Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 6. Diplomaţia în primul război mondial.

Sistemul de la Versailles

OBIECTIVE:
 să identifice diplomaţia blocurilor militare în perioada războiului
 să aprecieze esenţa diplomaţiei lui W. Wilson
 Să evidenţieze principalele decizii adoptate la Conferinţa de la Versailles
 să aprecieze polul Societăţii Naţiunilor în activitatea diplomatică

SUBIECTE:
1. Diplomaţia Antantei şi a Triplei Înţelegeri în perioada războiului.
2. ”14 puncte” ale lui W. Wilson şi tratatul de la Versailles.
3. Crearea Societăţii Naţiunilor şi activitatea ei.

BIBLIOGRAFIA:
1. Beniuc V. Diplomaţia: Istorie, terminologie, personalităţi. Curs universitar. Institutul de
Relaţii Internaţionale din Moldova. Chişinău, 2013, 330 p.
2. Beniuc V. Noţiunile şi conceptele de bază ale diplomaţiei, Ch., IRIM, 2013, 190p.
3. Berstein S., Milza P. Istoria europei în 6 vol. Iași 1997
4. Ciachir M. Istoria politică a Europei de la Napoleon la Stalin. Bucureşti, 1998, 386p.
5. Ciachir N., Gh. Bercan, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Bucureşti, 1994
6. Kissinger H. Diplomaţia, Bucureşti, 1998, (ediţiile română şi rusă), 784 p.
7. Maliţa M. Diplomaţia. Şcoli şi instituţii. Bucureşti, 1970, 574 p.
8. Nickolson H. Arta diplomaţiei: 4 lecţii la istoria diplomaţiei, Вucureşti, 1972
9. История дипломатии . Сост. Лактионов А. М.: Акт: Акт, 2009, 672 c.

