Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE sunt entitati, altele


decat institutiile de credit, ce desfasoara activitate de creditare cu titlu
profesional, in conditiile stabilite de lege.
Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati
comerciale pe actiuni.
Denumirea unei entitati care desfasoara activitate de creditare, in conditiile
prezentei legi, va include sintagma institutie financiara nebancara sau abrevierea
acesteia, I.F.N.. In cazul institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul
inscrierii in Registrul de evidenta, includerea in denumire a sintagmei institutie
financiara nebancara sau a abrevierii acesteia, I.F.N., este optionala.
Institutiile financiare nebancare pot desfasura urmatoarele activitati de
creditare: acordare de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum,
credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor
comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare; leasing financiar;
cemitere de garantii, asumare de angajamente de garantare, asumare de
angajamente de finantare; acordare de credite cu primire de bunuri in gaj,
respectiv amanetare prin case de amanet; acordare de credite catre membrii
asociatiilor fara scop patrimonial organizate pe baza liberului consimtamant al
salariatilor/pensionarilor, in vederea sprijinirii prin imprumuturi financiare a
membrilor lor de catre aceste entitati, organizate sub forma juridica a caselor de
ajutor reciproc; f) alte forme de finantare de natura creditului.
PRINCIPALELE ACTIVITATI BANCARE sunt activitatea de
sponsorizare,activitatea cartilor de credit,activitatea valutare si relatiile
internationale,activitatea de creditare,activitatea de trezorerie etc.
AUDITUL INTERN trebuie să acopere toate activităţile instituţiei
financiare
Nebancare.În vederea îndeplinirii obiectivului, auditul intern al instituţiilor
financiare nebancare va include, în cadrul unui angajament de audit, în principal
următoarele activităţi:
-evaluarea eficienţei şi a gradului de adecvare a sistemului de control intern;
-evaluarea modului de aplicare şi a eficacităţii procedurilor de administrare a
riscurilor şi a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;
- analizarea relevanţei şi integrităţii datelor furnizate de sistemele informaţionale
financiare şi de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;
- evaluarea acurateţei şi credibilităţii înregistrărilor contabile şi situaţiilor
financiare;
- evaluarea modului în care se asigură protejarea elementelor patrimoniale
bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi
pierderilor de orice fel;
- evaluarea modului în care sunt respectate dispoziţiile cadrului legal, a modului
în
care sunt aplicate eventualele măsuri impuse de Banca Naţională a României,
precum
şi evaluarea modului în care sunt implementate procedurile instituţiei financiare
nebancare.
Instituţiile financiare nebancare trebuie să organizeze auditul intern ca o
componentă a activităţii de monitorizare a sistemului de control intern, în scopul
realizării obiectivului privind îmbunătăţirea activităţii acestora.

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE trebuie să întocmească anual


un raport asupra activităţii desfăşurate în domeniul controlului intern,
administrării riscurilor
semnificative şi auditului intern care va fi analizat în cadrul consiliului de
administraţie, respectiv consiliului de supraveghere.

ORGANIZAREA SI FUNCTIOANREA INSTITUTIILOR FINANCIARE


NEBANCARE sunt reglementate de prevederile prezentei legi, completate,
dupa caz, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, sau/si cu cele
ale legilor speciale aplicabile in materie.

Institutiilor financiare nebancare le este interzis sa foloseasca in denumire, in


antet sau in alte atribute de identificare cuvinte si expresii care pot induce
publicul in eroare cu privire la statutul ori la activitatile si operatiunile
desfasurate.

Institutiile financiare nebancare pot prelucra date cu caracter personal in


conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Fiecare instituţie financiară nebancară va avea un regulament propriu de


