Sunteți pe pagina 1din 23

1.1.

1 Criterii suplimentare pentru solicitanți și


parteneri

b) activitățile principale ale solicitantului sunt strâns legate de activitățile


pentru care este depusă o cerere;

c) Solicitantul și reprezentantul legal care semnează cererea au


documente penale și fiscale curate;

d) Partenerul trebuie să fi fost înființat timp de cel puțin 1 an de la data


limită a prezentelor apeluri;

e) Partenerul (partenerii) și reprezentantul său legal care semnează


Acordul de parteneriat au un cazier curat fiscal si judiciar.

f) activitatea principală a partenerului este strâns legată de activitățile în


care este propusă contribuția sa;

g) dacă solicitantul are unul sau mai mulți parteneri, un proiect de acord de
parteneriat care definește rolurile și responsabilitățile diferiților parteneri este
atașată la cerere. Un șablon pentru Acordul de parteneriat este publicat
pe site-ul web al Programului împreună cu apelurile actuale.

Mai mult, solicitanții nu sunt eligibili pentru


finanțare dacă:
a) sunt o întreprindere în dificultate (definiția „întreprinderii în dificultate” este
inclusă la articolul 2 alineatul (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al
Comisiei care declară anumite categorii de ajutoare compatibile cu piața internă
în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat);
b) sunt în faliment, sunt înregistrați în administrație judiciară sau sunt în curs de
lichidare, au suspendat activitățile comerciale, fac obiectul procedurilor
referitoare la aceste aspecte sau se află în orice situație analogă care rezultă
dintr-o procedură similară prevăzută de legislația națională;
c) au făcut obiectul unei hotărâri care are forța de a se judeca pentru fraudă,
corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală
în detrimentul intereselor financiare, fără dovezi de măsuri corective substanțiale
luate în ultimii ani.

1.2 Domenii de sprijin și activități eligibile


Solicitantul trebuie să prezinte o singură propunere de proiect. Fie pentru apelul
4 (a), apelul 4 (b), fie apelul SGS 3.
Toate cele trei apeluri vor oferi sprijin pentru proiecte care vor contribui direct
la reducerea gazelor cu efect de seră și / sau evitarea prin măsuri de eficiență
energetică. Ele vor efectua „reduceri considerabile ca un cost rezonabil; o
subvenție maximă de 150 EUR pe tonă echivalent CO2. pe an redus / evitat ar
trebui să fie orientat către 1 ”.

Zonele eligibile ale proiectului includ:


a) Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
b) Eficiența energetică în industrie
c) Eficiența energetică a infrastructurii
d) Performanța energetică a produselor
e) Eficiența energetică în sectorul transporturilor

Notă: Auditele energetice inițiale / bilanțul energetic trebuie să


fie efectuate de un expert român acreditat înainte de trimiterea
cererii de proiect pentru a stabili indicatorii de referință și țintă.
Datele utilizate nu ar trebui să fie mai vechi de 2018.

Proiectele „Creșterea eficienței energetice” trebuie să


contribuie direct la toate acestea:
indicatori de rezultat:
a) Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (în tone CO2 eq.)
b) Consumul anual estimat de energie / energie electrică redusă în
MWh
c) Economii monetare anuale din măsurile de eficiență energetică în
EUR
În plus, pot fi alesi indicatori opționali precum „Locuri de muncă
create”.

1.3 Subvenție minimă și maximă pentru fiecare


proiect
Pentru apelurile de propuneri (apel 4 (a) și apel 4 (b)):
Valoarea minimă a ajutorului solicitat este de 200.000 EUR.
Valoarea maximă a ajutorului solicitat este de 2.000.000 EUR.
Pentru schema de subvenții mici (SGS), apel 3:
Valoarea minimă a ajutorului solicitat este de 50.000 EUR. Valoarea maximă a
ajutorului solicitat este de 200.000 EUR.

1.4 Rata subvențiilor și cofinanțare


Contribuția financiară din acest program se stabilește de la caz la caz,
luând în considerare toți factorii relevanți. Normele aplicabile privind
achizițiile publice și ajutoarele de stat, procedurale și de fond, trebuie
respectate.

Solicitantul (Promotorul proiectului) va asigura finanțarea completă a


proiectului. Promotorul de proiect (și / sau partenerul (partenerii)
proiectului) furnizează sau obține co-finanțarea rămasă sub formă de
numerar. Toate cheltuielile eligibile ale unui proiect pot sta la baza
cofinanțării necesare. Contribuția în natură nu este acceptată drept
cofinanțare.

