Sunteți pe pagina 1din 4

Link Google form:

https://docs.google.com/forms/d/1l_e5EIvdrERzOnT1ZRuNvf7Nn7hXlZzVs_o9pYqTgL
E/edit

PROVOCAREA: Există dovezi care să ateste autenticitatea Morții și Învierii Mântuitorului Hristos?

TIMP NECESAR: 50 minute

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII:

CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI


● Prezentarea celor patru ● Explicarea corectă a ● Manifestarea unei atitudini de
teorii care contrazic adeverirea contraargumentelor aferente implicare, în realizarea
Morții și Învierii Mântuitorului fiecărei teorii, cu ajutorul aplicațiilor, pe baza cunoștințelor
Hristos. profesorului; desprinse din lecție;
● Analizarea Consecințelor ● Exprimarea unei atitudini
răspândirii teoriilor care neagă pozitive față de exemplele de
adeverirea Morții și Învierii comportament, identificate în
Mântuitorului. materialele folosite în lecție.

CONCEPTE CHEIE: Jertfă, Înviere, Mântuire.

RESURSE UTILIZATE PENTRU DOCUMENTARE:

Resurse bibliografice:
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1994.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, București, 1994.
Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării Religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zegrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Dogmatica Ortodoxă, Editura
Arhidiecezană, Cluj , 1997.
Resurse on-line:
https://www.youtube.com/watch?v=kiNZ4LD2p-4
https://www.youtube.com/watch?v=a7cnE5aiPtU

ACTIVITĂȚILE PROPUSE

1. MOMENT ORGANIZATORIC
RESURSE NECESARE: Icoana Învierii (2 minute):
DESCRIEREA DEMERSULUI: Rugăciune, introducere în tema lecției / lansarea provocării
Considerați că există dovezi care să ateste autenticitatea Morții și Învierii lui Hristos ?

2. EXPERIENȚA DIRECTĂ
RESURSE NECESARE (3 minute; materiale didactice): Fișa de lectură, Anexa 1,
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=41465418C3438649
DESCRIEREA DEMERSULUI:
Lecția va debuta cu o povestire, pe baza căreia se va realiza un brainstorming care să-i introducă pe
elevi în tema lecției.

3. REFLECȚIA
RESURSE NECESARE (5 minute; materiale didactice): Sfânta Scriptură, Anexa 2
DESCRIEREA DEMERSULUI: Elevii răspund la întrebările aferente povestirii, după care profesorul
face următoarea precizare:
1. Ați întâlnit în viața voastră oameni „nesocotiți la vorbă”?
2. Cum s-au manifestat ei?
3. Ce poate să însemne că femeia avea geamul casei murdar?
4. Cum vi s-a părut atitudinea creștinei vizavi de reacția nefirească a femeii ?
5. Considerați că astăzi mai există creștini demni care să apere adevărul /( adevărul de credință) în
fața oamenilor care-l deteriorează? Exemplificați!

4. GENERALIZAREA
RESURSE NECESARE (19 minute; materiale didactice): Sfânta Scriptură,
https://wordwall.net/resource/6105219
DESCRIEREA DEMERSULUI:
În acest context, trebuie să știți că în decursul timpului și învățătura de credință păstrată
nealterată de Biserică până în zilele noastre a avut de suferit, din cauza unor dificultăți de înțelegere a
ei, care au negat realitatea actelor mântuitoare ale lui Hristos, printre care și veridicitatea Morții și
Învierii Sale, despre care vom vorbi astăzi.
Se prezintă titlul și competențele lecției/rezultatele învățării.
Învierea este un eveniment istoric, ca toate celelalte consemnate în decursul timpului,
dovedit de martorii care au asistat la arătările Lui , timp de 40 de zile:
● Maria Magdalena (Marcu 16, 9);
● Maria lui Iacob şi Salomeea (Marcu 16, 1);
● Sfântul Apostol Petru (Luca. 14, 34; 1 Corinteni 15, 7);
● ucenicii Luca şi Cleopa, cărora Iisus li S-a arătat în drum spre Emaus (Luca 24, 13-35);
● Iisus i S-a arătat şi Sfântului Apostol Pavel pe drumul Damascului, când acesta s-a
convertit (1 Corinteni 15)
Cu toate acestea, realitatea Morţii și Învierii Mântuitorului a fost contestată în decursul timpului,
apărând mai multe teorii:
(Profesorul prezintă teoriile și contraargumentele. Elevii urmăresc expunerea după care lucrează
aplicația aferentă acestui moment didactic, pentru verificarea permanentă a însușirii cunoștințelor).
1. IPOTEZA MORŢII APARENTE.
Teoria: Iisus nu ar fi murit, ci ar fi căzut într-o stare de leşin din care mai târziu S-a trezit, a
răsturnat piatra de pe mormânt şi S-a arătat femeilor mironosiţe şi Apostolilor.
Contraargumente:
1. Nu au mai zdrobit fluierele picioarelor Sale, aşa cum au făcut cu ceilalţi doi, văzând că e deja
mort. „Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit
împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. (In. 19,
32-33). Ba mai mult, spre a se asigura de moartea Sa, unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi
îndată a ieşit sânge şi apă.” (In. 19, 34), semn clinic al morţii unei persoane, iar permisiunea de a lua
trupul Său şi a-L îngropa nu ar fi fost acordată, dacă Pilat nu ar fi fost sigur de moartea lui Hristos.
2. Paza mormântului a fost întărită de către soldaţi romani, care nu puteau să adoarmă toți. La
aceasta se adaugă şi faptul că, dacă ar fi adormit, riscau să fie aspru pedepsiţi.
3. Chiar dacă Mântuitorul Hristos nu ar fi murit, i-ar fi fost foarte greu, chiar imposibil să iasă
din mormânt, căci loviturile şi rănile primite, sângele pierdut, bandajele strânse pe corp, lipsa de aer
din mormânt, i-ar fi adus moartea. Şi chiar dacă ar fi reuşit să trăiască şi să dea la o parte blocul de
piatră de pe mormânt şi să se înfăţişeze astfel Apostolilor, vederea Sa nu ar fi reuşit decât să stârnească
milă.

