Sunteți pe pagina 1din 8

Digitally signed by Silion Nicolae Апеха пr.

2
Date: 2021.12.02 15:28:55 EET la Documentafia standard
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANUNT DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE


PRE SELECTIE/PROCEDURILE NE GOCIATE

privind .асhйitiопаrеа serviciilor de fчrпйаrе а energiei electrice pentru апчl 2022


(se indicё obiectul achizi{iei)
рriп рrосеdurа de achizi{ie LICITATIE PUBLICД
(tipul procedurii de achizitie)

1. Denumirea autoritб{ii contractante: I.P. ..Directia gепеrаlй, репtrч administrarea


clйdirilor Gччеrпului Republicii Moldoyp"
2. IDNO: 1006б01001045
3. Adresa juridicй: MD-2033. mun.Chisinйu. Piata Marii Аdчпйri llationale. пr.1
Adresa fizicй: MD-2004, mчп.Сhisiпiч. bd.ýtefan cel Маrе si Sfffnt.nr.1,80. et,6
4. Nчmй rul d е telefo пl fахз 022-250 -288, 022 -250 - 4 49
5. Adresa de e-mail qi pagina web oficialё ale autoritf,{ii contractante:
б. constructii.rerraratii@mail.ru, щЩgщд[
7. Adresa de e-mail sau pagina web oficialб de la саrе se va putea ob{ine accesul la
documenta{ia de аtriЬчirе: dосumепtа|iа de atribuire este апехаtd lп cadral procedurii tп
SIл RSлр
8. Tipul autoritй{ii contractante qi obiectul рriпсiраl de activitate (dасб este cazul,
mеп{iuпеа сй autoritatea сопtrасtапtй este о autoritate centralii de achizi{ie sач сй
achizi{ia implicб о altf, fоrmi de achizifie соmчпй): I.P. ,oDirec{ia gепеrаlй репtru
administrarea clidirilor Gччеrпчlчi RM administreazi patrimoniul de Stat
transmis in gestiune.
9. Счmрйrйtоrul iпчitй operatorii economici interesa{i, саrе ii pot satisface necesiti{ile, sй
participe la procedura de achйi{ie privind livrarea/prestarea чrmйtоаrеlоr
bunuri/servicii:
Specificarea vаlоаrеа estimatй
Unitatea tеhпiсй deplinй (se va indica pentru
Nr. Cod Dепumirеа Ьuпurilоr/
de cantitatea solicitatйo fiесаrе lot in раrtе)
d/o срч serviciilor
mйsчrй standarde de
rеfеriпtй
Lotul 1

Servicii defurпizare а
eпergiei electrice р епtru
casa Guvеrпаlul Furnizarea energiei l .8 l2.000,00
1 Repablicii Moldova kW 1.200.000,00 electrice conform
I diпРiауа Marii Аduпdri Anexei пr.1
Nа|iопаIе, пr.1
ý muп.сhisiпdu
со
servicii de furпizаrе
ь energiei electrice pentru
а

