Sunteți pe pagina 1din 26

ROMANIA

JUDETUL DOLJ
COMUNA CÂRCEA
CONSILIUL LOCAL CÂRCEA
-PROIECT-

HOTARAREA NR. ________/2021


privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare, aferente obiectivului
de investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp articulație
P+1 de un corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în incintă, foișor,
împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea,
jud. Dolj ”
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al proiectului de hotarare intocmit de primarul comunei Cârcea;
-Raportul de specialitate NR.10933/2021 intocmit de Parvulescu Daria-Aurelia –consilier
achizitii publice si Dinu Constantin-Alin-inspector cu atributii delegate de urbanism;
Ținând cont de prevederile:
-art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
-art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d), coroborat cu alin.7 lit.n,
art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, Consiliul
Local Cârcea, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă Nota conceptuală si Tema de proiectare, aferente obiectivului de
investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp articulație P+1 de
un corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în incintă, foișor,
împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea,
jud. Dolj ”, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. -Prezenta hotarare poate fi contestată in baza prevederilor Legii 554/2004


privind contenciosul administrativ.

Art.3.-Secretarul general al comunei Cârcea va comunica prezenta hotărâre:


Primarului comunei Cârcea, Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj si o va aduce la cunoștiință
publică prin afișare.

INITIATOR, CONTRASEMNEAZĂ,
PRIMAR SECRETAR GENERAL
PUPĂZĂ VALERICĂ TOTORA CRISTINA-FLORINA
COMUNA CÂRCEA
CIF16346370
Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206
Tel. / Fax: 0251 458121;
E-mail: carcea@dj.e-adm.ro
www.primariacarcea.ro
JUDEŢUL DOLJ

Nr. 10975/22.09.2021

SE APROBĂ,
PRIMAR,
PUPĂZĂ VALERICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare,
aferente obiectivului de investiții
”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp articulație P+1 de un
corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în incintă, foișor,
împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea,
jud. Dolj ”

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor


tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice
pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor
de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare
obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului
public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al
persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, Și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectivul de investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp
articulație P+1 de un corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în incintă, foișor,
împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea, jud. Dolj ”,
STR. AEROPORTULUI, NR. 45, COMUNA CARCEA, JUD. DOLJ este inclus in strategia
locala de dezvoltare a Comunei Cârcea, cu fișa de proiect nr. 18.

Investiția va cuprinde o clădire ce va servi drept sediul Primariei cu regim de înălțime


D+P+1-2, un spațiu multifuncțional ( esplanadă, cca. 37x56 m) pentru evenimente culturale,
sociale , sportive și civice pe latura de vest a incintei, un foișor (chioșc) acoperit sezonier ridicat
față de esplanadă cu cca.2 m, în partea de sud și vest a incintei care poate fi folosit pentru odihnă
dar și ca scenă pentru spectacole în aer liber,un loc de joacă și zonă cu aparate fitness urban și
parc în partea de sud-est a incintei, parcare și alee carosabilă în partea de nord a incintei, alei
pietonale și amenajări ambientale ( fântână arteziană, locuri de stat, iluminat ambiental, mobilier
urban divers) în partea de est a incintei, precum și facilități de infrastructură. Pe esplanadă și în
parc, de-a lungul aleilor, cu ocazia a diverse evenimente organizate de primărie în beneficiul
comunității locale, se vor putea amplasa chioșcuri tip, pentru activități comerciale. Incinta va fi
împrejmuită integral, pe laturile de sud, vest, nord și parțial pe latura de est.

Se solicită elaborare documentatie necesara emiterii Certificatului de Urbanism , studiu


geotehnic, studiu topo, documentaţii pentru obținere avize și acorduri, evaluare risc la
securitatea fizica , Studiu de fezabilitate (S.F.), Proiect pentru obținerea Autorizației de
Construire (P.A.C.), Proiect pentru Organizarea Execuției (P.O.E.), Proiect pentru obținerea
Autorizației de Demolare (P.A.D.), Proiect tehnic de execuție - P.T.E. ( P.T.+ D.E.+ C.S. ), As
built, documentație tehnică în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu, asistență
tehnică pe parcursul execuției.

1. REGIMUL JURIDIC
Imobilul compus din teren intravilan și construcții, situat pe str. Aeroportului nr. 45,
comuna Cârcea, jud. Dolj,având număr cadastral 38299, este înscris în Cartea Funciară nr.
38299 al localității Cârcea și face parte din domeniul public al comunei Cârcea.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosința actuală a terenului este ”curți- construcții”.
Destinația după PUG - terenul este situat în zona ”instituții și servicii publice” .

3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUG aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/21.03.2011, amplasamentul
este situat în zona instituții și servicii publice, POT = 40% , CUT = 1,60.
Suprafața terenului din acte este de 10.195 mp

Regim de înălțime - sediul Primariei va avea regim de înălțime D+P+1+2p, corpul de


legătură va avea regim de înălțime P+1, iar cladirea pentru serviciile comunitare va avea regim
de înălțime P+1, spatiu multifunctional va avea o suprafată de cca. 2060,00 mp, foișorul va avea
o suprafață de cca. 163,00 mp, locul de joacă va avea o suprafată de cca. 450,00 mp, zona de
fitness urban va avea o suprafată de cca. 200,00 m.
Sc totală = 994,00 mp din care:
Sc Sediu primarie propus = 485,50 mp
Sc Cladire servicii comunitare = 300,00 mp
Sc Articulație = 45,50 mp
Sc Foișor = 163,00 mp
Sd totală = 2.544,00 mp din care:
Sd Sediu primarie = 1.649,50 mp
Sd Cladire servicii comunitare = 600,00 mp
Sd Articulație = 91,00 mp
Sd Foișor = 163,00 mp
S spatiu public multifunctional(esplanadă) = 2.060,00 mp
S parcare si carosabil = 1.852,00 mp
S spații verzi, parc = 4.684,00 mp
S loc de joaca = 405,00 mp
S zonă cu aparate de fitness urban = 200,00 mp
Conform art. 1 din HG 907/2016

(1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al


documentațiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții
în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de
investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării
de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-
teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează
total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. î alin. (2) din Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Și la art. 1
alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Documentațiile prevăzute la alin (1) se elaborează, pe etape, astfel:
a) în etapa I:
(i) nota conceptuală;
(ii) tema de proiectare;
b) în etapa a IL-a:
(ijstudiul de prefezabilitate, după caz;
(ii)studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după
caz;
c) în etapa a ILI-a:
(i)proiect pentru autorizarea/desfunțarea executării lucrărilor;
d) în etapa a LV-a:
(i)proiectul tehnic de execuție,,

Nota conceptuală exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale


beneficiarului investiției, determinând concepția de realizare a obiectivului de investiții, în
funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecție a
mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări specifice obiectivului de
investiții, astfel:
A. Scopul administraţiei publice locale este orientat spre a oferi o diversitate de servicii de
calitate cetăţenilor, acesta putând fi realizat prin crearea unor spații corect dimensionate,
suficiente și complet echipate și dotate, la standardele actuale și la nivelul cerințelor
normativelor în vigoare.

