Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

Catedra „Finanţe”

Raport privind realizarea

lucrării practice nr.1

Tema „Analiza capitalului propriu al băncii comerciale


COMERTBANK.SA”

Realizat:Cornos Ina,
eleva gr.FB1808G

Verificat: Casian Irina, profesor,


grad didactic superior, master în
Ştiinţe economice

Chişinău, 2021
CAPITOLUL I: Analiza capitalului propriu al băncii comerciale COMERTBANK.SA
Tabelul 1.1

Unitatea de Luna Anul precedent, Abaterea


Indicatorul măsură gestionară aceeași lună

Capitalul social mil.lei 147,00 147,00 0

Fonduri proprii de mil.lei 308,40 290,72 17,68


nivel 1 de bază

Fonduri proprii mil.lei 308,40 290,72 17,68

Cota investiţiilor % 100 100 0


străine în capitalul
social al băncii
Profit sau pierdere (-) mil.lei 8.892.252 8.689.814 202 438
aferent(ă) exercițiului

Sursa: Raportul privind activitatea aconomică-financiară a BC ComerțBank SA;


Raportul Contul de profit şi pierdere a BC ComerțBank SA;

Concluzie: În cadrul acestui studiu am extras date despre mărimea capitalui bancar în ceea ce
priveşte indicatorii plasaţi în tabelul 1.1. În urma calculării abaterii care este difereţa dintre Luna
gestionară-Anul precedent a aceeaşi luni.

Deci pentru Capitalul social abaterea= 0 mil.lei; Fonduri proprii de nivel 1 de bază= 17,68
mil.lei, Fonduri proprii= 17,69 mil.lei; Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii= 0 %;
Profit sau pierdere (-) aferent(ă) exercițiului= 202 438 mii.
CAPITOLUL II:Analiza comparativă a ofertei băncilor comerciale din Republica Moldova
în vederea atragerii depozitelor în moneda națională

Tabelul 2.1
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 6 luni
Criterii de Banca Banca Moldova
Banca Victoriabank.SA
comparaţie COMERŢBANK.SA Angroindbank
BAROCCO Avantaj Fix VB CLASIC cu rată fixă
Denumirea depozit

Suma minimă, lei 1000 LEI 5000 LEI 5000 LEI

Rata anuală a 3.25% 2,00% 3,00%


dobânzii, %

Modalitatea de Dobânda pe lună = Dobânda pe lună = Dobânda pe lună =


calcul a dobânzii (Sd*R/365)*31 (Sd*R/365)*31 (Sd*R/365)*31
Modalitatea de fixare Dobîndă flotantă, calculată Dobîndă fixă, Dobîndă fixă, plata se
a ratei dobânzii lunar şi plata se efectuează Periodicitatea achitării efectuează lunar
la cont de card dobânzii - la scadenţa
depozitului (la cont
curent, de card)
Posibilitatea de Nu se permit Nu se permit Nu se permit
suplinire a contului
Posibilitatea de Nu se permit Nu se permit Nu se permit
retragere din cont

Concluzie: În urma analizie efectuate pentru depozitele cu termen de 6 luni pentru băncile
COMERŢBANK, Victoriabank şi Moldova Angroindbank am studiat amănunţit condiţiile de
acordare a acestora, metode de calcul, rate etc .

Deci am constatat că rata de depozitare pentru debitor este mai avantajoasă este cea oferită de
BC ,,COMERŢBANK.SA" fiind de 3.25% ,astfel la capitalizare vom avea o sumă mai mare .
Însă rata cea mai avantajoasă pentru creditor este acea oferită de BC ,,Victoriabank" SA fiind de
2.00%, ulterior aducândui lor un surplus mai mare. Modalităţile de fixare sunt diferite în
dependenţă de bancă iar metodele de calcul sunt aceleaşi. Ulterior am observat că unile supliniri
ale contului sau retrageri nu se permite pentru nici o bancă analizată.
Tabelul 2.2
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 12 luni
Criterii de Banca Banca Moldova
Banca Victoriabank.SA
comparaţie COMERŢBANK.SA Angroindbank
GOTIC CLASIC cu rată
Clasic VB
Denumirea depozit flotantă