clбdirea пr.7/1,diп Fчrпizаrеа energiei


2. kW 34.200,00 electrice сопfоrm 51.642,00
str.Florica Ni{tr,
mun.Chiqinёu Anexei пr.1
(bloc de locuit si раrсаrе)
Seryicii defurпizare а
eпergiei electr ice репtru Furnizarea energiei
12.684,00
clddirea diп kW 8400,00 elecffice conform
str,Хепороl,пr.3 l, Anexei ш,l
muп.Сhisiпdu
Seryicii defurпizare а
eпergiei electrice репtru
clddirea аdmiпistrаtiv d Furпizаrеа energiei 1.500.000,00
4. diп Ьd.$tеfап cel Mare qi kW 1.200.000,00 electrice сопfоrm
Sfапt,пr.162, Anexei nr.1
muп.Сhisiпdu
10kV/ýOHz
Servicii defurпizare а
eпergiei electrice peпtru Furnizarea energiei
59.94,7 ,00
5. clddirea administr atiy d kW з9.700,00 electrice conform
diп str, N, Iorga,nr. 2 1, Anexei nr.l
muп.сhisiпdu
Servicii defurпizare а
eпergiei electrice р епtru Furпizаrеа eneгgiei
2з.858,00
6. clddirea admiпistr аtiv d kW 15,800,00 еlесtriсе сопfоrm
diп str. N, Iorga,nr, 2 3, Anexei nr.l
muп.Сhisiпdu
Servicii defurпizare а
епеr giei el ectrice репtru Furnizarea energiei
7. clddirea admiпistr atiy d kW 20.700,00 electrice conform 31.257,00
diп stl, N, Iоrgа,пr, 2 4, Anexei nr.l
muп.сhisiпdu
Servicii defurпizare а
епеrgiеi electrice репtru Furrrizаrеа energiei
8. со clddirea admiпistr atiy d kW 2570,00 е[есtriсе сопfоrm з880,70
diп str, Вuсurеqti,пr.74, Anexei пr. l
tf, muп.Сhisiпdu
сa Servicii defurпizarc а
ь eпergiei electrice репtru
Fuгпizаrеа епегgiеi
с l а аdm iпis tr at iy d
ddir е зз9.750,00
9, kW 225.000,00 electrice cotrform
diп bd,$tefatl cel Mare si
Anexei пr.1
Sfiitlt,пr.124,
mun.Сhisiпйu
Servicii defurпizare а
eпergiei electrice р eпtru Furnizarea energiei
10. clddir еа admiпis trativ d kW 31,000,00 electrice conforTn 4б.810,00
diп str,Ismail,пr.44, Anexei nr.1
muп.Сhisiпdu
Servicii defurпizare а
епеr giei electrice репtru Furnizarea energiei
ll cl ddir еа аdm iпistrat ivd kW 76.000,00 electrice conform 1l4.760,00
diп Ьd.$tеfап cel Mare $i Anexei nr,1
Sfай,пr.134,
Seryicii defurnizare а
eпergiei el ectrice р епtru
Furпizаrеа energiei
еа admiпistr аtiv d
cl ddir 587.390,00
12. kv/ з89.000,00 electrice сопfоrm
diп Ьd.$tеfап cel Mare qi
Anexei nr.1
Sfапцпr.180,
muп.Сhiрiпdu
Servicii defurпizare а
епеr gi е i е l ectr ic е р епtru Furпizаrеа energiei
287.806,00
13. с l йd ire а аdm i п is l rat ivd kW 190.600,00 electrice сопfоrm
diп slr,S,Lozo,пr,48, Anexei nr.1
muп.СhiЕiпdu
Servicii defurпizare а
eпergiei electrice репtru Furnizarea energiei
|4. clddirea admiпistr atiy d kW 430,000,00 electrice сопfоrm 649,300,00
diп qos, Нtпсеqti,пr, 5 3, Anexei пr.1
muп.сhisiпdu
Seryicii defurпizare а
eпergiei electrice репtru Furпizаrеа energiei
449.980,00
l5, clddir еа admiпistr ativ d kW 298,000,00 electrice сопfоrm
diп str. G rепо Ьlе,пr. l 06, Anexei nr.l
rпuп.Сhiqiпdu
Servicii defurпizare а
епеrgiei е l ectr ic е р епtru Furnizarea energiei
l6. с l ddir еа adm iпis tr at iч d kW 331.200,00 electrice conform 500.1 l2,00
diп slr.3l August I989, Anexei nr.l
пr,82,muп.Сhisiпdч
Servicii defurпizare а
eпergiei electrice р епtru Furпizаrеа energiei 202.340,00
\,7 .
clddireq admiпistr аtivd kW 134.000,00 electrice сопfоrm
diп str.Vasile Lupa, Anexei пr.1
пr.18.muп,Сhisiпdu
Seruicii defurпizare а
eпergiei eleclrice репtru Furnizarea energiei
18. clddir а admiпistr at iy d
е kW 4110,00 electrice сопfоrm 8з84,90
diп о r. В iil|i,str. Piicii, Anexei nr. l
пr.22
Seryicii defurпizare а
епеrgiеi electrice репtru Fumizarea energiei
19. clddire а admiпistrativ d kW 12.620,00 electrice conform 25.145,20
са
diп о r, В йl|i,str, Lib erld|ii, Anexei nT.l
пr.1 0,
* Seryicii defurпizare а
cn
ь eпergiei electrice репtru
Furпizаrеа епеrgiеi
с l q adm iпis tr at iy d
ddir е 646.959,50
20. kW 428.450,00 еlесtгiсе сопfогrп
diп,str. Vas ile А lecs апdri,
Anexei пг. l
пr,l,muп.Сhisiпdч