Pentru entitățile implicate în activități economice, rata subvenției va fi


determinată pe baza dispozițiilor aplicabile din Regulamentul Comisiei
651/20143, care declară anumite categorii de ajutoare ca fiind
compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat,
astfel cum a fost modificat de Comisie Regulamentul 2017/1084. Pentru
aceste apeluri se vor aplica următoarele categorii de ajutor:

1. Ajutor pentru IMM-uri:


- art. 18 Ajutor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor

2. Cercetare și dezvoltare și inovare - dezvoltare experimentală


- art. 25 Ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

3. Ajutor pentru formare:


- art. 31 Ajutor pentru formare

4. Ajutor pentru protecția mediului:

- art.36 Ajutorul pentru investiții care le permite întreprinderilor să


depășească standardele Uniunii pentru protecția mediului sau să
crească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor Uniunii

- art. 37 Ajutorul pentru investiții pentru adaptarea timpurie la viitoarele


standarde ale Uniunii

- art. 38 Ajutor pentru investiții pentru măsuri de eficiență energetică

- art. 40 Ajutor pentru investiții pentru cogenerare de înaltă eficiență

Rata subvenției poate varia de la 10% la 90%, în funcție de tipul de


ajutor acordat, tipul și mărimea solicitantului și alte elemente
incluse în dispozițiile regulamentului, care sunt relevante pentru
proiectul respectiv.

Rata subvenției pentru operatorii neeconomici:


• Pentru entitățile publice, care propun proiecte care nu intră sub incidența
prevederilor privind ajutoarele de stat, rata subvenției va fi de maximum 85%
din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect, fără a depăși suma maximă care
poate fi acordată unui proiect.

• Pentru ONG-uri, care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor
privind ajutorul de stat, rata subvenției va fi de maximum 90% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiect, fără a depăși suma maximă care poate fi
acordată unui proiect. Pentru ONG-urile care propun proiecte de investiții legate
de activitatea economică, rata subvenției va fi determinată pe baza regulilor de
ajutor de stat.

În mod excepțional, sprijinul financiar va fi acordat ca sprijin de minimis


în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1407/2013 al Comisiei (maxim
200.000 EUR pe trei ani fiscali).

1.5 Cheltuieli eligibile


IMPORTANT: Evaluarea subvenției acordate pentru un proiect specific
se va face pe baza temeiului legal de ajutor de stat aplicabil. Cu toate acestea, în
cazurile în care dispozițiile de eligibilitate din legislația privind ajutorul de stat
sunt mai extinse decât dispozițiile detaliate de eligibilitate de mai jos, textul
acestor apeluri va predomina.
1.5.1 Prima și ultima dată pentru eligibilitatea
cheltuielilor
Costurile din cadrul proiectelor sunt eligibile începând cu data acordării
subvenției sau la o dată ulterioară stabilită în Contractul de proiect. Contractul
de proiect stabilește data finală de eligibilitate a costurilor, care va fi cel târziu la
30 aprilie 2024. Costurile suportate după această dată finală nu sunt eligibile.

1.5.2 Principii generale de eligibilitate


Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt cele suportate de Promotorul de
Proiect sau de Partenerul de Proiect, care îndeplinesc următoarele criterii:
a) sunt suportate între prima și ultima dată de eligibilitate a unui proiect, astfel
cum este specificat în Contractul de proiect;
b) sunt conectate la subiectul Contractului de proiect și sunt indicate în bugetul
detaliat al proiectului;
c) sunt proporționale și necesare pentru implementarea proiectului;
d) sunt utilizate în scopul unic de a atinge obiectivul proiectului și rezultatele /
rezultatele preconizate ale acestuia, într-o manieră în concordanță cu principiile
economiei, eficienței și eficienței;
e) sunt identificabile și verificabile, în special prin înregistrarea în evidența
contabilă a Promotorului de proiect și determinate în conformitate cu
standardele contabile aplicabile și principiile contabile general acceptate;
f) respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile.

Cheltuielile sunt considerate a fi efectuate atunci când costul a


fost facturat, plătit și obiectul livrat (în cazul mărfurilor) sau
efectuat (în cazul serviciilor și lucrărilor). În mod excepțional,
costurile pentru care a fost emisă o factură în cele trei luni finale
de eligibilitate sunt, de asemenea, considerate a fi suportate în
datele de eligibilitate, dacă costurile sunt plătite în termen de 30
de zile de la data finală de eligibilitate.

Cheltuielile generale și deprecierea echipamentelor sunt considerate a


fi efectuate atunci când sunt înregistrate în conturile Promotorului de
Proiect și / sau Partenerului Proiectului.
Procedurile de contabilitate și audit intern ale Promotorului de Proiect
trebuie să permită reconcilierea directă a cheltuielilor și veniturilor
declarate cu privire la proiect cu declarațiile contabile și documentele
justificative corespunzătoare.

