Sunteți pe pagina 1din 360

Cântã cu noi!

selecþie de cântece
pentru tineri

- texte ºi acorduri pentru chitarã -

Editura Presa Bună


Iaúi–2004
Cântecele au fost preluate din colecĠia „CântaĠi Domnului”
úi din diferite broúuri cu cântece pentru tineri.
MulĠumim tuturor editurilor úi persoanelor implicate.

Editorii sunt la dispoziĠie pentru rezolvarea eventualelor drepturi


care nu au fost stabilite atunci când s-a pregătit lucrarea.
Pentru informaĠii:
PPP Editore by Biblos, Via don Michelazzo, 44,
365035-Marano Vicentino (Vicenza), Italia

Culegerea textelor a fost realizată de Rozalia Bejan,


Adela Farcaú-Gherghina úi Antonel Luca.

Editura Presa Bună


Bd. ùtefan cel Mare, 26
RO – 700064 – Iaúi
Tel.: 0232/212003; fax: 0232/211527
E-mail: cornel@mail.dntis.ro
Prezentare
„Cântă cu noi” este o invitaĠie la bucurie úi la a descoperi
frumuseĠea de a fi împreună. Cele 292 de cântece (texte úi
acorduri de chitară) sunt o selecĠie făcută special pen-
tru tineri. Cartea s-a născut pentru a însoĠi viaĠa tinerilor,
în special în momentele de grup: timp liber, întâlniri, ex-
cursii, reuniuni, campusuri... În cuprinsul ei veĠi întâlni 231
de cântece religioase (generale, la Duhul Sfânt, la sfânta
Fecioară, pentru Liturghie, pentru Advent, Crăciun, Postul
Mare, Paúte etc.) úi 61 de cântece de voie bună (din reper-
toriul românesc úi internaĠional).
O persoană care cântă la chitară adună repede în jurul său
pe alĠii; la fel câĠiva tineri care încep să cânte. Muzica întot-
deauna comunică, descoperă noi orizonturi, face să se
nască emoĠii, să creútem, rupe izolarea, conduce la a fi îm-
preună cu ceilalĠi.
Cântecul ne poate purta în prezenĠa lui Dumnezeu, prin laudă
úi adoraĠie. Nu în zadar de mai multe ori în Sfânta Scriptură
există invitaĠia de a-l lăuda pe Dumnezeu prin cântare. „Lău-
daĠi pe Domnul, căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul
nostru; plăcut lucru este să-i cântăm lui” (Ps 146,1); „Cân-
taĠi Domnului un cântec nou. CântaĠi Domnului toĠi locuitorii
pământului. CântaĠi Domnului, binecuvântaĠi numele lui.
VestiĠi din zi în zi mântuirea lui” (Ps 95,1-2); „LăudaĠi-l pe
Domnul cu harpa; lăudaĠi-l cu alăuta cu zece coarde. CântaĠi-i
cântare nouă” (Ps 32,2-3) etc.
Astfel, „Cântă cu noi” este o invitaĠie la a cânta iubirea lui
Dumnezeu, lucrurile frumoase pe care le-a creat, minunile

3
Prezentare

care sunt în jurul nostru, tainele vieĠii, foamea úi setea după


ceva mai înalt, prietenia úi bucuria de a trăi...
GăsiĠi în această carte cântece religioase úi cântece de
voie bună. Acestea din urmă au fost puse úi pentru a com-
para cu cele dintâi mesajul pe care îl transmit. Este cunos-
cut că acela care se îndrăgosteúte de cântarea religioasă va
cânta tot mai puĠin din cele din a doua categorie. Atunci când
începi să cânĠi, gândindu-te la mesajul pe care-l transmite
de exemplu strofa: „Pe-al meu drum eúti călăuza mea, /
Mă-nsoĠeúti, îmi mângâi inima, / ùtii să schimbi orice durere
grea. / Tu nu uiĠi să mă iubeúti”, Ġi se umple inima de bucurie
úi încet-încet constaĠi că în aceeaúi inimă nu mai încap
alte mesaje.
Cântecul poate fi o rugăciune, dar poate fi úi o mărturie,
un semn al unei căutări, al unei stări interioare. Astfel,
vechea zicală „spune-mi cu cine te însoĠeúti ca să-Ġi spun
cine eúti”, se poate transforma în „spune-mi ce cânĠi ca să-Ġi
spun cine eúti”.
Tuturor acelora care vor folosi această carte le doresc să
ajungă la ceea ce este notat în Scrisoarea către Coloseni
(3,16b): „ÎnvăĠaĠi-vă úi povăĠuiĠi-vă între voi cu toată înĠe-
lepciunea. CântaĠi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulĠu-
mindu-i, în psalmi, în imnuri úi în cântări duhovniceúti”.
Un gând de mulĠumire pentru toĠi cei care au lucrat la această
carte úi pentru toĠi cei care au făcut posibil ca ea să vadă lu-
mina tiparului.
Pr. Cornel Cadar

4
Cântece
religioase
Cântece generale

1. ABBA OJCZE
DO FA DO SOL
R: Ab...ba Ojcze! (4 ori)

DO FA DO
1. Elibereazã-ne, Doamne,
SOL
De lanþurile mândriei
MI la
ªi dãruieºte-l pe Duhul Sfânt
DO SOL
Care ne face sã strigãm din nou.

2. Suntem împreunã reuniþi,


Biserica, trãind în iubire.
ªi-n fiecare moment din zi
Îi înãlþãm un imn de slavã.

3. Dumnezeu a învins moartea


Redãruindu-ne viaþa,
Fãcând din noi fiii sãi iubiþi,
Pentru aceasta îi putem cânta.

4. Toþi suntem fraþi împreunã,


Ca o familie unitã.
Trãim în realitate
ªi e clipa s-o reînnoim.

7
Cântece generale

2. AM NEVOIE DE TINE , DOAMNE


re
1. Am nevoie de tine, Doamne,
LA
Am nevoie de iubirea ta.
LA
Vreau sã trãiesc pentru tine, Doamne,
re
Vreau sã-mplinesc doar voinþa ta.
sol
Am nevoie de tine, o, Dumnezeul meu,
re
Am nevoie de tine, la bine ºi la greu,
LA
Am nevoie de tine din zori pânã-n noapte,
re
Am nevoie de tine în toate. (bis)

2. Numai tu îmi dai putere,


Numai tu mã-nveþi sã lupt, sã cânt,
Numai tu îmi eºti mângâiere,
Numai tu m-ajuþi sã fiu ce sunt.
Tu mã chemi la tine, o, Dumnezeul meu,
Tu mã chemi spre tine, la bine ºi la greu;
Tu mã chemi la tine din zori pânã-n noapte,
Tu mã chemi spre tine în toate.

8
Cântece generale

3. Îþi mulþumesc, bunule Pãrinte,


Îþi mulþumesc pentru iubirea ta,
Îþi mulþumesc pentru cele sfinte,
Pentru tot ce eºti în viaþa mea.
Pentru soare ºi flori, îþi mulþumesc,
Pentru fraþi ºi surori, îþi mulþumesc,
Pentru tot ce ne-ai dat ºi ne dai zi de zi,
Toate pentru-a te iubi.
Pentru cer, pentru stele, pentru pãmânt,
Pentru viaþã, iubire, joc ºi cânt,
Pentru ploaie ºi nori, pentru zi ºi noapte,
Îþi mulþumesc, o, Doamne, pentru toate.

Am nevoie de tine, o, Dumnezeul meu,


Am nevoie de tine, la bine ºi la greu,
Am nevoie de tine din zori pânã-n noapte,
Am nevoie de tine în toate. (bis)

9
Cântece generale

3. AM VENIT ÎN CASA TA

DO
R: Am venit în casa ta, o, Isuse
SOL DO
Ca sã-þi spun cã te iubesc.
DO
Haruri multe am primit de la tine
SOL DO DO7
ªi-ss dator sã-þi mulþumesc.

DO7 FA DO
1. Doamne, tu mi-ai dat viaþã ºi sãnãtate
SOL DO DO7
Sã pot cânta iubirea ta.
FA DO
M-ai chemat la credinþa adevãratã
SOL DO
Ce mã va duce-n slava ta.

2. Mâna ta mã conduce ºi, de primejdii,


Cu multã grijã mã fereºti.
Când greºesc vin la tine, cer îndurare,
Iar tu cu dragoste mã ierþi.

10
Cântece generale

4. ASTÃZI S-A-NÃLÞAT O LUMINÃ

mi SOL RE mi
R: Astãzi s-a
a-n
nãlþat o luminã,
SOL RE mi
E lumina Domnului.
SOL RE mi
Ea hotare nu va cunoaºte
SOL RE mi
Va fi-n
n toate inimile.

mi SOL DO RE
1. Veþi vedea mãrirea lui
SOL DO RE
ªi puterea Domnului.
DO SOL
Spuneþi tuturor:
la RE RE7
El e Domnul, nu vã te...meþi!

2. Cãci el vine sã vã salveze,


Sã deschidã inimile
Cãtre dragostea lui,
Care v-a rãscumpãrat.

3. Sã tresalte ºi deºertul
ªi sã strige de bucurie:
Apa a izvorât
Pânã ºi în pustiu!

11
Cântece generale

5. ASTÃZI SÃ MERGEM

DO
R: Astãzi sã mergem,
FA SOL DO
Veniþi, cãci Domnul ne cheamã,
SOL
De pretutindeni veniþi.
DO
Veniþi, voi, de-a
aceeaºi credinþã,
SOL FA
Uniþi în gânduri
DO
ªi-n
n a voastrã speranþã.

FA DO
1. Ne-a chemat pe toþi pe nume;
FA DO
Ne-a spus cã suntem liberi,
FA DO
Împlinind în viaþã-ndemnul
SOL7 DO
De-a iubi unul pe altul.

2. Adunându-ne în templu,
Din nou Isus ne spune
Ca sã fim uniþi ca fraþii
Învingând Calvarul vieþii.

12
Cântece generale

6. Aº CÂNTA ... LUI ISUS

DO
1. De-aº avea în mânã o chitarã, zum, zum;
SOL DO
O chitarã, zum, zum; o chitarã, zum, zum,
DO
Aº cânta din zori ºi pânã-n searã, zum, zum,
SOL DO
Pânã-n searã, zum, zum; pânã-n searã, zum, zum.
FA DO
Cui? Lui Isus, lui Isus, lui Isus, zum, zum, zum, zum.

2. Dac-aº fi eu vântul ce adie, zum, zum,


Aº cânta cu drag o melodie, zum, zum.
Cui? Lui Isus, lui Isus, lui Isus, zum, zum, zum,
zum.

3. Dac-aº fi ºi eu o albinuþã, zum, zum,


Aº cânta zburând pe-o garofiþã, zum, zum.
Cui? Lui Isus, lui Isus, lui Isus, zum, zum, zum,
zum.

4. Sus în cer m-aºteaptã o comoarã, zum, zum,


ªi-am sã cânt ºi-acolo la chitarã, zum, zum.
Cui? Lui Isus, lui Isus, lui Isus, zum, zum, zum,
zum.

13
Cântece generale

7. Aº VREA SÃ -MI DÃRUIE ºTI


MI SI7 MI
1. Aº vrea sã-mi dãruieºti
SI7 MI
Cu totul inima,
LA MI
Cãci vreau sã iubesc mereu tot mai mult
SI7 MI
ªi pe buni ºi pe rãi, cãci eu sunt Dumnezeu.
MI LA MI
R: I.....suse, tu ne chemi
SI7
ªi prieteni ne numeºti.
LA SI7
Ca mesageri ai tãi
MI
În lume ne trimiþi.
2. Aº vrea sã-mi dãruieºti
Cu totul gura ta,
Cãci vreau sã vestesc Cuvântul divin.
Tuturor pe pãmânt, pentru-a fi mântuiþi.
3. Aº vrea sã-mi dãruieºti
Cu totul mâinile,
Cãci vreau sã împart la toþi trupul meu,
Pe bolnavi sã-i ajut, pe sãraci sã-i hrãnesc.
4. Aº vrea sã-mi dãruieºti
Cu totul trupul tãu,
Prin el rãstignit, cu mine unit,
Sã arãt lumii-ntregi paradisul ceresc.

14
Cântece generale

8. AZI
MI
1. Ne-ai arãtat cum sã trãim,
do#
Ne-ai învãþat sã ne iubim
LA
ªi când ne e prea greu
SI7
Sã ne-ndreptãm privirea cãtre ceruri.
MI
ªi totuºi, Doamne, ne e greu,
do#
Nu mai ºtim ce e bun sau rãu.
LA
Din tot ce-avem ºi ºtim
SI7
Nu mai aflãm cãrarea cãtre ceruri.
MI do#
R: O, te rugãm, mai dã-n
ne un semn, un strop de har
LA SI7
ªi spune, Doamne, cum sã trãim în lumea de acum.
MI do#
Suntem ai tãi ºi mari, ºi mici, ºi buni, ºi rãi;
LA SI7 MI
Întinde braþul tãu ºi ne condu pe-a
al nostru drum. (bis)
2. Cu cât mai mult am descoperit,
Mai complicaþi am devenit,
Dar am gãsit ceva
Din sensul vieþii ce ai pus-o-n noi.
Te cãutãm în univers
ªi vrem sã ºtim al lumii mers,
Dar tot uitãm
Sã fim mai buni cu cei de lângã noi.
15
Cântece generale

3. De ne-am putea elibera,


Bariere, ziduri, sfãrâma,
Am rãmâne toþi
Umili ºi simpli ºi adevãraþi.
Ne-ai fi tu, Doamne, singur þel
ªi ne-am privi-ntre noi la fel,
Ne-am da mâinile
ªi-am fi cu-adevãrat cu toþii fraþi.

9. AZI E MARE SÃRBÃTOARE

la re

1. Azi e mare sãrbãtoare


SOL DO MI

M-a cuprins iubirea ta.


la re

Doamne-þi cer cu îndurare


MI la

De pãcat a mã ierta. (bis)

16
Cântece generale

la re
R : Astãzi, iarãºi eºti cu mine
SOL DO MI
Doamne, cât am rãtãcit!
la re
Am crezut cã e mai bine
MI la
Fãrã tine pe pãmânt.
re
Dar fãrã tine nu-ii iubire,
SOL DO
Nu-ii luminã, nu-ii cuvânt;
la re
Viaþa mea nu e seninã,
MI la
Viaþa mea-ii dusã de vânt.

2. Doamne, câtã nepãsare


Am avut pentru-al tãu chin,
Pentru moartea ta pe cruce,
Pentru cununa ta cu spini.

3. Dupã atâta nepãsare


M-am trezit la adevãr.
Îmi pare rãu ºi-þi cer iertare
Isus Cristos, Om-Dumnezeu.

17
Cântece generale

10. BINECUVÂNTAT EºTI, DOAMNE

mi
R: Binecuvântat eºti, Doamne,
RE mi
Slava ta-ii fãrã mãsurã.
mi
Binecuvântat eºti, Doamne,
RE mi SI7 mi
Veºnicã-ii iubirea ta!

RE SOL RE SOL
1. Cerurilor, cerurilor,
mi
ªi voi îngeri, ºi voi îngeri,
SOL RE SOL RE
ªi tu, pãmânt, ºi tu, pãmânt,
SOL mi SI7 mi
Lãu...daþi pe Dumnezeu!

2. Stele din cer,


Soare ºi lunã,
Rouã ºi ploi,
Lãudaþi pe Dumnezeu!

18
Cântece generale

3. Foc ºi cãldurã,
Frig ºi zãpadã,
Gheaþã ºi vânt,
Lãudaþi pe Dumnezeu!

4. Noapte ºi zi,
ªi tu, luminã,
Fulger ºi nori,
Lãudaþi pe Dumnezeu!

5. Dealuri ºi munþi,
Arbori ºi plante,
Voi, animale,
Lãudaþi pe Dumnezeu!

6. Tot poporul lui,


ªi voi preoþi,
Voi, slujitori,
Lãudaþi pe Dumnezeu!

19
Cântece generale

11. BISERICÃ, MAMA MEA

la re
R: Bisericã, Mama mea,
SOL la
Bisericã sfântã,
FA SOL
Te-a
ai nãscut ºi eºti mereu hrãnitã
MI la
De iubirea Domnului.

la

1. Bisericã rãnitã,
re SOL

Aprinzi în mine dorul nestins


DO

Sã-þi vindec rãnile.


FA MI

Suferinþele tale mã schimbã.


re

Îmi deschid ochii mari


la MI

Spre sãrmanii din jur ºi-nþeleg:


la

În ei eºti tu.

20
Cântece generale

2. Al tãu cânt de slavã-mi


Trezeºte inima
ªi în liniºtea ta mã regãsesc,
În rãbdarea ta sprijin gãsesc.
Suferinþele tale sunt pline de rod;
Mã-nvaþã sã fiu om.

3. Eºti sfântã ºi curatã,


Porþi haina lui Cristos,
Ce-n luminã ºi-n har te-a învelit,
ªi în glasul tãu e-atâta adevãr!
Pentru oameni eºti far cãlãuzitor,
Un alt drum le deschizi.

4. Bisericã-nþeleaptã,
Pe toþi ne faci pãrtaºi
La iubirea ºi jertfa Domnului.
Multe flori s-au nãscut
Din trupul tãu.
Cu iubire tu mereu ne aminteºti
Cã Domnul a murit pentru noi.

21
Cântece generale

12. BLÂND, PRIVIREA LUI

DO SOL FA DO SOL
1. Blând, privirea lui ºi-a întors iar razele spre mi...ne.
DO SOL DO
Mi-a topit ºi ruºinea ºi durerea,
la re SOL
M-a-mbrãcat într-o hainã a omului nou!

DO FA re SOL
R: A luat în trupul sãu rãnile mele
DO SOL
Ca sã le uit, sã nu le am,
re SOL
Sã nu mai ºtiu de ele.

2. Voi care-aþi crezut ºi aþi pierdut orice speranþã-n Domnul,


Ridicaþi cu iubire un gând spre ceruri!
V-a iertat, a ºters orice prihanã din voi!

DO SOL
Coda: Blând, privirea lui
FA la SOL DO
ªi-a întors iar razele spre mi...i.....ne

22
Cântece generale

13. BUCURIA SE NA ºTE -MPREUNÃ

RE SOL RE
R: Bucuria se naºte-m
mpreunã
LA
ªi sãrbãtoarea ne uneºte ºi mai mult.
RE SOL RE
Prietenia pe cale ne susþine
LA
ªi-n
n sine poartã un adevãr.
RE SOL RE SOL RE LA
Na, na, na....... (bis)

RE LA
1. Un izvor de bucurie
SOL RE
Este drumul ce-l împãrþim.
SOL LA
Dar sã mergem doar cu soarele mereu,
RE SOL RE
Descoperind orizonturi fãrã sfârºit
SOL mi LA
O viaþã nouã, care aºa va fi mereu.

2. Dacã drumul nostru zilnic


Împreunã îl vom parcurge,
Ale noastre inimi, tinere mereu vor fi.
Aºa va fi sãrbãtoare în orice zi,
O sãrbãtoare ce nu se va sfârºi.

23
Cântece generale

14. CAUT O LUMINÃ

RE SOL
R: Caut o luminã!
LA RE
Caut o luminã!
si mi
Caut o luminã,
LA RE
Lumina Domnului! (bis)

RE LA SOL RE
1. Lumina este Dumnezeu!
SOL LA RE
Sã-l cauþi tot mereu,
LA SOL RE
Sã recunoºti greºeala ta
SOL LA RE
ªi el te va ierta.

2. Dacã pãzeºti cuvântul sãu,


Nu te va pãrãsi.
Rãmâi mereu copilul sãu,
Ferit de orice rãu.

3. El pentru tine a murit


ªi apoi a înviat.
Iubirea vine de la el,
Din sfânta inima sa.

24
Cântece generale

15. CÂND DOMNUL E CU NOI

mi
R: Când Domnul e cu noi,
SI7 mi RE
Cine e-m
mpotriva noastrã?
SOL RE
Când Domnul e cu noi,
mi SI7 mi
Cine poate sta-m
mpotrivã?

mi la

1.N-ar putea sã ne despartã de iubirea lui Cristos,


mi SI7

Nici foamea, nici sabia, nici necazul ori durerea.

2. Dacã Tatãl nu l-a cruþat pe unicul sãu Fiu,


Cum ar putea sã ne refuze vreo altã rugãminte?

3. Acum, la dreapta Tatãlui, Cristos se roagã pentru noi.


Urmând exemplul sãu, pânã ºi moartea o vom învinge.

25
Cântece generale

16. CÂND EºTI APROAPE DE DUMNEZEU


RE si
1. Când eºti aproape de Dumnezeu,
RE
Nimic în viaþã nu este greu.
si
Când ai pe Domnul, totu-i frumos,
SOL
Cãci el e viaþa, Isus Cristos.

SOL DO la SOL
R1: De nu rãmâi mereu alãturi de Cristos,
RE SOL
Nu-ll vei avea pe Dumnezeu, fericirea ta.
DO la SOL
Dacã-ii aºa, întoarce-tte ºi nu pleca!
RE SOL
Isus te vrea pe calea sa, nu uita!

2. Azi se mai poate, e încã har;


Iertarea încã se dã în dar.
Primeºte jertfa: numai prin ea
Primeºti iertarea, iubirea sa.

R2: Nu te opri! O clipã doar sã te gândeºti:


Isus te chemã sã pãºeºti pe calea sa;
El vine iar, vei pãrãsi acest pãmânt,
ªi vei vedea pe Cel Preasfânt în curând.

26
Cântece generale

17. CÂND EºTI TRIST ºI SUFLETUL ÞI-E GREU


DO SOL

1. Când eºti trist ºi sufletul þi-e greu,


DO

Când eºti singur ºi nefericit


DO7 FA

Lasã-te-n voia lui Dumnezeu:


SOL DO

El e ajutorul tãu.

DO SOL DO
R: Aleargã la Domnul Isus,
SOL DO DO7
Cãci el te iubeºte nespus.
FA SOL DO
Oferã-ii în dar inima.
FA SOL DO
Încrede-tte-n
n puterea sa. (bis)

2. Nu-þi fã griji ºi nu te întrista.


Nu te teme, nu fi necãjit,
Dumnezeu este speranþa ta,
Viaþa ta e-n mâna sa.

27
Cântece generale

18. CÂND VIAÞA NE PARE LIPSITÃ DE SENS

SOL mi
1. Când viaþa ne pare lipsitã de sens,
DO RE
De ce nu privim la cer mai des?
SOL DO
Cãci am putea, uniþi în rugãciune,
RE SOL
Sã reclãdim speranþa-n lume.

SOL DO
R: Din suflet, noaptea sã o risipim,
RE SOL
ªi-n
ncrezãtori în Dumnezeu,
DO SOL
Din dragoste sã ne dãruim
RE SOL
ªi fericiþi vom fi mereu.

2. Sã alungãm norii de tristeþe,


ªi-atunci când ne va fi mai greu,
Bucuria s-o menþinem în suflet,
Cerând-o de la Dumnezeu.

3. Dorind s-avem în noi pacea divinã,


Hai, sã ne-mpãrtãºim din ea;
Sã fie-n noi calea spre luminã,
Ce ne-ntãreºte credinþa.

28
Cântece generale

19. CÂNTAÞI DOMNULUI


mi
R: Cântaþi Domnului,
DO mi
C-a
am vãzut puterea lui:
la
Cal ºi cãlãreþ
mi SI7 mi
Duºmani el i-a
a înecat.
mi
Cântaþi Domnului
DO mi
C-a
am vãzut mãrirea lui,
la
Mântuirea noastã
mi SI7 mi
Doar el ne-o
o poate da.
la mi
1. Domnul e forþa mea ºi cântul meu,
RE SOL SI7
Pentru cã de la moarte m-a salvat.
la mi
Mâna lui l-a zdrobit pe-al meu duºman;
SI7 mi
Ca ºi o piatrã a cãzut.
2. Pe-ai tãi fii cu iubire îi pãzeºti;
Braþul tãu peste moarte-a triumfat.
Cine-n cer ca ºi tine poate fi?
Tu, care veºnic vei fi sfânt!
3. Îi conduci ºi pe toþi îi vei purta
Spre un loc pregãtit de mâna ta.
Vei domni peste tot poporul tãu
În vecii vecilor. Amin.

29
Cântece generale

20. CÂNTEC DE SEARÃ

DO mi

1. Cântec de searã pãtrunde în suflet


FA SOL

ªi-un glas duios de frate se roagã þie, Doamne;


DO mi

ªi þie-þi mulþumeºte pentru oricare clipã,


FA SOL

Pe care a trãit-o sub blânda ta aripã.


DO mi

Rugã de searã se-nalþã spre tine,


FA SOL

Tãmâie de haruri coboarã peste lume.


DO mi

Din cerurile tale veghezi ºi peste mine


FA SOL

ªi nu mã dai uitãrii, rãmâi mereu cu mine!

DO mi FA SOL
R: Eu, atât de mic, simt prezenþa ta
DO SOL
În clipa trãitã, în orice speranþã,
FA SOL
În dorul de tine ºi de cer.

30
Cântece generale

2. Þi-aduc mulþumire ºi recunoºtinþã,


Din marea ta iubire fiinþelor dai viaþã.
Din grija ta, Pãrinte, lumina ne-nconjoarã,
Pãmântul ne dã roade în toamnele mãnoase,
Apa ne-adapã ºi scaldã pãmântul,
Iar focul ne-ncãlzeºte cu blânda lui cãldurã.
Iar dorul de tine ne cheamã înspre ceruri;
Când moartea ne adoarme pornim spre casa noastrã.

Coda : Rugã de searã se-nalþã spre tine,


În dorul de tine ºi de cer.(bis)

31
Cântece generale

21. CÂT DE BUN E DOMNUL SFÂNT

RE SOL
R: Cât de bun e Domnul sfânt,
RE LA
În el e puterea mea.
RE RE7 SOL
Cât de bun e Domnul sfânt,
RE LA RE
A...leluia. (bis)

RE SOL
1. Cu bucurie sã strigãm
RE LA
ªi sã cântãm mãrirea lui,
RE RE7 SOL
Pentru cã el ne-a vindecat,
RE LA RE
A...leluia.

2. Puterea-mi vine de la el,


Iar stânca mea e Duhul Sfânt.
Pãmântu-ntreg sã-l laude,
Aleluia.

32
Cântece generale

3. Prin crucea lui ne-a înãlþat


Din suferinþã, din pãcat.
Prin rana lui ne-a vindecat,
Aleluia!

4. În el e mântuirea mea,
Puterea ºi lumina mea.
În dragostea lui mã încred,
Aleluia!

5. Al lumii-ntregi mântuitor,
Izvor de viaþã dãtãtor,
Pãrintele istoriei,
Aleluia!

6. Te preamãrim, îþi mulþumim


Cã ni l-ai dat pe Duhul Sfânt,
ªi pentru darurile lui,
Aleluia!

33
Cântece generale

22. CÂT DE MINUNAT E DOMNUL


la SOL DO
R: Cât de minunat e Domnul,
re SOL DO
Toatã inima mea sã cânte,
re MI la
Cât de minunat e Domnul!
la SOL DO
1. In splendoarea luminii tale
re SOL DO
Cât de mare eºti ºi sfânt!
re MI la
Te adorã sufletul meu.

2. Îmi dai spiritul iubirii


Ce mã face ca un templu,
Sã trãiesc din viaþa ta.

3. Dumnezeul speranþei mele,


Toatã-ncrederea-n tine mi-am pus-o;
Viaþa-ntreagã mi-ai schimbat.

4. Fii slãvitã, o, Marie,


Cãci prin umilinþa ta
L-ai nãscut pe Dumnezeu.

5. Preamãrit sã fie Cuvântul


Cu-al sãu nume de mãrire
Pentru c-a venit în lume.

34
Cântece generale

6. Fie lãudat, slujit,


Binecuvântat în veci,
Înãlþat ºi preamãrit.

7. Toatã cinstea ºi mãrirea


Dumnezeului nostru preasfânt
Pentru toatã veºnicia.

23. CÂT MAI APROAPE DE TINE


la
R: Cât mai aproape de tine
re SOL
Aº vrea sã pot veni ºi nicicând sã nu plec
DO la
Tu ºtii cã sufletul nu-ººi gãseºte odihnã
re MI
Departe, departe de tine. (bis)
la re SOL DO MI
1. Câte doruri ascunse, numai tu le cunoºti,
re SOL MI
Numai tu poþi rãspunde aºteptãrilor mele.
la re SOL DO MI
Eºti Pãrintele meu, bunãtatea ta
re SOL MI
Îmi dã iarãºi puteri ca sã te pot urma.
2. Sunt însetat de cuvântul tãu.
Vreau sã sorb cu nesaþ din izvorul tãu!
Fã, Isuse, sã fiu locuinþa ta;
Þie îþi dãruiesc tot ce sunt, tot ce am.

35
Cântece generale

24. CE BINE E CÂND FRAÞII

RE LA RE
1. Ce bine e când fraþii
LA RE RE7
În Domnul se iubesc
SOL RE
ªi-n dragoste ºi pace
mi LA RE
În lume vieþuiesc. (bis)

2. Ca roua dimineþii
Pe câmpuri ºi pe vãi,
ªi binecuvântarea
Cãdea-va peste ei.

3. Se va-nnoi odatã
Prin ei lãcaºul sfânt.
Toþi fericiþi ºi liberi
Vor fi pe-acest pãmânt.

4. Va merge spre luminã,


Atunci, orice popor.
Va fi numai o turmã,
O turmã ºi-un pãstor.

36
Cântece generale

25. CE MINUNE VA FI

SOL
1. Va veni o zi, în care toþi aleºii Domnului
RE SOL
Vor cânta un imn de slavã Mielului.
SOL
Ziua-aceea nu-i departe, pregãtiþi-vã acum!
RE SOL
Nu uitaþi cã ziua aceea e pe drum!

SOL DO SOL
R: Ce minune va fi când Domnul va veni,
RE
Toþi aleºii Domnului cu el vor fi.
SOL DO SOL
Veþi fi ºi voi acolo, la masa Domnului,
RE SOL
Pregãtiþi-v
vã, cãci ziua e pe drum.

2. Dupã toatã alergarea, fericiþi veþi fi ºi voi


Veþi primi cununa slavei lui Isus.
Deci grãbiþi-vã acuma, pânã încã mai e har,
Nu lãsaþi sã treacã ziua în zadar.

37
Cântece generale

26. CE PLÃCUT E, DOAMNE SFINTE


DO
1. Ce plãcut e, Doamne sfinte,
SOL DO
Ca în preajma ta sã stãm,
DO
Sã simþim a ta iubire,
SOL DO
Când venim sã te-adorãm.
DO7 FA
Iar când rãul ne cuprinde
DO
ªi duºmanii dau atac,
SOL
Alergãm atunci la tine
DO
ªi tu ne primeºti cu drag.
DO SOL
R: Tu eºti plin de bunãtate;
FA SOL DO
Tu eºti dulcele surâs,
DO7 FA
Tu ne vindeci neputin...þa
DO SOL7 DO
ªi ne-n
nalþi spre para...dis.
2. Ce plãcut e, o, Isuse,
Când în faþa ta venim,
ªi ca unui bun prieten,
Þie ne destãinuim.
Chiar de ne apasã vina,
C-am cãlcat voinþa ta,
Tu ne ierþi, ne chemi la tine,
Pentru a ne îndrepta.

38
Cântece generale

3. Ce plãcut e, o, Isuse,
Când smeriþi îngenunchem
ªi pe tine-n tabernacol,
Cu credinþã te-adorãm.
Cu a dragostei vãpaie,
Tu ne-aprinde inima,
Ca nicicând în viaþa noastrã,
Sã nu te putem uita.

27. CERUL E DORUL MEU

RE RE7 SOL RE LA
1. Cerul e dorul meu. Sunt cãlãtor,
RE RE7 SOL RE LA RE
În lume sunt strãin, rã...tãcitor:
SOL RE SOL si LA
La cer privesc mereu, acolo-i Domnul meu.
RE RE7 SOL RE LA RE
Cerul e dorul meu, sunt cãlãtor.

2. Cerul e dorul meu, sunt cãlãtor,


În valea de dureri nutresc un dor:
Sã merg în ceruri sus, alãturi de Isus.
Cerul e dorul meu, sunt cãlãtor.

3. Cerul e dorul meu, sunt cãlãtor,


La Tatãl meu de sus, preaiubitor
Eu pace voi gãsi ºi fericit voi fi.
Cerul e dorul meu, sunt cãlãtor.

39
Cântece generale

28. CHEMARE SFÂNTÃ


RE mi
1. Inima-mi bate-n val de fericire
LA RE
O, Maicã a chemãrii mele sfinte
mi
ªi se topeºte-n lacrimi de iubire
LA RE
În farmecul aducerii aminte.
RE SOL LA RE
R: A....ve Mari...a! (bis)

2. Eram copil neºtiutor, zburdalnic


La joc cu cei cu mine deopotrivã
Când Domnul cel cu ne-nþelese planuri
A pus pe capu-mi mâna milostivã.

3. ªi-am zis atunci rãmas bun tuturora


Pãrinþi dragi, fraþi iubiþi ºi-ntreaga lume
ªi-n urma mea s-a-nchis tãcutã poarta
Iubitului lãcaº de-nþelepciune.

4. ªi-n mintea mea s-a adunat luminã


ªi-n inimã comoarã de iubire
ªi-am înþeles cât e de dulce Domnul,
Potirul, partea mea de moºtenire.

5. Primeºte, Maicã sfântã, cu iubire


Ruga-mi încrezãtoare ºi fierbinte
Sã am tãrie-n calea încercãrii
ªi sã privesc mereu tot înainte.

40
Cântece generale

29. CUM SÃ-ÞI MULÞUMESC PENTRU-ATÂTA IUBIRE?


la re SOL DO MI
R: Cum sã-þi mulþumesc pentru-a
atâta iubi...re?
la re DO MI
Inima-þi strãpunsã, pentru noi e viaþã.
la re SOL DO MI
De-a
am putea sã facem, în lume sã fi...e
la re la MI la
Veºnicã-n
nchinare jertfei tale sfinte!
la MI la
1. Tu eºti Domnul meu, tu cel cãutat!
re la SI7 MI
Fiinþa mea dupã tine strigã.
la MI la
Vreau ca legea ta sã-mi conducã paºii,
re SI7 la
Sunt însetat de dragostea ta.
2. Oricând te-am chemat, când te-am aºteptat,
Nu m-ai lãsat fãrã de rãspuns.
Vreau sã fiu mereu sub palma ta;
Sunt însetat de dragostea ta.
3. Când te-am cãutat, te-ai lãsat gãsit.
Umple-mã iar de prezenþa ta.
Un pãmânt uscat e inima mea;
Sunt însetat de dragostea ta.
4. Veºnic voi vesti îndurarea ta
ªi-n viaþa mea te voi lãuda.
Mâinile-mi înalþ ca sã te ajung;
Sunt însetat de dragostea ta.

41
Cântece generale

30. CUM SÃ -ÞI MULÞUMESC , I SUSE

DO SOL MI
R : Cum sã-þi mulþumesc, Isuse,
DO la MI
Pentru bunãtatea ta.....a?
DO SOL
Înþeleg, tu vrei un lucru,
la MI la
Vrei sã-þi dau inima mea.

la
1. Pentru mine, o, Isuse,
MI la
Om sãrman ºi pãcãtos,
la
Nici un prieten nu-i ca tine,
MI la
Iubitor ºi credincios.

2. Pentru mine, tu, pe lume


Ai venit ºi ai murit
ªi din ghearele satanei
Milostiv m-ai slobozit.

3. ªi-ai rãmas apoi cu mine


În preasfântul sacrament,
Ca sã pot veni la tine
Azi ºi-n oriºice moment.

42
Cântece generale

31. DACÃ DOUÃ MÂINI

RE RE7
1. Dacã douã mâini rebele
mi SOL
Nu te-ar þine orb mereu,
LA
Te-ai opri în clipe grele
SOL mi LA
Si, privind cu drag la stele,
RE mi
Ai vedea cã-i scris pe ele:
RE
Dumnezeu. (bis)

2. Dacã douã mari zãvoare


Nu te-ar þine surd mereu,
Ai ºopti ce meºter oare
Scoate pãsãri cântãtoare?
ªi þi-ar spune orice floare:
Dumnezeu.

3. Dacã marea-nstrãinãrii
Nu te-ar þine surd mereu,
Ai striga în largul zãrii
Cine-i Tatãl îndurãrii
ªi þi-ar spune valul mãrii?
Dumnezeu.

43
Cântece generale

32. DACÃ EºTI NEFERICIT

RE SOL
1. Dacã eºti nefericit,
LA RE
Nu uita cã eºti iubit
si mi
ªi Isus te cheamã iar:
LA RE
Haide, haide, vino!

RE SOL
R: Haide, vino,
LA RE
Te-a
aºteptãm cu drag mereu!
si mi
Haide, vino,
LA RE
O, Isuse-a
al meu!

2. De dureri te-apasã greu,


Roagã-te lui Dumnezeu,
Care strigã ne-ncetat:
Haide, haide, vino!

3. Dacã singur te gãseºti,


Vino, vino, ºi-ai sã vezi
Cã Domnul este cu noi.
Haide, haide, vino!

44
Cântece generale

4. Vei surâde ne-ncetat,


Domnul vieþii te-a-mbrãcat
În speranþã ºi în har.
Haide, haide, vino!

