Sunteți pe pagina 1din 25

Nr. 6305/14.09.

2020

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ


ȘCOALA GIMNAZIALĂ GENERALĂ BARBU
DELAVRANCEA
2020-2024

1
DEVIZA ŞCOLII:
“ FIECARE COPIL ARE
ARE DREPTUL LA EDUCAŢIE”

I. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori


dominante: cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul
faţă de copii, ataşament faţă de profesie, demnitatea statutului de profesor,
entuziasm şi dorinţa de afirmare.
Spre deosebire de alte împrejurări, în această unitatea școlară nu
sunt cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, rutină,
conservatorism şi egocentrism.
Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea
tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul
de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În
conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme
privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a
personalului nedidactic.
În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un
climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre
fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine
seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea

2
disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă
pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI


INTERN

1.CONTEXTUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Școala este situată în strada Matei Basarab, nr. 28-30, a fost înființată
în anul 1839 sub numele de „Şcoala Lucaci”. aşa cum se arată în „Istoria
Şcoalelor” a lui V. A. Ureche, care vorbeşte despre o şcoală particulară de
fete în Mahalaua Lucaci.din suburbia Mântuleasa”. La 17 Noiembrie 1859
şcoala îşi deschide porţile, datorită ctitorului ei Bibescu Basarab
Brâncoveanu, care ceruse Eforiei Şcoalelor înfiinţarea de şcoli în toate
oraşele de reşedinţă judeţeană. Ea se numea „Şcoala gratuită Aşezămintele
Brâncoveneşti din suburbia Mântuleasa” (din cauza unui incendiu din 1847
care a distrus Mahalaua Lucaci, şcoala n-a luat fiinţă pe locul pe care se
află azi).
În anul şcolar 1860-1861 se mută în suburbia Udricani şi se numeşte
„Şcoala gratuită de fete a Aşezămintelor Brâncoveneşti nr. 3 din suburbia
Udricani”.
În anul şcolar 1862-1863, prin Ordinul Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunilor Publice nr. 15531, şcoala trece pe seama statului şi se
numeşte „Externatul de fete nr. 3 de Negru”.
În anul şcolar 1863-1864 devine „Şcoala de fete nr. 6 – suburbia de
Negru” l-a care se adaugă şi o sucursală de băieţi cerută şi obţinută de
institutorul Spiridon Danielescu şi apare Şcoala de băieţi nr. 2 Lucaci,
funcţionând deci două corpuri de şcoală separate – de fete și de băieți –
astfel că în anii școlari 1951-1959 când era directoare d-na prof. Sarah
Berta, exista „Școala nr. 2 Lucaci băieți” și „Școala nr. 2 Lucaci fete”.

3
În anul 1956 şcoala devine şcoală mixtă şi se numeşte Şcoala
generala nr. 73, iar în anul 1959 primeşte şi numele de Barbu Ştefănescu
Delavrancea.

Titulatura oficială/prezentă a şcolii: ȘCOALA


GIMNAZIALĂ ”BARBU DELAVRANCEA”

Adresa: Strada Matei Basarab, nr. 28-30, telefon/fax 40 (21) 3237390, e-


mail scoala.barbu.delavrancea@s3.ismb.ro.
Sectorul 3 al capitalei este mărginit la nord: B-dul. Republicii până la B-
dul. Hristo Botev, B-dul. Hristo Botev (ambele inclusiv) până la Str.
Negustori, Str. Negustori până la intersecția cu Str. Mântuleasa, Str.
Mântuleasa până la Str. Romulus, Str. Romulus (toate exclusiv) până la
Calea Călărași, Calea Călărași până la intersecția cu Șos. Mihai Bravu, P-ța
Muncii, în continuare B-dul. Muncii până la Str. Morarilor, Str. Morarilor
(exclusiv) până la intersecția cu Șos. Vergului, Șos. Vergului (exclusiv)
până la Șos. Pantelimon, Șos. Pantelimon (exclusiv) până la râul Colentina,
pe firul râului Colentina până la Str. Peleș (toate inclusiv)
Densitatea populației sectorului 3 al capitalei existentă pe o suprafață de 35
km2 este de 473.114 locuitori contrast al lumii cu o economie slab
dezvoltată și cu un numar de aproximativ 70 000 locuitori. Școala este
situată în partea de Nord a orașului,într-o zona oarecum săraca ,în
apropierea Magazinului Unirea și având ca vecini Serviciul de Circulație
Udriște, Colegiul Național “Matei Basarab”,Centrul de zi “Lucefărul” ,
Cantina Socială a Primariei și blocuri de locuitori.
Zona în care se află situată școala este slab dezvoltată din punct de vedere
economic. Populația care locuiește în această zonă este în mare parte
șomeră sau fără loc de muncă, lipsiți de mijloacele subsistențiale, reveniți
în țară odată cu impunerea restricțiilor de răspândire a virusului SARS-
CoV-2.
Elevii care vor beneficia de serviciile oferite de cadrele didactice
specialiste în educație atât de masă, cât și incluzivă, sunt din familii aflate