1.5.3 Dispoziții detaliate privind eligibilitatea

1.5.3.1 Cheltuieli directe eligibile


Cheltuielile directe eligibile pentru un proiect sunt acele
cheltuieli care sunt identificate de către Promotorul de Proiect și
/ sau Partenerul Proiectului, în conformitate cu principiile
contabile și regulile interne obișnuite, ca cheltuieli specifice
legate direct de implementarea proiectului și care, prin urmare,
pot fi fiți rezervat direct la acesta. Următoarele cheltuieli directe
sunt eligibile cu condiția să îndeplinească criteriile prevăzute la
articolul 1.5.2. de mai sus:

a) costul personalului alocat proiectului, care cuprinde salariile reale plus


taxele de securitate socială și alte costuri legale incluse în remunerație, cu
condiția ca aceasta să corespundă politicii obișnuite de remunerare a
Promotorului de Proiect și a Partenerului de Proiect;
b) indemnizații de călătorie și de ședere pentru personalul și voluntarii care
participă la proiect, cu condiția să fie în conformitate cu practicile
obișnuite ale Promotorului de Proiect și ale Partenerului de Proiect cu
privire la costurile de călătorie.

c) costul echipamentelor noi sau second-hand, cu condiția ca acesta să fie


depreciat în conformitate cu principiile contabile general acceptate
aplicabile Promotorului de proiect și acceptat în general pentru articole de
același fel. Doar partea din amortizare corespunzătoare duratei proiectului
și rata de utilizare reală în scopul proiectului poate fi luată în considerare
de către Operatorul Fondului. În cazul în care Operatorul de Fond
stabilește că echipamentul este o componentă integrală și necesară pentru
realizarea rezultatelor proiectului, întregul preț de achiziție al
echipamentului respectiv poate fi eligibil;

d) costurile consumabilelor și proviziilor, cu condiția ca acestea să fie


identificabile și atribuite proiectului;

e) costurile aferente altor contracte atribuite de un Promotor de Proiect în


vederea realizării proiectului, cu condiția ca atribuirea să respecte normele
aplicabile privind achizițiile publice;
f) costuri care apar direct din cerințele impuse de Contractul de proiect pentru
fiecare proiect.
În cazul în care întregul preț de achiziție al echipamentului este eligibil în
conformitate cu punctul (c) din secțiunea 1.5.3.1 Cheltuieli directe
eligibile, Promotorul de proiect trebuie:

a) să păstreze echipamentul în proprietatea sa pentru o perioadă de cel


puțin cinci ani după finalizarea proiectului și continuă să folosească
echipamentul pentru a beneficia de obiectivele generale ale proiectului
pentru aceeași perioadă;

b) ține echipamentul asigurat corespunzător împotriva pierderilor, cum ar


fi incendiul, furtul sau alte incidente în mod normal asigurabile atât în
timpul implementării proiectului, cât și timp de cel puțin cinci ani după
finalizarea proiectului;

c) pune deoparte resursele adecvate pentru întreținerea echipamentului timp


de cel puțin cinci ani după finalizarea proiectului.

1.5.3.2 Costuri indirecte eligibile pentru proiecte


(cheltuieli generale)

Costurile indirecte sunt toate costurile eligibile care nu pot fi


identificate de către Promotorul de Proiect și / sau Partenerul de
Proiect ca fiind direct atribuite proiectului, dar care pot fi
identificate și justificate de sistemul său contabil ca fiind
suportate în relație directă cu costurile directe eligibile atribuit
proiectului. Acestea nu pot include costuri directe eligibile.
Costurile indirecte ale proiectului reprezintă o repartizare
corectă a cheltuielilor generale ale Promotorului de Proiect sau
ale Partenerului Proiectului. Pot fi identificate în conformitate cu
oricare dintre următoarele metode:

a) pe baza costurilor indirecte reale pentru promotorii de proiect și


partenerii de proiect care au un sistem de contabilitate analitică pentru
a identifica costurile lor indirecte, așa cum este indicat mai sus;

b) un Promotor de Proiect și Parteneri de Proiect pot opta pentru o rată


forfetară de până la 25% din costurile totale eligibile directe,
excluzând costurile eligibile directe pentru subcontractare și costurile
resurselor puse la dispoziție de către terți care nu sunt utilizate la
sediul Promotor de proiect sau partener de proiect, sub rezerva
calculului ratei pe baza unei metode de calcul corecte, echitabile și
verificabile sau a unei metode aplicate în cadrul unor scheme de
subvenții finanțate în întregime de către statul beneficiar pentru tipuri
similare de proiecte și promotori de proiect;

c) un promotor de proiect și partener de proiect poate opta pentru o rată forfetară


de până la 15% din costurile directe cu personalul eligibil.

