Sunteți pe pagina 1din 24

CALCULUL ECONOMIC

PENTRU PROIECTUL DE LICENTA

1. STABILIREA VALORII INVESTIŢIEI

• Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor


• Valoarea utilajelor supuse montării
• Valoarea utilajelor nesupuse montării
• Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar
• Valoarea primei dotări cu mijloace circulante

1.1. Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor


Element Preţ unitar Suprafaţă Preţ total
construcţie ( lei/m2) (m2) (lei)
a) Teren a.1. Construcţie industrială
a.2. Pavilion administrativ
a.3. Spaţii anexe
a.4. Spaţii acces, circulaţie, zonă
verde
Preţ total teren
b) Clădiri b.1. Clădire industrială
b.2. Clădiri anexă
Preţ total clădiri
c) Amenajări c.1. Zone de circulaţie
c.2. Spaţii verzi
Valoare totală Cap. 1.1. (a + b+ c)

1.2. Valoarea utilajelor supuse montării


Nr. Denumire utilaj Valoare Necesar Valoare totală
crt. unitară (buc) (lei)
(lei/buc)
1
2
3
...
n
Valoare totală utilaje x x
Cheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor)
Cheltuieli montaj (10% din valoarea utilajelor)
Valoare totală Cap. 1.2.

1.3. Valoarea utilajelor nesupuse montării


Nr. Denumire utilaj Valoare Necesar Valoare totală
crt. unitară (buc) (lei)
(lei/buc)
1
2
3
...
1
n
Valoare totală utilaje x x
Cheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor)
Valoare totală Cap. 1.3.

1.4. Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar


Sectoare Obiecte Valoare Nr. Bucăţi Valoare totala
mobilier/obiecte de unitară (lei)
inventar (lei/buc)
1
2
3
...
n
Valoare totală Cap. 1.4.

1.5. Valoarea primei dotări cu mijloace circulante

1.5.1. Aprovizionarea cu materie primă


Element Necesar Nr. Cantitat Preţ Valoare
zilnic zile e totala totală
(kg/zi) (kg) ( lei/kg) (lei)
Necesar pentru prima fabricaţie
Stoc de siguranţă
Rezervă întoarcere bani (max. 7
zile)
Valoare totală Cap. 1.5.1.

1.5.2. Aprovizionare cu materii auxiliare, ambalaje, etichete


Element Necesar Nr. Cantitat Preţ Valoare
zilnic zile e totala totală
(kg/zi) (kg) ( lei/kg) (lei)
Materie auxiliară 1
Materie auxiliară 2
...
Ambalaje
Etichete
Valoare totală Cap. 1.5.2.

1.5.3.Aprovizionare materiale
Element Necesar zilnic Preţ Valoare totală
(kg/zi) ( lei/kg) (lei)
Materiale igienizare
Reactivi analize
Certificate de calitate
Echipament protecţia muncii
Formulare evidenţă
Abonamente sector economico-
juridic
Valoare totală Cap. 1.5.3.

1.5.4. Promovare, reclamă şi publicitate, activitate de prospectare a pieţii, precontracte


2
Preţ producţie estimat, lei/kg
Producţie totală, kg/an (estimare)
Valoarea totală a producţiei, lei/an (estimare)
Profit estimat, lei ( 5...15%)
Cotă din profit pentru promovare, etc. (cca..3% din
profit)
Total Cost promovare, reclamă etc.( lei) – Cap.
1.5.4.

1.5.5. Taxe avizare şi licenţă de fabricaţie ( 10-50.000 lei, funcţie de complexitate)

1.5.6. Aprovizionarea cu materiale de întreţinere, reparaţii şi piese de schimb

Cotă din valoarea utilajelor 3%


Valoare, lei

1.5.7. Asigurări (cca. 1% din valoarea investiţiei) şi fond de risc pentru lansarea producţiei
(contravaloarea producţiei pentru 0,5-3 zile)

RECAPITULAŢIE Valoare
(lei)
Valoare Cap. 1.1.
Valoare Cap. 1.2.
Valoare Cap. 1.3.
Valoare Cap. 1.4.
Valoare Cap. 1.5.
VALOAREA TOTALA A
INVESTIŢIEI

Obs.: Valorile calculate la investiţie sunt valori cu TVA inclus.

2. STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU PRIMA LUNA DE


FUNCTIONARE
2.1. Cheltuieli cu materiile prime
3
Element UM Necesar Necesar Preţ unitar Valoare
zilnic lunar (lei/UM) Zi Luna
1
2
...
Total materii prime

2.2. Cheltuieli cu materiile auxiliare, ambalajele


Element UM Necesar Necesar Preţ Valoare
zilnic lunar unitar, Zi Luna
lei/UM
Materiile
auxiliare
Ambalajele
Total materii auxiliare, ambalaje

2.3.Alte cheltuieli materiale (ambalaje externe, etichete, materiale igienizare, formulare,


echipamente protecţie, abonamente ş.a.)
Zi Luna

2.4.Cheltuieli de transport
Cotă transport (faţă de 2.1 + 2.2 + 3,5%
2.3)
Cheltuieli transport Zilnic
Luna

2.5.Cheltuieli cu utilităţile
Element UM Preţ unitar Necesar zilnic Necesar lunar
(lei/UM) Cantitate Valoare Cantitate Valoare
Energie kWh
electrică
Apă rece m3
Apă caldă m3
Abur kg
Gaze m3
Aer m3
comprimat
Total utilitati

2.6.Cheltuieli cu salariile
Tabel Salariati si salarii nete
Nr. Denumire post Numar Salariu net lunar Total
Crt. salariati (lei) (lei)
1 Muncitori
2 Ingineri
3 Tehnicieni
4 Maistri
5 Director

4
6 Financiar – contabil
7 Producţie
8 Desfacere
9 Sector administrativ
10 Protecţia muncii
11 Şoferi
12 Asistent manager
13 Paza
Total cheltuieli nete lunare de personal

2.7.Cheltuieli de întreţinere – reparaţii a mijloacelor fixe


Element Cotă lunară Valoare lunară
(%) (lei)
Utilaje 1,00 %
Clădiri 0,15 %
Total

2.8. Cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe


Element Durata de amortizare Valoare lunara
Ani Luni (lei)
Utilaje 10 120
Clădiri 40 480
Mobilier 5 60
Total

2.9. Cheltuieli generale de sectie (birotică, furnituri, imprimante, telefon, fax, reclamă, protocol)
Specificatie Valoare (lei)
Cifra de afaceri estimată (lei/an)
Cotă pentru cheltuieli generale (max. 3% din cifra de afaceri)
Cheltuieli generale de sectie - lunare

2.10. Cheltuieli cu creditele


Anul Credit Dobândă
Rată anuala Credit ramas de Rata dobanda Dobândă Dobândă lunara
credit ( lei) achitat (lei) anuala (%) an (lei/an) (lei)
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Total

2.11. Cheltuieli generale ale societăţii comerciale. Se vor aprecia funcţie de complexitatea
societăţii (se poate utiliza 0-15% faţă de costul secţiei, recomandăm 5%).

3. ANTECALCULAŢIA DE PREŢ

5
3.1. Tabel pret cost

Nr.crt. Elemente de pret de cost Valoare lunara


(lei)
1 Cheltuieli cu materia primă
2 Cheltuieli cu materiile auxiliare
3 Cotă aprovizionare ( transport materii prime şi auxiliare)
4 Alte cheltuieli materiale
5 Cheltuieli cu utilităţile
6 Total fond salarii
7 Cheltuieli de întreţinere – reparaţii
8 Cheltuieli de amortizare
9 Cheltuieli cu dobânzile, comisioanele bancare
10 Total valorificari subproduse si produse secundare
I. COST DE PRODUCTIE (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10)
11 Cheltuieli generale de sectie
II. COST DE SECTIE (I +11)
12 Cheltuieli generale ale societăţii comerciale (inclusiv salarii)
III. COST DE FABRICA
13 Profit (rata profitului: 5-15%)
IV. TOTAL PRET

Observaţii:
După aflarea costului total se poate defalca şi un cost sortimental
Cheltuielile sunt considerate la valoarea fără TVA.