4
în prag de instituționalizare, fără potențial economic sau cu multiple
probleme sociale printre care putem aminti: numărul mare de copii aflați în
familie, imposibilitatea de întreținere, lipsa locului de muncă al părinților
cât și lipsa spațiului de locuit. Majoritatea familiilor acestor copii trăiesc
din șomaj, ajutor de șomaj și alocația destinată minorilor. Accesul la
serviciile de sprijin îl au toți elevii cu disabilități și tulburări asociate de pe
raza sectorului 3, în urma expertizării și Orientării școlare de catre Comisia
de Orientare Școlară si Profesională a CMBRAE Sector 3, București și în
baza emiterii Certificatului de încadrare într-o catergorie de handicap,
eliberat de DGASPC Sector 3 București, Comisia de Expertizare și
Încadrare într-o categorie de handicap .
2.Analiza Swot
Puncte tari:
-accesul la educație a tuturor elevilor care provin din familii dezmembrate,
în prag de instituționalizare, fără potențial,;
-consilierea copiilor aflați în dificultate, cât și a familiilor acestora în
vederea prevenirii situațiilor de risc care să necesite intervenția de separare
a copilului de familia sa;
-sprijinirea familiilor în vederea implicării în activitățile în care sunt
antrenați copiii;
-consilierea copilului, a familiei, pentru readaptarea școlară și reintegrarea
socio-profesională;
-consilierea copilului /sprijinirea cuplului mama – copil în situatie de risc
( abuz, maltratare, abandon).
-sprijinirea familiilor prin asigurarea de suport informativ și consiliere , în
vederea întăririi valorilor existențiale ale familiei bazate pe triada tata-
mama-copil;
-participarea la programe de remediere școlara;

Puncte slabe:
-imposibilitatea de intervenție în cazul separării copilului de familia sa;
-refuzul părintilor de implicare în activitatea educativă a copiilor;
-refuzul acceptării consilierii în vederea întăririi valorilor existențiale ale
familiei;
-refuz de reintegrare socio-prefesională.

5
1.2.Diagnoza mediului intern
1.Informații generale privind unitatea

Școala Gimnazială "Barbu Delavrancea" a fost înființata în anul


1839 sub titulatura de „Şcoala Lucaci”. La 21 decembrie 1956 şcoala
devine şcoală mixtă şi se primeşte numele de Şcoala generală nr. 73,
urmând ca prin Ordinul nr. 3822/1959, al Ministerului învăţământului şi
Culturii, școala să fie numită ca „Şcoala elementară de 7 ani Barbu
Delavrancea”. Scopul acestora fiind ameliorarea abandonului școlar și
recuperarea tipurilor de deficiență ale elevilor.
Unitatea școlară, asigură sprijin elevilor integrați în învățământul de
masă, implică în actul de învățare elevi cu deficiență mintală severă cu
vârste cuprinse între 7-14 ani în cadrul ciclului primar și gimnazial.
Începand cu anul 2014 asigurăm prin profesor de sprijin și școlarizarea la
domiciliu al unui elev nedeplasabil.
Programul școlar se deruleaza între orele 8-14 pentru toate activitatile de
învatare și terapeutice.
Forma de învatamânt pe care o parcurg elevii acestei școli este de zi.
Școala Gimnazială "Barbu Delavrancea" este unitate cu personalitate
juridică, avand sediu în str. Matei Basarb, nr. 28-30, Sector 3, București.
Serviciile oferite de unitatea noastră sunt de natură educațională, cât și
oferirea de servicii de consiliere și sprijin educațional. Elevii beneficiari ai
serviciilor educative, cât și consiliere locuiesc în apropierea școlii .
Ultima dotare a unității școlare s-a făcut între anii 2000-2002, odată cu
implementarea programului Băncii Mondiale pentru reabilitare, prin care
s-a efectuat o nouă reorganizare a sălilor de clasă, a fost înlocuită podeaua
etajului I, au7 fost schimbate scările, s-a înlocuit încălzirea cu gaze la sobe
cu încălzire cu centrală proprie şi altele. Deasemeni şcoala a fost dotată cu
mobilier şcolar nou.

