Sunteți pe pagina 1din 23

TOPO ZENIT MDG SRL

INSTRUIRE PERIODICA
TEMA NR. 2

DECEMBER 7

TOPO ZENIT MDG SRL


Aprobat de: GIURGIU MIRCEA DUMITRU

1
TOPO ZENIT MDG SRL

Tema nr. 2
PENTRU ACCESAREA CONTINUTULUI VIDEO, VA RUGAM SA DESCARCATI MATERIALELE DE
INSTRUIRE DUPA SEMNARE, SI PARCURGEREA ACESTORA PE DISPOZITIVUL
DUMNEAVOASTRA!!!

1. Activitati de birou
• Lucrătorii care urmează să desfășoare activitati cu echipamente cu ecran
vizual vor fi încadrați și repartizați la posturile de lucru numai după
efectuarea examenelor medicale obligatorii prevăzute de reglementările în
vigoare ale Ministerului Sanatatii, inclusiv a examenului medical
oftalmologic
• Examenul medical se va realiza periodic, în conformitate cu prevederile HG
355/2007 și ori de câte ori lucrătorii acuză simptome vizuale sau generale
posibil a fi determinate de exercitarea profesiei si a lucrului la calculator.
• In cazul în care, la controlul medical oftalmologie se constată că nu pot fi
utilizați ochelari de corecție obișnuiți, lucrătorii vor fi dotați cu mijloace de
corecție speciale, adecvate sarcinii de muncă.
• Lucrătorii vor fi instruiți în utilizarea echipamentului cu ecran vizual înainte
de începerea activității și ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea
locurilorde muncă.
• Posturile de muncă trebuie concepute și amenajate astfel încât să permită
unor persoane diferite sa realizeze o gamă diversă de sarcini de muncă, intr-
un mod confortabil și eficace, la nivelul de performanță cerut.Timpul de
așteptare a răspunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauză în
activitatea lucrătorilor.

2
TOPO ZENIT MDG SRL

• Pentru a păstra o poziție de lucru confortabilă și pentru a evita reflexiile și


efectul de orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească
ecranul, oricare ar fi înălțimea ochilor deasupra planului de lucru.
• Înălțimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcții
de privire înclinată între 10 și 20 grade sub planul orizontal care trece la
nivelul ochilor.
• Înălțimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braț
și antebraț de minimum 90 grade.

• In poziție așezat, distanța dintre planul de lucru și suprafața de ședere


trebuie să fie cuprinsă între 200 și 160 mm.
• Ecranul, suportul de documentare si tastatura trebuie amplasate la distante
aproximativ egale.
• Videoterminalele vor fi astfel amplasate încât direcția de privire să fie
paralelă cu sursele de lumină (naturală și artificială).

3
TOPO ZENIT MDG SRL

• Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate intre șirurile de


corpuri de iluminat din încăperea de lucru.
• Video terminale le vor fi amplasate la distanță față de ferestre.
• In cazul în care videoterminalele sunt amplasate în încăperi în care se
desfășoară și alte activități, în apropierea ferestrelor vor fi amplasate
posturile de lucru ce nu necesită activități la ecran.
• Suprafețele vitrate nu trebuie să fie situate în fața sau în spatele
utilizatorului.

• Pentru asigurarea cerințelor de securitate și stabilitate, la locul de muncă trebuie:


➢ sa se reducă la minimum vibrațiile inerente sau transmise;
➢ sa se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;
➢ să fie posibilă reglarea înălțimii mesei Fără risc de coborâre bruscă și deci, de rănire;
➢ să nu se utilizeze obiecte improvizate-pentru fixarea echipamentului de calcul.
• Amenajarea posturilorde munca într-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se
asigure:

4
TOPO ZENIT MDG SRL

➢ accesul ușorși rapid al utilizatorului la locul lui de muncă;


➢ accesul ușor și rapid al personalului de întreținere la toate părțile
echipamentului, la pozițiile cablurilor și la prizele electrice, fără întreruperea
activității în desfașurare sau cu o întrerupere minimă.
➢ un spațiu de lucru care să răspundă nevoilor de spațiu personal, de
comunicare între indivizi și de intimitate.

• Conductorii electrici și cablurile trebuie să respecte următoarele condiții:


➢ sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol.
➢ să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale și previzibile
ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei neamenajeri aîncăperii;
➢ să asigure accesul ușoriarîntreținerea să se efectueze Fără întreruperea
activității; djcablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a
planului de lucru;
• Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejați împotriva
deteriorărilor mecanice.

2. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA


• Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele cu ecran vizual pe care nu le
cunosc și pentru care nu au instruirea necesară.
• Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuție va fi efectuată numai de către
personalul autorizat în acest scop.
• Se interzice personalului de deservire a echipamentelor cu ecran vizual să
intervină la tablourile electrice, prize, ștechere, cordoane de alimentare, etc.
• Se interzice îndepărtarea dispozitivelorde protecție ale echipamentele cu ecran
vizual.
• Se interzice efectuarea oricărei intervenții, în timpul funcționării, la
echipamentele cu ecran vizual.
• Funcționarea echipamentelor cu ecran vizual va fi permanent supravegheată
pentru a se putea interveni imediat ce se produce defecțiunea.

5
TOPO ZENIT MDG SRL

• Se interzice continuarea lucrului la echipamentele cu ecran vizual atunci când se


constată o defecțiune a acestora. Remedierea defecțiunilor se va realiza numai
de către personalul de întreținere autorizat
• Se interzice conectarea echipamentelor cu ecran vizual la prize defecte sau fără
legătură la pământ.
• La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot
conduce la incendii.
• In timpul funcționarii, capacul superior al imprimantelor va fi menținut închis,
deschiderea capacului pentru diverse reglaje se va realiza numai după
deconectarea acestora de la sursă. In timpul lucrului la videoterminale, se va
evita purtarea ochelarilor colorați.
• Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii.
• Utilizatorii echipamentelor prevăzute cu ecrane de vizualizare trebuie să
cunoască necesitatea și posibilitățile de reglarea a echipamentului și
mobilierului de lucru. Reglările se vor efectua în raport cu necesitățile sarcinii de
muncă, condițiile de mediu și cu caracteristicile antropofuncționale și
psihofiziologice individuale. Se vor regla în principal:
➢ luminozitatea ecranului, contrastul între caractere și Fond, poziția
ecranului (înălțime, orientare, înclinare);
➢ înălțimea și înclinarea suportului pentru documentare;
➢ înălțimea mesei de lucru (dacă este reglabilă);
➢ înălțimea suprafeței de ședere a scaunului, înclinarea și înălțimea
spătarului scaunului.

• Inainte de folosirea unui scaun, trebuie controlata starea lui, după care se
potrivește intr-o poziție stabila, evitandu-se așezarea pe marginea lui.
• Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista
pericolul de a se rasturna sau lovi alta persoana.
• Este interzisa mișcarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de
răsturnare pe spate.

6
TOPO ZENIT MDG SRL

• Este interzisa urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime.
Pentru aceasta operație, se recomada un taburet solid, un podium sau o scara
corespunzătoare.
• Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fisetelor sau ale dulapurilor
trebuie tinute inchise.
• Pentru a evita prinderea degetelor, atunci când se închid sertarele biroului sau ușile
caselor de bani, trebuie apucate bine mânerele.
• Este interzis sa se deschidă in același timp mai multe sertare din partea de sus a
unui clasor, deoarece, ele pot aluneca si, prin cadere, pot provoca accidente.

• Trebuie adus la cunoștința conducătorului locului de munca orice piesa de mobilier ale
cărei margini nu sunt netede sau sunt crapate, se mișca sau prezintă defectiuni.
• In sertare, trebuie aranjate obiectele taioase sau ascutite(creioane, cutite, lame, etc) in
compartimente separate.

7
TOPO ZENIT MDG SRL

8
TOPO ZENIT MDG SRL

3. AGRESIUNEA FIZICA SI VERBALA


CAPITOLUL I.
1. Riscurile de agresiune sunt:
• Violenta-verbala (insulte, amenințare orala) sau fizica (talharia, lovirea si
vatamarea integrității corporale sau a sanatatii, omorul, atac terorist, etc.)
• încercarea de pătrundere fortata sau frauduloasa a unor persoane la locul de
munca al lucratorului sau tulburarea desfășurării normale a activitatii;
• încercarea de sustragere de bunuri materiale, documente, etc.;
• huliganismul;
• hărțuire sexuala;
• discriminare pe baza de origine etnica, religie, orientare sexuala