33. DÃRUIRE
RE SOL
1. Isuse, te iubesc, ºi cât aº vrea
mi LA RE
O viaþã sã rãmîn numai cu tine,
SOL
Dar când duºmanul crud mã va-ndemna sã plec,
mi LA RE
tu roagã-te atuncea pentru mine.

2. Isuse, azi îþi dau inima mea în dar,


ªi sufletul, ºi trupul þi-aparþine.
Sã faci cu ele, Doamne, ce vei vrea,
Cãci tu eºti singurul meu mare bine.

3. Isuse, sunt aici, în faþa ta.


Mi-e dor de cerul tãu, de veºnicie.
Dã-mi doar un strop de har sã pot lucra
ªi timpul meu ºi viaþa îþi dau þie;
ªi timpul meu ºi totul îþi dau þie.

45
Cântece generale

34. DEVENIRE (ORADEA)


re SIb
1. Un picur de rouã sub raza-þi de soare
FA
E inima mea sub zâmbetul tãu.
re SIb
Licãrire uimitã de-a ta mãreþie
FA la re DO DO7
Doamne, coboarã ºi-n sufletul meu!

FA DO
R: O lume întreagã cuprind în rotundul
sol re
Acestui cristal de apã ºi cer,
SIb FA
Pãmântul mi-ee leagãn ºi eu sunt seninul
sol DO
Prin care sclipeºte al tãu adevãr.
FA DO
Topeºte-m
mã, Doamne, pe floarea iubirii;
sol re
Eu, soare micuþ, voi creºte-n
ntr-o
o zi!
SIb FA
Cu toatã lumina ce-n
n mine-a
ai clãdit-o
o
sol LA
Fructul iubirii-ll voi ºti pârgui.

46
Cântece generale

2. Furtuna de gânduri acum mã cuprinde


De tot ce în juru-mi a fost adunat,
Teama cã ceilalþi mã vor învinge
Sub vuiet de vrajbã cã pot fi cãlcat.

3. Picur de rouã cãzut de pe floare,


ªuvoi ºi bulboanã mã rostogolesc.
Doar mâna ta, Doamne, mai poate
s-opreascã
Furtuna prin care eu pustiesc.

4. Raza mea micã sã-þi mângâie faþa


Ca mulþumire cã m-ai creat.
Din picur de rouã ce-am fost dimineaþa
În soare puternic m-ai transformat.

5. Ecoul iubirii sã creascã în mine


Cum creºte ºi floarea ce eu am hrãnit.
Cu glasu-mi puternic sã cânt cãtre tine:
Doamne, sunt lumina ce tu þi-ai dorit!

6. Dorinþa ta, Doamne, mi-e mântuirea.


Învaþã-mã, Tatã, ce sã-mi doresc,
Sã nu prigonesc nicicând puritatea,
Cuvântul „iubire” sã nu-l prigonesc.

47
Cântece generale

35. DOMNUL E PÃSTORUL MEU


DO SOL
R: Domnul e pãstorul meu,
DO
Domnul e pãstorul meu
DO
Domnul mã iubeºte;
DO
Nimic nu-m
mi lipseºte
FA DO SOL DO
Domnul e pãsto...rul meu.
DO SOL
1. El mã paºte la pãºuni verzi
DO DO7
ªi mã duce la ape de odihnã;
FA DO SOL DO
Îmi învioreazã su...fle...tul.
2. Mã povãþuieºte pe cãrãri drepte
Din pricina numelui sãu.
Chiar dacã ar fi sã umblu prin valea morþii,
Nu mã tem de nici un rãu,
Cãci tu eºti cu mine,
Toiagul ºi nuiaua ta mã apãrã.
3. Tu îmi întinzi masã în faþa duºmanilor mei,
Îmi ungi capul cu untdelemn
ªi paharul meu este plin de se revarsã.
4. Fericirea ºi îndurarea mã vor însoþi
În toate zilele vieþii mele
ªi voi locui în casa Domnului,
Pânã la sfârºitul zilelor mele.

48
Cântece generale

36. DOMNU-I IUBIRE


SOL
1. Domnu-i iubire, iubire sfântã,
RE SOL
El ne iubeºte nespus mereu;
RE SOL
De-aceea inima cu dor tot cântã:
RE SOL
Iubire este Dumnezeu. (bis)

2. Domnu-i iubire, el ni se-aratã


În Fiul sãu scump venit de sus.
De-aceea inima înflãcãratã
Îi cântã slavã lui Isus.

3. Domnu-i iubire, el ne cuprinde


Cu-a sa vãpaie, prin Duhul Sfânt
Prin el iubirea se va aprinde
În multe inimi pe pãmânt.

4. Domnu-i iubire, el risipeºte,


ªi lacrimile, ºi chinul greu;
De-aceea inima cu dor ºopteºte:
Iubire este Dumnezeu.

5. Marie, Maica iubirii sfinte,


Trezeºte zelul în toþi cei reci,
Ca împreunã, cu-n dor fierbinte,
Sã-l preamãrim pe Domnu-n veci.

49
Cântece generale

37. DOMNUL NE CHEAMÃ

DO la FA SOL
R: Domnul ne cheamã la sãrbãtoare,
MI la DO SOL
Masã a pregãtit pentru noi,
DO la FA SOL
El ne aºteaptã cu bucurie
MI la FA SOL DO
Cu noi sã-m
mpartã viaþa sa.

DO FA SOL DO
1. Uitã de toate, las'orice grijã,
SOL DO
Orice problemã te-ar frãmânta.
FA SOL DO
Domnul te-aºteaptã cu nerãbdare,
re FA SOL
Vrea sã-þi ofere iubirea sa.

2. Ca ºi în iesle, ca ºi pe cruce,
El e prezent acum pe altar.
Vino, te-aºteaptã la sãrbãtoare,
Cu trupul sãu te va hrãni.

3. El va ierta greºelile tale,


Va înþelege de ce-ai cãzut.
El a venit s-aducã în lume,
Dragostea, pacea ºi mila sa.

50
Cântece generale

38. DOMNUL TE CHEAMÃ IAR

re sol
R: Domnul te cheamã iar,
re
Vrea inima ta în dar;
DO
Vrea sã te-a
apropii de al sãu altar
LA re
Cu iubire ºi cu har.

re sol
1. Rãspunde-i, nu pleca!
DO FA
El te aºteaptã la masa sa.
SIb DO
Vino acum ºi nu întârzia.
LA re
Isus vrea inima ta.

2. Eu sunt slab, te-am supãrat,


Dar, Doamne, tu m-ai iertat.
Te rog, mã-nvaþã tu sã te iubesc
Pãcatul sã-l ocolesc.

3. Îþi ofer fiinþa mea:


Tu fã din ea tot ce vei vrea.
Isuse-ajutã-mã sã împlinesc
Voia Tatãlui ceresc.

51
Cântece generale

39. DUPÃ CE O NOAPTE -NTREAGÃ


DO SOL
1. Dupã ce o noapte-ntreagã în zadar s-a tot trudit,
DO
Dupã ce printr-o minune peºti în mreaj-au nãvãlit,
DO
Petru a simþit distanþa dintre om ºi Dumnezeu
SOL DO
ªi-a zis: „Pleacã de la mine, cãci om pãcãtos sunt eu”.
DO FA re
Nici eu, Doamne, nu sunt vrednic ca sã stai în preajma mea,
FA SOL DO
Dar aºa cum sunt, nevrednic, te rog, Doamne, nu pleca.
FA re
Fiindcã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor,
FA SOL DO
Tu eºti calea, tu eºti viaþa, eºti speranþa tuturor.

2. Când i se îmbolnãvise sluga pe care-o iubea,


Un sutaº veni la tine sã te roage pentru ea
ªi þi-a zis: „Eu nu sunt vrednic ca sã intri-n casa mea.
Dacã spui de-aici o vorbã, sluga se va vindeca”.
ªi eu ºtiu cã sunt nevrednic ca în casa mea sã vii,
Dar, te rog cu umilinþã: Doamne, nu mã ocoli!
Fiindcã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor,
Tu eºti calea, tu eºti viaþa, eºti speranþa tuturor.

3. Iar când Simon farizeul, mândru-n casã te primea,


Când femeia pãcãtoasã la picioare îþi plângea,
Simon se gândea în sine: „Ãsta un proroc de-ar fi,
Ar ºti cine îl atinge ºi nu i-ar îngãdui”.

52
Cântece generale

ªi eu, Doamne, de pãcate sunt atât de încãrcat,


Un' sã merg în altã parte, sã le plâng, sã fiu iertat?
Fiindcã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor,
Tu eºti calea, tu eºti viaþa, eºti speranþa tuturor.
4. Chiar Ioan Botezãtorul, care calea-þi pregãtea,
Predicând la tot poporul, despre tine-aºa spunea:
„Cel ce vine-i mai puternic, eu în faþa lui mã plec,
Cãci e sfânt, iar eu nu-s vrednic, nici sandala sã-i dezleg”.
Dacã el era nevrednic, ce sã spun atuncea eu?
Sunt un slujitor netrebnic, vrednic de dispreþul tãu.
Însã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor,
Tu eºti calea, tu eºti viaþa, eºti speranþa tuturor.

40. EU CAUT FAÞA LUI


RE SOL
R: Eu caut faþa lui,
LA RE
Faþa lui Dumnezeu,
si mi LA RE
În inima ta, în sufletul tãu.
RE
1. Sunteþi chiar trupul sãu,
si
Sunteþi sângele sãu,
fa# si
Sunteþi iubirea lui,
SOL LA RE
A.....tunci, ce aþi fãcut din el?
2. Sunteþi ºi pacea lui,
Sunteþi bucuria lui,
Sunteþi copiii lui,
Atunci, ce aþi fãcut din el?

53
Cântece generale

41. EU TE IUBESC , I SUSE

RE
1. Eu te iubesc, Isuse;
SOL RE
Eu te iubesc, Isuse;
LA
Eu te iubesc, Isus, din inimã,
LA
Din inimã.
RE
Eu te iubesc, Isuse;
SOL RE
Eu te iubesc, Isuse;
LA RE
Eu te iubesc, Isus, din inimã.

RE LA
R: Din inimã, din inimã,
RE
Eu te iubesc, Isus, din inimã. (bis)

2. Îþi mulþumesc, Isuse.


3. Eu te ador, Isuse.
4. I love you, Jesus, of my heart.
5. I thank you, Jesus, of my heart.
6. Ti amo, Gesu, nel mio cuore.

54
Cântece generale

42. EU V-AM ALES

DO SOL DO
1. Eu v-am ales din oameni simpli, buni.
FA DO
Eu v-am chemat din lu...me.
FA DO SOL DO
Cum eraþi, v-am primit ºi v-am iubit.

DO DO7 FA DO
R: Prezenþi suntem, o, Doamne,
SOL DO
Sã-þi vestim cuvântul.
SOL DO
Prezenþi sun...tem.

2. Eu v-am chemat când voi mã prigoneaþi.


Voi aþi mai fost ºi martori
Când muream, sufeream ºi-am înviat.

3. Tot eu, acum, în lume vã trimit


Sã proclamaþi iubirea,
La iudei ºi pãgâni. Mergeþi acum!

4. De sus din cer am sã vã întãresc


Cu Spirit Sfânt, cel care
Vã va da noi puteri sã mã slujiþi.

55
Cântece generale

43. FAÞA TA O CÃUTÃM

la MI la
R: Faþa ta o cãutãm,
DO SOL DO
Pribegind pe-a
acest pãmânt;
SOL la
Orice om ce-ll întâlnim
MI la
Seamãnã cu tine, Doamne.

la MI
1. Prin pustiuri rãtãcea
la
Al tãu popor, o, Doamne;
DO DO7 FA
Însetat ºi obosit,
re MI
El striga mereu la tine.

2. Într-o zi ai apãrut
Cu un chip ca ºi al nostru
ªi ai plâns, te-ai bucurat:
Om adevãrat eºti, Doamne!

3. Noi suntem poporul tãu;


Tu eºti viu în tabernacol.
Tainã sfântã, ne hrãneºti
ªi tu însuþi ne vorbeºti.

56
Cântece generale

44. FIE MÃRIT NUMELE TÃU

si SOL si
R: Fie mãrit numele tãu
LA si FA# si
În vecii vecilor. Amin. (bis)

si LA si RE7
1. Tu eºti înþelept ºi puternic,
SOL si FA#
Cãile tale sunt drepte
mi SOL
ªi peste tot universul
LA
Eºti stãpân.

2. Secretul adâncului mãrii


ªi întunericul,
Toate îþi sunt cunoscute,
Domn preabun.

3. Eºti Tatã! Plin de-ndurare


Tu ne asculþi rugile.
Ne dai putere sã-nvingem
Tot ce-i rãu.

4. Mãrire Pãrintelui nostru,


Fiului sãu iubit,
Duhului Sfânt ce-i uneºte-n
Veci de veci.
57
Cântece generale

45. FII LÂNGÃ MINE

RE SOL
R: Fii lângã mine, fii lângã mine,
mi LA
Fii lângã mine, Doamne.
RE SOL
Cãci am nevoie, am nevoie,
mi LA
Am nevoie de-a
a ta iubire!
RE
Fii lângã mine !

RE SOL
1. Cu inima umilã, cu trupu-n rugãciune,
mi LA
Pãtruns de-a ta iubire, eu fac o plecãciune,
RE SOL
În pragul dimineþii, în negura de searã,
mi LA
Când pâinea-mi pare neagrã sau apa e amarã.

2. Ca-n farmecul iubirii ºi-n culmea fericirii


Sã nu-mi pierd nici simþirea, nici aripile frânte.
ªi-atunci când veselia îmi toarnã plin paharul
ªi beat de fericire nu-i voi mai ºti hotarul.

3. În pragul veºniciei, în ultima instanþã,


Cu inima la tine sã strig plin de speranþã.
Când voi trãi din viaþã doar ultima ei clipã,
Ridicã-mã, Pãrinte, pe-a dragostei aripã.

58
Cântece generale

46. FLORI PENTRU ISUS

RE
1. Plutind printre nori
LA
Zburãm tot mai sus
RE LA
ªi culegem flori
RE
Pentru Isus. (bis)

RE SOL
R: Tu, forþa supremã,
LA RE si
Noi, mici mãdulare.
mi LA
Cuprinºi de credinþã
RE
Îþi dãm închinare. (bis)

2. Când viaþa te-ncearcã


Zâmbeºte mereu:
Speranþa învie
Doar prin Dumnezeu.

3. Tu, sãdind sãmânþa,


Noi azi am crescut.
Prin flori de iubire
Eºti, Doamne, slãvit.

59
Cântece generale

47. IMNUL DE LA CLUJ


DO la
1. Dintre-atâtea hotare care sunt pe pãmânt
FA DO SOL
Mã îndrept cãtre zare, cãci eu, Doamne, vreau sã fiu sfânt.
DO la
ªi din mii de dorinþe ce se nasc ºi-apoi pier,
FA DO SOL DO DO7
Numai una-mi rãmâne: „Doamne vreau sã merg în cer!”

FA DO mi DO FA
R:Vreausã vãdchipultãu,edorinþace-o
o ampepãmânt.
la SOL FA SOL
M-a
ai creat pentru cer, m-a
ai creat sã fiu sfânt.
FA DO mi DO FA
Vreau sã vãd chipul tãu, e dorinþa ce-o
o am pe pãmânt
DO SOL FA DO
M-a
ai creat pentru cer sã fiu sfânt.

2. Cu dorinþa în suflet sã te întâlnesc


Cred cuvintele tale ºi poruncile le-mplinesc.
„Sunt cu tine mereu. Nu te teme!” mi-ai spus
ªi atâþia prieteni mã vegheazã de sus.

3. Pânã când va veni ziua sã te-ntâlnesc


Îndrãznesc sã te rog: „Nu lãsa ca sã rãtãcesc!
O fãclie sã faci din întreg trupul meu
ªi de Duhul tãu Sfânt sã fiu locuit mereu”.

60
Cântece generale

48. IMNUL DE LA TIMIºOARA


RE si
R: Doamne, tu eºti viaþa,
SOL LA
Tu eºti calea, adevãrul eºti,
RE
Tu paºii ni-ii cãlãuzeºti.
si SOL mi
Spre fericire, viaþa noastrã tu o împlineºti
FA# si mi
Pentru cã-n
n tine orice noapte trece-n
ntr-o
o nouã zi,
LA FA#
Din orice lacrimã zâmbetul va rãsãri
si mi
ªi dincolo de nori, soarele apare iar,
LA RE LA re
Fiindcã eºti tu cel care-n
n noi face lucruri mari.
re sol Sib FA
1. Pe multe cãi în întuneric am umblat,
Sib sol DO LA re
O luminã pentru viaþa mea am cãutat,
sol Sib FA
Dar când, în liniºte, în suflet mi-ai vorbit,
Sib sol DO LA re RE
Tot ce cãutam atunci, în tine am gãsit.
2. De fiecare datã când îmi este greu,
Faþa ta o caut, Doamne, tu m-ajuþi mereu.
Cuvântul tãu luminã-i pentru paºii mei;
El mã schimbã ca sã fiu aºa cum tu mã vrei.
3. De când cu tine-o viaþã nouã-am început,
Mari schimbãri în mine de atunci s-au petrecut.
Continuã aventura ºi schimbarea mea;
Mã surprinde-n fiecare zi iubirea ta.

61
Cântece generale

49. ISUSE DRAG , O, BUNULE ISUSE

RE
1. Isuse drag, o, bunule Isuse,
LA
Mã dãruiesc cu totul numai þie
RE
ªi ca mãrturie-a dãruirii mele
LA
Îþi ofer azi cu drag, îþi ofer.

RE
R: Ochii, urechile, gura ºi inima,
LA RE
Fiinþa mea întreagã,
RE
Mintea, priceperea, glasul ºi dragostea,
LA RE
Iubirea mea toatã.

2. Isuse drag, o, bunule Isuse,


Îþi aparþin cu totul numai þie.
Tu sã mã pãstrezi mereu
Ca pe un lucru-al tãu, cãci þi-am oferit:

62
Cântece generale

50. ISUS E BUCURIA MEA

RE LA
R: Isus e bucuria mea, allegria!
RE
Iubirea vine de la el, allegria!
LA
Isus e bucuria mea, allegria!
RE RE7
Fidelitatea mea e-n
n el, allegria!

SOL
1. E bucuria mea, allegria!
RE
Îmi dã pacea sa, allegria!
LA
E fratele meu, allegria!
RE
ªi lumina mea, allegria!

2. E mântuitor, allegria!
E ºi iertãtor, allegria!
Este Domnul meu, allegria!
Dumnezeul meu, allegria!

63
Cântece generale

51. ISUSE, CRED

DO SOL DO
1. Isuse, cred c-aici în Taina Sfântã
FA SOL DO DO7
Eºti tu prezent ca om ºi Dumnezeu.
FA SOL DO
Eu nu te vãd, dar cred din suflet, Doamne,
FA SOL DO DO7
Ai spus-o tu, eu cred cuvântul tãu. (bis)

2. Din Sfânta Ostie priveºti la mine


ªi parc-aud ºoptindu-mi al tãu glas,
Ca sã rãmân mereu, mereu cu tine,
Aºa cum tu, cu mine ai rãmas.

3. Te doare mult cã oamenii te uitã,


Cã te jignesc chiar unii dintre-ai tãi.
De-aceea eu doresc ca, prin iubire,
Sã ispãºesc ºi vina celor rãi.

4. Primeºte-mi, Doamne, inima întreagã


Sã fie-a ta aºa cum o doreºti.
Sã batã-ntruna numai pentru tine,
Lãcaº plãcut într-însa sã-þi gãseºti.

64
Cântece generale

52. ISUSE, TU NE -AI CHEMAT


RE si
R: Isuse, tu ne-a
ai chemat sã te urmãm
SOL LA
Pe drumul credinþei ºi-a
al luminii
RE si
Spunem da chemãrii tale
SOL LA RE
De-a
a trãi în alianþa iubirii.
RE SOL RE LA
1. Tu ai venit ca noi sã-l cunoaºtem pe Tatãl
RE SOL RE LA SOL
ªi sã ne-nveþi cum sã ne iubim unii pe alþii.
2. Ca-ntr-o familie sã împãrþim
Tot ce trãim: suferinþe ºi greutãþi,
Speranþe ºi bucurii.
3. Ne-ncredinþãm Mamei tale, Maria.
Cu ea în umbra crucii sã stãm
Lângã cei care astãzi mai sunt rãstigniþi.
RE LA
Coda : Vino de dincolo de gând,
SOL LA
Unde încã nu s-au nãscut
RE
Rãsãritul ºi apusul soarelui!
RE
Te aºteptãm!
LA RE
Gãseºte-un drum spre inimile noastre!
SOL
Te aºteptãm!
LA RE
Coboarã!

65
Cântece generale

53. IUBEºTE

RE mi
1. Când prietenii tãi nu vor sã-þi mai vorbeascã,
LA RE
Când prietenii tãi nu vor sã te mai cunoascã,
RE7 SOL
Când prietenii tãi nu vor sã te mai iubeascã,
RE LA RE
Zâmbeºte, zâmbeºte, zâmbeºte-le.

RE LA
R: Iubeºte, iubeºte, oricât de greu ar fi;
RE
Vorbeºte, vorbeºte, cu glasul inimii;
LA
Zâmbeºte, zâmbeºte, la bine ºi la greu;
RE
Iubeºte, iubeºte, mereu.

2. Dar atunci nu fi trist, ci vorbeºte cu mine,


Dar atunci nu fi trist, cãci tu mã cunoºti pe mine;
Dar atunci nu fi trist, cãci eu te iubesc pe tine;
Deci vino, tu, vino, l-al meu altar.

66
Cântece generale

54. IUBIND, TE DÃRUIEºTI

la re la
R: Iubind, te dãruieºti
re la
Cu tot ce-þi aparþine.
LA re
Iubind, te dãruieºti
MI
ªi uiþi orice mãsurã.
la re
1. Chiar de-aº vorbi toate limbile
la
Vorbite de oameni ºi îngeri,
MI
Dacã nu am iubire,
re la
Sunt doar o aramã ce sunã
MI
Sau un chimval zãngãnitor.

2. Chiar de aº profeþi
ªi-aº ºti chiar misterele toate,
Chiar de-aº avea o credinþã
Încât sã mut munþii-n mare,
Fãrã dragoste sunt un nimic.
3. Chiar dac'aº împãrþi
Sãracilor tot ce-i al meu,
ªi dac'aº da trupul meu
În flãcãri sã fie ars,
Nu mi-ar folosi la nimic.

67
Cântece generale

55. IUBIREA
RE SOL
1. Iubirea îþi aduce bucurie-n suflet,
LA RE
Iubirea îþi dã puterea de-a ierta,
si mi
Iubirea te trezeºte în zori cu-n zâmbet,
LA RE
Iubirea îþi alungã tristeþea grea.
SOL
Iubirea te face sã fii mai bun;
LA RE
Iubirea te-ajutã sã-þi urmezi al tãu drum,
si mi
Iubirea te poartã pe aripi de vis.
LA RE
Iubind, viaþa pare un paradis.

RE SOL
R: Doar iubind vei vedea:
LA
Ce frumoasã e viaþa, dacã ºtii sã o trãieºti;
RE si
Ce frumos este gândul, dacã ºtii sã-ll împlineºti;
mi LA
Ce frumos e cuvântul, dacã ºtii sã-ll rosteºti;
RE
Ce frumos este omul, dacã ºtii sã-ll iubeºti. (bis)

68
Cântece generale

MI LA
2. Iubirea îþi aduce bucurie-n suflet;
SI MI
Iubirea îþi dã puterea de-a ierta;
do# fa#
Iubirea te trezeºte în zori cu-n zâmbet;
SI MI
Iubirea îþi alungã tristeþea grea.
MI LA
Iubirea te face sã fii mai bun;
SI MI
Iubirea te-ajutã sã-þi urmezi al tãu drum.
do# fa#
Iubirea te-nvaþã sã crezi ºi sã speri,
SI MI
Cã astãzi va fi mai bine ca ieri.

MI LA
R: Doar iubind vei vedea:
SI
Ce frumoasã e viaþa, dacã ºtii sã o trãieºti;
MI do#
Ce frumos este gândul, dacã ºtii sã-ll împlineºti;
fa# SI
Ce frumos e cuvântul, dacã ºtii sã-ll rosteºti;
MI
Ce frumos este omul, dacã ºtii sã-ll iubeºti. (bis)

69
Cântece generale

56. ÎN MÂINILE LUI

SOL si DO RE
R: În mâinile lui am pus viaþa mea.
DO RE DO RE SOL
El singur este stânca mea.

mi DO
1. Doar el cunoaºte cum sunt eu
RE si
ªi ºtie orice drum al meu.
mi DO
În gândul meu are lãcaº;
RE SOL
Sunt ocrotit de mâna lui.

2. Oaspete drag în gândul meu


Tu cunoºti viaþa ce o duc.
Din întuneric m-ai înãlþat
Ca o luminã-n noaptea grea.

3. Zilele mele þi le ofer,


Cãci tu cunoºti viaþa mea.
În bucurie m-ai vizitat,
Lacrima tristã tu mi-ai ºters.

70
Cântece generale

57. LAUDATE DOMINUM


mi SI7 mi RE
R: Laudate Dominum, laudate Dominum
SOL RE mi SI7
Omnes gentes, aleluia. (bis)

mi SI7 mi RE
1. Ne rugãm þie, Doamne, sã te-nduri de noi,
SOL RE mi SI7
Sã ne scapi de ispite ºi de nevoi.
mi SI7 mi RE
Dã-ne, Doamne, credinþã ºi nu ne lãsa,
SOL RE mi SI7 mi
ªi ajutã-ne sã facem doar voia ta.

2. Ajutã-mã, Doamne, sã scap de cel rãu,


ªi sã fiu de acuma pe veci doar al tãu.
Dã-mi, Doamne, credinþã sã te pot vedea.
Vie, Doamne, împãrãþia ta!

3. Ori de câte ori, Doamne, eu þi-am greºit,


Dacã mi-a pãrut rãu, ºtiu cã tu m-ai primit;
Ori de câte ori, Doamne, eu te-am supãrat,
Dacã mi-a pãrut rãu, ºtiu cã tu m-ai iertat.

4. Nu vreau sã te supãr, cãci eu te iubesc;


De aceea ajutã-mã sã nu greºesc.
Dã-mi, Doamne, putere sã te laud mereu,
Preamãreºte-al meu suflet pe Dumnezeu.

71
Cântece generale

58. LEAGÃ-NE, DOAMNE

RE
1. Leagã-ne, Doamne, pe toþi împreunã,
LA RE
Cu lanþuri ce nu pot fi rupte.
RE
Leagã-ne, Doamne, pe toþi împreunã,
LA si
O, leagã-ne în dragoste.

RE LA RE
R: Este-u
un singur Domn,
LA RE
Este-u
un singur Fiu
LA RE
Este-u
un singur Duh,
LA RE
De aceea-þi cântãm.

2. Domnul e credinþa,
Domnul e iubirea,
Domnul e speranþa,
De aceea-þi cântãm.

72
Cântece generale

59. MAI CAUTÃ -MÃ


SOL RE
1. De câte ori stãteam ºi mã gândeam
DO SOL
Cât de curaþi sunt sfinþii cei din rame,
DO SOL
Iar eu, de câte ori greºeam,
DO SOL
Veneam sã-þi spun: „m-am rãtacit!”

RE
R: Mai cautã-m
mã, mai cautã-m
mã,
SOL
Înc-o
o datã, Doamne! (bis)

2. În valea suferinþei mã aflam


ªi suspinam mereu plin de pãcate.
De-acolo, da, de-acolo îþi strigam:
„M-am rãtãcit, m-am rãtãcit!”

3. ªi iar pãcãtuiam ca un om orb,


Cuvântul tãu în mine n-avea roade,
Iar când vedeam cã iarãºi am greºit
Plângând strigam: „m-am rãtãcit!”

4. În tabernacol ne-ncetat m-aºtepþi


Ca trupul tãu primindu-l, eu sã cred.
ªi-acum te rog la fel de insistent
Cautã-mã de câte ori mã pierd!

73
Cântece generale

60. MAI RÃMÂI CU NOI

DO FA
1. Coboarã seara de acum ºi se-ndepãrteazã
DO re
Ziua ce s-a sfârºit, amintirea ei rãmâne.
la mi re SOL DO
Bântuit ca o nãlucã, soarele se stinge dincolo de munþi.
SOL FA
Cu tine vrem sã începem o viaþã nouã
DO re SOL
Ce se transformã într-o zi fãrã sfârºit.
DO mi FA DO
R: Mai rãmâi cu noi, soarele-a
a apus.
re SOL FA SOL DO
Mai rãmâi cu noi, cu tot ce ne-a
ai adus.
DO mi FA DO
Mai rãmâi cu noi, e ºi mâine-o
o zi.
re SOL FA SOL DO
Dacã eºti cu noi, noapte nu va fi.

2. Un suflu nou ne-nvãluie ºi se rãspândeºte


Ca un val mânat de vânt,
Ca o flacãrã ce-aprinde tot în jur.
Iubirea ta va cuprinde-ntreaga lume;
În faþa ei se vor deschide toate porþile.

3. În faþa noastrã azi vedem omenirea-ntreagã


Care luptã suferind ºi, asemenea unui deºert,
Aºteaptã apa vie, apa care poate sã-i redea puteri.
Cu tine, Doamne, vom fi ºi noi izvoare.
Rãmâi cu noi ºi tot deºertul va-nflori.

74
Cântece generale

61. MULÞUMIM DOMNULUI


mi RE
1. Mulþumim Domnului cãci este bun,
mi RE mi SI7 mi
Veºnicã-i iubirea lui! Veºnicã-i iubirea lui!
RE
Mulþumim Domnului cãci ne-a creat,
mi RE mi SI7 mi
Veºnicã-i iubirea lui! Veºnicã-i iubirea lui!
RE
Mulþumim Domnului cãci ne-a salvat;
mi RE mi SI7 mi
Veºnicã-i iubirea lui! Veºnicã-i iubirea lui!

mi RE
R: Amin! Amin! Amin!
mi
Mulþumim Domnului. (bis)

2. Numai el a fãcut multe minuni,


A creat cerurile peste noi,
A despãrþit apele de pãmânt.

3. Din mâna celor rãi ne-a salvat,


De duºmani ne-a eliberat.
Mulþumiþi-i Domnului din cer.

75
Cântece generale

62. NU MAI FI TRIST

la re
1. Nu mai fi trist când barca vieþii tale
MI la
Pluteºte-n larg spre infinit.
re
Nu suspina printre lacrimi amare;
MI la
Orice om are un sfârºit.

re la
R1: Gândeºte-tte, cã vei muri odatã
MI la LA
ªi clipa aceea tu nu o cunoºti.
re la
Trãieºte-þi viaþa în inimã curatã
MI la
Zâmbeºte astãzi, mâine poate n-a
ai sã poþi.

2. În furtuni, în valurile grele,


Tu trebuie sã lupþi pân' la sfârºit.
Nu te opri, treci peste ele
ªi roagã-te Pãrintelui iubit!

R2: Nu te opri din drumul lung al iubirii


Fii un crâmpei din iubirea mea;
Pãºeºte astfel pe calea fericirii,
Eu sunt cu tine în viaþa ta.
+R1

76
Cântece generale

63. NU MAI SUNT CUVINTE

la re SOL DO MI
1. Nu mai sunt cuvinte sã poatã lãu...da
re la MI la
Toatã iubirea ºi îndurarea ta.
la re DO MI
Pe altarul lumii rãstignit tu eºti
re la MI la
ªi pentru oameni zilnic te jertfeºti.

la re SOL DO MI
R: Cerul ºi marea, tot ce e în ea,
la re SOL DO MI
Muntele, valea ºi inima mea,
re la RE7 SOL DO MI
Toate se-n
nchinã Creatorului
re la MI la
ªi mulþumire îi dau Domnului. (bis)

2. Tu îmi eºti stãpânul, Doamne, te iubesc,


Voia ta sfântã vreau s-o împlinesc.
Tu aratã-mi drumul, ce mi-ai pregãtit,
S-ajung la tine, Domnul meu iubit.

3. Ruga mea-i tãcerea, altceva nu pot


Sã îþi spun, Doamne, nu ºtiu sã mã rog.
Îþi ofer din suflet binele fãcut
ªi voi rãmâne în faþa ta tãcut.

77
Cântece generale

64. N OI SUNTEM SPERANÞA LUMII

RE LA si
R: Noi suntem speranþa lumii,
mi LA
Toþi o inimã, o inimã ºi-u
un gând.
RE LA si
Vom sãdi în inimi pacea
mi LA
ªi seninul, ºi seninul pe pãmânt;
SOL RE
ªi seninul pe pãmânt.
RE LA RE
1. Veniþi azi cu bucurie,
SOL LA
Tineri voi, tineri voi ce strãluciþi
RE LA RE
De credinþã ºi iubire
SOL LA
Pe Isus, pe Isus sã-l preamãriþi;
SOL RE
Pe Isus sã-l preamãriþi.
2. Tot ce-i mai frumos pe lume
Lui Isus, lui Isus îi datorãm,
Orice plantã, vietate,
Aerul, aerul ce-l respirãm;
Aerul ce-l respirãm.
3. Cu Cristos la drum în suflet
Vrem mereu, vrem mereu ca sã ne ºtim
Ca, apoi în veºnicie,
Împreunã, împreunã sã pãºim;
Împreunã sã pãºim.

78
Cântece generale

4. Slavã fie-n veci, osana


Domnului, Domnului biruitor.
Slavã Fiului lui David
Pânã-n vecii vecilor.
Pânã-n vecii vecilor.

65. NU TE OPRI

RE
R: Nu te opri din drumul tãu! Nu te opri!
LA
Mergi înainte! Nu e greu, nu te opri!
SOL mi
Priveºte mai încrezãtor chemarea ta.
RE
Pãºeºte cu încredere cãrarea ta.
SOL LA RE
1. Acceptã viaþa aºa cum este ea,
LA RE RE7
Cu greutãþi ºi bucurii;
SOL LA RE SOL
Înfruntã-te pe tine-n clipa grea...a,
LA RE
Treci peste rãu orice ar fi.

2. Doar binele sã-þi umple inima


ªi sã trãieºti iubind mereu
Ca-n viaþa ta sã te poþi bucura,
ªi la bine, ºi la greu.

79
Cântece generale

66. NU UITA !
DO
1. La drum dac-ai plecat,
FA
Creºtine, nu uita,
DO SOL
Cã deasupra ta mereu e Dumnezeu.
DO
El te-ajutã la greu,
FA
Dacã vrei, cu harul sãu.
DO SOL DO
Nu uita: te iubeºte Dumnezeu.
DO
R: Nu uita! Nu uita
SOL
Cã deasupra ta mereu e Dumnezeu!
DO FA
Oriunde-a
ai fi, oriunde-a
ai sta
DO SOL DO
Dumnezeu e mereu în preajma ta.
2. Unde mergi pe drumul tãu,
Nu uita sã nu faci rãu;
Chiar ºi gândul þi-l citeºte Dumnezeu.
ªi orice vorbã nerostitã,
Orice faptã doar gânditã,
Nu uita, cãci o ºtie Dumnezeu!
3. Bine-ar fi în orice zi
Dac-o clipã-ai zãbovi
ªi din activitate te-ai opri,
Sã-þi înalþi gândul tãu
Cu drag la Dumnezeu,
Cãci nu uita: el te-ajutã mereu.
80
Cântece generale

67. O, DOAMNE, VINO AZI LA NOI

DO SOL DO
1. O, Doamne, vino azi la noi în inimi,
SOL DO
Cã te-aºteptãm cu dor înflãcãrat,
SOL DO
Sã ne hrãneºti cu pâinea ta divinã,
SOL DO DO7
Sã ne-ntãreºti cu sângele-þi curat.

FA
R: Vino, cãci suflete
DO
Pline de dragoste
SOL DO DO7
Azi te-a
aºteaptã cu iubirea lor;
FA
Cu sfântul trup al tãu
DO
Sã ne sfinþeºti mereu,
SOL DO
Tu, al dragostei curat izvor.

2. Cum sã rãspundem la a ta iubire,


Noi, pãmânteni, tu, veºnic Dumnezeu?
Doar inima e tot ce-avem mai nobil,
Þi-o oferim sã fie a ta pe veci.

3. Te aºteptãm, Isuse, cu plãcere,


Ca trupul tãu ca hranã sã ni-l dai
ªi întãriþi de tine-n lupta vieþii,
S-ajungem fericiþi odatã-n rai.
81
Cântece generale

68. OARE CE -OM FI NOI ?

RE LA
Oare ce-om fi noi fãrã tine,
LA
Care ne dai viaþã,
RE
Care ne dai cerul?
RE7 SOL
Aceasta-i calea cãtre tine:
RE
Sã te iubim mereu
LA
ªi-n bucurie,
RE
ªi în durere. (bis)

69. OARE LA UºÃ CINE -I?

RE SOL
1. Oare la uºã cine-i
RE LA
ªi ce-o fi aºteptând?
RE SOL
Azi iarãºi ocolit-ai
RE LA RE
Pe cel ce-l vezi bãtând.

82
Cântece generale

SOL RE
R: Dulce rãsunã afarã:
LA
„Lasã-m
mã-n
n casa ta;
RE SOL
Te rog a câta oarã,
RE LA RE
Spre fericirea ta”.

2. Ah, ce pustiu e-n mine


Fãrã un Dumnezeu!
Sunt un orfan, vãd bine;
Unde e Tatãl meu?

3. O, chiar acum degrabã,


Uºa-þi deschid eu larg.
Hai, nu mai sta afarã,
Calcã al casei prag!

