Sunteți pe pagina 1din 4

Data: ............................... Nume și prenume: ...........................................................

Evaluare sumativă

*Citește cu atenție textul și realizează itemii propuși.

Când m-am născut, eram foarte săraci. Împreună cu un prieten, tata tocmai întemeiase prima lor școală, iar noi lo-
cuiam într-o colibă cu două camere, chiar peste drum. Dormeam în aceeași cameră cu mama și tata, iar cealaltă era
pentru oaspeți. Nu aveam baie sau bucătărie, iar mama gătea pe un foc afară și spăla hainele la un robinet de la școală.
Aveam tot timpul oaspeți din sat. Ospitalitatea este foarte importantă în cultura paștună. (...)
În copilărie îmi petreceam cea mai mare parte a timpului cu mama. Tata era plecat adesea, fiindcă trebuia să se
ocupe nu numai de școală, ci și de societăți literare și, pe deasupra, făcea și eforturi să ajute la salvarea mediului
înconjurător și, în special, a văii în care locuiam. Tata provenea dintr-un sat sărac, dar, prin educație și datorită perso-
nalității lui puternice, reușise să-și facă un nume și să câștige destul cât să ne ofere un trai bun. (...)
I-au dat școlii numele Khushal, după unul dintre marii eroi adorați de tata, Khushal Khan Khattak, poetul-război-
nic din Akora, la sud de Swat, care a încercat să unească toate triburile paștune împotriva mogulilor, în secolul al
șaptesprezecelea. La intrare, au pus un motto: NE ANGAJĂM SĂ CONSTRUIM VIITORUL ÎN ERA CEA NOUĂ.
Tata a desenat un scut, pe care a scris un citat cunoscut din Khattak, în limba afgană: Îmi țin sabia pregătită în numele
onoarei afgane. Tata voia ca marele erou să ne inspire, dar într-o manieră potrivită vremurilor noi, cu stilouri în loc de
săbii. Așa cum Khattak își dorise să-i unească pe paștuni împotriva unui dușman străin, și noi trebuia să fim uniți îm-
potriva ignoranței.
( „ Eu sunt Malala” de Malala Yuosafzai )
1.Rescrie din text secvențele care ilustrează:
a) un detaliu despre condițiile modeste de viață ale familiei naratoarei:
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
b) o particularitate a culturii paștune:
..............................................................................................................................................................................................
c) intenția tatălui când a selectat citatul pe scut:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
d) rolul poetului Khushal:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4
2. Ilustrează, în câte un enunț, sensul propriu și cel figurat al cuvintelor scut și foc.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4
3.Scrie, în spațiile rezervate, forma corectă a omonimelor: numai, nu numai, nu m-ai.
Am ............................................. o țară de iubit: țara mea!
Tu .......................................... ajutat când am avut nevoie.
....................................... , ci iunie e perioada cea mai încărcată a orarului meu.
........................................ reușim să schimbăm lacătul!
........................................ acordul mamei îi lipsea.
L 0 1 2 3 4 5

1
Paștun, -ă – care aparține paștunilor, unul dintre triburile din Afganistan.
4. Demonstrează, în două enunțuri, polisemia cuvântului familie.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3

5. Explică, într-un enunț, ortograma apărându-ne.


..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3
6. Comentează, în trei enunțuri, cum înțelegi sensul afirmației: „Să fim uniți împotriva ignoranței”.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4 5 6

7. Desenează sau scrie trei simboluri care s-ar putea regăsi pe blazonul de pe frontispiciul școlii Khushal, expli-
când, în câte un enunț, semnificația lor.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

L 0 1 2 3 4 5 6 7
8. Construiește un dialog din patru replici în care fiica îi cere tatălui să-i explice semnificația devizei de pe scut.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
L 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Corectitudinea tuturor secvențelor scrise


L 0 1 2 3 4 5

Convertirea punctajului în note

Notă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 1-2 3-6 7-10 11-14 15-19 20-27 28-35 36-40 41-43 44-45