3.2. TABEL CU PRODUSELE REALIZATE PRIN PROIECT


Nr. Sortiment Preţ produs TVA Pret de Cantitate Valoare
crt livrare anuala
(lei/UM) (lei) (lei/UM) (UM) (lei)
1
2
...
n
Total valoare venituri din vanzari = Cifra de afaceri

4. INDICATORI DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ

Indicator Valoare
Cifra de afaceri ( total valorificări), lei
Profitul anual (inclusiv rezultat din valorificare produse secundare), lei
Rata profitului ( profit anual/cifra de afaceri )
Durata de recuperare a investiţiei (valoarea investiţiei/profit), ani
Coeficientul de eficienţă a investiţiei (1/durata de recuperare), ani-1
Producţie anuală, t
Productivitatea muncii-cantitativ (producţia anuala/număr salariaţi), (t/an)
Productivitatea muncii-valoric (cifra de afaceri/număr salariaţi), (lei/an)

6
II. CALCULUL ECONOMIC AL OBIECTIVULUI PROIECTAT
EXPLICAŢII – COMENTARII – DETALII – EXEMPLE PENTRU
UTILIZAREA TABELELOR CENTRALIZATE

CONSIDERAŢII GENERALE

Calculul economic al obiectivului proiectat va putea decide, în condiţiile în care activitatea


este profitabilă, dacă preţurile produselor pe care le veţi aduce pe piaţa alimentară sunt competitive.
Aceasta deoarece orice proiect care se dovedeşte neprofitabil este un proiect inutil,
profitabilitatea activităţii economice este dincolo de orice ingerinţă socială, politică, religioasă.
Calculul economic al obiectivului economic proiectat pe care vi-l propunem pleacă de la
premiza că o parte din cheltuielile privind imobilizările necorporale a fost asigurată de o societate
comercială oarecare, societate care va asigura desfăşurarea proiectului dumneavoastră.
Aceste cheltuieli necorporale efectuate se referă la cheltuielile de constituire (ocazionate de
înfiinţarea societăţii comerciale sau de modificarea actui constitutiv privind includerea în obiectul
de activitate a activitatii specifice proiectului), cheltuielile de cercetare – dezvoltare (inclusiv costul
acestui proiect) sau cheltuielile pentru software (software existent la pornirea proiectului).
Modelul de calcul sugerează din start posibilitatea unor aproximări (hai să le spunem
„inginereşti”) care să poată simplifica un calcul economic prea riguros, având grijă ca aceste
aproximări sa majoreze cheltuielile şi sa diminueze veniturile (principiul prudentei).
Mijloc fix este acel bun fizic (sau un complex de bunuri, de exemplu o instalaţie) care
îndeplineşte o funcţie economică omogenă, întrunind cumulativ următoarele condiţii:
a) are o valoare mai mare decât cea prevăzută de lege;
b) are o durată de funcţionare mai mare de un an.
Mijloacele fixe se amortizeaza pe toata durata de viata normata pentru existenta lor.
Un obiect de inventar are durata de funcţionare mai mică de un an si o valoare mai mică
decât valoarea prevăzută de lege. Obiectele de inventar se amortizeaza, de obicei integral, la data
darii lor in exploatare, sau pana la max.3 ani.

1. STABILIREA VALORII INVESTIŢIEI

Cap.1.1. - Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor


Conform etapelor de proiectare, în momentul efectuării calculului economic se cunosc atât
amplasările generale cât şi cele de producţie.
Preţuri orientative pentru terenuri :
- intravilan (urban) : 200-600 E/ m2;
- intravilan (comunal) : 10- 40 E/ m2;
- extravilan : 3-15 E/ m2.
Recomandam alegerea terenului in extravilan, cu conditia ca acesta sa aiba acces imediat la
utilitati (energie electrica, apa, abur, gaz metan, evacuare ape reziduale, acces la drumuri nationale
sau/si cale ferata).
Preţuri orientative pentru construcţii:
- apartamente bloc: 500 - 1000 E/ m2
- apartamente lux, vile: 800-1300 E/ m2
- construcţii industriale :
- modul 3,5- 4,0 m înălţime: 300-500 E/ m2
- pentru fiecare metru in plus de inaltime, sporul este de 100 – 350 E/ m2;
- clădiri anexa: 70-125 E/ m2
Precizam ca achizitionarea terenului va fi insotita de obtinerea Certificatului de urbanism,
cu toate avizele pe care acesta le solicita (mediu, pompieri, Directia de sanatate publica, Autoritatea
sanitar-veterinara si siguranta alimentelor etc). Dupa obtinerea Certificatului de urbanism se va

7
executa un Proiect tehnic pentru constructie si in baza acestuia se va obtine Autorizatia de
constructie. Recomandam includerea cheltuielilor ocazionate de obtinerea avizelor in costul global
al constructiei, in valoare de max. 3% din valoarea acesteia.
Pe terenurile achiziţionate se vor delimita urmatoarele zone (conform Planului general de
amplasare al obiectivului proiectat):
- construcţii ( industriale, anexe);
- cai de circulaţie (rutieră, feroviară, pietonala);
- spaţii verzi.
Pentru aceste amenajări sunt estimate următoarele preţuri:
- spaţii verzi: 2,5 – 7,0 E/ m2;
- cale rutieră bituminată, cimentată sau pietruită: 135-180 E/ m2;
- cale pietonala: 20-45 E/ m2;
- cale ferată: 300 E/m (metru liniar).
Nota: Activele de natura constructiilor si amenajarilor pe teren se amortizeaza.
Terenurile nu se amortizează.

Cap. 1.2., 1.3., 1.4. - Valoarea utilajelor si mobilierului


Utilajele care necesita montaj – Cap.1.2., vor incorpora în valoarea lor cheltuielile de
transport si de montaj, anume:
- cheltuielile de transport se estimează la max. 3,5% din valoarea utilajelor;
- cheltuielile de montaj se estimează la max. 10% din valoarea utilajelor.
La Cap.1.3. vor fi introduse toate utilajele care nu necesita montaj, la care se adauga si
aparatura de calcul (inclusiv software-ul), care se încadrează în categoria mijloacelor fixe.
Orientativ sunt prezentate diferite preţuri de utilaje, cu recomandarea de a se folosi preţuri
actualizate, cât mai aproape de data finalizării proiectului (anexe preţuri utilaje).
La Cap.1.4. Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar, se vor prevedea reperele
pentru tot mobilierul necesar şi pentru toate obiectele de inventar din secţiile de producţie, secţiile
anexe, laboratoare, birouri. Principial, nu există restricţii, dotarea rămânând la latitudinea
proiectantului, dar limitarea vine din faptul că mobilierul intră la mijloace fixe, ceea ce inseamna
amortizare, care va afecta preţul produselor. Obiectele de inventar nu se achiziţionează cu rezerve
sau stocuri. Proiectantul poate impune la acest capitol un anumit procent din investiţie.
Recomandam utilarea fiecarui birou cu minim urmatoarele: calculator, masa, fiset, cuier, 3
scaune, aer conditionat.
Pentru dotarea laboratoruli uzinal se va tine cont de complexitatea investigatiilor necesare si
se va aproxima o suma initiala globala de investitie:
- pentru un laborator de mici dimensiuni apreciem ca dotarea initiala cu mobilier,
aparatura si reactivi este in valoare de cca. 100.000 lei;
- pentru un laborator mai complex aceasta suma poate creste pana la 1 mil.lei.
Nota: Se va calcula amortizarea pentru valoarea totală a Cap. 1.2., 1.3., 1.4.