2.TEORIA ÎNŞELĂCIUNII
Teoria: învierea a fost un truc la care ar fi recurs Apostolii, care ar fi furat trupul lui Iisus de la
mormânt.
Contraargumente:
1. Apostolii erau speriaţi şi ascunşi de frica iudeilor şi nicidecum nu se poate admite că în starea
în care se aflau ar fi îndrăznit să fure trupul lui Iisus.
2. Chiar dacă ar fi fost aşa, propovăduirea veştii învierii nu ar mai fi avut nici un rost, trupul
mort al învăţătorului lor zdruncinându-le şi înăbuşindu-le credinţa şi entuziasmul.

3. TEORIA HALUCINAŢIILOR
Teoria: consideră că arătările Mântuitorului după Înviere au fost simple halucinaţii, viziuni ale
minţilor bolnave al ucenicilor.
Contraargumente:
1. Este greu de crezut că şi soldaţii au avut aceleaşi viziuni, căci după Înviere, înspăimântaţi, au
vestit mai-marii preoţilor cele văzute.
2. Nu există nici un indiciu în Sfânta Scriptură care să arate că ucenicii ar fi fost bolnavi.
3. Faptul că arătările Mântuitorului s-au petrecut în locuri, intervale de timp şi în faţa unor
persoane diferite, infirmă această teorie. Hristos a mâncat cu Sfinţii Apostoli peşte şi miere, lucru care
este imposibil pentru o nălucă.

4. TEORIA MITURILOR
Teoria: întemeiată pe analogiile dintre Moartea şi Învierea lui Iisus şi moartea şi învierea
zeilor din mitologiile păgâne.
Contraargumente:
1. În mitologie totul este poveste fantastică, legendă, Evanghelia este o istorie ce nu cuprinde
nimic fabulos, ci evenimente localizate în spaţiu şi timp, adeverite de martori oculari. Însufleţiţi de
convingerea învierii, Sfinţii Apostoli devin propovăduitori neînfricaţi ai lui Iisus cel înviat, îndurând
bătăi, prigoniri, închisoare şi chiar moarte martirică.
2. Cea mai importantă dovadă a Învierii Domnului este însăşi existenţa Bisericii Creştine.
Această mare şi unică minune pe care se întemeiază întreaga învăţătură despre răscumpărare, poate fi
acceptată parţial prin raţiune, dar nu şi fără credinţă statornică.
Ca o reconfirmare a Învierii Domnului, în fiecare an, la Biserica Sfântului Mormânt de la
Ierusalim, se petrece altă minune: coborârea Sfintei Lumini, argument puternic al prezenţei
permanente a lui Dumnezeu în lume: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ccf1a69a213
Activitate
Înțelegerea corectă a cunoștințelor se va verifica prin rezolvarea exercițiului propus în aplicația
WordWall. https://wordwall.net/resource/6105219

5. TRANSFERUL
RESURSE NECESARE (20 minute; materiale didactice: material video - poezia „Ștergarul”
https://www.youtube.com/watch?v=a7cnE5aiPtU )

Activitatea 1 (opțională)
După vizionarea clipului în care actrița Daniela Nane recită poezia „Stergarul”
(https://www.youtube.com/watch?v=a7cnE5aiPtU), elevii sunt rugați să identifice consecințe ale
răspândirii teoriilor care neagă adeverirea Morții și Învierii Mântuitorului.

Activitatea 2
Elevii sunt invitați să-și imagineze că poartă un dialog cu un susținător al uneia dintre cele patru
teorii și să alcătuiască (la alegere pentru una dintre teorii) un răspuns argumentat, care să conțină
minimum două contraargumente și care, prin formulare, să nu lezeze interlocutorul.
Așadar, Învierea din morți a lui Hristos I-a confirmat identitatea și a dovedit că autoritatea Lui
era adevărată. Ea ne oferă, de asemenea, speranța că există viață după moarte.

6. ÎNCHEIEREA LECȚIEI
RESURSE NECESARE (1 minut): icoana
DESCRIEREA DEMERSULUI: Rugăciunea.

ANEXE PENTRU ELEVI

ANEXA 1
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=41876670C3060419

Se spune că trăia odată, într-un orășel o femeie tare influentă și nesocotită la vorbă. Clevetea ,
chiar și la adresa celor care manifestau o conduită corectă, aceștia fiind deseori judecați de oamenii
creduli, care aplecau urechea la intrigile ei.
Într-o zi, când vecina acesteia și-a întins rufele pe sârmă, a privit pe geam, așa cum îi era
obiceiul și a început să o judece în fața unei bune creștine care venise s-o ajute la curățenie.
- Privește, ce rufe murdare a putut să agațe pe sârmă vecina mea! spuse ea cu o voce plină de
îngâmfare.
Creștina s-a apropiat și ea de geam ca să o vadă și apoi i-a răspuns:
- Nu, rufele ei sunt curate! În schimb ferestrele casei tale sunt murdare și de aceea nu poți percepe albul
rufelor, așa cum este el, de fapt în realitate.