B. Crearea unui loc de joacă și amenajarea unui parc pentru copii, tineret, membrii
comunităţii locale.
C. Crearea unui foișor - scenă pentru activități culturale (spectacole estivale) în aer liber și a
unei zone amenajate ca esplanadă pentru multiple activități sociale, culturale, sportive ;
D. Crearea infrastructurii de utilități necesare clădirilor administrative propuse, precum și a
aleilor carosabile și pietonale și a parcărilor necesare

Tema de proiectare exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale


beneficiarului investiției, evidențiate în nota conceptuală, determinând concepția de realizare a
obiectivului de investiții, în funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale
amplasamentului, de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări
specifice obiectivului de investiții.
La proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Cârcea este anexată nota conceptuală
și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat
printr-un corp articulație P+1 de un corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în
incintă, foișor, împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea,
jud. Dolj ”

În consecință, pentru motivele menționate mai sus proiectul de hotărâre este oportun,
întrunește condițiile de legalitate și îl supunem aprobării Consiliului Local Cârcea în forma
prezentată.

Întocmit,

Inspector,
Dinu Constantin-Alin

Consilier Achiziții Publice,


Pârvulescu Daria-Aurelia
COMUNA CÂRCEA
CIF16346370
Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206
Tel. / Fax: 0251 458121;
E-mail: carcea@dj.e-adm.ro
www.primariacarcea.ro
JUDEŢUL DOLJ

Nr. 10933/22.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare,
aferente obiectivului de investiții
”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp articulație P+1 de un
corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în incintă, foișor,
împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea,
jud. Dolj ”

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor


tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice
pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor
de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare
obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului
public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al
persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, Și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectivul de investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp
articulație P+1 de un corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în incintă, foișor,
împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea, jud. Dolj ”,
STR. AEROPORTULUI, NR. 45, COMUNA CARCEA, JUD. DOLJ este inclus in strategia
locala de dezvoltare a Comunei Cârcea, cu fișa de proiect nr. 18.

Investiția va cuprinde o clădire ce va servi drept sediul Primariei cu regim de înălțime


D+P+1-2, un spațiu multifuncțional ( esplanadă, cca. 37x56 m) pentru evenimente culturale,
sociale , sportive și civice pe latura de vest a incintei, un foișor (chioșc) acoperit sezonier ridicat
față de esplanadă cu cca.2 m, în partea de sud și vest a incintei care poate fi folosit pentru odihnă
dar și ca scenă pentru spectacole în aer liber,un loc de joacă și zonă cu aparate fitness urban și
parc în partea de sud-est a incintei, parcare și alee carosabilă în partea de nord a incintei, alei
pietonale și amenajări ambientale ( fântână arteziană, locuri de stat, iluminat ambiental, mobilier
urban divers) în partea de est a incintei, precum și facilități de infrastructură. Pe esplanadă și în
parc, de-a lungul aleilor, cu ocazia a diverse evenimente organizate de primărie în beneficiul
comunității locale, se vor putea amplasa chioșcuri tip, pentru activități comerciale. Incinta va fi
împrejmuită integral, pe laturile de sud, vest, nord și parțial pe latura de est.

Se solicită elaborare documentatie necesara emiterii Certificatului de Urbanism , studiu


geotehnic, studiu topo, documentaţii pentru obținere avize și acorduri, evaluare risc la
securitatea fizica , Studiu de fezabilitate (S.F.), Proiect pentru obținerea Autorizației de
Construire (P.A.C.), Proiect pentru Organizarea Execuției (P.O.E.), Proiect pentru obținerea
Autorizației de Demolare (P.A.D.), Proiect tehnic de execuție - P.T.E. ( P.T.+ D.E.+ C.S. ), As
built, documentație tehnică în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu, asistență
tehnică pe parcursul execuției.

3. REGIMUL JURIDIC
Imobilul compus din teren intravilan și construcții, situat pe str. Aeroportului nr. 45,
comuna Cârcea, jud. Dolj,având număr cadastral 38299, este înscris în Cartea Funciară nr.
38299 al localității Cârcea și face parte din domeniul public al comunei Cârcea.

4. REGIMUL ECONOMIC
Folosința actuală a terenului este ”curți- construcții”.
Destinația după PUG - terenul este situat în zona ”instituții și servicii publice” .

3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUG aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/21.03.2011, amplasamentul
este situat în zona instituții și servicii publice, POT = 40% , CUT = 1,60.
Suprafața terenului din acte este de 10.195 mp

Regim de înălțime - sediul Primariei va avea regim de înălțime D+P+1+2p, corpul de


legătură va avea regim de înălțime P+1, iar cladirea pentru serviciile comunitare va avea regim
de înălțime P+1, spatiu multifunctional va avea o suprafată de cca. 2060,00 mp, foișorul va avea
o suprafață de cca. 163,00 mp, locul de joacă va avea o suprafată de cca. 450,00 mp, zona de
fitness urban va avea o suprafată de cca. 200,00 m.
Sc totală = 994,00 mp din care:
Sc Sediu primarie propus = 485,50 mp
Sc Cladire servicii comunitare = 300,00 mp
Sc Articulație = 45,50 mp
Sc Foișor = 163,00 mp
Sd totală = 2.544,00 mp din care:
Sd Sediu primarie = 1.649,50 mp
Sd Cladire servicii comunitare = 600,00 mp
Sd Articulație = 91,00 mp
Sd Foișor = 163,00 mp
S spatiu public multifunctional(esplanadă) = 2.060,00 mp
S parcare si carosabil = 1.852,00 mp
S spații verzi, parc = 4.684,00 mp
S loc de joaca = 405,00 mp
S zonă cu aparate de fitness urban = 200,00 mp

Conform art. 1 din HG 907/2016

(3) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al


documentațiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții
în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de
investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării
de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-
teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează
total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. î alin. (2) din Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Și la art. 1
alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
(4) Documentațiile prevăzute la alin (1) se elaborează, pe etape, astfel:
e) în etapa I:
(iii) nota conceptuală;
(iv) tema de proiectare;
f) în etapa a IL-a:
(ijstudiul de prefezabilitate, după caz;
(ii)studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după
caz;
g) în etapa a ILI-a:
(i)proiect pentru autorizarea/desfunțarea executării lucrărilor;
h) în etapa a LV-a:
(i)proiectul tehnic de execuție,,

Nota conceptuală exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale


beneficiarului investiției, determinând concepția de realizare a obiectivului de investiții, în
funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecție a
mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări specifice obiectivului de
investiții, astfel:
E. Scopul administraţiei publice locale este orientat spre a oferi o diversitate de servicii de
calitate cetăţenilor, acesta putând fi realizat prin crearea unor spații corect dimensionate,
suficiente și complet echipate și dotate, la standardele actuale și la nivelul cerințelor
normativelor în vigoare.