1.5.3.3 Costuri excluse


Următoarele costuri nu sunt considerate
eligibile:
a) dobânzi la datorii, cheltuieli cu serviciile de datorii și cheltuieli cu
întârziere;
b) taxe pentru tranzacții financiare și alte costuri pur financiare, cu
excepția costurilor aferente conturilor și servicii financiare impuse prin
Contractul de proiect;
c) provizioane pentru pierderi sau datorii potențiale viitoare; d) pierderi
de schimb; e) TVA recuperabilă;
f) costurile acoperite de alte surse;
g) amenzi, sancțiuni și costuri ale litigiilor, cu excepția cazului în care
litigiul este o componentă integrală și necesară pentru atingerea
rezultatelor proiectului;
h) cheltuieli excesive sau imprudente;
i) echipament second-hand, cu excepția cazului în care este specificat
explicit în contractul de proiect;
j) datora deja credite și credite către terți.

2. Evaluarea proiectelor și procedura de selecție

Operatorul de fond va verifica îndeplinirea criteriilor administrative și de


eligibilitate cuprinse în fiecare cerere de propuneri și SGS. În cazul în care
cererile nu respectă criteriile administrative și de eligibilitate, Operatorul
Fondului va contacta Solicitantul pentru a clarifica informațiile furnizate sau
pentru a solicita furnizarea de informații suplimentare. Solicitanților li se va
acorda 10 zile lucrătoare pentru a trimite informațiile solicitate. Aplicațiile
trimise într-o altă limbă decât engleza vor fi respinse automat.

După încheierea verificării administrative și a eligibilității, toți solicitanții


vor fi informați în scris despre starea proiectului lor.

Toate cererile care îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate


vor fi evaluate în continuare de către doi experți ai operatorului fondului.
Experții evaluează proiectele pe baza criteriilor de selecție cuprinse în
prezentele cereri de propuneri. Dacă este necesar, Operatorul de fond
poate utiliza expertiza externă de la caz la caz. Rezultatul evaluării
experților este o listă clasificată care stă la baza discuției Comitetului de
selecție al operatorului de fond. Comitetul de selecție va lua decizia de a
respinge sau aproba cererile și va decide cu privire la clasarea cererilor
aprobate.

Înainte de decizia finală a Operatorului de Fond, FMO, Partenerii de


Program și Punctul Focal Național vor primi lista clasificată și un timp
rezonabil pentru a-și da contribuția operatorului de fond. După finalizarea
procedurii de selecție, informațiile privind rezultatele și decizia privind
acordarea subvențiilor vor fi comunicate solicitanților (promotorii de
proiect) și deciziile pozitive publicate online. Pentru mai multe detalii,
consultați documentul „Criterii și metodologie de evaluare a proiectului”
publicat împreună cu aceste apeluri pe site-ul web al Programului.

2.1 Criterii de selecție

Aplicațiile proiectului vor fi evaluate pe baza unui set de criterii de selecție.


Criteriile menționate se bazează pe obiectivele și rezultatul pe care programul
urmărește să-l atingă. Obiectivele și principiile bunei guvernări și a bunelor
practici de afaceri, a dezvoltării durabile și a egalității de gen sunt probleme
transversale care trebuie luate în considerare ca parte a procesului de evaluare.
Criteriile de selecție aplicabile sunt împărțite în următoarele secțiuni:

1. Criterii administrative

(i) Formularul de cerere a fost completat conform instrucțiunilor


oferite în aceste cereri de propuneri, Formularul de cerere
electronic, Ghidul formularului de cerere și toată documentația
obligatorie este atașat la cerere;
(ii) Cererea și documentele justificative solicitate sunt prezentate și
prezentate în engleză; certificatele emise de autoritățile
naționale române și conturile financiare certificate certificate
emise în limba română pot fi depuse și prezentate în limba
română. Pentru restul documentelor, este necesară o traducere
necertificată în engleză;
(iii) S-a utilizat formularul electronic de solicitare corespunzător
(corespunzător tipului de program și tipului solicitantului).
2. Criterii de eligibilitate

a) Solicitant (și partener (i)):

(i) Solicitantul este înregistrat ca persoană juridică în România și


entitatea se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili
pentru schema de subvenții relevante (apelul 4 (a) și 4 (b) sau sistemul
de subvenții mici (apel 3)), așa cum sunt enumerate în prezentele
Apeluri;

(ii) Aplicația a fost stabilită în mai multe rânduri, în perioada 1.1.1

Solicitanți și parteneri eligibili, iar activitatea sa principală este strâns


legată de activitățile pentru care este depusă cererea;

(iii) Partenerul (partenerii) este stabilit ca persoană juridică în România


sau în statele (statele donatoare) relevante;

(iv) Activitatea principală a partenerului (partenerilor) este strâns legată


de activitățile în care este propusă contribuția sa;

(v) În cazul unui proiect de parteneriat, la formularul de cerere a fost


atașat un proiect de acord de parteneriat;

(vi) Solicitantul și reprezentantul legal care semnează cererea au cazier


judiciar și fiscal curat.

