Sunteți pe pagina 1din 9

Dosarul nr.

3-184/21
2-21178124-02-3-02122021

ÎNCHEIERE

03 decembrie 2021 mun. Chişinău

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al


Curţii de Apel Chişinău

Completul de Contencios Administrativ în componența:


Preşedintele completului Anatolie Minciuna
Judecătorii Grigore Dașchevici și Veronica Negru

Examinînd, fără citarea participanţilor la proces, chestiunea cu privire la


admisibilitatea acţiunii în contencios administrativ înaintate de către Partidul
Politic ”Șor” împotriva Comisiei Electorale Centrale cu privire la contestarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.188 din 01.12.2021 cu privire la controlul
reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor”
în campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30
noiembrie 2021, Completul judiciar -
constată:
La data de 02 decembrie 2021, Partidul Politic ”Șor” a înaintat acțiunea în
contencios administrativ către Comisia Electorală Centrală cu privire la contestarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.188 din 01.12.2021 cu privire la controlul
reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor”
în campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30
noiembrie 2021.
În motivarea acțiunii a indicat că, analizând motivarea Hotărârii nr.188 din
01 decembrie 2021, constată că organul electoral a emis un act administrativ
individual ilegal, prin ce Partidul Politic „Şor” este vătămat în drepturile sale, or,
sancţiunea dispusă de către pârât, şi anume: solicitarea Judecătoriei Bălţi cu privire
la anularea înregistrării concurentului electoral Marina Tauber, desemnat de
Partidul Politic „Şor” la funcţia de primar al municipiului Bălţi, reprezintă o
ingerinţă disproporţionată în substanţa dreptului de a fi ales, drept garantat de legea
fundamentală şi de Convenţia Europeană.
Menționează că, în primul rând, organul electoral investit cu competență
materială de examinare a sesizărilor, în procesul adoptării actului administrativ
individual defavorabil contestat a omis unele principii ale examinării oricărei
proceduri în faţa unei autorităţi cu drept de decizie, producătoare de efecte juridice
- principiul disponibilităţii şi principiul egalităţii armelor, fiind elemente esenţiale
al dreptului la un proces echitabil. Or, adoptarea unei hotărâri, fără a se lua în
calcul argumentele prezentate în referinţă de către Partidul Politic „Şor” la
sesizările şi plângerile depuse la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/944,
CEC-7/945, CEC-7/946 din 29 noiembrie 2021, în condiţiile în care procedura de
examinare a sesizărilor a plasat-o pe MarinaTauber, desemnată de Partidul Politic
„Şor” la funcţia de primar al municipiului Bălţi, într-o situaţie net dezavantajoasă
în raport cu adversarii săi, reprezintă un tratament discriminatoriu, inechitabil al
concurenţilor electorali. Astfel, cu toate că Partidul Politic „Şor” a depus referinţă
la 30 noiembrie 2021, CEC nici măcar formal nu a combătut în hotărârea
contestată argumentele şi probele prezentate. Prin aceasta organul electoral a sfidat
prevederile pct.15 din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare
a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, în coroborare cu
anexa nr.4 la Regulament.
Din această perspectivă, nu este clar de ce Comisia Electorală Centrală a dat
preferinţă informaţiei neprobate privind relaţiile financiare între Partidul Politic
„Şor” şi SRL „Credem-Eco” invocate în sesizarea Inspectoratului de Poliţie Bălţi
cu nr. 34/23-29762 din 29.11.2021 în detrimentul poziţiei Partidului Politic „Şor”,
potrivit căreia SRL „Credem-Eco” nu a avut nicio relaţie juridică civilă sau de altă
natură cu Partidul Politic „ŞOR”, întrucât CEC nu a reflectat integral poziţia
Partidului Politic „ŞOR”, nu au fost date explicaţii privind respingerea
argumentelor şi probelor acestuia, Consideră că autoritatea electorală a avut o
atitudine părtinitoare la soluţionarea sesizărilor, iar actul administrativ emis este
ilegal.
Mai mult ca atât, Directorul şi Managerul SRL „Credem-Eco” în şedinţă din
01 decembrie 2021 a declarat în faţa Comisiei Electorale Centrale că nu a avut
careva relaţii contractuale cu Partidul Politic ”ŞOR” sau cu Marina Tauber. SRL
„Credem-Eco” a avut relaţii contractuale cu persoane fizice, iar alimentele erau
repartizate nu numai la Dumbrava Albă, dar şi ridicate de la ei de persoane fizice.
Nu există o cifră redată printr-un bon fiscal sau factură care să constate volumul
comenzilor efectuate.
În lipsa unor probe incontestabile privind folosirea de către concurentul
electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate şi depăşirea cheltuielilor
peste plafonul mijloacelor din fondul electoral de către Partidul Politic „ŞOR”, la