F. Crearea unui loc de joacă și amenajarea unui parc pentru copii, tineret, membrii
comunităţii locale.
G. Crearea unui foișor - scenă pentru activități culturale (spectacole estivale) în aer liber și a
unei zone amenajate ca esplanadă pentru multiple activități sociale, culturale, sportive ;
H. Crearea infrastructurii de utilități necesare clădirilor administrative propuse, precum și a
aleilor carosabile și pietonale și a parcărilor necesare

Tema de proiectare exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale


beneficiarului investiției, evidențiate în nota conceptuală, determinând concepția de realizare a
obiectivului de investiții, în funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale
amplasamentului, de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări
specifice obiectivului de investiții.
La proiectul de hotărâre este anexată nota conceptuală și tema de proiectare pentru
obiectivul de investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp articulație
P+1 de un corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice în incintă, foișor,
împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, comuna Cârcea, jud. Dolj ”
Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre
analiză și aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale si a Temei de
proiectare, aferente obiectivului de investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat
printr-un corp articulație P+1 de un corp pentru servicii comunitare, amenajare spații publice
în incintă, foișor, împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45, comuna
Cârcea, jud. Dolj ”

Întocmit,

PRIMAR,
PUPĂZĂ VALERICĂ
COMUNA CÂRCEA, județul DOLJ
NR. 10973/22.09.2021
Aprob,
PRIMAR,
PUPĂZĂ VALERICĂ

NOTĂ CONCEPTUALĂ
privind achiziția de servicii de proiectare (SF, CU, studiu Geo, studiu Topo, evaluare
risc la securitatea fizica , documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie
de demolare și de construire, PTE, asistența tehnică de șantier, As built,
documentație tehnică în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu)
pentru obiectivul de investiții ”Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat
printr-un corp articulație P+1 de un corp pentru servicii comunitare,
amenajare spații publice în incintă, foișor, împrejmuire parțială, asigurare
utilități, str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea, jud. Dolj ”

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus


1.1.Denumirea obiectivului de investiţii : Construire sediu Primarie D+P+1+2p
legat printr-un corp articulație P+1 de un corp pentru servicii comunitare,
amenajare spații publice în incintă, foișor, împrejmuire parțială, asigurare utilități,
str. Aeroportului nr. 45, - comuna Cârcea, jud. Dolj

1.2.Ordonator principal de credite/investitor – COMUNA CÂRCEA


1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) – NU ESTE CAZUL
1.4.Beneficiarul investiţiei COMUNA CÂRCEA

2.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus


2.1.Scurtă prezentare privind:
a) deficienţe ale situaţiei actuale;
- Avand in vedere apariția de noi cartiere rezidențiale și extinderea celor existente
în cadrul comunei Cârcea și implicit dublarea aproape a numărului de locuitori(față
de recensământul din 2002 a avut loc o creștere a numarului populației de 1,9
ori),precum și numărul mare de agenți economici care își desfășoară activitatea pe
teritoriul administrativ al localității, volumul de solicitări din partea cetățenilor față
de autoritatea publică locală a crescut, ducând la necesitatea extinderii spațiilor
necesare pentru funcționarii publici care asigură deservirea populatiei .

- Actuala clădire a Primariei pe lângă faptul că nu asigură numărul, suprafața și


diversitatea funcțiunilor spațiilor necesare desfășurării activității curente a
Autorității publice, nici nu este dotată cu instalații specifice programului de
instituție publică, cum ar fi cele de detecție și alarmare la incendiu, instalații de
detecție și alarmare la efracție, instalații de curenți slabi, de iluminat pentru
evacuare etc. conform normativelor în vigoare privind dotarea clădirilor cu
destinatie publică .
- Instalatiile aferente cladirii primăriei nu sunt dimensionate corespunzător, din
punct de vedere energetic, termic sau al consumului de resurse .
- Actualul sediu al primăriei nu corespunde cerințelor programului, nici din punct
de vedere al poziționării pe amplasament și nici ca stare fizica; având în vedere
gradul de uzură fizică al clădirii, dar și uzura morală consecință a faptului că
funcțiunea inițială a clădirii a fost de învățământ și nu de instituție a primăriei, se
constată necesitatea demolarii sale, ca și a construcțiilor anexe existente în incintă .
- Spatiul exterior din incintă nu este amenajat, pe zone funcționale care să
răspundă așteptărilor populației și nu beneficiază de plantații ornamentale,
decorative
b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;
- Îmbunătățirea infrastructurii administrației publice locale prin crearea de spații
necesare și prin optimizarea circuitelor în relația cu publicul, precum și gruparea
serviciilor către populație într-o unică locație, în zona centrală a comunei, cu
maximă accesibilitate pentru întreaga populație ;
- Crearea de condiții moderne pentru desfășurarea activității curente a
funcționarilor publici și pentru cetățenii care apelează la serviciile asigurate de către
Primăria Comunei Cârcea;
- Imbunătățirea considerabilă a spațiului exterior amenajat prin asigurarea de
condiții de recreere a populației și facilități de infrastructură, parcări, alei carosabile
și pietonale, platforme spații publice, amenajări ambientale urbane ( fântână
decorativă, locuri de stat, corpuri de iluminat, coșuri de gunoi etc.)
- Diversificarea activităților recreative în rândul cetățenilor, a copiilor și tinerilor din
Comuna Cârcea prin amenajare unei esplanade pentru activități multiple - culturale,
sportive, sociale, a unui foișor cu acoperire temporară -scenă,pentru activități
culturale ( spectacole) estivale în aer liber, a unui loc de joacă integrat în parcul cu
plantații diverse și o zonă cu aparate de fitness urban;
- Realizarea unei împrejmuiri integrale, pe trei laturi ( sud, vest, nord) și parțial pe
latura de est.

c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de


investiţii.
- Lipsa existenței unui sediu al primăriei și al serviciilor comunitare adecvat
serviciilor necesare a fi asigurate afectează creşterea economică a zonei,
bunăstarea cetăţenilor și progresul social
- Ne asigurarea unor codiții optime pentru desfășurarea activității de către
funcționarii publici, conduce la prelungirea termenelor de răspuns la solicitările
populației

2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni


sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă,
în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus –
NU ESTE CAZUL

2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor
planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate
încadra obiectivul de investiţii propus
Obiectivul propus face parte din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI
CÂRCEA – 2021-2027 denumire proiect nr. 18 “ Construire sediu primărie și centru
civic în Comuna Cârcea “.
2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care
obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii – NU ESTE
CAZUL

2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei


I. Scopul administraţiei publice locale este orientat spre a oferi o diversitate de
servicii de calitate cetăţenilor, acesta putând fi realizat prin crearea unor
spații corect dimensionate, suficiente și complet echipate și dotate, la
standardele actuale și la nivelul cerințelor normativelor în vigoare.

