Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de stat "A. Russo", Bălţi.

Facultatea economie, Catedra Economie şi


Management

Eseu
Tema : “Indicatorii macroeconomici în
Republica Moldova. Structura evoluţie
tendinţe’’

Elaborat : Cucerenco Fiodor


Bălţi 2011
Cuprins:

1) Introducere

2) Aparitia SCN.

3) Structura SCN în Moldova

4) Evoluţia SCN

5) Concluzii
1)Introducere

Odată cu destrămarea URSS Republica Moldova a trecut la o economie de piaţă liberă ce


se bazează pe liberalism economic cu toate îndelitnicirile sale . Astfel economia noastră a
început de a se dezvolta într-un alt vector , evoluţia dată putînd de a fi analizată atît la
nivel microeconomic cît şi macroeconomic. La nivel macroeconomic evaluarea
rezultatelor macroeconomice avînd loc prin itermediul Sistemului conturilor naţionale sau
SCN.

Sistemul Conturilor Naţionale prezintă un ansamblu coerent şi detaliat de conturi şi


tabele macroeconomice ce oferă o imagine comparabilă şi completă a activităţii
economice a unei ţări. Acesta clasifică marea varietate de fluxuri economice într-un
număr restrîns de categorii fundamentale şi le înscrie într-un cadru de ansamblu ce
permite obţinerea unei reprezentări a circuitului economic adaptată nevoilor de analiză,
previziune şi politică economică.

2)Aparitia SCN

Primul sistem de conturi nationale a fost elaborat de prof. Richard Stone în Anglia, in anul
1938. Acesta a stat la baza elaborarii conturilor nationale ale O.N.U. in anul 1952. Ca
urmare a preocuparilor pentru redarea cat mai corecta a imaginii de ansamblu a activitatii
economico-financiare au aparut diferite variante practice de aplicare.

S-au distins in mod deosebit sistemele de contabilitate nationala exprimate in stocuri


si fluxuri. SCN exprimate in stocuri au ca obiect evaluarea marimilor ce definesc capitalul
national, iar cele exprimate in fluxuri, fluxurile ce se stabilesc intre sectoarele economiei
nationale si intre acestea si restul lumii.

Intre acestea prezinta interes deosebit urmatoarele doua, si anume:

- sistemul Cambridge care descrie relatiile ce se stabilesc intre principalele sisteme


omogene ale economiei si intre acestea si restul lumii ;

- sistemul Leontief s care descrie structura interna a sistemului productiv si se


prezinta sub forma unui tabel matricial cu 2 coloane care indica intrarile si iesirile fiecarei
ramuri.
Aceste doua sisteme sunt complementare intre ele dar nu iau in consideratie fluxurile
banilor si creditelor rezultate din tranzactii si, ca urmare nu explica aspectele monetare si
financiare ale activitatii economice.

3)Structura SCN în Moldova

Conform definiţiei oficial adoptate în Republica Moldova SCN sau Contabilitatea naţională
reprezintă un ansamblu coerent şi detaliat de conturi şi tabele macroeconomice ce oferă o
imagine sistematică, comparabilă şi completă a activităţii economice a unei ţări. Aceasta
clasifică marea varietate de fluxuri economice într-un număr restrîns de categorii
fundamentale şi le înscrie într-un cadru de ansamblu ce permite obţinerea unei reprezentări a
circuitului economic adaptată nevoilor de analiză, previziune şi de politică economică.

Produsul intern brut (PIB) – principalul agregat macroeconomic al sistemului de conturi


naţionale care reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie din unităţile producătoare
rezidente (atît în sfera producţiei materiale cît şi sfera serviciilor nemateriale) şi care cores-
punde valorii bunurilor şi serviciilor produse de către aceste unităţi pentru consumul final.
Reieşind din sistemul de conturi naţionale PIB se determină după categorii de resurse,
utilizări şi venituri.

Defapt conform calsificării oficial adoptate de Biroul naţional de statistică SCN se clasifică
după mai multe criterii şi anume :

1)Conturi pe economie – care la rîndul sau se împart în :

1.1 Contul de bunuri şi servicii


1.2. Contul de producţie
1.3. Contul de exploatare
1.4. Contul de distribuire primară a veniturilor
1.5. Contul de distribuire secundară a veniturilor
1.6. Contul de utilizare a venitului disponibil
1.7. Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat
1.8. Contul de capital
1.9. Contul «Restul lumii»:
cont de bunuri şi servicii
cont de venituri primare şi transferuri curente
cont de capital

2)Conturi pe sectoare care au subdiviziunile :


