Sunteți pe pagina 1din 2

O, Preaslăvită Maică

a lui Dumnezeu!
Miluieşte-mă pe mine
păcătoasa roaba ta, vino
întru ajutorul meu în Doamne, Tu ai
vremea durerilor mele pe binecuvântat femeile ca
care le rabdă toate fiicele să nască. Acum sunt şi eu
Evei în timpul naşterii. însărcinată, dar soţul cere
O, ceea ce eşti binecuvântată între femei, să avortez, de asemenea mulţi din cei care mă
adu-ţi aminte cu ce bucurie şi dragoste te cunosc şi chiar cugetul meu uneori mă împinge
grăbeai să ajungi la ruda ta Elisabeta când spre acest păcat.
aceasta a rămas însărcinată şi ce minune s-a Întăreşte, Milostive, sufletul meu, păzeşte
arătat cu mama şi cu pruncul din pântecele ei şi, rodul pântecelui meu, depărtează de la mine
din nesecată milostivirea ta, dă-mi şi mie, umilei deznădejdea şi înmoaie inima soţului meu şi
tale roabe, naştere uşoară! Dă-mi harul ca acest acelor care îmi vor răul. Amin.
copil ce se află lângă inima mea să strige cu
bucurie aşa cum Sfântul prunc Ioan s-a închinat
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Care din
iubire pentru noi, păcătoşii, nu S-a ruşinat, ci a
acceptat să fie prunc. Bucuria negrăită de care s-
a umplut inima ta feciorelnică la naşterea Fiului
şi Dumnezeului tău să-mi aline durerea!
Mântuitorul tău născut de tine, să mă păzească
de moartea care curmă viaţa multor mame la
naştere şi să se numere rodul pântecelui meu în
rândul aleşilor lui Dumnezeu!
Auzi, Preaslăvită Împărăteasă a Cerurilor,
smerita mea rugăciune, întoarce faţa ta spre
mine şi nu mă ruşina, nădejdea mea, ci acoperă-
mă, ajutătoarea creştinilor şi tămăduitoarea
bolnavilor cu acoperământul tău în ceasul
chinurilor şi al durerilor, ca să mă învrednicesc
să cunosc că tu eşti Maica milostivirii şi să
slăvesc bunătatea ta, căci tu nu nesocoteşti
niciodată rugăciunile celor sărmani şi îi Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Suceava
Președinte: Pr. Justinian-Remus Cojocar
izbăveşti pe toţi cei ce te cheamă în ceasul Tel.: 0740 310 047
necazurilor. Amin.
O, Împărate Sfinte, Doamne Iisuse O, Multmilostive Doamne, Ziditorul şi
Hristoase, Dumnezeul nostru, Izvorule al vieţii Creatorul cerului şi al pamântului şi al tuturor
şi al nemuririi, Îţi mulţumesc că, în căsătoria făpturilor, Cel ce ai revărsat binecuvântarea Ta
mea, m-ai facut vas ales al binecuvântării şi al Îm p ă r ă t e a s a m e a asupra soţilor creştini: iată moştenirea
darului Tău. Căci Tu Stăpâne ai zis: „Creşteţi şi multmilostivă, nădejdea Domnului, copiii care sunt darul Lui;
vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!” mea, o, Maica lui Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai făcut să mă
Îţi mulţumesc şi mă rog: Binecuvântează Dumnezeu, bucuria celor împărtăşesc de această binecuvântare şi de
acest rod al trupului meu, care mi-a fost dat de necăjiţi, ajută-mă că sunt darul Tău şi Te rog, binecuvânteaza rodul
către Tine; ocroteşte-l şi dă-i viaţă întru Duhul fără ajutor. Mijloceşte Tu pântecelui meu, sfinţeşte-l cu Duhul Tău Cel
Tău cel Sfânt; dă-i creştere întru sănătate şi şi roagă-te la Fiul tău, Sfânt, ca să intre în rândul copiilor Tăi iubiţi şi
trup curat cu mădulare bine întemeiate. Hristos Dumnezeul nostru învredniceşte-l să se împărtaşească cu Sfintele
Sfinţeşte trupul lui, mintea, inima şi toate să-mi lumineze timpul Taine ale Bisericii iubitului Tău Fiu şi
simţurile şi dăruieşte acestui prunc care se acesta în care port prunc şi Dumnezeului meu, Iisus Hristos, ca prin ele să
naşte suflet înţelept şi întemeiază întru el frica să-mi uşureze greutatea sarcinii nevrednicei se sfinţească şi să se cureţe de păcatul
Ta. roabe Sale şi să dăruiască binecuvântarea Sa strămoşesc.