J. Crearea unui loc de joacă și amenajarea unui parc pentru copii, tineret,
membrii comunităţii locale.
K. Crearea unui foișor - scenă pentru activități culturale (spectacole estivale) în
aer liber și a unei zone amenajate ca esplanadă pentru multiple activități
sociale, culturale, sportive ;
L. Crearea infrastructurii de utilități necesare clădirilor administrative propuse,
precum și a aleilor carosabile și pietonale și a parcărilor necesare

3.Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii,


luându-se în considerare, după caz:
- costurile unor investiţii similare realizate -
Conform Ordinului 11/N/1995 privind ”Metodologia de calcul a onorariilor și
prețurilor pentru proiectarea investițiilor și studiilor din domeniul urbanismului și
amenajarea teritoriului” coroborat cu Legea 184/2001 privind profesia de arhitect,
tabel 2, grupa III -clădiri cu probleme medii- primării, valoarea medie estimată a
investiției C+I (fără echipamente,dotări) pentru un obiect de investiții de această
factură era în 2006 de 550 Euro/mp Sdc. Indexând doar cu inflația Euro până în
prezent, aceasta devine 550Euro/mp x 1,39 = 765 Euro/mp.
La aceasta se mai adaugă influența Ordonanței 114/2019 intrată în vigoare la
01.01.2020, privind salariul minim în construcții și activitățile conexe (industria
producătoare de materiale de construcții, de echipamente pentru construcții,
proiectare, consultanță). Manopera din total valoare investitie este de aproximativ
35%, la care se aplică creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor, la 3.000
lei începând cu ianuarie 2020, care conduce la o creștere procentuală cu cca.60%,
respectiv:
765 Euro/mp x 1,6 = 1.224 Euro/mp
La acestea se adaugă cca. 40% cheltuieli care reprezintă costurile cu
echipamente, dotări, mobilier, costurile cu rețelele de utilități și branșamentele la
ele, costurile cu amenajările de teren aferente investiției de bază ( construcțiile
propuse), proiectarea, consultanța (după caz), asistența tehnică din partea
proiectantului și diriginții de șantier, organizarea de șantier (conform structurii
devizului general).
Valoarea medie de investiție pentru construcțiile propuse rezultă de 1.714
Euro/ mp Sdc (2.544,00 mp).
Total investitie ( constructii propuse) = 4.360.416 Euro fără TVA
3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei
tehnico-econornice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru
elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului
de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor,
autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege

Conform Ordinului 11/N/1994 al MLPAT coroborat cu Legea nr.184/2001 privind


profesia de arhitect, procentul de proiectare este de 3,75% pentru clădirile din
CLASA II și 4,5% pentru clădirile din CLASA III. Astfel vom aplica o medie, un
procent de 4,125% respectiv 179.967,16 Euro (aproximativ 899.335 lei) din care:

- 172.363 lei pentru intocmirea studiului de fezabilitate


- 7.982lei pentru documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism
- 8.657lei pentru intocmirea studiului topografic
- 8.657lei pentru intocmirea studiului geotehnic
- 8.255 lei pentru intocmirea evaluarii riscului la securitate fizica
- 10.760 lei pentru intocmirea expertizei tehnice (pentru demolarile clădirilor din
incintă Sdc-898 mp)
- 102.557 lei pentru intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor/ acordurilor
necesare eliberarii autorizatiei de construire si alte avize/acorduri/autorizari dupa
caz
- 138.196 lei pentru intocmirea P.A.C., P.O.E. și P.A.D.
- 289.693 lei pentru intocmirea P.T.E. (P.T.+D.E.+ C.S.)
- 107.165 lei pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul
execuției lucrărilor
- 15.000 lei pentru AS BUILT
- 15.000 lei pentru intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de
securitate la incendiu
- 15.050 lei pentru verificari de proiect

3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul


finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa
corespunzătoare, identificată)

Pentru această investiție, Comuna Cârcea are în vedere efectuarea plăţilor


necesare din bugetul local.
În Bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Cârcea, proiectul a fost încadrat
in capitolul bugetar 5103 Titlul 71.01.

4.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau


al construcţiei existente
5. REGIMUL JURIDIC
Imobilul compus din teren intravilan și construcții, situat pe str. Aeroportului
nr. 45, comuna Cârcea, jud. Dolj,având număr cadastral 38299, este înscris în
Cartea Funciară nr. 38299 al localității Cârcea și face parte din domeniul public al
comunei Cârcea.

6. REGIMUL ECONOMIC
Folosința actuală a terenului este ”curți- construcții”.
Destinația după PUG - terenul este situat în zona ”instituții și servicii publice” .
3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUG aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/21.03.2011,
amplasamentul este situat în zona instituții și servicii publice, POT = 40% , CUT =
1,60.
Suprafața terenului din acte este de 10.195 mp

5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru


realizarea obiectivului de investiţii:
a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e)
(localizare
- pe latura de nord = 90,84 m
- pe latura de est = 61,56 m
- pe latura de sud-est = 129,06 m care însumeaza perimetrul limitei de
proprietate către mai multe proprietăți private care se învecinează cu incinta
- pe latura de vest = 134,86 m
Construcțiile existente C1, C3 şi C4 au regimul de înălţime P, au fost
construite în 1960, iar construcția C2 are regimul Sp+ P și a fost construită în 1950.
Construcțiile au fost realizate cu materialele, tehnologiile și concepțiile
arhitecturale din perioada anilor 1950 și în timp, acestea au acumulat un avansat
grad de uzura fizică și morală.
Pentru constructiile C1, C2, C3 și C4 se propune demolarea. Ca urmare a
memoriului justificativ nr 5345/2020 s-a prezentat oportunitatea demolării
actualului sediu al primăriei și a anexelor din incintă și construirea unui nou sediu
pentru Primaria și serviciile comunitare ale Comunei Cârcea.
Se propune construirea unui nou sediu cu regimul de înălțime D+P+1+2p
legat printr-un corp articulație P+1 cu portic cu grupuri sanitare pentru public la
parter și circulație închisă la etaj, de o cladire destinată serviciilor comunitare, cu
regim înălțime P+1. In partea din spate a clădirilor se dorește constituirea unei
zone de agreement, cu esplanada pentru diverse activități culturale, sportive,
sociale, un foișor-scenă pentru spectacole în aer liber, un loc de joacă pentru copii
si o zonă cu aparate de fitness urban, un parc, pentru locuitorii comunei .
Incinta va fi asigurată de alei carosabile, parcare pentru autoturisme, alei
pietonale, amenajări ambientale ( fântână arteziană, locuri de stat, iluminat
ambiental, mobilier urban divers).Se va realiza și împrejmuirea incintei.