Cap.1.5. - Valoarea primei dotări cu mijloace circulante


1.5.1. Aprovizionarea cu materii prime
Vor fi necesare fonduri pentru achiziţionarea materiei prime pentru primul ciclu de
fabricaţie. Se va include si achiziţionarea unui stoc de siguranţă pentru producţie.
Nota: Stocul de siguranta pentru productie va fi stabilit de cadrul didactic coordonator al proiectului
de licenta.
În calcul s-a introdus şi necesitatea unor fonduri pentru achiziţionarea de materii prime în
situaţia reală a economiei româneşti în care revenirea banilor (încasarea valorii produselor livrate)
se face cu o întârziere medie de 7 zile (in termeni legali la aceasta data este acceptata decontarea in
max 30 zile). Practic este ca şi o finanţare a unui stoc de rezervă peste stocul de siguranţă, numai că
pentru stocul de siguranţă trebuie să existe proiectate spaţii de depozitare, iar pentru acest stoc de
rezervă nu trebuie proiectate decât lichiditati bancare.
1.5.2. Aprovizionarea cu materii auxiliare, ambalaje, etichete
8
Se vor prevedea fonduri pentru achiziţionarea tuturor reperelor necesare pentru un interval
de 15-30 zile (anexa preţuri materii auxiliare, ambalaje, etichete).

1.5.3. Aprovizionarea cu materiale


Materialele vor fi aprovizionate pentru perioade diferenţiate, funcţie de utilizarea acestora:
- pentru materialele de igienizare: 7-15 zile;
- pentru reactivi de analize: 30 de zile;
- pentru formulare: certificate de calitate, formulare contabile, abonamente din sectorul
economico-juridic etc. : minim 30 de zile;
- pentru echipamente de protecţie: minim 3 luni.
Consum de detergenti si desinfectanti:
- pentru pavimente, pereti : 1leu/mp/zi.
- utilaje: 1-10 lei/utilaj, functie de complexitatea acestuia.
Costul echipamentului de protectie se estimeaza, functie de complexitatea locului de munca,
intre 100-300 lei/echipament (halat, boneta/basma, cizme, sort din zale, vesta matlasata, geaca
captusita etc.).
Nota: Dacă există materiale cu un necesar mare în funcţionarea obiectivului, timpul pentru care se
va face aprovizionarea se va diminua si va fi stabilit cu ajutorul conducatorului de proiect.

1.5.4. Promovare, reclamă şi publicitate, activitate de prospectare a pieţii,


precontracte.
Exemplul dat în tabel se încadrează în limitele normale şi legale. Se poate proiecta o
campanie de publicitate mai sustinuta, agresivă, bazată pe un Plan de marketing, vizand un profit
mai bun, care inseamna cheltuieli suplimentare.
Facem precizarea ca din punct de vedere legal, suma deductibila pentru acest tip de
cheltuieli reprezinta max.3% din cifra de afaceri preconizata. Depasirea acestui procent, posibila in
cazul unor campanii publicitare), va avea drept consecinta cresterea cheltuielilor si deci diminuarea
profitului. Modul de promovare al produselor rămâne o componentă de proiectare pentru fiecare
proiect.

1.5.5. Taxe avize şi licenţe de fabricaţie


Nivelul taxelor este strict informativ si se apreciaza la valoarea de cca.10-50.000 lei. Aceasta
presupune că celelalte taxe (racordare la energia electrică, racordare reţea gaze – apă – canalizare
etc.) au fost plătite în cadrul cheltuielilor de construcţii.
Pot fi prevăzute la acest capitol şi alte taxe pe care le estimează proiectantul, inclusiv taxe de
şcolarizare de scurtă durată pentru personalul angajat în domeniul producţiei, igienei, controlului de
calitate sau al marketingului.

1.5.6. Aprovizionarea cu materiale de întreţinere, reparaţii şi piese de schimb


Dacă procesul tehnologic proiectat necesită un alt procent din valoarea utilajelor se va
preceda la înlocuirea celui înscris în tabel. Pentru situaţii normale procentul înscris în tabel este
maximal.

1.5.7. Asigurări şi fond de risc pentru lansarea producţiei


Asigurarea investiţiei este obligatorie. Se estimează valoarea ratei anuale de 1% din valoarea
investiţiei. Asigurare pentru riscuri din activitatea manageriala – 0,5% din cifra de afaceri lunara.
Fondul de risc pentru lansarea producţiei va fi funcţie de complexitatea producţiei.
Presupune un necesar de fonduri pentru punerea in functiune si calibrarea liniilor tehnologice, egal
cu cu valoarea producţiei pentru o perioadă de 0,5 - 3zile.

9
2. STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU PRIMA LUNA DE FUNCTIONARE

Cap.2.1., 2.2., 2.3. Pentru a stabili cât mai riguros preţurile produselor finite, va trebui să se
facă o estimare corecta a cheltuielilor zilnice, lunare sau anuale cu materiile prime, materialele si
alte cheltuieli.
Pentru cazuri deosebite, când nu se poate izola partea proiectată pe fragmente zilnice, se va
proceda la un calcul al cheltuielilor pe cicluri de fabricatie, urmand ca in final sa se stabileasca
cheltuielile lunare sau anuale, pe baza numarului de cicluri de fabricatie.
Necesarul de materii prime va fi extras din bilantul de materiale. Nu se vor lua in
consideratie nici un fel de stocuri, in sensul ca se vor trece in tabel doar materiile prime utilizate in
procesul de fabricatie.
Pentru cheltuielile de transport (Cap. 2.4.) s-a ales o valoare medie de 3,5% faţă de valoarea
materiilor prime, materiilor auxiliare şi materialelor transportate.
Nota: Dacă această cotă se dovedeşte insuficientă sau excesivă, se va proceda la modificarea ei
conform indicaţiei exprese a conducătorului de proiect.
Cap.2.5.Cheltuieli cu utilitatile - preturi orientative:
- energie electrica: 0,35 lei /kwh;
- gaze naturale: 23,5 lei/Kj;
- apa rece: 2 lei/mc;
- evacuare apa/ canal: 0,8 lei/mc;
- apa calda: 16 lei/mc;
- abur tehnologic: 95,30 lei/Gcal.
Igienizarea curenta se executa cu muncitorii din sectie la finele ciclului de fabricatie si
cuprinde, de principiu, urmatoarele operatiuni:
- precuratire cu apa rece (cca.10 l/mp);
- curatire cu apa calda si detergenti (10 l/mp);
- clatire cu apa rece (10 l/mp)
Serviciile de igienizare specializate, care se executa obligatoriu la sfarsitul programului de
lucru, de catre un personal specializat, presupun un coonsum de apa rece de 10 l/mp si apa calda 5
l/mp. Cantitatile de apa vor fi raportate la suprafetele active de productie (sali de fabricatie, holuri
de transport, depozite).
Determinarea cheltuielilor pentru salarii (Cap. 2.6.)
Salariul net este salariul pe care il ridica efectiv fiecare salariat din firma.
Salariul brut este compus din salariul net, la care se adauga contributiile angajatului, in
procent de 32,00% (conform tabelului de mai jos). Se determina astfel :
Total salarii brute = Total salarii nete x 100/68
Total Fond salarii inseamna Total salarii brute la care se adauga contributiile
angajatorului, in procent de 28,10%(conform tabelului de mai jos). Se determina astfel:
Contributiile angajatorui = Total salarii brute x 28,10 %
Total Fond salarii= Total salarii brute + Contributiile angajatorului
Aceste fonduri sunt suportate de societatea drept total cheltuieli salariale lunare.

TABEL cuprinzand contributiile legale aferente platii salariilor (denumire, cuantum)


Nr. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială Angajat Angajator
Crt. (%) (%)
1 Cheltuieli privind asigurari sociale (CAS) 10,50 20,80
2 Cheltuieli privind asigurari de sanatate (CASS) 5,50 5,20
3 Cheltuieli privind somajul 0,50 0,50
4 Cheltuieli privind accidente, fond unic sanatate, fond - 1,60
garantare plata salarii, ITM (25+0,85+0,25+ 0,25)
5 Impozit pe venit brut 16,00 -
TOTAL CONTRIBUTII 32,00 28,10

10
Cap. 2.7. Cheltuieli de întreţinere - reparaţii. Aceste cheltuieli sunt variabile şi este de
preferat să fie minime. În limita unui sistem de reparaţii planificat putem accepta ca maxime
procentele din tabel.
Nota: Dacă specificul unor utilaje necesita acordarea unui alt procent, proiectantul o va face sub
aprobarea conducătorului de proiect.

