Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Spiru Haret

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării examenului de finalizare
a Programului de pregătire pentru profesiunea didactică

I. INTRODUCERE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează periodic examene de


finalizare a Programului de pregătire pentru profesiunea didactică, pentru obŃinerea
Certificatului de absolvire, cu perceperea unei taxe aprobate de Senatul universităŃii.
Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a Programului de pregătire pentru
profesiunea didactică, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, se
bazează pe prevederile cuprinse în următoarele acte normative:
- Legea nr. 84 din 24 iulie 1995 Legea învatamântului (republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 606 din 10 decembrie 1999), Art. 68.

- Ordinul Ministrului ÎnvăŃământului nr. 4346/11.07 1996, privind Regulamentul


de organizare şi funcŃionare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic

- Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr 3345/25.02.1999, cu privire la


reforma formării iniŃiale, de pregătire a specialiştilor pentru cariera didactică.

- Ordinul Ministrului Educatiei şi Cercetării Nr. 4343 din 17 iunie 2005, cu


privire la aprobarea programului de studii în vederea obŃinerii certificatului de
absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

- Precizările nr. 39076/22.10.2001 pentru aplicarea O.MEN nr. 3345/1999, cu


privire la noul curriculum pentru formarea profesorilor.

- Regulamentul privind organizarea şi funcŃionarea Departamentului pentru


Pregătirea Personalului Didactic aprobat prin Ordinul Ministrului
ÎnvăŃământului nr. 4346/11.07 1996 şi completat cu Ordinul Ministrului
EducaŃiei NaŃionale nr. 3345/25.02.1999, cu privire la reforma formării iniŃiale,
de pregătire a specialiştilor pentru cariera didactică.

1
Metodologia de faŃă ia în considerare prevederile cuprinse în:

- Carta UniversităŃii Spiru Haret (art.13-15, 71.7);

- Regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor, art. 56-65;

- Metodologia organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor –


examen de licenŃă/diplomă/desertaŃie nr. 709 din 22.03.3007.

Examenul de finalizare a Programului de pregătire pentru profesiunea didactică –


evaluarea finală – se organizează, conform metodologiei de faŃă, astfel:
1. într-o singură sesiune, sesiunea de vară (lunile iunie-iulie), pentru absolvenŃii studiilor
universitare cu licenŃă ai anului în curs, indiferent de specializare şi forma de învăŃământ
(învăŃământul de zi, învăŃământul cu frecvenŃă redusă şi cu învăŃământul la distanŃă), dar nu
mai târziu de data examenului de licenŃă;
2. în două sesiuni (lunile ianuarie şi mai), pentru absolvenŃii promoŃiilor anterioare ai
UniversităŃii Spiru Haret şi ai altor universităŃi, înscrişi în cadrul studiilor comasate ale
Programului de pregătire pentru profesiunea didactică.

Aprobarea pentru înscrierea la evaluarea finală a Programului de pregătire pentru


profesiunea didactică a absolvenŃilor şcolarizaŃi de alte universităŃi de stat sau particulare, se
acordă de către directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare.

II. CONłINUTUL EXAMENULUI DE FINALIZARE


A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PENTRU PROFESIUNEA
DIDACTICĂ

Potrivit prevederilor legale în vigoare şi în perspectiva compatibilizării învăŃământului


românesc cu cel european, Programul de pregătire psihopedagogică pentru profesiunea
didactică se finalizează printr-o evaluare finală a pregătirii, în faŃa unei comisii, pe baza unui
portofoliu de evaluare validat cu 8 credite.
Comisiile de evaluare sunt formate, de regulă, dintr-un profesor de pedagogie sau de
psihologie, titulari ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; profesorul de
didactica specialităŃii şi/sau cel care a coordonat şi a condus practica pedagogică. În comisie

2
mai pot fi propuşi şi profesori mentori din unităŃile în care au efectuat candidaŃii practica
pedagogică.
Evaluarea finală se va realiza pe baza unui portofoliu didactic şi a lucrări de sinteză,
respectiv:
a) prezentarea unui portofoliu didactic format din lucrările efectuate de candidaŃi pe
parcursul studiilor şi din documente care să demonstreze dobândirea competenŃelor
cheie prevăzute de standardele pentru profesia didactică (vezi Anexa 1).
b) susŃinerea unui proiect pedagogic de sinteză (lucrare de sinteză) pe o temă, la alegere,
din domeniul psihologiei educaŃiei, pedagogiei, didacticii aplicate, sociologiei educaŃiei
sau managementului educaŃional. Prin această probă candidaŃii trebuie să demonstreze
că au asimilat cunoştinŃele teoretice prevăzute de programele de studii şi că sunt în
măsură să le valorifice la disciplinele de specialitate, pe baza experienŃei dobândite prin
intermediul practicii pedagogice efectuate.
c) autoreferat∗ asupra lucrării de absolvire care să cuprindă: scurta introducere, obiective
propuse; prezentarea cuprinsului lucrării de absolvire, sublinierea originalităŃii în
redactarea sa, menŃionarea unor aspecte relevante, dificultăŃi legate de realizare /
implementare / experimentare; rezultate, concluzii (aspecte originale, avantaje, limite,
direcŃii de dezvoltare).