2. Consecințele violentei: apariția unor situații stresante care produc


suprasolicitare psihica sau chiar vătămări corporale care produc incapacitate
temporara de munca, invaliditate sau deces
3. Lucratorii trebuie sa cunoască:
• locurile si punctele vulnerabile din punct de vedere al valorilor si bunurilor
deținute, a pătrunderii prin efracție;
• existenta si starea încuietorilor;
• existenta si funcționarea amenajărilor tehnice de paza, a sistemului de
alarmare împotriva efracției;
• existenta, starea si amplasarea surselor care ar putea produce pericole,
incendii, explozii, emana substanțe nocive, periculoase sau alte evenimente
grave.
4. Lucratorul trebuie sa cunoască care sunt atracțiile si valorile de la locul sau de
munca ce pot motiva un răufăcător sa-l faca victima.
5. Atracția devine mai importanta daca valorile sunt expuse in mod vizibil si sunt
ușor accesibile, iar caile de fuga nu sunt închise.
6. La începutul si terminarea programului, lucratorii trebuie să controleze daca
ferestrele sunt închise, iar acolo unde este cazul, daca grilajele de la usi sunt încuiate si
intacte, gratiile de la ferestre, vitrine sunt intacte si nu prezintă urme de forțare,

9
TOPO ZENIT MDG SRL

pereții, zidurile, acoperișul, etc. nu prezintă urme de spargeri, existenta bunurilor si


materialelor date in dotare.
7. Lucratorii trebuie sa înștiințeze de indata conducerea societății sau pe șefii
ierarhici superiori despre producerea oricărui eveniment in timpul serviciului si despre
masurile luate.
8. Lucratorii vor sesiza politia in legătură cu orice fapta de natura a prejudicia
prestigiul si/sau patrimoniul societății si sa dea concursul pentru îndeplinirea
misiunilor ce-i revin politiei si jandarmeriei.
9. Lucratorii trebuie să nu se certe si sa respecte principiul conform caruia -
solicitantul serviciului are întotdeauna dreptate, sa aiba inițiativa, sa nu faca
discriminări sau abuzuri verbale, sa nu fie influențați la locul de munca de problemele
personal.

10
TOPO ZENIT MDG SRL

CAPITOLUL II. Masuri de siguranța in caz de de agresiune

1. Se va aplica procedura atunci când angajatii, drept consecințe ale activitatii


profesionale, sunt obiectul următoarelor tipuri de comportament ale terților:

• Agresiune verbala

• Violenta fizica

2. Lucrătorii care intră în contact direct cu terțe persoane aflate pe teritoriul unității vor
respecta întocmai regulile instituite de societate cu privire la adoptarea unui
comportament corespunzător/adecvat în relația cu aceștia astfel încât să evite conflictele.

3. Actele de violență specifice pot fi imprevizibile, dar situațiile favorizante pot fi


prevăzute.

4. În cazul unei divergente și/ sau conversație în contradictoriu cu terțe persoane,


lucrătorii au obligația de a- și păstra calmul și de a încerca aplanarea situației cu scopul de a
evita agresiunile.

5. In aceste cazuri se va proceda astfel:

a) In primul rând, lucratorii vor aprecia daca cerințele clientului pot fi satisfăcute.

i. Daca cerințele pot fi satisfăcute i se vor explica clientului pașii următori,


ascultandu-l cu atentie atunci când e cazul si clarificandu-i-se aspectele neînțelese,
ținând cont de următoarele indicații:

• Transmiteți calm.

• Aratati-va disponibilitatea de a asculta si de a încerca sa rezolvați problema.

• Creați un climat pe care clientul sa-l perceapă ca fiind de colaborare.

• Lasati clientul sa vorbească fara a-l întrerupe, încercând sa identificați astfel o


soluție pentru cerințele acestuia.

• Transmiteți clientului ca este inteles si ca se cauta cea mai buna soluție.

• Astfel, clientul va fi mulțumit si incidentul evitat.

11
TOPO ZENIT MDG SRL

ii. Daca cerințele nu pot fi satisfăcute sau nu reușiți sa identificați o soluție:

• Comunicați clientului ca il veți pune in legătură cu un superior care l-ar putea


ajuta in gasirea unei soluții mulțumitoare.

• Atentionati/avertizati responsabilul/seful prin intermediul unui sistem de


comunicare stabilit anterior pentru astfel de situații - SMS, cuvinte cod, etc.

6. In orice caz, verificați întotdeauna daca soluția este complet satisfacatoare pentru
client. Sa va continua acordarea interesului pentru client. Daca cerința clientului nu poate fi
rezolvata de la început, i se va oferi o alternativa, incercandu-se o negociere cu clientul.

7. In fiecare dintre cele doua situații, daca la final rezolvarea a fost satisfacatoare, este
necesar sa va despartiti cordial de client, cerandu-va scuze pentru neplăcerile
create/aparute si multumindu-i pentru oportunitatea pe care v-a oferit-o de a imbunatati
serviciile.

8. Niciodată un trebuie subestimata posibila agresivitate a unui client. Toate


posibilitățile de agresiune trebuie tratate cu aceeași considerație si respectând indicațiile
anterioare.