Cap. 2.8. Cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe. Conform Legii 15/1994 si a Legii
contabilitatii nr.82/1992, politica de amortizare constituie un instrument managerial important
(amortizarea alimentând fondul de dezvoltare) şi competenţa stabilirii regimului de amortizare
rămâne administratiei societăţii comerciale ( în cazul nostru, proiectantului).
Regimul de amortizare este linear, iar durata de viata a utilajelor este cea inscrisa in tabel,
preluata din Anexa la Legea 15/1994.
De remarcat că valoarea programelor software este înglobata în valoarea tehnicii de calcul,
amortizându-se într-o perioadă de 3 ani.

Cap. 2.9. Cheltuieli generale de sectie. Aceste cheltuieli sunt variabile, cota de 3% din cifra
de afaceri estimată fiind orientativă, maximală şi aplicabilă atunci când cheltuielile secţiei se pot
distinge clar. De cele mai multe ori la nivelul secţiei aceste cheltuieli sunt mult mai mici,
cheltuielile deplasându-se către cheltuielile generale ale societăţii comerciale.

Cap. 2.10. Cheltuieli cu creditele. Creditul este acordat pentru o perioadă de 1-5 ani, acest
lucru presupune rambursarea acestuia în rate egale, anuale, eşalonate pe 1 – 5 ani.
Costul creditului inseamna mai multe elemente de cheltuieli:
- plata comisioanelor bancare: max 10% ;
- plata dobanzii: lunar, trimestrial, semestrial sau anual;
Dobânda poate fi calculată în două modalităţi:
a) descrescător;
b) liniar.
În regim descrescător: se va calcula dobânda la suma rămasă, adică:
- primul pas va fi calculul la valoarea întreagă a creditului;
- pasul doi va fi calculul la valoarea ramasa a creditului (s-a scazut din valoarea intreaga a
creditului prima rată);
- pasul final va fi dobânda la ultima rată a creditului.
În regim liniar: se va proceda la calculul valorii total al dobânzii conform regimului descrescător şi
apoi se calculeaza media acestor rate. In locul unor rate inegale, R1 >R2>R3>R4>R5, se va plăti o
rată medie, Rm, calculata conform formulei:
R1 + R2 + R3 + R4 + R5
Rm = în fiecare an: R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = Rm
5
Condiţia obligatorie pentru ca o societate comercială sa aiba capacitatea de a plati rata
creditului va fi ca profitul să fie mai mare sau cel putin egal cu rata de credit. Aceasta semnifica
faptul ca din activitatea desfasurata, firma va fi capabila sa-si achite cheltuielile financiare
ocazionate de angajarea creditului.

Cap. 2.11. Cheltuieli generale ale societăţii comerciale. Aceste cheltuieli includ sumele
necesare pentru functionarea societatii si care nu au fost incluse pana acum pe costuri.
Tabel Valorificarea subproduselor
Valorificare subproduse si produse Cantitate lunara Preţ mediu Valoare
secundare (kg) (lei/kg) (lei)

Total valorificari subproduse si produse secundare

11
PREŢURI ORIENTATIVE

Preţurile sunt exprimate în USD. Acolo unde sunt exprimate în lei, trebuie să se ţină cont că la data
editării 1USD = 26 000 lei.
Preţurile nu includ TVA.

MIXTURI, ADITIVI, CONDIMENTE

Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg


Oferta produselor „VILMA”
1. AMIDON DE CARTOFI 1,35
2. AROMĂ POIVRE LUTETIA 7,8
3. AROMĂ POIVRE PRESTIGE 7,5
4. AROMĂ BEEF ( JEAJER) 10
5. AROMĂ BACON (GIVAUDAN) 22
6. AUFFSCHNITT 10,5
7. BOUQUET JAMBON NR. 6 16,25
8. BIERWURST 9
9. CARRAGENAAN 17
10. CAZEINAT DE SODIU 13
11. COLOROUGE VR 15 8,4
12. CABANOS 9,6
13. CONDIMENT PENTRU PUI 7,4
14. CONDIMENT PENTRU PATE 11,8
15. COLORANT LUTTGE ( OREZ FERMENTAT) 9
16. CAZEINAT DE SODIU 13
17. DRY SALAMI 8,5
18. FRANKFURTER 8
19. FILET KRAKAUER 6,79
20. GLUTAMAT 6,5
21. GELATINĂ 10,14
22. GLUTONI M1 5,27
23. GLUTONI SEC ITALIAN 4,5
24. HAMBURGER 8,92
25. MIX ŢIGĂNESC 9,2
26. MIX CÂRNAŢI TRADIŢIONALI 5,7
27. MIX CÂRNAŢI POLONEZI 8,5
28. MIX CREMWURŞTI 4,8
29. MIX PARIZER 5,5
30. MORTADELA 6,6
31. MIX DEMISEC 8,5
32. PH 8 4,4
33. PENTAPHOS SP 4,5
34. PROTEINĂ COLAGENICĂ 8,5
35. PROTIBEL K 7,2
36. PENTAROMĂ RM1 4,5
37. PENTAROMĂ SEC ITALIAN 4,5
38. PARIZER A 8,5
39. PARIZER B 7,5
40. PEPPERONI 8,5
41. PLASA O16 0,3
42. RCB 3
43. SCHINKENWURST 8,5
12
Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg
44. SUPPER FIX 1% 3,22
45. USTUROI FULGI 6,5
46. USTUROI PUDRĂ (LUTTGE) 5,5
47. VILMA SUPPER 9,3
48. VILMA HAM 12
49. VILMA 2000 6,5
50. VIAROME 14
Oferta Firmei Trumf Impex SRL
1. KUTRAL (FOSFAT, ÎNTĂRITOR, GUST, ANTIOXIDANT, 2,7
COLORANT)
2. POLIFOSFAT TRUMF ( TRIPOLIFOSFAT DE SODIU) 2,350
3. FOSFAT K 3,9
4. ŞUNCĂ 50% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI) 5,0
5. ŞUNCĂ 60% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI) 5,0
6. ŞUNCĂ 80% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI) 4,8
7. ŞUNCĂ 80% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI 4,8
PASĂRE)
8. LUNCHEON MEAT COMBI 5,1
9. KASIL (ADITIV PENTRU ŞUNCI) 2,5
10. EKOM IV (50% PROTEINE + FIBRE VEGETALE) 2,7
11. EKOM V (70% PROTEINE + FIBRE VEGETALE) 2,4
12. COLATOX 1 (ADITIV SALAMURI CRUDE) 8,0
13. COLATOX 2 (CONSERVE DE CARNE) 8,0
14. KOLAN VS (SOLUŢIE ÎNMUIAT ŞORIC) 5,2
15. INJEKTA 25 LICHID 6,2
16. INJECTA VS PULBERE 4,7
17. FOSFAT PENTUR INJECTAREASCORBAT PENTUR 2,5
INJECTAT
18. INJECTA SUPER (40% EXTENSIE) 5,7
19. EMULIN ( EMULGATORI PENTRU PATEURI) 5,9
20. KOMPONENT PATE (ADITIV ) 6,7
21. BURGUND PATE ( CONDIMENT) 5,6
22. PROVENSAL PATE (CONDIMENT) 5,6
23. CREME PATE (CONDIMENT) 5,6
24. PARIZER, CREMWURSTI PORC, VITĂ L (FOSFAŢI, 3,8
ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE,
CONDIMENTE, AROME NATURALE)
25. PARIZER C, PASĂRE L (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,3
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
26. PARIZER MAGHIAR PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,3
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
27. PARIZER COMBI (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,34
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
28. POLONEZ PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,34
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
29. SALAM DE VARĂ PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,34
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
30. SALAM ITALIAN PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,30
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
31. SALAM DE ŞUNCĂ PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 3,85