Seryicii defurпizare а
eпergiei electrice репtru Furпizаrеа energiei
2|, с lddir еа аdm iпis lr at iy й kW 112.000,00 electrice сопfоrm l 69. l20,00
diп,str. G h. Tudo r,пr. 5, Anexei пr.1
muп,сhisiпdu
Servicii defurпizare а
eпergiei electr ice репtru Furnizarea energiei
)) clddirea admiпistr atiy d kW 7l 1.230,00 electrice сопfоrm 1.07з.957,з0
diп,sлr,Аlесu Anexei пr,1
Russо.пr, 1, muп. С hisiпdu
Seryicii defurпizare а
епеrgiеi electrice репtru Furпizаrеа energiei
2з. сld dir еа а dm iп is tr at iч d kW 26.500,00 electrice сопfоrm 40.0l5,00
diп str.Alexei Маtееvlсi, Anexei пr. 1

пr,79,muп.Сhiqiпdu
Servicii defurпizare а
eпergiei electr ice репtru Fчrпizаrеа energiei
24. cl ddirea admiпistr аtiч d kW 16.300,00 electrice сопfоrm 24.613,00
diп slr.Alexel $ciusev, Anexei nr. l
пr,35,muп.Сhiliпdu
Servicii defurпizare а
епеrgiеi electr ice репtru Furnizarea energiei
25, cl ddir е а аdmiпis trativ d kW 16.300,00 electrice conform 24.бl3,00
diп str,Alexei Mateevicl, Anexei пr, l
пr.65,muп.Сhisiпdu
Seryicii defurпizare а
еп er gie i е le ctr ice р епtru
Furпizаrеа energiei
с l,d direa а dm iпistr at iv d 1.3 18.475,00
26. kW 1.054.780,00 electrice conform
diп slr.Puqkiп,
Anexei пr.]
пr.22,muп,Сhisiпdu,
l0kV/50Hz.
Servicii defurпizare а
епеrgiеi el ectr ice репtru Furпizаrеа energiei
21. clddirea diп or,vadul lai kW 960,00 еlесtriсе cOnform |449,60
Vodd Anexei пr. l
(репsiuпеа Uпivеrsul)
Seryicii defurпizare а
eпergiei electrice репtru Fumizarea energiei
28. clddirea diп or.vodul lai kW 2200,00 electrice conform зз22,00
Voclti Anexei nr.1
(репsiuпеа La Zdvoi)
I
Seryicii defurпizare а
епеr gie i el ectr i се р епtru Furnizarea energiei
+
29. clddirea diп or,vodul lui kW 69.000,00 еlесtriсе conforrn 104. l90,00
ь Vodri Anexei пr.1
(baza de оdihпd IT-Relax)
Seryicii de.furпizare а
епеr giei el ectr i с е р епtru Fuгпizаrеа energiei
з0. с l dd ir е а а dm iпis tr at iy d kW 97.600,00 еlесtгiсе сопfоrm 147.з,76,00
diп slr.Bucuria, Anexei пr.1
пr.l8сt,пuп,Сhisiпdu
Servicii defurпizare а
епеr gie i е l ectr ice р епtru Furпizаrеа energiei
31. clddirea diп str. Miltai kW 4з80,00 electrice сопfогm 66 1 з,80
Ceachir, Anexei пr.1
пr.I7,muп.Сhisiпdu
Servicii deJurпizare а
епеr gi е i е l ectr ice р епtru Furпizаrеа energiei
32. clddirea diп str.Alba kW l4.400,00 electгice сопfоrm 2|,744,00
Iulio, пr.l84/4, Anexei пr.1
muп.сhisiпdu