4. Nu mai pleca, Isuse,


Rãmâi în casa mea,
Cu mângâieri nespuse
ªi cu iubirea ta.

83
Cântece generale

70. ORIºIUNDE CAUT

mi DO RE mi
1. Oriºiunde caut ºi-oriunde privesc,
DO RE SOL
Doamne, doar în tine liniºtea-mi gãsesc
la RE7 SOL mi
ªi tot rãul lumii trece nevãzut.
la RE7 SOL mi
Am puterea sã mã schimb ºi sã îþi fiu plãcut.
la RE7 SOL mi
O fãclie pentru drum e cuvântul tãu.
DO RE7 mi
Mai rãmâi cu mine, Doamne.

2. Cred în tine, Doamne, al Mariei fiu,


Sfânt din veºnicie, Dumnezeu cel viu.
Tatãl e în tine ºi tu eºti în noi.
Dragostea te-a rãstignit când ai trãit cu noi.
Va veni ºi ziua când vei reveni.
Vie, Doamne, împãrãþia ta.

3. Blândã închinare fac în faþa ta,


Curãþã-mã, Doamne, ºi nu mã lãsa!
Sã nu ne despartã nici furtunile.
Orice rãu ºi orice vinã, Doamne, ºterge-le!
ªi din mii de drumuri dinaintea mea
S-aleg calea spre inima ta.

84
Cântece generale

71. PÃSTORUL MEU

RE SOL
R: Pãstorul meu, Doamne, tu eºti,
mi LA
Nimic nu-m
mi lipseºte.
RE SOL
La pajiºti ierboase ºi limpezi izvoare
RE LA RE
Cu dragoste tu mã conduci. (bis)
RE SOL
1. Tu, Doamne, eºti pãstorul meu,
RE
Din veci ºtii numele meu,
SOL RE
Cum îl cunoºti pe Tatãl tãu,
LA
Pe mine mã cunoºti.
RE SOL
Mã cauþi de m-am rãtãcit.
RE
Departe de tine-s pierdut,
SOL RE
Dar dacã mã-ntorc pe drumul tãu,
LA
Tu eºti calea mea.
2. Tu, Doamne, eºti poarta deschisã,
ªi intrând prin tine va fi
O sãrbãtoare mare
Pentru întoarcerea mea.
La mine mereu te gândeºti,
Cu dragoste mã ocroteºti
ªi alãturi de tine
Eu voi sta pentru totdeauna.

85
Cântece generale

72. PÂINE DIN CER VENITÃ

DO SOL DO
1. Dumnezeu cel necuprins se-ascunde
FA DO
În taina pâinii ºi a vinului
la SOL DO
ªi pe altar coboarã între oameni,
SOL
Cu trup ºi sânge sã se dãruiascã.

DO FA
R: Pâine din cer venitã
SOL DO
Pentru a noastrã viaþã,
la FA
Cel care te primeºte
re SOL
Nu va muri în veci. (bis)
SOL DO

2. Tu umpli omul cu-al tãu necuprins,


Tu, infinit, cobori în mãrginire
Ca sã-þi simþim prezenþa-n viaþa noastrã,
Cã Dumnezeu trãieºte printre noi.

3. Tu ne-ai chemat în marea ta iubire


ªi chemi fãptura-ntreagã la unire.
Tu ne aduni în casa ta regeascã,
Ne faci un loc la masa ta cereascã.

86
Cântece generale

73. PE CÂND SEARA SE COBOARÃ

RE SOL RE
Intr. Pe când seara se coboarã
LA RE
Inima þi-o
o înãlþãm,
SOL RE
Ziua dãruitã no...uã
LA RE RE7
Te-a
a costat dar n-a
ai lãsat.

SOL RE
1. Tu-n pãdure ºi în râuri,
LA RE
Tu, în mare ºi în munþi!
SOL RE
Locul tãu e ºi în ini..mi
LA RE
Pentru ca sã pot iubi.

2. Cerul tãu ca o poianã,


Stelele ca niºte flori
ªi se vãd în cer toþi sfinþii,
Adunaþi în jurul tãu!

3. Câte stele, câte stele!


Spune-mi tu, care-i a mea?
N-o doresc pe cea frumoasã,
Doar sã fie-n mâna ta.

87
Cântece generale

74. PRECUM ZÃPADA

DO SOL DO SOL
1. Precum zãpada ºi ploaia
DO FA SOL
De sus, din cer coboarã
la SOL
ªi nu se mai întorc
FA DO FA
Fãrã sã ude pãmântul
SOL FA SOL
ªi tot sã rãsa...rã,

DO SOL
2. Tot la fel cuvântul meu
DO SOL
Înapoi nu va veni
DO FA SOL
Fãrã sã lucreze tot ce eu îmi doresc,
la SOL
Fãrã sã termine totul
FA DO
Pentru care a fost trimis;
FA SOL
Tot cuvântul meu.
FA SOL
Tot cuvântul meu.

NOTÃ: CANON: în timp ce corul 1 cântã a doua


strofã, corul 2 cântã prima strofã.

88
Cântece generale

75. PRIVESC LA CRISTOS


RE SOL RE
R: Privesc la Cristos, învãþ sã iubesc,
SOL LA RE
Credinþa ºi pacea, sã rãspândesc.

RE SOL RE
1. Iubirea, îndurarea nu mi-a refuzat
SOL LA RE
Când în pãcat cãzut, l-am cãutat.

2. Azi l-am gãsit, în suflet l-am primit.


Vreau sã-l pãstrez, sã fiu fericit.

3. Isus mã întãreºte cu harul sãu,


Îmi dã curaj sã-nfrunt tot ce-n lume e rãu.

4. Pe mine, pe tine, Isus ne-a trimis,


Sã mergem în lume l-al sãu seceriº.

89
Cântece generale

76. PROIECTUL
la re
1. În liniºtea profundã
SOL DO MI
O voce se-auzi,
la re
Într-o noapte fãrã margini
SOL DO MI
O luminã strãluci,
la MI
Unde nimic nu era în acea zi.

la re
R1: Scriseseºi, Doamne, deja,
SOL DO MI
Numele meu sus în cer.
la re
Scriseseºi, Doamne, deja,
SOL DO MI
Viaþa mea împreunã cu a ta;
la MI
Deja scriseseºi tu de mine.

2. ªi când în mintea ta
Fãcu sã luceascã stele,
ªi când mâinile tale
Modelau întreg pãmântul,
Unde nimic nu era în acea zi.

90
Cântece generale

3. ªi când ai calculat
Imensitatea cerului,
ªi când ai colorat
Orice floare a câmpului,
Unde nimic nu era în acea zi.

4. ªi când ai desenat
Munþii ºi orice nor,
ªi când ai plãnuit
Drumul oricãrui om,
Unde nimic nu era în acea zi.

R2: Dacã ieri eu nu ºtiam,


Azi te-a
am întâlnit pe tine
ªi libertatea mea
E planul tãu asupra mea.
Nimic nu voi mai cânta:
Mã vei salva.

91
Cântece generale

77. RÃMÂI CU NOI

RE LA
R: Rãmâi cu noi, rãmâi cu noi;
RE LA RE
Doamne, rãmâi cu noi.

RE LA
1. Tu eºti grâul celor aleºi,
RE LA RE
Tu eºti pâinea coborâtã di...in cer.

2. Tu eºti pãstorul cel bun, iar noi suntem turma;


Tu îþi dai viaþa pentru oile tale.

3. Tu eºti lumina în întunericul acestei lumi;


Tu eºti calea, adevãrul ºi viaþa.

92
Cântece generale

78. REGELE SLAVEI

mi
R: Regele slavei vine cu mãreþie.
SI7 mi
Deschideþi porþile plini de bucurie! (bis)

SOL
1. Cine sã fie, oare, regele slavei,
SI7
Emanuel, venit acum între noi?

2. În Galileea ºi oriunde se duce


El vindecã pe toþi de bolile lor.

3. Osana Fiului lui David! Osana!


Nimeni nu a vorbit vreodat' ca ºi el.

4. El ºi-a dat viaþa preþ de rãscumpãrare;


Lumea de rãu ºi de pãcat a salvat.

5. Biruitor asupra morþii domneºte;


Viaþa de veci prin moarte el ne-a redat.

93
Cântece generale

79. RUGÃCIUNE
DO FA
1. O, Doamne, eu te rog din inimã,
DO SOL
Viaþa mea vreau s-o ofer în mâna ta;
DO FA
Vreau doar þie sã-þi slujesc mereu
DO SOL7 DO DO7
ªi sã pot iubi cum m-ai iubit ºi tu.

FA SOL DO la
R: Fã-m
mã sã devin iubi...re,
re SOL DO DO7
Semnul viu al libertãþii ta...le;
FA SOL DO la
Fã-m
mã sã devin iubi...re,
FA SOL DO
Semnul viu al adevãrului.

2. O, Doamne, eu te rog din inimã,


Fã-mã tare în credinþa mea mereu,
Dã-mi putere sã te pot urma
ªi pe calea mea sã fii mereu doar tu.

3. O, Doamne, eu te rog din inimã,


Sã trãiesc mereu fidelitatea ta;
Fã ca eu sã pot iubi în lume;
Libertatea ta s-o cânt cu viaþa mea.

94
Cântece generale

80. SAMUEL
la re MI
R: Samuel, Samuel, Samuel, Samuel!

MI la
1. Noaptea-i lungã fãrã de sfârºit...
sol DO
Unde eºti, Pãrinte preaiubit?
la re
Nu te cunoºteam, dar, iatã,
MI
Acum aud a ta chemare.

2. Tu, copile, eºti alesul meu,


Cãtre fraþii tãi, trimisul meu.
Te voi lumina pe cale
ªi în bucurii ºi jale.

3. Eu te voi pãzi în drumul tãu,


Voi aprinde-n tine Duhul meu.
Cu daruri braþele-mi sunt pline
Pentru oameni, pentru tine.

4. Iatã-mã prezent, Stãpâne sfânt,


Prezent s-ascult, Pãrinte, al tãu cuvânt,
Prezent ca sã-mplinesc, o, Doamne,
Oriºiunde-a ta voinþã.

95
Cântece generale

81. SÃ MERGEM CU TOÞII

la re
R: Sã mergem cu toþii
SOL DO
La muntele Domnului,
MI la re
Mãrire s-a
aducem
SOL MI la
În numele lui.

la re
1. Cu toþi sã-l preamãrim
SOL MI la
Pe cel ce ne-ocroteºte.
re
Sã îl sãrbãtorim,
SOL MI la
El e mântuitor.

2. În mâna lui e totul:


Pãmânt, ºi cer, ºi foc.
El este Creatorul,
Cunoaºte orice loc.

3. Veniþi sã-l adorãm,


Suntem poporul lui.
Suntem cãlãuziþi
De mâna Domnului.

96
Cântece generale

4. Deschide-þi inima
Cuvântul sãu e viaþã.
Primiþi iubirea sa
Cea fãrã de sfârºit.

82. SLAVÃ ÎÞI CÂNTÃ


SOL RE SOL
1. Slavã îþi cântã-n coruri cerul, Doamne,
DO RE
Cãci mare eºti ºi sfânt;
SOL la
Cinste þi-aduc toþi sfinþii îngeri
SOL RE7 SOL
Într-un veºnic cânt.
2. Slavã îþi cântã-ntreaga fire, Doamne,
Cãci creator îi eºti,
Toate, în universul care
Tu îl rânduieºti.

3. Slavã ºopteºte ºi câmpia, Doamne,


ªi codrii te slãvesc,
Toate, de marea-þi frumuseþe,
Nouã ne vorbesc.

4. Slavã îþi cântã mii de pãsãri, Doamne,


Cu ciripitul lor;
Cântã, cãci tu le dai lor hranã,
Bun stãpânitor.

97
Cântece generale

5. Slavã îþi cântã þie omul, Doamne,


Din cugetu-i curat.
Chipul pe care îl poartã
Însuþi i l-ai dat.

6. Slavã îþi cântã omenirea, Doamne,


În mii ºi mii de limbi.
Soarta e-n mâna ta slãvitã,
Numai tu o schimbi.

7. Slavã îþi cântã tot creºtinul, Doamne,


Cã l-ai rãscumpãrat;
Haruri ºi bunuri fãrã numãr,
Milostiv i-ai dat.

8. Slavã îþi cânt ºi eu acuma, Doamne,


Cãci eºti Stãpânul meu.
Vino, cu darul tãu m-ajutã,
Sã îþi cânt mereu.

98
Cântece generale

83. SPERÃ MEREU


DO la
1. Când te-ndoieºti cã Domnul te iubeºte,
FA SOL
Când te gândeºti cã Domnul te-a uitat,
DO la
Opreºte-te o clipã ºi priveºte
FA SOL
La calea dreaptã ce-o ai de urmat.

DO
R : Vino, Doamne-n
ntre noi
la
Când sunt vânturi ºi ploi,
FA DO SOL
Ca ºi-a
atunci când suntem ferici.....iþi.
DO
Dã-n
ne pace ºi har,
la
Cãci muncim în zadar
FA SOL DO
De nu suntem de tine ocrotiþi.

2. Când lumea ce te înconjoarã-i rece,


Când orice-ai face n-are un folos,
Învinge viaþa asta care trece
ªi cere ajutorul lui Cristos.

3. Când, în sfârºit, îþi pare noaptea mare,


Când totul pare cã se nãruie,
Nu-þi pune multe semne de-ntrebare;
Ridicã-te, ºi crede, ºi iubeºte!

99
Cântece generale

84. SUFLETUL MEU TE DORE ºTE

mi fa# DO mi
1. Sufletul meu te doreºte, Stãpâne,
fa# DO mi
Ca pe-o fântânã ascunsã-n deºert.
SOL RE mi SOL RE mi
Sunt însetat de iubirea ta.
DO RE SOL la
Aºtept cu sete zi.....ua
DO SI7
Când te voi vedea. (bis)
SI7 mi

2. Tot ce rãmâne în mine-i speranþa


Cã într-o zi voi vedea chipul tãu.
Voi fi iertat, lacrimi nu vor fi.
Voi merge ºi eu, Doamne,
În lãcaºul tãu.

3. Vin ºi eu azi la altarul tãu, Doamne,


ªi bucuros mã hrãnesc cu-al tãu trup.
Vin la tine iar, ultimul popas;
Eºti cãlãuza mea
Pe drumul cãtre zori.

100
Cântece generale

85. SUNT AICI

DO SOL la DO7 FA DO SOL


R: Sunt a.....ici la dispozi...þia ta.
DO SOL la DO SOL DO
Cheamã-m
mã, te voi as...cul...ta.

DO
1. Ogoarele sunt gata de recoltã,
FA SOL DO
Dar lucrãtorii sunt aºa puþini!
DO
Mã dãruiesc, o, Doamne-n întregime
FA SOL DO
Ca sã culeg recolta dintre spini.

2. E timpul potrivit pentru popoare,


Mai sunt în lume încã mari comori.
Isus mai cheamã oameni în lucrare
Sã fie toþi cu el biruitori.

3. Suntem noi sare pentru lumea aceasta?


În întuneric, suntem noi lumini?
Trãim cu Domnu' în vorbã ºi fapte
Sã ºtie lumea cã suntem creºtini.

101
Cântece generale

86. SUNT FERICIT

DO la re
1. Sunt fericit, Doamne, cã vii în sufletul meu,
SOL DO SOL
Ale tale Sfinte Taine le primesc acum ºi eu.
DO la re
Eºti a mea speranþã, Doamne; tu m-ajuþi sã cred în tine.
SOL DO DO7
Astfel, pacea ta cereascã vine-n suflet ºi la mine.

FA SOL mi la
R: Dacã tu rãmâi cu mine, sunt ferit de-o
orice ispitã
re SOL DO DO7
ªi când sunt într-u
un pericol mã salvezi într-o
o clipitã.
FA SOL mi la
Când sunt trist, eu vin la tine; eºti izvor de mângâiere!
re SOL FA SOL DO
ªi îmi port din nou, în spate, crucea, cã îmi dai putere.

2. Vreau sã ºtiu care þi-e voia, vreau sã ºtiu ce pot alege.


Te rog sã-mi arãþi tu calea, cea pe care eu voi merge.
Te rog sã îmi dai putere, sã pot merge pe-a ta cale,
Sã fac tot ce pot de-acuma, sã rãspund iubirii tale.

102
Cântece generale

87. TATÃL NOSTRU

SOL
1. Azi din cer am auzit,
mi
Isuse, ce mi-ai poruncit;
DO
Sã le vorbesc fraþilor mei
RE RE7
Acum, de tine.
SOL
Glasul tãu m-a transformat
mi
ªi viaþa-ntreagã mi-a schimbat.
DO
Vrem sã cântãm acum cu toþi
RE
Doar pentru tine.
RE SOL
R: Tatãl nostru, în tine credem;
mi
Tatãl nostru, nu ne temem,
DO
Tatãl nostru, când cu noi
RE
Eºti, în nevoi. (bis)
2. Chiar de-aº fi în loc strãin,
Isuse, eu la tine vin,
Lãsând în urmã prieteni, fraþi
Doar pentru tine.
ªtiu cã, astfel, pe pãmânt,
Coboarã harul tãu cel sfânt.
Iar noi cânta-vom într-un glas
Doar pentru tine.

103
Cântece generale

88. TE-ADORÃM ÎN FERICIRE


RE LA
1. Te-adorãm în fericire,
si LA
Domn al gloriei cereºti.
RE LA
Tu, cu raze de iubire,
SOL mi LA RE
Ini...mile ne-ncãlzeºti.
LA RE LA RE
Doamne-ndepãrteazã ceaþa
LA si mi LA
De-ntuneric ºi pãcat
RE SOL
ªi ne lumineazã viaþa
RE mi LA RE
Cu-al tãu Duh Sfânt ºi curat!
2. Toate câte sunt pe lume
ªi pe care ni le-ai dat
Cântã sfântului tãu nume
Laudã þie ne-ncetat.
Cer ºi mare, deal ºi vale,
Floarea în splendoarea sa,
Toate-n glasuri triumfale
Ne vestesc iubirea ta.
3. Bine, har ºi fericire,
Tu dai, Doamne, tuturor;
Spor de viaþã ºi iubire
Varsã peste-al tãu popor.
În iubirea ta cereascã
Noi ca fraþi sã ne simþim,
Harul tãu sã ne uneascã
ªi în pace sã trãim.

104
Cântece generale

89. TE AºTEPTÃM, ISUSE


DO SOL la
1. Te aºteptãm, Isuse,
re FA SOL
Sã vindeci inima noastrã,
DO MI la
Sã ierþi pãcatul ce ne-apasã,
FA SOL
Sã ne redai bucuria.
DO SOL la
Te aºteptãm, Isuse,
re FA SOL
Sã ne vorbeºti de tine,
DO SOL la
Sã ne conduci pe drumul vieþii,
FA SOL DO
Sã ne-ntãreºti în ispitã.
DO SOL DO
R: Rãmâi cu noi, rãmâi cu noi,
SOL DO
În orice zi, în orice clipã!
SOL DO
Când eºti cu noi, suntem puternici,
la SOL DO
În încercare, învingãtori.
2. Te aºteptãm, Isuse,
Tu eºti Pãstorul nostru,
Tu ne arãþi cu bunãtate
Drumul ce duce spre viaþã.
Te aºteptãm, Isuse,
Tu ne cunoºti tinereþea,
Tu înþelegi orice cãdere,
Tu singur ºtii sã iubeºti.

105
Cântece generale

90. TINERI VOI

MI
1. Tineri, voi, ce aþi crescut
LA MI
ªi pe Domnul l-aþi cunoscut,
MI
Fericiþi astãzi sã fiþi
LA MI
ªi din inimã sã-I mulþumiþi.
SI7
Pe Isus ce-l iubiþi
MI
Lumii, voi sã-l vestiþi.
MI SI7
R: Cãci Domnul mare ºi sfânt
LA MI
În misiune azi ne trimite
SI7
S-a
aducem pacea pe pãmânt
LA SI7 MI
ªi sã vestim al sãu cuvânt.
2. Nu uitaþi cã-n alte pãrþi
Oamenii, pe Domnul nu-l cunosc.
Nu-l cunosc, nu-l iubesc
Unii, dupã el se ofilesc
Haideþi, noi sã-l vestim,
Pe Isus ce-l iubim
3. De la noi, Isus ar vrea
Lumea s-o-ndreptãm spre calea sa.
Oriunde-am fi, unde-am pleca,
Sã vestim mereu iubirea sa,
Pacea ºi slava sa. (bis)
106
Cântece generale

91. TOLERANÞÃ
SOL
Puer Domini sum.
RE SOL
Kyrie eleison! (bis)

SOL RE
1. Drum pentru adevãr,
DO SOL
Drum pentru viaþã,
RE
Creºte în noi acum
DO RE
Sub veºmânt de speranþã.
SOL si DO RE
O minune aºteaptã toþi,
SOL si
Dar întinde mâna
DO RE RE7
ªi-ai sã vezi cã poþi!

SOL mi
R1: Sã trãieºti printre alþii
la RE7
Ca ºi cum ar fi fraþii tãi.
SOL mi
Chiar de-ss altfel tu fii sigur
la RE
Cã existã multe cãi.

107
Cântece generale

2. Cum vrei sã îl închizi


Pe Domnul sfânt ºi mare
Numai în lumea ta,
Strânsã-ntre hotare?
Chiar dacã multe nu poþi sã-nþelegi,
Totuºi eºti liber
Iubirea s-o alegi!

R2: Toleranþã ºi speranþã,


Dãruire ºi iubire,
Ascultare ºi iertare,
Umilinþã ºi credinþã!

3. Mintea a învãþat
Sã punã bariere,
Dar noi sã nu uitãm
A inimii putere!
Ea sfarmã ziduri ºi-i împacã fraþi,
Din ea ne naºtem,
Cu ea suntem bogaþi!
R2: ...

Puer Domini sum.


Kyrie eleison!

108
Cântece generale

92. TU, CARE TE NUME ºTI IUBIRE

RE LA
1. Tu, care te numeºti iubire,
SOL LA
Isuse, Om ºi Dumnezeu,
RE LA
Prezenþa ta în Sfânta Tainã
SOL LA RE
Uimeºte azi sufletul meu.

RE LA
R: Eu te ador cu umilinþã
RE LA
Deºi acum nu pot vedea,
RE LA
Cãci ochii pot sã mã înºele
SOL LA RE
Dar niciodatã vorba ta. (bis)

2. Eu, pe altar, vãd vin ºi pâine;


Nimic nu e deosebit,
Dar sub aceste chipuri sfinte
Tu eºti, Isuse, tãinuit.

3. De n-ai fi tu sã-mi spui acestea


N-aº crede-n veci aºa ceva,
Dar, la cuvântul tãu, plec capul
Cãci tu ai spus cã e aºa.

109
Cântece generale

93. TU, DOAMNE, AZI MÃ CHEMI

SOL la SI7 mi
R: Tu, Doamne, azi mã chemi ca-n
n fiecare zi,
la RE
La bucuria de-a
a trãi-n
n iubirea ta
SOL la SI7 mi
ªi-n
n fiecare ceas, la fiecare pas
DO SI7 mi
Tu mã-n
nsoþeºti neîncetat cu-a
al tãu har bogat.

mi RE
1. Eu, Doamne, ºtiu cã-s slab;
DO SI7
Singur nu pot sã fac
la RE SOL
Sã împlinesc voinþa ta.
mi RE
De-aceea, la tine vin
DO SI7
Rugându-te, Tatã bun,
la RE
Sã mã ajuþi cu lumina ta.

2. Eu, Doamne, ºtiu cã-s mic;


Singur nu pot nimic
ªi-n tine-mi pun speranþa mea..
Al meu prieten eºti,
Tu mã cãlãuzeºti
ªi mã conduci pe calea ta.
110
Cântece generale

94. TU EºTI CU NOI

DO SOL FA DO SOL
R: Tu eºti cu noi, Doamne, de-a
a pu...ruri
la mi FA SOL
ªi tu ni-ll dai pe Spiritul tãu cel sfânt.
DO SOL FA DO SOL
Vrem sã trãim doar pentru ti...ne,
la mi FA SOL
Iubirea ta tuturor s-o
o dãruim.

la FA DO SOL
1. Schimbã viaþa noastrã în iubi...re
la FA DO SOL
Sã cântãm acum a ta mãri.....re.
la mi FA DO SOL
Eºti adevãr, doar tu eºti pa...cea!

2. Rupe lanþurile ce ne leagã,


Dã-ne harul tãu ºi-a ta iertare.
Doamne, tu eºti Mântuitorul!

3. Þie-þi dãruim fiinþa noastrã,


Cãci tu ne primeºti la sfânta-þi masã.
Vei fi mereu iubirea noastrã!

111
Cântece generale

95. TU EºTI VIAÞA NOASTRÃ


mi DO RE mi
1. Tu eºti viaþa noastrã, alta nu avem;
DO RE SOL
Tu eºti calea noastrã, adevãru-ntreg.
la RE7 SOL mi
Vom rãmâne pururi în cuvântul tãu,
la RE7 SOL mi
Pânã când vom fi în viaþã, pânã când vei vrea
la RE7 SOL mi
Nu ne este teamã dacã eºti cu noi.
DO RE7 mi
Te rugãm, rãmâi cu noi.
2. Cred în tine, Doamne, nãscut din Maria,
Fiu preasfânt ºi veºnic eºti om ca ºi noi;
Mort doar din iubire, viu azi între noi,
Una eºti cu Tatãl veºnic ºi cu toþi ai tãi.
Pânã când, odata, tu vei reveni,
Paradisul sã îl deschizi.
3. Tu eºti forþa noastrã, alta nu avem,
Tu eºti libertatea, pacea inimii.
Ca sã ne separe, nimeni va putea.
ªtim cã mâna ta e tare, nu ne va lãsa;
ªtim cã de-orice rele ne vei libera
ªi-n iertarea ta vom trãi.
4. Creator al vieþii în tine sperãm;
Pe tine, Cristoase, noi te lãudãm;
Suflu al iubirii, vino între noi.
Tu, din mii de cãi greºite, pe toþi ne aduni,
Ca în unitate-apoi, oriunde vei vrea,
Sã fim razã din iubirea ta.

112
Cântece generale

96. TU NU PLECI NICIODATÃ


RE RE7
1. Tu nu pleci niciodatã de la mine
SOL LA
ªi niciodatã singur nu mã laºi.
SOL RE
Tu eºti mereu puterea ce mã þine,
mi LA RE
Din cel dintâi ºi cel din urmã pas. (bis)

2. Tu nu m-arunci, Isuse, ca pe-o zdreanþã


ªi eºti mereu în mine ca o stea.
Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranþã
ªi nu e nimeni care sã mi-o poatã lua.

3. Au fost odatã râuri de pãcate


ªi sângele iertãrii a spus: „Nu!
Oricâte au fost, eu le-am iertat pe toate
ªi bine ºtiu cã le-ai iertat ºi tu.”

4. Sunt fericit, chiar dacã vrei sã sufãr


Când valuri vin ºi vânturi negre bat.
Plutesc pe ape ca un fir de nufãr,
Pe care tu-l meriþi curat.

5. Îþi mulþumesc cã eºti cu mine-n lume;


Îþi mulþumesc cã mã iubeºti mereu;
Îþi mulþumesc cã mi-ai dat un nume,
Cã-n tine sunt ºi tu eºti Dumnezeu.

113
Cântece generale

97. TU NU UIÞI SÃ MÃ IUBE ºTI

SOL RE DO SOL
1. Pe-al meu drum eºti cãlãuza mea,
RE DO SOL SOL7
Mã-nsoþeºti, îmi mângâi ini...ma.
DO RE SOL mi
ªtii sã schimbi orice durere grea.

la RE SOL SOL7
R: Tu nu uiþi sã mã iube...eºti.
DO RE SOL
Tu nu uiþi sã mã iubeºti.

2. Când, pierdut, simt numai rãni ºi chin,


Rãscolind orice pãmânt strãin,
Mã tot chemi la tine ca sã vin.

3. De iubire, eu mã simt învins,


Simt puterea ta de necuprins,
Iar ºi iar inima mi-ai atins.

114
Cântece generale

98. UNDE-I IUBIRE

DO SOL DO
R: Unde-ii iubire, acolo-ii Dumnezeu,
DO7 FA
Acolo e rãbdare,
SOL DO
Pace ºi iertare.
FA SOL DO
Unde-ii iubire, acolo-ii Dumnezeu.

DO SOL
1. Dragostea-i acea putere,
DO
Care, încã pe pãmânt,
DO
Ne înalþã cãtre Tatãl,
FA SOL DO
Prin Cristos ºi Duhul Sfânt.

2. Dragostea pe toþi ne-adunã,


Ca-ntr-un tot armonios
Sã formãm un trup ºi-un suflet
Împreunã cu Cristos.

3. Dragostea înnobileazã,
Ea ne face rãbdãtori,
Calmi în faþa nedreptãþii,
Blânzi cu cei rãuvoitori.

115
Cântece generale

4. Dragostea e pururi bunã,


Rãu nu face nimãnui,
Bine însã vrea sã facã
Pânã ºi duºmanului.

5. Dragostea e delicatã,
Cu duh binevoitor;
Vede-n om doar partea bunã,
Arãtând-o tuturor.

6. Dragostea gãseºte scuze


Celui ce-a pãcãtuit;
Ea condamnã doar pãcatul,
Nu pe cel ce a greºit.

7. Dragostea nu uitã-un lucru:


Cã oricare rãtãcit
Este un om bolnav la suflet,
Care trebuie-ngrijit.

8. Dragostea ne porunceºte,
Dacã ne-am certat cumva,
Soarele sã nu apunã
Fãrã a ne împãca!

9. Dragostea e, dintre toate,


Darul cel mai preþios,
Calea sigurã spre ceruri,
Spre unirea cu Cristos.

116
Cântece generale

99. VENIM SÃ ÎI MULÞUMIM

MI SI7
1. Venim sã îi mulþumim,
LA sol#
Venim sã îl preamãrim
LA MI
Pe, el atotputernic
SI7
Dumnezeu minunat. (bis)

MI SI7
R: Când sunt slab, el e tare;
LA SI7
Când sunt mic, el e mare,
MI sol#
Prezenþa lui m-a
a copleºit
SI7
Cu harul sãu minunat. (bis)

2. Isuse, ne-am adunat


Toþi cu sufletul curat
ªi-acum îþi mulþumim
Din inimã te iubim.

117
Cântece generale

100. VENIM SÃ -L ADORÃM

SOL DO
R: Venim sã-ll adorãm
RE SOL
Pe Isus, aici prezent;
DO
Venim sã-ll adorãm
RE SOL
În Preasfântul Sacrament.

SOL
1. Tu, luminã în suflet
DO
ªi putere îmi dai,
RE SOL
Mã conduci pe drumul drept.
SOL
Chiar ºi când din neºansã
DO
Am cãzut în pãcat,
RE RE7
Tu m-ajuþi sã mã îndrept.

2. Tu prezent între oameni


Ai rãmas mereu.
Tu ne chemi în casa ta,
Ca aici, împreunã,
Mai puternici sã fim,
Rugãciuni când vom înãlþa.

118
Cântece generale

101. VENIÞI LA MINE

DO FA SOL DO
1. „Veniþi la mine toþi cei osteniþi,
DO7 FA SOL DO DO7
Cei osteniþi ºi greu împovãraþi!
FA SOL DO
Eu vã alin în orice suferinþã
SOL DO DO7
ªi vã ajut amarul sã-l purtaþi.”
FA DO
Venim cu drag, rãspundem la chemare,
SOL SOL7 DO
Suntem aici, Isuse-n faþa ta,
FA SOL DO
Cu harul tãu sã ne-ndulceºti povara,
SOL DO
Ce-adesea pare cã e mult prea grea. (bis)
2. „Luaþi asupra voastrã jugul meu
ªi veþi vedea cã pace aþi aflat,
Cãci legea mea e jug plãcut ºi dulce,
Povara mea-i uºoarã de purtat.”
O, Doamne-i drept, de-avem în noi iubire,
Nimic nu-i greu din ceea ce ne ceri,
ªi, de-ar fi greu, tu doar ne stai alãturi
ªi-n greu aflãm nespuse mângâieri.
3. „Luaþi asupra voastrã jugul meu
ªi de la mine voi sã învãþaþi
Cã inima mi-e blândã ºi smeritã;
Vã dau exemplu ca sã mã urmaþi.”
Suntem ai tãi, ai tãi discipoli, Doamne,
Pe urma ta vrem zilnic sã pãºim;
Tu sã ne faci asemenea cu tine
Blânzi ºi smeriþi cu inima sã fim.

119
Cântece generale

102. VIAÞA E JOCUL

DO re
R: Viaþa e jocul pe care-ll pierzi
SOL DO
Dacã nu eºti stãpân pe ceea ce crezi.
re
Viaþa e marea pe car' te pierzi,
SOL DO
Dacã pe-a
al tãu vapor nu ºtii sã navighezi.

DO
1. Ascultaþi cum vântul nu tace,
re
Vã rog sã plecaþi, lãsaþi-mã-n pace!
SOL
De tot acest aer goliþi-mi ograda,
DO
Luaþi-mi ºi strada.
DO
Ajunge! Este prea multã luminã,
re
Prea multe culori, eu vreau numai una,
SOL
Eu vreau albul zãpezii în toate,
DO
Tãcere ºi moarte.

120
Cântece generale

103. VIITORUL MEU


SOL DO SOL DO SOL DO RE
1. Vi.....itorul meu l-am încredinþat lui Dumnezeu,
mi RE
Sã fie purtat pe cãile lui,
DO RE
Pe drumul întins al credinþei.
SOL DO SOL DO SOL DO RE
Îngerul meu bun sã ducã spre el sufletul meu,
mi RE
Sã-i facã lãcaº sub braþul sãu sfânt,
DO RE RE7
S-audã când mã bucur ºi îi cânt al meu cânt.
SOL mi
R: Cristos e al meu rege,
DO RE SOL
Cristos, viaþã ºi þel.
RE
Uuuuuu...
SOL mi
Cristos, viaþã, luminã,
DO RE
Cristos, drum fãrã vinã,
DO RE SOL
Cristos, iubire în noi.
RE
Uuuuu...(bis)
2. Viaþa mea de acum i-o dãruiesc cu gând curat,
Sã facã din ea o viaþã de sfânt,
Slujindu-i pe oameni pe-acest pãmânt.
Pentru cei sãraci, pentru bãtrâni ºi pentru bolnavi
Sã fiu ajutor la bine ºi greu
Cântând împreunã acelaºi cânt lui Dumnezeu.

121
Cântece generale

104. VIN VREMURI CÂTEODATÃ

RE LA
1. Vin vremuri câteodatã
SOL LA RE
Când nu mai ºtii de ce
RE LA
Viaþa se-ntoarce roatã
SOL LA RE
Sã-þi spunã unde e.
SOL RE
ªi-atunci îþi vine-un gând
SOL LA RE RE7
ªi-ai vrea sã faci ceva,
SOL LA
Sã dormi iar pe pãmânt
SOL LA RE
ªi sã te poþi ruga.

RE RE7
R: O, Doamne, o, Doamne,
SOL LA RE RE7
Fii bun, ai grijã de noi!
SOL mi LA
Pãzeºte-n
ne nopþile toate
SOL LA RE
De griji ºi de nevoi. (bis)

2. Vin vremuri când iubirea


Mai crudã-i ca orice,
Când cauþi mângâierea
ªi nu ºtii unde e.

122
Cântece generale

ªi-atunci îþi vine-un gând


ªi-ai vrea sã faci ceva,
Sã plângi iar pe pãmânt
ªi sã te rogi aºa:

105. VINO, DOAMNE, ÎN INIMA MEA


mi la
1. Vino, Doamne, în inima mea
RE7 SOL SI7
ªi sfinþeºte-mã, ca sã fiu
DO FA# RE
O luminã-n jurul meu:
SI7 mi
Astãzi te chem.

2. Umple-mã cu spiritul tãu,


Schimbã, Doamne, viaþa mea.
Vino ºi nu mai pleca:
Astãzi te chem.

3. Trece totul, tu rãmâi


Stânca mea, speranþa mea.
Lacrima ca sã mi-o ºtergi,
Astãzi te chem.

4. Harul tãu, iubirea ta


Daruri sfinte îmi vor fi.
Binecuvântarea ta
Mã va-nsoþi.

123
Cântece generale

106. VOI SCHIMBA


mi SI7 mi
R: Voi schimba inima voastrã,
DO RE
Voi trimite între voi
mi SI7 mi
Un duh nou dumnezeiesc!
mi
1. Vã voi scoate dintre neamuri,
RE
Vã voi aduna de pretutindeni,
la SI7
Vã voi duce-n þara voastrã!

2. Eu vã voi elibera
De tot pãcatul vostru,
De toþi idolii voºtrii!

107. VOI SUNTEÞI CHEMAÞI LA LIBERTATE


MI LA MI
1. „Voi sunteþi chemaþi la libertate
LA MI
Într-o lume plinã de mister.”
LA MI SI7
Doamne, tu eºti viaþa
MI LA SI7
ªi noi vrem cu tine sã trãim.
MI LA MI
„Voi sunteþi chemaþi la libertate,

124
Cântece generale

LA SI7
ªi aici misterul dezlegaþi.”
LA MI SI7
Doamne, tu eºti Tatã,
MI LA SI7 MI
Noi copii în mâna ta sunte.....em.