adoptarea Hotărârii nr.188 din 01.12.2021, Comisia Electorală Centrală a apelat la
presupuneri.
Prin urmare, în procesul prestării serviciilor de catering, zilnic S.R.L.
„Credem-Eco” efectua livrări de produse alimentare (bucate gătite), conform
meniului prestabilit, către tabăra „Dumbrava Albă - Camping” S.R.L. pentru 70 de
persoane. Dat fiind faptul că numărul cert de persoane cazate nu este
stabilit/identificat, la adoptarea hotărârii contestate, CEC a pornit de la numărul de
camere contractate şi în ipoteza cazării doar a unei persoane per cameră, rezultă 20
de persoane cazate per zi minim. Aceste constatări sunt bazate pe presupuneri,
nefîind stabilit cu certitudine numărul de persoane efective care şi-au comandat
prânzuri.
Mai mult ca atât, la adoptarea Hotărârii nr.188 din 01.12.2021, Comisia
Electorală Centrală s-a condus de Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor
entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 5
ianuarie 2012.
Menționează că, potrivit studiului propriu, nu a identificat nici un raport
financiar al oricărui alt concurent electoral care să indice cheltuieli pentru
alimentaţie. În practică nimeni şi niciodată nu a declarat asemenea cheltuieli, din
simplu motiv că ele nu ţin de campania electorală. Or, campania electorală este
definită de art.l din Codul electoral - perioadă de activitate care se desfăşoară cu
scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau
altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data
înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral
de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri
sau în ziua votării. La rândul său, conform aceluiaşi articol, agitaţie electorală -
acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiilor ce conţin îndemnul la vot în vederea
determinării alegătorilor să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali.
A indicat că SRL „Credem-Eco” a fost supus controalelor doar după data de
21.11.2021, iar factorii de decizie au fost impuşi să dea explicaţii de către
Inspectoratul de Poliţie Bălţi şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, fapt
recunoscut în şedinţa CEC. De aici se deduce că autorităţile publice - Ministerul
Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, controlate de majoritatea
partidului aflat la guvernare, au avut o implicare directă în campania electorală.
În alt context, subliniază că Partidul Politic „Şor” a primit doar 6 file cu
sesizările IP Bălţi, a lui Grigorişin Nicolai şi a Arinei Spătaru. Până la începerea
şedinţei, reprezentantul cu drept de vot consultativ al concurentului electoral,
Vadim Banaru a solicitat Comisiei Electorale Centrale să-i fie adus la cunoştinţă
care sunt materialele probatorii. În contradicţie cu prevederile art.83 din Codul
administrativ, Partidului Politic Șor nu i-au fost prezentate materialele procedurii
administrative, concurentul electoral fiind lipsit de dreptul de a cunoaşte esenţa
învinuirilor, fiind privaţi de dreptul la o apărare eficientă.
Urmare a celor relevate mai sus, Comisia Electorală Centrală urma să
respingă sesizarea Inspectoratului de Poliţie Bălţi cu nr. 34/23-29762 din
29.11.2021 şi cele ale lui Grigorişin Nicolai şi ale Arinei Spătaru ca neîntemeiate.
Mai mult ca atât, în pct.3 din dispozitivul hotărârii pârâtul indică, în
contradicţii cu norma legală că: Se solicită Judecătoriei Bălţi anularea înregistrării
concurentului electoral Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Şor” la
funcţia de primar al municipiului Bălţi, şi se transmit instanţei materialele ce au
stat la baza adoptării prezentei hotărâri. Astfel, Comisia Electorală Centrală, prin
depăşire a atribuţiilor funcţionale, cu încălcare flagrantă a legii - art.75 alin.(5) Cod
electoral a solicitat Judecătoriei Bălti anularea înregistrării concurentului electoral
Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Sor” la funcţia de primar al
municipiului Bălti.
Or, reieşind din prevederea de la art.75 alin.(5) lit.a) Cod electoral, în cazul
constatării folosirii de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi
materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din
fondul electoral, anularea înregistrării concurentului electoral în cazul alegerilor
locale se aplică la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărâre
judecătorească definitivă. Prin urmare, la adoptarea pct.3 din dispozitivul Hotărârii
CEC nr.188 din 01 decembrie 2021, pârâtul a depăşit limitele competenţei,
arogându-şi competenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
municipale Bălţi, nr.2.
Prin raportare a acestor cerinţe la cauza dedusă judecăţii, nu pune la îndoială
că prin sancţiunea dispusă de către pârât prin Hotărârea CEC nr.188 din 01