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces


posibile;
Amplasamentul studiat se află în intravilanul Comunei Cârcea, având accese
din str. Aeroportului, cu următoarele vecinătăți:
- la nord – proprietăți private deținute de Scărlătescu C-tin, Staicu Emilian,
Stefan Maria, Stolojean Cornelia
- la sud –est –proprietăți private deținute de Sotoi Mircea , Patru Iulian ,
proprietati cu numere cadastrale 38148, 39174, 34536, 35841
- la est – strada Aeroportului, nr cadastral 35327
- la vest – proprietăți private deținute de Vasile P., Dolhescu Dumitru, Truică
Marin
c)surse de poluare existente în zonă;
In zonă nu există surse de poluare.
d)particularităţi de relief;
Relieful zonei în care se află comuna Cârcea se identifică cu relieful județului
Dolj, respectiv de câmpie.
e)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a
utilităţilor;
Imobilul beneficiază de toate utilitățile zonei, respectiv poate fi racordat la
rețeaua de alimentare cu apă a comunei Cârcea, la sistemul de canalizare, la
rețeaua electrică, la rețeaua de telefonie și internet.
f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Nu sunt identificate rețele edilitare care ar necesita relocare sau protejare
pentru realizarea investiției.
g)posibile obligaţii de servitute;– NU ESTE CAZUL

h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul


constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se
vor face lucrări de intervenţii, după caz;– se impune elaborarea expertizei
tehnice pentru clădirile propuse spre demolare.

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de


urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi
regulamentul local de urbanism aferent;
Conform P.U.G Comuna Cârcea, zona studiată are următoarele reglementări
urbanistice:
Destinație teren: curți -construcții
Destinație zonă : institutii si servicii publice , cu POT= 40% ș CUT=1,60
Destinație construcții: clădiri servicii publice
Proprietate: Domeniul public Comuna Cârcea

j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe


amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor
specifice în cazul existenţei unor zone protejate.– NU ESTE CAZUL

6.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de


vedere tehnic şi funcţional:
a)destinaţie şi funcţiuni : Investiția va cuprinde o clădire ce va servi drept
sediul Primariei cu regim de înălțime D+P+1+2p, un corp de clădire P+1 pentru
servicii comunitare, un corp articulație P+1 între cele două clădiri, un spațiu
multifuncțional ( esplanadă) pentru evenimente culturale, sociale , sportive și civice
pe latura de vest a incintei, un foișor acoperit sezonier ridicat față de esplanadă cu
cca.2 m, în partea de sud și vest a incintei,un loc de joacă și o zonă cu aparate
fitnees urban și parc în partea de sud-est a incintei, parcare și alee carosabilă în
partea de nord a incintei, alei pietonale și amenajări ambientale ( fântână
arteziană, locuri de stat, iluminat ambiental, mobilier urban divers) în partea de est
a incintei, precum și facilități de infrastructură. Pe esplanadă și în parc, de-a lungul
aleilor, cu ocazia a diverse evenimente organizate de primărie în beneficiul
comunității locale, se vor putea amplasa chioșcuri tip, pentru activități comerciale.
Incinta va fi împrejmuită integral, pe laturile de sud, vest, nord și parțial pe latura
de est.
Funcțiunile din clădirea sediului primăriei sunt următoarele, pe niveluri:
- la demisol: circulații (casa scării și coridor), centrala termică,cameră tehnică
hidrofor, rezervor de apă de incendiu interior, cameră pompe incendiu, camera IT si
Server, centrala de detecție și alarmare la incendiu, magazie consumabile pentru
activitatea de birouri, depozit consumabile articole de întreținere, igienizare,
dezinfecție,2 arhive de cca. 32 mp, vestiar cu gr. san. personal de întreținere (
administrator/ instalator)-1-2 pers;
- la parter: vestibul acces principal, hol pază-info populație, circulații (casa
scării, lift persoane inclusiv pentru persoane cu dizabilități locomotorii,hol, coridor),
birou secretariat -registratură ( 2 pers.), birou casierie ( 1-2 pers.) , birou asistență
socială ( 2 pers.), birou impozite și taxe locale ( 4 pers.), birou registru agricol ( 3
pers.), birou administrare patrimoniu și utilități publice( 1-2 pers.) , oficiu servire
masă personal, grupuri sanitare pe sexe, gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități
locomotorii, ieșire spre porticul din articulația propusă între sediul primăriei și
corpul serviciilor comunitare;
- la etaj 1: circulații (casa scării, lift persoane inclusiv pentru persoane cu
dizabilități locomotorii,hol, coridor), birou serviciu contabilitate ( 4 pers.) cu arhiva
curentă, birou serviciu juridic ( 3 pers.), birou urbanism și amenajarea teritoriului (
4 pers.) cu arhiva curentă, birou achiziții ( 3 pers.),birou fonduri europene ( 3
pers.), birou audit ( 1 pers.), oficiu servire masă personal, grupuri sanitare pe sexe,
gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii; ieșire spre pasarela închisă
de legătură cu etajul corpului serviciilor comunictare.
- la etaj 2: circulații (casa scării, lift persoane inclusiv pentru persoane cu
dizabilități locomotorii,hol) sala de ședințe și întâlniri ( cca. 40 pers.) cu spatiu
tehnic video-sonorizare, secretariat primar (1 pers.), birou primar(1 pers.), gr.
sanitar primar, birou viceprimar(1 pers.),birou secretar primărie ( 1 pers.), grupuri
sanitare pe sexe;

Funcțiunile din corp P+1 cu servicii comunitare ( evidența populației și poliția


comunitară) sunt următoarele, pe niveluri:
- la parter: vestibul acces principal, hol pază, circulații (casa scării, coridor),
birou registratură (1 pers.), 2 birouri agenți/ polițiști (5 pers.), 2 birouri oficiu
poștal (4 pers.), 2 birouri plata utilități (4 pers.), oficiu pentru personal, 2 arhive,
grupuri sanitare pe sexe, gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii,
ieșire spre portic către sediul primăriei;
- la etaj 1: circulații (casa scării, lift persoane inclusiv persoane cu dizabilități
locomotorii, coridor,hol), 2 birouri evidența populației + camera foto (4-5 pers),
sală oficieri căsătorii, oficiu protocol căsătorii, sală protocol căsătorii, grupuri
sanitare pe sexe, gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii; ieșire spre
circulația închisă din articulația de legătură cu etajul primariei .
Articulația dintre cele două corpuri de clădire este propusă P+1, având la parter
un portic de trecere către esplanadă cu grupuri sanitare publice, pe sexe, pentru
spațiile exterioare amenajate pentru cetățeni. La etaj se va realiza o circulație (
coridor) închisă care va asigura legătura dintre sediul primăriei și corpul serviciilor
comunitare. Acoperirea acestei articulații se va realiza în terasă circulabilă.
Foișorul cu 9 laturi și raza de 7,5 m acoperit sezonier, va fi folosit pentru odihnă
și recreere de către cetățeni și ocazional ca scenă pentru spectacolele estivale.
Locul de joaca se va amenaja cu platforme din tartan și aparate de joacă
diverse, iar zona de fitness urban va avea o platforma din tartan și aparate de
fitness exterioare.