2. ANALIZA FACTORILOR EXTERNI

6
 Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din toate mediile
sociale( cu pregătire superioară , medie și scăzută).
 Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în
activitatea didactică 50%.
 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere,
cooperare.
 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună
comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, consilier școlar, director,
personal didactic auxiliar, precum şi o bună circulaţie a informaţiei
biunivocă.
 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de
lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi
sprijin reciproc.
a) Legislaţia muncii:
 permite angajarea de către ISMB și şcoală prin concursuri specifice
a personalului calificat şi a specialiştilor pentru compartimentele deficitare;
 nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe
scăzute .
Factori economici
a) Activitatea economică
 din cele mai recente studii ale estimăriilor tranzitorii pandemice de
COVID - 19 și al actualei crize epidemiologice cu SARS-CoV-2 asupra
evoluției economiei mondiale în 2020 a condus la diminuarea ritmului
anual de creștere a economiei cu 0,1 puncte procentuale la 3.2%, conform

7
statisticilor oficiale. Aceasta se reflectă printr-o reducere a activităţii
economice a unor mari întreprinderi ce, la rându-i, influenţează nivelul de
trai și bugetele familiilor ce au copii școlarizați în cadrul unității;
 dispariţia unor firme private din țară sau din străinătate cu
productivitate a condus la diminuarea efectivelor de elevi din şcoală,
dar și desființarea Școlii Gimnaziale 72 din str. Anton Pann, nr.44,
sector 3 București a condus la motivarea părinților să-și retragă copii
din școală pentru evitarea conflictelor interetnice;
b) Politica bugetară
La nivel local , unitatea școlara este subordonata Primăriei Sectorului 3,
politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare
necesare întreținerii și funcționării în condiţii decente specifice
procesului instructiv-educativ.

Factori socio-culturali
a)Atitudinea faţă de muncă:
 atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor și părinţilor.
b) Nivelul educaţional
- elevii provin din toate mediile sociale
c) Probleme etnice
 în comunitate coexistă armonie între populaţia de etnii diferite.
d)Atitudine faţă de religie
 coexistenţa paşnică între indivizii ce aparţin diferitelor religii.

PUNCTE TARI:
-colaborare și parteneriate cu unitățile școlare din capitală și alte
orașe;

8
-parteneriate cu instituțiile conexe și ONG-urile orașului;
-colaborare cu Consiliul local al Primăriei Sector 3 București .

PUNCTE SLABE:
-lipsa device-urilor pe perioada scenariului roșu pentru elevi și
profesori;
-lipsa internetului;
-lipsa licențelor pentru programe și platforme digitale;
-lipsa asigurărilor de mentenanță pentru dispozitive on- line;
-lipsa unei baze materiale adecvate desfășurării activităților în on-
line (camere web performante tip conferință, laptopuri performante pentru
fiecare profesor, calculatoare performante, table smart, tablete pentru elevi
etc);
-lipsa fondurilor pentru deplasări în cadrul parteneriatelor;
-neimplicarea cadrelor didactice în realizarea de programe și proiecte
internaționale;
-lipsa fondurilor pentru perfecționarea profesorilor;
-lipsa unei săli de sport dupî standardele europene;
-lipsa unei toalete destinate persoanelor cu handicap.
OPORTUNITĂŢI
-Programe naţionale de dotări cu material didactic pentru laboratoare
şi sala de sport şi cu carte şcolară pentru bibliotecă.
-Atragerea a tot mai multor elevi ( cu deficiențe și fără deficiențe) în
învățământul de masă;

9
-Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte, de parteneriat;
AMENINȚĂRI
-Fluctuaţia personalului didactic suplinitor;
-Lipsa unui proiect cu finanţare externă.
-serviciul contabil impropriu.