9. Pentru prevenirea agresiunilor lucrătorii au obligația de a verifica câteva aspecte


după cum urmează:

a) vor controla accesul personalului în exteriorul și interiorul uniății după


închiderea acesteia;

b) vor verifica sistemului de blocare al ușilor

c) vor verifica dacă toate persoanele neautorizate au părăsit unitatea la


închiderea programului de lucru.

10. Pentru prevenirea agresiunilor lucrătorii vor comunica organelor de poliție orice
activitate suspectă din zona unității, activitate care poate fi interpretată ca fiind un pericol
real:

a) autovehicule parcate în zona uniății ai căror ocupanți staționează nejustificat și


au un caracter dubios;

12
TOPO ZENIT MDG SRL

b) persoane suspecte care nu își justifică prezenta în unitate în scopul


momentului prielnic declanșării unei eventuale infracțiuni;

11. În cazul unei agresiuni, tâlharii, amenințări în care persoana utilizează armament sau
alte mijloace similare, iar comportamentul psihic al acesteia oferă certitudinea unor acte
de agresiune, lucrătorii vor proceda întocmai cum va solicita agresorul păstrându-și calmul
și oferindu-i acestuia cele solicitate.

12. În cazul unei agresiuni, lucrătorii nu vor prelungi durata actului infracțional pentru a
evita astfel reacțiile imprevizibile ale agresorului.

13. În cazul unei agresiuni seva evita dialogul cu agresorul și nu seva încerca salvarea
bunurilor evitând astfel punerea în pericol a propriei vieți, și a colegilor.

14. Lucrătorii vor evita utilizarea mijloacelor individuale de protecție care de cele mai
multe ori sunt ineficiente și sporesc/determină reacții violente ale agresorului.

15. După comiterea unei agresiuni, lucrătorii nu vor urmări agresorii evitând astfel
reacțiile imprevizibile ale acestora. Urmărirea se va face doar prin observare pentru a
putea reține cât mai bine și cât mai multe detalii necesare ulterior pentru o eventuală
identificare.

16. Pentru comunicarea operativă a unei agresiuni se recomandă afișarea la loc vizibil,
lângă telefon, a numerelor de apel aparținând secției de poliție pe raza teritorială a unității.

17. Lucrătorul care a fost victimă unui act de violență sau martor al unui act de violență
nu va fi lăsat singurîn orele de după producerea incidentului.

18. Reprezentații conducerii unității au obligația de a se implica în susținerea fizică și


psihologică a lucrătorului care a fost victimă unui act de violență.

19. Reprezentații conducerii unității vor asigura informarea celorlalți lucrători cu privire
la incidententele care au implicat violență în muncă cu scopul de a se evita raspandirea
oricăror puncte de vedere.

ATENTIE!

Vătămările corporale violente vor fi comunicate Inspectoratului Teritorial de Munca ca si


evenimente conform prevederilor HG 1425/2006 cu modificările si completările ulterioare.

13
TOPO ZENIT MDG SRL

4. ALUNECAREA, CADEREA DE LA ACELASI NIVEL SAU MICA INALTIME


ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA:
1. Spatiile de lucru trebuie sa respecte cerintele minime de securitate si sanatate
in munca pentru "locul de munca" stabilite prin H.G. nr. 1091/2006 si vor fi marcate
cu indicatoare de semnalizare de securitate si/sau sanatate privind riscurile de
accidentare si/sau imbolnavire profesionala; se vor utiliza indicatoare de avertizare,
interdictie, obligativitate conform prescriptiilor si standardelor in vigoare si H.G. nr.
971/2006
2. Caile de acces la locurile de munca vor fi libere in permanenta, curate,
indepartandu-se imediat de pe pardoseala eventuale scurgeri de lichide.
3. Aprovizionarea cu materie primă si alte materiale se va face numai în
cantitatile strict necesare.
4. Echipamentele de munca vor fi exploatate si intretinute corespunzator de
personal calificat, în conformitate cu prevederile producatorului si cu respectarea
H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