(vii) Solicitantul nu este o întreprindere aflată în dificultate;

(viii) Partenerul (partenerii) și reprezentantul legal care semnează


Acordul de parteneriat au cazier penal și cazier fiscal curat.

b) Proiect:

(i) Proiectul propus se încadrează în domeniile prioritare ale


acestor apeluri și în cadrul activităților eligibile definite în
prezentele cereri de propuneri;
(ii) Acordarea sumelor maxime și minime și a ratelor de co-finanțare sunt
respectate;
(iii) Perioada de implementare a proiectului nu depășește termenul
limită pentru eligibilitatea costurilor menționată în prezentul apel;
(iv) Nu există nicio finanțare suprapusă / dublă din cererile pentru un
proiect similar din UE / SEE / Instituția financiară internațională / surse
bilaterale sau alte surse;

(v) Proiectul respectă atât legislația UE, cât și cea națională a României (în
special ajutoarele de stat, achizițiile publice și cerințele de mediu);
(vi) Respectarea planurilor - măsura în care proiectul este în conformitate cu
politicile, strategiile, planurile și programele naționale, regionale și locale din
România;
(vii) efect stimulativ - lucrările la proiect nu au început înainte de depunerea
cererii curente de subvenție;

(viii) Solicitantul trebuie să obțină toate permisele și licențele în


conformitate cu legislația națională, dacă este necesar.

(ix) Documente care atestă capacitatea solicitantului ca proprietar sau


beneficiar cu drept de superficie (contract de vânzare-cumpărare /
contract preliminar, contract de concesiune care acordă dreptul de
proprietate) asupra proprietății pe care urmează să fie pus în aplicare
proiectul; contractele trebuie să se refere la capacitatea solicitantului în
legătură cu proprietatea în care proiectul urmează să fie pus în aplicare.

Valabilitatea contractelor de concesiune cu un drept de superficie ar


trebui să fie de cel puțin 10 ani de la data finalizării proiectului; în cazul în
care contractul de concesiune nu prevede dreptul solicitantului de a
executa lucrări de construcție, se va anexa o declarație autentificată a
proprietarului de teren (în original), recunoscând că sunt de acord cu
executarea lucrărilor prevăzute în proiect pe teren; contractul preliminar
de vânzare-cumpărare este valabil până la semnarea contractului de
finanțare; contractele de concesiune menționate anterior se încheie cu
unitățile administrativ-teritoriale conform prevederilor legale; astfel de
fapte pot fi prezentate la semnarea Contractului de proiect;

3. Criterii de selecție tehnică și financiară


(i) Relevanta -  măsura în care proiectul îndeplinește rezultatul

preconizat al programului și activități eligibile prevăzute în


prezentul apel de propuneri;
(ii) Obiective Generale -  măsura în care proiectul contribuie la obiectivele
generale ale SEE și Norvegian Grants 2014-2021 (reducerea
disparităților economice și sociale în zona SEE și
consolidarea relațiilor bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare
(Islanda, Liechtenstein și / sau Norvegia);

(iii) Probleme transversale - măsura în care proiectul respectă problemele


transversale relevante identificate în formularul de cerere; buna
guvernare și bune practici de afaceri, dezvoltare durabilă și
egalitatea sexelor.
(iv) Factorii interni - măsura în care Solicitantul (și Partenerul) au
 resursele necesare pentru implementarea proiectului; factorii interni sunt
factorii asupra cărora solicitantul poate influența în alegerile strategice (de
exemplu, resurse cheie, activități de bază, producție);
(v) Viabilitatea și fezabilitatea tehnică - în măsura în care proiectul este
matur, adică viabil din punct de vedere tehnic și fezabil din punct de vedere al
soluției tehnice îndeplinește obiectivele și rezultatele specifice ale proiectului,
Solicitantul are capacitatea tehnică de a implementa proiectul, calendarul;
Subcriterii
Soluția tehnică este adecvată pentru obiectivele propuse, fiind documentată și
descrisă în mod consecvent în ceea ce privește performanța echipamentului
(descrierea tehnică a tuturor componentelor proiectului);
(vi) statutul de DPI (drepturile de proprietate intelectuală) - resurse imateriale
disponibile pentru proiectul propus;
(vii) Bune practici de afaceri - Măsura în care solicitantul (și partenerul
(partenerii)) respectă Bune practici de afaceri, astfel cum sunt definite de
orientările OCDE și Principiile directoare ale ONU privind afacerile și dreptul
uman, inclusiv toleranța zero față de corupție (inițiative privind Nivelul
solicitantului);
(viii) Calitatea parteneriatului (dacă este cazul) - măsura în care include
Acordul de parteneriat împărțirea clară a rolurilor, sarcinilor,
responsabilităților și a fluxului de numerar; evaluarea implicării
partenerilor în pregătirea, implementarea și împărtășirea rezultatelor
proiectului; fiecare partener are o contribuție semnificativă la activitățile
proiectului;
(ix) Capacitatea financiară – măsura în care solicitantul (și posibilii
parteneri) au capacitatea de cofinanțare și finanțare necesare pentru a
implementa proiectul și pentru a-și susține costurile; Riscul operational -
evaluarea situației financiare a solicitantului și a capacităților serviciilor
datoriei.