13
Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
32. KRAKAUER PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,34
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
33. TIROLEZ PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,30
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
34. CÂRNAŢI HARGHITA PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,34
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
35. CÂRNAŢI TRANDAFIR PL 4,34
36. CÂRNAŢI TRANDAFIR L(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,34
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)4,30
37. CÂRNAŢI CSABAY PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI G3,86UST, 4,30
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)4,34
38. SALAM BUCUREŞTI PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, 4,30
STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME
NATURALE)
39. CABANOS PL4 4,3
(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI,
CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)
40. SALAM VÂNĂTORESC PL (CONDIMENT PENTRU SALAM 5,0
CRUD, USCAT)
41. CÂRNAŢI DUNĂREAN PL (CONDIMENT CÂRNAŢI CRUD 4,34
USCAT SUPERIOR)
42. CÂRNAŢI CSABAY EXTRA (CONDIMENT CÂRNAŢI 4,34
CRUD, USCAT SUPERIOR)
43. CÂRNAŢI DEBREŢIN (CONDIMENT CÂRNAŢI CRUD 4,34
SUPERIOR)
44. SALAM TURIST COMBI 4,34
45. EXPRES TRVAN 6,10
46. CONDIMENT PENTUR MITITEI 4,20
47. KARMINA 5% 17,2
48. FERMOT TRUMF 5,0
49. KOLOR A 8,33
50. ANTIOXIDANT TRUMF (ACID ASCORBIC) 7,4
51. PIPER NEGRU MĂCINAT 5,3
52. PIPER TEHNOLOGIC 4,9
53. PIPER EXTRACT 11,85
54. NUCŞOARĂ TEHNOLOGICĂ 5,4
55. CHILI 3,5
56. CONCENTRAT CHILI 27,6
57. ARDEI IUTE 80 ASTA 3,0
58. FOI DE DAFIN 2,65
59. VÂRFURI DE MUŞTAR 8,71
60. CURRY MĂCINAT 3,5
61. CONDIMENT PENTRU MUŞTAR 32,0
62. BOABE MUŞTAR 0,637
63. ARDEI DULCE 80 ASTA 3,53
64. ARDEI PENTRU DECOR 4,75
65. ANTALYA TRUMF 6,30
66. FIESTA TRUMF 6,85
67. CONDIMENT DECOR VERDE 5,96

14
Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg
68. ARDEI DECOR LUX 8,6
69. CONDIMENT DECOR ROŞU 5,96
70. ARDEI DESHIDRATAT 8,2
71. PAPRICA GRANULE 9 – 10, ROŞU SAU VERDE 8,0
72. PAPRICA CREME 6000 7,4
73. USTUROI GRANULE 2,42
74. USUTROI FULGI 2,5
75. OREGANO 5,85
76. CEAPĂ MĂCINATĂ 4,32
77. ROSMARIN 3,15
78. KARAGEN 10,5
79. GLUTAMAT 3,0
80. HAM PORC 7,8
81. AROMA FUM 6,9
82. GELATINĂ 260 BLOOM 8,9
83. MEMBRANĂ COLAGEN 21 MM 0,083
84. MEMBRANĂ COLAGEN 30 MM 0,105
85. MEMBRANĂ COLAGEN 45 MM 0,106
86. PA 40 AURIU 0,136
87. PA 40 ARGINTIU 0,115
88. PA 75 PORTOCALIU 0,193
89. PA 75 ROŞU 0,182
90. PA 90 MOZAIC 0,25
Oferta firmei Geromatec
1. PROMIX 60 (PROTEINĂ VEGETALĂ, ALBUMINĂ, 1,55
CARAGENAN, CARBOHIDRAŢI)
2. PROMIX 70 (ALBUMINĂ VEGETALĂ, CARAGENAN, 1,95
CARBOHIDRAŢI)
3. PROFIX X(ALBUMINĂ VEGETALĂ, ALBUMINĂ 3,4
ANIMALĂ, CARAGENAN)
4. STABULSION (AMESTEC PROTEIC DIN ALBUMINĂ 4,7
VEGETALĂ, CARAGENAN, CARBOHIDRAŢI)
5. GELSTAB (AMESTEC PROTEIC FUNCŢIONAL DIN 3,6
ALBUMINĂ VEGETALĂ, ALBUMINĂ ANIMALĂ,
CARAGENAN)
6. PIPER NEGRU MĂCINAT 9,1
7. PULBERE DE USTUROI 3,0
8. BOIA DE ARDEI DULCE 3,8
9. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU PARIZER 3,9
EXTRA (CONDIMENTE, DIFOSFAT.ANTIOXIDANŢI,
ASCORBAT DE SODIU, ACID CITRIC, GLUTAMAT DE
SODIU, ZAHARURI)
10. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU 4,3
CREMWURSTI
11. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM 4,0
TURIST
12. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM 4,8
ITALIAN
13. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM 4,3
DE VARĂ
14. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU CÂRNAT 4,1
OLTENESC
15. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU CÂRNAT 3,9
CABANOS
16. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM 4,2
VICTORIA

15
Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg
17. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU CÂRNAT 3,9
TRANDAFIR
18. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU PARIZER 4,0
19. COMBI PATE 4,4
20. PS 27 (AMESTEC DE ADITIVI PENTUR SARAMURI 4,7
COMBINATE – POLIFOSFAŢI, CARAGENAN, PROTEINA
ANIMALĂ, ANTIOXIDANŢI, POTENŢIATOR DE GUST,
ZAHARURI, CONDIMENTE, AROME NATURALE)
21. PS 50 – AMESTEC DE ADITIVI PENTUR SARAMURI 4,8
COMBINATE
22. PS 80 AMESTEC DE ADITIVI PENTRU SARAMURI 6,4
COMBINATE
23. GEROMIX AMESTEC DE ADITIVI PENTUR CUTTER 4,4
24. GEROFIX 9 AMESTEC DE POLOFOSFAŢI 2,5
25. TETRANATRIUM PIROFOSFAT 1,5
26. GEROMAGEL (CARRAGENAAN) 11,9
27. BP1 ADITIVI PENTRU ÎNMUIEREA ŞORICIULUI 4,3
28. BP2 ADITIVI PENTUR ÎNMUIEREA ŞORICIULUI 2,2
29. MONOSODIUM GLUTAMAT 2,2
30. GEROM R (COLORANT DIN OREZ FERMENTAT) 4,6
31. GEROSAL C(ANTIOXIDANT PENTRU CUTTER): ACID 7,5
ASCORBIC, ACID CITRIC, ZAHARURI
32. GEROSAL SP ANTIOXIDANT PENTRU SARAMURI 7,5

PENTRU INDUSTRIA CĂRNII


Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg
S.C. Prodexport
1. SCANPRO/1 (PROTEINE FUNCŢIONALE DE ORIGINE 1,5
ANIMALĂ)
2. SCANPROF/1-F 1,6
3. SCANPRO T95 34
4. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL 0,02
DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 62 ML
5. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL 0,03
DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 204 ML
6. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL 0,05
DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 415ML
7. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL 0,05
DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 694 ML
8. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL 0,07
DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 840 ML
9. MAŢE OAIE (PAKISTAN) 18/22 MM 0,02/M.L.
10. MAŢE OAIE (PAKISTAN) 20/22 MM 0,03/M.L.

