Sunteți pe pagina 1din 3

UN IV E R S ID A D TÉ C N I C A DE MA C H A L A

FA C U L T A D DE CI E N C IA S EM P R E S A R I A L E S
CA R R E R A DE CO N T A B IL ID A D Y AU D I T O R I A

N o m b r e : Ga b r ie la D e l ci s n e Go n z á l e z Ro s il lo

F e c h a : m i é r c o l e s 9 de no v i e m b r e de l 20 2 1

T r a b a j o as i n c r ó n i c o : Id e n t i f i c a r 10 có d i g o s o le y e s ex i s t e n t e s en el E c u a d o r y
an a l i z a r
su ob j e t i v o o ám b i t o de ap l i c a c i ó n . en es p e c i a l qu e se a n M e r c a n t i l e s

O b j e t i v o : Id e n t i f i c a r la s pr i n c i p a l e s ley e s o có d i g o s de l E c u a d o r , co n la
re s p e c t i v a re v i s i ó n bi b l i o g r á f i c a de in t e r n e t , pa r a su co r r e c t a co m p r e n s i ó n .

D e s a r r o l l o de l te m a :
Id e n t i f i c a r 10 có d i g o s o ley e s ex i s t e n t e s en el E c u a d o r y an a l i z a r su ob j e t i v o o
ám b i t o de ap l i c a c i ó n . en es p e c i a l qu e se a n M e r c a n t i l e s

1. - A r t . 1. -
E l Có d i g o de Co m e r c i o rig e la s ob l i g a c i o n e s de lo s co m e r c i a n t e s en su s op e r a c
io n e s m e r c a n t i l e s , y lo s ac t o s y co n t r a t o s de co m e r c i o , au n q u e se a n ej e c u t a d o s
po r no co m e r c i a n t e s .

O b j e t i v o o ám b i t o . -
es t o pe r m i t e te n e r un m e j o r co n t r o l co n las ob l i g a c i o n e s m e r c a n t i l e s , ya se a n
co m e r c i a n t e s o no co m e r c i a n t e s

2. - A r t . 2. -
So n co m e r c i a n t e s lo s qu e , te n i e n d o ca p a c i d a d pa r a co n t r a t a r , ha c e n de l co m e r
ci o su pr o f e s i ó n ha b i t u a l .

O b j e t i v o o ám b i t o . -
di c e qu e so l o so n co m e r c i a n t e s la s pe r s o n a s na t u r a l e s qu e pu e d e n br i n d a r
tra b a j o a ot r a pe r s o n a y es t o lo ha c e pa r t e de su pr o f e s i ó n .

3. - A r t . 5. -
E n lo s ca s o s qu e no es t é n es p e c i a l m e n t e re s u e l t o s po r es t e Có d i g o se ap l i c a r á n
la s di s p o s i c i o n e s de l C ó d i g o Ci v i l .

O b j e t i v o o ám b i t o . -
en au s e n c i a de ta l di s p o s i c i ó n , la s re g l a s de l de r e c h o ci v i l se ap l i c a r á n d e l a
m i s m a m a n e r a . A s i m i s m o , es t e C ó d i g o co n s t i t u y e un a ba s e ad i c i o n a l pa r a o t r a s
ra m a s es p e c i a l e s de l ne g o c i o en la s qu e se co n s i d e r a el es p í r i t u o pe r s o n a l i d a d
em p r e s a r i a l .

4. - A r t . 2 9 . -

El Re g i s t r o M e r c a n t i l se lle v a r á en la O f i c i n a de In s c r i p c i o n e s de l ca n t ó n

O b j e t i v o o ám b i t o . -
Si la co m p o s i c i ó n de la em p r e s a no cu m p l e ,
L a s ac c i o n e s pr e v i s t a s en es t a Le y , y m i e n t r a s no se im p l e m e n t e n , cu a l q u i e r
co n t r a p a r t e
Pu e d e se p a r a r s e de l tra b a j o no t i f i c a n d o a lo s de m á s . La em p r e s a pe r m a n e c e r á
a pa r t i r de la fe c h a de la no t i f i c a c i ó n . Pa r a te r c e r o s , la em p r e s a di s p o n d r á
N o ex i s t e tan t o co m o pu e d e pe r j u d i c a r l o s , pe r o la pa r e j a no pu e d e re c l a m a r
Pa r a su ve n t a j a en au s e n c i a de ta l e s ac c i o n e s .
UN IV E R S ID A D TÉ C N I C A DE MA C H A L A