RESPONSABILITATILE ANGAJATORILOR:
1. Cerinţele cuprinse în Directivele Europene (cum sunt cele referitoare la locul de
muncă, la semnalizarea de securitate, la echipamentul individual de protecţie şi la
Cadrul pentru securitate în muncă) sunt importante pentru prevenirea alunecării şi
împiedicării, şi includ:
a) Asigurarea, în măsură cât mai mare posibilă, a iluminatului natural suficient la
locurile de muncă, precum şi dotarea acestora cu mijloace de iluminat artificial
corespunzătoare protejării sănătăţii şi securităţii muncitorilor;
b) Măsuri pentru ca pardoselile de la locurile de muncă să fie fixe, stabile şi
nivelate, să nu prezinte protuberanţe, găuri sau pante şi să nu fie alunecoase;
c) Prevederea semnalizări de securitate şi sănătate, acolo unde pericolele nu pot
fi evitate sau reduse în măsură corespunzătoare prin măsuri preventive;
d) Prevederea de echipament individual de protecţie, adecvat riscurilor şi acolo
unde aceste riscuri nu pot fi evitate prin mijloace. Echipamentul trebuie să fie
confortabil şi bine întreţinut, şi totodată să nu contribuie la generarea altor riscuri;
e) Respectarea unui Cadru general de gestionare a securităţii şi sănătăţii,
cuprinzând: evaluarea şi prevenirea riscurilor; prioritate acordată măsurilor colective
de eliminare a riscurilor; asigurarea informării şi instruirii; consultarea cu angajaţii şi
coordonarea cu sub-contractanţii în privinţa securităţii în muncă.

14
TOPO ZENIT MDG SRL

2. Menţinerea unui mediu de lucru sănătos şi sigur nu constituie o


responsabilitate exclusivă a conducerii. La rândul lor. angajaţii au datoria de a
coopera şi de a se îngriji atât de propria lor securitate cât şi de cea a colegilor,
precum şi de a respecta instrucţiunile primite în cadrul instruirii. Fiecare angajat
trebuie încurajat să contribuie la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă.

PREVENIREA ACCIDENTELOR:
1. Alunecările se produc atunci când are loc un dezechilibru cauzat de o aderenţă prea
mică între piciorul persoanei şi suprafaţa pe care se merge. Cauzele alunecărilor şi
împiedicărilor:
a) Suprafeţe umede sau uleioase;
b) Răsturnări accidentale de lichide;
c) Accidente meteorologice;
d) Covoare şi mochete desprinse, nefixate;
e) Podele sau alte suprafeţe de mers tocite

2. Împiedicările. Lovirea unui obiect, pierderea echilibrului şi căderea. Cauze comune:


a) -Obstrucţionarea vederii;
b) -Iluminat slab:
c) -Dezordine înjur;
d) -Mochetă cu denivelări;
e) -Cabluri neacoperite;
f) -Sertare deschise;
g) -Suprafeţe de mers cu denivelări (scări, praguri);

3. Pericole de împiedicare: Atenţie la gurile de scurgere fara capac sau care nu sunt la
acelaşi nivel cu pavimentul şi la denivelările din paviment: Atenţie la praguri

4. Căderi; Pierderea echilibrului şi căderea la pământ. Există trei tipuri de căderi:


a) Căderi la acelaşi nivel. Alunecarea sau împiedicarea survin imediat înaintea căderii pe
podea sau pe suprafaţa de deplasare
b) Căderi de la înălţime: Căderi de pe platforme, rampe, trepte sau scări.
c) Sărituri la un nivel inferior - Un salt intenţionat de la un nivel la altul - Angajatul sare
de pe o scară, o rampă, un echipament.

15
TOPO ZENIT MDG SRL

BUNELE PRACTICI DE LUCRU:


1. Acolo unde este posibil, obiectivul trebuie să fie eliminarea riscului la sursă (de
exemplu, nivelarea pardoselilor care prezintă denivelări). în ordinea priorităţilor,
următoarea opţiune preferată este substituirea (de exemplu utilizarea unei metode
alternative de curăţare a pardoselii), urmată de separare (de exemplu, folosirea unor
bariere care să-i ţină pe lucrători la distanţă de pardoselile umede). Ultima măsură
de prevenire este protecţia (de exemplu, purtarea de încălţăminte cu talpă
antiderapantă). Utilizarea echipamentului individual de protecţie trebuie să
reprezinte ultima opţiune, după ce au fost epuizate toate celelalte măsuri
organizatorice şi tehnice. Adeseori, pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de
alunecare şi împiedicare, pot fi găsite măsuri simple, dar eficiente.
2. Acţiunile de prevenire ce pot fi luate în considerare includ următoarele:
3. Este interzisa deplasarea in zone care nu sunt conforme pentru deplasarea
pietonala, care pot pune in pericol integritatea fizica a acestuia.
4. Este interzisa escaladarea scarilor, elementelor de mobilier, sarituri peste
cabluri care pot cauza impiedicarea, deplasarea pe suprafete umede.
5. In cazul in care angajatul nu isi poate efectua sarcinile de serviciu datorita
pericolelor de cadere de la acelasi nivel, alunecare sau impiedicare, trebuie sa anunte
superiorul ierarhic si beneficiarul pentru inlaturarea pericolelor.

