Sunteți pe pagina 1din 15

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA

Elaborata/ Revizuita de: HS TEHNIC CONCEPT SRL

Avizata de:

Semnatura:

Data aprobarii:

Aplicabila incepand cu data de:

Documentul este proprietatea


Modificarea, difuzarea, multiplicarea documentului, integral sau partial, este
interzisa fara acordul managementului.

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 1. SCOP

1.1 Aceste instrucţiuni pentru instruire la locul de munca au ca scop formarea unei imagini
de ansamblu asupra modului de instruire la locul de munca pentru personalul societatii
şi are drept scop aprofundarea cunoştinţelor de prevenire şi protecţie a securităţii şi
sănătăţii în muncă.

CAPITOLUL 2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Instructiunile proprii pentru instruirea la locul de munca sunt incluse in tematica
intocmita de Serviciul extern de prevenire si protectie si aprobata de reprezentantul legal al
societatii, tematica in baza careia se realizeaza instruirea la locul de munca.

2.2 Cunoaşterea prezentelor instrucţiuni proprii de SSM este obligatorie pentru întregul
personal al societatii.

2.3 Aplicarea prezentelor instructiuni se va face de catre intregul personal al societatii .

CAPITOLUL 3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii:
➢ Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului
precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau
in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indifferent de natura juridical a contractului in
baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca
de cel putin trei zile, invaliditate sau deces;
➢ Boala profesionala- afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau
unei profesiuni, cauzate de factorii npocivi, fizici, chimici sau biologi ci; caracterisici
locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului in procesul muncii;
➢ Echipament individual de protectie- totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
➢ Echipament de munca- masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele
si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii ;
➢ Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă
executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în
condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii
unei leziuni sau afectări a sănătăţii;
➢ Lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii,
elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi
la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice ;
➢ Angajator - persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă ori de serviciu
cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii;
➢ Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la
care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii
➢ Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi
lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;
➢ Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop
asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii,
integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la
procesul de muncă;

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1Legislatie:

➢ Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;


➢ Hotararea de Guvern nr. 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, actualizata;
➢ Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 (R1), privind circulaţia pe drumurile publice,
actualizata;
➢ Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de munca;
➢ Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;
➢ Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;
➢ Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de munca;
➢ Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
➢ Hotărâre nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

CAPITOLUL 5. RESPONSABILITATI

5.1 Conducator loc de munca


Instruieste personalul de la locul de munca si verifica aplicarea prezentelor instructiuni

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 6. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE APLICARE A POLITICII/
DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE

Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv generală şi are ca scop prezentarea
riscurilor pentru securitate si sănătate în muncă precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi
protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit.a din legea
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, lucrătorilor detaşaţi, delegaţi, lucrător pus la dispoziţie de
către un agent temporar de muncă, inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii
şi/sau unităţii.
Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă sau daca
institutia nu are persoana abilitata pentru a executa activitati in domeniul SSM, conform HG 1425/2006
ART.14 , se va apela la serviciu extern si se va consemna in Contractul de Prestari Servicii incheiat si
se va face în grupuri de maximum 20 persoane
Fişa de instruire se păstrează la conducătorul locului de muncă
Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă precum
şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei
funcţii exercitate, si va fi de 1 orA
Instruirea la locul de muncă se va face pe baza tematicilor întocmite de lucratorul desemnat şi
păstrate la persoana ce efectuează instruirea
Instruirea la locul de muncă va cuprinde :
a. informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru
b. prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru
c. măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
d. prevederi ale reglemetărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale
locului de muncă şi /sau postului de lucru
e. demonstraţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de
alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor
Admiterea definitivă a lucrătorului instruit se va face numai după verificarea cunoştinţelor de
către şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire
individuală..
În cadrul societatii, în conformitate cu prevederile art. 83-89, din Normele metodologice pentru
aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, instruirea la locul de munca:
➢ Se va desfăşura la sediul angajatorului sau in regim online/ asistata de calculator;
➢ Durata instruirii va fi de 1 ora.

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
6.1. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ

In conformitate cu prevederile CAP. III, Secţiunea 1 din Legea securităţii şi sănătăţii în


muncă Nr. 319/2006, Obligaţiile generale ale angajatorilor sunt:
Art 6. (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele
legate de munca.
Art 6. (2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilităţile sale în acest domeniu.
Art 6. (3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere
principiului responsabilităţii angajatorului.
Art 7. (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în munca.
Art 7. (2) Angajatorul are obligaţia sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând
seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.
Art 7. (3) Angajatorul are obligaţia sa implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza
următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca şi de producţie, în vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra
sănătăţii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin
periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindă tehnologiile, organizarea
muncii, condiţiile de munca, relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă fata de măsurile de protecţie
individuală;
i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
Art 7. (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor
din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de munca, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea
locurilor de munca;
b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum
şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator sa asigure îmbunătăţirea
nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi sa fie integrate în ansamblul
activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
c) sa ia în considerare capacitatile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
munca, atunci când îi încredinţează sarcini;
d) sa asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu
lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de munca;

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
e) sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul sa fie
permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit instrucţiunile adecvate.
Art 7. (5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de munca
isi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au
următoarele obligaţii:
a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în
munca, luând în considerare natura activităţilor;
b) sa isi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor
profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) sa informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.
Art 7. (6) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în munca nu trebuie sa comporte în nicio
situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.

