Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic “ Nicolae Bălcescu “

Cluj – Napoca învăţătoare Ecaterina Fodorean

Activitatea didactică propusă: DEZBATERE

Tema dezbaterii : PERSOANĂ – GRUP ( familie – colegi – prieteni )

Durata : 2 ore ;
Vârsta : 9 – 10 ani ;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

 să conştientizeze faptul că fiecare om este o persoană ;


 să identifice grupurile sociale din care face parte ;
 să formuleze criterii simple în funcţie de care se pot constitui diferitele
grupuri ;

OBIECTIVE EDUCATIVE :

 formarea unor deprinderi de muncă intelectuală ;


 dezvoltarea gândirii critice ;
 dezvoltarea deprinderilor de comunicare verbală ;
 dezvoltarea interacţiunii în cadrul grupului ;

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII :

o activitate frontală ;
o activitate în grupuri ;
o activitate individuală ;
o activitate în perechi.

METODE ŞI PROCEDEE :

 conversaţia ;
 reţeaua de discuţii ;
 dezbaterea sub formă de “CAFENEA” ( sursa :Mariana Dragomir ,
“Managementul activităţilor didactice.Eficienţă şi calitate.”,Cluj-N.,
2003,pagina 86 ).
MATERIALE NECESARE :
 coli de hârtie tip A2 , markere colorate, bandă adezivă, fişe de lucru.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Prima oră:
Organizarea activităţii: Formarea “CAFENELELOR” ( grupe de 4 – 5 elevi).
Fiecare grup îşi alege “patronul”, eventual şi un nume pentru cafeneaua lor.
Anunţarea temei: Astăzi vom vorbi despre “PERSOANĂ”–definiţie,argumente
Discuţii la nuvelul “cafenelei de acasă”:
Se cere elevilor să apeleze la cunoştinţele însuşite în cadrul lecţiilor de:
“Ed.Civică”(în caz de nevoie elevii pot folosi manualul):

“Ce înseamnă să fim personae ?”;


“Eu , tu şi ceilalţi”;
“Ce ştiu despre persoana mea?”;
“Corp şi persoană”;

sau “Ştiinţe”:

“Ce suntem noi oamenii?”;


“Din ce este alcătuit corpul uman ?”;
“Ce ne ajută să simţim ?”;
“Cum influenţează factorii de mediu viaţa omului?”.

Fiecare “cafenea” va avea coala de hârtie cu schema logică sub formă de


“ciorchine”,fără a avea “boabele” completate. Pentru a completa “ciorchine-
le”, elevii vor primi un PLAN DE LUCRU, care va cuprinde întrebările ale
căror răspunsuri corecte vor conduce la completarea corectă a “boabelor”.

PLAN DE LUCRU

Alege din lista de mai jos noţiunile care dovedesc că eşti om !

- fiinţă ; - sinceritate; - persoană ;


- identitate ; - ghiocel ; - însuşiri .

Numeşte 5 argumente care demonstrează că eşti persoană!

Numeşte 5 argumente care demonstrează că eşti fiinţă!

Numeşte 5 elemente care demonstrează că ai o identitate!

Pe baza planului (acelaşi pentru fiecare “cafenea”) elevii vor


completa “ciorchinele”.În discuţiile iniţiale fiecare elev are posibilitatea să
îşi facă înţelese ideile şi să-i convingă pe ceilalţi de valabilitatea şi clarita
tea lor.
Ciorchinele pentru fiecare din cele trei exerciţii.

Vizita la celelalte “cafenele”: Toţi participanţii, cu excepţia “patronului”,


vizitează celelalte “cafenele”. Sarcina “patronilor” este aceea de a “vinde” oas-
peţilor săi produsul propriu. Oaspeţii nu au voie să emită judecăţi de valoare în
timpul vizitei. Ei pot însă adresa întrebări de clarificare şi mai ales îşi iau notiţe ,
încercând să prindă cât mai mult din ideile avansate de patronii gazdă.Scopul lor
este ca, pe baza informaţiilor şi a ideilor culese,să-şi îmbogăţească produsul pro-
priu.

Reconstituirea grupelor : Fiecare coechipier povesteşte colegilor de “café


nea” ce a aflat interesant şi util în timpul vizitelor,permiţându-şi de data aceasta
şi judecăţi de valoare.
După ce toţi partenerii au ajuns la consens,produsul final poate fi “scos pe
piaţă”.

Prezentarea produsului : “Patronul” va prezenta produsul prin afişarea la


vedere a colii A2 pe care se află “ciorchinele cu boabele lui pline”
După ce toate produsele au fost expuse , “publicul” le evaluează.
Învăţătorul va desprinde concluziile finale.

Experienţa “cafenelei”constituie un exerciţiu practic de


management al calităţii prin implicarea grupurilor de interes.
Ora a doua:
Elevii au avut de realizat acasă MAPA PERESONALĂ care trebuia
să cuprindă: copii după certificatele de naştere ale copiilor,părinţilor, bunicilor,
diplome obţinute de către elevi la diferite concursuri sau la sfârşit de an şcolar,
scrisori, felicitări de la rude sau prieteni, fişa personală , colecţii etc.
Grupaţi în perechi , elevii îşi vor prezenta reciproc mapele şi vor
observa asemănările sau deosebirile existente.
Se discută apoi ,frontal,despre relaţiile care se pot stabili între persoa-
ne:
relaţii între părinţi şi copii ;,
relaţii între învăţător şi elevii săi ( Se poate face trimiteri la texeile
citite în lecţiile de Limba română – “Prima zi de şcoală “, deCezar
Petrescu , “ Cheia “, de Mihail Sadoveanu);
relaţii de prietenie ;- Pe ce sentimente se bazează o prietenie?
(încredere,ajutor reciproc,aceleaşi interese,aceleaşi idei)
-Care sunt factorii care pot distruge o priete-
nie?( minciuna , neîncrederea , trădarea ).

În finalul activităţii li se oferă elevilor posibilitatea să-şi folosească


imaginaţia,creativitatea.
Copiii trebuie să-ţi imagineze o aniversare într-o familie formată din
părinţi,copii,bunici,alte rude. Plasticienii vor realize portretele personajelor în
acuarelă , literaţii vor scrie rolurile pentru personajele imaginate , iar actorii
vor interpreta rolurile.
Evaluarea: În final se va practica un exerciţiu de autoevaluare. Li se
cere elevilor să marcheze pe “ţinta orei” locul unde se situează în propriul
demers de învăţare ( foarte puţin , puţin , mult , foarte mult )

CONCLUZII:
Tematica propusă generează în rândul elevilor cunoştinţe,abilităţi,capacităţi
şi atitudini; aceştia sunt antrenaţi în diverse domenii existenţiale, oferindu-li-se
mai multe tipuri de învăţare şi fiind evaluaţi în conformitate cu criterii multiple.

Cunoscând drepturile şi obligaţiile fiecărei fiinţe umane , elevii învaţă să se


respecte reciproc, să-şi asume responsabilităţ i, dar şi să intre în competiţie, să
promoveze calitatea în activitatea lor , libertatea şi demnitatea persoanei.

Orientarea spre valori permite, de la o vârstă timpurie, dezvoltarea exigenţei


faţă de cei din jur şi autoexigenţei , cultivarea curiozităţii ştiinţifice, a originali-
tăţii , a perseverenţei în urmărirea scopului propus , stimularea gândirii diver-
gente.