2.Construcția școlară

Unitatea funcționeză în cladire cu destinație ,Școala Gimnazială


"Barbu Delavrancea", cu clasă pregătitoare de elevi, cu 4 clase primare ( I-
IV) în care există 4 elevi cu handicap grav și tulburări asociate; 4 clase
gimnaziale (V-VIII) în care există doi elevi cu handicap, iar unul dintre
aceștia estel cu forma de învățământ Școlarizarea la domiciliu. Toți acești
elevi cu CES beneficiază de profesori itinerant și de sprijin.
Școala are locația,în str. Matei Basarab, nr.28-30, sector 3,
București și școlarizează un numar de 200 de elevi, din care 6 elevi cu
CES, cărora li se asigură activități educative, servicii de consiliere, servicii
de sprijin și itinerare pentru integrarea în învățământul de masă.
Suprafața școlii este de 1888 mp suprafață desfasurată, cu un numar de
11 săli de clasă destinate elevilor din învăâământul primar și gimnazial
pentru activitățile de învățare, 1 cabinet medical și 1 cabinet pentru
Consiliere, , 1 Laborator TIC, 1 secretariat, 1 cabinet administrativ, 1
cabinet contabilitate, 1 cameră de izolare, 2 bai câte una la fiecare nivel
( Parter și etaj), bibliotecă.
Terenul pe care se află Școala Gimnazială "Barbu Delavrancea"
aparține Primăriei Sector 3. Școala beneficiază de un teren de handbal
sintetic, dar nu beneficiază de o sală de sport.
Școala este alimentată cu curent electric și energie termică
centralizată în regim propriu asigurate.

III.Resurse curriculare
Curriculum

10
Școala Gimnazială "Barbu Delavrancea" asigură servicii
educaționale atât pentru elevii din învățământul de masă, dar și pentru
elevii cu nevoi speciale și din grupuri defavorizate, pe programe speciale
și adaptate . În prezent se lucrează, pe programă specială pentru copii cu
deficiență mintală severă și tulburari asociate, și pe programa adaptată pe
tip de deficiență medie , severă și tulburari asociate.
De asemeni pentru fiecare elev în parte se lucrează pe program de
intervenție personalizat pe termen mediu sau lung.
Opționalele sunt prevazute în planurile cadru, iar fiecare cadru
didactic, în funcție de potențialul elevilor, solicită un anumit tip de
opțional specific nivelului de dezvoltare psiho-socio-comportamental a
elevilor atât la ciclul primar cât și la ciclul gimnazial.

La gimnaziu, sunt prevăzute câte 8 opționale, care trebuiesc parcurse


cu un număr minim de ore din trunchiul comun de 30 de ore, la care se
adaugă cele 8 opționale. Norma cadrului didactic de predare-învățare în
învățământul de masă fiind de 18 ore, activitățile de preprofesionalizare 20
de ore,

Exemple de opționale:

CLASA NR. DENUMIRE CADRU DISCIPLIN


OPT OPȚIONAL DIDACTIC Ă
III 1 SET SAIL 3 IVAN ENGLEZĂ
ANAMARIA
IV 1 SET SAIL 4 IVAN ENGLEZĂ
ANAMARIA
VI 1 ED.PTR.SĂNĂTATE IONESCU BIOLOGIE
ANGELICA
VII 1 Istorie orală: Istorie TUDOR ISTORIE
trăită- Istorie povestită MĂDĂLINA
VII 1 COMPLEMENTE MOINESCU MATEMA
MATEMATICE MIHAELA TICĂ
VIII 1 MATEMATICĂ MOINESCU MATEMA
APLICATĂ MIHAELA TICĂ
VIII 1 Istorie orală: Istorie TUDOR ISTORIE

11
trăită- Istorie povestită MĂDĂLINA

Analiza SWOT a resurselor curriculare.


Puncte tari:

- realizarea de proiecte program pe tipuri de disabilități;


- lucru pe programe pe tip de curiculum si disabilități , adaptate;
- lucrul pe programe de intervenție personalizată;

Puncte slabe:
-lipsa materialelor didactice, a auxiliarelor cu conținut adaptat;
-lipsa materialelor informative necesare documentării speciale adaptate;
Bariere:
-instabilitatea/migrarea cadrelor specialiste la catedră

IV.Resurse umane
Informații privind personalul didactic, didactic auxiliar și
nedidactic:
Școala Gimnazială "Barbu Delavrancea" are prevăzut un număr de
22 norme didactice , 3 norme pentru personal didactic auxiliar și 2 norme
pentru personalul nedidactic.
În prezent avem un număr de 10 cadre didactice titulare, 10
suplinitori calificați absolvenți ai facultăților de specialitate, cât și un cadru
didactic cu facultatea de Psiho-pedagogie.

Directorul al acestei școli numit prin detașare în interesul


învățământului de ISMB, profesor de limba și literatura română Carmen
Zisu, profesor gradul didactic I, cu o vechime de peste 22 ani în
învățământ, absolventă a Universității din Craiova, Facultatea de Filologie,
cu examen de licența, absolventa a Masterului Managementul
Educațional, Master TICE, și a cursului Abordări moderne psiho-
pedagogice în învățământul special, CRED, voluntar BACOPEDIA etc.

