Sunteți pe pagina 1din 4

Caiet de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului
și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini sau care nu satisface
cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.
I. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Obiectul achiziției îl constituie achiziționarea produselor:

Termen de livrare: maximum 10 zile de la achiziția din SEAP.


Ofertele se transmit la adresa de e-mail aneta-malina.chitescu@achizitii.unibuc.ro (se va
specifica în mail numărul ADV)
Plata se va realiza în termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale în cont de trezorerie.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Documente necesare pentru a participa: Copie CUI si Declarație privind neîncadrarea în
prevederile art. 164 din Legea 98/2016, Formularul nr. 1
Ofertanţii vor depune oferta pentru toate cantităţile şi pentru toate produsele solicitate.
Nu se acceptă oferte parțiale.Nu se acceptă oferte alternative.
Valabilitate oferta: 30 de zile
Achizitia se va face prin comanda în SEAP
Transportul este inclus.
Pentru achizițiile cu valoare de peste 20,000.00 lei fără TVA se va întocmi contract, la care
va fi depusă garanție de bună execuție în valoare de 10% din valoarea contractului fără
TVA
NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă,
producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o
licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

1
NOTĂ: Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din
departamentul/ compartimentul autorității contractante ce procedează la
întocmirea/completarea/actualizarea acestuia și redactarea fișei de date a achiziției, pe baza
necesităților asumate de compartimentul respectiv, în funcție de specificul documentației de
atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării
respectivei proceduri de atribuire.

FORMULAR NR. 1
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ................................ reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului


economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele
infracţiuni:
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18 1 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată,
cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

CANDIDATUL/OFERTANTUL,
_________________

2
(ştampila şi semnătura autorizată in original

Data completării ......................

Operator Economic
___________________________
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARĂ)


pentru atribuirea contractului

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații ________________________ reprezentanți ai


ofertantului _________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să livrăm produsele
„_______________________________” pentru un preț de ___________________LEI (suma în litere și în cifre),
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii;

2. Ne angajam să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata in litere și
cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de


dumneavoastră prin care oferta noastra este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Precizăm că:

|x| nu depunem oferta alternativa. |_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...................................................


Numele şi prenumele semnatarului ........................................................................................
Capacitate de semnătură .........................................................................................................
Detalii despre ofertant .............................................................................................................
Numele ofertantului ................................................................................................................
Ţara de reşedinţă .....................................................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .........................................................................
Telefon/Fax ............................................................................................................................
Data .........................................................................................................................................

3
Centralizator prețuri

Denumire Unitate de Cantitate PU fără Valoare fara Val TVA Total cu


produse masură TVA TVA TVA
(2x3) (3X1.19) (5+7)
1 2 2 3 5 6 7

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................................................

Numele şi prenumele semnatarului ............................................................................

S-ar putea să vă placă și