(x) Riscurile proiectului - măsura în care proiectul este sprijinit în mod


adecvat de un plan de gestionare a riscurilor; Solicitantul ar fi trebuit să
identifice și să evalueze factorii de risc relevanți care pot afecta
realizarea rezultatului final așteptat de proiect și sa descrie cum
intenționează să diminueze riscurile. Pot fi diferite tipuri de riscuri, adică
riscul financiar, riscul tehnic / tehnologic, riscul de piață, riscul de resurse
umane, calendarul, de mediu și multe altele;
(xi) Rentabilitatea proiectului - (aplicabilă numai pentru întreprinderi) măsura în
care proiectul are potențial de rentabilitate; Rentabilitatea proiectelor se va baza
pe raporturile NPV (Valoarea netă actuală) și IRR (Rata internă de rentabilitate);
(xii) Impactul socio-economic - măsura în care proiectul are valoare
adăugată, adică rentabilitatea socio-economică; Aceasta poate implica
recrutarea forței de muncă a șomerilor, îmbunătățirea mediului, activității
într-o regiune, dezvoltarea unui mediu de afaceri local / mediu
tehnologic, competență dezvoltarea indivizilor și companiilor, nivelul și
consecințele implementării și / sau inovării etc.

(xiii) Efect de eliberare - măsura în care proiectul nu ar fi executat fără o


subvenție; Subvențiile nu vor fi mai mari decât cele necesare pentru
executarea proiectului. În toate cazurile, un raționament economic cu
privire la clasificarea sprijinului se bazează pe relația dintre rentabilitatea
preconizată și risc, atât în raport cu normele privind ajutorul de stat, cât și
în raport cu cantitatea de sprijin necesară pentru declanșarea proiectului;

(xiv) Nivel de inovare - măsura în care proiectul include inovația, fie la


nivel de întreprindere, la nivel de sector, la nivel național sau la nivel
internațional;

(xv) Estimări de costuri și finanțare - măsura în care proiectul are


estimări de costuri clare și bine documentate și un plan de finanțare.
Bugetul este corect elaborat și corelat cu activitățile proiectului, cu
resursele alocate și estimate. (xvi) Durabilitate - proiectul include măsuri
clare de sustenabilitate, adică durabilitatea proiectului după termenul de
punere în aplicare.

(xvii) Calitatea parteneriatului bilateral (dacă este cazul) - măsura în care


Acordul de parteneriat include împărțirea clară a rolurilor, sarcinilor,
responsabilităților și a fluxului de numerar; evaluarea implicării
partenerilor în pregătirea, implementarea și împărtășirea rezultatelor
proiectului; fiecare partener are o contribuție semnificativă la activitățile
proiectului.

2.2 Selectarea și atribuirea

Criteriile de selecție de mai sus vor fi notate într-un rating de la zero la


șase puncte (0 cel mai mic, 6 cel mai mare). Punctajul va constitui o
bază pentru un profil de evaluare. Fiecare dintre criteriile de selecție
poate fi un factor critic de succes, deoarece scorul redus pentru anumiți
factori critici poate pune în pericol întregul proiect. Profilul de notare va
sta la baza prioritizării pentru propunerile de proiect. După evaluarea
cererilor de proiect și consultarea listei clasate, operatorul de fond va lua
decizia finală de subvenție. Solicitanții (promotorul (promotorii) de
proiect) vor fi anunțați cu privire la decizia operatorului de fond de a
sprijini sau respinge cererea lor. Operatorul de fond va trimite un contract
de proiect / un refuz motivat către Promotorul de proiect, cu o copie către
eventuali parteneri.

2.3 Contractul de proiect


Pentru fiecare proiect aprobat, se va încheia un contract de proiect între
operatorul fondului și promotorul de proiect.
Contractul de proiect va include Condiții speciale relevante, Termenii și
condițiile standard pentru programele de subvenții SEE / Norvegia operate de
Operatorul de fond, Planul de implementare a proiectului convenit, Bugetul
bazat pe activități convenit și Planul de deburări convenit. Aceste documente
stabilesc termenii și condițiile asistenței de finanțare, precum și rolurile și
responsabilitățile părților.