In conformitate cu prevederile CAP. III, Secţiunea a-4-a din Legea securităţii şi sănătăţii
în muncă Nr. 319/2006, alte obligaţii ale angajatorilor sunt:
Art 12. (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) sa realizeze şi sa fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în
munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
b) sa decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului
de protecţie care trebuie utilizat;
c) sa ţină evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de
3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum
şi a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);
d) sa elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale
rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucrătorii săi.
Art 13. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:
a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de
muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale
în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare,
organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător
condiţiilor de muncă specifice unităţii;
c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor
şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă
sau prin servicii externe;
g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum
ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care
aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie
necesare;

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia
specifică;
j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să
asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e);
l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a
substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul
controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control
şi al cercetării evenimentelor;
o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în
afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa
accidentaţilor şi a altor persoane;
q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
r) să asigure echipamente individuale de protecţie;
s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al
pierderii calităţilor de protecţie.

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
6.2.PROGRAM DE INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA

INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ


Art. 90-94 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 din 11.10.2006 , aprobată de H.G. nr.
1425/2006 și modificată prin H.G. nr. 955/2010, H.G. 1242/2011 și H.G. nr. 767/2016.

EXTRAS HG 1425 Actualizat


Art. 90. (1) Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv -generală şi are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de
prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
(2) Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83, inclusiv la schimbarea
locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii.
Art. 91. (1) Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în
grupe de maximum 20 de persoane.
Art. 92. (1) Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în
muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă,
post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de muncă se stabileşte de către angajator, împreună cu:

a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau


b) lucrătorul desemnat; sau
c) serviciul intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
Art. 93. (1) Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către
angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul
desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator,
tematici care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
(2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele:

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale
locului de muncă şi/sau postului de lucru;
e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţ ie, a mijloacelor de alarmare,
intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
Art. 94. Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după
verificarea cunoştinţelor de căte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează
în fişa de instruire individuală.

PROGRAM DE INSTRUIRE PRIVIND


INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ
Conform Art. 88 din H.G. 1425/2006, modificată prin
H.G. nr. 955/2010, H.G. 1242/2011 și H.G. nr. 767/2016.

1. Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv -generală şi are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de
prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de l ucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
2. Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor,
inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii
şi/sau al unităţii.
3. Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul
locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane.
4. Fişa de instruire individuală privind securitatea şi
sănătatea în muncă se păstrează la locul de muncă de către
conducătorul locului de muncă.
5. Conducătorul locului de muncă are obligația să atașeze o
copie a fișei de aptitudine în termen, completată și eliberată de către medicul de medicina muncii în
urma examenului medical la angajare.
6. Durata instruirii la locul de muncă va fi de 4 ore pentru toți lucrătorii din societate.
7. Instruirea la locul de muncă se efectuaează pe baza programului de instruire -
testare/tematicilor întocmite de către serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către
angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
8. Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel putin următoarele:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de mu ncă şi/sau postul de lucru;
c) la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale
locului de muncă şi/sau postului de lucru;

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare,
intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
9. Admiterea la lucru şi începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către
angajatul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui
care a făcut instruirea la locul de muncă şi se consemnează în fişa d e instruire individuală privind
securitatea şi sănătatea în muncă, atât verificare cât şi admitere la lucru.

MATERIALUL PREZENTAT ÎN CADRUL TEMATICII DE


INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
PERSONALUL SOCIETATII
Durata instruirii la locul de muncă va fi de 1 ora

10. În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 20 din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
nr.319/2006 şi prevederilor art. 90-94, din Normele Metodologice de Aplicarea a Prevederilor Legii
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 1425/2006 c.m.u., se vor expune
urmatoarele probleme:
PREVEDERE LEGALĂ CONFORM ART. 93, ALIN. (2) DIN H.G. 1425/2006, modificată prin
H.G. nr. 955/2010, H.G. 1242/2011 și H.G. nr. 767/2016.
➢ Informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnavire profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru:
● Fişa de evaluare a locului de muncă;
● Planul de prevenire şi protecţie pentru locul de munca

➢ Prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru:
● Reguli de bună practică aplicabile locului de muncă;
● Instrucţiuni de lucru aplicabile locului de muncă;
● Instrucţiuni proprii de S.S.M. aplicabile locului de muncă.