Clasele sunt constituite în funcție de numărul de solicitări al elevilor (


un număr de la 14-25 elevi), de la preșcolar la clasa a VIII-a. Raportul

12
număr elevi/pe condiția de spațiu sunt respectate așa cum prevede Oridinul
comun 5487/1494/2020, precum și numărul de cadre didactice este
echilibrat și încadrat în normele prevazute de regulamentul de Organizare
și funcționare a Învățământului de masă și a învățământului inclusiv, cât și
a Legii Educației 1/2011 .
Serviciile de secretariat sunt asigurate de 1 secretar, iar serviciile de
curățenie și îngrijire de 2 ingrijitori și 1 muncitor de întreținere/mecanic.
Raportul număr de personal nedidactic /număr elevi este deficitar ca
urmare a faptului ca un singur îngrijitor nu poate face față atât suprafeții de
curățenie cât și volumului uriaș de muncă impus de numărul de copii .
Psiho-pedagogul școlar realizează activități de consiliere, psihoterapie ,
diagnoza și expertizare a elevilor și părinților copiilor școlarizați cât și
celor integrați în învățământul public.

Analiza SWOT
Puncte tari:
-ocupare a catedrelor cu personal calificat pe domenii și specialist în
Psiho-pedagogie specială;
-parcurgerea modulelor în specialitate de toate cadrele existente în școală în
acest moment;
-perfecționarea permanentă a cadrelor prin programe de formare continua
realizate în mediul on-line respectând condițiile de răspândirii de corona
virus așa cu reiese din Ordinul comun 5487/1494/2020 ;

Puncte slabe:
-posturi ocupate de cadre didactice care au baza în alte școli, își
completează norma didactică la școala noastră începând cu 1 oră până la 6
ore;
-instabilitatea pe post nemotivata de conditiile speciale de lucru;
-personal nedidactic insuficient care sa asigure supravegherea si igienizarea
spatiului scolii si al elevilor, dar și acelora cu disabilitati.
Informații cu privire la elevi/preșcolari
Asigurăm servicii de învățare pentru 200 de elevi cuprinși în clasele
I-VIII, 22 preșcolari, cât și pentru 6 de elevi integrați în școala de masă.

13
Plan de scolarizare 2021-2022:
Clasele I-VIII / Număr elevi

Grupa/
CP I II III IV V VI VII VIII
nr.preșcolari
24 24 24 21 17 20 25 23 23 14

În fiecare an școlar toți absolventii clasei a VIII-a au beneficiat de


pregătire suplimentară și au participat la testele și evaluarea națională,
Rezultatele slabe obținute în sesiunea iunie 2020, au dovedit dezinteresul
unora sau reflectarea situațiilor paupere cu care se confruntă familiile din
care fac parte, de aceea nivelul scăzut la învățătură se reflectă în eșecul
acestora în momentele esențiale. Cei care au reușit la liceu, au mers pe
profilul tehnologic dual, tocmai să își asigure locul de muncă încă din
timpul studiilor.
S-au înregistrat abateri disciplinare grave în școală din partea unor
elevilor, drept pentru care s-a aplicat sancționarea lor disciplinară.
Analiza Swot
Puncte tari:
- Ameliorarea și recuperarea nevoilor și a nevoilor speciale ale elevilor și
preșcolarilor;
- înscrierea în măsura ofertei existente a absolvenților în școli de meserii la
finalizarea cursurilor gimnaziale sau vocaționale și 1 la liceu cu profil
sportiv;
-programe susținute de consiliere pentru elevii cu CES;
-implicarea în programe de remediere școlară, în programe de timp liber ;
-consilierea elevilor in programe legate de orientarea școlară și
profesională;
Puncte slabe:
-integrarea copiilor/și cu disabilități în familiile ce nu au posibilitate de
educare și control;
-privarea de educație prin integrarea tardivă;
-lipsa cadrelor didactice itinerante care să asigure educația la domiciliu;
Bariere:
-comunicare ineficientă cu serviciile DGASPC București;

14
-neconsultarea Comisiei Interne de Expertiză în vederea evaluării elevilor/
integrării;