Suma minimă, lei 1000 LEI 1000 LEI 1000 LEI

Rata anuală a 3.85% 3,25% 3,50%


dobânzii, %

Modalitatea de Dobânda pe lună = Dobânda pe lună = Dobânda pe lună =


calcul a dobânzii (Sd*R/365)*31 (Sd*R/365)*31 (Sd*R/365)*31
Modalitatea de fixare Dobîndă fixă, calculată Dobîndă flotantă, Dobîndă flotantă, plata
a ratei dobânzii lunar şi plata se efectuează Periodicitatea achitării se efectuează lunar
la cont de card dobânzii - lunar (la cont
curent, de card)
Posibilitatea de Nu se permit Nu se permit Nu se permit
suplinire a contului
Posibilitatea de Nu se permit Nu se permit Nu se permit
retragere din cont

Concluzie: În urma analizie efectuate pentru depozitele cu termen de 12 luni pentru băncile
COMERŢBANK, Victoriabank şi Moldova Angroindbank am studiat amănunţit condiţiile de
acordare a acestora, metode de calcul, rate etc .

Deci am constatat că rata de depozitare pentru debitor este mai avantajoasă este cea oferită de
BC ,,COMERŢBANK.SA" fiind de 3.85% ,astfel la capitalizare vom avea o sumă mai mare .
Însă rata cea mai avantajoasă pentru creditor este acea oferită de BC ,,Victoriabank" SA fiind de
3.25%, ulterior aducândui lor un surplus mai mare. Modalităţile de fixare sunt diferite în
dependenţă de bancă iar metodele de calcul sunt aceleaşi. Ulterior am observat că unile supliniri
ale contului sau retrageri nu se permite pentru nici o bancă analizată.
CAPITOLUL III: Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile comerciale din
Republica Moldova

Tabelul 3.1

Informația privind depozitele a băncii comerciale „ComerțBank SA”

Categoria 30 aprilie 2021 31 mai 2021 30 iunie 2021depozitului lei % lei % lei %
I Depozite la vedere, 229899,78 100 240537,7 100 247362,3 100
dintre care 4
fără dobândă 172092,58 74,86 175302,48 72,88 175391,6 70,90
1

cu dobândă 57 807,20 25,14 65 235,22 27,12 71 970,73 29,09

II Depozite la termen, 464275,08 100 465613,40 100 0,00 100


dintre care

fără dobândă 0,00 0 0,00 0 0,00 0


cu dobândă 464275,08 100 465613,40 100 0,00 0

III Total Depozite 694174,86 100 706151,10 100 703743,3 100


0

ale persoanelor 463112,24 66,71 465750,69 65,96 465102,4 66,09


fizice 9

ale persoanelor 231062,62 33,29 240400,41 34,04 238640,8 33,91


juridice, dintre care 0

ale băncilor 0,00 0 0,00 0 0,00 0


Concluzie: În acest tabel sunt idicate date pentru depozite la vedere cu dobândă și fără dobândă,
depozite la termen cu dobândă și fără dobândă, acestea sunt analizate pe operioadă de 3 luni ai
anului curent. Am constatat că totalul depozitelor la vedre este de 229 899,78 în perioada de 30
aprilie, iar depozitele la termen au un total de 464 275,08, aceste depozite arătând o creștere față
de cele la termen.