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA


EXAMENULUI DE FINALIZARE A PROGRAMULUI
DE PREGĂTIRE PENTRU PROFESIUNEA DIDACTICĂ

a) Evaluarea finală a programului pentru studenŃii cursurilor de ZI şi pentru cei de la FR


şi ID din Bucureşti se va desfăşura, ca şi până în prezent, pe facultăŃi sau pe grupe de
facultăŃi, în perioada de la încheierea sesiunii de examene a studenŃilor din anul IV de
studii până la/concomitent cu examenul de licenŃă, pe baza unei programări corelate cu
programarea examenelor de licenŃă – sesiunea vară 2007;

b) Întrucât, începând cu sesiunea de vară 2007, licenŃa se va desfăşura on-line, fără


deplasarea candidaŃilor de la cursurile FR şi ID din teritoriu la sediile facultăŃilor la
care sunt înscrişi, examenul final al Programului de pregătire a personalului didactic se


numai în cazul absolvenŃilor de la învăŃământul la distanŃă şi învăŃământul frecvenŃă redusă din teritoriu, în
sesiunea de vară a anului în curs.
3
va realiza de asemenea fără deplasarea candidaŃilor, pe baza examinării şi notării de
către comisii a portofoliului de evaluare şi a lucrărilor de sinteză, transmise la
facultăŃi de către centrele teritoriale ID sau de către absolvenŃi. ModalităŃile de
transmitere pot fi: poştal (prin sistemul „Prioripost”) sau electronic (e-mail, CD, USB –
card de memorie).

c) Secretariatele facultăŃilor şi cele ale centrelor teritoriale ID vor verifica situaŃia şcolară
a fiecărui absolvent la disciplinele din planul de învăŃământ al Programului pentru
pregătirea personalului didactic precum şi situaŃia achitării taxelor pe ani de studii şi le
vor transmite la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cu cel puŃin 2
săptămâni înaintea examenului de evaluare finală.

d) SituaŃiile transmise de secretariate la Departamentul pentru Pregătirea Personalului


Didactic vor conŃine informaŃii centralizate în tabel cuprinzând: facultatea, nume si
prenume, plata taxelor, situaŃia promovării disciplinelor, inclusiv menŃionarea
examenelor echivalate, în cazul celor înscrişi la continuare de studii.

e) Comisiile de evaluare finală, aprobate de conducerea UniversităŃii, vor transmite


rezultatele evaluării până la data de 15 iulie, astfel încât absolvenŃii care doresc să
poată participa la concursurile de ocupare a posturilor vacante din învăŃământul
preuniversitar, potrivit calendarului acestor concursuri, aprobat prin ordin al
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului.

f) Evaluarea portofoliului şi a lucrării de absolvire se face de către Comisia de evaluare,


potrivit standardelor precizate în Anexa 1. Nota minimă de promovare a examenului
este 7 (şapte). Rezultatele evaluării finale vor fi comunicate, prin afişare la aviziere, în
termen de cel mult 48 ore de la încheierea examenului.

IV. DISPOZIłII FINALE

Universitatea Spiru Haret eliberează Certificate de absolvire după 6 luni de la


încheierea examenului de evaluare finală a Programului de pregătire pentru profesiunea
didactică. Până la eliberarea Certificatului de absolvire, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic eliberează, la cerere, adeverinŃe prin care se certifică promovarea
examenului de evaluare finală.

4
ANEXA 1
STANDARDE DE EVALUARE/AUTOEVALUARE

AbilităŃile şi competenŃele dobândite la încheierea programului de pregătire iniŃială


pentru pregătirea didactică vor fi evaluate pe baza următoarelor standarde minimale (nota 7) –
maximale (nota 10):

Standardul 1: Cunoaşterea documentelor curriculare pe care se întemeiază organizarea


şi conducerea procesului didactic
minim: - Programa şcolară
- Manualul şcolar
- Alte manuale auxiliare (curriculum-suport)

maxim: - Planul de învăŃământ din şcoala în care a efectuat practica pedagogică


- Programa şcolară a disciplinei şcolare
- Manualul şcolar
- Alte manuale auxiliare (curriculum-suport)
- Catalogul clasei
- Caietul dirigintelui (cuprins)
- Proiectul anual de activitate educativă (dirigenŃie)
- ActivităŃi în cadrul catedrei de specialitate (exemple)