Înger credincios, păzitor sufletului şi peste pruncul pe care îl voi naşte, căci nu ştiu 
trupului îi dăruieşte. Păzeşte-l, ţine-l, întăreşte-l alt ajutor mântuitor şi nici altă nădejde de Doamne, Cel Care ai zis oamenilor:
şi-l adăposteşte pe el în pântecele meu până în scăpare ca să ne păzească şi să ne apere. Că „Creșteti și vă înmulțiți și stăpâniți pământul”
ceasul naşterii lui şi nu-l tăinui pe el în întru mijlocirea şi ajutorul Tău, slavă și binecuvântând nașterea de prunci, arată mila
pântecele maicii sale, pentru că mâinile Tale mulţumire întru toate înălţăm Unuia Dumnezeu Ta și acestui copil ce se află încă în pântecele
l-au alcătuit dându-i viaţă şi sănătate. în Treime, Făcătorul tuturor, acum şi pururi şi-n mamei sale, și ajută-l să se nască la vremea de
O, Doamne Iisuse Hristoase întru vecii vecilor. Amin. Tine rânduită. Dă-i lui, Doamne, creștere
atotputernicile şi părinteştile Tale mâini  firească, sănătate și putere.
încredinţez copilul meu. Aşează-l pe el sub Marie, Maică Preacurată, ceea ce ai purtat Părinte Ceresc, Care porți de grijă
mâna harului Tău şi prin Sfântul Duh, în pântecele tău cel binecuvântat pe Mântuitorul păsărilor cerului și înfrumusețezi crinii țarinii,
sfinţeşte-l şi-l înnoieşte întru viaţa veşnică ca a toată lumea, înconjoară-mă pe mine, poartă de grijă și acestui copil care n-a văzut
să fie mădular al Cereştii Tale Împărăţii. păcătoasa, cu dragostea ta de Maică şi du încă lumina soarelui. Tu ai purtat de grijă
O întru tot Milostive Doamne Iisuse rugăciunea mea la Fiul tău şi Dumnezeul Preacuratei Fecioare care a purtat în pântecele
Hristoase, Dumnezeul nostru, caută şi mă nostru, ca să-mi binecuvânteze pruncul pe care-l ei Dumnezeiescul Prunc. Nu ne părăsi acum
păzeşte pe mine roaba Ta, de frică şi de port în pântece şi să mă învrednicească să-l nici pe noi, robii Tăi, ci ocrotește-l cu harul
duhurile cele rele care caută să strice lucrul aduc la lumina în chip firesc şi sănătos, Tău pe pruncul acesta al nostru și
mâinilor Tale, iar când va veni ceasul şi timpul întărindu-mă cu puterea dreptei Sale, întru care binecuvântează nașterea lui după mulțimea
meu, izbaveşte-mă de dureri. Luminează-mi bine am nădăjduit. Amin. milostivirii Tale.
neputinţele cele din timpul ieşirii şi dă-mi  Iar mai apoi, luminându-l cu Sfântul
întărire şi putere la naştere. Fă-o grabnică prin Doamne şi Mântuitorul meu, dă-mi putere Botez, să îl faci pe el un mădular ales al Sfintei
atotputernicul Tău ajutor, că slava lucrului Tău ca să nasc cu bine acest prunc pe care îl iubesc Tale Biserici, ca să Te laude şi să te
este aceasta şi tăria atotputerniciei Tale, lucrul ca să-l cresc în învăţătura creştină şi să-l dedic binecuvânteze în toată viaţa lui şi în vecii
Harului Tău şi a inimii tale milostive. Amin! slujirii Tale şi a Sfintei Tale Biserici. Amin. vecilor. Amin.