TEZELE PRINCIPALE:
1. Diplomaţia Antantei şi a Triplei Înţelegeri în perioada războiului.
Wilhelm al II-lea, la îndemnul ministrului său de externe, baronul de Holstein, crezuse
necesară o demonstraţie de forţă în nordul Africii, pentru a le demonstra francezilor şi englezilor
că şi germanii pot avea interese în acea zonă. Şi, în 1905, Wilhelm se duce nu cu yahtul său, ci
pe o navă de croazieră “Hamburg”. Şi nu face vizita sa ca o simplă promenadă. Ţine discursuri
despre independenţa Marocului şi despre interesul egal al marilor puteri faţă de această ţară
(“internaţionalizarea” chestiunii marocane). La Berlin vizita e considerată un triumf, dar Europa
vede fluturând flamura războiului. Succesul Germaniei era numai aparent.
Conferinţa internaţională de la Algesiras, din ianuarie 1906, recunoaşte supremaţia
Franţei asupra Marocului. Rusia, Italia, SUA şi mai ales Anglia acordă tot sprijinul Franţei. Mai
bine decât orice altceva vizita kaiserului la Tanger pune Anglia şi Franţa o dată în plus în gardă
asupra intenţiilor şi întăreşte alianţa lor. Treptat Anglia se trezeşte, prin alianţa ei cu Franţa,
antrenată în mecanismul diplomatic european care o va duce şi pe ea în războiul care stătea în
aer.
Congresul de la Berlin accentuează tendinţele de schimbare în Europa, prin crearea unui
sistem balcanic de state şi, prin deciziile sale, pune capăt perioadei romantice a relaţiilor
bilaterale în Balcani, a colaborării bazate pe principii antiotomane, şi deschide o nouă etapă, de
contradicţii şi conflicte deschise. Începe să apară tot mai evident şi caracterul agresiv al
naţionalismului balcanic. Tratatul de pace de la Berlin impune un model de rezolvare a
problemelor naţionale, care mută procesul de consolidare statală din planul unui stat naţional
etnic în cel geopolitic. Lipsite de un serios potenţial economic şi militar, fără tradiţii şi experienţă
de stat şi diplomatică, guvernele balcanice sunt condamnate să penduleze între marile puteri,
pentru a găsi soluţii pentru problemele lor interne, inclusiv cele naţionale. Congresul determină o
regrupare a forţelor marilor puteri, Dacă până în acel moment rivalitatea anglo-rusă dominase
problemele Orientului, prezenţa Germaniei în prim planul scenei diplomatice europene
transformă această rivalitate într-una anglo-germană. Problemele balcanice joacă un rol cheie în
formarea celor două blocuri politico-militare, Tripla Alianţă şi Tripla Înţelegere (Antanta), între
care există o rivalitate diplomatică mai întâi, militară mai apoi.
Alianţa între Germania şi Austro-Ungaria, din 1879 implică profund Germania în
problemele Balcanilor. Următorul pas este făcut în 1881, când în pofida neîncrederii dintre Rusia
şi Imperiul Habsburgic, Bismarck reuşeşte din nou să unească cele trei curţi imperiale. Fiind un
pact general de neutralitate, acordul încheiat cu acest prilej conţine clauze referitoare direct la
Balcani, toate cele trei puteri urmând a se consulta asupra oricăror schimbări apărute în spaţiul
sud-est european. În 1887 , Tratatul de Reasigurare, în ceea ce priveşte Peninsula Balcanică,
urmăreşte, în special, închiderea în continuare a Strâmtorilor.
2. ”14 puncte” ale lui W. Wilson şi tratatul de la Versailles.
Durata Primului Război Mondial, uriaşele pierderi umane şi materiale, dificultăţile
economice, criza morală, de conştiinţă au determinat apariţia, înainte de încheierea conflictului, a
unui curent pacifist, a numeroase proiecte şi programe de organizare a lumii pe noi baze, astfel
ca pacea şi securitatea, dezvoltarea şi bunăstarea să fie asigurate pentru toate naţiunile.
Un puternic impact asupra celor două tabere beligerante au avut Decretul asupra păcii
lansat de guvernul bolşevic la 8 noiembrie 1917 şi programul american de pace cunoscut sub
numele de Cele 14 puncte ale preşedintelui Woodrow Wilson. Ambele proclamau unele principii
foarte importante şi nobile, între care diplomaţia deschisă, dreptul la autodeterminare, pace
democratică, fără anexiuni. Programul american mai prevedea egalitatea între state, libertatea
navigaţiei pe mare, libertatea comerţului, reducerea înarmărilor, crearea unei Ligi a naţiunilor
care să apere pacea şi să realizeze cooperarea între state.
La 11 noiembrie 1918 s-a pus capăt războiului, iar la 18 ianuarie 1919 au început la Paris
lucrările Conferinţei de Pace, la care au participat numai ţările aliate şi asociate, nu şi cele
învinse (Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria şi Turcia). Problemele ce trebuiau soluţionate erau
deosebit de numeroase şi dificile, părerile şi soluţiile propuse nu concordau, iar divergenţele
dintre participanţi s-au manifestat cu putere, mai ales între marii învingători. La baza hotărârilor
care au fost adoptate şi care s-au concretizat în primul rând în tratatele de pace, au stat realităţile
din momentul sfârşitului războiului, rapoartele şi analizele întocmite de cele peste 50 de comitete
şi comisii de experţi şi voinţa organelor principale ale conferinţei – Consiliul celor zece,
Consiliul celor cinci şi Consiliul celor patru (Anglia, Franţa, Statele Unite ale Americii şi Italia,
Japonia implicându-se în mică măsură şi numai pentru problemele ce priveau Extremul Orient şi
zona Pacificului).
La capătul a aproape cinci ani de război, preşedintele Statelor Unite ale Americii,
Woodrow Wilson, era, fără îndoială, îndreptăţit să declare lui Raymond Poincaré, preşedintele
Republicii Franceze, că „va fi mai dificil de realizat pacea decât războiul”. Acest lucru a ieşit
pregnant în evidenţă în timpul celor aproape doi ani de negocieri şi dispute între învingători care
au caracterizat lucrările conferinţei de pace. Sistemul tratatelor de pace a avut la bază ideea
culpabilităţii statelor învinse, de unde s-au născut clauzele şi obligaţiile grele impuse acestora.
Războiul, mişcările sociale şi naţionale au contribuit decisiv la dispariţia sau destrămarea a patru
imperii: rus, austro-ungar, german şi otoman.
Tratatele de pace:
28 iunie 1919 Tratatul de pace cu Germania, Versailles.
10 septembrie 1919 Tratatul de pace cu Austria, Saint-Germain-enLaye.
27 noiembrie 1919 Tratatul de pace cu Bulgaria, Neuilly-sur-Seine.
4 iunie 1920 Tratatul de pace cu Ungaria, Trianon.
10 august 1920 Tratatul de pace cu Imperiul otoman, Sèvres.
24 iulie 1923 Tratatul de pace cu Turcia, Lausanne.
Conferinţa de pace a pus în practică principiul naţionalităţilor, ceea ce a dus la
modificarea hărţii politice a Europei prin trasarea unor noi frontiere şi reconstituirea unor state
independente (Polonia, Austria, Ungaria), apariţia unor state noi (Cehoslovacia, Regatul sârbo-
croato-sloven – mai târziu Iugoslavia, ţările baltice) sau prin desăvârşirea unităţii teritoriale a
altora (România, Italia).
În noua configuraţie politică a Europei, unele state erau mai avansate în privinţa
economiei, gradului de cultură, drepturilor democratice, fie că era vorba de regimuri monarhice
sau republicane. Altele erau mai sărace, mai slabe, unde democraţia, ideile liberale, Noua ordine
internaţională şi problemele acesteia 1919-1923 Proiectul pentru Învăţământul Rural 87
legalitatea, toleranţa erau în fază incipientă sau necunoscute. De aceea, în primii ani după marele
război în aceste ţări au fost introduse noi constituţii, s-au făcut paşi spre democraţie, prin
sistemul parlamentar, sau adoptat legi care să asigure progresul economic, social şi cultural. În
altele s-a produs fenomenul opus, de negare a valorilor democratice, a spiritului tolerant,
accentuându-se manifestările xenofobe, revizioniste sau revanşarde.
Cea mai mare atenţie s-a acordat tratatului cu Germania, socotită a fi principalul vinovat
de declanşarea războiului. Cunoscut sub numele de Tratatul de la Versailles, acest document
cuprindea condiţii grele pentru statul german: teritoriale şi demografice, economice şi militare.