V.Resurse financiar- materiale

Suprafața Școlii Gimnaziale „Barbu Delavranceaˮ este de 1888 mp


suprafața desfășurată, cu un număr de 11 săli de clasă destinate elevilor și
preșcolarilor pentru activitățile de învățare, 1 cabinet pentru Consiliere,
diagnoză si psihoterapie, 1 Laborator TIC, 1 cabinet TSA, 1 secretariat, 2
băi câte una pe fiecare nivel.
Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, curent electric și
energie termică centralizată în regim propriu.
Spațiul școlar este utilizat în întregime. Spațiul școlii este destinat
preșcolarilor și școlarilor din ciclul primar și gimnazial.
- sălile sunt dotate cu mobilier (băncuțe individuale și catedre-2006.
- școala are în dotare echipamente de igienizare: 1 nebulizator, 10
lămpi antibactericide. Toate fiind achiziționate prin buget și proiecte OUG
144/2020.
- Sala de sport, improvizată într-o sală de curs improprie ca
dimensiuni, are în dotare două- saltele, un cal cu mînere, o capră, un
aparat cu greutăți, mingi de fotbal , o masă de tenis cu fileu, bănci de
gimnastică, folosite în pregătirea elevilor pentru concursurile
intramunicipale și naționale de tenis de masă cât și aparatura de
gimanastică specifică;

15
- Școala este autorizată sanitar. Reușim să realizăm igienizare în fiecare an
școlar pentru fiecare spațiu din școală destinat activităților cu elevii și
intreținerea și repararea băilor.

Bugetul anului 2020-2021 :


Cheltuielile cu salariile si de întreținere ale unității sunt asigurate de
Consiliul Primăriei Sectorului 3 București.
Proiectul de buget este realizat în fiecare an de serviciul contabil și director
și inaintat spre aprobare Consiliului Primăriei Sectorului 3 București.
Executiile bugetare se realizează lunar și sunt înaintate către Consiliul
Primăriei Sectorului 3 București și Inspectoratul Școlar.
Planul de achiziții se realizează lunar și este înaintat spre aprobare
instituțiilor coordonatoare.
Documentele specifice contabile sunt realizate de contabilul unității ce are
o vechime în unitate de 1 an, avizate de director și înaintate spre aprobare
Consiliului Primăriei Sectorului 3 București și Inspectoratului Municipiului
Școlar București.
Păstrarea și arhivarea lor se realizeaza de contabil și secretar.
Bugetul propus și aprobat este făcut public în Consiliul de
Administrație și Profesoral al unității după întocmire și aprobare.
Consiliul de administrație negociază oferetele în vederea procurării,
achiziționării materialelor de întreținere și curățenie, a ofertelor pentru
materiale didactice, consumabile, cât și contractele de sponsorizare sau
donație.
-Total aprox: 1106.828 /an

16
-Cheltuieli de personal: -578.900/an
-Bunuri și servicii: -527.928 /an

VI.Relația cu comunitatea

Părinții elevilor beneficiari ai serviciilor oferite de Școala


Gimnazială „Barbu Delavranceaˮ în calitate elevii sunt încadrați în
învățământ încât să se poată implica în activitatea managerială a școlii, sau
să facă parte din categoria persoanelor defavorizate. De aceea a fost ales un
comitet reprezentativ al părinților(CRP) și un comitet al elevilor (CE).
Pentru elevii cu CES, cadrul didactic itinerant, profesorul psiho-pedagog,
cu rolul de a asigura și consilierea părinților și a asistenților maternali.
Lunar se organizează sedințe cu părinții pe clase, iar o dată pe an se
organizeaza lectoratul cu părinții
Școala Gimnazială „Barbu Delavranceaˮ colaborează cu toate
instituțiile capitalei, având protocol de parteneriat încheiat cu școlile.
De asemeni, colaborăm foarte bine cu Poliția de Proximitate cu care avem
Protocol de Parteneriat și Compartimentul Delicvență Juvenilă din Cadrul
Secției de Poliție 10, cu DGASPC Sector 3 , în vederea , întocmirii fișelor
de evalulare, a fișelor psihologice, de traseu, a caracterizărilor
psihopedagogice, pe care Comisia internă a școlii le înainteaza Comisiei de
Orientare Școlară și Profesională din cadrul CMBRAE în vederea
orientării elevilor cu disabilități.
Colaboratori :
BRD - Groupe Société Générale , Poliția Secției 10.

