Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a VII-a
DISCIPLINA: Geografia continentelor extraeuropene
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Asia regiuni și țări
SUBIECTUL: Asia de Vest și de Sud-Vest – Specificul geografic
TIPUL LECŢIEI : de comunicare și însușire de noi cunoştinţe
PROFESOR:
MOTIVAŢIA:
Această lecţie este importantă deoarece elevii vor descoperi informaţii importante despre
vestul și sud-vestul Asiei.
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice


4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
5. Accesarea și utilizareaconținuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informației și
comunicării
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă

COMPETENŢE SPECIFICE

1.3. Recunoașterea termenilor geografici în texte diferite


3.2. Explicarea fenomenelor și proceselor specific geografiei continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărților și utilizarea semnelor convenționale
4.3. Poziționarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor
extraeuropene
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor și proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice și teritoriale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili :

O1: Să localizeze Asia de Vest și de Sud-Vest;


O2: Să identifice pe harta fizică a Asiei mările, golfurile, insulele, peninsulele și strâmtorile Asiei
de Vest și de Sud-Vest;
O3: Să precizeze țările din Orientul Apropiat și Mijlociu;
O4: Să cunoască principalele caracteristici ale cadrului natural din Asia de Vest și de Sud-Vest.
STRATEGIA DIDACTICĂ: inductivă, dirijată, cognitivă

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII: frontală, în grupuri mici și individuală

METODE DIDACTICE: observația, expunerea și explicația, conversația euristică,


problematizarea, învățarea prin descoperire, lucrul cu harta, lucrul cu manualul, lectura, exercițiul.

MATERIALE DIDACTICE: harta fizică Asiei, calculatorul, videoproiector, ecranul de


proiecţie, manualul, fișe de lucru, prezentări power-point.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:
1. Octavian Mândruț , Geografia continentelor extraeuropene, manual pentru clasa aVII-a, Editura
Corint, Bucureşti;
2. Nicolae Ilinca, Didactica geografiei, EDP, București, 2008;
3. Softe intuitext, lecții AeL.

Desfășurarea activității
O. Timp Momentul Activitatea de predare-învăţare Strategii Evaluare
Activitatea Activitatea
O. lecţiei didactice
profesorului elevilor
-verifică prezenţa; -comunică elevii Observarea Atenţionare
Organizarea -pregăteşte materialul absenţi; Aprecieri
2’ clasei necesar desfăşurării -se pregătesc pentru
orei în condiţii optime. lecţie.

-adresează următoarea Observarea


întrebare: Priviți harta comporta-
fizică a Asiei și -elevii sunt captivaţi de Conversaţia mentului
încercați să realizați o subiect si formulează euristică elevilor,
1’ Pregătirea regionalizare a răspunsuri sub stimularea
aperceptivă teritoriului în funcție îndrumarea participarii
de punctele profesorului elevilor la
cardinale? formularea
răspunsului
-prezintă elevilor tema
ce urmează a fi -ascultă explicaţiile
Enunţarea studiată; profesorului; Anunţarea
2’ temei şi a -enunţă obiectivele -primesc fișele de lucru Expunerea temei şi a
obiectivelor lecţiei; și urmează indicațiile obiectivelor
-împarte elevilor fișele oferite de professor.
de lucru.
-cu ajutorul -urmăresc și notează Conversaţia
Provoacă
videoproiectorului informațiile prezentate Învăţareaparticiparea
prezintă elevilor de profesor; prin tuturor
limitele Asiei de Vest -răspund la întrebările descoperire
elevilor şi îi
și de Sud-Vest; profesorului; determină să
-cere elevilor să -identifică pe hartă dialogheze,
localizeze pe harta limitele Asiei de Vest și să se
fizică a Asiei limitele de Sud-Vest autoevalu-eze
O1 10’ Dirijarea Asiei de Vest și de sau să
învăţării Sud-Vest și să evalueze
completeze cerințele răspunsurile
din fișele de lucru. date de alţi
colegi.
-cere elevilor să -ascultă cerințele Conversaţia Provoacă
identifice mările, solicitate de professor Învăţarea participarea
golfurile, insulele, și completează fișa de prin tuturor
peninsulele și lucru; descoperire elevilor şi îi
strâmtorile Asiei de -răspund la întrebările determină să
Vest și de Sud-Vest; profesorului; dialogheze,
-prezintă elevilor mai -localizează pe hartă să se
multe aplicații (soft mările, golfurile, autoevalu-eze
O2 10’ educational) prin care insulele, peninsulele sau să
se pot consolida și strâmtorile Asiei de evalueze
noțiunile predate Vest și de Sud-Vest; răspunsurile
-folosesc softul date de alţi
educational sub colegi.
supravegherea și
îndrumarea
profesorului

