Sunteți pe pagina 1din 34

Proiect de dezvoltare

instituțională

INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ

“GHIOCEL”
MOTTO:
“OMUL ESTE RODUL EDUCAȚIEI PE CARE O
PRIMEȘTE.”

HELVETIUS(1715-1771)
DEVIZA

“Să ne dăm toată silința să facem

din copil

un OM și un CARACTER”.

(Liviu Rebreanu)
I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

1.Cultura organizațională
2.Resurse curriculare
3.Resurse umane
4.Indicatori de performanță și de evaluarea calității inscriși de instituție
5.Resurse financiare-materiale
6.Analiza factorilor interni pe domenii funcționale
7.Analiza factorilor interni
8.Analiza factorilor externi
9.Elaboararea strategiei

I.1. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ


Grădinița este construită dintr-o clăride –tip
Clădire veche dar compartimentată efectiv
Are 2 săli de grupă, 2 vestiare, 2 dormitoare, bloc alimentar, cabinet medical,
izolator, spălătorie, este dotată cu mobilier nou.
Încălzirea se face la gaz
Are autorizare sanitară de funcționare
Sunt înscriși 38 de copii.
Climatul organizației am putea spune că este un climat deschis, un climat
stimulativcare oferă satisfacții, relațiil dintre cadrele didactice fiind deschise,
colegiale, de respect și de sprijin reciprioc
VALORILE DOMINANTE ce caracterizează membrii echipei sînt:
responsabilitatea, cooperarea,generozitatea, munca în echipă,încrederea și
respectul față de copil și familia acestuia, libertatea de exprimare și
creativitatea.
DIRECTORUL are o atitudine acceptivă, democrativă, de încredere în
echipa de lucru, este receptiv, impulsiv la reacțiile negative, cooperant și
comunicativ.
 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERNĂ elaborat ,supus atenției
organizației și aprobat, cuprinde norme privind activitatea pe diferite
compartimente și comisii de lucru, precum și fișele posturilor pentru toate
categoriile de personal.

I.2. PREZENTAREA RESURSELOR CURRICULARE


Materiale curriculare pentru nivelul preșcolar:
- proiectări zilnice
- scrisoare de intenție
- CCC
- Harta proiectării
- auxiliare curriculare
- ghiduri metodice
- materiale didactice

Participări la concursurile locale , la nivel de gimnaziu

Perfecționări anuale, sub diverse forme ale cadrelor didactice pentru însușirea
unor strategii moderne în activitatea cu copii.
I.3. PREZENTAREA RESURSELOR UMANE
Număr de copii- 38 Personal Personal
Personalul unității: didactic auxiliar
Didactic:
- 1 director
- 2educatorii
Auxiliar:
- șefa de gospodărie-loc vacant
- 1 bucătar
- 1 spălătoreasă
- 2 ajutori de educatori
- 2 paznici Copii
Toate cadrele didactice sunt calificate:
Studii superioare – 2
Medii de specialitate – 1
Grad didactic-1
Absolvente de cursuri de formare continuă- 1:
 Proiectul: “Parteneriat Global pentru Educație” seminarele de formare
Modulul I, II studii desfășurat de centrul de mentorat din Cahul, la
Grădinița “Ghiocel” Nr1 în anul de studii 2013/2014 - 100 % dintre
cadrele didactice.
Teme de studii: “Învățarea prin cooperare, experențială, prin descoperire,
“Educația inclusiv”, “Mediul educațional ”, “Creativitatea”.
 “Inițiere în utilizarea calculatorului”
I.4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUAREA
CALITĂȚII INSCRIȘI DE INSTITUȚIE

 Înscrierea tuturor copiilor cu varsta (3-7 ani) din sat în grădiniță


 Satisfacerea cerințelor părinților într-o măsură adecvată
 Multe concursuri la care s-au obținut rezultate bune și foarte bune de către copii
participanți.
 Proiecte educaționale și parteneriate locale derulate cu și pentru preșcolari,
pentru socializarea și responsabilizarea lor viitoare.
I.5. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