17
VII. Experiența în dezvoltarea și implementarea de proiecte:

PROIECTE SI PROGRAME DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARBU


DELAVRANCEA
ADRESA: str. Matei Masarab, nr. 38-40, sector 3, BUCUREȘTI
030674, Bucureşti
Tel: : +40 (0)21 3237390
scoala.barbu.delavrancea@s3.ismb.ro

NR. DENUMITE PROIECT Organizație DATA


CRT. neguvernamentală/
1. Coordonator Proiect PN 2064 „O școală Salvați copiii! 09.10.2020
pentru fiecare”| Salvati Copiii Romania
2. A DOUA ȘANSĂ PENTRU CONVERGENTE 01.10.2020
EDUCAȚIE EUROPENE
ÎNPARTENERIAT CU
ISMB ȘI IS IF

Participanți:
1. La derularea Proiectului„O școală pentru fiecare”| Salvati Copiii Romania-
proiect național în urma căruia cadrele sunt formate în domeniul educației
pentru sănătate desfășurat de Organizația ”Salvați Copiii!” în pareneriat cu
Ministeru Educației Naționale, au asigurat suportul informativ, consilierea
părinților, elevilor din grupurile dezavantajate din 206 școli din 87 de
localități în care Organizația ”Salvați Copiii!” are filiale.
2. La derularea
Analiza Swot
Puncte tari:
-colaborare și parteneriate cu școlile din capitală;
-parteneriate cu instituțiile conexe și ONG-urile orașului;

18
-colaborare cu Consiliul local din Sectorul 3 București căruia îi suntem
subordonași în calitate de Ordonator Principal de credite;
-puncte slabe:
-lipsa fondurilor pentru deplasări în cadrul parteneriatelor;
-neimplicarea cadrelor didactice în realizarea de programe și proiecte
internaționale;

Misiunea unității de învățământ


a.Cooperare cu cei din jur în condiții de manifestare a toleranței și a
respectului reciproc, a solidarității, prin încurajarea unei atitudini pozitive
față de alte grupuri etnice și culturale și prin înlăturarea prejudecăților;
b. Obținerea de rezultate competitive la nivelul masei de elevi;
c. Integrarea activă și competentă a tinerilor în viața privată,
profesională și publică prin intermediul învățării școlare;
d. Obținerea de performanțe cele mai înalte înregistrate într-un anumit
domeniu la nivel de municipiu și național;
e. Stimularea dimensiunii europene în școlile noastre;
f. Implicarea elevilor în învățare cross-curriculară (trans-disciplinară).

VIZIUNEA

Școala Gimnazială „Barbu Delavranceaˮ îsi propune să fie o școală în


care “ Toți copii au dreptul la educație!” atât în școală cât și în afara
ei .
-egalitatea de șanse (principiu de bază al educației incluzive1) și
susținerea elevilor din medii defavorizate pentru asigurarea progresului și

19
creșterea șanselor de reușită a acestora, diminuarea absenteismului și a
abandonului școlar;
- identificarea și dezvoltarea aptitudinilor și potențialului fiecărui elev,
adaptarea demersului didactic la particularitățile, nevoile și intereselor
elevilor în scopul încurajării progresului școlar;
-formarea și îmbunătățirea competențelor specifice învățării pe tot
parcursul vieții necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a
elevilor, pentru continuarea studiilor universitare sau postliceale, integrarea
pe piața muncii, adaptarea la un mediu dinamic și competitiv;
-încurajarea respectului de sine și față de ceilalți în rândul elevilor;
-crearea de oportunități pentru educația formală, non-formală și
informală axată pe promovarea culturii naționale și a valorilor europene
(toleranță, solidatritate, egalitate, libertate, drepturile omului etc.);
-dezvoltarea abilităților și competențelor considerate importante pe piața
muncii în 2022 (rezolvarea problemelor, gândirea critică, managementul
oamenilor, coordonarea cu alții, inteligența emoțională, luarea deciziilor,
negocierea, flexibilitatea gândirii), dezvoltarea competențelor cheie
stabilite la nivel european;
-consolidarea unei culturi organizaționale care să promoveze valorile,
activitățile, tradițiile liceului în rândul elevilor, părinților, profesorilor,
comunității locale, naționale, europene;
- implementarea de parteneriate locale, naționale și europene pentru
promovarea valorilor europene, pentru asigurarea unei educații de calitate,
pentru asigurarea progresului personal, socio și profesional și îmbunătățirea
rezultatelor școlare ale elevilor;

20
-consolidarea și promovarea imaginii școlii în comunitatea educațională
prin implementarea proiectelor.
Alături de viziune și misiune, în Școala Gimnazială „Barbu
Delavranceaˮ au început să se contureze și să se dezvolte o serie de
valori cu rol de identitate pentru cei care alcătuiesc această comunitate
școlară, care, în prezent, are ca moto: „Învață și folosește!”.

