Sunteți pe pagina 1din 3

AVIZ

la teza de licență cu denumirea: PREVENIREA ȘI COMBATEREA


VIOLENȚEI ÎN FAMILIE, elaborată de studenta VV, Conducător de teză
de licență MM, doctor în drept, conferențiar universitar.
I. Forma lucrării
1. Respectarea rigorilor privind aspectul grafic, normele gramaticale în
vigoare și referințele
Lucrarea corespunde aspectului grafic și cerințelor gramaticale prevăzute pentru
astfel de cercetări științifice.
2. Corectitudinea structurii tezei (introducere, conținut, încheiere,
bibliografie, anexe; simetria conținutului)
Redarea conținutului a fost efectuată pe baza unui plan alcătuit din introducere, trei
capitole, concluzii și bibliografie. Teza de asemenea conține anexe și o pagină cu
abrevieri.
II. Conținutul lucrării
3. Gradul de argumentare a actualității temei
Conţinutul lucrării denotă cunoaşterea de către autor a legislaţiei în vigoare, a
literaturii doctrinare în problemele vizate, capacităţii analitice şi deprinderile de a
concluziona asupra materialului utilizat. Concluziile sunt clar formulate şi bine
argumentate, este respectată etica ştiinţifică.
III. Demonstrarea competenţelor de cercetare (elaborarea ipotezei,
selectarea metodelor de cercetare, colectarea şi interpretarea
datelor, sintetizarea părţii teoretice etc.)
Primul capitol al tezei intitulat Aspecte conceptuale privind violența în
familie, conține o analiză a noțiunii și conceptului de violență în familie. De
asemenea, o atenție deosebită s-a acordat evidențierii tipurilor și formelor de
violență în familie atît la nivel național cît și internațional. Tot la acest capitol,
autoarea, a facut o caracterizare a subiecților ce sunt parte la acestă faptă – violența
în familie.
Capitolul II – Prevenirea și combaterea violenței în familie – prioritate de
bază a Republicii Moldova. În acest capitol autoarea a studiat autoritățile cu
funcții de răspundere în domeniu și am comentat legislația internațională și
națională ce reglementează statutul juridic al actului de violență în familie. De
asemenea, pentru a purcede la o analiza practică a fenomenului studiat, a fost
1
necesară o studiere detaliată a măsurilor de prevenire și combarete a cazurilor de
violență în familie.
Capitolul III al tezei de licență – Practica judiciară și dimensiunea statistică a
cazurilor de violență în familie în Republica Moldova, este unul caracterizat în
totalmente de informație practică, cazuri concrete de violență, preluate din practică
judiciară de investigare a cauzelor de violență în familie în instantele de judecată.
O atenție deosebită autoarea a atras statisticii cazurilor de violență în familie pe
teritoriul țării noastre, remarcînd evoluția fenomenului pe pacursul anilor.
Teza de licență constituie o lucrare bine argumentată. Violenţa în familie
este un fenomen social de amploare, care a existat în toate timpurile şi în toate
ţările, dar în Republica Moldova a început să i se dea importanţă legislativă abia în
ultimii cinci ani, cu ocazia pregătirii ţării noastre de a adera la Uniunea Europeană.
Studiul realizat și rezultatele obținute reprezintă un subiect nou pentru ştiinţa
Republicii Moldova, deoarece măsurile de prevenire și combatere a cazurilor de
violență în familie nu a mai constituit obiectivul special nici a vreunei investigaţii.
Totuși tangențial au fost elucidate de către alți cercetători unele noțiuni ale
violenței în familie sub diverse aspecte, precum ar fi psihologic, sociologic,
constituțional, penal, etc.
Noutatea ştiinţifică a acestei lucrări constă în efectuarea unui studiu temeinic
asupra mecanismului aplicării măsurilor de prevenire și combatere în cazurile de
violență în familie la nivel ştiinţifico-practic, având la bază normele legislaţiei
penale, procesual-penale și procesual-civile.
În acest sens evidențiem că în lucrare au fost analizate tipurile violenței în
familie, a fost accentuat caracterul civil al măsurilor de protecție aplicate în aceste
cazuri, cu evidențierea tipurilor măsurilor de protecție. Elementul inovațional al
prezentului studiu este abordarea echilibrată a practicii judiciare. Pericolul iminent
cauzat de violența în familie trebuie să permită intervenții de urgență, dar cu
caracter legal.
1. Calitatea cercetării efectuate
Lucrarea este expusă într-un limbaj accesibil şi relevant, a utilizat un stil clar şi
concis, ceea ce îi conferă acesteia valoare ştiinţifică, exemplificarea practică este
îndeplinită în special pe baza exemplelor din literatura de specialitate cercetată.
2. Valoarea ştiinţifică şi/sau aplicativă a tezei

2
Lucrarea prin sine are un conţinut bogat şi poate si propusă cu succes ca suport de
studiu , de informare pentru studenţii de la facultăţile de drept, cît si pentru cei de
la facultăţile apropiate domeniului juridic.
IV. Gradul de responsabilitate şi atitudinea studentului
Studenta a manifestat un grad înalt de responsabilitate avînd o atitudine serioasa
faţa de tema cercetată. Lucru efectuat în comun a fost unul constructiv.
V. Concluzii
Lucrarea de licanță reprezintă o cercetare bine structurată cu un conţinut bogat,
tema fiind studiată din diverse extreme, conţine un suport bibliografic actual. Au
fost realizate cu succes toate cerinţele puse în faţa autoarei. Este de apreciat munca
depusă de autor şi lucrarea merită un calificativ înalt.
VI. Decizia
A fi propusă în faţa Comisiei de Stat la examenul de licenţă iar studentei VV să i
se ofere titlu de licențiat în drept.

Semnătura _____________________________ MM
Data _________________________________________________

S-ar putea să vă placă și