5. ACTIVITATI DESFASURATE IN REGIM DE TELEMUNCA

Telemunca poate fi definită ca utilizarea tehnologiilor informaționale și de


comunicare (TIC) – cum ar fi smartphone-uri, tablete, laptopuri și computere desktop –
în scopul de a lucra în afara sediului angajatorului. Acest articol se concentrează pe
telemunca de la domiciliu (sau lucrul de acasă folosind ICT)
În ultimii ani, telemunca de la domiciliu a crescut. Acest lucru se datorează cu siguranță
progreselor TIC care au avut loc în ultimii ani și, probabil, datorită unora dintre
avantajele asociate telemuncii (menționate mai jos). Poate fi explicat probabil și printr-o
reducere a unora dintre factorii care împiedicau adoptarea schemelor de telemunca în
companii, cum ar fi rezistența managerială și atitudinea negativa față de idea de a lucre
de acasar. Urgența de sănătate publică COVID-19 a determinat mulți lucrători să lucreze
de acasă pentru prima dată, iar mulți dintre aceștia au ales să o facă mai sistematic.
Avantajele lucratorilor prin activitatea de telemuncă sunt urmatoarele:

16
TOPO ZENIT MDG SRL

• un echilibru adecvat intre muncă si timpul privat;


• posibilitatea de a lucra, în ciuda mobilității reduse din cauza bolii sau a dizabilității;
• reducerea timpului și a costurilor de transfer (și a stresului și a oboselii legate de
transport)
• programări flexibile și mai multă latitudine decizională pentru a gestiona timpul de
lucru;
• posibilă creștere a autonomiei la locul de muncă;
Totodată avem si un număr de dezavantaje care au impact asupra productivității si a vieții
private a angajațiilor:
• dificultatea de a separa munca remunerată de viața privată;
• izolarea și lipsa accesului la schimbul de informații formale și informale care are loc
într-un loc fix de muncă;
• schimbări în natura relațiilor de muncă sociale (colegi, management) din cauza
distanței;
• ore lungi de lucru (programele flexibile pot deveni un dezavantaj dacă lucrătorul nu
impune limite de timp)
• executarea muncii în afara orelor de lucru obișnuite (în timpul liber)
• fiind confruntat cu probleme singur, fără sprijin adecvat (cu stresul asociat)
• dezvoltarea tulburărilor musculo-scheletice dacă aspectele ergonomice legate de
munca TIC nu sunt gestionate corect (postură, stații de lucru inadecvate
computerizate etc.)
* Sursa: osha.europa.eu
Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a
telesalariatului:
• să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau
echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care
părțile convin altfel;
• să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția
cazului în care părțile convin altfel;
• să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și
adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de
informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de
telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la
schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui
nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.
Telesalariatul trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și
instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
17
TOPO ZENIT MDG SRL

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici
alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă. în acest sens telesalariatul trebuie:
• să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la
condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și să îi permită
acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării
măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din
contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
• să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care
desfășoară activitatea de telemuncă;
• să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea
și sănătatea sa;
• să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile
lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr.
319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele
contractului individual de muncă;
• să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la
rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.
• să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și superiorului direct
accidentele suferite de propria persoană.
În scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor, salariații care lucrează la
domiciliu trebuie să respecte următoarele reguli de securitate și sănătate:
• Instalațiile (inclusiv prizele) electrice și alte dotări ce aparțin salariatului sunt în
responsabilitatea acestuia și trebuie să fie în permanență în stare bună de
funcționare.
• Legăturile la pământ și instalațiile electrice, cablurile de alimentare, prizele,
întrerupătoarele etc. trebuie verificate zilnic vizual și periodic de către persoanele
autorizate.
• Este interzisă utilizarea instalațiilor electrice cu defecte sau improvizații.
• Nu executați lucrări pentru remedierea unor defecțiuni la echipamentele electrice,
lucrări care, pe lângă faptul că necesită cunoștințe de specialitate, nu intră în
atribuțiile dumneavoastră.
• Lucrările la instalațiile electrice se realizează de către persoane autorizate
(electricieni).
• Asigurați-vă că echipamentul electric este oprit înainte de a fi verificat.
• Verificați vizual cablurile care se conectează la prize de la echipamentele electrice
puse la dispoziție de către angajator, să nu fie deteriorate. în cazul în care sunt
18
TOPO ZENIT MDG SRL

deteriorate, NU LE UTILIZAȚI și comunicați imediat managerului direct pentru a fi