Observăm că în perioada de 31 mai depozitele la termen sunt mai mari decât depozitele la
termen de cât în perioada de 30 aprilie, crescând comparativ şi depozitele la vedere, pentru
perioada de 30 iunie impozitele nu au nici o valoare, astfel fiind egal cu 0.

a)

Figura 3.2

Structura depozitelor COMERȚBANK, pe perioada iunie


2021

Depozite la vedere fără dobândă


Depozite la vedere cu dobândă
29%
Depozite la termen fără dobândă
Depozite la termen cu dobândă

71%

Sursa:Elaborat de autor în baza datelor din Bilanţul BC „ComerțBank” SA

Figura 3.2 am prezentat structura depozitelor COMERTBANK, pe perioadaiunie 2021,


Depozitele la vedere fără dobândă constituie o rată de 71% din totalul depozitelor și cele la
vedere cu dobândă constituie 29%. Depozite la termen nu avem în cadrul băncii comerciale
ComerțBank SA pe perioada lunii iunie.

b)

Figura 3.3
Evoluția depozitelor BC COMERŢBANK
SA
250

200

150

100

50

0
Depozite la vedere fără Depozite la vedere cu Depozite la termen fără Deepozite la termen cu
dobîndă dobândă dobândă dobândă

30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021

Sursa:Elaborat de autor în baza datelor din Bilanţul BC „ComerțBank” SA

Studiu de caz pentru un depozit cu capitalizare

O persoană fizică a deschis un depozit în sumă de 20 000 pe o perioadă de 9 luni, cu rata


dobânzii de 3,25%, care este flotantă. Avînd următoarele condiții: că banca va majora rata
dobânzii începând cu luna a 2-a cu 0,05%, dobânda este capitalizată lunar. Pe parcursul perioadei
s-au produs următoarele modificări:în luna a 3-a au fost depuși 2500 lei, în luna a 6-a 500 lei, iar
în luna a 4 și a 8-a au fost retrași câte 1000 lei din cont.

Lun Suma în cont, Adaos/ Retras Sfârșitul Rata dobânzii Dobânda


a lei lei lunii % calculată, lei
1 20 000 - 20 000 3,25 54,16
2 20 054,16 - 20 054,16 3,30 55,14
3 20 109,3 +2 500 22 609,3 3,35 63,11
4 22 672,41 -1000 21 672,41 3,40 61,40
5 21 733,81 - 21 733,81 3,45 62,48
6 21 796,29 +500 22 296,29 3,50 65,03
7 22 361,32 - 22 361,32 3,55 66,15
8 22 427,47 -1000 21 427,47 3,60 64,28
9 21 491,75 - 21 491,75 3,65 65,37
TOTAL 557,12
Concluzie: În aceste studiu am analizat depozitul Clasic VB pe o perioadă de 9 luni. Acest
depozit fiind unul avantajos pentru persoanele ce vor să de pună un depozit, deoarece dobânda
acestuia este flotantă și permite suplinirea contului, dar si retragerea din cont,ceea ce este un
avantaj mare.