➢ Măsuri la nivelul locului de muncă privind acordarea primului ajutor, stingerea


incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent:
• Măsuri de acordare prim ajutor;
• Măsuri de stingere incendii;
• Măsuri de evacuare a personalului;
• Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;

➢ Demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectiv ă o va desfăsura şi


exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor
de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii:
• Prezentare loc de muncă şi utilizare echipamente de muncă;
• Prezentare mod corect de lucru;
• Utilizarea E.I.P. / trusă de acordare prim ajutor;
• Mod de utilizare a stingătoarelor;
• Prezentare plan de evacuare în caz de urgenţă.

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
PREVEDERE LEGALĂ CONFORM TIMPUL
ART. 93, ALIN. (2) DIN MATERIALUL PREZENTAT ACORDAT
H.G. 1425/2006 C.M.U. INSTRUIRE LA LOCUL DE (MINUTE)
MUNCA

Informaţii privind riscurile de Fişa de evaluare a locului de muncă


5
accidentare şi îmbolnavire
profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru. Fişa de măsuri propuse a locului de
2.5
muncă

Gradul de risc al locului de muncă 2.5

Concluziile evaluării locului de muncă 2.5

Planul de prevenire şi protecţie 5

Prevederile instrucţiunilor proprii Reguli de bună practică specifice


5
elaborate pentru locul de muncă şi/sau locului de muncă
postul de lucru.
Instrucţiuni proprii de S.S.M. aplicabile
5
locului de muncă

Măsuri la nivelul locului de muncă Măsuri de acordare prim ajutor


4
privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea
lucratorilor, precum şi în cazul Măsuri de stingere incendii 2.5
pericolului grav şi iminent. Măsuri de evacuare a personalului
2.5

Plan de acţiune în caz de pericol grav şi


iminenet 4

Demonstraţii practice privind Prezentare loc de muncă şi utilizare


5
activitatea pe care persoana respectivă echipamente de muncă
o va desfăsura şi exerciţii practice
privind utilizarea Prezentare mod corect de lucru 5
echipamentului individual de Utilizarea E.I.P. / trusă de acordare prim
protecţie, a mijloacelor de alarmare, 5
ajutor
intervenţie, evacuare şi de prim ajutor,
aspecte care sunt obligatorii. Mod de utilizare a stingătoarelor 2.5

Prezentare plan de evacuare în caz de


2.5
urgenţă

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
6.3. OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ
In conformitate cu prevederile CAP. IV, din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Nr.
319/2006, obligaţiile lucrătorilor sunt:
Art 22. - Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea
sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate
de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art 23. – (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor de mai sus, lucrătorii au următoarele
obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor
tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

6.4. ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ


APLICABILE ÎN cadrul societatii.

În domeniul de activitate al societatii principalele cerinţe legale în domeniul securităţii şi sănătăţii


în muncă sunt reglementate de următoarele acte normative:
• Constituţia României, republicată;
• Codul muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 1091/2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
• H.G. nr. 1146/2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor de muncă;

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
• H.G. nr. 1048/2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
• H.G. nr. 1051 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a
maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare”;
• H.G. nr. 971/2006 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
• H.G. nr. 1028/2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
• H.G. nr. 1092/2006 privind Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici la locul de muncă;
• H.G. nr. 355/2007 privind Supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificarile si completările
ulterioare;
• Legea nr. 202/2002 privind Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Protecţia maternităţii la locurile de muncă, reglementată de Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003,
aprobată prin Legea nr. 25/2004;
• Primul ajutor la locul accidentului – editată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru protecţia muncii;
• Registrul unic de control, aprobat prin Legea nr. 252/2003;
• Legea nr. 346/2002 privind Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 19/2000 privind Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobat
prin, cu completările şi modificările ulterioare;
• Legea nr. 108/1999 privind Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată.

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 7. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ.

1. Procedura instruirii lucrătorilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca


se va stabili în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă: „Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare
lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniu l SSM, în special sub
formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului”.
2. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM la nivelul societăţii se efectuează în timpul
programului de lucru.
3. Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la pct. (1) este considerată timp de
muncă.
4. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.
5. La instruire personalului în domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de
instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme,
diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.
6. Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.
7. Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în fişa de instruire
individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
8. Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat
după verificarea instruirii.
9. După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul
instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea .
10. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va
fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medicul de medicină a
muncii în urma examenului medical la angajare.
11. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe
bază de contract de prestări de servicii în societate, angajatorul va asigura instruirea
privind activităţile specifice societăţii, riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul societăţii, în general.
12. Instruirea prevăzută la alin. (1) se consemnează în fişa de instruire colectivă.
13. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se va
păstra de către angajator şi un exemplar de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în
cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
14. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei
SSM (inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă) vor fi insoţiţi
de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instructaj.

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0
CAPITOLUL 8. INREGISTRARI (anexe, formulare)

Cod: SSM 2.0


Editia 1
Revizia 0