3. Crearea Societăţii Naţiunilor şi activitatea ei.


Învăţămintele războiului, cortegiul nesfârşit al suferinţelor de tot felul şi amploarea
curentului pacifist au contribuit decisiv la crearea, în cadrul Conferinţei de pace, a Societăţii
Naţiunilor, pe baza Pactului întocmit de o comisie specială, condusă de preşedintele Statelor
Unite ale Americii, Woodrow Wilson.
Pactul Societăţii Naţiunilor a fost inclus în tratatele de pace şi avea 26 de articole, în care
erau definite obiectivele Societăţii, componenţa şi structura sa, modul de funcţionare, drepturile
şi obligaţiile membrilor acesteia. Principalele structuri ale Ligii au fost Consiliul, format din 5
membri permanenţi (în fapt patru datorită neparticipării americane) şi patru membri
nepermanenţi (6 începând cu 1922 şi 9 după 1926), Adunarea Generală la care participau toţi cei
42 de membri, un Secretariat la Geneva şi o Curte Permanentă de Justiţie Internaţională stabilită
mai târziu la Haga. Între primele două instituţii nu exista o delimitare clară a atribuţiilor, ceea ce
s-a dovedit a fi o sursă de slăbiciune pentru întreaga organizaţie.
Existau de asemenea o serie de organisme subsidiare de natură politică (Comisia
Permanentă pentru Mandate, Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi) sau tehnică (cooperare
intelectuală, chestiuni sociale, sclavie, etc.)
Articolul de bază al Pactului era articolul 16 care prevedea sancţiuni economice şi, dacă
este necesar, militare, împotriva statului agresor, acesta fiind statul care nu respecta procedurile
de rezolvare a disputelor prevăzute în actul fondator al Ligii. Obligativitatea arbitrajului (art.12)
este în mod necesar completată cu detalierea metodelor de mediere (art.15) şi cu decizia de a
crea o Curte Permanentă de Justiţie Internaţională (art. 14). Articolul 19 prevedea posibilitatea
modificării tratatelor, deşi e greu de înţeles cum o acţiune în acest sens putea fi iniţiată în
condiţiile existenţei votului unanim la nivelul tuturor structurilor decizionale ale Ligii (art.5).
Sediul Societăţii a fost stabilit la Geneva. Pactul prelua unele din principiile de bază din
programul american de pace, statuând că scopurile esenţiale al Societăţii Naţiunilor trebuiau să
fie garantarea păcii şi securităţii tuturor naţiunilor, cooperarea dintre ele pe picior de egalitate,
reducerea înarmărilor, rezolvarea tuturor diferendelor şi litigiilor dintre state pe cale paşnică,
sancţionarea celor care încălcau tratatele şi obligaţiile internaţionale ş.a.
În teritoriile coloniale sau stăpânite de Germania, respectiv de Imperiul otoman,
Societatea Naţiunilor a recurs la sistemul mandatelor: încredinţarea administrării acestor teritorii
unor mari puteri – Anglia, Franţa, Japonia – în vederea pregătirii lor pentru a deveni autonome
sau independente. Durata mandatului putea să varieze. Beneficiari ai mandatelor au fost Japonia
în China şi zona Pacificului, Anglia şi Franţa în Africa şi zona arabă a Imperiului otoman (Siria
şi Liban – Franţei, Palestina şi Mesopotamia, viitorul Israel – Angliei). Unele oraşe aflate în
dispută au fost declarate oraşe libere şi trecute sub autoritatea Societăţii Naţiunilor. A fost cazul
oraşelor Danzig, disputat de Germania şi Polonia, şi Fiume, revendicat de Italia şi de Iugoslavia.

S-ar putea să vă placă și