MI LA SI7
R: Tu ne spui, o, Doamne,
LA MI
Cã eºti adevãrul
LA SI7 MI SI7
Ascultând de ti...ne li...beri vom fi. (bis)
SI7 MI

2. Voi sunteþi chemaþi la libertate,


Nu mai staþi închiºi în colivii.
Hai, deschideþi poarta,
Sã zburaþi în dorul de-a trãi.
Voi sunteþi chemaþi la libertate,
Nu mai staþi cu ochii-nlãcrimaþi.
Hai, zâmbiþi mai dulce
ªi curaj, voi tuturor sã daþi.

3. Voi sunteþi chemaþi la libertate,


La o forþã de ne-nlocuit.
Ea ne dã speranþa,
De-am greºit, la tine sã venim.
Voi sunteþi chemaþi la libertate
ªi senini în viaþã sã pãºiþi,
Pentru cã în lume
Îl aveþi alãturi pe Cristos.

125
Cântece generale

108. VOI, TINERI


DO SOL DO
1. Voi, tineri buni, cucernici,
SOL la SOL DO
Daruri simple Domnului sã-i prezentaþi
DO
ªi recunoaºteþi cã tot ce-aveþi
SOL
Lui îi datoraþi. (bis)
DO

DO SOL DO
R: Îþi oferim, Pãrinte, prinosul de-n
nchinare,
DO
Cinste ºi împãcare,
DO7 FA DO FA DO
Þie ca mulþumire, nouã spre mântuire,
SOL DO
Prin Fiul tãu, Isus.

2. Necaz ºi voie bunã,


Cu iubire puneþi-le pe altar.
Tatãl ceresc se va bucura
De al vostru dar.

126
Duhul Sfânt

109. CÂND ÎN MINE ESTE DUHUL SFÂNT


mi
1. Când în mine este Duhul Sfânt,
SI7 mi
Sunt vesel ca David. (bis)
la mi
Sunt vesel, sunt vesel,
SI7 mi
Sunt vesel ca David. (bis)

2. Când în mine este Duhul Sfânt,


Te laud ca David.

3. Când în mine este Duhul Sfânt,


Mã rog ca ºi David.

4. Când în mine este Duhul Sfânt,


Eu cânt ca ºi David.

5. Când în mine este Duhul Sfânt,


Mã-ncred ca ºi David.

6. Când în mine este Duhul Sfânt,


Mã bucur ca David.

127
Duhul Sfânt

110. SPIRITE SFÂNT, IZVORUL IUBIRII

re FA DO
R: Spirite Sfânt, izvorul iubirii,
re sol re DO re
Vino la noi sã trãim iubirea ta. (bis)

FA SOL
1. Inima noastrã te cautã întruna,
re SOL MI
Roua ta peste noi s-o reverºi.
FA SOL
Inima noastrã te cautã întruna,
re FA MI re
Mângâierea noastrã eºti.

2. Fã sã-i iubim pe oameni, fraþii noºtri,


Cu iubirea lui Cristos.
Fã sã-i iubim pe oameni, fraþii noºtri,
Dãruind al dragostei prinos.

3. Spirit de foc, luminã pentru viaþã,


Eºti dorit de cei prea triºti.
Spirit de foc, luminã pentru viaþã,
Peste oameni stãpâneºti.

128
Duhul Sfânt

111. VINO, DUHULE SFINTE


RE SOL
R: Vino, Duhule Sfinte,
LA RE
Peste noi revarsã
LA RE
Darurile tale.
RE SOL RE
1. Tu eºti Duhul iubirii sfinte
LA RE
Ce purcezi dintr-un bun Pãrinte
LA RE LA RE
ªi din Fiul veºnic adorat.
2. Raza-þi sfântã din cer venitã
Inimi multe la har invitã,
Ca sã aibã viaþã în Cristos.
3. Unde tu eºti primit cu ardoare,
Omul vechi ºi lumesc dispare
ªi se plãmãdeºte omul nou.
4. Tu ne dai nouã alinare
Când suntem puºi la încercare
ªi ni-i viaþa de nesuferit.
5. Când furtuna-mprejur vuieºte,
Tu eºti cel care ne-ntãreºte
ªi ne duce sigur la liman.

129
Sfânta Maria

112. Ave Maria, Mamã cereascã


RE SOL RE
R: Ave Maria, Mama cereascã,
mi LA RE
Tu eºti Regina cerului! (bis)

RE SOL LA
1. Spre tine, Mamã, alergãm cu iubire,
RE SOL LA
În tine Tatãl ºi-a arãtat mãrirea.

2. Tu l-ai nãscut pe Cristos, Domnul nostru,


Credinþa ta ne-ntãreºte-n drumul vieþii.

3. Eºti steaua ce ne vesteºte lumina,


Eºti cãlãuza ºi-apãrãtoarea noastrã.

4. Noi te rugãm pentru lumea întreagã


Ce cautã viaþã, iubire, libertate.

5. Prin tine speranþele noastre-nfloresc,


Prin tine gãsim adevãrata pace.

6. Cu tine, Mamã, dorim sã clãdim


Împãrãþia lui Dumnezeu în lume.

130
Sfânta Maria

113. AVE, STEAUA MÃRII

DO mi
1. Bucurã-te, Steaua mãrii,
FA DO SOL
Sfântã Fecioarã Marie,
FA DO
Maicã Preacuratã,
FA DO SOL DO
Poartã a cerului sfântã.

DO DO7 FA
R: Ave, Ave Steaua mãrii,
re SOL DO DO7
Ave, Reginã cereascã,
FA re DO la
Ave, creatã de Domnul,
re SOL FA DO
Ave, mãicuþã ne e.....eºti.

2. A tuturor mamã bunã,


Rugile noastre le-oferã
Celui pe care în lume
Ni l-ai adus ca pe-un frate.

3. Sfântã fecioarã-ntre toate,


Dulce Reginã din ceruri,
Fã-ne sã fim statornici,
Cu inimile pure.

131
Sfânta Maria

114. DOMNUL ÞI-A DAT UN VEºMÂNT DE SLAVÃ


RE si mi LA RE
1. Domnul þi-a dat un veºmânt de slavã
SOL LA RE
Te-a ferit de pãcat,
si LA RE SOL RE LA
Te-a voit nepãtatã, templul sfânt al sãu.
RE si mi LA RE
Te-a luat pe muntele sãu sfânt,
SOL LA RE
Te-a fãcut lãcaº
si LA RE SOL LA RE
Vrednic de Fiul sãu, sã-i fii mamã.
RE SOL
R: Ave, ave Maria!
mi LA RE
Ave, ave Maria!
si RE
Ave, ave Maria!
SOL RE
Domnul es...te cu ti...i...ne. (bis)
LA RE

2. La sfârºitul vieþii tale


Te-a înãlþat la cer.
A împlinit prin tine mântuirea lumii;
Prin tine noi suntem fiii sãi iubiþi,
Ne-a adoptat prin Cristos,
Eºti Mama noastrã cereascã, Mama Bisericii.

132
Sfânta Maria

115. FECIOARA LA MUNTE

RE LA RE
1. Fecioara la munte, pe stânci apãru
LA RE RE7
Ea pleacã-a sa frunte, salut-o ºi tu.

SOL RE LA RE
R: Ave, ave, ave Maria! (bis)

2. Copilei sfioase, pe când se ruga,


ªi gârlei spumoase un nume ºoptea.

3. Copila-l pronunþã cu glas tremurând,


Iar gârla-l anunþã cu vuiet crescând.

4. Prin þãrile toate minunea se-afla,


Poporul în gloate, la stâncã venea.

5. A tuturor Mamã iubeºte-acel loc;


Pe toþi ea ne cheamã, ne-aºteaptã cu foc.

6. O, tu, Preacuratã, priveºte-ne-aici,


Aratã-ne-ndatã cã Mamã vei fi.

133
Sfânta Maria

116. FII SLÃVITÃ , O, MARIE


DO
1. Fii slãvitã, o, Marie,
SOL DO
Maica Soarelui,
DO
Omenirea-þi cântã þie,
SOL DO
Maica Soarelui.
DO
R: Soarele-ii Isus Cristos,
SOL
Fiul tãu cel Preafrumos,
DO
Cel venit sã-ººi deie viaþa
SOL DO
Pentru pãcãtos. (bis)

2. Tu eºti cea de haruri plinã


Zãmislitã fãrã vinã.

3. Tu eºti Mamã preaiubitã,


De Cel veºnic îndrãgitã.

4. Cel ce te-a ales de Mamã,


Te-a vrut sfântã fãrã seamãn.

5. Lucruri mari, minuni divine,


A fãcut cel sfânt din tine.

134
Sfânta Maria

117. ÎN ASTÃ ZI FRUMOASÃ

RE
1. În astã zi frumoasã
LA RE
Dãm Maicii lui Isus,
RE
Cântarea noastrã-aleasã,
LA RE
Cãci o iubim nespus.

RE7 SOL RE
R: Slã...vim, slãvim
LA RE RE7
Slãvim neîncetat
SOL RE
Slãvim, slãvim
LA RE
Pe cea fãr' de pãcat.

2. Pe gingaºa Fecioarã
Tot corul îngeresc,
Cu drag o înconjoarã
ªi-n cânt o preamãresc.

3. Cu dragoste deplinã,
Oºtirea sfinþilor,
Pe-a cerului Reginã
O laudã în cor.

135
Sfânta Maria

4. ªi cerul ºi pãmântul,
Cu glasurile vii,
κi înteþesc avântul
În a o preamãri.

5. Preasfânta noastrã Mamã,


Cu glasul ei duios,
Necontenit ne cheamã,
La fiul ei, Cristos.

6. Prin Maica Preacuratã,


Pe Domnul îl cinstim,
Dorind ca-n cer odatã,
Alãturea sã-i fim.

136
Sfânta Maria

118. ÎN SUFLET CU IUBIRE

DO mi FA SOL
1. În suflet cu iubire azi toþi sã ne-adunãm
DO mi FA SOL
Un cântec de mãrire Mariei sã-nãlþãm.

FA DO FA DO
R: Maria-ii dulce Mamã, iar noi ai ei copii,
la SOL FA DO
La sânu-ii cald ne cheamã cu foc spre-a
a ne iubi.
SOL DO
Cu foc......spre-a
a ne iubi.

2. A cerului Reginã, din tronu-i de-ndurãri,


Zâmbeºte ºi se-nclinã spre-a noastre salutãri.

3. Cât timp, Marie-n lume un om va exista,


Al tãu prea dulce nume în cânt va rãsuna.

4. Fecioarã nepãtatã, l-altarul tãu venim


Cu inima curatã o rugã sã-nãlþãm.

5. Condu-ne, Mamã bunã, spre patria de sus,


Sã fim toþi împreunã cu Fiul tãu Isus.

137
Sfânta Maria

119. O, MARIE, O PREA DULCE MAMÃ


DO
R: O, Marie, o prea dulce Mamã,
SOL
România e sub scutul tãu.
DO DO7 FA
Ascultã ruga celor ce te cheamã
DO SOL SOL7 DO
ªi-o
o-n
nalþã sus la Dumne.....zeu.
SOL SOL7 DO
ªi-o
o-n
nalþã sus la Dumne.....zeu.

DO FA
1. Suntem creºtini ºi-avem în piept dorinþa,
SOL
Sã triumfeze crucea lui Isus.
DO FA
Iar singura nãdejde-n biruinþã,
SOL FA SOL DO
Ne este ajutorul sfânt de sus.

2. Mai sunt creºtini ce au a ta iubire,


Dar au pierdut din spiritul frãþesc,
Tu dã-le, Mamã, gândul de unire,
ªi-aprinde-n toþi un foc dumnezeiesc.

3. ªi spre triumful Fiului tãu, Rege,


Ne dã aceast' credinþã tuturor,
Ca iar uniþi în dragoste ºi lege
Sã fim cu toþi o turmã ºi-un pãstor.

138
Sfânta Maria

120. MAGNIFICAT (CANON)


SOL DO RE SOL
Magnificat, magnificat,
DO RE SOL
Magnificat anima mea Dominum!
DO la RE
Magnificat, magnificat,
SOL la RE SOL
Magnificat anima mea!

121. MARIA, LUMINÃ LINÃ

la re
R: Maria, luminã linã,
SOL DO MI
Poarta cerului,
re SOL DO
Eºti templul Spiritului Sfânt,
MI la MI la
Mama sãrmanilor ºi a celor mici.

la re
1. În sânul tãu l-ai purtat
SOL DO MI
Pe creatorul universului,
la re
Peste tine strãluceºte
la MI la
Numai lumina Spiritului Sfânt.

139
Sfânta Maria

2. Toatã frumoasã eºti, Marie,


Tu, dãruitã cu atâta har,
Tu porþi pe braþe cu iubire
Al lumii noastre trup sfâºiat.

3. Marie, tu eºti icoana


Bisericii de pe pãmânt
Care se roagã cu toþi sfinþii
ªi cu toþi oamenii de pe pãmânt.

122. MARIA, MAMA MEA

SOL RE DO SOL
1. Maria, Mama mea, deschide-mi inima
DO SOL RE
Sã pot cânta mereu iubirea ta.
si mi DO SOL mi
Sã fiu o luminã aº vrea, un zâmbet pe calea grea,
la RE
Cu tine sã merg, la tine s-alerg.
SOL RE DO SOL
Tu eºti speranþa mea, tu-mi mângâi inima,
DO SOL RE
Tu mã cuprinzi la piept, sã iubesc tu mã-ndemni.
si mi DO SOL mi
ªi simt cum cãldura ta pãtrunde-n fiinþa mea,
la RE SOL SOL7
Când tu mã priveºti ºi-mi spui cât mã iubeºti.

140
Sfânta Maria

DO RE SOL mi
R: Doi ochi ºi un zâmbet aº vrea sã culeg
la RE SOL
Flori sã îþi pun în piept.
DO RE mi
Dã-m
mi o, tu, Mamã, puterea sã-n
nþeleg
la SOL SOL7
Taina iubirii tale.
DO RE SOL mi
Doi ochi ºi-u
un zâmbet aº vrea sã culeg
la RE SOL
Flori sã îþi pun în piept.
DO RE mi
Dã-m
mi o, tu, Mamã, puterea sã-n
nþeleg
la SOL
Cã doar Isus e iubire în lume.

2. Mamã, te iubesc, cu tine sã fiu îmi doresc.


Pace, iubire ºi har, tu dã-mi în dar.
În viaþã sã pot lupta, sã-nving tristeþea grea,
Sã fii tot mereu ajutorul meu.
Vreau sã-þi vorbesc ne-ncetat, vreau sufletul curat,
Vreau sã iubesc tot mai mult, sã zâmbesc, sã te-ascult.
Iubirea doresc s-o cânt, iubirea pe-acest pãmânt,
Sã vin când mi-e greu, s-adorm la pieptul tãu.

141
Sfânta Maria

123. MARIA, TU EºTI A LUMII MAMÃ

LA fa#
1. Maria, tu eºti a lumii mamã
si MI
ªi-a celor ce te cheamã în inimile lor.
LA fa#
Maria, tu eºti mãicuþa dragã
si MI
A celor ce te roagã ºi îþi cântã-n cor.

LA fa# si
R: Nu lãsa sã se fãrâme ºi nici sã se dãrâme
MI
Ce Domnul a zidit.
LA fa# si
Nu lãsa ca rãutatea, ura ºi nedreptatea
MI LA
Sã-n
nvingã pe pãmânt! Maria!

2. Maria, tu gingaºã Fecioarã, priveºte spre noi iarã,


ªi roagã-l pe Isus,
Când vom fi cãzuþi în tinã ºi vom fi plini de vinã,
Sã ne ridice sus.

3. Maria, tu Mamã iubitoare, cum sã-þi mulþumim oare,


Cã nu ne-ai pãrãsit?
Îþi mulþumim prin rugãciune, prin cânt ºi plecãciune,
Cã de fii ne-ai primit!

142
Sfânta Maria

124. MARIE, ÎNTOARCE-ÞI PRIVIREA

SOL DO
R: Marie, întoarce-þi privirea
RE SOL
Spre noi, noi fiii tãi.
DO
Marie, ºi nu ne lãsa,
RE SOL
Marie, în clipa grea.
SOL
1. In necazuri ºi ispite
DO
Alergãm cu drag la tine
RE
Sã ne fii tu mângâiere
SOL
ªi-ajutorul spre mai bine.
SOL
Sã ne fii ocrotitoare
DO
ªi al vieþii dulce soare,
RE
Cãci tu, mamã,
SOL
Plinã de iubire eºti.
2. Steaua mãrii înspumate
ªi speranþa noastrã-n toate
Nu ne pãrãsi, Marie,
Fii a noastrã bunã mamã.
Cãci de Tatãl eºti iubitã
ªi de îngeri preaslãvitã,
Vino, mamã,
Cu iubirea ta la noi.

143
Sfânta Maria

125. NUME PREADULCE

DO FA DO SOL DO SOL DO
1. Nume preadul...ce, nume adora....at,
FA DO FA SOL
De-ntreaga lume slãvit ºi lãudat.

DO SOL DO
R: O, Maicã Preasfântã,
SOL DO DO7
Îngerii îþi cântã:
FA DO FA DO SOL
Ave Maria, Ave Mari...i.....a! (bis)
FA SOL DO

2. Blândã Fecioarã, Preafericitã!


Din veºnicie, Neprihãnitã!

144
Sfânta Maria

126. TU CE SFÂNTÃ EºTI

DO FA DO FA DO
1. Tu ce sfântã eºti ºi spre noi priveºti,
SOL FA SOL DO
Dulce, mamã, Mari.....e!
SOL DO
Maicã iubitã, veºnic slãvitã,
FA SOL FA DO SOL DO
Roagã-te, roagã-te pentru noi! (bis)

2. Eºti far sclipitor ºi mângâietor,


Dulce, mamã, Marie!
ªterge prihana, vindecã rana,
Roagã-te, roagã-te pentru noi!

3. Tu din cer de sus, dã-ni-l pe Isus


Dulce, mamã, Marie!
El sã ne fie, Domn pe vecie,
Roagã-te, roagã-te pentru noi!

145
Doamne, îndurã-te

127. DÃ-MI A TA IERTARE , PÃRINTE!


la MI la
R: Dã-m
mi a ta iertare, Pãrinte,
DO FA
Am greºit în faþa ta, Doamne,
re SOL DO MI
Azi mã-n
ntorc la ti...ne,
la MI la
Nu-m
mi ascunde a ta iubire.

la MI la
1. Departe de casa ta, Doamne,
DO SOL DO DO7
Rãtãceam strãin prin lume,
FA SOL la
Cãutând doar feri..cirea,
re FA MI
Dar sunt trist ºi înºelat.

2. Departe de casa ta, Doamne,


Am uitat iubirea ta,
Am uitat de fraþii mei,
M-am gândit numai la mine.

146
Doamne, îndurã-te

128. DINTRU-ADÂNCURI
DO SOL FA DO
1. Dintru-adâncuri strig la tine, Doamne.

DO la FA SOL
R: Doamne-n
ndurã-tte de noi. (bis)
2. Ruga mea s-ajungã pân' la tine.
3. Nu-þi întoarce faþa de la mine.
4. Când te rog cu umilinþã, Doamne.
FA SOL DO
5. Dacã ai privi greºeala mea

6. Cine ar mai sta în faþa ta.

129. TATÃ, AM PÃCÃTUIT


la MI la DO SOL DO DO7
1. Tatã, am pãcãtu...it, dar ca fiul rãtã...cit,
SOL DO DO7
Regretãm cã am greºit.
FA DO la MI la
Regretãm cã am greºit.
2. Vina noastrã-i mare, îns-a ta-ndurare
N-are-asemãnare.
3. Prin Cristos ne iartã, ºterge orice patã,
Milostive Tatã.

147
Doamne, îndurã-te

130. TATÃ BUN , VENIM LA TINE


la MI la
Tatã bun, venim la tine
DO SOL la
Cãci noi ºtim cã vei ierta tot ce-am greºit,
re la MI la LA
Ne aºtepþi ºi ne primeºti cu braþele deschise. (bis)
FA re
Tu ne eºti Tatã,
SOL DO
Noi suntem fiii tãi.
re la MI la LA
Primeºte ºi ascultã rugãciunea noastrã. (bis)

131. TU, DOAMNE


la re
Tu, Doamne, ne eºti Pãrinte,
la
Ne eºti ºi frate.
MI la
Îndurã-te de noi! (bis)
re
Cristoase, tu eºti lumina,
la
Sã fim cu tine.
re FA MI
Îndurã-te de noi!
la re
Tu, Doamne, ne eºti speranþa
la
Ne eºti rãsplata
MI la
Îndurã-te de noi! (bis)

148
Gloria

132. CÂNTAÞI CU BUCURIE

DO SOL DO
R: Cântaþi cu bucurie un imn de mãrire
SOL DO
Slãviþi al sãu nume preasfânt.

DO SOL
1. Tot universul sã-i cânte mãrire
DO
Tot ce-a creat sã-l slãveascã mereu.
FA DO
Cerul vesteºte a lui frumuseþe
SOL DO
Pãmântul cântã al sãu creator.

2. Îngerii-n ceruri îl laudã veºnic,


Soarele, luna ºi stelele mii,
Munþii, pãdurea, câmpia ºi dealul,
Imnuri de slavã îi cântã cu noi.

3. Cei mari, cei mici, cei bãtrâni ºi cei tineri,


Lumea întreagã ºi cei ce-o conduc.
Cu bucurie slujiþi-l în toate
Cântaþi mereu bunãtatea lui.

149
Gloria

133. DOAMNE, MÃRIRE


DO
R: Doamne, mãrire
SOL
Þie îþi cântãm în cor
DO
ªi te preamãrim pe tine,
FA SOL DO
Tatã creator.

DO MI la
1. Toate-n lume, zi ºi noapte,
FA re MI
Parcã le-auzim
la FA SI7
Cum ne-ndeamnã-n mii de ºoapte
SOL RE SOL
Sã te preamãrim.

2. Dealuri, munþi, întreg pãmântul


Te aclamã-n cânt
Cãci tu singur eºti stãpânul
Veºnic, bun ºi sfânt.

150
Gloria

134. GLORIA
RE SOL LA RE mi LA RE
R: Gloria, gloria, in excelsis Deo
RE7 SOL LA RE si mi LA RE
Gloria, gloria, aleluia, aleluia.

RE SOL LA RE
1. Te lãudãm, te adorãm,
mi LA RE
Tatã veºnic Dumnezeu
RE7 SOL LA RE
Cu fiul tãu, cu Duhul Sfânt,
si mi LA RE
Te preamãrim în veci de veci.

2. Cerul, pãmântul se pleacã-n cânt


Eºti stãpânul veºnic sfânt.
Tu singur Domn, tu preaînalt
Chiar viaþa ta în dar ne-ai dat.

151
Gloria

135. ÎNTREGUL UNIVERS

SOL RE si
R: Întregul univers
RE SOL
Pe Dumnezeu îl preamãreºte;
la RE
Întregul univers
SOL RE SOL
Despre slava lui vorbe...e...ºte.

SOL RE
1. Cerul vorbeºte despre slava lui Dumnezeu
DO SOL RE SOL
ªi firmamentul vesteºte lucrarea mâinilor sa.....a.....le.

2. Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,


Nu e sunet care sã se poatã auzi,
Totuºi este un sunet ce stãbate tot pãmântul
ªi un glas care ajunge pânã la marginile lumii.

3. Legea Domnului este desãvârºitã, învioreazã sufletul.


Mãrturia Domnului este adevãratã,
Îl face înþelept pe cel neºtiutor.

4. Orânduirile Domnului sunt drepte, bucurie pentru inimi.


Poruncile Domnului sunt clare ca lumina ochilor.

5. Frica de Domnul e curatã, þine pe vecie,


Judecãþile Domnului sunt adevãrate, toate sunt drepte.

152
Gloria

136. FII PREAMÃRIT

DO
R: Fii preamãrit, o, Doamne sfinte!
FA
Fii preamãrit, o, Doamne sfinte!
SOL
Fii preamãrit, o, Doamne sfinte!

DO
1. Pentru pãmântul ce ne susþine
FA
Pentru pãmântul ce ne susþine
SOL
ªi flori, ºi iarbã, ºi munþi, ºi mare.

2. Cãci ne-ai dat viaþa spre a te lãuda,


ªi-n ceruri veºnic sã-þi putem cânta.

153
Gloria

137. MÃRIRE, MÃRIRE


DO FA DO
R: Mãrire, mãrire în cer lui Dumnezeu
FA DO SOL DO
ªi pace, ºi pace, sã fie pe pãmânt. (bis)

DO DO7
1. Doamne, noi te lãudãm,
FA re
ªi te binecuvântãm;
SOL DO
Pentru toate-þi mulþumim
SOL DO
ªi-ntr-un glas te preamãrim.

2. Tatãl care ne-a creat


De copii ne-a adoptat;
El e bun ºi iertãtor
ªi de oameni iubitor.

154
Gloria

138. SLAVÃ DE -A PURURI

SOL
R: Slavã de-a
a pururi
DO SOL
Domnului sã-ii fi.....e
RE
Celui care toate le-a
a creat.
SOL
Cânt de-n
nchinare
DO SOL
ªi de mulþumi....re
RE SOL
Celui care ne-a
a rãscumpãrat.

SOL DO RE SOL
1. Cerul ºi pãmântul cu însufleþire,
mi DO RE
Într-un glas sã cânte Domnului mãrire.

2. Lui i se cuvine veºnicã-nchinare,


Cãci el e stãpânul nesfârºit de mare.

3. Universul cântã plin de bucurie:


„Lui sã-i fie slavã azi ºi-n veºnicie.”

155
Gloria

139. SUS ÎN CER

SOL DO SOL
R: Sus în cer, Domnului preamãrire,
DO RE SOL
Pe pãmânt, pace fie-n
ntre oameni!
DO SOL
Lãudãm cu credinþã pe Domnul
DO RE SOL
ªi din inimã îi mulþumim.

SOL DO SOL
1. Tatã sfânt, Creator preaputernic,
mi RE LA RE
Eºti stãpân pe pãmânt ºi în ceruri;
DO SOL
Fã sã vie a ta-mpãrãþie,
DO RE SOL
Facã-se ne-ncetat voia ta.

2. O, Isuse, tu eºti Salvatorul,


Tu ridici ale lumii pãcate;
Tu domneºti în vecie cu Tatãl;
Te rugãm sã ai milã de noi.

3. Slavã ºi þie, Duhule Sfinte,


Dumnezeu ca ºi Tatãl ºi Fiul;
Te rugãm peste noi azi revarsã
ªi iubire, ºi pace, ºi har.

156
Gloria

140. SUS ÎN CER DOMNULUI PREAMÃRIRE

DO SOL DO
R: Sus în cer Domnului preamãri.....re,
FA SOL
Pe pãmânt pace între popoare,
DO SOL DO
Te slãvim, Doamne sfânt ºi pute...rnic,
FA SOL DO
ªi-þi aducem prinos de-nchina....re.

MI la mi
1. Pãrinte veºnic, în marea-þi îndurare,
FA
Tu ne-ai chemat la viaþã,
SOL
Noi vrem mereu sã te iubim!

2. Isuse bune, tu ai luat asupra-þi


Vinovãþia noastrã,
Îndurã-te de fraþii tãi!

3. O, Duh preasfinte, egal în strãlucire


Cu Tatãl ºi cu Fiul,
Revarsã-n noi iubirea ta!

157
Gloria

141. UN CÂNTEC DE MÃRIRE

SOL DO SOL
1. Un cântec de mãri...re
DO RE SOL
Cântaþi-i Domnului;
DO SOL
Voi ceruri ºi pãmânturi
DO RE SOL SOL7
Slãviþi numele lui.

DO RE SOL mi
R: Gloria, Gloria in excel...sis
la RE SOL
Gloria, Gloria, Gloria. (bis).

2. ªi cerul, ºi pãmântul
Se pleacã-n faþa ta cântând
Cãci eºti stãpân a toate
ªi-orândui tot cu-al tãu cuvânt.

3. ªi florile grãdinii
De slava ta vorbesc
Iar pãsãrile toate
Cu viersul lor te preamãresc.

3. Mai sus de nori ºi stele


S-ajung-al nostru cânt.
ªi pân' la tine, Doamne,
Cãci mare eºti ºi sfânt.

158
Aleluia

142. ALELUIA
la SOL FA la
R: Aleluia, aleluia, aleluia,
la SOL FA MI
Aleluia, aleluia, aleluia.

DO SOL
1. Spuneþi tuturor cã Domnu-i bun,
la MI
Veºnicã-i iubirea lui,
DO SOL
Mari minuni a fãcut pentru noi,
la FA MI
Veºnicã-i iubirea lui.

2. Niciodatã n-o sã pot uita


Jertfa sfântã-a Domnului.
Pânã când o sã mai pot trãi
Voi slãvi puterea lui.

3. În tristeþe am strigat spre el,


Lacrimile mi le-a ºters,
Mi-a iertat toate greºelile,
Mi-a deschis drumul spre cer.

4. Uºile dreptãþii se deschid,


Pentru cei ce te iubesc.
Voi intra ºi te voi preamãri
În împãrãþia ta.

159
Aleluia

143. ALELUIA
DO FA DO
Aleluia, alelu, aleluia,
SOL
Aleluia, alelu, aleluia.
FA DO
Aleluia, alelu, aleluia,
SOL DO
Aleluia.

144. ALELUIA
SOL DO SOL RE SOL
Alelu, alelu, alelu, a.....leluia. (bis)
RE RE7 SOL RE RE7 SOL
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

145. ALELU, ALELUIA


RE SOL RE LA
Alelu, aleluia, alelu, aleluia,
RE SOL RE LA RE
Alelu, aleluia, a...leluia.

160
Aleluia

146. CÂNT LUI CRISTOS


RE SOL RE
1. Cânt lui Cristos, el ne va elibera,
SOL RE LA
Va reveni iar în slavã.
RE SOL RE
ªi viaþã veºnicã ne va dãrui,
SOL RE LA RE
Aleluia, alelu...ia!

RE SOL RE
R: Aleluia, alelu, aleluia!
SOL RE LA RE
Aleluia, alelu...ia! (bis)

2. Cânt lui Cristos, în el va reînflori


Orice speranþã pierdutã.
Toatã fiinþa în el va re-nvia.
Aleluia, aleluia!

3. Cânt lui Cristos, într-o zi va reveni


La toþi cei care-l aºteaptã.
Va fi luminã în cer ºi pe pãmânt.
Aleluia, aleluia!

161
Ofertoriu

147. DACÃ-N VIAÞÃ

RE LA RE
R: Dacã-n
n viaþã încãrcaþi fiind cu bunuri
LA
N-a
am slujit celor sãraci, umili ºi-n
n chinuri
RE RE7 SOL
Cum ar putea iubirea lui Cristos
RE LA RE
Sã rãmâ...nã-n
n noi?

RE SOL
1. Ajutã-ne, Doamne, ca viaþa noastrã sã fie
RE LA
Speranþã, slujire, credinþã mai vie.

2. Pâinea ºi vinul pe altar prezentate


Sunt semnul unirii cu tine în toate.

3. La sfânta jertfã sã te întâlnim pe tine


Suferind cu cei ce suferã în lume.

4. Sfinþeºte, Doamne, aceste umile daruri


ªi revarsã peste noi belºug de haruri.

162
Ofertoriu

148. DOAMNE, DUPÃ CUM MARIA


DO re
1. Doamne, dupã cum Maria,
SOL DO
Cea mai sfântã-ntre femei,
DO7 FA
Fiului tãu scump ca Mamã,
DO SOL DO
I-a dat trup din trupul ei.
DO7 FA SOL DO
Din sudoarea frunþii noastre,
FA SOL
Vin ºi pâine-þi dãruim
DO SOL DO
ªi cu ele împreunã
FA SOL DO
ªi pe noi ne ofe..rim.
2. Cum spre-a ne-mpãca cu tine,
Fiul tãu s-a întrupat,
A murit pe lemnul crucii
ªi din morþi a înviat.
ªi noi vrem prin sfânta jertfã
Cu Isus sã ne unim
ªi în orice clipã a vieþii
Voia ta s-o împlinim.
3. Cu puterea sa divinã
Fiul tãu a transformat
Pâinea, vinu-n trup ºi sânge
ªi ca hranã ni s-a dat.
Când aceste daruri sfinte,
În Cristos se vor schimba
ªi pe noi tu ne transformã
Fã-ne lui asemenea.

163
Ofertoriu

149. DOAMNE PREASFINTE

DO FA SOL DO MI
1. Doamne preasfinte, noi îþi mulþumim
la re SOL DO
ªi inima noastrã noi þi-o dãruim ;
DO FA SOL DO MI
Iar pentru jertfa ce o celebrãm,
la re SOL DO
Cu bucurie noi azi îþi cântãm.

2. ªi viaþa noastrã þie închinatã


Fã-o asemeni cu inima ta curatã.
Revarsã-ntr-însa haruri ºi puteri,
Sã fie astãzi mai bunã decât ieri.

3. Fã ca din lumea ce o colindãm,


Ce e mai nobil þie sã îþi dãm ;
ªi când pãcatul vrea sã ne umbreascã
Ne întãreºte cu hrana ta cereascã.

150. DOAMNE SFINTE , ÎÞI MULÞUMIM


la
1. Doamne sfinte, îþi mulþumim,
DO
Pentru pâine ºi pentru vin
la
Ce le-aducem azi pe altar
MI la
Doamne sfinte, îþi mulþu...mim.

164
Ofertoriu

2. Doamne sfinte, îþi mulþumim


Pentru soare ºi pentru nori
Pentru stele, pentru pãmânt,
Doamne sfinte, îþi mulþumim.

3. Doamne sfinte, îþi mulþumim.


Pentru-ai noºtri prea buni pãrinþi
Ce cu dragoste ne-ngrijesc
Doamne sfinte, îþi mulþumim.

4. Doamne sfinte, îþi mulþumim.


Pentru Fiul tãu prea iubit
Ce prin cruce ne-a mântuit
Doamne sfinte, îþi mulþumim.

151. RODUL MUNCII NOASTRE


la re SOL DO MI
1. Rodul muncii noastre punem pe altar
la re SOL DO MI
Doamne, tu transformã-l în izvor de har.
la re SOL DO MI
Plini de credinþã, cu-aceste daruri
la re MI la LA
ªi viaþa noastrã þi-o închinãm. (bis)

2. Totodatã, Doamne, noi îþi oferim


Toatã munca noastrã, tot ce suferim.
În bucurie ºi în durere
Uniþi cu tine dorim sã fim.

165
Ofertoriu

152. TRANSFORMAÞI ÎN CRISTOS


re la SIb re
1. Din pãmântul scãldat în soare,
FA DO FA.....DO4
Din sudoarea ºi munca omului
sol LA re SIb
Creºte bobul de grâu, creºte pâinea
sol LA re
Ce pe-altar se transformã-n Cristos.

2. Pe coline scãldate de ploaie


De sudoarea ºi munca omului
Creºte viþa-ncãrcatã de struguri,
Ce pe-altar se transformã-n Cristos.

3. Prezentãm Tatã Sfânt cu iubire


Viaþa ce tu ne-ai dat-o în dar
Bucuria, problemele noastre
Ce pe-altar se transformã-n Cristos.

166
Sfânt

153. SFÂNT
DO FA DO
1. Sfânt, sfânt eºti Doamne-atotstãpânitor
DO7 FA SOL DO
Sfânt din veºnicie ºi nemuritor,
DO7 FA DO
Cerul ºi pãmântul, toate câte sunt,
FA DO SOL DO
Pline-s de mãrirea numelui tãu sfânt.
2. Osana, cântã îngerii în cor,
Preamãrind în imnuri pe stãpânul lor
Plini de bucurie ºi noi pe pãmânt
Îi cântãm osana Domnului preasfânt.

154. SFÂNT (dupã Misa Danke)


mi SI7 mi
1. Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu,
SI7 mi
Domnul Sabaot.
SI7 mi
Plin este cerul ºi pãmântul
SI7 mi
De mãrirea lui.
mi la mi
R: Întru cei de sus, întru cei de sus,
SI7 mi
Osana, Osana, întru cei de sus.
2. Bine este cuvântat
Domnul Sabaot.
De sfinþi în cer e adorat
Domnul Sabaot.

167
Sfânt

155. SFÂNT (OSANA)


MI LA MI LA SI7 MI
R: Osana, osa...na, osana lui Dumnezeu. (bis)

MI LA MI SI7 MI
1. Sfânt ºi-atotputernic eºti, Doamne, osa...a...na. (bis)

MI LA
2. Cerul ºi pãmântul sunt pline
MI SI7 MI
De mãri...rea ta.

MI LA
3. Binecuvântat e cel ce vine
MI SI7 MI
În numele Domnului.

156. SFÂNT DOMNUL DUMNEZEUL


RE LA RE LA RE
1. Sfânt Domnul Dumnezeul oºtirilor cereºti
LA RE LA RE RE7
ªi cerul ºi pãmântul e plin de slava lui.
SOL RE mi LA RE RE7
ªi câtã frumuseþe, ºi glorie ºi câ...ânt
SOL RE mi LA RE
Învãluie-a ta faþã, Pãrinte bun ºi sfânt.

168
Sfânt

2. Osana-n veci, osana ºi binecuvântat


E cel ce vine-acuma în numele tãu sfânt.
Osana-n veci, osana ºi glorie ºi cânt
Þi se cuvine, þie, Pãrinte bun ºi sfânt.