16
UTILAJE, LINII TEHNOLOGICE
PENTRU INDUSTRIA LAPTELUI
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
Oferta firmei VALVO INVEST SRL
1. SISTEM PRIMIRE LAPTE 5000 L/H 4,98
2. LABORATOR VERIFICARE LAPTE TIP CLOVER 2,025
3. LABORATOR VERIFICARE LAPTE TIP KAM 98 985
4. REZERVOR VERTICAL FĂRĂ IZOLAŢIE 250 L 828
5. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 500 L 1180
6. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 750 L 1610
7. REZERVOR VERTICAL FĂRĂ IZOLATIE 1000 L 1920
8. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 1500 L 2360
9. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 2000 L 2850
10. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 3000 L 3660
11. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 1200L 4100
12. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 1500L 4580
13. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 2000 L 4920
14. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 3000 L 5980
15. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 °C, 1000L 3280
16. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 °C, 2000L 4620
17. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 °C, 3000L 5200
18. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 °C, 5000 L 8350
19. FILTRU DECANTARE MECANICA 125
20. VANĂ BRÂNZĂ 2000 MM 975
21. VANĂ BRÂNZĂ 3000 MM 1305
22. VANĂ BRÂNZĂ 4000 MM 1675
23. VANĂ BRÂNZĂ 5000 MM 1827
24. JGHEAB ZER 3000 MM 607
25. JGHEAB ZER 4000 MM 785
26. JGHEAB ZER 5000 MM 963
27. JGHEAB ZER 6000 MM 1020
28. JGHEAB ZER 7000 MM 1134
29. JGHEAB ZER 8000 MM 1220
30. JGHEAB ZER 10000 MM 1598
31. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI 1790
AGITATOR V = 160 L
32. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI 2930
AGITATOR V 320 L
33. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI 3560
AGITATOR V = 500 L
34. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI 4720
AGITATOR V = 1000L
35. VANA MATURARE CU IZOLATIE SI AGITATOR V= 300L 1886
36. VANA MATURARE CU IZOLATIE SI AGITATOR V= 500 L 3065
37. VANA MATURARE CU IZOLATIE SI AGITATOR V= 1000 L 3420
38. VANA MECANIZATA BRANZA 1000 L 6950
39. VANA MECANIZATA BRANZA 200 L 14029
40. VANA MECANIZATA BRANZA 300 L 11870
41. AGREGAT FORMARE CASCAVAL 2375
42. CARUCIOR PRESA 2885
43. VANA ELECTRICA PENTRU PASTEURIZARE , CU PERDEA 3250
DE APA SI IZOLATIE 150 L
44. VANA ELECTRICA PENTRU PASTEURIZARE , CU PERDEA 4480
DE APA SI IZOLATIE 300 L
45. VANA ELECTRICA PENTRU PASTEURIZARE , CU PERDEA 10950
17
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
DE APA SI IZOLATIE 500 L
46. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 1000 L/H CU 3 12875
SECTII
47. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 1000 L/H CU 4 14480
SECTII
48. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 3000 L/H CU 3 16870
SECTII
49. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 3000 L/H CU 4 16575
SECTII
50. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 5000 L/H CU 3 18200
SECTII
51. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 5000 L/H CU 4 21500
SECTII
52. INSTALATIE DE PASTEURIZARE 1000 L/H CONTROL 7850
AUTOMAT
53. CENTRALA APĂ – GHEATĂ, VOLUM 2000 L 10800
54. CENTRALA APA – GHEATA, VOLUM 3000 L 2910
55. VANA RĂCIRE, VOLUM 500 L 4150
56. MAŞINA PENTRU AMBALAT BRÂNZA ÎN CUTII 7490
METALICE
57. MAŞINA DE OTEL INOX PENTRU AMBALAT BRÂNZA ÎN 2200
CUTII DE 2, 4, 8, 16 KG
58. MAŞINA MANUALĂ PENTRU DOZAT – ÎMPACHETAT 2480
LAPTE
59. MASINA MANUALA PENTRU DOZAT IAURT 1140
MASINI MANUALA – TERMOSUDARE FOLIE A1
60. MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU DOZAT – AMBALAT 8590
LAPTE
61. MASINA SEMIAUTOMATĂ PENTRU DOZAT – AMBALAT 8590
IAURT
62. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 100 L/H 785
63. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 1000 L/H, SISTEM DESCHIS 4950
64. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 1000L/H CU NORMALIZARE, 7590
SISTEM ÎNCHIS
65. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 3000 L/H CU NORMALIZARE 24500
66. VANA MATURARE SMANTANĂ 300 L 3256
67. UTILAJ BATERE UNT, VOLUM 200 L 3975
68. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 500 L 1258
69. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 1000 L 1775
70. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 1500 L 2515
71. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 2000 L 2930
72. AUTOCISTERNA LAPTE IZOLATA 1000 L 2220
73. POMPA TRANSVAZARE 5000 L/H 810
74. POMPA CENTRIFUGA 1000 L/H 575
75. VAS MASURA LAPTE 25 L 180
76. DISPOZITIVE PENTRU TAIERE – AMESTEC 415
77. CAMERA REFRIGERARE PRODUSE PROASPETE, VOLUM 5855
10 M3
78. CAMERA TERMOSTATARE IAURT 4850
79. VANA RACIRE VOLUM 2000 L 5760
OFERTA FIRMEI VALDO INVEST
1. PASTEURIZATOR ELECTRIC 500 L 3659
2. DISPOZITIVE TĂIERE AMESTECARE 346
3. MAŞINĂ PENTRU FIXAT CAPACE METALICE 3245
4. SISTEM DOYARE IAURT MANUAL 1380
18
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
5. APARAT PREPARARE BRÂNZĂ 2T 10423
6. APARAT PREPARARE BRÂNZĂ 3T 12907
7. AGREGAT CAŞCAVAL 40 ROT/MIN 11286
8. CĂRUCIOR PRESĂ 1656
9. POMPĂ AUTOABSORBŢIE DN 40 828
10. POMPĂ CENTRIFUGĂ DN 40 622
11. SEPARATOR CENTRIFUGAL 1000 L/H 6075
12. MAŞINĂ SEMIAUTOMATĂ DE AMBALAT LAPTE 7200
13. MAŞINA AUTOMATĂ DE AMBALAT LAPTE 19800
14. UTILAJ BATERE UNT 2300
15. LABORATOR VERIFICARE LAPTE 2025
16. SISTEM RECEPŢIE LAPTE ÎN SET CU FILTRU DISPOZITIV 4500
EVACUARE AER ŞI DEBITMETRU
17. GOSPODĂRIRE ABUR 12056
18. GOSPODĂRIRE APĂ GHEAŢĂ 6885
OFERTA FIRMEI ETAP
1. LINIE PASTEURIZARE LAPTE (TANC 80 L, 55000
ELECTROPOMPĂ CENTRIFUGALĂ, DISPOZITIV DE
PASTEURIZARE CU PLĂCI, PREPARATOR APĂ
FIERBINTE, ECHIPAMENT PNEUMATIC DE REGLARE ŞI
ÎNREGISTRARE, INSTRUMENTE DE CITIRE DIRECTĂ,
PANOU DE CONTROL ŞI ÎNREGISTRARE AUTOMATĂ,
SEPARATOARE
2. OMOGENIZATOR CU PLUNGER 22500
3. GENERATOR DE APĂ ÎNGHEŢATĂ 9500
4. BOILERE DE ABUR 15000
5. LINIE TEHNOLOGICĂ DE PRODUCERE A IAURTULUI 46900
(MAŞINA DE IAURT, UNITATE DE PRODUCERE ŞI
CIRCULARE A APEI FIERBINŢI, ELECTROPOMPĂ, PANOU
DE COMANDĂ)
6. MAŞINĂ DE UMPLUT ŞI AMBALAT IAURT AUTOMATĂ 44506
7. MAŞINĂ DE UMPLUT ŞI AMBALAT IAURT 26000
SEMIAUTOMATĂ (MAŞINA DE DOZAT SEMIAUTOMATĂ,
MAŞINĂ MANUALĂ CU TERMOSIGILARE)
PENTRU INDUSTRIA CĂRNII
1. LINIE AERIANĂ CONVEIERIZATĂ 80 – 100/M.L.
2. ELEVATOR PENTRU LINIE DE SÂNGERARE 300 -500
3. BOXĂ ASOMARE BOVINE 800-1500
4. BANDĂ RESTRAINER 200/M.L.
5. INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE AFUMARE 1000 – 3000
6. BAZIN OPĂRIRE 250 /M.L.
7. DEPILATOR (120 PORCI/ORĂ) 7-15000
8. CUPTOR DE PÂRLIRE
9. PISTOL ETICHETE 25
10. ACE ( 5 BUC) 2,5
11. AGRAFE 20 LEI/BUC
12. MAŞINĂ CLIPSAT 600 – 15000
13. CLIPSURI 120 – 150
LEI/BUC
14. DETERGENT DEZINFECTANT (CORISEPT CU ALDEHIDĂ 49500 LEI/KG
GLUTAMICĂ)
15. CELULĂ ELECTRICĂ DE FIERBERE ŞI AFUMARE TIP 3,5 15120
MC CU GENERATOR DE FUM SEPARAT