organizare şi funcţionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel
puţin:
-structura organizatorică a instituţiei financiare nebancare;
-atribuţiile fiecărui compartiment al instituţiei financiare nebancare şi relaţiile
dintre acestea;
-activităţile ce pot fi desfăşurate de sucursale şi alte sedii secundare ale
instituţiei
financiare nebancare;
-atribuţiile comitetului de administrare a riscurilor;
-competenţele conducătorilor, ale persoanelor care asigură conducerea
compartimentelor din cadrul instituţiei financiare nebancare şi a sediilor
secundare,
precum şi ale salariaţilor care efectuează operaţiuni în numele şi contul
instituţiei
financiare nebancare;
-sistemul de control intern şi organizarea şi funcţionarea activităţii de audit
intern.
Instituţiile financiare nebancare vor organiza activitatea de control intern:
a) desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă;
b) furnizarea unor informaţii credibile, relevante, complete şi oportune
structurilor
implicate în luarea deciziilor în cadrul instituţiei financiare nebancare şi
utilizatorilor
externi ai informaţiilor;
c) asigurarea conformităţii activităţilor instituţiilor financiare nebancare cu
cadrul
legal şi cu normele proprii.
În vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, instituţiile financiare
nebancare trebuie să îşi organizeze un sistem de control intern care să se refere
la
următoarele elemente aflate în strânsă corelare:
a) rolul şi responsabilităţile consiliului de administraţie, consiliului de
supraveghere
şi ale conducătorilor instituţiilor financiare nebancare;
b) identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;
c) activităţile de control şi separarea responsabilităţilor;
d) informarea şi comunicarea;
e) activităţile de monitorizare si corectare a deficientelor

Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de


administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet
permanent, format dintr-un număr de cel puţin 3 membri, ale cărui funcţionare şi
atribuţii sunt reglementate de prezentul regulament şi reglementarile interne ale
fiecărei instituţii financiare nebancare.
Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a consiliului
de
administraţie sau a consiliului de supraveghere şi trebuie să cuprindă în
componenţa
sa conducători ai instituţiei financiare nebancare şi ai compartimentelor a căror
activitate este supusă riscurilor semnificative.
Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să aibă o experienţă
corespunzătoare responsabilităţilor lor în cadrul acestuia.
Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de un regulament al
comitetului de administrare a riscurilor, aprobat la nivelul consiliului de
administraţie.

Activitatea de creditare se desfasoara cu titlu profesional prin institutii de credit


si prin institutiile financiare in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin
institutii financiare nebancare, in conditiile stabilite prin prezenta lege, prin
legile speciale care le reglementeaza activitatea si prin reglementarile emise de
Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.

Este interzisa desfasurarea cu titlu profesional a activitatii de creditare de


alte persoane decat cele prevazute.

Achizitionarea portofoliilor de credite, cu exceptia situatiei in care creditele sunt


incadrate in categoria pierdere, conform reglementarilor in materia clasificarii
creditelor, sau a cazului in care portofoliile achizitionate sunt afectate garantarii
emisiunii de instrumente financiare securizate, este permisa doar entitatilor
prevazute.

Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa decida daca


activitatea desfasurata de o entitate este de natura activitatii de creditare cu titlu
profesional si intra sub incidenta prezentei legi.

La incadrarea activitatilor de creditare in categoria celor desfasurate cu titlu


profesional, Banca Nationala a Romaniei va avea in vedere aspecte precum:
desfasurarea acestora ca activitati economice de sine statatoare, orientate spre
obtinerea de venituri cu caracter regulat; existenta unor structuri interne
specializate in domeniul creditarii care gestioneaza si analizeaza aceste activitati
in mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite si cu luarea in considerare a
activitatilor de creditare la proiectarea bugetului societatii ori la efectuarea de
previziuni referitoare la activitatea de ansamblu a societatii.

Auditarea situatiilor financiare

Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse
auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane
fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.

În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege:


instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit
reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; societăţile de asigurare,
asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entităţile autorizate, reglementate şi
supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a
investiţiilor şi organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare; societăţile comerciale ale căror valori mobiliare
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; companiile şi societăţile
naţionale; persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în
perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele
internaţionale de raportare financiară.

Sunt auditate şi situaţiile financiare întocmite de entităţile care au această


obligaţie conform legislaţiei specifice acestora.

Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaţiile financiare întocmite în


vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a încetării activităţii
persoanelor care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.

Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor pot fi stabilite şi alte cazuri în


care situaţiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să


publice, potrivit prevederilor legale, situaţiile financiare anuale. Fac obiectul
publicării situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul de
audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică şi
sucursalelor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu
sediul în străinătate, precum şi societăţilor-mamă care întocmesc situaţii
financiare anuale consolidate.

Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze în legătură cu


situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă,
fără nicio discriminare.

Durata de arhivare

Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.

Termene de depunere

Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:

- pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile


autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la
încheierea exerciţiului financiar;
- pentru celelalte persoane prevăzute , 120 de zile de la încheierea exerciţiului
financiar.

- Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale


ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sunt:

-150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute


cu excepţia societăţilor comerciale;

- 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru persoanele prevăzute

Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, cu excepţia


societăţilor comerciale, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor
depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea
exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi
Finanţelor.

Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea


de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale
şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

S-ar putea să vă placă și