157. SFÂNT EºTI, DOAMNE


DO SOL la DO7
Sfânt eºti, Doamne, sfânt ºi-ndurãto...or
FA re SOL
Dumnezeul universului.
DO MI la DO7
Pãmântul ºi cerul sunt pline de mãrirea ta
FA SOL DO SOL
Osana în înaltul cerului!

DO SOL la DO7
Binecuvântat e cel ce vi...ne,
FA re SOL
Cel ce vine în numele Domnului.
DO MI la DO7
Osana, osana, osana, osana!
FA SOL DO
Osana, în înaltul cerului. (bis)

169
Sfânt

158. SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT


SOL DO
Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt
RE SOL
Sfânt este Domnul
DO
Cerurile ºi pãmântul
RE SOL
Cântã slavã lui.

SOL DO RE SOL
R: Osana, osana, osana întru cei de sus. (bis)
SOL DO RE
Bine este cuvântat
SOL DO RE SOL
Cel care vine în numele Domnului.

170
Mielul lui Dumnezeu

159. PACE ÞIE

DO FA DO
Pace þie, fratele meu,
la SOL DO
Pace þie, sora mea,
FA DO
Pace fie oamenilor
SOL DO SOL DO
De bunã voi.....in.....þã.

160. MIELUL LUI DUMNEZEU (MI)


mi SI7 mi
1. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta
la mi
Pãcatele lumii
SI7 mi
Miluieºte-ne pe noi. (bis)

mi SI7 mi
2. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta
la mi
Pãcatele lumii
SI7 DO MI
Dã-ne nouã, dã-ne nouã pa...cea.

171
Mielul lui Dumnezeu

161. MIELUL LUI DUMNEZEU (SI)


si mi si
1. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta
mi FA# si
Pãcatele lumii
FA# si
Miluieºte-ne pe noi. (bis)
si mi si
2. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta
mi FA# si
Pãcatele lumii
FA# si
Dã-ne nouã pacea.

162. MIELUL LUI DUMNEZEU (Lidia Petrescu)


DO FA
1. Mielul lui Dumnezeu
DO SOL
Care iei asupra ta
FA DO FA DO
Pãcatele lumii, pãcatele lumii
FA SOL
Miluieºte-ne pe noi. (bis)
DO FA
2. Mielul lui Dumnezeu
DO SOL
Care iei asupra ta
FA DO FA DO
Pãcatele lumii, pãcatele lumii
FA SOL DO
Dã-ne nouã pacea ta.

172
Advent

163. DORIT MESIE


DO FA DO
Intr. Dorit Mesie, vi...no,
la re FA SOL
De veacuri multe aºteptat;
DO FA DO
Durerea ne-o
o ali...nã
SOL DO
Ne scapã de pãcat.
SOL DO SOL DO DO7
1. Emanuel, nu-ntârzia
FA re FA SOL
În lume a te arãta,
FA re FA SOL
S-o scoþi din rãtãcirea-i grea.
DO FA DO
Dorit Mesie, vi...no,
la re FA SOL
De veacuri multe aºteptat;
DO FA DO
Durerea ne-o ali...nã
SOL DO
Ne scapã de pãcat.
2. Smeriþi, cu toþii ne rugãm
ªi mila-þi, Doamne, aºteptãm,
Ca iarãºi sã ne bucurãm.
A iadului urgie
De mult în lume-a nãvãlit;
Coboarã-te Mesie,
Emanuel dorit.

173
Advent

3. Ascultã-ne, din cerul sfânt,


Suspinul lung de pe pãmânt
ªi vino, dupã-al tãu cuvânt.
Vezi lacrima amarã
Curgând din ochii tuturor,
S-o ºtergi tu te coboarã,
Emanuel dorit.

4. Pãcatele nu le privi,
Ci vino ºi te vom slãvi
ªi-n veci de veci te vom iubi.
O, fã sã batã-n fine
Al mântuirii noastre ceas
ªi vino, cãci spre tine
Se-ndreaptã-al nostru glas.

5. Mesie sfânt, nespus dorim


De tine mântuiþi sã fim
Ca-n ceruri sã te preamãrim.
Tu eºti izbãvitorul,
Ales de Tatãl cel Preasfânt;
Ne împlineºte dorul
ªi vino pe pãmânt.

174
Advent

164. EMANUELE, VINO!


re SIb re SOL LA
R: „Emanuele, vino!” spre tine, Doamne suspinãm;
re FA re LA re
Tu eº ti scã parea noastrã , cu dor te aº teptã m.

re DO SOL FA
1. Pãmântu-ntreg cu mare dor,
SIb SOL
Aºteaptã un izbãvitor.
re LA
O, vino, scump Mântuitor!

2. Curaj ºi-avânt dai tuturor


ªi mântuieºti pe-al tãu popor
De jugul cel apãsãtor.

3. Coboarã blând, de sus din cer,


La cei ce mila ta o cer;
ªi nu-i lãsa, cãci altfel pier.

4. Mesie bun, nu zãbovi,


Cãci noi cu drag te vom primi
ªi-n veci de veci te vom iubi.

175
Advent

165. ªI IATÃ, ÎNGERUL GABRIEL


si LA
R: ªi iatã, îngerul Gabriel,
si FA#
Fecioarei sfinte i-a
a apãrut:
si LA
„Vei naºte un prunc Mântuitor
si FA# si
ªi-ii vei da numele Isus”.

RE LA
1. Totul e darul lui Dumnezeu
si FA#
ªi îi voi sluji toatã viaþa mea;
RE LA
Facã-se numai voia lui,
si FA# si
Nesfârºitã e dragostea sa.

2. ªi Dumnezeu s-a fãcut copil,


Fecioara Mamã i-a dat un trup;
A cunoscut cu noi viaþa grea,
Bucuria ºi moartea.

176
Advent

166. UN SOL VENIT DIN CER DE SUS

DO FA DO
1. Un sol venit din cer de sus
FA DO SOL DO
Aceastã veste ne-a adus,
re SIb DO
Cã blând Mesia va veni
SOL DO
ªi lumea o va mântui.

2. Stãpânul sfânt al veacului


Îmbracã chipul robului,
Sã-l mântuiascã de pãcat
Pe cel pe care l-a creat.

3. Mesia, Miel nevinovat,


Prin Duhul Sfânt s-a întrupat
ªi tuturora le-a deschis
Cãrarea cãtre paradis.

4. Marie, chivot strãlucit,


Tu porþi pe cel nemãrginit.
Mireasã-a Duhului Preasfânt
ªi Arcã-n noul Legãmânt.

5. L-ai zãmislit pe Creator,


Pe-al lumii rãscumpãrãtor;
Prin tine-apare în curând
Cerescul Soare pe pãmânt.

177
Advent

167. VOI CERURI VÃ-NDURAÞI

RE LA RE
1. Voi ceruri vã-nduraþi,
LA RE
Pe cel promis ni-l daþi,
SOL RE LA
Pe Fiul Tatãlui de sus,
RE LA RE
Pe-al nostru Domn Isus. (bis)

2. Deschide-te pãmânt,
Sã iasã Domnul Sfânt
Din tine el va odrãsli
ªi ne va mântui.

3. Prorocii toþi au plâns,


De dorul lui s-au stins,
Pe Domnul pe pãmânt nãscut,
Sã-l vadã n-au putut.

4. Cel binecuvântat
De noi s-a îndurat
ªi ne trimite pe pãmânt
Pe Fiul Sãu preasfânt.

5. Mãrire Tatãlui,
Mãrire Fiului
ªi Duhului mângâietor,
În vecii vecilor.

178
Crãciun

168. ADESTE FIDELES


MI SI7 MI SI7
Adeste fideles, laeti triumphantes:
LA SI7 MI
Venite, venite in Bethleem!
LA MI SI7 MI
Natum vide..te Regem angelo...rum.
MI SI7
R: Venite adoremus, venite adoremus
LA SI7 LA MI SI7 MI
Venite adore...mus Do...ominum.

MI Si7 MI SI7
1. Creºtinilor, astãzi, toþi cu veselie
LA SI7 MI
Sã mergem, sã mergem la Betleem!
LA MI SI7 MI
Celui ce scapã lumea din robi...e

MI SI7
R: Sã-i zicem toþi: Osana! Sã-i zicem toþi: Osana!
LA SI7 LA MI SI7 MI
Sã-i zicem toþi: Osa...na, Pru..unc Isus!

2. Pãstorii spre grajdu-i iute se îndreaptã


Trimiºi de un înger din înãlþimi;
Pruncul la iesle blând pe toþi ne-aºteaptã.

179
Crãciun

3. Pe-Acel ce cu Tatãl Domn din veci ne este


În carne-omeneascã, hai sã-l vedem,
Braþu-i puternic faºa-l stãpâneºte.

4. Copilul din iesle stã în sãrãcie;


Luându-l în braþe, sã-l încãlzim.
Lui, cu iubire ºi credinþã vie,

169. AM PLECAT SÃ COLINDÃM

DO
1. Am plecat sã colindãm
DO
Domn, domn, sã-nãlþãm.
SOL DO
Când boierii nu-s acasã
SOL DO
Domn, domn, sã-nãlþãm. (bis)

2. C-au plecat la vânãtoare


Sã vâneze cãprioare.

3. Cãprioare n-au vânat


ªi-au vânat un iepuraº.

4. Sã facã din pielea lui


Scutecele Domnului.

180
Crãciun

170. ANUL NOU CU BUCURIE

RE SOL
1. Anul nou cu bucurie
RE LA
Ninsã ramurã de brad;
RE SOL
Anul nou iar o sã vie,
RE LA RE
Ninsã ramurã de brad.

2. Cã v-aºteaptã gazda-n prag


S-asculte colindul drag.

3. ªi la anu' când venim


Sãnãtoºi sã vã gãsim.

4. Numai cu belºug în casã


Anul nou sã vã gãseascã.

5. Sã vã fie casa, casã


Sã vã fie masa, masã.

181
Crãciun

171. ASTÃZI S-A NÃSCUT CRISTOS


RE LA RE LA
1. Astãzi s-a nãscut Cristos, Mesia chip luminos.

SOL RE SOL RE mi LA RE
R: Lãudaþi ºi cântaþi ºi vã bucuraþi! (bis)

2. S-a nãscut dintr-o Fecioarã în sãracã iesliºoarã.

3. Mititel ºi-nfãºãþel, în scutec de bumbãcel.

4. Vântul bate nu-l rãzbate; neaua ninge nu-l atinge.

5. Îngeraºii i-au cântat, pe pãstori i-au anunþat.

6. Ciobãnaºi din depãrtare merg la Prunc ca sã-l adore.

7. ªi-ntr-un grajd lângã oraº, îl gãsesc pe Copilaº.

8. Îndreptaþi spre Dânsul paºii ºi la fel cu ciobãnaºii.

9. ªi de-acum pânã-n vecie slava Domnului sã fie.

182
Crãciun

172. CÂNTÃ-N CORURI MII ºI MII


RE SOL RE LA RE RE7
1. Cântã-n coruri mii ºi mii, îngeri drãgãlaºi;
SOL RE mi LA RE
Cântã marea bucurie pentru pãstoraºi:
LA RE LA
"Dorul vi s-a împlinit, Cel de veacuri prorocit,
RE SOL RE mi LA RE
Pe-ale voastre scumpe plaiuri astãzi s-a ivit."

2. Într-o iesle dintr-un grajd voi îl veþi afla


ªi pe Pruncuºorul dulce îl veþi adora.
Pe Maria veþi vedea cu Iosif alãturea,
Cum adorã cu iubire pe odrasla sa.

3. Iar pãstorii când s-au dus, iute s-au convins:


Noaptea asta minunatã nu era un vis!
Toate-au fost precum au spus îngerii veniþi de sus;
ªi pãstorii se-nchinarã Pruncului Isus.

4. La copilul nou-nãscut vin în pas grãbit,


Încãrcaþi cu daruri multe, crai din Rãsãrit.
Bucuroºi cã l-au aflat, ei cu dragoste i-au dat
Aur, smirnã ºi tãmâie ºi l-au adorat.

5. Pãstoraºii n-au comori Pruncului sã-i dea,


Însã-n dragostea lor mare îi dau inima.
Pruncul râde mulþumit, bucuros de ce-a primit,
Iar pãstorii simt în suflet raiul fericit.

183
Crãciun

6. Haideþi, fraþilor ºi noi sã ne închinãm


ªi ce-avem mai bun pe lume Pruncului sã-i dãm.
Daruri scumpe el nu vrea, dar aºteaptã altceva:
Sã rãspundem cu iubire la iubirea sa.

7. S-o rugãm pe Maica lui voie sã ne dea


Sã-l luãm ºi noi în braþe spre a-l dezmierda.
Nani, nani, Prunc bãlai, tu de-acum cu noi sã stai;
Fã din inimile noastre colþiºor de rai.

173. CE-AÞI VÃZUT , PÃSTORI


re LA re FA MI re
1. Ce-aþi vãzut, pãstori, noaptea pânã-n zori?
FA
„Am vãzut pe Nou-nãscutu', Prunc Isus din cer venitu',
sol DO SIb LA
Fiu dumnezeiesc! Fiu dumne...zeiesc!”
2. Ce palat avea, unde Domnul sta?
„Nu era palat, ci jale, doar un grajd de animale;
Nu era palat!”
3. Ce-avea de-aºternut, micul Nou-nãscut?
„Într-o iesle e Nãscutul, fân ºi paie-i aºternutul,
Micului Isus.”
4. Cine sta cu el, Pruncul mititel?
„Sta Maria, Maica sfântã, ºi Iosif cu faþa blândã
ªi se închinau.”
5. Cine îi cânta, cine-l preamãrea?
„Îngerii din cer venirã, vesele cântãri doinirã,
Blândului Stãpân.”

184
Crãciun

174. CLOPOTE SUNÃ

MI SI7 MI
R: Clopote sunã mãrire, mãrire cântã întruna
SI7 MI
Lumii întregi dau de ºtire, azi se-m
mplineºte scriptura.
MI LA MI
Sunaþi, voi, clopote, sunaþi
LA MI SI7 MI
Cu îngerii din ceruri mãrire sã cântaþi! (bis)

MI FA# SI7 MI
1. Lumea-ntreagã e cuprinsã de-aºteptare ºi de vise
FA# SI7 MI
Mântuirea cea promisã se-mplini cum se prezise.

2. Ce se-ntâmplã-n miez de noapte într-o peºterã sãracã?


Fiul omului se naºte din Fecioara Preacuratã.

3. Pruncul dulce, lin zâmbeºte, bucuros ne înconjoarã


Cine tainic îl priveºte, i se-nchinã, îl adorã.

185
Crãciun

175. COLINDÃ TRISTÃ


la MI
1. Se-aud colindele încet pe cale
la MI
ªi rar le tulburã vreun ecou,
re la
Când ademenitor poftesc în vale
re MI
Sã intre-n casã-n anul cel mai nou.
la MI
Le-aºteaptã oamenii plini de mirare
la MI
Cã au venit pesemne prea curând,
re la
Cã tot îmbãtrânesc cu disperare
re MI
ªi cã mai mor ºi ei din când în când.
re la SOL DO
R: Ascultaþi colindã, colindã tristã,
re la SI7
Ascultaþi colindã, colinda mea! (bis)
SI7 MI

2. Cã le e greu sã tot îºi poarte crucea


Pe sub ferestre noi de timp sãrac,
Cã nu mai ºtiu pe unde-ar fi rãscrucea
De-ntors la Moº Crãciunul din alt veac.
Închinã un pahar cu vin de casã.
Ai casei le rãspund ca un ecou
ªi-adorm tiptil cu coatele pe masã
Visând cã va fi bun anul cel nou.
3. κi ºterg uºor cu mâna lor cea stângã
Un fir de lacrimã pornit hoinar
Când zurgãlãii ºuierã-ntr-o dungã
Pe-o filã ultimã de calendar.

186
Crãciun

176. COLINDÃM, COLINDÃM, IARNA


RE SOL RE
R: Colindãm, colindãm, iar...na
SOL LA RE
Pe la uºi, pe la fereºti.
SOL RE
Colindãm, colindãm, iar...na
SOL LA RE
Cu colinde creºtineºti. (bis)
RE SOL RE LA
1. Am pornit a colinda
SOL LA RE
În noaptea de Crãciun,
SOL RE LA
Pe la casa altuia
SOL LA RE
În noaptea de Crãciun.
2. Am ajuns ºi l-am aflat
În noaptea de Crãciun,
Pe paie-ntr-un grajd sãrac
În noaptea de Crãciun.
3. Pruncuºorul mic, plãpând,
În noaptea de Crãciun,
La toþi ne surâde blând
În noaptea de Crãciun.
4. Rãmâi gazdã sãnãtoasã
În noaptea de Crãciun
ªi la anu' tot voioasã,
În noaptea de Crãciun.

187
Crãciun

177. DESCHIDE UºA CREºTINE

RE SOL
1. Deschide uºa, creºtine
RE LA
Deschide uºa, creºtine
RE SOL RE
Cã venim ºi noi la tine
LA RE
La mulþi ani, mulþi ani cu bine.
2. Noi la Viflaim am fost;
Unde s-a nãscut Cristos.
3. ªi-am vãzut ºi pe-a sa mamã,
Pe care Maria-o cheamã.
4. Cum umbla din casã-n casã
Ca pe Fiul sãu sã nascã.
5. Umbla-n jos ºi umbla-n sus
Ca sã-l nascã pe Isus.
6. Umbla-n sus ºi umbla-n jos
Ca sã-l nascã pe Cristos.
7. Tot umblând gãsi apoi,
Un staul mândru de oi.
8. Îngerii din cer coboarã
Staulul de-l înconjoarã.
9. Îngerii cu flori în mânã
Împletesc mândrã cununã.

188
Crãciun

10. Pe cununã-i scris frumos:


„Astãzi s-a nãscut Cristos!”
11. Pe cununã-i scris aºa:
„S-a nãscut azi Mesia!”

178. DOMNUL NOSTRU PE PÃMÂNT AZI A VENIT


DO SOL DO
1. Domnul nostru pe pãmânt azi a venit
SOL DO
Mântuirea lumii s-a înfãptuit.
DO FA
R: Cântã fãptura toatã,
re SOL
Cãci lumii se aratã
DO FA DO SOL DO
Pruncul Sfânt la Betleem. (bis)
2. Oºti de îngeri se coboarã pe pãmânt,
Într-un glas îl preamãresc pe Cel preasfânt.
3. În nespusa lui iubire, Dumnezeu
A trimis în lume chiar pe Fiul sãu.
4. Vin pãstori trimiºi de îngeri la Isus
ªi se-nchinã Domnului venit de sus.
5. Haideþi, fraþi, cu îngeraºii sã-i cântãm,
Cu pãstorii, Pruncului sã ne-nchinãm.
6. Nu uitaþi cã pe altar el stã cu noi
ªi rãmâne pânã-n ziua de apoi.
7. În credinþã ºi nãdejde sã-l iubim,
Ca ºi-n cer alãturea alãturi de el sã fim.

189
Crãciun

179. E AJUN DE CRÃCIUN


MI SI7 MI
1. E ajun de Crãciun, leru-i ler, leru-i ler,
SI7 MI
Sã mai stãm oameni buni, leru-i ler, leru-i ler,
LA MI
Vinã colindãtori, leru-i ler, leru-i ler,
LA MI SI7
S-ascultãm urãtori, leru-i ler, leru-i ler.(bis)

2. Cã venim la urat
Toþi cu suflet bogat
ªi din suflet sã dãm,
De nevoi sã scãpãm.
do# sol# LA MI
3. Colindãtori, fete ºi feciori,
do# sol# LA MI
Mereu sã fiþi bineveniþi
SI do# SI do#
Doar bucurie din urare vom lua
SI do# SI do#
ªi apã vie tot colinda ne va da.
MI SI7 MI
4. Lângã brad v-adunaþi, leru-i ler, leru-i ler,
SI7 MI
ªi cu toþii cântaþi, leru-i ler, leru-i ler,
LA MI do#
Bucurii sã-mpliniþi, leru-i ler, leru-i ler,
LA MI SI7
ªi sã fiþi fericiþi, leru-i ler, leru-i ler. (bis)

190
Crãciun

180. E LUMINÃ-N MIEZ DE NOAPTE

DO FA DO FA SOL DO
1. E luminã-n miez de noapte. Ce sã fie oare, ce s-a întâmplat?
FA DO SOL DO
Pãstoraºilor le bate inima de spaimã; s-au înfricoºat.
FA DO
ªi lumina vine, vine, se coboarã spre imaº,
FA SOL DO
Frica-n piepturi le sporeºte bunilor pãstoraºi.

2. În luminã vãd un înger de o frumuseþe de ne-nchipuit;


Are-un glas nespus de dulce, cum ei niciodatã n-au
mai auzit.
„Nu aveþi de ce vã teme, pãstoraºilor iubiþi,
Vestea mea o sã vã facã fericiþi, fericiþi.”

3. „Cãci eu sunt trimis de Domnul, mare bucurie vouã


vã vestesc.
Sã tresalte mic ºi mare c-a venit în lume fiu dumnezeiesc!
Cel pe care voi de veacuri, mult de tot l-aþi aºteptat,
E la Betleem în iesle înfãºat, înfãºat.”

4. „Lângã prunc se aflã mama, Sfânta Nãscãtoare


a lui Dumnezeu,
ªi Iosif în rugãciune, umilit adorã pe Stãpânul sãu.”
ªi-ntr-un grajd e fericire, când acolo-i Domnul sfânt,
Cãci cu el coboarã raiul pe pãmânt, pe pãmânt.

191
Crãciun

181. EMANUEL
mi la SI7
R: Emanuel, Emanuel, Emanuel,
mi SI7
E Domnul cu noi, e Domnul cu noi! (bis)

mi
1. Coboarã din ceruri stãpânul a toate
SI7
Asemenea nouã s-a fãcut,
SI7
Se-ntoarce spre oameni, cu ei sã trãiascã,
mi
Pe ei sã-i iubeascã, sã fie om.

2. În ieslea sãracã se naºte un rege,


Se naºte un Mântuitor.
Pãmântul îi cântã cu vie credinþã,
Tresaltã în imnuri: aleluia!

3. Cuvântul cel veºnic e Cale ºi Viaþã,


Prin el vom trãi cu-adevãrat.
Pe sine s-a dat, ca omul sã scape,
La viaþã s-aducã pe cel pierdut.

192
Crãciun

182. HAI LA IESLE , LA ISUS

DO SOL DO SOL
1. Hai la iesle, la Isus, lui sã ne-nchinãm,
DO SOL DO SOL DO
Pe Mesia mult dorit, toþi sã-l adorãm.(bis)
2. E-ntr-un grajd, pe paie pus, copilaºul blând;
Îngerii de-asupra lui se aud cântând.
3. Sã-l adore, plini de dor, merg pãstori grãbiþi;
Când îl vãd pe Emanuel, plâng de fericiþi.
4. Hai ºi noi cu-acelaºi dor, hai, spre a-l slãvi,
Copilaºul dulce, drag, blând ne va zâmbi.

183. IATÃ, VIN COLINDÃTORI


re SIb LA re
1. Iatã, vin colin..dã..tori,
FA re
Florile dalbe
SIb LA re
Noaptea pe la cân..tã...tori.
LA re
Florile dalbe.

2. ªi ei vin mereu, mereu


ªi ne-aduc pe Dumnezeu.

3. Dumnezeu adevãrat
Soare-n raze luminat.

193
Crãciun

184. IDEAL SUPREM

RE LA
1. Ideal suprem vremea sã se cearnã
SOL RE LA
ªi sã mai avem sãrbãtori de iarnã.
RE LA
Dacã taci puþin la lumina lunii,
SOL RE LA
Vezi dinspre destin revenind strãbunii.
RE si
R: Anul nou, anul bun
SOL LA
Mari ninsori sã-nºire,
SOL RE
Sufletele noastre spun:
LA
Pace ºi iubire.
RE si
Moº Crãciun, Moº Crãciun,
SOL LA
Bunã regãsire.
SOL RE
Moº Crãciun, Moº Crãciun,
LA RE
Bine ai venit.

2. Lupi pe sate bat, viscolul se-aude


Sã te-mbraci curat ºi sã mergi la rude.
Toþi cei dragi se-ntorc, casa le e rana
ªi sã tai un porc ºi sã faci pomana.

194
Crãciun

3. Tu, ºi tu, ºi tu, morþii frâu puneþi-i.


Sã nu pierdem, nu, sensul pur al vieþii.
Plugul cel vrãjit, brazda-ncet rãstoarnã
ªi sã mai avem sãrbãtori de iarnã.

185. INIMA VA CÂNTA

RE
R: Inima va cânta veselã mereu:
SOL RE LA
Gloria, gloria, în cer lui Dumnezeu!
RE
Fraþilor, tuturor pace ne-a
a adus
SOL RE LA RE
Copilaº drãgãlaº, venit la noi de sus.

RE SOl
1. Noaptea, când pãstorii rând pe rând vegheazã,
LA RE
O lumina mare îi înfricoºeazã.
SOL
Dar din cer un înger vine cu solia,
LA RE
„Bucuraþi-vã cu toþii, s-a nãscut Mesia!”

2. Frica le dispare când din înãlþime,


Vin cântând spre dânºii îngeri, o mulþime.
Cântul lor exprimã toatã bucuria
Care-adânc pãtrunde-n inimi: a venit Mesia!

195
Crãciun

3. Pleacã, deci, pãstorii pe copil sã-l vadã


„Bun venit” sã-i spunã, în genunchi sã-i cadã.
Lângã ieslea sfântã este ºi Maria.
Ei se bucurã vãzându-l pe al lor Mesia.

4. Fericitã-i mama chiar ºi-n sãrãcie,


Pentru ea copilul este-o bogãþie;
ªi ce fericitã este-acum Maria,
Când cu drag priveºte-odorul, care e Mesia.

5. Ce în lume pare lucru de valoare


E doar aparenþã, toate-s trecãtoare!
Singura comoarã, toatã bogãþia
Este doar Mântuitorul, Dumnezeu Mesia!

6. Pentru cel ce crede, Sfânta Liturghie


Este totdeauna mare bucurie;
Din altar inundã viaþa ºi tãria
Când primim ca hranã sfântã Trupul lui Mesia.

196
Crãciun

186. ÎNGERII-N A NOASTRE PLAIURI

MI SI7 MI
1. „Îngerii-n ale noastre plaiuri
SI7 MI
Au adus un cânt frumos
SI7 MI
Ce-l repetã-n mii de graiuri
SI7 MI
Mândru ecou din vale, jos.”

MI LA MI SI7 MI SI7 MI
R: Glo...o...o...oria in excelsis De...o! (bis)

2. Pãstoraºi, ce sãrbãtoare?
Ce luminã-i pe pãmânt?
În a nopþii beznã mare,
Pentru cine-atâta cânt?

3. „Îngerii ne dau de ºtire


Cã Isus cel mult dorit,
Pentru-a lumii mântuire
Pe pãmânt azi a venit.”

4. Preamãrit Cristos sã fie


De tot neamul omenesc.
Toþi sã cânte-n bucurie
Cântecul cel îngeresc.

197
Crãciun

187. ÎNTR-O NOAPTE

DO SOL FA DO
1. Într-o noapte, ceru-ntreg în lumini s-a-mbrãcat
FA DO FA DO
O mulþime de îngeri un cânt au intonat.
SOL FA DO
Iar o voce-a anunþat pãstoraºii din câmp:
FA DO FA SOL DO
„Azi la grotã, în iesle, Cristos s-a nãscut!”

DO SOL FA DO
R: Osana Domnului care s-a
a întrupat,
FA DO FA SOL DO
Care dragoste, pace, speranþã ne-a
a dat. (bis)
SOL DO FA SOL DO
Osana Domnului, osa...a...na!

198
Crãciun

188. LARG DESCHIDEÞI POARTA

la
1. Larg deschideþi poarta
re la
Sufletelor toate,
DO SOL DO
N-am venit sã cerem,
SOL MI la
Ci-am venit sã dãm. (bis)

DO
R: Dalbe ºi iar dalbe
DO
Flori adevãrate,
DO
Ca ºi vestea bunã
SOL la
Ce o colindãm. (bis)

2. Dincolo de munþii
Vieþii ºi-ai himerei
Le-am cules azi-noapte
Florile de mãr.

3. Le-am cules din munþii


Unde veºnic merii
Roditori de aur
Cresc într-adevãr.

199
Crãciun

189. MOº CRÃCIUN CU PLETE DALBE


MI SI7 MI
1. Moº Crãciun cu plete dalbe
MI SI7 MI
A sosit de prin nãmeþi
SI7 MI
ªi aduce daruri multe
MI SI7 MI
La fetiþe ºi bãieþi.
MI LA MI SI7 MI
R: Moº Crãciun, Moº Crãciun.
2. Din bãtrâni se povesteºte
Cã-n toþi anii, negreºit,
Moº Crãciun la noi soseºte
Niciodatã n-a lipsit.
3. Moº Crãciune, Moº Crãciune,
Încotro vrei s-o apuci?
Þi-aº cânta florile dalbe,
Dac-aº ºti cã nu te duci.

190. NEGURILE NOPÞII


RE LA RE
1. Negurile nopþii câmpu-nvãluiau,
LA RE
Unde pãstoraºii rând pe rând vegheau,
SOL RE mi LA
Ca sã pascã turma-n tihnã ºi sã steie la odihnã
RE LA RE
ªi sã nu se piardã pe întinsul câmp. (bis)

200
Crãciun

2. Iatã, deodatã, stele purpurii


Varsã raze roºii, roºii-aurii
ªi un cânt voios rãsunã, imn de pace voie bunã
Imn pe care-l cântã îngerii în cor.

3. Ciobãnaºii fug ºi lasã-nspãimântaþi


Turma tulburatã ºi, înfricoºaþi,
Se întreabã cu mirare: „noapte e sau ziua mare,
Cãci e prea luminã într-al nopþii timp?”

4. Îngerii, atuncea, le fac cunoscut


Cã Mesia astãzi lor li s-a nãscut
Dintr-o Mamã preacuratã ºi Fecioarã fãrã patã,
Cum o prevestise unul din proroci.

5. Betleem e locul unde-l vor afla


Pe Mântuitorul, spre a-l adora.
Pruncu-n iesle odihneºte, iar Maria îl pãzeºte
Cu iubire mare pe odorul ei.

6. Pãstoraºii-ndatã hotãrâþi pornesc


ªi pe Pruncul dulce-n iesle îl gãsesc.
I se-nchinã-n umilinþã, preamãrindu-l cu credinþã
Pe Mântuitorul, Om ºi Dumnezeu.

201
Crãciun

191. NINGE IAR , NINGE IAR

DO FA DO
R: Ninge iar, ninge iar,
FA SOL DO
Sãrbãtorile-ss la geam;
FA DO
Ninge iar, ninge iar,
FA SOL DO
Fericire-n
n noul an. (bis)

DO
1. Am venit acum,
la
Obosiþi de drum,
FA SOL DO
Un colind sã vã cântãm.
DO
Dacã ne-þi primi,
la
Bucuroºi vom fi
FA SOL DO
La mulþi ani sã vã dorim.

2. Clipe vin ºi trec,


Clipe ne petrec,
Anii par de argint.
Suntem tineri
ªi bucuroºi vom fi
La mulþi ani sã vã dorim.

202
Crãciun

192. NOAPTE DE VIS

DO
1. Noapte de vis, timp preasfânt,
SOL DO DO7 FA DO
Toate dorm pe pãmânt; douã inimi vegheazã,
FA DO SOL DO
Pruncul dulce viseazã într-un leagãn de cânt.
SOL DO
Într-un leagãn de cânt.

2. Noapte de vis, timp preasfânt,


Dumnezeu râde blând, pieptu-i varsã iubire,
Lumii dã mântuire, pace-n ea aducând.

3. Noapte de vis, timp preasfânt,


Pãstoraºii vin cântând. Îngerii cântã-aleluia!
ªi ne vestesc bucuria: Domnul e pe pãmânt!

203
Crãciun

193. O SEARÃ FRUMOASÃ


MI SI7
1. O searã frumoasã ca în poveºti,
MI SI7
Cu fulgi coborând ca un fum
LA MI
ªi stele de gheaþã pe la fereºti
LA SI7 MI
În seara de Moº Ajun. (bis)
2. Ard focuri în sobe cu flãcãri vii
E ceasul de pace acum,
Când brazii se-aprind în steluþe mii,
În seara de Moº Ajun.

DO RE SOL
3. Cã-i noaptea cea sfântã când s-a nãscut
DO RE SOL
Copilul cu ceru-n privire.
FA# si
O lume întreagã l-a cunoscut
LA RE
ªi lui i se-nchinã-n iubire.
SOL RE
4. Un cântec din suflet sã înãlþãm
SOL RE
Spre Tatãl cel Sfânt ºi cel Bun
DO RE SOL mi
Când steaua rãsare vestindu-ne
DO RE SOL
Cã-i seara de Moº Ajun. (bis)

204
Crãciun

194. SCULAÞI, GAZDE


DO
Intr. Am venit aici la voi (bis)
Cum e datina la noi. (bis)

DO FA DO
1. Sculaþi, gazde, nu dormiþi;
re SOL DO
Vremea e sã vã treziþi, (bis)
DO FA DO FA DO
Casa sã o aranjaþi, flori de mãr
FA DO SOL DO
ªi masa sã o-ncãrcaþi, flori de mãr. (bis)

2. ªi la anu' vom veni


Numa' dacã ne-þi pofti.
ªi mai multe vom ura
Un cocuþ de ni-þi da.

3. ªi colinda-i atâta;
Cine-ascultã sã trãia'.
ªi colinda nu-i mai multã.
Sã trãiascã cine-ascultã.

205
Crãciun

195. SUS LA POARTA RAIULUI

MI SI7 MI SI7
1. Sus la poarta Raiului, poarta Raiului.
MI SI7 MI SI7
Paºte turma Tatãlui, turma Tatãlui.

MI LA
R: Linu-ii lin ºi iarã lin,
MI
Bate vântul frunza lin,
SI7 MI
Lin ºi iarã lin.(bis)

2. Dar la poartã cine sta, oare cine sta?


Sta chiar Maica Precista, Maica Precista.

3. Lângã ea un legãnel, da, un legãnel


Cu un copilaº în el, copilaº în el.

4. Copilaºul când plângea, Fiul când plângea,


Maica Sfântã-l legãna, Maica-l legãna.

5. Copilaºul când dormea, Fiul când dormea,


Maica Sfântã lin cânta, Maica lin cânta.

206
Crãciun

196. TOT ÎN IESLE , DOAMNE


re DO re
Colindã, colindã, colindã, colindã (bis)

re FA DO re
1. Tot în iesle, Doamne, vii smerit ºi iarã
FA DO re
Ca demult, ºi astãzi, toþi te las-afarã.

FA sol re
R: Dar noi îþi cântãm ºi ne închinãm
sol re LA re
Sfânt copil de sus, Bunule Isus. (bis)

2. Nu mai stau pãstorii treji în miez de noapte


Turma, vai, se pierde cu viclene ºoapte!

3. Magii umblã toate cãile minciunii


ªi de Steaua Sfântã nu mai vãd nici unii.

4. Numai copilaºii mai doresc Crãciunul,


Iar tu vii cât încã te mai cheamã unul.

5. Celor ce te-aºteaptã când te naºti pe lume,


Dãruie-le pacea dulcelui tãu nume!

207
Crãciun

197. TU TE COBORI DIN CERURI

DO
1. Tu te cobori din ceruri,
SOL
O, Prunc dumnezeiesc
re SOL FA
ªi-aduci rãscumpãra...re
DO SOL DO
La neamul omenesc. (bis)
DO FA SOL DO
R: Pruncuºor dumnezeiesc,
SOL DO
Îngerii te proslãvesc
SOL
ªi-þi cântã toþi în cor
re FA SOL FA DO SOL DO
Mãrire sus în ce...ruri ºi pace pe pãmânt. (bis)
2. Tu, care eºti stãpânul, a toate creator,
N-ai adãpost, nici hranã; eºti ca un cerºãtor.
3. Tu plângi când vezi cã lumea pe care-o mântuieºti
Se leapãdã de tine, deºi tu o iubeºti.
4. Isuse, pentru mine, ce mult ai suferit,
Iar eu, cu nepãsare, adesea te-am jignit.
5. Eu ºtiu cã fãrã tine nimic nu pot sã fac.
Cu harul tãu m-ajutã sã-þi fiu mereu pe plac.
6. Întreaga mea fiinþã cu drag þi-o consfinþesc
Ajutã-mã, Isuse, cu tine sã trãiesc.

208
Postul Mare

198. A BÃTUT LA UºA TA

DO SOL DO
1. A bãtut la uºa ta cineva,
DO
Nu-i rãspunde nimenea.
FA DO
În tãcerea negrei nopþi
FA SOL
Stã un om ºi plânge;
FA DO
Faþa lui e numai rãni,
SOL DO DO7
Pieptul, numai sânge. (bis)

2. Cine eºti, strãin pribeag, cine eºti?


De-al cui dor tu pribegeºti?
Pentru cine te-au brãzdat
Bice fãrã numãr?
Ce povarã þi-a lãsat
Rana de pe umãr?

3. „Eu sunt robul ce slujesc tuturor,


Un om al durerilor.
Nimeni platã nu mi-a dat
Decât spini ºi urã,
Numai roºii trandafiri
Pieptul mi-l umplurã.”

209
Postul Mare

4. „Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi


ªi sunt vinul noii legi.
N-am venit sã plâng în drum
Rãni usturãtoare,
Plâng pe cei ce pierd acum
Ultima chemare.”