vаlоаrеа estimativi totalй 10.290"095,00

10. in cazul рrосеdurilоr de preselectie se indicii numarul minim al candidafilor qi, dасй
este cazul, пumirul maxim al acestora
11.inсаzulincаrесontraсtulestеimpirtitp.lotu',.'.'."pe@dеpune
oferta (se va selecta):
1) Репtru uп siпgur lo$ r'
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitбri privind numard de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: пu se admite
(indica{i se admite sau пu se admite)

13. Termenii qi condi{iile de livrare/prestare solicitati: Q1.01.2022 - 31.12.2022


14. Теrmепчl de valabilitate а contractului: з|.l2.2022
15. Contract de achЙi{ie rezer"vat atelierelor protejate sau сi aceýta poate fi executat numai
in cadrul uпоr рrоgrаmе de angajare protejati (duрй caz): пu
(indica{i da sau nu)
1б. Рrеstаrеа serviciului este rеzеrчаtй чпеi апчmitе profesii in temeiul uпоr legi sau al
uпоr acte administrative (duрЙ caz);
(se men{ioneazё гespectivele acte cu putere de lege
Ei acte administrative)
17. Scurta descriere а criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici саrе pot
determina eliminarea acestora qi а criteriilor de selec{ie/de preselec{ie; nivelul minim
(nivelurile minime) al (ale) сеriп{еlоr eventual impuse; se mеп{iопеаzй informa{iile
solicitate (DUAE, documenta{ie):

Nr. Criteriile de calificare Ei de Mod de demonstrare а indeplinirii Nivelul minim/


d/o selec{ie criteriulu i/cerin{ei : Obligativitatea
(Descrierea criteriului/cerin{ei)

1 оfеrtа Fоrmulаrul F3. 1,oomplotat qi ýemnat Obligatoriu


electronic.

2. Сеrеrе de participare. Anexa пr.7 din documentatia Obligatoriu


standard,completatё qi sеmпаtё electronic.

J. Declaratie privind Anexa nr.8 din documenta{ia ObligatoTiu


valabilitatea ofertei. standard,completatй qi sеmпаtё electronic.
Emisё de cёtre о Ьапсй соmеrсiаlё,
4. Scrisoare de Garantie Obligatoriu
Anexa nr.9 din documentatia standard,
Ьапсаr6. Se рrеziпtй la
соmрlеtаtё qi sеmпаtё electronic, sau
dерuпеrеа оl'егtеi
(garan{ia Ьапсаrё in mбrimе transfer la contul autoritalii contractante рriп intermediul
de 1% din чаlоаrеа ofertei сопfоrm urmйtоаrеlоr date Ьапсаrе : sistenului SIA
йrё ТVА) DIR GEN ADM CLAD GUVER RM RSAP

IBAN:MD 1 2TRPCAA5 1 84 1 0А00604АА


IDNO: 1006б01001045
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Cod BancaT TREZMD2X
cu nota Pentru garan}ia pentru ofefia la
procedura de achizitie рuьliсё cu nr.

5. Garantia de Ьuпё executie. Emisё de сйtrе о Ьапсё соmеrсiаlё,


Апеха ш.10 din documentatia
Obligatoriu
standard,completatё 9i semnatё electronic, se prezintб 1а

sau transfer la contul autoritёlii Sеmпаrеа


contractului dоаг
contractante сопfоrm urmйtоаrеlоr date
de agentul
bancare: economic
desemnat
DIR GEN ADM CLAD GUVER RM сi;tigйtог
IBAN :MD 1 2TRPCAAS 1 84 1 0А00604АА
IDNO: 1006601001045
Ministerul Finan{elor - Тrеzоrеriа de Stat
Cod Вапсаr TREZMD2X
cu nota Garantia de Ьчпё execu[ie 1а
procedura de achizilie publicё cu nr.
(se prezintб la semnarea contractului doar de agsntul
economic desemnat cistigёtor)

6, DUAE - Documentul Unic Formularul DUAE - completat qi semnat Obligatoriu


de Achizilii Еurореап electronic.