remediate sau înlocuite.
• Verificați prizele daca sunt corect cablate și întreținute.
• Reparați echipamentele electrice care vă aparțin și care vă pot vătăma în timpul
muncii la domiciliu. Prin reparare se înțelege luarea tuturor măsurilor prin personal
calificat, instruit și autorizat, în vederea remedierii tuturor pericolelor generatoare
de posibile accidente. NU INTERVENIȚI LA INSTALAȚIILE ELECTRICE! PERICOL DE
ELECTROCUTARE! PERICOL DE DECES!
• Nu îndepărtați dispozitivele de protecție ale echipamentelor de muncă.
• Verificați cablurile electrice să nu traverseze căile de acces, feriți-le din drum, pentru
a preveni accidentele.
PERICOL DE ÎMPIEDICARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!
• Suprefețele căilor de circulație trebuie să fie netede și nealunecoase.
• La exploatarea instalaților și echipamentelor de gaze naturale respectați
instrucțiunile de utilizare a acestora și apelați la specialiști în cazul modificărilor la
instalațiile interioare de utilizare a gazelor naturale.
• Fiți atenți la modul de aprindere a arzătoarelor, astfel încât să nu genereze acumulări
de gaze.
• Efectuați verificări și revizii periodice la instalațiile de gaz. Potrivit prevederilor
legale, verificarea se efectuează obligatoriu o dată la doi ani, iar revizia o dată la zece
ani de către firme specializate.
• Verificați și curățati coșurile de fum de două ori pe an, obligatoriu înaintea sezonului
rece.
• Nu lăsați focul nesupravegheat. Nu obturați canalul de fum. Nu folosiți improvizații.
• Apelați imediat numerele de urgență atunci când sesizați miros specific.
• În cazul în care simțiți miros de gaz respectați următorii pași:
1.
1. Nu intrați în panică!
2. Nu deschideți întrerupătoarele electrice și evitați folosirea telefoanelor
mobile!
3. Deschideți ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperilor!
4. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
5. Evacuați imediat încăperea sau clădirea!
6. închideți robinetul de gaz situat la intrarea în imobil!
7. Apelați imediat, din exteriorul clădirii, numerele de urgență!
Atunci când se lucrează cu monitoare este important pentru lucrătorii la domiciliu să-și
regleze biroul de lucru într o poziție ergonomică și să ia pauze de lucru. Monitoarele
19
TOPO ZENIT MDG SRL

trebuie să fie plasate într-o poziție în care iluminatul nu va cauza reflexiile de pe ecran. De
asemenea, este important pentru telesalariați să privească ecranul într-un mod confortabil,
să ajusteze gradul de iluminare al ecranului și să păstreze o distanță corespunzătoare față
de acesta. Pentru a preveni oboseala oculară, durerile de cap și amețeala alternați
activitățile, clipiți cât mai des și efectuați gimnastică ocular sau masaj ocular.
Amintiți-vă să schimbați poziția în mod regulat și să faceți mișcare. Aceasta poate contribui
la reducerea oboselii și previne durerile de mâini, încheieturi, brațe, gât, umeri sau spate.
Dacă simțiți discomfort la nivelul degetelor,încheieturii mâinii sau a cotului, luați imediat o
pauză. Pentru a preveni aceste situații utilizați în mod correct mouse-ul și tastatura.
Adoptați o poziție corectă la birou și alternați lucrul la calculator cu activitățile ce presupun
mișcare. Efectuați exerciții fizice de relaxare.
Atunci când stați pe scaun, în fața colculatorului, nu adoptați poziții care ar putea conduce
la dezechilibrare și cădere precum și balansul pe acestea. Este interzisă urcarea pe scaunul
prevăzut cu roți pentru a lua/pune obiecte aflate la înălțime.
Telesalariatul va asigura întrebuințarea în mod corect a echipamentelor tehnice, conform
instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, se va asigura ca foloșeste inclusiv
instalații electrice în stare foarte bună de funcționare.
Telesalariatul se obligă să nu mai desfășoare activitatea dacă echipamentele tehnice
prezintă defecțiuni și nesiguranță în exploatare, acestea fiind returnate angajatorului.
Este recomandat să luați o pauză de 10 minute la fiecare 90 de minute de lucru pentru
activitățile nesolicitante la videoterminal.
Dacă există suprasolicitare, se recomandă să se ia o pauză de 5 minute la fiecare 60 min.
In funcție de conținutul activității la ecranul de vizualizare (videoterminal), frecvența
pauzelor poate fi redusă, dar nu mai puțin de o pauză la fiecare două ore de lucru.
Pentru a preveni oboseala mentală și stresul nu vă izolați, păstrați comunicarea cu cei din
jur. Mențineți contactul periodic pe parcursul zilei de lucru cu colegii dumneavoastră de
muncă. Aranjați-vă în ordine prioritățile și nu vă axați pe lucruri neimportante asupra
cărora nu aveți control. Organizați-vă timpul astfel încât să fiți gata de cu proiectele la timp.
Postul de lucru nu este locul în care se ia masa.
Pauzele nu trebuie petrecute la postul de lucru, telesalariatul trebuie să se ridice, să se
miște, să execute mici exerciții de relaxare a musculaturii solicitate prin activitate. O serie
de exerciții pentru reducerea tensiunii musculare și a solicitării oculare pot fi realizate și la
postul de lucru.
Activitățile care sunt eligibile conform criteriilor stabilite în contractul de muncă se pot
desfășura la "locuința" angajatului în conformitate cu cerințele incluse în fișa postului.