19
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
OFERTA GEROMATEC
second hand max. 50% din valoare utilaj
1. MAŞINA DE TOCAT MADO MEW 613 4000DM
2. MASINA DE TOCAT MADO MEW 510 – 2 2800DM
3. MAŞINA TOCAT EDERTAL, EMS 70 1950DM
4. MAŞINA TOCAT 1400DM
5. MAŞINI TOCAT ELECTRO UNIVERSAL 885 500 1000DM
6. CELULE FIERBERE – AFUMARE MAURER, 1 CĂRUCIOR, 31000 DM
ÎNCĂLZIRE GAZ SAU ULEI, AGREGAT DE FUM SEPARAT,
FOARTE BUNĂ STARE DE FUNCŢIONARE
7. CELULE FIERBERE + AFUMARE DUBLĂ, ÎNCĂLZIRE 21000 DM
ELECTRICĂ, COMANDĂ ANALOG
8. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER 3635 3 85000 DM
CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ
COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM ÎN UŞĂ
9. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER AS 7241 4 85000 DM
CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ
COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM GOLIATH, SISTEM
DESCHIS
10. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER ASR 7241 4 75000 DM
CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ
COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM GOLIATH, SISTEM
DESCHIS
11. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER ASR 7261 6 90000 DM
CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ
COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM GOLIATH, SISTEM
DESCHIS
12. KUTTER KRAEME - GREBE 45 L, CUVĂ FONTĂ 2 10000 DM
VITEZE CUTITE, 2 VITEZE CUVĂ
13. KUTTER EISELE 90 L 15000 DM
14. CUTTER SM 100 L CUVĂ FONTĂ, MALAXARE 21000 DM
15. KUTTER VACUUM K + G 325 L, TIP VSM, COMPLET INOX 160000 DM
2 VITEZE MALAXOR SI CUVA, ÎNCĂRCARE EVACUARE.
16. MAŞINĂ DE ASCUŢIT CUŢITE PENTRU CUTTERE ÎNTRE
50 - 500 L
17. MAŞINI DE UMPLUT ALEXANDER TIP AFA 9000 DM
18. MAŞINI DE UMPLUT SUB VACUUM VEMAG ROBOT 500, 32000 DM
45 L CAP. MAX. 2200 KG/H
19. MAŞINA UMPLUT JOBBER FREY 50 L 22000 DM
20. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM HANDTMANN 120 L 39000 DM
21. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM HANDTMANN VF 16 18000 DM
100 L, COMANDĂ MANUALĂ
22. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM SCHROFNER VFK 80 48000
170 L
23. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM MODEL ROBBY TIP 65000
135 200 L
24. CLIPPER POLLY CLIP AUTOMAT FCA 34061 110000 DM
25. TUMBLER INJEKT STAR 150 L 10000 DM
26. TUMBLER ELLER VACOMAT 200 L 22000 DM
27. TUMBLER RUEHLE TR 250 L 22000 DM
28. TUMBLER ELLER CU MANTA FRIG 750 L 42000 DM
29. MAŞINA DE TOCAT INDUSTRIALĂ K g 1420 u/MIN 16000 DM
30. MAŞINĂ FULGI GHEAŢĂ MAJA SA 170 KG/24 H FĂRĂ 9000 DM
SILOZ
31. MAŞINĂ FULGI GHEAŢĂ ZIEGRA 550 KG/24 H FĂRĂ 15000 DM
20
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
SILOZ
OFERTA VALDO INVEST SRL
1. CELULĂ ELECTRICĂ 0,5 MC 5039
2. CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ 0,5 MC 138
3. CELULĂ ELECTRICĂ 1,6 MC 8628
4. CARUCIOR PENTRU CELULA 1,6 MC 166
5. CELULA ELECTRICĂ 1,8 MC 8973
6. CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ 1,8 MC 166
7. CELULA ELECTRICĂ 2,6 MC 11527
8. CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ 2,6 MC 276
9. CELULĂ ELECTRICĂ 3,5 MC 15120
10. GENERATOR FUM 1688
11. BETE PENTRU CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ ELECTRICĂ 7
12. MAŞINA DE TOCAT CARNE MCM 114 ( 850 KG/H) 2623
13. MASINA DE TOCAT CARNE MCM 130 (1500 KG/H) 3106
14. MALAXOR MBM 220 ( 750 KG/H) 3106
15. MAMAXOR CU 2 SNECURI (450 KG/H) 3313
16. MALAXOR MBM 70 ( 200 KG/H) 2209
17. VANĂ FIERBERE MEZELURI 300 L 2761
18. SPRIT 35 L 3797
19. CUTTER 45 L 5867
20. CUTTER 65 L 9111
21. CUTTER 80L 10491
22. TUMBLER 120 L 5867
23. MASINA CURATAT BURTI 1656
24. MASINA CURĂTAT INTESTINE 1041
25. MOARĂ CONDIMENTE 622
26. SISTEM RĂCIRE MEZELURI 70
27. GENERATOR FULGI DE GHEAŢĂ 180 KG/H 7524
28. GENRATOR FULGI DE GHEAŢĂ 400 KG/ZI 8973
29. INJECTOR SARAMURĂ 743
30. SUPORT SITE CUTIT SPRIT 138
31. STERILIZATOR 203
32. PRESA PENTRU SUNCA 138
33. CARUCIOR CARNE 170 L 414
34. CARUCIOR TIP LASKA 484
35. CARUCIOR PLATFORMA 552
36. CARUCIOR CU CÂRLIGE 346
37. MASA INOX 920 MM 498
38. MASA INOX 1200 MM 552
39. MASA INOX 1500 MM 621
40. MASA INOX 1920 MM MASA REBORD 880 MM 690
41. MASA REBORD 1200 MM 525
42. MASA REBORD 1400 MM 552
43. MASA REBORD 1880 MM 622
OFERTA OTTIMA TRADE SRL TIMISOARA
1. CUPTOR ROTATIV 60 X 80 17500
2. CUPTOR CICLOTERMIC CU 3 SAU 4 VETRE 44800
3. MALAXOR SPIRAL 170 – 200 KG 13350
4. MALAXOR SPIRAL CUVA DETAŞABILĂ 200 – 250 KG, 2 13350
VITEZE
5. MALAXOR CU BRAŢE CUVĂ DETAŞABILĂ 200 KG 16480
6. MALAXOR FURCĂ LATERALĂ CUVĂ FONTĂ 170 200 KG 2100
7. PORŢIONATOR HIDRAULIC 150 – 800 G 9860
8. PORŢIONATOR VOLUMETRIC 150 – 1200 G 20250
21
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
9. MODELATOR CU 2 CILINDRI 40 – 700 G 3870
10. MODELATOR ROTUNJITOR 300 1200 G 6850
11. GRUP PORŢIONARE MODELARE 35 – 400 G 20350
12. CERNĂTOR 800 KG/H 3300
13. PARTE COMANDĂ CAMERĂ DOSPIRE + UŞĂ Al. 1250+ 800

