Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE POST: Administrator de pensiune COR 512113

Numele angajatului
Proiect / DEPARTAMENT: Management administrativ. Aprovizionare-Investiții
Număr proiect/nume companie: Pensiunea ”Favorit”
Poziția: Administrator de pensiune COR 512113

Relații interne Coordonează Personalul de serviciu


Este Directorului Administrativ
subordonat
Cooperare șefii departamentelor financiar-contabil, de marketing,
juridic și de aprovizionare
Relații externe Cu clienții, furnizorii, autoritățile locale, agenții de turism,
bănci, administrație și ordine publică
Obligații de Raportare Lunară în documentele pensiunii și trimestrială în
periodică documentele trimise Inspectoratului Fiscal
Ținută și Respectarea programului de lucru , ținută decentă ,
atitudine amabilitate, loialitate, munca în echipă, comunicare
eficientă, confidențialitate, păstrarea secretului de serviciu
Statutul de “Secret Documente Parteneri, Baze de date, Proceduri etc.
de serviciu – conform
cu prevederile legale ]n

vigoare

Responsabilități și sarcini:
 Coordonarea întregii activități a pensiunii;
 Optimizarea permanentă a serviciilor hoteliere oferite, astfel încât să fie respectate
standardele calitative asumate;
 Monitorizarea cheltuielilor și respectarea bugetului alocat;
 Verificarea gestionării fondurilor financiare ale pensiunii și a întocmirii corecte a
documentelor financiare;
 Comunicarea eficientă la locul de muncă;
 Gestionarea informațiilor cu ajutorul calculatorul;
 Munca în echipa multidisplinară;
 Selectarea personalului necesar bunei desfășurări a activității pensiunii;
 Stabilirea sarcinilor fiecărui membru al echipei consistente;
 Stabilirea obiectivelor pensiunii și a rolului fiecărui membru în realizarea acestora;
 Asigurarea respectării regulilor de conduită și instruirea personalului;
 Supravegherea activității de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare;
 Efectuarea procedurilor specifice de cazare și alimentație;
 Organizarea serviciilor de servire a mesei;
 Organizarea sistemului de securitate al pensiunii;
 Urmărirea aplicării NPM (Norme de protecție a muncii);
 Respectarea regulamentului de ordine interioară al pensiunii;
 Organizarea și amenajarea spațiilor de cazare și anexele pensiunii;
 Urmărirea menținerii unei ambianțe plăcute în cadrul pensiunii;
 Coordonarea activității turiștilor prin realizarea unui program turistic;
 Oferirea informațiilor specifice obiectivului vizitat;
 Coordonarea organizării evenimentelor speciale și festive;
 Încheierea contractelor cu clienții;
 Analizarea și rezolvarea reclamațiilor clienților;
 Urmărirea soluționării eficiente a solicitărilor clienților;
 Stabilirea unor relații optime cu clienții, pentru rezolvarea în timp util și în bune condiții
a tuturor problemelor ocazionale;
 Promovarea imaginii pensiunii;
 Prospectarea pieței de profil în vederea îmbunătățirii continue a serviciilor, avînd ca scop
final realizarea obiectivelor asumate.
Obiective de performanță 1. Realizarea atribuțiilor corespunzătoare funcției
individuală administrator de pensiune ……. 50%
2. Identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare la
activitățile curente – 15%
3. Cunoașterea și aplicarea reglementărilor specifice
activității desfășurate – 10%
4. Inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a
activității desfășurate – 15%
5. Respectarea normelor de disciplină în indeplinirea
atribuțiilor – 10%
Criterii de evaluare a) Calitatea muncii (îndeplinirea sarcinilor trasate în fişa
postului);
b) Adaptarea la condiţii noi;
c) Asumarea responsabilităților;
d) Munca în echipă;
e) Capacitatea de analiză și sinteză;
f) Creativitate și spirit de inițiativă;
g) Comportamentul.
Specificul muncii Mediu dinamic
Competențe de pregătire Studii universitare conomice și de calificare în domeniul
hotelier
Experiență minim 2 ani în domeniul de administrare a hotelurilor și
unităților alimentare
Limbi străine cel puțin o limbă străină de circulație internațională
Abilități și competențe specifice - atribuţiile şi responsabilităţile membrilor echipei;
- structura organizatorică şi responsabilităţile sectoarelor
pensiunii;
- operare PC;
- noţiuni de marketing referitoare la promovarea imaginii;
- promovarea serviciilor; metode de promovare care nu
implică costuri foarte mari;
- canale eficiente de comunicare cu potenţialii clienţi;
- organizarea serviciilor de cazare, bucătărie, servire,
curăţenie, întreţinere, pază;
- tehnice generale – funcţionarea sistemelor de alarmă, a
echipamentelor de păstrare a valorilor;
- simbolurile care semnalizează pericolul;
- tehnici de negociere;
- economice, contabilitate primara;
- modalităţi de promovare turistică a zonei prin folclor:
legende, balade, tradiţii populare etc;
- elementele standard ale unui contract;
- modului de completare a formularelor de înregistrare a
clienţilor;
- metode și tehnici de comunicare;
- caracteristicile pachetelor de servicii oferite;
- comunicare eficientă;
- tehnici de dezamorsare a conflictelor;
- tehnici şi metode de comunicare eficientă , comunicare în
limbă străină.

S-ar putea să vă placă și