FA C U L T A D DE CI E N C IA S EM P R E S A R I A L E S
CA R R E R A DE CO N T A B IL ID A D Y AU D I T O R I A

5. - A r t . 66 . -
T o d o ec u a t o r i a n o o ex t r a n j e r o tie n e de r e c h o a en t r a r en la Bo l s a , si no le o b s t a
al g u n a in c a p a c i d a d le g a l , a sa b e r :

O b j e t i v o o ám b i t o . - To d o ec u a t o r i a n o o ex t r a n j e r o tie n e de r e c h o a pa r t i c i p a r
en el m e r c a d o de va l o r e s , si e m p r e qu e no se lo im p i d a ni n g ú n ac t o de
in c o m p e t e n c i a , qu e se a :

ne g a c i ó n o su s p e n s i ó n de l ej e r c i c i o de de r e c h o s po l í t i c o s o ci v i l e s ; 2-
D e c l a r a r s e en qu i e b r a y no pe r d o n a r l a .

se r pr i v a t i z a d o o su s p e n d i d o de l ne g o c i o de l co r r e d o r ; 4. Fu e de c l a r a d o in t r u s o
en la m i s m a ob r a .

de j a r de cu m p l i r co n cu a l q u i e r tra n s a c c i ó n co o r d i n a d a en el in t e r c a m b i o ;

se r m u j e r o m e n o r de ed a d qu e no es t é leg a l m e n t e au t o r i z a d o pa r a co n t r a t a r y
ad m i n i s t r a r su pr o p i e d a d ; Y ,

Se a la ig l e s i a .

6. - A r t . 1 3 6 . -
L a s re l a c i o n e s en t r e lo s fa c t o r e s y de p e n d i e n t e s y su s pr i n c i p a l e s se re g l a n po r
el C ó d i g o de l T r a b a j o .

O b j e t i v o o ám b i t o . -
N o ob s t a n t e , lo di s p u e s t o en el pá r r a f o an t e r i o r , la s em p r e s a s po s t a l e s y s u s
de p e n d i e n t e s tie n e n de r e c h o a in d e m n i z a c i ó n po r la s pé r d i d a s y ga s t o s
ex t r a o r d i n a r i o s en qu e in c u r r a n co m o co n s e c u e n c i a di r e c t a de lo s se r v i c i o s q u e
pr e s t a n .

7. - A r t . 16 0 . -
E l de u d o r qu e pa g a tie n e de r e c h o de ex i g i r un re c i b o , y no es t á ob l i g a d o a co n t
en t a r s e co n la de v o l u c i ó n de l tít u l o de la de u d a .

O b j e t i v o o ám b i t o . -
E l ve r b o de in t e r c a m b i o es di r e c t o o re c í p r o c o ; di r e c t a m e n t e co n t r a el ac e p t a n t e
y su s ga r a n t e s ; Co n t r a to d o s lo s de m á s es t á n at a d o s . T a m b i é n pu e d e ha c e r l o o t r a
pe r s o n a qu e no se a el ac r e e d o r di r e c t o qu e ha y a pa g a d o el tít u l o de la pr o p i e d a d
y es t é so l i c i t a n d o el pa g o .
E l té r m i n o “p r o v e e d o r ” si g n i f i c a la eje c u c i ó n de u n pe d i d o po r pa r t e de l
be n e f i c i a r i o , po r en d o s o , en la fo r m a y co n lo s ef e c t o s pr e v i s t o s en es t e
R e g l a m e n t o , ac c i o n e s de r i v a d a s de la s cu a l i d a d e s de l tit u l a r o de l pa g a d o r d e l a
fa c t u r a .

8. - A r t . 16 3 . -
L a s ob l i g a c i o n e s m e r c a n t i l e s no se re s c i n d e n po r ca u s a de les i ó n .