S-a reușit cu sprijinul Primăriei și Direcției de Învățămînt următoarele:

 Implementarea proiectului privind reabilitarea instituției;


 Geamuri termopane și acoperiș nou;
 Reparația bucătăriei;
 Dotarea spălatorie cu mașină de spălat.
 Gazificarea gradiniței.
 Lingerie de pat 2-schimburi.
 Saltele noi în ambele grupe.
 Exteriorul gradiniței a fost renovat.
I.6.a. CURRICULUM
Puncte tari- oferta educațională diversificată, fundamentată pe baza necesităților de
dezvoltare personală copiilor
 Parcurgerea curriculumului în spiritul aplicăriimetodei proiectelor conform legislației
și metodologiei în vigoare
 Existența unor materiale curriculare(planuri de învățămînt, planuri alternative, auxiliare
curriculare, ghiduri, cărți cu culegeri de texte, proiecte didactice)
Puncte slabe
 Insuficiența abilităților educatorilor în raport cu diversitatea solicitărilor.
Oportunități
 Identificarea necesităților de formare continuă profesională a cadrelor didactice
 Realizarea colaborării cu grădiniță ”CОЛНЫШКО” din Moscovei
Amenințări
Imposibilitatea desfășurării activităților opționale care necesită sprijin mai mare din partea
părinților.
I.6.b. RESURSE UMANE
Puncte tari
 Personal didactic bine pregătit, cu grad didactic II și cu experiență didactică deosebită
 Relațiile interpersonale existente favorizează un climat socio-afectiv deosebit și
stimulativ
 Personalul nedidactic bine format pentru servicii sociale și educaționale
Puncte slabe
 Conservatorismul și automultumirea unor cadre didactice privind organizarea și
desfășurarea activițăților centrate pe nevoile copiilor
Oportunități
 Perfecționarea la nivel superiore cursuri universitare
 Cursuri de formare continuă profesională
 Relații departeneriat real cu învătățoarele ce preiau grupa pregătitoare și părinți
Amenințări
 Timpul insuficient acordat de familie necesității copilului de a comunica și a
interacționa
 Scăderea motivației personalului nedidactic pentru o muncă de calitate datorită
salarizării mici, raportată la volumul de muncă ce depășește o normă

I.6.c. RESURSE MATERIALE – FINANCIARE
Puncte tari
 Fondul de materiale didacticeți de carte îmbogățit la fiecare varstă
 Abonarea instituției la revistele: “Vocea poporului” și “Făclia”
Educatorul Modern
Puncte slabe
 Slabă dotare a terenului de joacă cu inventar
 Starea fizică a structurii de rezistență a clădirii
Oportunițăți
 Implicarea în proiecte cu finanțare externă nerambursabilă penrtu
reabilitarea și extinderea grădiniței prin asociația nonguvernamentală
”prosperarea” pentru atragerea surselor financiare
Amenințări
 Degradarea fundamentului și afectarea rezistenței clădirii
 Populația din sat, care de multe ori deteriorează inventarul de joacă,
gardul și porțile
I.6.d. RELAȚII COMUNITARE ȘI DE PARTENERIAT
Puncte tari
 Colaborarea cu părinții, cu școala din sat și grădinițile din zone vecine
 Instituția promovează relatii de colaborare și de parteneriat cu diferiți
factori (teatrul de păpuși “B.P.HASDEU” din Cahul, Comrat)
Puncte slabe
 Insuficiența parteneriatelor cu ONG-uri și fundații
 Insuficiența de implicare a părinților în actul educațional și
administrativ datorată situației materiale și sociale a acestora
 Slaba implicare și motivarea a agenților dea afectua sponsorizări
Oportunități
 Proiectele educative propuse spre derulare
 Prezentarea ofertei în fața comunității
Amenințări
 Timpul limitat al părinților poate duce slaba lor implicare în viața
unității
I.7. ANALIZA FACTORILOR INTERNI