Standardul 2: Elaborarea documentelor de proiectare didactică


minim: - Planificarea calendaristică anuală;
- Proiectul unei unităŃi de învăŃare (la aceeaşi disciplină şi la aceeaşi
clasă la care s-a întocmit planificarea anuală);
- Proiectul de lecŃie (lecŃia să facă parte din unitatea de învăŃare
proiectată)
maxim: - la îndeplinirea condiŃiilor minime, se adaugă:
- trei proiecte de lecŃie la diferite tipuri de lecŃie (dobândire de cunoştinŃe,
sistematizare-consolidare-recapitulare, formare de priceperi şi deprinderi,
evaluare, mixtă);

5
- Proiectul orei de dirigenŃie;
- Proiectul unei activităŃi extraşcolare sau Proiectul unei ore din CDS
(curriculum la decizia şcolii)
Standardul 3: Demonstrarea abilităŃilor şi a competenŃelor de utilizare şi de valorificare
a mijloacelor de învăŃământ necesare în activitatea de predare-învăŃare

minim:
- Fişe cu sarcini de învăŃare (fişe de lectură, concepte-cheie, relaŃii între
concepte şi noŃiuni s.a. pt.lecŃiile de dobândire de cunoştinŃe, lecŃiile mixte);

maxim: - la îndeplinirea condiŃiilor minime, se adaugă:


- Fişe de exerciŃii – de consolidare a cunoştinŃelor, cu sarcini algoritmice
(respectarea unor etape de rezolvare, paşi cunoscuŃi) şi euristice (de
descoperire), exerciŃii de îmbogăŃire a vocabularului de specialitate,
aplicaŃii, (pentru lecŃiile de recapitulare, de formare de priceperi şi
deprinderi, lecŃii mixte).
Notă: în măsura în care candidatul dispune de mijloace moderne de învăŃământ, fişele pot fi
prezentate pe folii pentru retroproiector (slide-uri în PowerPoint) sau în format electronic
(discheta, CD, USB, card de memorie)

Standardul 4: Demonstrarea abilităŃilor şi a competenŃelor de utilizare şi de valorificare


a mijloacelor de învăŃământ necesare în activitatea de evaluare

minim: - Probe de evaluare formativă, sumativă, cu utilizarea tuturor


categoriilor de itemi de evaluare;
- Fişe de prelucrare a rezultatelor evaluării şcolare;
maxim: la îndeplinirea condiŃiilor minime, se adaugă:
Materiale care să ateste utilizarea metodelor de evaluare alternative (portofoliu,
proiectul, brainstorming, referatul, studiul de caz, problematizarea, etc.)

Standardul 5: Capacitatea de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar)

minim: - Fişă de caracterizare psihopedagogică a unui elev


maxim: la îndeplinirea condiŃiilor minime, se adaugă:

6
- Chestionar de cunoaştere a intereselor elevilor (aplicat la o clasă
de elevi)

Standardul 6: Capacitatea de autoperfecŃionare, de autoevaluare şi de integrare a


feedback-lui în proiecŃia personală a dezvoltării profesionale

minim: note de formare continuă şi studiu individual:


- Fişe de asistenŃă la ore;
- Dovezi de autoperfecŃionare (fişe de lectură, articole, studii, recenzii,
lucrări metodico-ştiinŃifice);
maxim: la îndeplinirea condiŃiilor minime, se adaugă:
- Analiza comparativă a două manuale alternative, de specialitate;
- Eseu despre activitatea didactică desfăşurată şi/sau despre profesia de
cadru didactic

Standardul 7: Demonstrarea asimilării şi valorificării cunoştinŃele didactice şi de


specialitate (teoretice şi practice) prevăzute de programele de studiu
minim: - o lucrare de sinteză (proiect pedagogic-sinteză) pe o temă, la alegere,
pe subiectele programelor analitice ale cursurilor din planul de
învăŃământ al programului de pregătire pentru profesiunea didactică
maxim: la îndeplinirea condiŃiilor minime, se adaugă:
Autoreferat asupra lucrării de absolvire:
- scurta introducere, obiective propuse;
- prezentarea cuprinsului lucrării de absolvire, sublinierea
originalităŃii în redactarea sa, menŃionarea unor aspecte
relevante, dificultăŃi legate de realizare / implementare /
experimentare.
- rezultate, concluzii (aspecte originale, avantaje, limite, direcŃii de
dezvoltare).