5. A bãtut la uºa ta cineva,


O, deschide-i, nu mai sta!
Nu-l lãsa sã plece trist,
Poate niciodatã
Mâna lui la uºa ta
N-are sã mai batã.

210
Postul Mare

199. AZI, CREºTINILOR, SÃ PLÂNGEÞI

RE LA RE
1. Azi, creºtinilor, sã plângeþi,
LA RE
Inimile sã le frângeþi,
RE7 SOL RE
Cãci îndurã chin Cristos
SOL RE mi LA RE
Pentru omul pã..cã..tos. (bis)

2. Cel ce milã nu simþeºte


Când Cristos greu pãtimeºte
Nu mai are cuget lin,
N-are suflet de creºtin.

3. Totul plânge în naturã


Când Isus atâtea-ndurã;
Numai cel rãuvoitor
Poate sta nepãsãtor.

4. Cine-i vede trupu-n sânge


ªi pãcatul nu ºi-l plânge
N-are viaþa harului,
Nu-i credinþã-n pieptul lui.

211
Postul Mare

5. Intrã, omule, în tine,


Plânge-þi viaþa cu suspine;
Mângâie pe Domnul tãu,
Pe Isus, Om-Dumnezeu.

6. Cu durere-n suflet, spune:


„Am greºit, Isuse bune,
Dar, te rog, nu te uita
La nelegiuirea mea.

7. Dragostea ta arzãtoare
Iartã vina cea mai mare;
Doamne, cer ca sã mã speli
De-ale mele mari greºeli.

8. Întãreºte-mã-n voinþã,
Dã-mi o sincerã voinþã,
Ca de-acum sã te iubesc,
Peste tot ce-i pãmântesc.”

212
Postul Mare

200. AZI ISUS CRISTOS TE CHEAMÃ


SOL DO SOL
1. Azi Isus Cristos te cheamã,
la RE7 SOL
Rãscumpãrãtorul tãu,
SOL
Vrea sã te elibereze
DO RE7 SOL
Din robia celui rãu.
RE SOL
R: Inima-m
mi îþi stã deschisã
DO RE
Ca sã intri Doamne-n
n ea.
SOL
Fã-o
o blândã ºi smeritã,
DO RE SOL
Umple-o
o de iubirea ta. (bis)
2. Blând el îþi întinde mâna
ªi te-aºteaptã ca sã vii;
Recunoaºte-þi toatã vina
Ca iertat de el sã fii.

201. BARABA
la
1. Aud un glas ºi vãd o cruce...
SOL la
Eli Lama Sabachtani!
la
ªi mã întreb unde-i dreptatea,
MI la
De ce în locul meu, Isus.

213
Postul Mare

SOL la
R: Dar m-a
am suit pe Golgota
SOL MI
ªi l-a
am vãzut cum murea iertând,
la MI
El, Fiul Omului!
la
Nu, nu se poate!
re SOL
Cununã de spini, bãtut în cuie
DO MI
Nu se poate, nu, nu!
la
Eu, eu, Baraba
re MI la
Ar fi trebuit sã mor în locul lui!

2. Pilat m-a scos din închisoare;


Acheldama era pãmântul.
Treizeci de-arginþi mi-au pus în palmã
ªi m-au asemãnat cu Iuda.

3. Tresar din somn ºi mi se pare


Cã sunt condus spre rãstignire.
Mã zbat sã scap, sã fug departe,
De oameni sã nu fiu ºtiut.

4. Mã simt mereu pãtat de sânge


ªi noaptea grea mã înspãimântã.
Aºtept sã se iveascã zorii
Ca un strãjer înfricoºat.

214
Postul Mare

202. CALEA SFINTEI CRUCI


DO SOL
1. Cristos e osândit la moarte
DO SOL DO
Cãci oamenii l-au a....cu.....zat,
FA SOL DO
Deºi Pilat ºtia prea bine
SOL DO SOL DO
Cã Domnul e nevi...no...vat.

2. O cruce mare i se pune


Pe umerii însângeraþi
ªi el o poartã cu rãbdare
Spre-ai mântui pe ai sãi fraþi.

3. Isus întâia oarã cade,


Puterile l-au pãrãsit;
Prea mare e povara crucii,
Dar nu se lasã biruit.

4. În drum spre Golgota-ntâlneºte


Pe preamâhnita Maica sa;
Durere mare îl cuprinde
Vãzând cum suferã ºi ea.

5. În silã, Simon din Cirene


Îi duce crucea lui Isus,
Dar, când cunoaºte cine-i Domnul,
Devine ucenic supus.

215
Postul Mare

6. ªi Veronica, o maramã
Cu milã-ntinde Domnului,
Pe care drept recunoºtinþã
Se-ntipãreºte chipul lui.

7. Din nou Cristos sub cruce cade,


Cãci e atât de copleºit
De-acea mulþime de pãcate,
Pe care noi le-am sãvârºit.

8. Femei plângând îl înconjoarã


Pe drumul greu, chinuitor.
Isus le-ndeamnã sã nu-l plângã
Pe el, ci pe copiii lor.

9. Când pentru-a treia oarã cade


Cãlãii îl împing ºi-l bat...
ªi noi ne-asemãnãm cu dânºii
Atunci când facem un pãcat.

10. Isus e despuiat de haine,


Iar rãnile cumplit îl dor
ªi, dezbrãcat, ce greu îi vine
Sã stea în vãzul tuturor.

11. Cristos e rãstignit pe cruce


ªi curge sângele-i curat.
El suferã ca sã ne spele
De rãutate ºi pãcat.

216
Postul Mare

12. Pe cruce Domnul moare-n chinuri


De însuºi Tatãl pãrãsit,
Dar misiunea-ncredinþatã
Prin jertfa crucii a-mplinit.

13. Când trupu-i dat jos de pe cruce


ªi-n braþele Mariei pus,
Cine-ar putea simþi mâhnirea
Cu care-l plânge pe Isus?

14. Isus e-nmormântat cu jale


Într-un mormânt nou ºi curat.
Sã-i dãm ºi noi ca locuinþã
Un suflet bun nevinovat.

15. O, Doamne, noi am fost pricina


C-aºa de mult ai suferit,
Dar tu, în marea-þi îndurare,
Ne iartã tot ce am greºit.

217
Postul Mare

203. CÂND NENOROCIRI , NECAZURI

RE
1. Când nenorociri, necazuri
SOL LA RE
Peste mine nãvãlesc,
SOL LA
Când mã lupt cu disperarea
mi LA RE
ªi nu pot s-o biruiesc (bis)
si fa# SOL RE
R: Ruga mea sã fie, Doamne, ca a ta în Ghetsemani,
SOL RE SOL LA RE
Când pe faþã, ca sudoare sângele-þþi forma broboane,
si fa# SOL RE
Sau ca ruga-þþi de pe cruce când iertai pe toþi duºmanii
SOL RE SOL LA RE
Ori strigai în pãrãsire ‚„Eli Lama Sabachtani”

2. Când lovit, de-o nedreptate, de furie sunt cuprins,


De ispita rãzbunãrii nu cumva sã fiu învins.
3. Când, cuprins de-o grea tristeþe, totu-mi pare-ntunecat,
Ca-n momentul încercãrii sã rãmân netulburat,
4. Când mã-ntreb în insuccese pentru ce sã mai trãiesc,
Ca sã împlinesc în toate voia Tatãlui ceresc
5. Sã renunþ la mine însumi ca sã merg pe urma ta
ªi sã-mi iau pe umeri crucea oriºicât ar fi de grea.

218
Postul Mare

204. DOAMNE, NU UITA

DO DO7
R: Doamne, nu uita
FA SOL FA SOL DO
Strigãtul celui pãcãtos.

DO SOL DO FA SOL DO
1. Rugãciunea mea smeritã ascult-o, Doamne;
re DO la SOL DO
Prin atotputernicia ta poþi sã mã mântuieºti.

2. Iubirea ta e mare ºi vrei sã mã salvezi.


Nu-mi ascunde-nfãþiºarea ta ºi vino-ntr-ajutor!

3. Doamne, sunt sãrman ºi pãcãtos;


Mã susþine mâna ta.
Pentru toate-þi mulþumesc, Doamne,
ªi-þi cer iertare.

219
Postul Mare

205. FRAÞI CRE ºTINI

DO FA DO SOL
1. Fraþi creºtini din nou se-au...de
DO SOL
Glasul Domnului spunând:
DO FA DO
„Eu nu vreau pierzarea voastrã
FA SOL DO
Cãci sunt Tatã bun ºi blând.” (bis)
2. Rupeþi lanþul de robie,
Ce vã leagã de pãcat
ªi vã-ntoarceþi iar la Tatãl,
De la care aþi plecat.
3. El vã cheamã azi la sine
Sã vã-mpart-al vieþii dar;
Nu fiþi împietriþi la inimi,
Nu respingeþi al sãu har.
4. El aºteaptã sã vã strângã
Iar la pieptu-I pãrintesc,
Sã vã dea inel în deget
ªi veºmânt împãrãtesc.
5. Alergaþi la el cu toþii
ªi din suflet vã cãiþi;
Începând o viaþã nouã,
Voi veþi fi iar fericiþi.

220
Postul Mare

206. GOLGOTA
mi RE
1. La ai sãi a venit ºi nu l-au primit
mi
În faþã-i Golgota.
RE
Nu-i proroc în casa lui bine primit
mi
În faþã-i Golgota.
SOL RE mi
R1: Doamne, la fel sunt ºi eu
SOL RE mi
Doamne, sunt ca un fariseu. (bis)

2. Îi arãt aproapelui faþa seninã,


Dar cât de mult îl urãsc!
Când îl întâlnesc îi spun o vorbã bunã,
Dar numai eu ºtiu despre el ce gândesc.

R2: Doamne, la fel toþi suntem;


Doamne, mereu ne-a ascundem. (bis)

3. Eul nostru-a devenit ascunzãtoare


În faþa celorlalþi.
De durerea altora nu ne mai doare
Ba încã spunem cã-i iubim pe-ai noºtri fraþi.

R3: Doamne, de ce ne laºi sã mai trãim?


Doamne, de ce ne ceri sã ne iubim?
Doamne, numai tu ºtii cât suntem de rãi;
Doamne, nu meritãm sã fim ai tãi.

221
Postul Mare

207. LA PICIOARELE CRUCII TALE

LA MI SOL SI7 MI

1. La picioarele...e crucii ta....a....le


la re
Biet cãlãtor m-am întors
SOL DO MI
Cu hainele rupte ºi murda...re,
la FA MI la
Trist ºi sãrac, singur sub soare.
la re
R1: Ce obosit pot fi...
SOL DO MI
Doamne, ia-m
mã la ti...ne!
la re MI
Unde e liniºtea ce-o
o aveam
la
Când eram cu tine?

2. Ce murdar sunt...
Cum s-apar în faþa ta?
E-atât noroi pe-al meu suflet!
Tu m-ai chemat, dar n-am putere
Sã te privesc, sã-ndur o mângâiere.

R2: Va trebui sã lupt


Sã-þþi primesc chemarea
ªi-a
apoi sã-m
mi scutur hainele
De praful mult al drumului.

222
Postul Mare

208. NU-I LOC PENTRU CREDINÞÃ PE PÃMÂNT


la MI la LA
1. Nu-i loc pentru credinþã pe pãmânt,
re SOL DO MI
Lumea-i toatã plinã de pãcat
la MI la
ªi oamenii trãiesc nepãsãtori,
re SOL DO MI
Iar Dumnezeu le vrea salvarea lor.

la re
R: Sã ne trezim, sã ne întoarcem de la rãu
SOL DO MI
ªi sã-ii slujim lui Dumnezeu;
re
Sã împlinim cuvântul sãu
la re FA MI la
Noi, noi, voi, voi, toþi, toþi, toþi.

2. Atâþia vin ºi stau nepãsãtori,


Iar Dumnezeu le vrea salvarea lor.
Nu se gândesc c-odatã vor sfârºi
În focul veºnic se vor chinui.

3. O, vino azi ºi nu mai amâna


Isus vrea ºi salvarea ta!
Nu amâna cã poate vei muri
ªi-atunci te-ntrebi suflet cum vei sfârºi.

223
Postul Mare

209. O, ISUSE, DOMNUL MEU

re SIb LA re SIb LA
1. O, Isuse, Domnul meu, mã gândesc la chinul tãu;
FA DO re SOL re LA re
Mã gândesc necontenit cât de mult ai sufe...rit. (bis)

2. ªtiu cã n-ai fost vinovat, însã pentru-al meu pãcat


Ai fost aspru chinuit ºi pe cruce rãstignit.

3. Glas de înger de-aº avea, nici atuncea n-aº putea


Îndeajuns sã-þi mulþumesc, þie, Miel dumneziesc.

4. O, Isuse, Domnul meu, tu ajutã-mã mereu


Sã pãstrez necontenit harul ce mi-ai dãruit.

5. Vreau ca toatã viaþa mea sã-mplinesc voinþa ta,


Ca apoi în cer sã cânt: „Slavã þie, Miel preasfânt.”

210. SUS PE MUNTELE CALVAR


la MI la
1. Sus pe muntele Calvar
re MI
Cine, oare, plânge-amar?
DO SOL la
Plânge Maica Domnului
MI la
Lângã Crucea Fiului. (bis)

224
Postul Mare

2. Pe o Cruce rãstignit
Moare Fiul sãu iubit,
Moare Fiul omului
ªi Stãpînul Cerului.

3. Firea toatã a-ncremenit


ªi cumplit s-a zguduit,
Chiar s-a stins de mila lui
ªi lumina soarelui.

4. Plângi, creºtine, plângi amar,


Urcã muntele Calvar,
Plângi cu Maica Domnului,
Plângi la moartea Fiului.

5. Domnul nostru rãstignit


Sã te vadã mântuit
De mânia cerului,
De osânda iadului.

211. ªI EU , º I TU
la
1. Nu-i singur Iuda vinovat
SOL la
De sângele ce se dãdu,
re
Nici marii preoþi, nici Pilat, nici Pilat,
la MI
Ci lumea-ntreagã prin pãcat, prin pãcat
la
ªi eu, ºi tu.

225
Postul Mare

2. Nici drumul greu spre Golgota,


Nici biciul când Isus cãzu
ªi dacã crucea grea era, grea era
Povara noastrã ºi mai grea, mai grea
ªi eu, ºi tu.

3. Nu, nu cuiele, l-au strãpuns


Când el pe cruce se-aºternu,
Ci noi cu sufletul ascuns, cu sufletul ascuns
Cu mii de patimi l-am strãpuns, l-am strãpuns
ªi eu, ºi tu.

4. ªi nu numai ostaºilor
Cãmaºa albã ºi-o dãdu,
Ci tuturor, dar tu n-o porþi, tu n-o porþi
ªi fãrã ea toþi suntem morþi, suntem morþi
ªi eu, ºi tu.

5. Acum, Isus cel condamnat


Azi el te-ntreabã da sau nu?
Eºti tu sau nu eºti vinovat?
Eu am spus da, eu am spus da
ªi-am fost iertat.
Eu am spus da, dar tu?

226
Paºte

212. CÂND PLAIU -N PRIMÃVARÃ

DO SOL DO FA SOL
1. Când plaiu-n primãvarã, e-n floare îmbrãcat,
FA DO SOL DO
Creºtinul cântã iarã: Cristos a înviat! (bis)

DO FA SOL DO
R: Aleluia, aleluia, Cristos a înviat! (bis)

2. În zare aurora, ca din ceresc palat,


Ne spune tuturora: Cristos a înviat!

3. În adunare sfântã tot omul botezat


Tresaltã azi ºi cântã: Cristos a înviat!

4. Cu inimã voioasã, copii cu glas curat


Vestesc din casã-n casã: Cristos a înviat!

5. Chiar pe necunoscutul ce te-a întâmpinat


Primeºte-l cu salutul: Cristos a înviat!

6. ªi cel în rãtãcire sã fie salutat


Cu candidã iubire: Cristos a înviat!

7. Þi-e frate în credinþã cel ce cu-adevãrat


Îþi spune-n umilinþã: Cristos a înviat!

8. De credem cu tãrie, urmându-l ne-ncetat,


Îl vom vedea-n vecie pe Domnul înviat.

227
Paºte

213. CÂNTAÞI DOMNULUI CÃCI DIN MORÞI A ÎNVIAT!


DO FA DO
R: Cântaþi Domnului, cãci din morþi a înviat!
FA DO
A schimbat tristeþea noastrã în speranþã,
FA SOL DO
Durerea noastrã, în cânt de bucuri.....e.
FA DO FA SOL
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

DO FA
1. Doamne, te-am chemat în ajutor;
SOL DO SOL
Dumnezeule, tu m-ai ascultat,
FA DO
Ai eliberat sufletul meu din moarte;
FA SOL DO FA SOL
Cu tine, Doamne, la viaþã-am în...vi...at.

2. Cântaþi imnuri de slavã Domnului,


Preamãriþi în veci numele lui;
Cuvântul sãu ne lumineazã paºii,
Ne este cale, adevãr ºi viaþã veºnicã.

228
Paºte

214. CERUL ALBASTRU

DO re
1. Cerul albastru, ghiocelul alb
SOL DO
ªi pãsãrile-n ciripit suav
re
Cântã ºi-anunþã lumii ne-ncetat,
SOL DO DO7
„Cristos cu slavã a-nviat!”

FA SOL DO
R: Domnul este bucuria mea,
SOL7 DO
Speranþa mea, iubirea mea,
re
Astãzi o viaþã nouã el ne-a
a dat,
SOL DO
Cristos din morþi a înviat!

2. Dacã-ntunericul te-a-nvãluit
Ori steaua vieþii e de negãsit,
Dacã pãcatul te apasã greu,
Cristos e adevãrul tãu.

3. Dacã tristeþea este hrana ta,


Te zbaþi ades în egoism amar,
Schimbã-þi privirea, cântã-n cor cu noi:
„E Paºti! Cristos a înviat!”

229
Paºte

4. Când bãtrâneþea se v-apropia


Sau poate moartea te va-nspãimânta,
Lazãr þi-e martor: tu nu dispera,
Cristos din morþi te va-nvia.

215. CRISTOS A BIRUIT MORMÂNTUL

DO FA DO FA DO
1. Cristos a biruit mormântul ºi lumea a salvat
la re SOL FA SOL DO
Sã cânte cerul ºi pãmântul: Cristos a înviat, a în...vi....at!

la SOL DO FA DO SOL DO
R: Alelu....ia, ale...lu....u.....ia!

2. Femeilor le spune-un tânãr cu chipul luminat:


„Uitaþi-vã e gol mormântul: Cristos a înviat, a înviat!”

3. Duºmanii, lui cuprinºi de teamã, mormântu-au sigilat,


Dar, iatã, plin de mãreþie, Cristos a înviat, a înviat!

4. Cel care pentru viaþa lumii la moarte a fost dat


Învinge moartea ºi pãcatul: Cristos a înviat, a înviat!

5. Cântaþi un imn de bucurie, cãci Domnul ne-a salvat;


Cântaþi mãreaþa biruinþã: Cristos a înviat, a înviat!

230
Paºte

216. CRISTOS A-NVIAT, CRISTOS A-NVIAT


SOL RE
R: Cristos a-n
nviat, Cristos a-n
nviat,
mi LA RE RE7
Din morþi glorios a-n
nviat, a-n
nviat!
SOL RE
Cristos a-n
nviat, Cristos a-n
nviat,
mi LA RE
Din morþi glorios a-n
nviat!

RE
1. Creºtinii s-adunã (bis)
SOL mi LA
Cuprinºi de bucurie,
LA
Cãci Domnul cu slavã (bis)
mi LA RE RE7
Din moarte azi învie.

2. ªi viaþa, ºi moartea cumplit se înfruntarã


A raiului poartã deschisã este iarã.

3. Tristeþea ºi jalea se spulberã ca vântul.


Iubirea ºi pacea inundã-ntreg pãmântul.

4. Natura întreagã se-mbracã în verdeaþã,


Iar sufletul nostru primeºte-o nouã viaþã.

5. Pãcatul din inimi ca gheaþa se topeºte


ªi recunoºtinþa în suflete-ncolþeºte.

231
Paºte

6. Speranþa învie în inima cãitã


Voinþa de bine învinge în ispitã.
7. Tresaltã-n cântare, creºtinule cucernic,
Vesteºte-l în lume pe Domnul cel puternic.
8. O rugã-mpreunã sã facem cu credinþã,
Ca toþi s-avem parte de marea-i biruinþã.

217. DIN MORMÂNT ÎNVIE DOMNUL


RE LA
1. Din mormânt învie Domnul ce murise din iubire;
RE
Azi ni-s inimile pline de o mare bucurie.
SOL
El, ce-i Rege peste toate, se nãscuse într-un staul,
RE mi LA RE
A murit apoi pe cruce sã ne mântuie de rãu.
RE
R: Cristos e viu, cãci a-n
nviat;
SOL LA
Slãviþi-ll toþi, alelu.....ia! (bis)
2. El e apa vie care stinge setea cea mai mare,
El e pâinea cea divinã, el e soare, e luminã.
Fericit cel ce se teme ºi urmeazã a sa cale,
Fericit care-l iubeºte ºi îi cântã ne-ncetat.
3. Fãrã el nu este pace, fãrã el nu e iubire,
Fãrã el nu e putere, fãrã dânsul nu-i nici viaþã.
El învie azi din moarte ºi ne scapã de pãcate;
El e bun ºi plin de milã, se îndurã de noi toþi.

232
Paºte

218. E VIU

RE LA
R: E viu, e viu, Mântuitorul sfânt,
RE
E viu, e viu, se-n
nalþã din mormânt
LA
Frumos, mãreþ, cu trup glorificat,
SOL RE mi LA RE
Biruitor Cristos a în...vi...at!

RE LA
1. Femeile, în zori, aleargã la Isus
RE
Sã-i ungã trupul mort ce-n groapã a fost pus,
LA
Dar îngeri luminoºi le spun surâzãtor:
SOL RE mi LA RE
„A înviat Cristos trium...fã...tor!”

2. De vestea ce-o aud, apostolii-s uimiþi


ªi Petru ºi Ioan aleargã fericiþi.
Gãsesc mormântul gol ºi pleacã-ngânduraþi,
Da-n suflet ei se simt încurajaþi.

3. Doi ucenici se duc la Emaus, în sat


ªi între ei vorbesc de tot ce s-a-ntâmplat.
Pe-nvãþãtorul lor, ce-n drum le-a apãrut,
Când pâine-a frânt, ei l-au recunoscut.

233
Paºte

4. La toþi apostolii se-aratã viu Cristos,


Lui Toma-i spune blând sã fie credincios.
Le-aratã rãnile ce cuiele-au lãsat,
Sã fie ferm convinºi cã a-nviat.

5. Cristos cel rãstignit, prin învierea sa,


Pe cei ce l-au urmat, la viaþã-i va chema,
Ca-n ziua de apoi, în slavã-nveºmântaþi,
Sã-i cânte-n veci toþi cei rãscumpãraþi.

219. TOATE POPOARELE BATEÞI DIN PALME

DO FA DO
R: Toate popoarele bateþi din palme
FA DO
Lui Dumnezeu, el e stãpân.
FA DO
Aleluia, bateþi din palme,
DO
Preamãriþi-ll toþi,
SOL7 DO
Cãci a înviat. (s-a
a înãlþat, a biruit)

DO SOL DO
1. Împãrat e peste tot pãmântul
SOL DO
Dumnezeu cel preaînalt.

234
Paºte

2. Creator a toate este Domnul,


Tatãl nostru iubitor.

3. Dumnezeu e împãratul nostru,


Tronul sãu e cerul sfânt.

4. Domnul Sfânt e Rege pe vecie


Rege-n cer ºi pe pãmânt.

5. Nesfârºit de mare este Domnul,


Lãudat ºi preamãrit.

6. Dumnezeu e plin de îndurare;


Toþi trãim din mila lui.

7. Dumnezeu ne este cãlãuza


ªi stãpân în veci de veci!

8. Dumnezeu priveºte-acum din ceruri


Peste cei de pe pãmânt.

9. Dumnezeu e ajutorul nostru,


Cel mai bun ocrotitor.

10. În necazuri sã strigaþi la Domnul


ªi veþi fi de el salvaþi.

235
Cântece scurte

220. CÂNT ALELUIA DOMNULUI


si LA si
1. Cânt aleluia Domnului;
RE LA RE
Cânt aleluia Domnului;
SOL si SOL RE
Cânt aleluia, cânt aleluia,
si LA si
Cânt aleluia Domnului.

2. Chante alleluia au Seigneur.


3. Canto alleluia o Signore.
4. Sing alleluia to the Lord.
5. Zing halleluja o mein Herr.

221. CÂNTÃ, SUFLETE


la MI la
Cântã, suflete,
FA SOL DO MI
Pe Domnul tãu cel sfânt.
la MI la
Cântã, suflete,
FA MI la
El viaþã dãruie.

Bless the Lord, my soul,


And bless God' s holy name.
Bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.

236
Cântece scurte

222. CUMBAYA, MY LORD


LA RE LA
1. Cumbaya, my Lord, cumbaya
si MI
Cumbaya, my Lord, cumbaya
LA RE LA
Cumbaya, my Lord, cumbaya
si LA MI LA
O, Lord, cumbaya.

2. Vino la noi, Isuse.


3. Mântuieºte-ne, Doamne.
4. Lumineazã-ne, Isuse.
5. Ai milã de noi, Isuse.
6. Te iubim, Isuse.

223. INE MA TOV (canon)


re SOL re
Ine ma tov umana....im
LA re
ªevet ahim gam iahad. (bis)
re
Ine ma tov
SOL LA re
ªevet ahim gam iahad. (bis)

237
Cântece scurte

224. JUBILATE DEO (canon)


DO FA DO
Jubilate Deo omnis terra,
FA SOL DO
Servite Domino in laetiti...a!
SOL DO
Alleluia, alleluia, in laetitia. (bis)

225. MISERICORDIAS DOMINI


re LA FA SOL
1. Misericordias Domini
re FA SOL re LA re
In aeternum canta...bo!

2. I will sing forever the mercy of God.


3. Les miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai.
4. Cantare eternemente las misericordias del Senõr.
5. Das Erbamen des Herres will ich ewig preisen.

226. LAUDATE OMNES GENTES


RE LA RE
Laudate omnes gentes,
LA
Laudate Dominum.
RE LA si
Laudate omnes gentes,
mi LA RE
Laudate Dominum.

238
Cântece scurte

227. NU-ÞI FIE TEAMÃ


la re SOL DO
1. Nu-þi fie teamã, Domnu-i cu tine,
la MI la
În încercare singur nu eºti.
re SOL DO
Nu-þi fie teamã, Domnu-i cu tine;
la MI la
Tot ce îþi cere e sã iubeºti.

2. Nada te turbe, nada te espante;


Quien a Dios tiene nada falta.
Nada te turbe, nada te espante:
Solo Dios basta.

3. Que rien ne te trouble,


Que rien ne t' effraie:
Qui a confiance en Dieu, ne manque de rien.
Seul Dieu lui suffit.

4. Nichts brunruhige dich,


Nichts angsteige dich
Wer Gott hat, dem felt nichts.
Gott allein genugt.

5. Let nothing trouble you,


Let nothing frighten you:
Whoever has God, lacks nothing.
God alone is enough.

239
Cântece scurte

228. REGE AL REGILOR

SOL
Rege al regilor,
SOL
Domn al domnilor,
RE SOL
Glorie, aleluia! (bis)
SOL la
Isus, prinþ al pãcii,
RE SOL
Glorie, aleluia! (bis)

229. SFINTE DUMNEZEULE


la DO SOL DO SOL DO DO7
Sfinte Dumneze...u.....le, Sfinte ta....re
FA DO
Sfinte fãr' de moarte,
la MI la
Miluieºte-ne pe noi.

230. UBI CARITAS

RE LA si SOL RE LA
Ubi caritas et a.....a.....mor.
RE LA si SOL LA RE
Ubi caritas Deus ibi est.

240
Cântece scurte

231. UNDE DOI SAU TREI (canon)

RE LA
Unde doi sau trei,
RE LA RE
Se adunã în numele meu,
LA
Sunt prezent ºi eu,
RE LA RE
În mijlocul lor.

241
Cântece
de voie bunã
Cântece de voie bunã

232. A MAI TRECUT UN AN PRIN NOI


DO
1. A mai trecut un an prin noi;
FA
A fost ºi soare, au fost ºi ploi,
DO
Dar important este c-ai stat cu mine.
DO
Pãstrez atâtea amintiri,
FA
Eram frumoºi ca doi copii
DO
Mi-e tare dor de zilele senine!
DO FA
R: Te cheamã gândul, te vrea,
re
Dar oare-a
ai putea
DO
Sã vii iar lângã mine?
FA
O lume doar pentru noi,
re
Pentru noi doi,
SOL DO
Aº cãuta cu ti…..ne.
2. Îþi aminteºti cum te chemam;
Bãteam ca ploaia caldã-n geam?
Mi-era atunci aºa de dor de tine.
Dar vocea nopþii se-auzea
ªi-a celuilalt care-þi spunea
Sã-l laºi în pace, nu e pentru tine.

245
Cântece de voie bunã

3. Nu pot sã cred cã nu mai vii,


C-a fost o joacã de copii,
C-o clipã ºterge tot ce-a fost o viaþã.
Aº vrea din noapte sã ieºim
ªi-un astru sã ne-nchipuim
ªi sã-þi ofer o altã dimineaþa.

4. A mai trecut un an prin noi:


A fost ºi soare, au fost ºi ploi,
Dar important este c-ai stat cu mine.
Pãstrez atâtea amintiri,
Eram frumoºi ca doi copii.
Mi-e tare dor de zilele senine!

246
Cântece de voie bunã

233. AM IUBIT DOI OCHI ALBAºTRI

SOL mi
1. Am iubit doi ochi albaºtri;
DO RE SOL
Poate-i mai iubesc ºi-acum, na, na, na, na,
mi
Dar asearã am vãzut alþii,
DO RE
Mai frumoºi, mai nu ºtiu cum.

SOL mi DO RE
R: Na, na, na

2. Erau mari, adânci ºi negri;


Erau frumoºi din cale-afarã,
O iubire ce te-ndeamnã
Sã-i iubeºti ºi-a doua oarã.

3. Sunt frumoºi ochii cei negri,


Dar ca cei albaºtri nu-s.
Sã-i iubeºti când sunt aproape
ªi sã-i uiþi când ei s-au dus.

247
Cântece de voie bunã

234. ANDRII POPA


RE
1. Cine trece-n valea seacã
SOL RE
Cu hangerul fãrã teacã
RE
ªi cu pieptul dezvelit?
mi LA RE
Andrii Popa cel vestit! (bis)

RE SOL LA RE
R: E haiduc ºi e vestit,
mi LA RE
Andrii Popa cel voinic. (bis)

2. ªapte ani cu voinicie


ªi-a bãtut joc de domnie
ªi tot pradã ne-ncetat,
Andrii Popa, hoþ bãrbat!

3. Zi ºi noapte, tot cãlare,


Trage bir din drumul mare
ªi din þarã peste tot
Fug neferii cât ce pot.

4. Cãci el are-o puºcã plinã


Cu trei glonþi la rãdãcinã
ª-are-un murg de patru ani
Care muºcã din duºmani.

248
Cântece de voie bunã

5. ª-are fraþi de cruce ºapte


Ce-au supt sângele cu lapte
ªi nu-i pasã de nimic,
Andrii Popa cel voinic!

235. ASEARÃ ÞI-AM LUAT ...


SOL si SOL
1. Asearã þi-am luat basma ........
SOL si SOL
ªi-acum te vãd fãrã ea ........
mi SI7 mi
Cine þi-o mai lua basma ........
mi SI7 mi RE7
Sã se destrame ca ea!.........

2. Asearã þi-am luat cercei


ªi-acum te vãd fãrã ei.
Cine þi-o mai lua cercei
Sã se spânzure ca ei!

3. Asearã þi-am luat mãrgele


ªi-acum te vãd fãrã ele.
Cine þi-o mai lua mãrgele
Sã se deºire ca ele!

4. Asearã þi-am luat inel


ªi-acum te vãd fãrã el.
Cine þi-o mai lua inel
Sã se-ncovrige ca el!

249
Cântece de voie bunã

236. AºA-MI VINE CÂTEODATÃ

mi Si7 mi RE
1. Aºa-mi vine câteodatã, dorule;
SOL RE
Aºa-mi vine câteodatã
mi Si7
Sã dau cu cuþâtu-n piatrã,
mi Si7 mi
Sã dau cu cuþâtu-n piatrã, dorule.

2. Din piatrã sã iasã foc, mãi dorule,


Cã eu n-am avut noroc.

3. Când s-o-mpãrþât norocu', mãi dorule,


Fost-am eu dus la lucru.

4. ªi la toþi le-o dat cu carul, dorule,


Numa' mie cu paharu'.

5. Nici acela n-o fo plin, mãi dorule,


Giumatate-o fo pelin.

6. Nici acela n-o fo ras, mãi dorule,


Giumãtate-o fo nãcaz.

250
Cântece de voie bunã

7. Naltu-i ceriu' ºi senin, mãi dorule,


Pe-a mea parte norii vin.

8. Naltu-i ceriu' ºi-nstelat, mãi dorule,


Pe-a mea parte norii bat.

9. ªi-aºa-mi vine câte-un gând, mãi dorule,


Sã merg prin pãduri cântând.

10. ªi-aºa-mi vine ºi-un alt gând, mãi dorule,


Sã rãmân aici sã cânt.

251
Cântece de voie bunã

237. ATÂT DE SINGUR

la
1. O vãd tremurând cu ochii-nchiºi,
MI
Cu poze în jur, genunchii strânºi,
SOL MI la
Slãbitã ºi tristã, cu cearcãni adânci
la
ªi vrea sã-i promit cã n-o sã uit
MI
Imagini ºi locuri din trecut
SOL MI la
ªi visele-n care noi am crezut.

la
R: Sunt nopþi întregi când plâng
DO
adorm cu tine-n
ªi-a n gând.
FA DO SOL
Plecatã eºti pe veci, departe-n
n umbre reci.
FA DO
Singur, atât de singur,
FA DO SOL
Simt dureri pe care nu mai pot sã le-n
ndur;
DO SOL FA la
La...crimi, nopþi de lacrimi
SOL la
n inima mea, doar lacrimi.
ªi-n

252
Cântece de voie bunã

2. ªi stã în genunchi, la piept þinând


O veche scrisoare ºi, plângând,
Îmi spune prin lacrimi ce mult i-a plãcut.
Mã roagã sã jur cã n-am minþit,
Cã tot ce i-am scris ºi mi-a ºoptit
Sã-mi creadã cuvântul, cã noi ne-am iubit.

Coda: Revãd ochii tãi cum s-au stins,


Cum tâmplele reci le-am cuprins
Destinul pe noi ne-a învins.

253
Cântece de voie bunã

238. CANARUL
RE
1. Canarul galben ca un gãlbenuº,
si SOL RE
Cu pene moi ºi ochii duºi,
RE
Cânta de dupã sârmele de-argint
si SOL RE
ªi viersu-i se pierdea în vânt.
Deodatã ochii triºti din cap tresar
ªi dã din aripi, dar în zadar.
Lovind cu pieptul sârmele de-argint
Cãzu în jos cu pieptul frânt.
RE SOL LA RE si
R: Sãrman canar, þi s-a
a pãrut
SOL LA RE si
Cã zãri...le þi s-a
au deschis,
SOL LA si
Dar n-a
a fost, doar, decât un vis;
SOL RE
Rãnit tu ai cãzut.

2. Canarul galben ca un gãlbenuº,


Cu pene moi ºi ochii duºi,
Plângea de dupã sârmele de-argint
ªi viersu-i se pierdea în vânt …
ªi viersu-i se pierdea în vânt …
ªi viersu-i se pierdea în vânt …

254
Cântece de voie bunã

239. CARAVANELE
RE
R: Caravanele, caravanele,
SOL RE
Ia uitaþi, þigãncile!
RE
Caravanele, caravanele,
SOL LA RE
Cum le joacã fustele!

RE
1. Asearã-au venit (bis)
SOL LA
Þiganii în satul meu;
RE
Câinii toþi lãtrau (bis)
SOL LA RE
ªi þigãncile dansau.

2. ªi-n ºatrã era


O þigancã frumuºea.
Cine o vedea.
Pe loc se îndrãgostea.

3. ªi-un bãiat din sat


De þigancã a aflat
ªi la ea s-a dus
ªi norocul i-a surâs.

255
Cântece de voie bunã

4. Constantin te cheamã,
Dragã cãlãtorule,
Eºti bãiat de seamã,
Dar te stricã fetele.

5. Asearã-au plecat
Þiganii din satul meu;
Câinii toþi lãtrau
ªi þigãncile plângeau.

240. CÃCIULA
SOL RE
1.Tatãl meu în primãrie
SOL
Avea dreptul ca sã intre cu cãciula în cap,
RE
Obicei de pe moºie,
SOL RE SOL
De la moºii ºi strãmoºii mei pãstrat.
DO
R1: Cu cãciulile pe frunte
SOL
Stãm de veacuri ca un munte
RE SOL RE SOL
În curbura arcului carpat.
DO
Asta e cãciula mea
SOL
ªi o port cum se purta,
RE SOL
Cã-ii obicei din daci lãsat!

256
Cântece de voie bunã

2. Port cãciula pe-o ureche


ªi acasã, ºi la nuntã, ºi la oi,
Dupã datina strãveche
Moºtenitã ºi pãstratã pân' la noi.