Puncte tari

Acestea sant reperzentate,în primul rand de resursele umane ale unității


(cadre didactice de valoare),de o bună realizare a planului de școlarizareși
de frecvență, baza materială și de managementul de calitate al resurselor
existente
Oportunități
Formarea profesională de nivel superior a cadrelor didactice, baza
materială în continuă modernizare și îmbogățire, implicarea înproiecte cu
finanșare externă nerambursabilă,noul curriculum
I.7. ANALIZA FACTORILOR EXTERNI

FACTORII POLITICI – LEGALI


O-PROTECȚIE SOCIALĂ: asigurarea gratită de către stat a alimentației
copiilor
O-POLITICĂ ȘCOLARĂ: asigurarea pregătirii copiilor în vederea
integrării cu ușurință a acestora în regimul școlar și consolidarea părinților
penrtu cunoașterea și utilizarea metodelor de educare
FACTORI ECONOMICI
A-Veniturilor familiilor sant mici și au repercursiuni asupra implicării
părinților în dezvoltarea bazei materiale
A-numărul mic al societăților comerciale puternice nu permite donații,
sponsorizări.
I.9.ELABORAREA STRATEGIEI

Din analiza efectuată se poate desprinde modul de elaborare a strategiei pe


următorii 5 ani școlari-strategie de tip agresiv, care exploatează oportunitățile
și se bazează pe punctele tari.
În oferta educațională a grădiniței vor fi valorificate echizițiilt de pană acum și
se va aprofunda cercetarea și elimarea cauzelor care duc la rezultate slabe
Dezvoltarea și perfecționarea managementului educațional se vor baza pe
calitatea organizării și pe relația cu partenerii educaționali, sociali, economici și
erarhici.
Realizarea unei astfel de strategii va duce la îndeplinirea misiunii instituției de
învățămînt.
VIZIUNEA
- Cum vrem să fie Grădinița noastră în viitor? Si un teren asa frumos
Grădinița de copii “Ghiocel”, sat.Moscovei doerște ca fiecare copil să se

dezvolte liber, integral, și armonios, să dobîndească cunoștințe, capacități și

atitudini necesare activității viitoare în școală și societate, să le formeze un

comportament tolerant, care să stimuleze respectul,întelegerea și cooperarea și

sp-i implice î acțiunile comunității.

Ne dorim ca, prin tot ce facem, să dobîndim statutul de grădiniță bună în satul
nostru, spre binele întregului colectiv, a întregului sat,penru viitorul nostru, pentru
COPII.

MISIUNEA GRADINITEI
Misiunea gradinitei noastre este educarea si pregatirea copiilor într-un educational cat mai atractiv. Cultivandule
aptitudiniile si formîndule deprinderile integrării în societate încurajînd formarea unor atitudini și compartamente bazate pe
creativitate,comunicare,curiozitate,îndependență,promovînd tolerant și întelegerea. Ne propunem să asigurăm copiilor o îngrijire
și o educație de la calitate,care să îndeplineasca asteptarile binefacerilor,conform standartelor de calitate ;Să promovăm o ofertă
educațională atractivă care să permită copiilor dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru ariile curriculare preferate;să
inplicăm familiea și comunitatea în dezvoltarea și educația copiilor.
O atenție deosebită în cadrul instituție s-a atras creării condiției pentru dezvoltarea integrată a copiilor a creativitățiilor.
Accentul a fost pus pe asigurarea bazei material didactice în grupe,amenajarea corectă și optimă a spațiului grupelor cu literatura
metodică, literatura artistică,materiale didactice.Cu ajutorul primăriei noastre au fost procurate literatură metodică pentru
copii,setul de tablouri pentru dezvoltarea limbajul și comunicării,educația pentru sănătate,familiarizarea cu mediul ambiant și
jucării.

Pe perioada celor 5 ani voi accentua pe eficiența cadrelor didactice din

Instituția preșcolară și voi accentua relațiile dintre Educator –Copil-Parinte-

Societate. Împreună cu cadrele didactice vom elabora proiecte pentru

finanțare,dotare,modernizare a grădiniței noastre GHIOCEL ...