2.1. Contul de producţie
2.2. Contul de exploatare
2.3. Contul de distribuire primară a veniturilor
2.4. Contul de distribuire secundară a veniturilor
2.5. Contul de redistribuire a veniturilor în formă naturală
2.6. Contul de utilizare a venitului disponibil
2.7. Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat
2.8. Contul de capital

3)Conturi pe sectoare şi activităţi economice


3.1. Contul de producţie
3.2. Contul de exploatare

4)Evoluţia SCN
Conturile pe economie şi anume Conturile de bunuri şi servicii au evoluţionat în felul
următor :

preţuri curente; mii lei 1996 1997 1998

RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia brută în preţuri de bază 17,719,395 19,847,083 20,632,751 Валовой выпуск в основных ценах

Importul de bunuri şi servicii 5,763,122 6,630,688 6,548,180 Импорт товаров и услуг

Impozite pe produs şi import 1,075,073 1,366,039 1,603,432 Налоги на продукты и импорт

Subvenţii pe produs şi import (-) 103,443 113,804 200,018 Субсидии на продукты и импорт (-)

UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Consumul intermediar 10,893,463 12,182,343 12,914,052 Промежуточное потребление

Consumul final 7,355,882 8,680,374 9,203,384 Конечное потребление

Formarea brută de capital fix 1,539,894 1,774,214 2,011,571 Валовое накопление основного капитала

Variaţia stocurilor 350,653 349,234 348,605 Изменение запасов

Exportul de bunuri şi servicii 4,314,255 4,743,841 4,106,733 Экспорт товаров и услуг

1999 2000 2001

RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia brută în preţuri de bază 27,981,169 33,136,556 40,304,234 Валовой выпуск в основных ценах

Importul de bunuri şi servicii 8,034,831 12,265,052 14,183,045 Импорт товаров и услуг

Impozite pe produs şi import 1,624,481 2,208,956 2,372,246 Налоги на продукты и импорт

Subvenţii pe produs şi import (-) 301,504 211,456 93,763 Субсидии на продукты и импорт (-)
UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Consumul intermediar 16,982,592 19,114,498 23,531,186 Промежуточное потребление

Consumul final 11,090,339 16,502,694 19,262,678 Конечное потребление

Formarea brută de capital fix 2,271,950 2,472,468 3,189,965 Валовое накопление основного капитала

Variaţia stocurilor 547,659 1,363,729 1,245,681 Изменение запасов

Exportul de bunuri şi servicii 6,446,437 7,945,719 9,536,252 Экспорт товаров и услуг

Conturile pe sectoare şi anume contul pe producţie a evoluţionat în felul următor :


Нефинансовые предприятияnefinanciareSocietăţi şi cvasi-societăţi

CONTUL DE PRODUCŢIE СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА


preţuri curente; mii lei
Финансовые учрежденияInstituţii financiare

Государственное управлениеAdministraţia publică

Некоммерческие организации,Administraţia privată

Домашние хозяйстваGospodării

УФПИКSIFIM
TOTA
L
ВСЕГ
О
обслуживающие домашние
хозяйства

1996
RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia 10,77 605,951 2,093,157 87,821 4,154,171 17,71 Валовой выпуск в основных ценах
brută în 8,295 9,395
preţuri de
bază

UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Consumul 7,108, 90,796 1,032,828 47,282 2,244,438 369,391 10,89 Промежуточное потребление
intermediar 728 3,463

VALOAREA 3,669, 515,155 1,060,329 40,539 1,909,733 -369,391 6,825, ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ
ADĂUGATĂ 567 932 СТОИМОСТЬ
BRUTĂ

1997
RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia 12,36 641,873 2,421,371 95,635 4,325,795 19,84 Валовой выпуск в основных ценах
brută în 2,409 7,083
preţuri de
bază

UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Consumul 8,228, 111,271 1,179,771 51,335 2,275,188 335,973 12,18 Промежуточное потребление
intermediar 805 2,343

VALOAREA 4,133, 530,602 1,241,600 44,300 2,050,607 -335,973 7,664, ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ
ADĂUGATĂ 604 740 СТОИМОСТЬ
BRUTĂ

1998
RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia 14,01 804,537 1,964,229 78,654 3,773,866 20,63 Валовой выпуск в основных ценах
brută în 1,465 2,751
preţuri de
bază

UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Consumul 9,687, 128,024 860,275 37,622 1,765,284 435,726 12,91 Промежуточное потребление
intermediar 121 4,052

VALOAREA 4,324, 676,513 1,103,954 41,032 2,008,582 -435,726 7,718, ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ
ADĂUGATĂ 344 699 СТОИМОСТЬ
BRUTĂ

Notă: 1996 1997 1998 Примечание:

Produsul intern brut în preţuri de piaţă Валовой внутренний продукт в


se determină: рыночных ценах определяется:

Valoarea adaugată brută 6,825,932 7,664,740 7,718,699 Валовая добавленная стоимость

plus: Impozite pe produs şi import 1,075,073 1,366,039 1,603,432 плюс: Налоги на продукты и импорт

minus: Subvenţii pe produs şi import 103,443 113,804 200,018 минус: Субсидии на продукты и импорт

PRODUSUL INTERN BRUT ÎN 7,797,562 8,916,975 9,122,113 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРО-


PREŢURI DE PIAŢĂ ДУКТ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ
Финансовые учрежденияInstituţii financiare

Домашние хозяйстваGospodării

УФПИКSIFIM
Государственное управлениеAdministraţia publică

Некоммерческие организации,Administraţia privată


Нефинансовые предприятияSocietăţi şi cvasi-societăţi

TOTAL
ВСЕГО
nefinanciare

обслуживающие домашние
хозяйства

1999

RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia brută în 18,378,15 1,222,267 2,018,480 73,573 6,288,694 27,981,169 Валовой выпуск в основ-
preţuri de bază 5 ных ценах

UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Consumul interme- 12,532,36 213,112 845,403 43,207 2,655,357 693,148 16,982,592 Промежуточное потреб-
diar 5 ление

VALOAREA ADĂU- 5,845,790 1,009,155 1,173,077 30,366 3,633,337 -693,148 10,998,577 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕН-
GATĂ BRUTĂ НАЯ СТОИМОСТЬ

2000

RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia brută în 21,458,20 1,030,500 2,599,008 128,427 7,920,421 33,136,556 Валовой выпуск в основ-
preţuri de bază 0 ных ценах

UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Consumul interme- 13,999,99 187,006 1,068,717 69,507 3,409,726 379,546 19,114,498 Промежуточное потреб-
diar 6 ление

VALOAREA ADĂU- 7,458,204 843,494 1,530,291 58,920 4,510,695 -379,546 14,022,058 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕН-
GATĂ BRUTĂ НАЯ СТОИМОСТЬ

2001

RESURSE РЕСУРСЫ

Producţia brută în 26,904,27 1,101,851 3,112,945 152,387 9,032,775 40,304,234 Валовой выпуск в основ-
preţuri de bază 6 ных ценах

UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Consumul interme- 17,257,18 239,322 1,297,941 89,884 4,213,918 432,932 23,531,186 Промежуточное потреб-
diar 9 ление

VALOAREA ADĂU- 9,647,087 862,529 1,815,004 62,503 4,818,857 -432,932 16,773,048 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕН-
GATĂ BRUTĂ НАЯ СТОИМОСТЬ

Notă: 1999 2000 2001 Примечание:

Produsul intern brut în preţuri de piaţă Валовой внутренний продукт в


se determină: рыночных ценах определяется:

Valoarea adaugată brută 10,998,577 14,022,058 16,773,048 Валовая добавленная стоимость

plus: Impozite pe produs şi import 1,624,481 2,208,956 2,372,246 плюс: Налоги на продукты и импорт

minus: Subvenţii pe produs şi import 301,504 211,456 93,763 минус: Субсидии на продукты и импорт

PRODUSUL INTERN BRUT ÎN 12,321,554 16,019,558 19,051,531 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ


PREŢURI DE PIAŢĂ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ

Conturile pe sectoare şi activităţi economice au variat astfel şi anume contul exploatare sa


schimbat astfel :

CONTUL DE EXPLOATARE СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ


RESURSE UTILIZĂRI
РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Valoarea Remunerarea Alte impozite Alte subvenţii Excedentul brut


adăugată brută salariaţilor legate de de exploatare de exploatare /
Валовая Оплата труда producţie Другие субси- venitul mixt brut
добавленная Другие налоги, дии, связан- Валовая при-
стоимость связанные с ные с произ- быль / валовой
производством водством смешанный
доход

1996
A Agricultura, econo- 2,140,974 774,575 99,061 9,039 1,276,377 Сельское хозяйст-
mia vînatului şi silvi- во, охота и лесо-
cultura водство

Societăţi şi cvasi-so- 1,001,930 759,744 99,006 9,039 152,219 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Administraţia publică 17,314 14,831 2,483 Государственное


управление

Gospodării 1,121,730 55 1,121,675 Домашние хозяйства

B Pescuitul 2,130 1,834 91 205 Рыболовство

Societăţi şi cvasi-so- 2,130 1,834 91 205 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

C Exploatarea cariere- 12,563 8,482 672 3,409 Разработка


lor карьеров

Societăţi şi cvasi-so- 12,563 8,482 672 3,409 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Industria prelucră- 1,639,239 755,468 48,820 834,951 Обрабатывающая