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:


Regim de înălțime - sediul Primariei va avea regim de înălțime D+P+1+2p,
corpul de legătură va avea regim de înălțime P+1, iar cladirea pentru serviciile
comunitare va avea regim de înălțime P+1, spatiu multifunctional va avea o
suprafată de cca. 2060,00 mp, foișorul va avea o suprafață de cca. 163,00 mp,
locul de joacă va avea o suprafată de cca. 450,00 mp, zona de fitness urban va
avea o suprafată de cca. 200,00 m.
Sc totală = 994,00 mp din care:
Sc Sediu primarie propus = 485,50 mp
Sc Cladire servicii comunitare = 300,00 mp
Sc Articulație = 45,50 mp
Sc Foișor = 163,00 mp
Sd totală = 2.544,00 mp din care:
Sd Sediu primarie = 1.649,50 mp
Sd Cladire servicii comunitare = 600,00 mp
Sd Articulație = 91,00 mp
Sd Foișor = 163,00 mp
S spatiu public multifunctional(esplanadă) = 2.060,00 mp
S parcare si carosabil = 1.852,00 mp
S spații verzi, parc = 4.684,00 mp
S loc de joaca = 405,00 mp
S zonă cu aparate de fitness urban = 200,00 mp

c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător


destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Durata de utilizare minim 49 ani.

d)nevoi/solicitări funcţionale specifice.


Prin implementarea acestui proiect se dorește rezolvarea măsurii ce face
parte din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CÂRCEA, proiect nr.
18-Construire sediu primărie și centru civic în Comuna Cârcea .

7.Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:


• Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor,
expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi
verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările ulterioare.
• Studiul geotehnic
• Studiul topografic
• Elaborare documentație pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
• Documentații pentru obținere avize si acorduri - solicitate prin Certificatul de
Urbanism în vederea obținerii Autorizației de Construire a construcțiilor noi și
demolarea celor vechi ,inclusiv verificările de proiect, după caz
• Expertize tehnice pentru clădirile care se demolează
• Analiza de risc la securitatea fizică
• Proiect pentru Autorizația de Construire (PAC) inclusiv verificările de proiect
• Proiect pentru Organizarea Execuției (POE)
• Proiect pentru Autorizația de Demolare (PAD)
• Proiect Tehnic de Execuție ( Proiect Tehnic - P.T., Detalii de Execuție- D.E.,
Caiete de Sarcini - C.S. ) inclusiv verificările de proiect
• Proiect tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor” As built”
• Asigurarea serviciilor de asistență tehnica din partea proiectantului pe
parcursul execuției
• Documentație pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu

Data: 22.09.2021
Întocmit,
Inspector, Consilier Achiziții Publice,
DINU CONSTANTIN-ALIN PÂRVULESCU DARIA-AURELIA
COMUNA CÂRCEA, județul DOLJ
NR. 10974/22.09.2021

Aprobat,
Primar
VALERICĂ PUPĂZĂ
TEMĂ DE PROIECTARE
pentru obiectivul de investiţii:
privind achiziția de servicii de proiectare și asistență tehnică
pentru obiectivul de investiții
”Construire sediu PrimarieD+P+1+2p legat printr-un corp articulație P+1
de un corp pentru servicii comunitare P+1, amenajare spații publice în
incintă, foișor, împrejmuire parțială, asigurare utilități - comuna Carcea,
jud. Dolj ”

1.Informaţii generale
Se solicită elaborare documentatie necesara emiterii Certificatului de
Urbanism , studiu geotehnic, studiu topo, documentaţii pentru obținere avize și
acorduri, evaluare risc la securitatea fizica , Studiu de fezabilitate (S.F.), Proiect
pentru obținerea Autorizației de Construire (P.A.C.), Proiect pentru Organizarea
Execuției (P.O.E.), Proiect pentru obținerea Autorizației de Demolare (P.A.D.),
Proiect tehnic de execuție - P.T.E. ( P.T.+ D.E.+ C.S. ), As built, documentație
tehnică în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu, asistență tehnică
pe parcursul execuției.

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii


” Construire sediu Primarie D+P+1+2p legat printr-un corp articulație P+1
de un corp pentru servicii comunitare P+1, amenajare spații publice în
incintă,foișor, împrejmuire parțială, asigurare utilități, str. Aeroportului nr. 45,
comuna Cârcea, jud. Dolj

1.2.Ordonator principal de credite/investitor


COMUNA CÂRCEA, JUDEȚUL DOLJ

1.3.Ordonator de credite (secundar, terţiar)


-

1.4.Beneficiarul investiţiei
COMUNA CÂRCEA, JUDEȚUL DOLJ

1.5.Elaboratorul temei de proiectare


Primăria comunei CÂRCEA

2.Date de identificare a obiectivului de Investiţii

2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului


şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală
Din punct de vedere juridic imobilul este compus din teren intravilan și
construcții, situat pe str. Aeroportului nr. 45, comuna Cârcea, jud. Dolj,având
număr cadastral 38299, este înscris în Cartea Funciară nr. 38299 al localității
Cârcea și face parte din domeniul public al comunei Cârcea.
Din punct de vedere economic, folosința actuală și destinația conform
P.U.G. Comuna Cârcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/21.03.2011,
este de curți- construcții și se află în zona de instituții și servicii publice. Indicatorii
urbanistici maximi admiși sunt POT= 40% și CUT = 1,60.

2.2.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse


pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor
propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
Imobilul ce include clădirile C1, C2 și C3 în comuna Cârcea, str. Aeroportului nr. 45
este înscris în inventarul domeniului Public al comunei Cârcea având:
• S teren din acte = 10.195 mp
• Constructiile existente C1 şi C3 și C4 au regimul de înalţime P și au fost
construite în 1960, iar construcția C2 are regimul Sp+P și a fost construită în
1950. Aceste construcții nu fac parte din categoria monumentelor istorice.
Construcțiile au fost realizate cu materialele, tehnologiile si concepțiile arhitecturale
din perioada anilor 1950 și în timp, acestea au acumulat un avansat grad de uzură fizică și
morală.
Pentru construcțiile C1, C2 și C3 și C4 se propune demolarea. Se precizează că
demolarea corpului C2 se va realiza după edificarea noului sediu al primariei. Ca urmare a
memoriului justificativ nr 5345/2020 s-a prezentat oportunitatea demolarii acestora și
construirea unui nou sediu pentru Primăria Comunei Cârcea precum și amenajarea unui
centru civic pentru cetățeni.
Terenul se înscrie într-o formă neregulată care se învecinează cu proprietăți private.
Dimensiunile terenului sunt:
- pe latura de nord = 90,84 m
- pe latura de est = 61,56 m
- pe latura de sud-est = 129,06 m care însumează perimetrul limitei de proprietate
către mai multe proprietăți private care se învecinează cu incinta
- pe latura de vest = 134,86 m

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces


posibile;
Amplasamentul studiat se află în intravilanul Comunei Cârcea, având accese din
str. Aeroportului, cu următoarele vecinătăți:
- la nord – proprietăți private deținute de Scărlătescu C-tin, Staicu
Emilian, Stefan Maria, Stolojean Cornelia
- la sud –est –proprietăți private deținute de Sotoi Mircea , Patru Iulian ,
proprietati cu numere cadastrale 38148, 39174, 34536, 35841
- la est – strada Aeroportului, nr cadastral 35327
- la vest – proprietăți private deținute de Vasile P., Dolhescu Dumitru,
Truică Marin
c)surse de poluare existente în zonă;
In zonă nu s-au identificat surse de poluare.

d)particularităţi de relief;
Comuna Cârcea în care se află amplasamentul analizat este situată în zonă
de câmpie, specifică județului Dolj, terenul fiind plat, fără denivelări semnificative.
e)nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a
utilităţilor;
Imobilul beneficiază de toate utilitățile zonei, respectiv poate fi racordat la
rețeaua de alimentare cu apa a comunei Cârcea, la sistemul de canalizare, la
rețeaua electrică, rețeaua de gaze naturale, la rețeaua de telefonie și internet.

f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita


relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
NU sunt identificate pe amplasament, rețele edilitare, care ar necesita
relocare sau protejare pentru realizarea investiției.

g)posibile obligaţii de servitute;


Nu este cazul.

h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul


constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se
vor face lucrări de intervenţii, după caz;
Nu este cazul. Clădirile existente pe amplasament ( C1, C2, C3 și C4) sunt
propuse a se demola.