3. Unii zic sã-mi iau cãciula


Jos din cap, spunând adesea cã nu sunt civilizat,
Poate vor s-o þin în mânã,
Sã m-aplec, ca sã mã laude cã m-am integrat.

R2: Mãi vecine, hai la mine,


Te primesc cum pot mai bine,
Dar de cãciula mea nu te lega.
C-a
asta e cãciula mea,
E a mea ºi nu-ii a ta,
Cã-ii obicei din daci lãsat.

4. Cin' nu crede sã se ducã


La columnã sã se uite ºi-o vedea
Sabia încovoiatã,
Arcul, scutul ºi cãciula orice dac avea!

257
Cântece de voie bunã

241. CÂNTEC PENTRU PRIETENI

SOL RE DO RE
1. În seara asta mare...e
SOL RE DO RE
Cu toþii vom cânta...a;
SOL RE DO RE
Va fi o sãrbãtoare...e
SOL RE DO RE
Ce n-o putem uita...a
SOL RE DO RE
Yeee, yeee, …
2. S-aprindã fiecare
Scânteia ce-i va da
Speranþa pentru mâine,
Puterea de-a visa.
Yeee, yeee …

*Ai nevoie de-un prieten


Pe care, cu adevãrat,
Sã îl simþi aproape de tine,
Atunci când viaþa
Greu te va-ncerca …
Yeee, yeee …

3. Pãstreazã aceastã clipã,


Ea este doar a ta,
Iar în seara asta mare
Prin noi va exista !
Yeee, yeee …

258
Cântece de voie bunã

242. CÂNTEC ºOPTIT


RE SOL RE
1. Odatã am ucis o vrabie.
LA
Am tras cu praºtia în ea ºi-am lovit-o.,
SOL RE SOL RE
Pe urmã, o zi ºi-o noapte întreagã
SOL LA RE
Am tot plâns-o ºi am tot jelit-o.

2. Nu m-a bãtut mama, nu m-a certat.


În mânã þineam o bucatã de pâine;
„Degeaba, mi-a spus, degeaba mai plângi:
Ce-ai omorât, omorât rãmâne.”

3. Mai târziu am crescut flãcãiandru,


M-am îndrãgostit nebuneºte de-o fatã
ªi nu ºtiu de ce, într-o zi a murit
ªi-n altã zi a fost îngropatã.

4. De mult nu mai trag cu praºtia-n vrãbii,


De mult nu mai merg la nici o-ngropare;
Soarele-apune dupã niºte mãguri
ªi rãsare în flãcãri din mare.

259
Cântece de voie bunã

243. CÂT MI -E DOR DE OCHII TÃI


RE mi
Cât mi-e dor de ochii tãi,
SOL LA
Ochii tãi, ochii tãi,
RE mi
Ce ard ca douã vãpãi,
SOL LA
Ochii tãi, ochii tãi!
LA RE LA
1. Aºa multã luminã ºi-atât de cald,
RE LA RE
Iar cerul prea albastru ºi prea înalt
si fa#
Se ascund în ochii tãi adânci
SOL RE
Ca ºi apa printre stânci;
mi
Cu sclipiri de-argint curat
LA
Ei m-au fermecat.
RE mi
R: Cât mi-ee dor de ochii tãi,
SOL LA
Ochii tãi, ochii tãi,
RE mi
Ce ard ca douã vãpãi
SOL LA
Ochii tãi, ochii tãi!
SOL RE
Alþii nu voi mai afla
SOL RE
ªi nu-ii voi putea uita.
mi
Cât aº vrea privirea ta
LA SOL
Sã mã oglindesc în ea!

260
Cântece de voie bunã

2. ªi dacã norii grei se lasã-nspre pãmânt


Cu mii de fulgere furtunã semãnând,
Iar în ochii tãi adânci
O ploaie rece s-a pornit,
Eu voi aºtepta s-aparã
Soarele ce m-a-ncãlzit.

R: Cât mi-ee dor de ochii tãi,


Ochii tãi, ochii tãi,
Ce ard ca douã vãpãi,
Ochii tãi, ochii tãi!
Alþii nu voi mai afla
ªi nu-ii voi putea uita.
Cât aº vrea privirea ta
Sã mã oglindesc... în ochii tãi!

261
Cântece de voie bunã

244. DECEMBRIE
la
1. Te uitã cum ninge decembre
re
Spre geamuri, iubito, priveºte!
la
Mai spune s-aducã jãratec
MI la
ªi focul s-aud cum trosneºte.

2. ªi mânã fotoliul spre sobã,


La horn, sã asculþi vijelia,
Sau zilele mele – totuna –
Aº vrea sã le-nvãþ simfonia.

3. Mai spune s-aducã ºi ceaiul


ªi vino ºi tu mai aproape,
Citeºte-mi ceva de la poluri
ªi ningã… zãpada, ne-ngroape.

4. Ce cald e aicea la tine,


ªi toate din casã mi-s sfinte;
Te uitã cum ninge decembr …
Nu râde… citeºte-nainte.

5. E ziuã ºi ce întuneric…
Mai spune s-aducã ºi lampa -
Te uitã, zãpada-i cât gardul
ªi-a prins promoroacã ºi clampa.

6. Eu nu mã mai duc azi acasã…


Potop e-napoi ºi-nainte;
Te uitã cum ninge decembre,
Nu râde, citeºte-nainte.
262
Cântece de voie bunã

245. DOI OCHI CÃPRUI


DO
1. Iubeam ºi eu cândva doi ochi cãprui,
la
Plângeam când nu-i vedeam, de dorul lui,
re
Dar ce pãcat cã ochii lui minþeau,
SOL
Iar eu ca-ntotdeauna îi credeam.
Mai exista o fatã ce-i iubea
Pe care o credeam prietena mea,
Dar într-o zi am aflat cine era
ªi câtã dragoste ea îi purta.
DO
R: Plângeam când îi vedeam împreunã,
la
Plângeam când îi vedeam þinându-sse de mânã,
re
Plângeam când îi vedeam întâmplãtor
SOL
ªi nu ºtiam cã plâng de dorul lor.

2. Dar astãzi iarãºi m-am îndrãgostit


Un alt bãiat în vis am întâlnit.
Nu e bãiatul meu cu ochi cãprui:
Acesta-i are albaºtri sau verzui.
Nu cred sã mai existe-o altã fatã
Sã mi se-ntâmple iar ca altãdatã,
Dar eu mã voi gândi mereu la ei
Doi ochi cãprui ce i-am iubit doar eu.

263
Cântece de voie bunã

246. DRUMURILE
re
1. Tot ce-a fost în viaþa mea odatã
LA
Voi lãsa uitãrii:
re
Ani ºi nopþi ºi luni la rând, povara,
LA
Clipa despãrþirii.
DO FA
R: Drumurile noastre, poate
DO re
Se vor întâlni vreodatã,
FA
Drumurile ºi iubirea,
LA FA
Gândurile, fericirea.

2. N-am sã-þi cer ce nu-mi poþi da vreodatã;


N-am sã-þi cer iubirea.
N-am sã bat la porþi închise iarã,
Nu-þi feri privirea.
3. Voi pãstra mereu în amintire
Dragostea curatã.
Voi spera mereu într-o iubire
Cum n-a fost vreodatã.
4. Gândul cã mã vei respinge iarã,
Gândul mã-nfioarã.
Lasã-mi doar prietenia care
Glasul meu o cheamã.

264
Cântece de voie bunã

247. FATA DIN VIS

LA MI RE MI
1. Îmi amintesc de tine:
LA MI RE MI
Stãteai în faþa mea.
LA MI RE
A fost de-ajuns o privire
MI LA MI RE MI
Ce n-o pot, n-o pot uita.
Cu braþele-amândouã
Încerc sã te regãsesc,
Sã fim din nou împreunã:
E tot ce pot sã îmi doresc.

2. Cu gândul, preþ de o clipã


Sã te-nþeleg aº fi vrut,
Aº fi rãmas cu tine;
C-am sã te pierd, nu am crezut.
Pe-afarã numai vântul
Gonind prin noapte-mi spunea
Cã lasã-n urmã timpul
Ce mult, prea, prea mult alerga.
fa# MI RE MI
R: Pornesc la drum prin noapte,
LA MI RE MI
În noaptea-n
n care þi-a
am zis
fa# MI RE
Cã numai tu, dintre toate,
MI LA MI RE MI
Doar tu eºti fata din vis!

265
Cântece de voie bunã

3. Privesc la trenul care


Trece nepãsãtor,
Cãldura ºoaptei tale
Ce-avea sã treacã pânã-n zori.
Pe-afarã numai vântul
Gonind prin noapte-mi spunea
Cã lasã-n urmã timpul
Ce mult, prea, prea mult alerga.
LA MI RE
*Dacã vrei, dacã vrei,
MI LA
Voi fi cu tine,
LA MI RE
Dacã vrei, dacã vrei,
MI LA
Voi sta lângã tine.

266
Cântece de voie bunã

248. FÃRÃ TINE


re LA
1. Eu, care doream într-una alt ºi alt decor,
re RE7
Eu care spuneam prea lesne ºi oricui mi-e dor,
sol re
Abia când a plecat plângând ºi mi-a luat inima,
LA re
M-am îndrãgostit numai de ea. (bis)
sol re
R: Simt cã, fãrã ea, nu pot respira
LA re RE7
Casa e pustie fãrã ea.
sol re
Ce-a
aº putea eu sã mai cred acum?
LA re
Aº da orice s-o
o mai întorc din drum! (bis)

2. Eu care veneam acasã c-un surâs formal,


Monoton spunând acelaºi monolog banal;
A plecat, mi-am zis atunci, dar n-a fost aºa.
O iubeam mereu numai pe ea.

3. Am zãrit-o pe o stradã pentru o clipã doar;


Sã-i vorbesc ºi sã m-apropii era în zadar.
Ea care m-aºtepta plângând când eu uitam sã vin,
Mã privea acum ca pe-un strãin.

4. A trecut atâta vreme de când a plecat,


Dar abia acum mi-e dragã cu adevãrat.
Abia acum când locuieºte doar la mine-n gând
O iubesc mai mult decât oricând.

267
Cântece de voie bunã

249. FLOARE DE COLÞ

SI FA# SI
1. Vis de argint ºi de petale,
LA RE
Cuibul tãu e sus pe creste.
SOL LA RE
Raza ta coboarã-n vale
LA RE
Mai frumos ca-ntr-o poveste.
mi si
R: Tu, floare de colþ,
FA# si
Minune sub bolþi,
MI si
Fragedã stea,
FA# si
Iubita mea! (bis)

2. Floare ninsã-n vârf de stâncã,


Mai presus de nori ºi stele,
Cine oare sã te-ajungã?
Numai dorurile mele.

3. Floare de luminã vie,


Zâmbet cald de dimineaþã,
Te aºtept de-o veºnicie,
Te-ntâlnesc o datã-n viaþã.

268
Cântece de voie bunã

250. FLOAREA IUBIRII


SOL DO
1. Am gãsit undeva, într-o lume uitatã,
RE SOL
Floarea iubirii.
la
Am luat-o cu mine, era fermecatã,
RE7 SOL
Avea duhul trãirii.
DO
Cu parfumul sublim mi-a redat bucuria
RE SOL
Furatã altãdatã.
la
Redevin iar copilul ucis prea curând
RE7 SOL
În lumea-ai minunatã.
SOL DO
R: Nu mai plânge inimã,
RE SOL
Iubirea ta-ii curatã.
la
Florile ce-a
ai semãnat
RE7 SOL
Vor rãsãri odatã.
2. Nu mai pot sã mai plâng.
Viaþa mea e un cânt
Din zori ºi pânã-n searã.
Nu existã trecut, totul este prezent
Viaþa mea e uºoarã.
Paºii mei s-au pierdut
La rãscruce de drum
Într-o lume irealã.
Dacã vei reveni, nu mã vei regãsi;
E târziu ºi e searã.

269
Cântece de voie bunã

251. FOTOLIUL DIN ODAIE


re sol
Fotoliul din odaie ºi o carte ce-ai lãsat-o pe noptierã
FA
O ultimã þigarã uitatã într-un colþ pe etajerã
re
ªi floarea din fereastrã, biletul ce-a rãmas de-atunci
sol
pe masã,
re DO sol DO re
Toate te-aºteaptã sã te-ntorci acasã.

re DO re
R: Te-a
aºtept sã vii, sã te întorci la mine,
DO re
Numai aici ne va fi cel mai bine;
FA sol DO FA
Sã treci din nou cu inima-m
mpãcatã
sol DO sol DO re
Al casei prag, aºa, ca altãdatã.

270
Cântece de voie bunã

252. HAIDI, HAI


RE
1. N-o ºti nimeni cã m-am dus,
SOL LA RE LA
Numa' m-or vedea cã nu-s.
RE
Sus e cerul, largã-i lumea;
SOL LA RE LA RE
Bine c-o-nfrunzit pãdurea.
RE
R: Hai, hai,
SOL RE
Hai, haidi, haidi, hai,
LA RE
Pe sub flori mã legãnai,
LA RE
Hai, haidi, hai. (bis)
2. Sus e cerul, largã-i lumea.
N-o ºti nimeni cã m-am dus.
Bine c-o-nfrunzit pãdurea,
Numa' m-or vedea cã nu-s.

271
Cântece de voie bunã

253. HAIDUCII
la re la
1. În codrul verde nu se mai pierde,
SOL DO SOL la
Nu se mai vede urmã de cal;
la re la
Pe la izvoare nu mai apare
SOL DO SOL la
Umbra cãlare-a vreunui haiduc.

2. Unde s-au dus, când au apus


Anii se sus ai gloriei lor?
Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele,
Caii ºi flintele haiducilor ?

3. La drumul mare nu mai apare


Sã mai omoare câte-un ciocoi,
Sã-i ia toþi banii pentru þãranii,
Pentru sãrmanii plini de nevoi.

272
Cântece de voie bunã

254. LACRIMÃ DE DOR

SOL DO
1. Cum leagãnã vântul frunzele,
RE SOL
Lacrimã de dor,
DO
Leagãnã vremea zilele,
RE SOL
Lacrimã de dor.
DO RE
R: ªi cum sã-þi spun cã nu-ii uºor!
SOL mi
Cum sã-þi spun cât mi-ee de dor,
DO RE
Cum sã-þi spun cã eºti departe
SOL mi
Cum sã-þi spun ce ne desparte,
DO RE SOL
Hei, lacrimã de dor?
DO RE SOL
Nu te uscã vântul cãlãtor. (bis)

2. Cum leagãnã soarele piscuri ºi vânt,


Lacrimã de dor,
Leagãnã sufletul ochii tãi,
Lacrimã de dor.

3. Cum leagãnã cerul noaptea o stea,


Lacrimã de dor,
Leagãnã inima dragostea mea,
Lacrimã de dor.

273
Cântece de voie bunã

255. MÃ DUSEI SÃ TREC LA OLT


SOL RE SOL
1. Mã dusei, pãi, mã dusei sã trec la Olt (bis)
Cu a mea, cu a mea,
RE SOL
Cu a mea mândrã cu tot. Tra, la, la, …

2. ªi podarul, ºi podaru-mi cere-un zlot


ªi pe-a mea, ºi pe-a mea,
ªi pe-a mea mândrã cu tot. Tra, la, la, …

3. Dar, decât, dar, decât sã-i dau un zlot


Mai bine, mai bine,
Mai bine trec Oltu-not. Tra, la, la, …

4. Cã, unde-o fi, unde-o fi Oltul mai mare


Mã trece, mã trece,
Mã trece murgu-n spinare. Tra, la, la, …

5. ªi, unde-o fi, ºi, unde-o fi mai mititel


Îl trec eu, îl trec eu,
Îl trec eu cã-s voinicel. Tra, la, la, …

274
Cântece de voie bunã

256. MIELUL
RE SOL RE
1. Un'te duci tu, mielule? (bis)
SOL RE LA RE
La pãºune, domnule. (bis)

2. Ce sã faci tu, mielule?


Sã pasc iarbã, domnule.

3. Cin’te mânã, mielule?


Ciobãnaºul, domnule.

4. Ce asculþi tu, mielule?


Fluieraºul , domnule.

5. Ce auzi tu, mielule?


Coasa-n iarbã, domnule.

6. Plângi de fricã, mielule?


Nu plâng, nu plâng, domnule.

7. Eu n-am lacrimi, domnule.


Am corniþe, domnule.

275
Cântece de voie bunã

8. Nu plângi, nu plângi, mielule?


„Nu plâng, nu plâng, domnule.”

9. Plâng ciobanii, domnule.


Latrã câinii, domnule.

10. Cin'te taie, mielule?


„Mãcelarul, domnule.”

11. Cin'te mâncã, mielule?


„Dumneavoastrã, domnule.”

12. Cine moare, mielule?


„ªi noi mieii, domnule.”

13. Ce rãmâne, mielule?


„Acest cântec, domnule. ”

276
Cântece de voie bunã

257. MI-O ZÂS MAMA


DO SOL DO SOL DO
1. Mi-o zâs mama cã mi-o da, vãleleu, vãleleu…
SOL DO SOL DO SOL DO
Zestre când m-oi mãrita, vãleu, vãleu, vãleleu.
2. Douãzeci de perne mari,
Toate pline cu þânþari.
3. Douãzeci de perne mici,
Toate pline cu furnici.
4. Douãzeci de perne moi,
Toate pline cu gunoi.
5. Douãzeci de poloboace
Fãrã fund ºi fãrã doage.

277
Cântece de voie bunã

258. MUGUR DE FLUIER


SOL RE la DO SOL
1. Îmi simt sufletul mugur de flu…ier,
RE la DO SOL
Ce-a doinit cântec cu ºu…ier,
RE la DO SOL
Pentru zilele ce-au fost trecu…te,
RE la DO SOL
Pentru nopþile negre ºi slu…te.

2. ªi-am pornit cu roua-n picioare


Ca sã cânt cântec de soare,
Pentru zilele-aveau sã vie,
Pentru nopþile cu iasomie.
SOL RE LA SOL RE DO RE
Freamãtul apelor ºi foºnetul codrilo…or,
SOL RE LA
Când ele se-ntâlnesc,
SOL RE DO RE
Sufletu-mi încãlze...esc.

SOL RE la
R: Hei, hei, verde e iarba,
RE DO SOL RE
Soarele-ii sus pe ce…er !
SOL RE la
Hei, hei, dusã e iarna
RE DO SOL RE
Cu dinþii ei de fie…er.

278
Cântece de voie bunã

259. MULÞUMESC, IUBITÃ MAMÃ


DO SOL DO
1. Mulþumesc, iubitã mamã,
SOL
Steaua mea din zori de zi,
FA DO
Fãrã tine-mi este teamã
re SOL DO
Cã planeta s-ar rãci. (bis)
DO FA
R: Mamã frumoasã, primul meu rai,
DO
Fã o minune, te rog, mai stai!
FA DO
Dulce luminã, ram de mãslin,
SOL DO
Încã nu-ii vremea, mai stai puþin. (bis)

2. Te-am secãtuit de vlagã,


M-ai nãscut, m-ai înflorit.
Pentru tine mamã dragã
Soarele e-n asfinþit.

3. Voce tainicã a firii


Nu pleca fãrã sã-mi laºi
Zãcãmintele iubirii.
Mamã, suflet uriaº.
ªi secretul nemuririi
Mamã, suflet uriaº!

279
Cântece de voie bunã

260. NINGE PE MOLDOVA


la re
1. Ninge pe Moldova, ninge
SOL DO MI
Cu luceferi ºi cu mei.
la re
Iaºu-ºi trage pânã-n barbã
SOL DO MI
Plapuma din flori de tei.

la re
R: Ninge dezmãþat ºi tandru
SOL DO MI
Pe aleea cu castani
la re
ªi ninsoarea-ii o colindã
MI la
Sãnãtate, la mulþi ani! (bis)

2. Ninge pe Episcopie,
Pe Galata, pe Copou...
Iarna ne aduce iarãºi
Noaptea de Crãciun cadou.

3. Ninge peste Sãrãrie


Cu-amintiri ºi nostalgii.
Ninge, parcã Eminescu
Ne ºopteºte poezii.

280
Cântece de voie bunã

261. NOAPTE DE VARÃ


DO
1. E noapte în Madagascar
la
ªi toatã lumea face nani.
re
Au adormit hipopotamii
SOL
Sub ceru-albastru de cleºtar. (bis)
DO la
R: Noapte de varã,
DO la
Cu o chitarã
re SOL
Trec marinarii spre þãrm
DO SOL
Cântând: oooooo. (bis)

2. E noapte în Madagascar
ªi luna-i palidã, stingherã
Dorm puiºorii de panterã
ªi-un leu mai rage solitar.

3. E noapte în Madagascar
ªi puricii s-au speriat
Cã-ntre ei noaptea s-a lãsat
ªi somnul li s-a tulburat.

4. E noapte în Madagascar
ªi inimioara rãu mã doare
Cã rãguºita mea cântare
E ascultatã tot mai rar.

281
Cântece de voie bunã

262. NU SE MERGE -N CER

RE LA
1. Nu se merge-n cer (bis), din întâmplare, (bis)
RE
Pentru cã-n cer (bis) nu e o plimbare (bis).
SOL
Nu se merge-n cer din întâmplare,
RE
Pentru cã-n cer nu e o plimbare.
La Re
R: Ole-o
ole, ole-o
ole.

2. Nu se merge-n cer/ Nici cu maºinã,


Pentru cã-n cer/ Nu este benzinã.

3. Nu se merge-n cer/ Cu paºaportul,


Pentru cã-n cer/ Nu se dã raportul.

4. Nu se merge-n cer/ Cu supãrare,


Pentru cã-n cer/ E sãrbãtoare.

5. Nu se merge-n cer/ Nici cu lanterne,


Pentru cã-n cer/ Sunt multe stele.

6. Nu se merge-n cer/ Nici cu sarmale,


Pentru cã-n cer/ Nu ne e foame.

7. Se merge-n cer/ Doar cu iubire,


Pentru cã-n cer/ E armonie.

282
Cântece de voie bunã

263. OCHII TÃI , IUBITO

si
1. Ochii tãi, iubito, ce noroc
RE
La un miez de noapte sã-i invoc
mi
Mi se par adesea ca-ntr-un vechi oraº ciudat
FA#
Care nici n-a existat;
si SOL
Într-o noapte i-am visat, i-am visat.
si
2. Ochii tãi, iubito, cum mã dor
RE
Când departe sunt de cerul lor,
mi
La fereastrã ninge floare de cireº amar
FA# si SOL LA
ªi în nopþi fãrã hotar, amintiri de felinar, felinar.
RE
R: De la tine pân' la mine
Numai cer cu ape line
LA
Ochii tãi, ochii tãi.
RE
De la tine pân' la mine
Numai cer cu ape line
LA FA#
Ochii tãi, ochii tãi.

283
Cântece de voie bunã

3. Ochii tãi iubiþi, ce nenoroc


Dacã nu i-aº fi vãzut deloc.
S-ar fi dus ºi vara risipind privighetori
ªi s-ar fi fãcut ninsori,
Roua ochilor de flori, ochi de flori.

4. ªi de mult mi-e teamã uneori,


Sã nu sufle în lumina lor,
Ochii tãi ca douã mari ºi limpezi pãpãdii
Sã nu-i ducã într-o zi
Unde nimeni nu-i va ºti, nu-i va ºti.

5. Ochii tãi, iubito, mi-au lãsat


Cerul peste suflet descuiat,
Dar sãrut zãpada maicii tale ce þi-a dat
Ochi aºa cum n-am visat
Ce pot fi cu-adevãrat, cu-adevãrat.

284
Cântece de voie bunã

264. OMUL BUN ºI POMUL COPT

RE
1. Omul bun ºi pomul copt,
SOL LA RE
Hai, mãi, dorule, hai;
RE
útia n-or avut noroc,
SOL LA RE
Hai, mãi, dorule, hai.

SOL LA RE RE7
R: Stau la margine de drum
SOL LA RE
Pomul copt ºi omul bun. (bis)

2. Dupã ce-or dat ce-or avut, da,


Hai, mãi, dorule, hai;
Ne-o lãsat, ne-o pãrãsit, da,
Hai, mãi, dorule, hai.

3. ªi-aºteaptã vremea sã treacã, da,


Hai, mãi, dorule, hai,
Poate-o mai rodi vreodatã,
Hai, mãi, dorule, hai.

R: Trecãtor sã vinã iarã,


Sã vinã alþii sã cearã. (bis)

285
Cântece de voie bunã

265. PLÂNGE MAMA

DO FA
R: Hai, þine seama
re FA
Cã plânge mama.
SOL
N-o
o supãra,
DO SOL7 DO
N-o
o întris...ta.

DO MI la
1. Ai plecat fãrã sã-i spui
FA DO
Un cuvânt de mângâiere.
MI la
Rãtãceºti acum hai-hui
FA DO
Vlãguit, fãrã putere.

2. O scrisoare, niciodatã
Nu te-a prins dorul sã-i scrii.
Ea se-ntreabã-nlãcrimatã
De mai eºti printre cei vii.

3. O sã vinã timpul iarã


Când vei vrea s-o mai priveºti,
Inima-þi va fi amarã,
Cã tu n-ai s-o mai gãseºti.

286
Cântece de voie bunã

266. PSEUDOFABULÃ
SOL
R: Într-o
o nu ºtiu care searã,
DO
Într-o
o nu ºtiu care varã,
LA
Într-u
un nu ºtiu care sat,
RE
Sub un nu ºtiu care pat.

SOL RE mi DO
1. Mititel cât un cârcel,
SOL RE mi DO

Stã pitit un ºoricel,


SOL RE mi

Tremurând bietul de el,


la DO

Fiindcã-aflase dintr-o carte:(bis)


RE

2. Nici prea mare, nici prea micã,


Stã pititã o pisicã,
Tremurând ºi ea de fricã,
Fiindcã-aflase dintr-o carte.

287
Cântece de voie bunã

3. Terminând de ros un os,


ªade-un câine zdrenþuros,
Tremurând ºi el fricos,
Fiindcã-aflase dintr-o carte.

4. Fãrã nici un dinte ros,


ªade-un lup foarte nervos,
Tremurând ºi el fricos,
Fiindcã-aflase dintr-o carte.

5. Cu piedica puºtii trasã,


ªade o vânãtoreasã,
Tremurând cu tot cu casã,
Fiindcã-aflase dintr-o carte.

288
Cântece de voie bunã

267. RADU MAMII , RADULE

DO

1. Prin pãdurea bradului


SOL DO

Trece mama Radului,


FA

Din ochi negri lãcrimând


SOL DO

ªi de Radu întrebând.
SOL DO

Radu mamii, Radule!

2. „N-aþi vãzut pe Radu mamii?”


L-am vãzut la crâºma Stanii,
Unde-ºi beau drumeþii banii
ªi haiducii gologanii.
Radu mamii, Radule!

289
Cântece de voie bunã

3. „Radule, stai, nu mai bea,


Uite colea potera!”
Însã Radu n-asculta,
Potera-l înconjura.
Radu mamii, Radule!

4. Frunzuliþã viorea,
ªeful poterei striga:
„Dã-te Radule, legat,
Ca sã scapi nevãtãmat.”
Radu mamii, Radule!

5. Radu mamii se-ncrunta,


Puºca-n vânt o slobozea,
Cãrare prin ei fãcea
ªi de poterã scãpa.
Radu mamii, Radule!

290
Cântece de voie bunã

268. RUGÃ PENTRU PÃRINÞI


la re SOL DO
1. Enigmatici ºi cuminþi, terminându-ºi rostul lor,
la re SOL DO
Lângã noi se sting ºi mor dragii noºtri, dragi pãrinþi.
re la FA MI
Cheamã-i, Doamne, înapoi, cã ºi-aºa au dus-o prost,
re la FA MI la
ªi fã-i tineri cum au fost, fã-i mai tineri decât noi!

2. Pentru cei ce ne-au fãcut, dã un ordin, dã ceva,


Sã-i mai poþi întârzia, sã o ia de la-nceput.
Au plãtit cu viaþa lor ale fiilor erori.
Doamne fã-i nemuritori pe pãrinþii care mor!

3. Ia priviþi-i cum se duc, ia priviþi-i cum se sting,


Lumânãri în cuib de cuc, parcã tac ºi parcã ning,
Plini de boli ºi suferinzi ne întoarcem în pãmânt
Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiaþi-i pe pãrinþi!

4. E pãmântul tot mai greu, despãrþirea-i tot mai grea.


Sãrut mâna, tatãl meu, sãrut mâna, mama mea!
Dar de ce priviþi aºa, fata mea ºi fiul meu ?
Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mã duc ºi eu.

Coda : Sãrut mâna, tatãl meu; sãrut mâna, mama mea!


Rãmas bun, bãiatul meu; rãmas bun, fetiþa mea!
Tatãl meu, bãiatul meu, mama mea, fetiþa mea …

291
Cântece de voie bunã

269. SÃRACÃ INIMA MEA

la
1. Sãracã inima mea,
re la
Sãracã inima mea,
re la
Fost-am la doftor cu ea,
MI la
Fost-am la doftor cu ea,
La doftor ºi la poticã,
ªi mi-o zâs cã n-am nimicã.

re la
R: Hai, hai, inimã, hai,
MI la
La multe rele mã dai.

2. Poticaru-aºa mi-o zâs:


„Leacuri la inimã nu-s,
La inimã este-un leac,
Cetera ºi omul drag.”

3. „La inimã este-un þâfru,


Cetera ºi omul hâtru,
La inimã este un modu,
Cetera ºi omul latru.”

292
Cântece de voie bunã

270. SUNT SÃRAC

mi la
1. Mã întreb ce s-ar fi întâmplat
mi SI7 mi SI7
Dacã-n zori m-aº fi trezit bogat.
mi la
Deseori la asta m-am gândit,
mi SI7 mi
Însã visul meu nu s-a-mplinit.

mi la mi
R: Sunt sãrac, sunt sãrac,
la mi
N-a
am un ban în buzunar.
la mi
Sunt sãrac ºi ce dacã,
SI7 mi
Eu cu soarta mã împac! (bis)

2. Banul e vorba þãranului,


Banul este ochiul dracului.
Când nu-l ai, nu valorezi nimic,
Când îl ai, îþi pare foarte mic.

3. Fericirea n-o poþi cumpãra


Nici cu bani ºi nici cu altceva.
Cânt, ºi nimeni nu mã poate opri
Sã dau glas puterii inimii.

293
Cântece de voie bunã

271. ªAPTE VÃI ºI-O VALE -ADÂNCÃ

LA MI LA
1. Foaie verde foi de nucã,
LA MI LA
ªapte vãi ºi-o vale-adâncã,
D-aolicã dodã,
MI LA
ªi-o pãdure mãrunþicã,
ª-aolicã dodã,
MI LA
Pe-aici lupii mã mãnâncã.

2. Stai, lupe, nu mã mânca, (bis)


D-aolicã dodã,
Pân-o rãsãri luna,
ª-aolicã dodã,
Sã dau mâna cu mândra.

3. ª-atunci, lupe, m-oi mânca,


D-aolicã dodã,
Ori pe mine, ori pe ea,
ª-aolicã dodã,
Din doi, care þi-o plãcea.

294
Cântece de voie bunã

272. ªI...
la
1. Nu-þi cer scuze cã mã doare
SOL la
ªi nu-mi zâmbi aºa, cã-nnebunesc.
MI
Cã tu veneai acum sã-mi ceri iertare,
la
Iar eu sã-þi spun cã azi te pãrãsesc.
la
ªi-þi spun aºa, aºa ca pe ceva firesc:
SOL la
Te pãrãsesc, deºi te mai iubesc.
MI
Tu ai crezut cã sunt neserios
la
ªi nu-nþelegi de ce privesc în jos.
re
R: ªi... mã priveºti în ochi râzând
la
ªi... vãd o lacrimã cãzând
MI
ªi... pãrul tãu e aºa frumos
la
ªi... cerul e atât de jos.
re
ªi... plâng ºi eu, ºi tu iar plângi
la
ªi... imi prinzi mâna ºi mi-o
o strângi
MI
ªi... nu gãsesc nici un cuvânt
la
ªi... cade cerul pe pãmânt.

295
Cântece de voie bunã

2. ªi-mi ºtergi lacrimile cu o batistã


ªi-mi spui c-a fost frumos ºi cã-i pãcat
ªi mã priveºti în ochi atât de tristã
ªi nu-nþelegi mãcar de ce am plecat.
Aº vrea sã plec, dar mai rãmân o clipã.
De ce rãmân nu înþeleg nici eu.
Te las ºi îþi doresc sã fii iubitã
Cãci eu rãmân cu Dumnezeul meu.

296
Cântece de voie bunã

273. TAINA
RE
1. Dacã n-am sã vin desearã,
SOL RE
Mamã, uºa n-o-ncuia.
RE
Spune-i tatei cã-s pe-afarã
SOL LA SOL LA SOL LA RE
Sau gãseºte tu, gãseºte tu, gãseºte tu, ceva.

SOL LA RE
R: În seara asta mamã, lumea e a mea,
SOL LA RE
O lume de douãzeci de ani.
SOL LA RE si
Priveºte, mamã, jocul ºi taci, nu întreba.
SOL LA RE
E foarte simplu, este seara mea.

2. De te-apucã miezul nopþii


ªi eu, mamã, n-am venit,
Lasã telefonu-n pace,
Fiindcã-n seara asta, în seara asta, mamã,
Nu-s de gãsit.

3. Nu pune nici o-ntrebare,


De-ntrebãri m-am sãturat.
Seara asta e o tainã.
Fie taina mea, fie taina mea, n-o-mpart cu nimenea.

297
Cântece de voie bunã

274. TRANDAFIR DE LA MOLDOVA


SOL
1. Trandafir de la Moldova,
la RE7 SOL
Te-aº iubi da' nu ºtiu vorba.
SOL
R: Lunca-ii luncã, iarba-ii verde,
la RE7 SOL
Ce-a
am iubit nu se mai vede,
DO
Ce-a
a fost verde s-a
a uscat, mãi,
RE7 SOL
Ce-a
am iubit s-a
a scuturat.

2. Trandafir moldovenesc,
Te-aº iubi da' nu-ndrãznesc.

3. Trandafir din Dorohoi,


Sã ne iubim amândoi, mãi.

4. Trandafir de la Bacãu,
Vino sã te iubesc eu.

5. Trandafir de la Vaslui,
Sã nu mã dai dorului.

6. Trandafir din Chiºinãu,


Vino sã te iubesc eu.

298
Cântece de voie bunã

275. TREC ÞIGANII


la MI
1. În cãruþe colorate trec þiganii,
la
O þigancã-n pãrul ei ºi-ascunde banii;
re la
Alta ºade într-un colþ, dã cu ghiocul
MI la MI la
Sã-i ghiceascã unei fete mari no...rocul.
re la
Un þigan cântã cu foc dintr-o vioarã,
MI la MI la
Când peste cãruþe iar se la...sã searã.
la MI la
R1: Trec þiganii, trec / Se duc ºi petrec
re
Trec þiganii nu se mai opresc
la MI la
Dar ei se iubesc
re SOL DO
R2: Se-a
aude o vioarã, se-a
aude un þambal,
re SOL DO la DO
Se-a
aude vocea caldã a unui lãutar
re SOL DO
Se-a
aude o vioarã, se-a
aude un arcuº
re SOL DO MI la
Se-a aude vocea caldã a unui þigãnuº.
la re SOL DO
La, la, la
2. La o margine de sat au aprins focul,
Iar în jurul focului au încins jocul.
Noaptea e cu lunã plinã fermecatã,
Seara cu þiganii n-o uiþi niciodatã.
Caii pasc pe câmpul verde liniºtiþi,
Iar þiganii dorm în corturi fericiþi.

299
Cântece de voie bunã

276. TRECEÞI BATALIOANE


la
1. Un cântec istoric ne-aduce aminte
re la
Cã fraþii în veci vor fi fraþi,
re la
Un cântec de luptã bãtrân ca unirea,
MI la
Voi, compatrioþi ascultaþi!
2. Treceþi, batalioane române, Carpaþii,
La arme cu frunze ºi flori,
V-aºteaptã izbânda, v-aºteaptã ºi fraþii,
Cu inima la trecãtori.
3. 'Nainte, 'nainte spre marea unire,
Hotarul nedrept sã-l zdrobim!
Sã trecem Carpaþii, ne trebuie Ardealul,
De-o fi sã ne-ngropãm de vii!
4. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamã,
Nãdejdea e numai la noi!
Sãrutã-þi, copile, pãrinþii ºi fraþii
ªi-apoi sã mergem la rãzboi!
5. Nu sãbii fãcurã unirea, ci inimi;
Cu toþii spre Alba mergeam,
Toþi oamenii þãrii semnau întregirea,
Voinþa întregului neam.
6. Cu toþii eram regimente române,
Moldova, Muntenia, Ardeal.
Fireasca unire cu patria mamã
Ne-a fost cel mai scump ideal.

300
Cântece de voie bunã

7. Aceasta-i povestea Ardealului nostru


ªi-a neamului nostru viteaz.
Istoria-ntreagã cu lupte ºi jertfe
Trãieºte-n unirea de azi.

277. TU, ARDEAL


la
R: Tu, Ardeal, tu, Ardeal,
DO SOL DO
Îþi suntem oºteni!
la
Templu sfânt, templu sfânt,
DO MI la
Munþii Apuseni.

DO SOL
1. Cã tu ne eºti vatrã
re la
ªi din piatrã-n piatrã
DO SOL DO
E tãria unui neam de moþi.
DO SOL
Asta-i þara noastrã,
re la
Noi nu stãm în gazdã,
DO MI la
Horea-al nostru-i ri…sipit pe roþi !