Pentru atingerea scopului am realizat analiza Swot

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Majoritatea cadrelor didactice au o  Lipsa apei ;


vastă experiență profesională;  Slabă dotare a terenului de joacă cu
 Interes crescut al cadrelor inventar;
didactice pentru formarea  Insuficiente fonduri bănești la momentul
personală; actual, penrtu reparații, achiziții și
 Parteneriat fructuos cu parinții, investiții;
școală;
 Existența unui climăt favorabil
între toții angajații instituției;
 Iplementarea proiectului privind
reabilitarea instituției;m
 Geamuri termopane și acoperiș
nou;
 Reparația bucătăriei;
 Dotarea spălatorie cu mașină de
spălat

OPORTUNITĂȚI

 Posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale;


 Parteneriatul cu părinții;
Situația economico-socială a comunității este prosperă.

RISCURI

 Nataliatetea din ce în ce mai scăzută în localitate;


 Migrația în masă a tinerelor familii;
Sistemul legislativ complicat
SCURT ISTORIC

Creșa-Grădinița de copii Ghiocel din Moscovei, r.Cahul este în subordinea Primăriei Moscovei și DGÎ Cahul.

 Numărul de copii înscriși în listă este de 38 copii.

 La moment activează 2 grupe.

 Procesul educațional este realizat de 5 cadre didactice:


Director 1 persoană
Educatorii 2 persoane
Cadre didactice cu grad didactic 1 persoane
Capacitatea instituției conform proiectului este de 75 (locuri), mai dispune de sală muzicală și cabinet metodic.

CONTEXT GENERAL
este educarea si pregatirea copiilor într-un educational cat mai atractiv. Cultivandule aptitudiniile si formîndule
deprinderile integrării în societate încurajînd formarea unor atitudini și compartamente bazate pe
creativitate,comunicare,curiozitate,îndependență,promovînd tolerant și întelegerea. Ne propunem să asigurăm copiilor o îngrijire
și o educație de la calitate,care să îndeplineasca asteptarile binefacerilor,conform standartelor de calitate ;Să promovăm o ofertă
educațională atractivă care să permită copiilor dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru ariile curriculare preferate;să
inplicăm familiea și comunitatea în dezvoltarea și educația copiilor.
O atenție deosebită în cadrul instituție s-a atras creării condiției pentru dezvoltarea integrată a copiilor a creativitățiilor.
Accentul a fost pus pe asigurarea bazei material didactice în grupe,amenajarea corectă și optimă a spațiului grupelor cu literatura
metodică, literatura artistică,materiale didactice.Cu ajutorul primăriei noastre au fost procurate literatură metodică pentru
copii,setul de tablouri pentru dezvoltarea limbajul și comunicării,educația pentru sănătate,familiarizarea cu mediul ambiant și
jucării.

Pe perioada celor 5 ani voi accentua pe eficiența cadrelor didactice din

Instituția preșcolară și voi accentua relațiile dintre Educator –Copil-Parinte-

Societate. Împreună cu cadrele didactice vom elabora proiecte pentru

finanțare,dotare,modernizare a grădiniței noastre GHIOCEL ...


Pentru atingerea scopului am realizat analiza Swot

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Majoritatea cadrelor didactice au o  Lipsa apei ;


vastă experiență profesională;  Slabă dotare a terenului de joacă cu
 Interes crescut al cadrelor inventar;
didactice pentru formarea  Insuficiente fonduri bănești la momentul
personală; actual, penrtu reparații, achiziții și
 Parteneriat fructuos cu parinții, investiții;
școală;
 Existența unui climăt favorabil
între toții angajații instituției;
 Iplementarea proiectului privind
reabilitarea instituției;m
 Geamuri termopane și acoperiș
nou;
 Reparația bucătăriei;
 Dotarea spălatorie cu mașină de
spălat

OPORTUNITĂȚI

 Posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale;


 Parteneriatul cu părinții;
Situația economico-socială a comunității este prosperă.