20
TOPO ZENIT MDG SRL

Spațiul de lucru de la locuința angajatului trebuie să fie păstrat curat, fără obstacole de-a
lungul căilor de acces și, de asemenea, să nu prezinte condiții periculoase (incusiv
depozitare materiale periculoase).
Suplimentar, mobilierul de lucru, scaunele și iluminatul corespunzător sunt condiții de
ergonomie care trebuie să permită un mediu de lucru sănătos. Este recomandat ca spațiul
de la locuința angajatului destinat desfășurării activităților profesionale să fie delimitat de
încăperile folosite de alți membri ai familiei angajatului.
Angajatorul, reprezentat prin superiorul ierarhic, poate refuza unui angajat posibilitatea de
a presta activitate temporară de la locuință, sau poate înceta/rezilia un acord de acest fel,
în cazul în care apreciază că spațiul destinat acestui scop prezintă condiții nesigure sau
neadecvate desfășurării activității normale de lucru.
Toate aceste cerințe trebuie îndeplinite anterior înrolării și menținute ulterior pe întreaga
durată a programului pentru care s-a încheiat actul adițional.
Orice modificare a condițiilor de siguranță agreate inițial sau imposibilitatea menținerii
acestora trebuie imediat comunicată de către Angajat către Angajator.
Angajatorul își rezervă dreptul de a inspecta/verifica mediul de lucru de la locuința
angajatului direct sau prin intermediul evaluatorilor de risc certificați. Astfel de vizite vor fi
stabilite în prealabil cu angajatul, în acord cu CIM.
Telesalariatul trebuie să:
• păstreze locul de muncă (agreat) bine organizat, curat și lipsit de pericole, întocmai
ca spațiul de la punctul de lucru unde este repartizat, cu scopul prevenirii/
înlăturării/ minimizării riscurilor de accidentare;
• notifice imediat superiorul cu privire la orice modificare apărută în menținerea
condițiilor de siguranță agreate în prealabil;
• respecte programul de lucru și să efectueze numai sarcini de muncă așa cum sunt
prevăzute în fișa de post și actul adițional încheiat în acest sens;
• nu procedeze la efectuarea de improvizații, reparații sau alte intervenții neautorizate
asupra mediului și echipamentelor de lucru;
• nu desfășoare activitatea într-un alt spațiu de lucru decât cel agreat în raport cu
programul de lucru;
• raporteze orice incident legat de sarcina de muncă imediat și în mod obligatoriu
conform procedurilor interne.
Toți angajații eligibili care desfășoară activități de telemuncă trebuie să respecte în
totalitate setul de reglementari interne ale companiei și, adițional, cerințele prezentei
Instrucțiuni.
Incidentele produse în timpul programului de lucru, care intră în responsabilitatea
telesalarituIui sunt:
21
TOPO ZENIT MDG SRL

• cele produse ca urmare a nerespectării cerințelor SSM;


• cele produse în afara spațiului declarat ca spațiu de lucru și a zonei de utilități
(toaleta);
• cele produse ca urmare a desfășurării altor activități decât cele stabilite prin fișa
postului și CIM;
• cele produse ca urmare a părăsirii neaprobate de către superiorul ierarhic a locuinței.
ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI ACCIDENT LA DOMICILIU DATORAT ACTIVITĂȚILOR CASNICE,
ACESTA NU VA FI ÎNCADRAT CA ACCIDENT DE MUNCĂ.
Orice vătămare dobândită ca urmare a desfășurării activității profesionale trebuie
comunicată imediat superiorului ierarhic.

22
TOPO ZENIT MDG SRL

PENTRU ACCESAREA CONTINUTULUI VIDEO, VA RUGAM SA DESCARCATI


MATERIALELE DE INSTRUIRE DUPA SEMNARE SI PARCURGEREA ACESTORA PE
DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRA!!!

23