decembrie 2021, şi anume: solicitarea Judecătoriei Bălţi de a anula înregistrărea
concurentului electoral Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Şor” la
funcţia de primar al municipiului Bălţi, reprezintă o ingerinţă disproporţionată în
substanţa dreptului de a fi ales, drept garantat de legea fundamentală şi de
Convenţia Europeană.
Reclamantul atrage atenţia instanţei că, situaţia premisă de sancţionare a
Partidului Politic „ŞOR” - folosirea de către concurentul electoral Marina Tauber,
desemnat de Partidul Politic „Şor”, a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate
la alegerile locale noi în circumscripţia electorală municipală Bălţi nr. 2 de cel
puţin 34260,00 lei, iar în consecinţă depăşirea plafonului maxim stabilit cu cel
puţin 9514, 80 lei, nu are suport factual, reprezentând o distorsionare deliberată a
realităţii, orientate spre înlăturarea contracandidatului la funcţia de primar al
municipiului Bălţi. Imputarea încălcării manifestate prin utilizarea de către
concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate, este în esenţă
declarativă; or, la baza acesteia stau presupuneri fără suport probator.
La data de 02 noiembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a depus
referința prin care a solicitat respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată.
Studiind materialele cauzei, completul specializat pentru examinarea
acţiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial şi de
contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, consideră că, pretinsa acţiune
înaintată de către Partidul Politic ”Șor”, nu întrunește condițiile de admisibilitate,
aceasta urmînd a fi declarată inadmisibilă, din următoarele motive.
Conform art.191 alin. (3) Cod administrativ, Curtea de apel Chişinău
soluţionează în primă instanţă acţiunile în contencios administrativ împotriva
hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale Consiliului Superior al
Procurorilor, precum şi acţiunile în contencios administrativ atribuite în
competenţa sa prin Codul electoral.
Art.3 Cod administrativ, prevede că, legislaţia administrativă are drept scop
reglementarea procedurii de înfăptuire a activităţii administrative şi a controlului
judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor şi a
libertăţilor prevăzute de lege ale persoanelor fizice şi juridice, ţinându-se cont de
interesul public şi de regulile statului de drept.
Conform art.5 Cod administrativ, activitatea administrativă reprezentă
totalitatea actelor administrative individuale şi normative, a contractelor
administrative, a actelor reale, precum şi a operaţiunilor administrative realizate
de autorităţile publice în regim de putere publică, prin care se organizează
aplicarea legii şi se aplică nemijlocit legea.
Potrivit art.10 alin.(1) Cod administrativ, actul administrativ individual este
orice dispoziţie, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică
pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul
de a produce nemijlocit efecte juridice, prin naşterea, modificarea sau stingerea
raporturilor juridice de drept public.
În conformitate cu art.15 alin.(1) și (2) Cod administrativ: operațiunile
administrative sînt manifestările de voinţă sau activităţile autorităților publice
care nu produc ca atare efecte juridice. Operațiunile administrative pot fi
contestate doar concomitent cu actul administrativ individual, cu excepția
operațiunilor administrative executorii sau îndreptate împotriva unui terţ.
Art. 20 Cod administrativ, prevede că, dacă printr-o activitate
administrativă se încalcă un drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, acest
drept poate fi revendicat printr-o acţiune în contencios administrativ, cu privire la
care decid instanţele de judecată competente pentru examinarea procedurii de
contencios administrativ, conform prezentului cod.
Conform art. 39 Cod administrativ, orice persoană care revendică un drept
vătămat de către o autoritate publică în sensul art.17 sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri se poate adresa instanţei de judecată competente.
În corespundere cu art.17 Cod administrativ, drept vătămat este orice drept
sau libertate stabilit/stabilită de lege căruia/căreia i se aduce atingere prin
activitate administrativă.
Potrivit art. 22 alin. (1) Cod administrativ, autoritățile publice şi instanţele
de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul
şi volumul cercetărilor şi nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de
cererile lor de reclamare a probelor.
În conformitate cu art. 189 alin. (1) Cod administrativ, orice persoană care
revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei
autorităţi publice poate înainta o acţiune în contencios administrativ.
Conform art. 206 alin. (1) Cod administrativ, o acţiune în contencios