O3 -prezintă elevilor -ascultă și notează


noțiunile de Orient informațiile oferite de
Apropiat și Orient profesor;
Mijlociu;
10‘ -solicită elevilor să -localizează țările și
localizeze, cu ajutorul capitalele cerute de
softului, țările și profesor
capitalele Orientului
Apropiat și Mijlociu
-solicită elevilor, pe -analizează harta și Observarea Provoacă
baza analizei hărții, să completează fișa de Învăţarea participarea
observe principalele lucru cu răspunsurile prin tuturor
caracteristici ale corecte; descoperire elevilor şi îi
cadrului natural pentru -ascultă explicațiile determină să
Asia de Vest și Sud- profesorului dialogheze,
Vest; să se
-explică principalele autoevalu-eze
O4 10’ caracteristici ale sau să
cadrului natural, evalueze
punând accent pe: răspunsurile
relief, climă și unități date de alţi
biogeografice; colegi.
Atingerea -adresează elevilor -elevii gandesc, Stimularea
feed- back- întrebări din lecția reactualizeaza Conversatia participarii
ului studiată informatiile si răspund elevilor,
2’ la întrebările analiza
profesorului raspunsurilor
si evaluarea
prin note.
Precizarea Comunica sugestiile si Asculta si noteza. Explicarea
activitatilor continuturile ce vor fi
3‘ pe care elevii parcurse spre studiu.
le vor Tema pentru acasa.
desfasura
acasa
Anexa 1
Asia de Vest și de Sud-Vest – Specificul geografic
FIȘĂ DE LUCRU

1. Asia, din punct de vedere regional, cuprinde următoarele regiuni:


a.______________________________ d.______________________________
b.______________________________ e.______________________________
c._____________________________ f.______________________________

2. Asia de Vest și de Sud-Vest are următoarele limite:


În N:
În N-E:
În E:
În S:
În V:
În N-V:
3. Principalele insule și peninsula din Asia de Vest și de Sud Vest sunt:
Peninsule:
Insule:
4. Mările și golfurile care mărginesc Asia de Vest și de Sud Vest sunt:
Mări:
Golfuri:
5. Canalele și strâmtorile Asiei de Vest și de Sud Vest sunt:
Canalul:
Strâmtorile:
6. Orientul Apropiat cuprinde următoarele țări și capitale:
Tara Capitala
__________________ ________________________
__________________ ________________________
__________________ ________________________
__________________ ________________________
__________________ ________________________
__________________ ________________________
7. Orientul Mijlociu cuprinde următoarele țări și capitale:
Tara Capitala
__________________ ________________________
__________________ ________________________
__________________ ________________________
__________________ ________________________
__________________ ________________________
8. Principalele forme de relief ale Asiei de Vest și Sud Vest sunt:
Munți:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Podișuri:__________________________________________________________________________
Câmpii:___________________________________________________________________________
Deșerturi:_________________________________________________________________________
9. Clima regiunii studiate este determinată și influențată de următorii factori:
____________________________, __________________,_________________________. Tipurile
de climă sunt: ________________________, _____________________________,
____________________________, ______________________________________________
10. Unitățile biogeografice ale Asiei de Vest și de Sud Vest sunt:
_______________________________________, _________________________________________
_______________________________________, _________________________________________