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de


urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi
regulamentul local de urbanism aferent;
Terenul face parte din categoria ”curți -construcții” și este situat în zonă de
instituții și servicii publice, reglementată conform P.U.G. Comuna Cârcea cu POT=
40% și CUT=1,60. Destinația clădirilor propuse este de sediu primărie D+P+1+2p ,
portic cu grupuri sanitare pentru public P și corp P+1 pentru servicii comunitare.

j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe


amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor
specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.
Pe amplasament și în imediata vecinătate nu este situat niciun monument
istoric, de arhitectură sau sit arheologic.

2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de


vedere tehnic şi funcţional:
a)destinaţie şi funcţiuni;
Investiția va cuprinde o clădire ce va servi drept sediul Primariei cu regim de
înălțime D+P+1+2p, un spațiu multifuncțional ( esplanadă, cca. 37x56 m)
pentru evenimente culturale, sociale , sportive și civice pe latura de vest a
incintei, un foișor (chioșc) acoperit sezonier ridicat față de esplanadă cu cca.2
m, în partea de sud și vest a incintei care poate fi folosit pentru odihnă dar și
ca scenă pentru spectacole în aer liber,un loc de joacă și zonă cu aparate
fitness urban și parc în partea de sud-est a incintei, parcare și alee carosabilă
în partea de nord a incintei, alei pietonale și amenajări ambientale ( fântână
arteziană, locuri de stat, iluminat ambiental, mobilier urban divers) în partea
de est a incintei, precum și facilități de infrastructură. Pe esplanadă și în
parc, de-a lungul aleilor, cu ocazia a diverse evenimente organizate de
primărie în beneficiul comunității locale, se vor putea amplasa chioșcuri tip,
pentru activități comerciale. Incinta va fi împrejmuită integral, pe laturile de
sud, vest, nord și parțial pe latura de est.

Funcțiunile din clădirea sediului primăriei sunt următoarele, pe niveluri:


- la demisol: circulații (casa scării și coridor), centrala termică,cameră
tehnică hidrofor, rezervor de apă de incendiu interior, cameră pompe incendiu,
camera IT si Server, centrala de detecție și alarmare la incendiu, magazie
consumabile pentru activitatea de birouri, depozit consumabile articole de
întreținere, igienizare, dezinfecție,2 arhive de cca. 32 mp, vestiar cu gr. san.
personal de întreținere ( administrator/ instalator)-1-2 pers;
- la parter: vestibul acces principal, hol pază-info populație, circulații (casa
scării, lift persoane inclusiv pentru persoane cu dizabilități locomotorii,hol, coridor),
birou secretariat -registratură (2 pers.), birou casierie (1-2 pers.), birou asistență
socială (2 pers.), birou impozite și taxe locale (4 pers.), birou registru agricol (3
pers.), birou administrare patrimoniu și utilități publice (1-2 pers.) , oficiu servire
masă personal, grupuri sanitare pe sexe, gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități
locomotorii, ieșire spre porticul din articulația propusă între sediul primăriei și
corpul serviciilor comunitare;
- la etaj 1: circulații (casa scării, lift persoane inclusiv pentru persoane cu
dizabilități locomotorii,hol, coridor), birou serviciu contabilitate ( 4 pers.) cu arhiva
curentă, birou serviciu juridic ( 3 pers.), birou urbanism și amenajarea teritoriului (
4 pers.) cu arhiva curentă, birou achiziții ( 3 pers.),birou fonduri europene ( 3
pers.), birou audit ( 1 pers.), oficiu servire masă personal, grupuri sanitare pe sexe,
gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii; ieșire spre pasarela închisă
de legătură cu etajul corpului serviciilor comunictare.
- la etaj 2: circulații (casa scării, lift persoane inclusiv pentru persoane cu
dizabilități locomotorii,hol) sala de ședințe și întâlniri ( cca. 40 pers.) cu spatiu
tehnic video-sonorizare, secretariat primar (1 pers.), birou primar(1 pers.), gr.
sanitar primar, birou viceprimar(1 pers.),birou secretar primărie ( 1 pers.), grupuri
sanitare pe sexe;

Funcțiunile din corp P+1 cu servicii comunitare ( evidența populației și poliția


comunitară) sunt următoarele, pe niveluri:
- la parter: vestibul acces principal, hol pază, circulații (casa scării, coridor),
birou registratură (1 pers.), 2 birouri agenți/ polițiști (5 pers.), 2 birouri oficiu
poștal (4 pers.), 2 birouri plata utilități (4 pers.), oficiu pentru personal, 2 arhive,
grupuri sanitare pe sexe, gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii,
ieșire spre portic către sediul primăriei;
- la etaj 1: circulații (casa scării, lift persoane inclusiv persoane cu
dizabilități locomotorii, coridor,hol), 2 birouri evidența populației + camera foto (4-
5 pers.) , sală oficieri căsătorii, oficiu protocol căsătorii, sală protocol căsătorii,
grupuri sanitare pe sexe, gr. sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii;
ieșire spre circulația închisă din articulația de legătură cu etajul primariei .
Articulația dintre cele două corpuri de clădire este propusă P+1, având la
parter un portic de trecere către esplanadă și grupuri sanitare publice, pe sexe,
pentru spațiile exterioare amenajate pentru cetățeni. La etaj se va realiza o
circulație ( coridor) închisă care va asigura legătura dintre sediul primăriei și corpul
serviciilor comunitare. Acoperirea acestei articulații se va realiza în terasă
circulabilă.
Foișorul cu 9 laturi și raza de 7,5 m acoperit sezonier, va fi folosit pentru
odihnă și recreere de către cetățeni și ocazional ca scenă pentru spectacolele
estivale.
Locul de joacă se va amenaja cu platforme din tartan și aparate de joacă
diverse pentru copii, iar zona de fitness urban va avea o platforma din tartan și
aparate de fitness exterioare.