VIII. Ținte (Scopuri strategice)


1.Recuperarea unui număr cât mai mare de elevi prin programe specifice
de compensare și intervenție personalizată de dezvoltare psiho-motorie,
psihică, comportamentală, atitudinală și educațională.
2. Consilierea copiilor aflați în dificultate cât și familiilor acestora în
vederea prevenirii situațiilor de risc iminent care să necesite intervenția de
separare a copilului de familia sa;
3. Consilierea cadrelor didactice și oferirea de suport în vederea
reducerii ratei abandonului școlar;
4. Sprijinirea familiilor prin asigurarea de suport informativ și
consiliere, în vederea întăririi valorii existențiale a familiei;
5. Consilierea și orientarea școlară și profesională în vederea reabilitării
și resocializării copiilor cu dizabilități, nevoi speciale și CES și din
grupurile defavorizate;
6. Asigurarea de asistență de specialitate psiho-pedagogică și
metodologică cadrelor didactice din școala noastră integratoare, a
personalului , a familiilor, a copiilor cu cerințe educative speciale, copiilor

21
din grupurile dezavantajate, precum și organizațiilor neguvernamentale și
din domeniul administrației publice;
7. Formarea cadrelor din școlile publice, unde sunt elevi integrați cu
cerințe educative specile și copii scolarizați din medii defavorizate, pe teme
din domeniul educației incluzive;
8. Formarea cadrelor didactice din unitatea școlara prin module care să le
asigure posibilitatea intervenției prompte în situații limită privind
manifestările comportamentale deficitare ale elevilor cu nevoi speciale
din unitate prin atragere de ONG-uri partenere sau parteneri care să le
asigure sursa de finanțare.
9. Derularea de sesiuni de informare/consiliere , pentru cadrele didactice,
părinți, alte persoane;
10. Derularea unei campanii de mediatizare și promovare a serviciilor de
asistență specializată în vederea pregătirii comunității.
11. Dotarea cu mobilier nou a școlii cât și cu aparatură necesară
fiecărui laborator de fizică, chimie, geografie, limbi străine, matematică,
TIC;
12. Încadrarea cu specialiști/ titulari pe toate catedrele ;
13. Relaționarea cu toate instituțiile care pot participa la dezvoltarea
bazei materiale a școlii prin întocmirea de parteneriate și contracte de
sponsorizare și donații;
14. Realizarea sălii de sport în conformitate cu normele și metodologia
în vigoare cât si aunui spatiu de joacă care sa asigure activitățile de timp
liber și loisir.

22
IX. Opțiuni strategice și modalități de realizare

1.Implicarea tuturor cadrelor în colaborarea cu celelalte instituții și


realizarea de programe commune și schimburi de experiența metodică în
vederea împrumutării experienței și altor școli, ale municipiului și ale țării,
pe domenii.
2.Implicarea membrilor Consiliului de Administrație în realizarea de
Contracte de sponsorizare și donații prin realizarea unei anumite imagini
pozitive a școlii și atragere de parteneri care să îmbogățească baza
materială.
3.Realizarea de proiecte de finanțare , parteneriat cât și de dezvoltare
școlară internațională în vederea dotării, îmbunătățirii experieneței în
asistență specializată și consiliere cât și pentru realizarea schimburilor
cultural artistice fără frontieră.

X. Studiu de fezabilitate

Condiții de reușită:

-Asigurarea încadrării cu specialiști;


-Implicarea în realizarea parteneriatelor și a proiectelor de finanțare și de
dezvoltare școlara instituțională;
-Atragerea de parteneri în vederea imbunătățirii bazei materiale a școlii;
-Încadrarea cu personal nedidactic care să contribuie la îngrijirea,
igienizarea permanentă și a reparațiilor curente ale școlii în vederea

23
obținerii permanente a autorizației sanitare și asigurarea spatiilor de
învățare și terapie cât mai igienice.

Impactul și rezultatele scontate


Rezultatele scontate pot fi pozitive în măsura realizării unei bune
relaționari cu instutuțiile giurgiuvene,prin implicarea totală și pozitivă a
colectivului în realizarea sarcinilor școlare și extrașcolare prevăzute atât în
fișa postului cât și ca urmare a atribuțiilor primite prin numirea ca
reprezentanți pe diferite compartimente prin decizie internă în cadrul
școlii.
Impactul presupune angajamente cu termene de rezolvare rapidă și
soluționate pozitiv.

Director,
Prof Carmen Zisu

24
25