Înainte de semnarea Contractului de proiect, Promotorul de Proiect


trebuie să transmită Operatorului de Fond o confirmare obligatorie a
cofinanțării proiectului. Scrisoarea de Ofertă de finanțare va stabili un
termen pentru trimiterea unei astfel de confirmări. În cazul în care
termenul nu este îndeplinit, se consideră retrasă Oferta de finanțare, cu
excepția cazului în care operatorul de fond acordă o prelungire a
termenului.

Contractul de proiect va conține, cel puțin, dispoziții privind


următoarele:
a) obligații privind raportarea care permit operatorului fondului să
respecte obligațiile sale de raportare față de OMF și Punctul focal
național;
b) valoarea maximă a subvenției proiectului în Euro și rata maximă a
subvenției proiectului;
c) lista cheltuielilor eligibile;
d) metoda de calcul a costurilor indirecte și valoarea lor maximă;
e) primele și ultimele date de eligibilitate a cheltuielilor;
f) cerințe pentru depunerea dovezii cheltuielilor;
g) prevederi privind modificările proiectului;
h) dispoziții care asigură accesul în timp util în scopul monitorizării,
auditurilor și evaluărilor;
i) dispoziții care asigură că obligațiile privind informațiile și comunicarea;
j) dreptul operatorului fondului de a suspenda plățile, de a face corecții
financiare și de a solicita rambursarea de la Promotorul de proiect în
cazul în care decizia cu privire la astfel de acțiuni este luată de FMO și /
sau de Operatorul Fondului;
k) soluționarea litigiilor și a competenței;
l) renunțarea la răspundere;
m) un buget detaliat;
n) prevederi privind echipamentele pentru care este eligibil întregul preț
de achiziție, în conformitate cu secțiunea 1.5.3.1 Cheltuieli directe
eligibile;
o) prevederi privind situația schimbării Fondului Operator;
p) o trimitere la Acordurile de parteneriat sau la scrisorile de intenție,
dacă este relevant; și
q) dispoziții care să asigure respectarea obligațiilor privind păstrarea
evidenței.

Obligațiile promotorului de proiect în cadrul contractului de proiect vor fi


valabile și executorii în conformitate cu legea aplicabilă contractului de
proiect. Subvenția va fi supusă acceptării Termenilor și condițiilor
standard pentru programele de granturi SEE / Norvegia operate de
operatorul fondului și condițiile speciale ale contractului de proiect.

3 Implementarea proiectelor
Toate dispozițiile și cerințele generale legate de implementarea proiectelor sunt
stabilite în Termenii și condițiile standard, publicate împreună cu aceste cereri
de propuneri și cu schema de subvenții mici. Dispoziții și cerințe specifice vor fi
stabilite în condițiile speciale pentru fiecare contract de proiect.

4 Fluxuri de plată

Asistența acordată se acordă drept rambursare a costurilor documentate


deja suportate în conformitate cu un plan de plată de acord.
Promotorul de proiect are posibilitatea de a solicita o plată în avans, în
conformitate cu cerințele programului. Plata în avans se plătește după semnarea
Contractului de proiect, în termen de o lună de la depunerea unei cereri de către
Promotorul de Proiect. Plățile ulterioare se plătesc după aprobarea rapoartelor
intermediare ale proiectului și în cel mult o lună de la data aprobării. Plata
finală, dacă este cazul, va fi plătită după aprobarea raportului final și în cel mult
o lună de la data aprobării.

5 Procedura de depunere a cererii

Vor fi acceptate numai cererile electronice transmise prin intermediul


portalului de cereri al operatorului de fond, în limba engleză. Formularul
de cerere trebuie să fie însoțit de atașamentele obligatorii enumerate în
anexa I la prezenta cerere de propuneri. Formularul de solicitare
electronică și șabloanele pentru anexele obligatorii sunt disponibile pe
site-ul web al Programului Operatorului Fondului
https://www.innovasjonnorge.no/roenergy Aplicațiile de proiect vor fi
transmise prin intermediul portalului de aplicații, care ar putea fi accesat
prin intermediul site-ului web menționat mai sus. Ghidul formularului de
cerere este disponibil și pe site-ul web al programului.

6 întrebări

Întrebările sau necesitățile suplimentare pentru clarificări vor fi transmise


în scris - în engleză - la adresa de e-mail a programului
RO.Energy@innovationnorway.no În mod normal, întrebările vor primi
răspuns în termen de 3-5 zile lucrătoare. O secțiune de întrebări
frecvente (FAQ) va fi publicată pe site-ul web al Programului operatorului
de fond pe baza întrebărilor primite de la potențiali solicitanți și parteneri.
Întrebările frecvente vor fi actualizate în mod regulat.

