
motivarea deciziilor discre|ioпare trebuie sй роаtd fi rесuпоsсutе si рuпсtеlе de
vеdеrе diп care autoritatea рuЬliсй а reiesit la exercitarea dreptului discre|ioпar.
Motivare,a trebuie sd se rфrе si la аrgumепtеlе expuse iп cadrul audierii.
(2) Motivarea соmрlеtd а uпui act admiпistratiy iпdividual cuprip,de:
а) motivarea iп drept - temeiul legal репtru emiterea actului admiпistratiy,
iпclusivformele procedurale obligatorii ре care se bazeazd actul;
Ь) motivarea iп fapt - oportuпitatea emiterii actului admiпistrativ, iпсlusiч
modul de exercitare а dreptului discre|ioпar, dасй este cazul,,
с) iп cazul actelor admiпistrative defavorabile - о descriere suссiпtd а
procedurii admiпistrative care а stat la baza emiterii actului: iпvestiga|ii, probe,
audieri, орiпii ale participaп|ilor coпtrare соп|iпutuluifiпаl al actului etc.
(3) Motivarea соmрlеtй este obligatorie, este parte iпtеgrапtЙ а actului
admiпis tr atiy iпdiyidual s i с опdiУiопеаz й l е galitat еа ас es tuia.
(4) Motivarea пu este obligatorie iп cazul iп care:
а) autoritatea рuЬliсй admite о peti|ie iп totalitate JЙrd са рriп decizia de
sоlu|iопаrе а ei sdfie фесtаtе drepturile sau iпteresele legitime ale altor,persoaпe;
Ь) acest lucru este prevйzut expres de lege; sau
с) autoritatea рuЬliсй emite acte admiпistratiye iпdividuale de acela;i fel iпtr-
uп пumdr mai mare sau automatizat si, сопfоrm circumstaп|elor defapt ale cazului
iп parte, пu se cere о motivare.
2. Uп act admiпistratiy iпdiyidual legal favorabil poate fi reyocat iп tot sau iп
parte cu efect репtru viitor, chiar si duрd се а dеvепit iпсопtеstаЬil, пumаi аtuпсi
сiпd (art. ]4б Cod qdmiпistratiy al RM):
а) revocarea este admisd рriп prevedere legalй sau actul admiпistrativ соп|iпе
rezerya rеvосаrii;
Ь) actul admiпistrativ este legat de о obligare ;i Ьепфсiаrul пu а iпdерliпit-о
sau пu а iпdерliпit-о iп tеrmепul stabilit;
с) iп bazafaptelor survепitе ulterior, autoritatea рuЬliсd ar аvеа dreptul sd пu
еmitй actul si/drd rеvосаrеа lui s-ar periclita iпteresul public;
d) iп baza uпеi prevederi legale mоdфсаtе autoritatea рuЬliсй ar аvеа dreptul
sd пu еmitd actul admiпistrativ, Ьепфсiаrul iпсd пu aJЙcut uz de аvапtаjul respectiv
sau пu а primit iпсd пiсiо presta|ie iп baza actului admiпistrativ si ftrЙ rеvосаrеа
lui s-ar periclita iпtеrеsul public;
е) revocarea este песеsаrd preveпirii sаu iпlйturйrii dеzаvапtаjеlоr graye
репtru Ьuпdstаrеа соmuпй.
(2) (Jп act admiпistrativ iпdividual legal favorabil рriп care se асоrdd о
prestalie Ьdпеаsсd uпiсй sau periodicd ori о presta|ie materiald репtru tпdерliпirеа
uпui апumit scop sau care rерrеziпtd сопdiliа репtru aceasta poatefi reyocat tп tot
sau iп parte сu efect репtru viitor sau trecut, chiar si duрd се а dеvепit iпсопtеstаЬil,
si аtuпсi сtпd presta|ia пu se foloseste deloc, пu se foloseste imediat duрЙ acordare
sau пu sefoloseste iп scopul stabilit tп actul admiпistrativ.
(3) Dасd autoritatea рuЬliсй аflй desprefapte care justфсd revocarea uпui act
admiпistrativ сопfоrm аliп. (1) sau (2) diп prezeпtul articol, revocareQ se admite
doar iп decursul uпui ап diп mоmепtul iп care autoritatea рuЫiсdсоmреtепtй
сопfоrm art. I48 а aJlat despre toatefaptele песеsаrе репtru о decizie de reyocare.
Дсеаstd prevedere пu se арliсd dacd Ьепеfiсiаrul а оЬУiпut actul admiпistrativ рriп
iпduсеrе dolosiyd iп eroare, аmепiп|аrе sau corupere.
(4) Dасd uп act admiпistrativ iпdividuаl legal favorabil este revocat сопfоrm
аliп. (l) lit. с), d) sau е) diп prezeпtul articol, аtuпсi, la cerere, autoritatea рuЬliсd
despdgubeste реrsоапеi afectate dezavaпtajul patrimoпial cauzat са urmare а
iпcrederii tп ,ехistеп|а actului admiпistrativ, iп coпdiliile iп care, lu|пd tп
coпsiderare iпteresul public, se cere protejarea iпcrederii. Вепеfiсiаrul пu poate
iпvоса iпcrederea tп cazurile stabilite la art. I44 аliп. (2). Prevederile art. l44 аliп.
(5) se aplicd corespuпzйtor.
(5) Prevederile аliп. (1) lit. с), d) si е) diп prezeпtul articol пu se ар.liсd dасd
пu stпt iпtruпitе coпdiliile diп art. ]47,
3. Mai mult са atit pentru contestarea acliunii autoritefii publice locale Purcari,
iM "Vinйria Purcari"SRl" urrпа sй justifice dreptul personal incёlcat, сопfоrm
prevederilor art.17 Cod administrativ а1 RM "Drept vйtбmat este orice drept sau
libertate stabilit/stabilitй de lege сйruiа/сйrеiа i se aduce atingere рriп activitate
administrativё" сееа се in proiectul de Decizie nu s-a demonstrat.
Urmаrе а сеlоr relatate si tinind cont de faptul сё sunt ехрusё unui risc enoшn
de а fi аtrаsй 1а rйspundere in cazu| contrasemnйrii proiectului de Decizie пr.Oб/09
din |7 .||.2021, menlionez repetat сй imi rezery dreptul de а nu contrasemna
proiectul dat deoarece il consider ilegal gi voi interveni cu demers сёtrе Рrimаr
pentru rеехаmiпаrеа acestei decizii. Potrivit ar1.2O (2) а1 Legii 4Збl2ООб "in cazul
in саrе secretarul consiliului considerб сб dec\zia consiliului este ilegalй, el este in
drept sй nu о contrasemneze 9i sй solicite inarea acestei decizii".

sесrеtаrul consiliului local Рurсаri nia ODOBESCU

S-ar putea să vă placă și