Sunteți pe pagina 1din 3

ART.

26 din Codul Muncii prevede că prin clauza de confidentialitate părtile convin


că, pe toata durata contractului individual de muncă si dupa incetarea acestuia, să nu
transmită date sau informatii de care au luat cunostintă in timpul executarii
contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de
muncă sau in contractele individuale de muncă. Nerespectarea acestei clauze de catre
oricare dintre părti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.
CERTIFICATUL MEDICAL LA ANGAJARE
Introducere : Conform art. 27 alin (1) Codul Muncii o persoana poate fi angajata in
muncă numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauză este
apt pentru prestarea acelei munci.
Definiţie : Certificatul medical este acel inscris ce atesta capacitatea de muncă a unei
persoane la angajare.
Caracteristici :
Lipsa unui certificat medical la angajare atrage nulitatea contractului individual de
muncă.
Certificatele medicale la angajare au un regim limitat de validitate, astfel starea
medicalã constatatã la angajare, urmând a fi reconfirmatã periodic prin controalele
medicale menite sã verifice starea de sănătate a salariatului.
Certificatul medical este obligatoriu in cazul suspendarii contractului individual de
muncă mai mare de 6 luni, sau in cazul in care s-a schimbat functia de incadrare.
Certificatul medical, poate atesta capacitatea deplinã de muncã a persoanei (apt), sau
capacitatea limitatã (apt condiţionat) -situaţie în care vor trebui verificate locurile de
muncã pe care salariatul le poate ocupa în cazul în care este apt condiţionat.
PERIOADA DE PROBÃ
Definiţie : Perioada de probă reprezintă acel interval de timp stipulat expres in
contractul individual de muncă necesar angajatului pentru a se adapta la locul sau de
muncă precum si angajatorului pentru a aprecia aptitudinile angajatului .
Caracteristici :
a) trebuie stipulată expres in contractul individual de muncă, dar şi în informarea
prealabilã la acesta;
b) pe perioada de desfasurare a unui contract individual de muncă există o singură
perioada de probă, una noua aparând doar cu modificarea functiei salariatului.
Perioada de probă este de :
a) 90 de zile calendaristice pentru functii de executie,
b) 120 de zile calendaristice pentru functii de conducere,
c) 6 luni pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa
debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care
stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu,
angajatorul eliberează obligatoriu o adeverintă, care este vizata de inspectoratul
teritorial de munca in a cărui raza teritorială de competenta acesta isi are sediul.
Perioada de probă constituie vechime de muncă.
Perioada în care se pot face angajãri succesive „de probã” ale unor persoane diferite nu
poate fi mai mare de 12 luni. Oricand inlauntrul perioadei de probă sau la sfarsitul
acesteia,
www.profesionalnewconsult.ro Page 6 of 34
orice parte (angajator – angajat) are posibilitatea sã notifice celeilalte pãrţi încetarea
contractului individual de muncă, printr-o notificare scrisă, fără preaviz, nemotivat art.
31, alin.3 Codul Muncii.
REVISAL
Definiţie : Revisal reprezintă o aplicatie electronică ce contine toate datele de angajare
ale salariaţilor si care se transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).
Caracteristici :
- la angajarea fiecărui nou salariat, datele se transmit cel târziu în ziua lucrătoare
anterioară începerii activității de către salariatul în cauză;
- elementele privind suspendarea se transmit în termen de maximum 20 de zile
lucrătoare de la data suspendării/data încetării suspendării;
- elementele privind încetarea CIM se transmit cel târziu la data încetării contractului
individual de muncă/la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat, în
condițiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
- pentru salariații detașați, angajatorul de bază transmite perioada detașării și
denumirea angajatorului la care se face detașarea, cel târziu în ziua lucrătoare
anterioară datei de începere a detașării;
- elementele prevăzute pentru detaşarea transnaţionalã se transmit cel târziu în ziua
lucrătoare anterioară datei de începere a detașării salariatului pe teritoriul altui stat;
- orice modificare a contractului individual de muncã în timpul executării contractului
individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, actul adiţional
trebuie transmis în Revisal anterior intrãrii în vigoare a modificãrii. Excepție fac
situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când
înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se
prezumă, potrivit legii, că a luat cunoștință de conținutul acesteia.
- orice modificare privind datele de identificare ale angajatorului, respectiv sediul sau,
după caz, domiciliul acestuia, se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în
termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării.
- orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care
angajatorul a luat cunoștință de acestea.
Conform art. 3 din HG 500/2011, Registrul se completează în ordinea angajării şi
cuprinde următoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal -
CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic
European - SEE;
b) data angajării;
c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor
acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de
muncă;
h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor

S-ar putea să vă placă și