301
Cântece de voie bunã

2. Ne-au furat barbarii,


Ne-au cãznit mai-marii,
Dar avem în piepturi ºapte vieþi.
Ne vibreazã-n sânge,
Pân' la Putna plânge
Clopotul ce bate la Remeþi.

3. Nu vrem rãzbunare,
Dar atât ne doare,
Cã se pierde amintirea-n van.
Doamne, dã tãrie
Unei mâini sã scrie
Biblia bãtrânului Ardeal!

4. Râuri prescurtate,
Þãri ce nu sunt toate,
Dar veni-vor ºi mai bune veºti.
Pentru toþi românii,
Care sunt stãpânii,
Soarele rãsare-n Bucureºti.

5. Unde-i Avram Iancu


Sã mai frângã rangul
Celor ce Ardealu-l vor pustiu?
Iatã cã rãsare
Iancu din oricare
E-n puterea fiecãrui fiu!

302
Cântece de voie bunã

278. ÞIGÃNCUºA
re
1. La o margine de drum
LA re LA re RE7
Este-o ºatrã de þi...gani.
sol re
O þigancã frumuºicã
LA re LA re RE7
Mi-a ghicit pe sub castani. (bis)
sol
R: Þigãncuºã, eºti frumoasã,
FA re
Þigãncuºa mea.
LA re LA re RE7
Te iubesc ºi nu te pot uita. (bis)

2. Þigãncuºã, eºti frumoasã


ªi ºtii bine sã ghiceºti
ªi cu ochii tãi cei negri
Pe oricine cucereºti.

3. Trece vara, vine iarna,


Pleacã ºatra de þigani
ªi cu ea pleacã þiganca
Ce-am iubit-o sub castani.

4. ªi în fiecare an
Trece ºatra de þigani
ªi cu ea trece þiganca
Ce-mi ghicea pe sub castani.

303
Cântece de voie bunã

5. Trece vara, vine iarna


Pleacã ºatra de þigani;
Þigãncuºa mea frumoasã
A fugit cu alt þigan.

279. UI, UI, UI


RE LA
1. Ui, ui, ui, brãdui, mãi Tri, li…
RE LA RE
Pân' la mândra sã mã sui, mãi. Tri, li…(bis)
SOL
Sã mã urc, sã mã cobor,
RE
Pân' la mândra la izvor,
LA RE LA RE
Pân' la mândra la izvor, mãi. Tri, li li li, mãi.(bis)

2. Sã mã sui pe-un bolovan,


Bolovan, mãi, bolovan
ªi sã strig la un cioban
Sã-ºi întoarcã oile, sã nu mânce florile.

3. Pãi, oile nu le-o-nturnat,


Florile mi le-o mâncat.
Supãratã-i mândra mea,
Cum sã mã mai duc la ea?

4. Dã-o-ncolo supãrare,
Supãrare, supãrare,
ªi vino la mine-n vale,
Vino-n vale la izvor.

304
Cântece de voie bunã

280. UNDE DRAGOSTE NU E


la MI
1. Au fost o vreme împreunã
la
ªi-aveau atâtea zeci de gânduri,
re
Sã-þi spun povestea lor, iubito,
FA MI
Iar tu citeºte-o printre rânduri.
la MI
Ar fi trecut neluaþi în seamã,
la
Cu traiul lor cel fãrã vinã,
re
Chiar dacã nu ºtiam c-ascunde
FA MI
ªi fantezie ºi rutinã …
la re SOL
R: Dar unde dragoste nu e, nimic nu e,
DO la
Nici soare nu-ii, nici viaþã nu-ii,
FA MI la
Iar eu mã simt al ni…mã…nui. (bis)
la FA Mi la
… Acolo unde nu eºti tu!
2. Au fost o vreme împreunã
Douã strãine emisfere.
Cãlãtoreau aceºti doi tineri
Prin anotimpuri efemere.
De la prieteni, de la rude
Luau duminici cu-mprumut;
ªtiau mai bine ca oricine
Sã le transforme în trecut…

305
Cântece de voie bunã

281. ZÂI, VASILE, ZÂI


RE
R: Zâi, Vasile, zâi, tot aºa s-o
o þãi
SOL LA RE
C-a
aºa-ii place ini...mii, mãi.
RE
Zâi, Vasile tu, cã amu-ii amu
SOL LA RE
mi eºti drag ca sufletul!
ªi-m
RE
1. M-o trimis mãmuca-n sat
LA
Sã joc cu badea Ignat
SOL LA RE
Cã-i din neam bun ºi bogat, tra, la, la, la, la....
RE
Da' eu joc cu cine-mi place
LA
Nu ºtiu mama ce mi-o face
SOL LA RE
Acasã când m-oi întoarce, tra, la, la, la....
2. Bãdiþa meu nu-i bãnos,
Nici se þine de frumos,
Da'i voinic ºi omãnos, tra, la, la, la,
Cã nu-i frumos cin' sã þine
Da'i frumos cui îi stã bine.
Iaca unde-i, iaca vine, tra, la, la, la.
3. ªtii, mãmucã, n-am pãcat
Cã nu-mi place de Ignat
Cât ar fi el de bogat, tra, la, la, la,
Mie-mi place de Vasile
ªi-am sã trãiesc cu el bine
Cât pe lume mai am zile.

306
Succese internaþionale

282. AZZURRO
re LA7 re
1. Cerco l'estate tutto l'anno
LA7 re LA7 re
E all'improvviso eccola qua.
sol RE7 sol
Lei è partita per le spiagge
RE7 sol RE7 sol
E sono solo quassù in città:
RE LA7 fa#7
Sento fischiare sopra i tetti
SI7 MI7 LA7 RE LA7
Un aereoplano che se ne va

RE MI7
R: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro,
LA7 mi7 LA7
È lungo per me.
RE LA7
Mi accorgo di non avere più risorse
RE LA7 RE
Senza di te,
SOL fa# si
E allora io quasi quasi prendo il treno
SOL SI7 MI7 LA7
E vengo, vengo da te,
RE si
Ma il treno dei desideri,
sol RE SOL LA7 RE
Nei miei pensieri all'incontrario va.

307
Succese internaþionale

2. Sembra quand'ero all'oratorio


Con tando sole, tanti anni fa.
Quelle domeniche da solo
In un cortile a passeggiar.
Ora mi annoio più di allora:
Neanche un prete per chiaccherar.
3. Cerco un po' d'Africa in giardino
Tra l'oleandro e il baobab,
Come facevo da bambino,
Ma qui c'è gente, non si può più:
Stanno inaffiando le tue rose,
Non c'è il leone, chissa dov'è.

283. GUANTANAMERA
FA SOL DO FA SOL
R: Guantanamera, guajira guantanamera,
DO FA SOL DO FA SOL
Guantanamera, guajira guantanamera.
SOL DO FA SOL DO FA SOL
1. Yo soy un hombre sicero, de donde crece la palma (bis)
DO FA SOL DO FA SOL
Yantes de morir me quiero echar mis versos del alma.
2. Mi verso es de un verde claro, y de un carmin edendido.
Mi verso es un viervo herido que busca en el monte amparo.
3. Con los probes de la tierra quiero yo suerte echar.
El arroyo de la siera me complace mas que el mar.

308
Succese internaþionale

284. HOTEL CALIFORNIA


si
On a dark desert highway
FA#
Cool wind in my hair
LA
Warm smell of colitis
MI
Rising up through the air
SOL
Up ahead in the distance,
RE
I saw a shimmering light.
mi
My head grew heavy and my sight grew dim;
FA#
I had to stop for the night.
There she stood in the doorway;
I heard the mission bell.
And I was thinking to myself:
This could be heaven or this could be hell.
Then she eat up the candle,
And she showed me the way.
There were voices down the corridor;
I thought I heard them say:
SOL RE
„Welcome to the Hotel California.
FA# si
Such a lovely place, such a lovely face.
SOL RE
Plenty of room at the Hotel California.
mi FA#
Any time of year, you can find it here”.

309
Succese internaþionale

si
Her mind is Tiffany twisted.
FA#
She got the Mercedes Benz.
LA
She got a lot of pretty, pretty boys
MI
That she calls friends.
SOL
Now they dance in the courtyard;
RE
Sweet summer sweet.
mi
Some dance to remember;
FA#
Some dance to forget.
So I called the captain:
„Please bring me my wine”.
He said: „We haven't had that spirit here since
Nineteen sixty-nine”.
And still those voices are calling from far away;
Wake you up in the middle of the night
Just to hear say:
SOL RE
„Welcome to the Hotel California.
FA# si
Such a lovely place, such a lovely face.
SOL RE
They're livin'it up the Hotel California.
mi FA#
What a nice surprise; bring your alibis”.

310
Succese internaþionale

Mirrors on the ceiling


The pink champagne on ice
And she said: „We are just prisoners here
Of our own device”.
And in the master's chambers,
„We are they gathered for thefeast
They stab it with their steely knives,
But they just can't kill the beast.
Last thing I remember,
I was running for the door.
I had to find the passage back to the place
I was before.
„Relax”, said the night man.
„We are programmed to receive.
You can check out any time you like,
But you can't never leave”.

311
Succese internaþionale

285. LA BAMBA

DO FA SOL
1. Para bailar la bamba
Para bailar la bamba
Se necesita
Una poca de gracia una poca de gracia
Para mi para ti y arriba arriba
Arriba arriba por ti se re
Por ti se re, por ti se re.

2. Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitan
Soy capitan, soy capitan.

R: Bamba, bamba, bamba, bamba,

312
Succese internaþionale

286. LAST CHRISTMAS


RE
R: Last Christmas I gave you my heart,
si
But the very next day you gave it away.
mi7
This year to save me from tears
LA
I'll give it to some one special. (bis)

RE
1. Once bitten and twice sky
si mi7
I keep my distance but you still catch my eye
mi7
Tell me baby, do you recognize me?
mi7/LA mi7/LA
Well, it's been a year, it doesn't surprise me.

(Happy Christmas!)
RE
I wrapped it up and sent it.
si
With a note saying "I love you" I meant it.
mi7
Now I know what a fool
mi7/LA
I've been but if you kissed me now
mi7/LA
I know you'd fool me again.

313
Succese internaþionale

RE
2. A crowded room, friends with tired eyes.
si mi7
I'm hiding from you and your soul if ice.
mi7
My God! Thought you were someone
mi7
To rely on.
mi7/LA mi7/LA
Me? I guess I was a shoulder to cry on.
RE
A face on a lover with a fire in his heart,
si
Man under cover but you tore me apart
mi7 mi7/LA
Now I've found a real love
mi7/LA
You'll never fool me again.

314
Succese internaþionale

287. LET IT BE

DO SOL
1. When I find myself in times of trouble
la FA
Mother Mary comes to me,
DO SOL FA DO
Speaking words if wisdom, let it be.
DO SOL la
And in my hours of darkness she is standing
FA
Right in front of me
DO SOL FA
Speaking words if wisdom, let it be.
DO SOL DO

la DO FA DO
R: Let it be, let it be, let it be, oh let it be
DO SOL FA
Whisper words of wisdom, let it be.
DO SOL DO

2. And when the broken hearted people


Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still
A chance that they will see
There will be an answer, let it be.

R: Let it be, let it be, let it be, oh let it be


Whisper words of wisdom, let it be.

315
Succese internaþionale

3. And when the night is cloudy there is


Still a light that shines on me,
Shine until tomorrow, let it be.
I wake up in the sound of music - Mother
Mary comes to me,
Speaking words if wisdom, let it be.

288. MATILDA
DO FA SOL
R: Matilda, Matilda, Matilda,
DO SOL DO
She takes the money and run to Venezuela.

DO
1. Five thousand dollars friend I lost,
DO FA
Woman even takes me cart and hoss.
SOL DO SOL DO
Matilda, she takes the money and run to Venezuela.

2. Well, the money was just inside my bed,


Stuck up in the pillow beneath my head.
Matilda, she takes the money and run to Venezuela.

3. Well, my friends never to love again,


All my money gone in vain.
Matilda, she takes the money and run to Venezuela.

316
Succese internaþionale

289. MY HEART WILL GO ON

MI SI/FA# LA/MI
1. Every night in my dreams I see you,
MI SI MI SI/FA# LA
I feel you, that is how I know you go on.
MI SI/FA# LA/Mi
Far across the distance and spaces
SI MI Si/FA# LA sol#
Between us you have come to show you go on.
do# SI LA SI
Near, far, wherever you are,
do#
I believe that the heart does go on.
do# SI LA SI
Once more, you open the door
do# SI
And you're here in my heart,
LA SI MI
And my heart will go on and on.

MI SI/FA#
2. Love can touch us one time
LA/MI SI
And last for a lifetime,
MI SI/FA# LA
And never let go till we're gone
MI SI/FA#
Love was when I loved you,
LA/MI SI
One true time I hold to.

317
Succese internaþionale

MI SI/FA# LA sol#
In my life we'll always go on.
do# SI LA SI
Near, far, wherever you are,
do# SI LA sol# fa#
I believe that the heart does go on.
do# SI LA SI
Once more, you open the door
do# SI
And you're here in my heart,
LA SI do# SI
And my heart will go on and on.

fa MIb REb MIb


You're here, there's nothing I fear
fa MIb REb do sib
And I know that my heart will go on.
fa MIb REb MIb
We'll stay forever this way.
fa MIb
You are safe in my heart,
REb MIb fa
And my heart will go on and on.

318
Succese internaþionale

290. PLEASE FORGIVE ME

LA MI fa# MI RE

MI LA
It still feels like our first night together
MI fa#
Feels like the first kiss and it's getting better, baby
MI RE
No one can better this
LA MI LA
You're still holding on, you're still the one
REb fa#
The first time our eyes met, same feeling I get
REb LA
Only it feels much stronger, I wanna love you longer
MI
You still turn the fire on
LA fa# LA RE
So if you're feeling lonely, don't
MI LA
You're the only one I ever want
fa# LA RE
I only wanna make it go
MI fa# RE
So if I love you a little more than I should...
LA LA5 LA
Please forgive me, I know not what I do
fa#
Please forgive me, I can't stop loving you
RE RE5 RE
Don't deny me this pain I'm going through

319
Succese internaþionale

LA LA5 LA
Please forgive me, if I need you like I do
MI
Please believe me, for what I say is true
RE LA MI
Please forgive me, I can't stop loving you

LA MI fa# MI

MI LA
Still feels like our best time together
MI fa#
Feels like the first touch, we're still getting closer, baby
MI RE
Can't get close enough
LA MI LA
You're still holding on, you're still number one
REb fa#
I remember the smell of your skin, I remember everything
REb
I remember all your moves, I remember you, yeah!
LA MI
I remember the nights, you know I still do

LA fa# LA RE
So if you're feeling lonely, don't
MI LA
You're the only one I ever want
fa# LA RE
I only wanna make it go
MI fa# RE
So if I love you a little more than I should...

320
Succese internaþionale

LA LA5 LA
Please forgive me, I know not what I do
fa#
Please forgive me, I can't stop loving you
RE RE5 RE
Don't deny me this pain I'm going through
LA LA5 LA
Please forgive me, if I need you like I do
MI
Please believe me, for what I say is true
RE LA MI
Please forgive me, I can't stop loving you

fa# RE fa# MI fa# RE

MI RE/LA RE/MI
One thing I'm sure of, is the way we made love
RE/fa# RE
One thing I'm in pain now, is for us to stay strong
RE
With every ride and every bus I'm prayin'
MI
That's why I'm saying...

SI SI5 SI
Please forgive me, I know not what I do
sol#
Please forgive me, I can't stop loving you
MI MI5 MI
Don't deny me this pain I'm going through
SI SI5 SI
Please forgive me, if I need you like I do

321
Succese internaþionale

FA#
Please believe me, for what I say is true
MI SI FA#
Please forgive me, I can't stop loving you
FA#
No, believe me, I don't know what I do
MI SI FA# MI
Please forgive me, I can't stop loving you…

…..can't stop loving you

322
Succese internaþionale

291. SANTA MARIA


SOL RE
1. To the sky, to the mountains,
DO SOL
To the river, to the valley,
RE
To my home town, to my country,
DO SOL
To the place where I was born.
To my mother, to my father
To my sisters, and my brothers,
To my friends, to myself,
And to those I love so well.
SOL DO RE SOL
R: Santa Maria, prega per noi! (bis)
2. To the world, to the people
In their crisis, in their bouds
To the children of tomorrow
To the wars that never end.

3. To the sky, to the mountains,


To the river, to the valley,
To my home town, to my country
To the place where I was born.
To the heros that we need today
To the family with no one to cry
To the mother sourse of life
To the world in so much pain.

323
Succese internaþionale

292. VIVO PER LEI

RE si SOL
1. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata
RE si SOL RE
Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata
mi si
Vivo per lei perchè mi fa vibrare forte l'anima
SOL LA7
Vivo per lei e non è un peso.
RE si SOL
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso
RE si SOL RE
Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso
mi si
Come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa
SOL LA7 RE fa#7
Che è anche per lui, per questo io vivo per lei
si SOL LA7 RE FA#7
È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita
si SOL
Attraverso un pianoforte la morte è lontana
mi LA4 LA7
Io vivo per lei
MI do# LA
2. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale
MI do# LA MI
A volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male.
fa# do#
Vivo per lei, lo, mi fa girare di città in città
LA SI7 re#
Soffrire un pò ma almeno io vivo.
SOL#7 do#
È un dolore quando parte (Vivo per lei dentro gli hotels)

324
Succese internaþionale

LA SI7 MI
Con piacere estremo cresce (Vivo per lei nel vortice)
re#7 SOL#7 do# do#7 LA LA7
Attraverso la mia voce si spande e amore produce
RE la la7
Vivo per lei nient'altro ho e quanti altri incontrerò
FA SOL MI7 la la7 FA
Che come me hanno scritto in viso io vivo per lei.
SOL7 DO
Io vivo per lei.
LA re
Sopra un palco o contro un muro (vivo per lei al limite)
SIb DO7 FA
Anche in un domani duro (vivo per lei al margine)
LA LA7 re
Ogni giorno una conquista
re7 SIb SOL DO DO7 FA
La protagonista sarà sempre lei
FA re SIb
Vivo per lei perchè oramai io non ho altra via d'uscita
FA re SIb FA
Perchè la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita.
sol re
Vivo per lei perchè mi da pause e note in libertà
SIb DO LA4 LA7 re
Ci fosse un'altra vita la vivo, la vivo per lei. (Vivo per lei la musica)
Sib DO7 FA
Io vivo per lei (Vivo per lei è unica)
LA LA7 re re7 SIb
Io vivo per lei
sol DO
Io vivo per lei
DO7
Io vivo per lei.

325
Acorduri

327
NOTĂ: NotaĠia acordurilor este făcută după stilul italian.

328
ACORDURI DE BAZĂ

329
Acorduri de bazã

330
ALTE ACORDURI

331
Alte acorduri

332
Alte acorduri

333
Alte acorduri

334
Alte acorduri

335
Alte acorduri

336
Alte acorduri

337
Alte acorduri

338
Alte acorduri

339
INDEX
A bătut la uúa ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
A mai trecut un an prin noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Abba Ojcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Adeste fidelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Alelu, aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Am iubit doi ochi albaútri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Am nevoie de tine, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Am plecat să colindăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Am venit în casa ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Andrii Popa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Anul nou cu bucurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Aseară Ġi-am luat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Astăzi să mergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Astăzi s-a născut Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Astăzi s-a-nălĠat o lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aú cânta... lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aú vrea să-mi dăruieúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aúa-mi vine câteodată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Atât de singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Ave Maria, mamă cerească . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Ave, Steaua mării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Azi e mare sărbătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Azi Isus Cristos te cheamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Azi, creútinilor, să plângeĠi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Azzurro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Baraba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Binecuvântat eúti, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Biserică, mama mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

341
Index

Blând, privirea lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Bucuria se naúte-mpreună . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Căciula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Calea Sfintei Cruci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Canarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Când Domnul e cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Când eúti aproape de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Când eúti trist úi sufletul Ġi-e greu . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Când în mine este Duhul Sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Când nenorociri, necazuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Când plaiu-n primăvară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Când viaĠa ne pare lipsită de sens . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cânt aleluia Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Cânt lui Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Cântă, suflete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Cântă-n coruri mii úi mii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
CântaĠi cu bucurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
CântaĠi Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CântaĠi Domnului, căci din morĠi a înviat! . . . . . . . . . 228
Cântec de seară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Cântec úoptit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Cântec pentru prieteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Caravanele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Cât de bun e Domnul sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cât de minunat e Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cât mai aproape de tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cât mi-e dor de ochii tăi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Caut o lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ce bine e când fraĠii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ce minune va fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ce plăcut e, Doamne sfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ce-aĠi văzut, păstori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Cerul albastru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

342
Index

Cerul e dorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


Chemare sfântă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Clopote sună . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Colidăm, colindăm, iarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Colindă tristă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Cristos a biruit momrântul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Cristos a-nviat, Cristos a-nviat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Cum să-Ġi mulĠumesc pentru-atâta iubire? . . . . . . . . . . 41
Cum să-Ġi mulĠumesc, Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Cumbaya, my Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Dacă două mâini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Dacă eúti nefericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dacă-n viaĠă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Dă-mi a ta iertare părinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Dăruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Decembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Deschide uúa, creútine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Devenire (Oradea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Din mormânt învie Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Dintru-adâncuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Doamne preasfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Doamne sfinte, îĠi mulĠumim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Doamne, după cum Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Doamne, mărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Doamne, nu uita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Doi ochi căprui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Domnu-i iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Domnul e păstorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Domnul ne cheamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Domnul nostru pe pământ azi a venit . . . . . . . . . . . . . 189
Domnul te cheamă iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Domnul Ġi-a dat un veúmânt de slavă . . . . . . . . . . . . . . 132
Dorit Mesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

343
Index

Drumurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
După ce o noapte-ntreagă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
E ajun de Crăciun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
E lumină-n miez de noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
E viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Emanuele, vino! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Eu caut faĠa lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Eu te iubesc, Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Eu v-am ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Fără tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Fata din vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
FaĠa ta o căutăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Fecioara la munte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Fie mărit numele tău . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Fii lângă mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fii preamărit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Fii slăvită, o, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Floare de colĠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Floarea iubirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Flori pentru Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Fotoliul din odaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
FraĠi creútini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Golgota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Guantanamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Hai la iesle la Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Haidi, hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Haiducii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Hotel California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Iată, vin colindători . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Ideal suprem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Imnul de la Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

344
Index

Imnul de la Timiúoara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ine ma tov (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Inima va cânta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Isuse bucuria mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Isuse cred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Isuse drag, o, bunule Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Isuse, tu ne-ai chemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Iubeúte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Iubind, te dăruieúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Iubirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
În astă zi frumoasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
În mâinile lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
În suflet cu iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Îngerii-n a noastre plaiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Întregul univers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Într-o noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Jubilate Deo (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
La Bamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
La picioarele crucii tale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Lacrimă de dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Larg deschideĠi poarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Last Christmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Laudate Dominum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Laudate omnes gentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Leagă-ne, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Let it be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Mă dusei să trec la Olt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Magnificat (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Mai cautăm-mă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Mai rămâi cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Maria, lumină lină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Maria, mama mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Maria, tu eúti a lumii mamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

345
Index

Marie, întoarceĠi privirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143


Mărire, mărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Matilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Mielul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Mielul lui Dumnezeu (Lidia Petrescu) . . . . . . . . . . . . . 172
Mielul lui Dumnezeu (mi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Mielul lui Dumnezeu (si) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Mi-o zâs mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Misericordias Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Moú Crăciun cu plete dalbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Mugur de fluier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
MulĠumesc, iubita mamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
MulĠumim Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
My heart will go on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Negurile nopĠii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Ninge iar, nige iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ninge pe Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Noapte de vară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Noapte de vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Noi suntem speranĠa lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nu mai fi trist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Nu mai sunt cuvinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nu se merge-n cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Nu te opri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nu uita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nu-i loc pentru credinĠă pe pământ . . . . . . . . . . . . . . . 223
Nume preadulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Nu-Ġi fie teamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
O seară frumoasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
O, Doamne, vino azi la noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
O, Isuse, Domnul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
O, Marie, o prea dulce mamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Oare ce-om fi noi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

346
Index

Oare la uúă cine-i? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82


Ochii tăi, iubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Omul bun úi pomul copt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Oriúiunde caut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Pace Ġie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Pâine din cer venită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Păstorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Pe când seara se coboară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Plânge mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Please forgive me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Precum zăpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Privesc la Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Proiectul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pseudofabulă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Radu mamii, Radule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Rămâi cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Rege al regilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Regele slavei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Rodul muncii noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rugă pentru părinĠi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Rugăciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Să mergem cu toĠii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Santa Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Săracă inima mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
SculaĠi gazde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Sfânt (după misa Danke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Sfânt (Osana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Sfânt Domnul Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Sfânt eúti, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Sfânt, sfânt, sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Sfinte Dumnezeule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

347
Index

Slavă de-a pururi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155


Slavă îĠi cântă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Speră mereu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Spirite sfânt, izvorul iubirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Sulfetul meu te doreúte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sunt aici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Sunt fericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Sunt sărac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Sus în cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Sus în cer Domnului preamărire . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Sus la poarta raiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Sus pe muntele Calvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ùi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
ùapte văi úi-o vale adâncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
ùi eu, úi tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
ùi iată, îngerul Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Taina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Tată bun, venim la tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Tată, am păcătuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Tatăl nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Te aúteptăm, Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Te-adorăm în fericire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tineri, voi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Toate popoarele bateĠi din palme . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
ToleranĠă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Tot în iesle, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Trandafir de la Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
TransformaĠi în Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Trec Ġiganii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
TreceĠi batalioane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Tu ce sfântă eúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Tu eúti cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Tu eúti viaĠa noastră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

348
Index

Tu nu pleci niciodată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113


Tu nu uiĠi să mă iubeúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tu te cobori din ceruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Tu, Ardeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Tu, care te numeúti iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Tu, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Tu, Doamne, azi mă chemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ğigăncuúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Ubi caritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Ui, ui, ui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Un cântec de mărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Un sol venit din cer de sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Unde doi sau trei (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Unde dragoste nu e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Unde-i iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Venim să îi mulĠumim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Venim să-l adorăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
VeniĠi la mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ViaĠa e jocul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Viitorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Vin vremuri câteodată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Vino, Doamne, în inima mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Vino, Duhule Sfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Vivo per lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Voi ceruri vă-nduraĠi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Voi schimba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Voi sunteĠi chemaĠi la libertate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Voi, tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Zâi, Vasile, zâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

349
CUPRINS
PrefaĠă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cântece generale
1. Abba Ojcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Am nevoie de tine, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Am venit în casa ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Astăzi s-a-nălĠat o lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Astăzi să mergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Aú cânta... lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. Aú vrea să-mi dăruieúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8. Azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9. Azi e mare sărbătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
10. Binecuvântat eúti, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
11. Biserică, mama mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
12. Blând, privirea lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Bucuria se naúte-mpreună . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
14. Caut o lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
15. Când Domnul e cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
16. Când eúti aproape de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . 26
17. Când eúti trist úi sufletul Ġi-e greu . . . . . . . . . . . . 27
18. Când viaĠa ne pare lipsită de sens . . . . . . . . . . . . 28
19. CântaĠi Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
20. Cântec de seară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21. Cât de bun e Domnul sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
22. Cât de minunat e Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
23. Cât mai aproape de tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
24. Ce bine e când fraĠii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
25. Ce minune va fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
26. Ce plăcut e, Doamne sfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
27. Cerul e dorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
28. Chemare sfântă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
29. Cum să-Ġi mulĠumesc pentru-atâta iubire? . . . . . 41

351
Cuprins

30. Cum să-Ġi mulĠumesc, Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . 42


31. Dacă două mâini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
32. Dacă eúti nefericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
33. Dăruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
34. Devenire (Oradea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
35. Domnul e păstorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
36. Domnu-i iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
37. Domnul ne cheamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
38. Domnul te cheamă iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
39. După ce o noapte-ntreagă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
40. Eu caut faĠa lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
41. Eu te iubesc, Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
42. Eu v-am ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
43. FaĠa ta o căutăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
44. Fie mărit numele tău . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
45. Fii lângă mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
46. Flori pentru Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
47. Imnul de la Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
48. Imnul de la Timiúoara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
49. Isuse drag, o, bunule Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
50. Isuse bucuria mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
51. Isuse cred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
52. Isuse, tu ne-ai chemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
53. Iubeúte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
54. Iubind, te dăruieúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
55. Iubirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
56. În mâinile lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
57. Laudate Dominum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
58. Leagă-ne, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
59. Mai cautăm-mă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
60. Mai rămâi cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
61. MulĠumim Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
62. Nu mai fi trist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

352
Cuprins

63. Nu mai sunt cuvinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77


64. Noi suntem speranĠa lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
65. Nu te opri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
66. Nu uita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
67. O, Doamne, vino azi la noi . . . . . . . . . . . . . . . . 81
68. Oare ce-om fi noi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
69. Oare la uúă cine-i? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
70. Oriúiunde caut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
71. Păstorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
72. Pâine din cer venită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
73. Pe când seara se coboară . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
74. Precum zăpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
75. Privesc la Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
76. Proiectul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
77. Rămâi cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
78. Regele slavei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
79. Rugăciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
80. Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
81. Să mergem cu toĠii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
82. Slavă îĠi cântă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
83. Speră mereu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
84. Sulfetul meu te doreúte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
85. Sunt aici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
86. Sunt fericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
87. Tatăl nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
88. Te-adorăm în fericire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
89. Te aúteptăm, Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
90. Tineri, voi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
91. ToleranĠă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
92. Tu, care te numeúti iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
93. Tu, Doamne, azi mă chemi . . . . . . . . . . . . . . . . 110
94. Tu eúti cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
95. Tu eúti viaĠa noastră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

353
Cuprins

96. Tu nu pleci niciodată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113


97. Tu nu uiĠi să mă iubeúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
98. Unde-i iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
99. Venim să îi mulĠumim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
100. Venim să-l adorăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
101. VeniĠi la mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
102. ViaĠa e jocul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
103. Viitorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
104. Vin vremuri câteodată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
105. Vino, Doamne, în inima mea . . . . . . . . . . . . . . 123
106. Voi schimba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
107. Voi sunteĠi chemaĠi la libertate . . . . . . . . . . . . 124
108. Voi, tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Duhul Sfânt
109. Când în mine este Duhul Sfânt . . . . . . . . . . . . 127
110. Spirite sfânt, izvorul iubirii . . . . . . . . . . . . . . . 128
111. Vino, Duhule Sfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Sfânta Maria
112. Ave Maria, mamă cerească . . . . . . . . . . . . . . . 130
113. Ave, Steaua mării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
114. Domnul Ġi-a dat un veúmânt de slavă . . . . . . . 132
115. Fecioara la munte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
116. Fii slăvită, o, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
117. În astă zi frumoasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
118. În suflet cu iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
119. O, Marie, o prea dulce mamă . . . . . . . . . . . . . 138
120. Magnificat (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
121. Maria, lumină lină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
122. Maria, mama mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
123. Maria, tu eúti a lumii mamă . . . . . . . . . . . . . . . 142
124. Marie, întoarceĠi privirea . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

354
Cuprins

125. Nume preadulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144


126. Tu ce sfântă eúti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Doamne, îndură-te
127. Dă-mi a ta iertare părinte . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
128. Dintru-adâncuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
129. Tată, am păcătuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
130. Tată bun, venim la tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
131. Tu, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Gloria
132. CântaĠi cu bucurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
133. Doamne, mărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
134. Gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
135. Întregul univers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
136. Fii preamărit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
137. Mărire, mărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
138. Slavă de-a pururi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
139. Sus în cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
140. Sus în cer Domnului preamărire . . . . . . . . . . . 157
141. Un cântec de mărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
142. Aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
143. Aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
144. Aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
145. Alelu, aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
146. Cânt lui Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Ofertoriu
147. Dacă-n viaĠă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
148. Doamne, după cum Maria . . . . . . . . . . . . . . . . 163
149. Doamne preasfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
150. Doamne sfinte, îĠi mulĠumim . . . . . . . . . . . . . . 164
151. Rodul muncii noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

355
Cuprins

152. TransformaĠi în Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166


153. Sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
154. Sfânt (după misa Danke) . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
155. Sfânt (Osana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
156. Sfânt Domnul Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . 168
157. Sfânt eúti, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
158. Sfânt, sfânt, sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
159. Pace Ġie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
160. Mielul lui Dumnezeu (mi) . . . . . . . . . . . . . . . . 171
161. Mielul lui Dumnezeu (si) . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
162. Mielul lui Dumnezeu (Lidia Petrescu) . . . . . . 172

Advent
163. Dorit Mesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
164. Emanuele, vino! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
165. ùi iată, îngerul Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
166. Un sol venit din cer de sus . . . . . . . . . . . . . . . . 177
167. Voi ceruri vă-nduraĠi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Crăciun
168. Adeste fidelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
169. Am plecat să colindăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
170. Anul nou cu bucurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
171. Astăzi s-a născut Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
172. Cântă-n coruri mii úi mii . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
173. Ce-aĠi văzut, păstori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
174. Clopote sună . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
175. Colindă tristă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
176. Colidăm, colindăm, iarna . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
177. Deschide uúa, creútine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
178. Domnul nostru pe pământ azi a venit . . . . . . . 189
179. E ajun de Crăciun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
180. E lumină-n miez de noapte . . . . . . . . . . . . . . . 191

356
Cuprins

181. Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192


182. Hai la iesle la Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
183. Iată, vin colindători . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
184. Ideal suprem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
185. Inima va cânta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
186. Îngerii-n a noastre plaiuri . . . . . . . . . . . . . . . . 197
187. Într-o noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
188. Larg deschideĠi poarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
189. Moú Crăciun cu plete dalbe . . . . . . . . . . . . . . . 200
190. Negurile nopĠii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
191. Ninge iar, nige iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
192. Noapte de vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
193. O seară frumoasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
194. SculaĠi gazde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
195. Sus la poarta raiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
196. Tot în iesle, Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
197. Tu te cobori din ceruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Postul Mare
198. A bătut la uúa ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
199. Azi, creútinilor, să plângeĠi . . . . . . . . . . . . . . . 211
200. Azi Isus Cristos te cheamă . . . . . . . . . . . . . . . 213
201. Baraba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
202. Calea Sfintei Cruci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
203. Când nenorociri, necazuri . . . . . . . . . . . . . . . . 218
204. Doamne, nu uita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
205. FraĠi creútini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
206. Golgota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
207. La picioarele crucii tale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
208. Nu-i loc pentru credinĠă pe pământ . . . . . . . . . 223
209. O, Isuse, Domnul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
210. Sus pe muntele Calvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
211. ùi eu, úi tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

357
Cuprins

Paúte
212. Când plaiu-n primăvară . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
213. CântaĠi Domnului, căci din morĠi a înviat! . . . 228
214. Cerul albastru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
215. Cristos a biruit mormântul . . . . . . . . . . . . . . . . 230
216. Cristos a-nviat, Cristos a-nviat . . . . . . . . . . . . 231
217. Din mormânt învie Domnul . . . . . . . . . . . . . . . 232
218. E viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
219. Toate popoarele bateĠi din palme . . . . . . . . . . . 234

Cântece scurte
220. Cânt aleluia Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
221. Cântă, suflete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
222. Cumbaya, my Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
223. Ine ma tov (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
224. Jubilate Deo (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
225. Misericordias Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
226. Laudate omnes gentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
227. Nu-Ġi fie teamă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
228. Rege al regilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
229. Sfinte Dumnezeule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
230. Ubi caritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
231. Unde doi sau trei (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Cântece de voie bună


232. A mai trecut un an prin noi . . . . . . . . . . . . . . . 245
233. Am iubit doi ochi albaútri . . . . . . . . . . . . . . . . 247
234. Andrii Popa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
235. Aseară Ġi-am luat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
236. Aúa-mi vine câteodată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
237. Atât de singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
238. Canarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
239. Caravanele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

358
Cuprins

240. Căciula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256


241. Cântec pentru prieteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
242. Cântec úoptit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
243. Cât mi-e dor de ochii tăi . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
244. Decembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
245. Doi ochi căprui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
246. Drumurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
247. Fata din vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
248. Fără tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
249. Floare de colĠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
250. Floarea iubirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
251. Fotoliul din odaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
252. Haidi, hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
253. Haiducii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
254. Lacrimă de dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
255. Mă dusei să trec la Olt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
256. Mielul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
257. Mi-o zâs mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
258. Mugur de fluier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
259. MulĠumesc, iubita mamă . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
260. Ninge pe Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
261. Noapte de vară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
262. Nu se merge-n cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
263. Ochii tăi, iubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
264. Omul bun úi pomul copt . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
265. Plânge mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
266. Pseudofabulă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
267. Radu mamii, Radule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
268. Rugă pentru părinĠi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
269. Săracă inima mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
270. Sunt sărac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
271. ùapte văi úi-o vale adâncă . . . . . . . . . . . . . . . . 294
272. ùi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

359
Cuprins

273. Taina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297


274. Trandafir de la Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
275. Trec Ġiganii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
276. TreceĠi batalioane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
277. Tu, Ardeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
278. ğigăncuúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
279. Ui, ui, ui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
280. Unde dragoste nu e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
281. Zâi, Vasile, zâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Succese internaĠionale
282. Azzurro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
283. Guantanamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
284. Hotel California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
285. La Bamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
286. Last Christmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
287. Let it be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
288. Matilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
289. My heart will go on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
290. Please forgive me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
291. Santa Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
292. Vivo per lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Acorduri de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329


Alte acorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

360