ANEXA I - Lista documentelor obligatorii


1. Rezultatele scontate ale implementării proiectului
2. Buget detaliat pe activități și proiecții financiare pentru proiect
3. Excel (șablonul care urmează să fie utilizat) pentru partea financiară a
analizei cost-beneficiu
4. Planul de rambursare
5. Planul de implementare a proiectului
6. Planul de achiziții
7. Scrisoarea de angajament
8. Plan de afaceri sau document de proiect
9. Proiect de acord de parteneriat (dacă este relevant)
10. CV-urile echipei de management a proiectului
11. Plan de comunicare (nu există un șablon disponibil) - Pregătiți în
conformitate cu Ghidul de comunicare maxim 3 pagini.
12. Declarație pe propria răspundere privind întreprindere în dificultate
(modelul care urmează să fie utilizat)
13. Declarație pe propria răspundere privind cazierul judiciar și fiscal al
solicitantului (și partenerului (partenerilor) - dacă este cazul) și ale
reprezentantului legal (model)
14. Certificate de înregistrare relevante și documente legale
a) Solicitanți - întreprinderi:
- certificatul de stare („certificat constatator”) eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului din România (care ar trebui să includă informații detaliate despre
starea actuală a întreprinderii).
b) Solicitanți - ONG-uri:
- hotărâre judecătorească pentru înființarea ONG;
- cel mai recent statut aprobat;
- hotărâre judecătorească privind ultima versiune a statutului (dacă este cazul).
c) Solicitanți - public:
- documente de încorporare care demonstrează că solicitantul este o autoritate
/ entitate publică din România, înregistrată în România.
d) Partneri:
- certificat de înregistrare (sau similar), eliberat de autoritatea competentă din
statul donator (Islanda, Liechtenstein sau Norvegia) / statul beneficiar;
- cel mai recent statut aprobat (sau similar), care dovedește că activitatea
principală a Partenerului este strâns legată de activitățile în care este propusă
contribuția sa.
15. Situațiile financiare anuale certificate ale solicitantului pentru 2018 și 2017
(română) - care poartă semnătura solicitantului (electronic sau scris) și numărul
de înregistrare al autorității fiscale (index). Ultimul bilanț pentru anul 2019,
aprobat și înregistrat la Autoritatea Națională Financiară.
16. Raportul anual al solicitantului pentru anul 2018 (care include informații
precum activitățile companiei și rezultatele obținute în 2018).

ANEXA II - Lecturi esențiale


Vă rugăm găsiți mai jos lista documentelor relevante pentru apelurile prezente și
sunt disponibile pe pagina web a Programului Operatorului Fondului
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway- granturi / opțiuni de
finanțare /
1. Termeni și condiții standard pentru programele de granturi SEE / Norvegia
operate de Fondul Operator Inovare Norvegia;
2. Criterii și metodologie de evaluare a proiectului;
3. Orientări privind problemele transversale și bune practici de afaceri;
4. Ghid de comunicare;
5. Ghidul formularului de cerere;
6. Ghid de conversie pentru emisii;
7. Glosar de termeni.

ANEXA III - Analiza cost-beneficiu - instrucțiuni de pregătire

Pentru a pregăti analiza cost-beneficiu (CBA), vă recomandăm să


consultați următoarele documente:
1. Manualul Comisiei Europene privind CBA („Ghid pentru analiza cost-
beneficiu a proiectelor de investiții”)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_gu
ide.pdf
2. Orientări privind aplicarea unor prevederi ale HG nr. 28/2008 privind
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de
elaborare a estimării generale a obiectivelor de investiții; Jurnalul Oficial
nr. 524 / 11.07.2008.

Rezultatele analizei cost-beneficiu sunt prezentate sintetic, în


următoarea structură:

1. Identificarea proiectului;
2. Definirea obiectivelor și indicatorilor;
3. Analiza financiară;
4. Analiza economică;
5. Analiza sensibilității și a riscurilor.

Clarificări privind modul de elaborare a analizei cost-beneficiu:

(1) Fluxurile de numerar din analizele de bază se mențin identice pe


întreaga perioadă de analiză, fluctuațiile potențiale fiind luate în
considerare în analiza de sensibilitate;
(2) Valoarea investiției inițiale nu poate fi actualizată, chiar dacă investiția
este realizată în mai mult de un an; sumele rezultate din operațiune (din
fluxul de numerar) se actualizează începând cu anul operațional 1, adică
primul an de la implementarea proiectului;
(3) Valoarea reziduală, dacă se consideră că este considerată, se
determină prin utilizarea metodei perpetuitate fără o rată de creștere sau
valoarea de lichidare a activului;

NOTĂ: Nerespectarea clarificărilor referitoare la modul de elaborare a


analizei cost-beneficiu duce la nenotarea analizei / analizelor relevante.

***

S-ar putea să vă placă și