7. Specifica}iile tehnice Anexa w22 dtп documenta{ia Obligatoriu


standard,completata qi semnatб electronic.
8. Specifica{ia de pret. Anexa пr.23 din documenta{ia Obligatoriu
standard,completatй qi sеmпаtё electronic.

9. Dovada inregistrйrii Certifi catlD ecizie de inregistrare/ Extras


persoanei juridice,in din Registrul de Stat al persoanelor
Obligatoriu
conformitate cu prevederile juridice. Original scanat, semnat prin
legale din }ara in care semnёturб electronica.
ofertantul este stability.
Licenta de activitate/ autorizatie,
10. Aotul саrе atestй dreptul de Obligatoriu
сопfirmаtй prin semn5turй electronica.
а presta servicii de
furnizare а errergiei
electrice.

11 Certificat privind lipsa sau Original scanatosemnat prin sеmпёturй Obligatoriu


existenta restantelor fatй de electronica.
Bugetul public National.

|2" DECLARATIE Declaralie арrоЬаtё prin ordinul


privind сопfirmаrеа
ш.оМF 1 45 12020 din 24.1 |.2020
completatё qi semnatй electronic.
identitёlii benefi ciarilor
efectivi qi neincadrarea ln tеrmеп de 5 zile de 1а data comunicйrii
acestora in situa}ia rezultatelor procedurii de achizifie Obligatoriu
condamnйrii pentru publicй,ofertantul desemnat сбЕtigйtоr va
participarea la activitЁli ale prezenta Declaralia autoritбtii
unei organizalii sau grupйri contractante qi Agenliei Achizitii Publice.
criminale, pentru corup}ie,
fraud1 9i/sau spйlare de
bani.

1з. Cerinle obligatorii 1.Eliminarea factorilor de modificare а


nodurilor existente de eviden!й а energiei
electrice.
2.Calitatea eneTgiei furnizate de сйtrе
oferlant sй corespundй поrmеlоr stabilite Obligatoriu
de сйtrе ANRE.
3.Prevenirea autoritdlii contractante in
cazul deconectёrilor de energie electricй
programate.
4.coordonarea cu autoritatea contractantй
situaliilor
а intervenliilor 1ichidйrii
avariate privind furnizarea energiei
electrice.
5. Furnizarea energiei electrice 24124 ore,
717 zile.

18. Garan{ia репtru ofertй, conform Documenta{iei standard, Anexa nr.9, сuапtчmчl del"/"
din чаlоаrеа ofertei firй ТvА.
19. Garan{ia de Ьuпй execu{ie а contractuluioconform Documenta{iei standardo сuапtumul
de 1% din valoarea contractului atribuit,conform art.68,alin(8), din Legea пr.131 din
03.07.2015 (se рrеziпtй la sеmпаrеа contractului, modalitatea de prezentare а Garan{iei
de Ьчпй execu{ie о рrесйim dчрй dеsеmпаrеа agentului economic ciqtigйtor)
20. Motivul recurgerii la рrосеdчrа ассеlеrаti (in cazul licita{iei deschise, restrffnse Ei а
рrосеdчrii negociate), dчрй caz: in conformitate cu prevederi|e art.47, alin.(6), din Legea
nr.131, din 03.07.2015
21. Tehnici qi instrumente specifice de atribuire (dасй este cazul specifica{i dacй se va
utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achizifie sач licita{ia electronicё): nu este
cazul.
22. Condi{ii speciale de саrе depinde indeplinirea contractului (indicali duрё caz):
Consumul tehnologic de energie electricй, cauzat de factorul de putere din instalatiile electrice
ale Beneficiarului se factureazё numai in cazul iп сате factorul de putere Cos <р, calculat in
punctul de delimitare, este mai mic de ,(0,92 pentru instalatia de utilizare racordatё la
tensiunea 0,4 kV qi 0,87 la tensiunea 10(б) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie
electricё, cauzat de factorul de putere din instala{iile electrice ale Beneficiarului se calculeazё in
baza Instructiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electricб in rе!еlеlе de
distributie, in functie de valoarea factorului de putere in instala{iile de utilizare, арrоЬаtй prin
Ноtёrбrеа Consiliului de administratie al Agen{iei пr.89 din 13/2003.
23. Ofertele se рrеziпtй in valuta па{iопаlй. lei MD
24. Criteriul de ечаluаrе aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic рrеt
25. Factorii de ечаlчаrе а ofertei celei mаi avantajoase din рчпсt de vedere economic,
rесum ýl nderile lor:
Dепumirеа factorului de ечаluаrе