SUCCES!
BAREM ANALITIC
Item Răspuns corect/ posibil Criterii de evaluare / Punctaj
1.Rescrie din text secvențele care a) […]locuiam într-o colibă cu două 4 puncte (1x4)
ilustrează: camere. / Dormeam în aceeași cameră Câte un punct pentru fiecare răspuns
a) un detaliu despre condițiile mo- cu mama și tata [...] / Nu aveam baie corect.
deste de viață ale familiei naratoarei. sau bucătărie [...] / [...] iar mama
b) o particularitate a culturii paștune. gătea pe un foc afară [...] / [...] spăla
c) intenția tatălui când a selectat cita- hainele la un robinet de la școală.
tul pe scut. b) Ospitalitatea este foarte importantă.
d) rolul poetului Khushal. c) Tata voia ca marele erou să ne inspi-
re, dar într-o manieră potrivită vremu-
rilor noi, cu stilouri în loc de sabie.
d) [...] a încercat să unească toate tri-
burile paștune împotriva mogulilor [...]

2.Ilustrează, în câte un enunț, sensul Se vor accepta oricare două enunțuri 4 puncte (2x2)
propriu și cel figurat al cuvintelor alcătuite conform cerințelor. Câte două puncte pentru fiecare enunț
scut și foc. alcătuit corect conform cerinței.
3.Scrie, în spațiile rezervate, forma Se vor accepta drept răspunsuri corecte 5 puncte (1x5)
corectă a omonimelor: numai, nu formele omonimelor alese corespunză- Câte un punct pentru fiecare răspuns
mai, nu m-ai. tor enunțurilor. corect.
4.Demonstrează, în două enunțuri, Se vor accepta drept răspunsuri corecte 3 puncte
polisemia cuvântului familie. Două enunțuri care vor demonstra po-
lisemia cuvântului familie.
5.Explică, într-un enunț, ortograma Se va accepta drept răspuns corect 3 puncte ( 3 puncte pentru un răspuns
apărându-ne. enunțul ce va conține explicarea rosti- complet și 2 puncte pentru un răspuns
rii împreună a două cuvinte ( verbul „a parțial)
avea” și a pronumelui pers. –ne)
6.Comentează, în trei enunțuri, cum Se va accepta drept răspuns corect ex- 6 puncte (Câte 2 puncte pentru fiecare
înțelegi sensul afirmației:„Să fim plicația corectă, cu un răspuns logic. enunț)
uniți împotriva ignoranței”.
7.Desenează sau scrie trei simboluri Se va considera răspuns corect : 7 puncte ( câte 1x3 pentru indicarea
care s-ar putea regăsi pe blazonul de scrierea sau desenarea a trei simboluri simbolurilor ; 1x3 pentru explicarea fi-
pe frontispiciul școlii Khushal, expli- pe blazon și explicarea în câte un enunț ecărui enunț; 1 punct pentru un răs-
când, în câte un enunț, semnificația folosirea fiecăruia dintre simboluri. puns complet și integrat.
lor.
8.Construiește un dialog din patru re- Se va accepta un dialog în care se res- 8 puncte (4x2)
plici în care fiica îi cere tatălui să-i pectă cerința:este un dialog între tată și Câte două puncte pentru fiecare replică
explice semnificația devizei de pe fiică, subiectul fiind explicarea semni- corespunzătoare.
scut. ficației dorinței. Nu se acceptă răspun-
surile eliptice.

5 puncte se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreștere:


5 puncte – impecabil, ortografic, punctuațional și stilistic;
4 puncte pentru 1-2 greșeli de ortografie, punctuație, stil în total;
3 puncte pentru 3-4 greșeli de ortografie, punctuație, stil în total;
2 puncte pentru 5-6 greșeli de ortografie, punctuație, stil în total;
1 punct pentru 7-8 greșeli de ortografie, punctuație, stil în total.
0 puncte pentru depășirea limitei de 8 greșeli de ortografie, punctuație, stil în total.

S-ar putea să vă placă și