O b j e t i v o o ám b i t o . -
C a d a un o de lo s en d o s a n t e s de b e r á , en el pl a z o de do s dí a s , da r av i s o a l a
pe r s o n a qu e lo re p r e s e n t e de la no t i f i c a c i ó n qu e ha y a re c i b i d o , da n d o lo s
no m b r e s y di r e c c i o n e s de qu i e n e s ha y a n da d o di c h a s no t i f i c a c i o n e s , et c .
T o d a pe r s o n a qu e no dé av i s o de n t r o de di c h o pl a z o no te n d r á re s t r i n g i d o s s u s
de r e c h o s ; Pe r o es re s p o n s a b l e , si es ne c e s a r i o , de lo s da ñ o s re s u l t a n t e s d e s u
ne g l i g e n c i a , qu e no pu e d e n ex c e d e r el m o n t o de la le t r a de ca m b i o .
Su j e t o a lo di s p u e s t o en es t e ar t í c u l o , al no t i f i c a r al fir m a n t e de la le t r a d e
ca m b i o , se en t r e g a r á al fia d o r el m i s m o av i s o de n t r o de l m i s m o pl a z o .

9. - A r t . 16 9 . -
L a ve n t a m e r c a n t i l de co s a aj e n a es vá l i d a , y ob l i g a al ve n d e d o r a ad q u i r i r l a y
en t r e g a r l a al co m p r a d o r , so pe n a de re s a r c i m i e n t o de da ñ o s y pe r j u i c i o s .
UN IV E R S ID A D TÉ C N I C A DE MA C H A L A

FA C U L T A D DE CI E N C IA S EM P R E S A R I A L E S
CA R R E R A DE CO N T A B IL ID A D Y AU D I T O R I A

O b j e t iv o o ám b i t o . -
Si la co m p e n s a c i ó n se to m a de s p u é s de la ac e p t a c i ó n pa r c i a l , la pe r s o n a qu e
de v u e l v e el m o n t o po r el cu a l la fa c t u r a no ha si d o ac e p t a d a pu e d e ex i g i r qu e
di c h o pa g o se m u e s t r e en la fa c t u r a y de b e em i t i r l e un re c i b o . ej é r c i t o de re s e rv a .
Ad e m á s, el po r t a d o r de b e pr e s e n t a r un a co p i a ce r t i f i c a d a de la ca r t a y la
ap e l a c i ó n pa r a pe r m i t i r el ej e r c i c i o po s t e r i o r de la ap e l a c i ó n .

10 . - A r t . 17 9 . -
Si no se ha es t a b l e c i d o pl a z o pa r a la lle g a d a de la na v e , se en t i e n d e co n v e n i d o
el ne c e s a r i o pa r a el vi a j e .

O b j e t iv o o ám b i t o . -

Si , en la ve n t a de m e r c a n c í a s en ca m i n o , se de t e r m i n a el lím i t e de tie m p o p a r a
la lle g a d a de la em b a r c a c i ó n m e n c i o n a d a en el co n t r a t o y el tie m p o ha ex p i r a d o
y la em b a r c a c i ó n aú n no ha lle g a d o , el co m p r a d o r tie n e de r e c h o a re s c i n d i r e l
co n t r a t o o pr o r r o g a r el té r m i n o . un a o m á s .

CO N C L U C IO N E S . -

1. E s t a in i c i a t i v a co b r ó m a y o r im p o r t a n c i a e im p o r t a n c i a lu e g o d e la
pu b l i c a c i ó n de l Có d i g o de Co m e r c i o re c i e n t e m e n t e em i t i d o en el
Su p l e m e n t o de l Re g i s t r o O f i c i a l N o . 49 7 el 29 de m a y o de 20 1 9 .
2. E l có d i g o de l co m e r c i o pe r m i t e qu e ha y a m á s or d e n al m o m e n t o d e
ap l i c a r la s ac t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s
3. T o d a pe r s o n a na t u r a l co m o tie n e de r e c h o s as í ta m b i é n tie n e de b e r e s q u e
cu m p l i r pa r a co n el es t a d o .
4. E n el ec u a d o r ex i s t e n m u c h a s le y e s , en la s cu a l e s ta n t o co m o la s
pe r s o n a s na t u r a l e s o la s pe r s o n a s qu e es t á n ob l i g a d a s a ll e v a r
co n t a b i l i d a d , pu e d e n ap l i c a r la s le y e s de l có d i g o de co m e r c i o

(h t t p s : / / v l e x . e c / v i d / c o d i g o - c o m e r c i o - 7 9 1 9 6 8 7 2 5 , s. f . )

(h t t p s : / / v l e x . e c / v i d / c o d i g o - c o m e r c i o - 6 3 1 4 7 8 8 8 7 , s.f . )

S-ar putea să vă placă și