26. Теrmепul limitй de depunere/deschidere а ofertelor:


- conform SIA RSAP /рfiпй |az [ora exactdJ. сопfоrm SIA RSAP
- ре: [dataJ_ сопfоrm SIA RSAP
27. Adresa la саrе trebuie transmise ofertele sач сеrеrilе de participare:
Ofertele saa cererile de participare vorli depuse еlесtrопiс рriп iпtermediut SIA RSAP
28. теrmепчl de valabilitate а ofertelor: б0 zile.
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau аdrеsа deschiderii)
Ofertele infirziate vorft respiпse.
30. persoanele autorizate sй asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertaп|ii ýаu rерrеzепtап|li acestora аu dreptul sd participe la deschiderea otertelor, са
excep|ia cazalui сtпd ofertele aufost depuse рriп SIA RSAP,
31. Limba sau limbile in саrе trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba rоmfiпй
32. Respectivul сопtrасt se rеfеrй la uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene:
(se sресiГrсё denumirea proiectului g7sau programului)
33. Denumirea qi adresa organismului competent de solu{ionare а contesta{iilor:
Дgеп|iа Nа|iопаld репtrа Sоlu|iопаrеа Coпtesta|iilor
Adresa: muп. Сhiqiпdа, bd, $tеfап cel Mare si Sfaй пr.124 (et.4), MD 2001;
Т е UF ах/е mаil : 0 2 2 - 8 2 0 6 5 2, 0 2 2 8 2 0 - 6 5 1, с опtеs tatii@пs с, md

publicйrilor апtеriоаrе in Jurпаlul Oficial al


34. Data (datele) qi referin{a (referin{ele)
Uniunii Еurорепе privind contractul (contractele) la саrе se rеfеri апuп{ul respectiv
(dасй este cazul); nu este cazul
35. in cazul achйi{iilor periodice, calendarul estimat репtrч publicarea апuп{urilоr
viitoare: пч este cazul
36. Data publicirii anun{ului de inten{ie sau, dupб caz, precizarea сf, пu а fost publicat uп
astfel de anun{: 0|.|2.2021' cu Ns ocds-b3wdpl-MD-l63836l918092-PN-l63836l9l8092
37. Data transmiterii spre publicare а anun{ului de раrtiсiраrе: 02,12.2021.
38" iп cadrul рrосеdurii de achizitie publici se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic se ча utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronicй а oferlelor sau а сеrеrilоr de Accepta
participare
sistemul de comenzi electronice Nu
Facturarea electronicй Accepta
plltile electronice Accepta
39. Contractul iпtrй sub inciden{a Acordului privind achizi{iile guvernamentale al
Organiza{iei Mondiale а Comer{ului (numai in cazul anun{urilor transmise sрrе
publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Еurорепе):
nu
(se specificб da sau nu)

40. Alte informa{ii relevante: пч sunt

Conducйtorul grupului de luсru:

S-ar putea să vă placă și