administrativ poate fi depusă pentru: a) anularea în tot sau în parte a unui act
administrativ individual (acţiune în contestare); b) obligarea autorităţii publice să
emită un act administrativ individual (acţiune în obligare); c) impunerea la
acţiune, la tolerare a acţiunii sau la inacţiune (acţiune în realizare); d)
constatarea existenţei sau inexistenţei unui raport juridic ori nulităţii unui act
administrativ individual sau a unui contract administrativ (acţiune în constatare);
sau e) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ normativ (acţiune de
control normativ).
În conformitate cu art. 207 alin. (1) al Codului administrativ, instanţa
verifică din oficiu dacă sunt întrunite condițiile pentru admisibilitatea unei acțiuni
în contenciosul administrativ. Dacă este inadmisibilă, acţiunea în contencios
administrativ se declară ca atare prin încheiere judecătorească susceptibilă de
recurs.
Potrivit art. 207 alin. (2) lit.e) din Codul administrativ, acţiunea în
contencios administrativ se declară inadmisibilă în special când: reclamantul nu
poate revendica încălcarea, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul
art.17.
În sensul Codului administrativ, prin persoană vătămată se înţelege orice
persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de o autoritate
publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei
cereri.
În conformitate cu art.75 alin.(5) lit.a) și alin.(6) Cod electoral, anularea
înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul
alegerilor locale – şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin
hotărîre judecătorească definitivă care constată folosirea de către concurentul
electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea
cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral. În cazurile prevăzute
la alin.(5), Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie
adresează o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral, prin
adoptarea unei hotărîri în acest sens, Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor
parlamentare şi prezidenţiale, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială
se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau al
alegerilor locale noi. Instanţa de judecată va examina cererea şi va emite o hotărîre
asupra acesteia în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.
Reclamantul prin prezenta acțiune solicită anularea hotărîrii Comisiei
Electorale Centrale nr.188 din 01.12.2021 cu privire la controlul reflectării
veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în
campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30
noiembrie 2021, prin care a fost hotărît: 1. Se ia act de sesizările privind finanțarea
campaniei electorale a Partidului Politic „Șor” în cadrul alegerilor locale noi pentru
funcția de primar al municipiului Bălți din data de 21 noiembrie 2021. 2. Se
constată folosirea de către concurentul electoral Marina Tauber, desemnat de
Partidul Politic „Șor”, a fondurilor financiare și materiale nedeclarate la alegerile
locale noi în circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2 de cel puțin 34260,00
lei, iar în consecință depășirea plafonului maxim stabilit cu cel puțin 9514, 80 lei.
3. Se solicită Judecătoriei Bălți anularea înregistrării concurentului electoral
Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Șor” la funcția de primar al
municipiului Bălți, și se transmit instanței materialele ce au stat la baza adoptării
prezentei hotărâri.
În contextul celor revendicate și în coraport cu prevederile legale, Completul
de judecată menționează că, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.188 din
01.12.2021 cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor
concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă
alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021, nu constituie
în sine un act administrativ individual în sensul art.10 Cod administrativ, ci
reprezintă operațiunea administrativă în sensul art.15 Cod administrativ, iar actul
final urmează a fi luat de instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află
consiliul electoral respectiv.
Prin urmare însăși din prevederile art.75 alin.(6) Cod Electoral, rezultă că,
Comisia Electorală Centrală (…) adresează o cerere de anulare a înregistrării
concurentului electoral, prin adoptarea unei hotărîri în acest sens, Curţii de Apel
Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, sau instanţei de
judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul
alegerilor locale generale sau al alegerilor locale noi.
Astfel, reieșind din normele legale menționate supra, rezultă că, hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr.188 din 01.12.2021 cu privire la controlul
reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor”
în campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30
noiembrie 2021, nu este un act administrativ individual, ci potrivit art.75 alin.(5) și
(6) Cod electoral, reprezintă o solicitare.
Totodată, Completul de judecată ține să menționeze că potrivit prevederilor
art.art. 69 – 78 Cod adminitrativ, rezultă că procedură administrativă se iniţiază la
cerere sau din oficiu și se finalizează prin efectuarea unei operaţiuni administrative
sau prin emiterea unui act administrativ individual.
Astfel, în speță se atestă că procedura administrativă a fost inițiată la
sesizarea canditatului independent Nicolai Grigorișin, cît și din oficiu de Comisia
Electorală Centrală în temeiul art.22 alin.(2) lit.c) Cod electoral.
Iar, reieșind din prevederile art.75 alin.(5) și (6) Cod electoral, rezultă că, în
speța în cauză procedura administrativă se finalizează cu emiterea unei hotărîri
judecătorești definitive care va constată/ sau nu folosirea de către concurentul
electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor
peste plafonul mijloacelor din fondul electoral.
Prin urmare, Completul de judecată ține să menționeze că este contrar
normelor legale emiterea în cadrul unei și aceleiași proceduri administrative două
hotărîri judecătorești, or principiul legalității indică expres că, Autorităţile publice
şi instanţele de judecată competente trebuie să acţioneze în conformitate cu legea şi
alte acte normative.
În condiţiile analizate mai sus, Completul judiciar atestă că, în prezenta speță
de către Comisia Electorală centrală a fost examinată numai chestiunea privind
constatarea și popunerea instanței de judecată anularea înregistrării concurentului
electoral Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Șor” la funcția de primar al
municipiului Bălți, iar modul de luare a deciziei date, legalitatea ei, poate fi
verificată de instanţa competentă prin prisma Codului electoral de instanța de
judecată competentă în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv.
Completul de judecată reține că, Curtea Europeană a drepturilor omului, în
practica sa constantă a subliniat că stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului
în faţa instanţelor judecătoreşti constituie o prerogativa exclusivă a legiuitorului,
care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de
procedură. Sub acest aspect, principiul liberului acces la justiţie presupune
posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a-1 utiliza în formele şi în modalităţile
prevăzute de lege.
În contextul celor supra-elucidate, Completul specializat, concluzionează că,
acţiunea înaintată de Partidul Politic ”Șor” împotriva Comisiei Electorale Centrale
cu privire la contestarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.188 din
01.12.2021 cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor
concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă
alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021, nu răspunde
exigenţilor de admisibilitate, motiv din care urmează a fi declarată inadmisibilă în
temeiul art.207 alin.(2) lit. e) din Codul administrativ.
Referitor la solicitarea privind suspendarea actului contestat, Completul de
judecată a însușit-o odată cu examinarea aspectelor de admisibilitate a acțiunii.
Prin urmare, concluzia asupra inadmisibilității prezentei acțiuni exlude
necesitatea soluționării cererii de suspendare. Or, la caz, însuși inadmisibilitatea
acțiunii pe motivele analizate exclude orice posibilitate de expunerii asupra cererii
de suspendare a hotărîrii contestate.
În conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) și alin. (2) lit. e), art.230 Cod
administrativ, Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios
administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii
de Apel Chișinău,
DISPUNE:
Se declară inadmisibilă acțiunea în contencios administrativ înaintată de
către Partidul Politic ”Șor” împotriva Comisiei Electorale Centrale cu privire la
contestarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.188 din 01.12.2021 cu privire
la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul
Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada
de până la 30 noiembrie 2021.
Se explică Partidului Politic ”Șor”, că declararea acțiunii ca inadmisibilă în
temeiul art.207 alin.(2) lit. e) Cod administrativ exclude posibilitatea adresării
repetate în judecată a aceluiași reclamant cu aceeași acțiune.
Încheierea poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen
de 15 zile din momentul comunicării, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Preşedintele completului,
Judecătorul Anatolie
Minciuna

Judecătorii Grigore
Dașchevici

Veronica Negru

S-ar putea să vă placă și