UTILAJE PENTRU FAST FOOD


1. MAŞINI TOCAT CARNE MEM 12E 100 KG/H 450
2. MAŞINI TOCAT CARNE MEM 22 250 KG/H 1702
3. MAŞINI TOCAT CARNE TC22 250 KG/H 2358
4. MAŞINI TOCAT CARNE TC 32 600 KG/H 3288
5. MAŞINI TOCAT CARNE TC 42 GS 800 KG/H 4622
6. MAŞINI TOCAT CARNE TC 42 CX 1000 KG/H 7725
7. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 1640 MM 2658
8. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 1840 MM 2700
9. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 2020 MM 2567
10. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 2400 MM 3951
11. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI 1029
IM/6,5 MANUAL 6,5 KG
12. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI 4647
II/15 CILINDRU ORIZONTAL 15 KG
13. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI 30 KG 5427
II/30 CILINDRU ORIZONTAL
14. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI 5715
IV/30 CILINDRU VERTICAL 20 KG
15. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI 9030
IV/50 CILINDRU VERTICAL 50 KG
16. MALAXOARE CARNE IC/25 3770
17. MALAXOARE CARNE IC/50 5690
18. MALAXOARE CARNE IC/70 6245
19. MALAXOARE CARNE IC/80 8412
20. MALAXOARE CARNE IC/120 9632
21. MIXERE MP/61 16L 1600
22. MIXERE MP/62 9L 1374
23. MIXERE MP/84 16L 2350
24. APARAT CURĂTAT CARTOFI PL/72 100 KG/H 1737
25. APARAT CURĂTAT CARTOFI PL/73 170 KG/H 2087
26. APARAT CURĂTAT CARTOFI PL/80 300 KG/H 2419
27. APARAT FELIAT MEZELURI AG 220 220 MM 512
28. APARAT FELIAT MEZELURI AG 250 570
29. APARAT FELIAT MEZELURI AG 275 742
30. APARAT FELIAT MEZELURI AG 300 1236
31. APARAT FELIAT MEZELURI AU 300 2984
32. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA M/CB 30 KG/H 1453
33. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA WEGA CU DOZATOR 472
34. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA WEGA MAX 16 KG/H 825
35. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA WEGA 880 18 KG/H 870
36. APARATE ESPRESSO CAFEA COMBINOVA EVD/1 2660
37. APARATE ESPRESSO CAFEA ORION EVD/2 2290
38. APARATE ESPRESSO CAFE MININOVA EPU 908
39. APARATE CUBURI GHEAŢĂ WEGA 22 KG/24 H 1545
40. APARATE CUBURI GHEAŢĂ WEGA 45 KG/24 H 2500
41. ARAGAZ BUCĂTĂRIE ELECTRIC 2490
42. GRILL ELECTRIC MIX TIP EFM6-2 1615
43. GRILL PE GAZ GFMD8 2115

22
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
44. FRITEUSĂ ELECTRICĂ ELT 15 + 15 B 1600
45. FRITEUSA PE GAZ GL 10 + 10 B 2880
46. CUPTOR ELECTRIC TIP WAV-E5U GASTR 4090
47. CUPTOR P GAZ TIP FPE 6 TURBO PATIS. 5470
48. APARAT FORMAT HAMBURGERI B/5 462
49. GRILL ELECTRIC PS/1 240 X 320 X 230 MM 486
50. GRILL ELECTRIC PS/2 440 X 320 X 230 MM 816
51. CUPTOARE ELECTRICE F/3 460 X 250 X 190 MM 442
52. CUPTOARE ELECTRICE F/4 560 X 250 X 190 MM 577
53. CUPTOARE ELECTRICE F/6 500 X 250 X 280 MM 729
54. CUPTOARE ELECTRICE F/10 ZECE CLEŞTI SANDWICH 977
OFERTA LA FELSINEA
1. STERILIZATOR DE CUTITE MOD STER EL 575
2. MAŞINĂ DE TOCAT CARNE TC 22 250 KG/H 1680
3. MASINĂ TĂIAT FELII PER 195 220/50 334
4. MAŞINĂ TOASTER 450
5. MAŞINĂ DE BAR G3FX 1600
6. MAŞINĂ FRAPPE FRE 1 250
7. RĂZĂTOARE GT 650
8. MAŞINĂ DE MĂCINAT CAFEA MC MP IND HP 1,5 1050
9. PRESĂ FORMARE HAMBURGERI 260
AMBALAJE ŞI MAŞINI DE PREAMALAT
OFERTA EGEROM PRODUCTION SA
1. FULL AUTOMATĂ (1-50 G ) 21750
2. FULL AUTOMATĂ TIP 88-1 ( 30 – 10000 G) 17900
3. FULL AUTOMATĂ TIP NV (10 – 1000 G PENTRU PRODUSE 24300
PULVERULENTE)
4. SEMIAUTOMATĂ TIP SK 97 ( 200 – 2000 G) 4750
5. SEMIAUTOMATĂ TIP 5T (200 – 2000 G) 2250
6. MANUALĂ TIP SPK (PRODUSE GRANULARE ŞI 475
PULVERULENTE)
7. MAŞINĂ DE LIPIT 240
8. SHRINK (CU REGLAJ ELECTRIC) 2975
9. SHRINK PVC 2175
10. MAŞINĂ DE CAPSAT 2850
11. MAŞINĂ APLICAT ETICHETE 5850
12. MAŞINA DE ÎMBUTELIAT ULEI (DIN CROM) 5850
OFERTA AWAPLAST
1. MAŞINA DE SUFLAT PET SEMIAUTOMATĂ 850 STICLE 35000
DE 1,5 L/H
2. MAŞINA DE SUFLAT PET SEMIAUTOMATĂ 700 STICLE 39000
DE 5 L/H
3. MAŞINA DE SUFLAT PET AUTOMATĂ 1500 160000
4. MAŞINĂ DE SUFLAT PET AUTOMATĂ AVA LB 2000 175000
LINII ÎMBUTELIERE APA MINERALA GAZOASĂ ŞI
NEGAZOASĂ
5. SEMIAUTOMATĂ 1000 STICLE DE 1,5 L/H 75700
6. SEMIAUTOMATĂ 2000 STICLE 1,5 L/H 92900
7. AUTOMATĂ 2000 STICLE 1,5L/H 133400
8. AUTOMATĂ 3000 STICLE 1,5 L/H 182100
9. AUTOMATĂ 5000 STICLE DE 1,5 L/H 258200
10. AUTOMATĂ 6000 STICLE 1L/H 186800
11. AUTOMATĂ 8000 STICLE DE 1L/H 375700
12. AUTOMATĂ 500 STICLE DE 5 L/H 44500

23
Nr. Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC
crt.
LINII ÎMBUTELIERE ULEI
13. SEMIAUTOMATĂ 500 STICLE DE 1,0 L/H 43100
14. SEMIAUTOMATĂ 1000 STICLE DE 1,0 L/H 49600
15. SEMIAUTOMATĂ 1200 STICLE DE 1,0 L/H 54800
16. SEMIAUTOMATĂ 2000 STICLE DE 1,5 L/H 64200
17. AUTOMATĂ 500 STICLE DE 5,0 L/H 34400
18. AUTOMATĂ 2500 STICLE DE 5 L/H ŞI 1 L/H 80300
19. AUTOMATĂ 3000 STICLE DE 1,0 L/H 94400
20. LINIE ÎMBUTELIERE ALCOOL AUTOMATĂ 2000 – 3000 80000
STICLE DE 0,5 L/H
21. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT PREFORME 1000 BUC/H 175000
22. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT PREFORME 1000 BUC/H 335000
23. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT CAPACE 3200 BUC/H 96600
24. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT CAPACE 4800 BUC/H 147900
OFERTA SC DIC GROUP SRL
FOLII SI PUNGI DE POLIETILENĂ IMPRIMATE LEI/KG
1. FOLIE IMPRIMATĂ DGI-01 400 – 600 MM 13393
2. FOLIE IMPRIMATA DGI – 01 100 – 300 MM 14407
3. FOLIE IMPRIMATĂ DGI – 02 100 – 300 MM 15254
4. FOLIE IMPRIMATĂ DGI – 03 100 – 300 MM 15678
5. FOLIE IMPRIMATĂ DGI – 01C ALB MAT 100 – 200 MM 16525
6. PUNGI IMPRIMATE DGPI – 01 NATUR 200-350 X 300 – 500 14407-16950
7. PUNGI IMPRIMATE DGPI – 01C ALB MAT100-300 X 280 – 18645-19490
350
8. SACOŞE BANANA DGSB – 01C ALB MAT 350 X 450 15680-17800
9. SACI REZISTENŢĂ MARE DGA 01 500 – 600 X 900 X 1200 9746
10. SACI REZISTENŢĂ MEDIE DGA 02 10593
11. SACI REZISTENŢĂ MICĂ 400 – 600 X 500-1000 10593
12. HUSE DGH – 01 10593
13. PUNGI SIMPLE DGP – 01 300 – 400 X 340 – 500 10593
14. PUNGI SIMPLE DGP – 02 100 – 300 X 150 – 300 10593-12712
15. PUNGI SIMPLE DGP 01C 100 – 300 X 150 - 300 11017-12712

16. GESTIUNE ŞI PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR 30 – 100000 USD


PRIVIND APROVIZIONAREA, PRODUCŢIA ŞI LIVRAREA
(SOFT, RACK-URI, CÂNTARE ELECTRONICE ŞI
ACCESORII)

24