D toare промышленность

Societăţi şi cvasi-so- 1,131,764 755,468 48,730 327,566 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 507,475 90 507,385 Домашние хозяйства

E Energie electrică, 146,876 97,676 17,002 32,198 Электроэнергия,


gaze şi apă газ и водоснабже-
ние

Societăţi şi cvasi-so- 146,876 97,676 17,002 32,198 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

F Construcţii 297,812 181,435 7,020 109,357 Строительство


Societăţi şi cvasi-so- 202,241 181,435 7,020 13,786 Нефинансовые
cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 95,571 95,571 Домашние хозяйства

Comerţ cu ridicata şi 649,444 169,812 17,960 461,672 Оптовая и рознич-


G cu amănuntul; repa- ная торговля; ре-
rarea autovehicule- монт автомобилей,
lor, motocicletelor, a мотоциклов,
bunurilor casnice şi бытовых товаров
personale и предметов лич-
ного пользования

Societăţi şi cvasi-so- 520,650 169,812 17,884 332,954 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 128,794 76 128,718 Домашние хозяйства

Hoteluri şi restau- 55,019 20,726 1,050 33,243 Гостиницы и


H rante рестораны

Societăţi şi cvasi-so- 54,497 20,726 1,011 32,760 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 522 39 483 Домашние хозяйства

continuare продолжение

2000
A Agricultura, econo- 4,065,905 573,945 120,605 4,970 3,376,325 Сельское хозяйст-
mia vînatului şi silvi- во, охота и лесо-
cultura водство

Societăţi şi cvasi-so- 1,001,936 564,832 99,137 4,970 342,937 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Administraţia publică 13,849 9,113 4,736 Государственное


управление

Gospodării 3,050,120 21,468 3,028,652 Домашние хозяйства

B Pescuitul 4,556 2,958 65 1,533 Рыболовство

Societăţi şi cvasi-so- 4,556 2,958 65 1,533 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

C Exploatarea cariere- 25,584 20,675 1,036 3,873 Разработка


lor карьеров

Societăţi şi cvasi-so- 25,584 20,675 1,036 3,873 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

D Industria prelucră- 2,280,614 1,062,699 31,129 1,186,786 Обрабатывающая


toare промышленность

Societăţi şi cvasi-so- 1,974,727 1,062,699 26,291 885,737 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 305,887 4,838 301,049 Домашние хозяйства

E Energie electrică, 307,666 249,340 11,393 46,933 Электроэнергия,


gaze şi apă газ и водоснабжение

Societăţi şi cvasi-so- 307,666 249,340 11,393 46,933 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

F Construcţii 432,721 137,532 2,262 292,927 Строительство

Societăţi şi cvasi-so- 260,743 137,532 2,262 120,949 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 171,978 171,978 Домашние хозяйства

G Comerţ cu ridicata şi 2,002,740 490,194 28,356 1,484,190 Оптовая и рознич-


cu amănuntul; repa- ная торговля; ре-
rarea autovehicule- монт автомобилей,
lor, motocicletelor, a мотоциклов, быто-
bunurilor casnice şi вых товаров и пред-
personale метов личного
пользования

Societăţi şi cvasi-so- 1,455,902 490,194 16,019 949,689 Нефинансовые


cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 546,838 12,337 534,501 Домашние хозяйства

Hoteluri şi restau- 112,358 40,117 1,820 70,421 Гостиницы и


H rante рестораны
Societăţi şi cvasi-so- 110,738 40,117 1,546 69,075 Нефинансовые
cietăţi nefinanciare предприятия

Gospodării 1,620 274 1,346 Домашние хозяйства

Tendinţele Pibului arată astfel :

5) Concluzii :
1) Sistemul conturilor naţionale este un sistem complex de definire a indicatorilor
macroeconomici de bază .

2) Sistemul dat are o importanţă primondială într-o economie bazată pe relaţii de schimb
liber favorizînd atît greşelile obţinute de politica macroeconomică cît plusurile ei.

3) Datorită sistemului dat uşor se poate de determinat nivelul de dezvoltare economică a


unei sau altei ţări .

4) Sistemul dat permite recalcularea uşoară a unor sau altor indicatori , permiţînd
folosirea cît mai raţională şi eficientă a resurselor disponibile .

5) Sistemul dat e cel mai inportant factor de luare a deciziei în ceea ce priveşte luarea
deciziilor cu privire la bugetul de stat şi apoliticii fiscale în fiecare an .

6) Bibliografie
1) http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2334 (15,02,2011)
2) http://www.referatele.com/referate/economie/online9/CONTURI---SISTEMUL-
CONTURILOR---OBIECTUL-SISTEMULUI-CONTURILOR-NATIONALE--
STRUCTURA-SISTEMULUI-CONTU.php (15,02,2011)