Anexa 1

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

la situația din 30.06.2021


Unitatea
de
măsură:
MDL
Cod Denumirea indicatorului Valoarea
pozi
ție
A B 010
  Raportul de profit sau pierdere  
010 Venituri din dobânzi 40.545.042
020 Active financiare deținute în vederea tranzacționării 0
025 Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la 0
valoarea justă prin profit sau pierdere
030 Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau 0
pierdere
041 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 0
rezultatului global
051 Active financiare la costul amortizat 40.545.042
070 Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva x
riscurilor, riscul de rată a dobânzii
080 Alte active 0
085 Venituri din dobânzi aferente datoriilor 0
090 (Cheltuieli cu dobânzile) 15.455.422
100 (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării) 0
110 (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau 0
pierdere)
120 (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) 15.455.422
130 (Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva x
riscurilor, riscul de rată a dobânzii)
140 (Alte datorii) 0
145 (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 0
150 (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) x
160 Venituri din dividende 0
170 Active financiare deținute în vederea tranzacționării 0
175 Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la 0
valoarea justă prin profit sau pierdere
191 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 0
rezultatului global
192 Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, 0
contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență
200 Venituri din onorarii și comisioane 13.689.134
210 (Cheltuieli privind onorarii și comisioane) 4.586.908
220 Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor 0
financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau
pierdere, net
231 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 0
rezultatului global
241 Active financiare la costul amortizat 0
260 Datorii financiare evaluate la costul amortizat 0
270 Altele 0
280 Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare 0
deținute în vederea tranzacționării, net
287 Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor financiare nedestinate 0
tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau
pierdere, net
290 Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare 0
desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net
300 Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva x
riscurilor, net
310 Diferențe de curs de schimb [câștig sau (–) pierdere], net 10.573.858
330 Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, -144.776
net
340 Alte venituri din exploatare 578.243
350 (Alte cheltuieli de exploatare) 3.305.896
355 VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET 41.893.275
360 (Cheltuieli administrative) 28.201.051
370 (Cheltuieli cu personalul) 22.359.866
380 (Alte cheltuieli administrative) 5.841.185
390 (Amortizare) 4.289.309
400 (Imobilizări corporale) 3.708.294
410 (Investiții imobiliare) 0
420 (Alte imobilizări necorporale) 581.015
425 Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net 0
426 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 0
rezultatului global
427 Active financiare la costul amortizat 0
430 (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 1.354.265
440 (Angajamente și garanții date) -10.735
450 (Alte provizioane) 1.365.000
460 Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea -1.593.602
activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin
profit sau pierdere
481 (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 0
rezultatului global)
491 (Active financiare la costul amortizat) -1.593.602
510 Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea 0
investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate
520 Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea 0
activelor nefinanciare
530 (Imobilizări corporale) 0
540 (Investiții imobiliare) 0
550 (Fond comercial) 0
560 (Alte imobilizări necorporale) 0
570 (Altele) 0
580 Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere x
590 Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, x
asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda
punerii în echivalență
600 Profitul sau (–) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate 0
cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi
considerate activități întrerupte
610 PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE 9.642.252
ÎNAINTE DE IMPOZITARE
620 Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau 750.000
pierderii din activități continue
630 PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE 8.892.252
DUPĂ IMPOZITARE
640 Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare 0
650 Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare 0
660 Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte 0
670 PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCIȚIULUI 8.892.252
680 Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează] x
690 Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă x

Preşedintele Comitetului de Conducere S.


_______________________________________________ Cartaşov

L.Ş.
Contabil-şef V. Lebădă
___________________________________________________________
____

Numele, prenumele persoanei autorizate,


care a prezentat raportul I. Şarco
___________________________________________________________
___________
tel. 022 839-739
Data prezentării raportului 12.07.2021

Anexa 2
Informaţie PUBLI
privind C
activitatea
economico-
financiară
a BC
"COMERTBA
NK" S.A.
la situaţia din
30.06.2021
Nr. Denumirea indicatorilor Unitat Norma De facto
ea de tiv luna luna anul
masur gestion precede preced
ă ară ntă celei ent
gestiona celui
re gestion
ar
A B C D 1 2 3
1 CAPITAL
1,1 Capitalul social mil. ≥ 100 147,00 147,00 147,00
lei
1,2 Fonduri proprii de nivel 1 de bază mil.   308,40 307,83 290,72
lei
1,3 Fonduri proprii de nivel 2 mil.   0,00 0,00 0,00
lei
1,4 Fonduri proprii totale mil.   308,40 307,83 290,72
lei
1,5 Capital eligibil mil.   308,40 307,83 290,72
lei
1,6 Cuantumul total al expunerii la risc mil.   902,33 899,26 868,74
lei
1,7 Rata fondurilor proprii totale % ≥ 10 34,18 34,23 33,46
1,8 Fonduri proprii totale / Total active %   16,30 16,27 16,08
1,9 Mărimea calculată dar nerezervată a mil.   62,19 62,68 66,82
reducerilor pentru pierderi la active şi lei
angajamente condiţionale
1,10 Nivelul de afectare a fondurilor proprii %   5,39 5,19 1,70
de nivel 1 de bază
1,11 Total datorii / Total capital     3,93 3,95 3,83
1,12 Cota investiţiilor străine în capitalul %   100 100 100
social al băncii

Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5