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;


Date tehnice:
Se propune construirea unui nou sediu cu regimul de înălțime D+P+1+2p și o clădire
alăturată pentru serviciile publice cu regim înălțime P+1, legată printr-un corp Articulație
P+1 cu portic la parter și grupuri sanitare publice și o circulație închisă la etaj, de sediul
primăriei.In partea din spate a cladirilor se doreste constituirea unei zone de agreement, cu
esplanada pentru locuitorii comunei și alte funcțiuni conexe.
S teren =10.195,00 mp
Sc totală = 994,00 mp din care:
Sc Sediu primarie propus = 485,50 mp
Sc Cladire servicii comunitare = 300,00 mp
Sc Articulație = 45,50 mp
Sc Foișor = 163,00 mp
Sd totală = 2.544,00 mp din care:
Sd Sediu primarie = 1.690,00 mp
Sd Cladire servicii comunitare = 600,00 mp
Sd Articulație = 91,00 mp
Sd Foișor = 163,00 mp
S spatiu public multifunctional(esplanadă) = 2.060,00 mp
S parcare si carosabil = 1.852,00 mp
S spații verzi, parc = 4.684,00 mp
S loc de joaca = 405,00 mp
S zonă cu aparate de fitness urban = 200,00 mp

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale


construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin
reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;
Finisaje propuse
-la interior clădiri:
• pardoseli
- pardoseli reci din granit/piatra naturală pe circulații (holuri,
scari) și/sau gresie porţelanată rectificată ( 2 cm) montată
fără
rosturi în grupuri sanitare, oficii, C.T., spații tehnice
- pardoseli din covor PVC de trafic intens cu stereotomie
cromatica
și/sau pardoseli calde din parchet de stejar în birouri
• pereti
- zugrăveli superlavabile de interior, tapete lavabile, placaje
- placări pentru protecția pereților față de șocurile mecanice
pe holuri / coridoare, încăperi
- faianţă de calitate superioară în grupuri sanitare, oficii
• plafoane false, în funcție de necesitatea mascării unor trasee de
instalații și din considerente estetice
• tâmplărie interioară din aluminiu ,plină sau cu geam parțial, clar
sau
mat

-la exterior:
-Clădiri:
- termosistem cu tencuieli decorative şi placări diverse, in funcție
de plastica arhitecturală propusă
- tâmplărie exterioară din aluminiu cu barieră termică, cu
geam termoizolant tristrat si antiefracție la demisol și parter
- acoperis tip sarpanta din lemn ignifugat cu invelitoare din
tigla ceramica
-Esplanadă:
- paviment din piatră naturală rezistentă la uzură și
antiderapantă cu stereotomie conform viziunii arhitectului ,
cu acceptul beneficiarului
- Foișor:
- pardoseală- placă din b.a. finisată cu granit/piatra
naturală și/sau gresie porţelanată rectificată ( 2 cm)
- trepte exterioare acces din granit/piatra naturală și/sau gresie
porţelanată rectificată ( 3 cm si contratrepte de 2 cm)
- structură metalică ( stâlpi, grinzi) pe fundații din b.a.,
acoperire sezonieră cu prelată demontabilă
- iluminat pentru spectacole și ambiental
- sonorizare
- Locul de joacă: platforme cu paviment Tartan pentru aparatele de
joacă
- Zona fitness urban : platforma cu paviment Tartan pentru aparatele
de
fitness în aer liber
Instalaţii:
- instalatii termice - centrala termică proprie performanta,
pe gaze naturale și pompe de căldură ( sistem alternativ) ;
sistem de încălzire-răcire în pardoseală; sistem de
climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea
calității aerului interior cu recuperare de energie termică
- instalatii electrice - se vor folosi numai corpuri de iluminat
cu LED, economice; se va asigura nivelul optim de iluminat
artificial; aparatajul electric va fi fiabil, de cea mai bună
calitate, de la producători recunoscuți
- instalații de curenţi slabi (voce-date, sonorizare pentru sala
sedinte , o soluție minimală pentru antiefracţie, detecție -
avertizare incendiu) conform normativelor în vigoare
- instalatii sanitare - se vor prevedea obiecte sanitare și
armături/accesorii de calitate superioară și fiabilitate mare
Aspectul architectural va avea in vedere crearea unui ansamblu volumetric
reprezantiv pentru localitate.
Lucrări exterioare:
- realizare alee carosabilă de acces în incintă și parcare
- realizare trotuare de protectie a cladirilor si alei pentru
acces pietonal în incintă
- realizare amfiteatru pentru activitati culturale ( spectacole
în aer liber) ale locuitorilor comunei
- realizare esplanada pentru activitati de recreere și
socializare (spațiu multifuncțional)
- realizare loc de joacă si parc agreement
- amenajări peisagistice ( fântână decorativă, plantații) și
mobilier urban

Utilităţi existente:
- alimentare cu energie electrică, cu apă şi canalizare si cu
gaze naturale, telefonie, internet de la reţelele publice
stradale existente la care se vor branșa noile construcții.

d)număr estimat de utilizatori permanenti;


Sediu primărie:
- demisol = 1-2 persoane
- parter = 15 persoane
- etaj 1 = 17 persoane
- etaj 2 = 4 persoane permanent și ocazional 40-50 in sala de
sedinte

Corp servicii comunitare


- parter = 14 persoane
- etaj 1 = 4-5 persoane

e)durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător


destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Se estimează o durată minimă de utilizare de 49 ani.

f)nevoi/solicitări funcţionale specifice;


Investiţia propusă va trebui să asigure condiţii de funcţionalitate și siguranţă
pentru personalul administrativ si beneficiarii serviciilor publice oferite. Se vor
respecta reglementările privind diminuarea riscurilor de degradare, efracţie,
vandalizare, calamităţi, normele PSI si alte normative privind spațiile
administrative. Investiţia propusă va trebui sa asigure condiţii specifice pentru
personalul administrativ , beneficiarii serviciilor publice si locuitorii comunei .

g)corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a


mediului şi a patrimoniului; Nu este cazul

h)stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.


Investiţia va trebui sa îndeplinească următoarele exigențe minimale:
- Funcţionalitate ridicată cu grad de accesibilitate și securitate,
infrastructura adaptată condiţiilor de acces general și a persoanelor cu
dizabilități locomotorii la toate nivelurile;
- Dotări și soluţii constructive de funcţionare optime, rezistență și durabilitate
în condiţii de trafic și utilizare ridicate, conforme normelor legale, în funcție
de necesitățile beneficiarului, acesta fiind consultat în prealabil:
• mobilier – dulapuri, birouri, scaune, rafturi, jaluzele etc.
• echipamente – calculatoare, imprimante, telefoane, centrala telefonica
• obiecte design interior: plante interioare ornamentale, tablouri,
sculpturi
• dotări oficiu-zona de servit masa personal - cafetiere, cupotor
microunde, frigider etc.
- După operaționalizare, investiţia să implice costuri de exploatare minime.

2.4.Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia


Se va aplica legislaţia in vigoare pentru acest tip de investiţii.
Piese desenate anexate temei de proiectare:
- plan amplasament și delimitare

Data: 22.09.2021
Întocmit,

Inspector, Consilier Achiziții Publice,


DINU CONSTANTIN-ALIN PÂRVULESCU DARIA-AURELIA