RISCURI

 Nataliatetea din ce în ce mai scăzută în localitate;


 Migrația în masă a tinerelor familii;
Sistemul legislativ complicat

SCURT ISTORIC
Creșa-Grădinița de copii Ghiocel din Moscovei, r.Cahul este în subordinea Primăriei Moscovei și DGÎ Cahul.

 Numărul de copii înscriși în listă este de 38 copii.

 La moment activează 2 grupe.

 Procesul educațional este realizat de 5 cadre didactice:


Director 1 persoană
Educatorii 2 persoane
Cadre didactice cu grad didactic 1 persoane
Capacitatea instituției conform proiectului este de 75 (locuri), mai dispune de sală muzicală și cabinet metodic.

CONTEXT GENERAL

 Dezvoltarea societății, într-o eră a schimbării este era noastră, depinde foarte mult de evoluția învățămîntului, care este
unul din instrumentele principale cu care societatea noastră controlează și dirijează procesele dezvoltării.
 În viitoarea funcție de director a Creșei-Grădiniței Ghiocel mi-am propus realizarea următorului scop:
- Formarea și dezvoltarea generație tinere în spiritul libertății, creativității, independenței,să fie deschiși pentru schimbare
și inovare.
 Creșa-Grădinița activează în baza următoarelor acte legislative și normative:

- Legea învățămîntului din RM;


- Codul Muncii;
- Legea privind Drepturile Copilului;
- Instrucțiunilor și dispozițiilor Ministerului Educației, Ministerul Sănătății;
- Deciziilor organelor administrației publice locale;
- A DGÎ Cahul în baza planului perspectiv de activitate;
- Statutul instituției,
- Regulamentul de ordine internă a instituției;
- Curriculum educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară în RM;
- Standardele educaționale;
- 1001 de idei;6hidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară.

În urma analizei Swot mi-am propus următoarele puncte strategice:

1. Promovarea în continuare a calității muncii în Grădinița Ghiocel Nr.2 .


2. Asigurarea condițiilor optime de studiu pentru copii și de muncă pentru angajați.

3. Inițierea cadrelor didactice pentru cursuri de calculator.

4. Reactualizarea planului de dezvoltare strategică a Grădiniței.

5. Creșterea calității și menținerea cadrelor didactice.

6. Îmbunătățirea bazei material-didactice a instituției.

7. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ.

Pe parcursul anului de învățămînt sunt organizate următoarele obiective prioritare:

a) Formarea reprezentărilor matematice elementare cu copii preșcolari în

În urma analizei Swot mi-am propus următoarele puncte strategice:


1. Promovarea în continuare a calității muncii în Grădinița Ghiocel Nr.2 .

2. Asigurarea condițiilor optime de studiu pentru copii și de muncă pentru angajați.

3. Inițierea cadrelor didactice pentru cursuri de calculator.

4. Reactualizarea planului de dezvoltare strategică a Grădiniței.

5. Creșterea calității și menținerea cadrelor didactice.

6. Îmbunătățirea bazei material-didactice a instituției.

7. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ.

Pe parcursul anului de învățămînt sunt organizate următoarele obiective prioritare:

a) Formarea reprezentărilor matematice elementare cu copii preșcolari în

cadrul activităților integrate;


b) Organizarea activităților de mișcare cu copii de vîrstă preșcolară-factor principal în dezvoltarea optimă a copiilor;

c) Limbajul și comunicarea citit-scris la preșcolari parte componentă a activităților integrate.

d)Arta, modelarea, desenul, colajul și aplicarea pe care copii o iubesc foarte mult.

e)Literatura artistică-poveștile mult iubite și eroi principali din povești

indrăgiți de copii.

f)Educația de sănătate-igiena copilului.

g)Educația fizică, Jocul-este activitatea de bază a copilului.

S-ar putea să vă placă și