Sunteți pe pagina 1din 5
Subsemnatul(a), funeria de la Consiliul glectoral al criptici elector: nn EE ae DECLARATIE* vhs CMe: Mies cele defining candidat la functia de img oh la alegerile locale din of aebs200d¢in Nabe (dence So oc {in conformitate ou art.49 alin.(1) lit) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ca: {n perioada 1 ianuarie 207 31 decembrie 2060am realizat urmatoarele venituri: 7 Cine a realizat venitul Serviciut ort. (aumele/denumirea | prestat/obicetul | persoai generator de | fizice/juridice) venit Venitul obfinut Ia locul de muned de baza TL | Subiectul declarant AvuLuve | JU, Mitjp-Lle ABUT | PG BLY A MD 1.2 | Soful/sotia sau Meetae | coneubinul/concubina 1.3_| Copiii minori 1.4 | Persoanele aflate la intrefinere 2. Venitul obtinut din activititi didactice, stilntifice si de creafie 2.1_| Subiectul declarait 2.2 | Soful/sofia sau |_| concubinul/concubina [2.3_| Copii minori 2.4 _| Persoanele aflate la intretinere ae ee | 3. Venitul objinut din depuneri la institufille financiare 3.1_| Subiectul declartit 3.2 _| Soqulisofia sau concubinul/coneubina 3.3_| Copiii minort 3.4 _| Persoanele aflate la intrefinere = 4. Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societifi comerciale 4.1 _| Subiectul declararit : 42_| Sojul/sofia sau —— _| concubinul/concubina 43__[ Copii minori 4.4 _| Persoanele affate la intrefinere 5. Venitul obfinut din donafii si moster [Subiectul declararii 51 5.2] Soful/sofia sau concubinul/concubina 53_| Copii minori 5.4_| Persoanele aflate la intre{inere 6. Venitul obfinut din instrdinarea si/sau definerea valorilor mol capitalul social al societifilor comerciale [6.1 | Subiectul declararii 6.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina [63 _| Copiii minori [64 _| Persoanele aflate la intretinere: 71, Venitul obfinut din instrAinarea bunurilor mobile sau imobile [7.1] Subiectul declararii I 7.2 _| Sotul/sofia sau concubinul/concubina 7.3__| Copiii minori +} 7.4 _| Persoanele aflate la intrefinere | 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, | proprictate intelectuali ete.) ‘drepturi de 8.1_| Subiey 8.2 | Sojul é concubinul/eoncubi 8.3 _| Copiii minor 8.4 _| Persoanele aflate la intrefinere ‘Modulde | Anul | Suprafata dobindire ** | dobindirii parte ntrianlan rgpenlal Jy GLYIT ha, ¥ Categori circuitul civil +* Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie i de folosinga '#** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastralé, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrate, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienta acesnita *#8#Numele subiectulud declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acesttia Nota, Subiectii declardrit care nu defin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informatit: localitatea, ‘modul de dobindire; anul dobindirii; suprafata gi titularul bunului. - : = aes “ Zi) agrical; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorit de terenuri aflate in + Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) weufruct; (4) u de posesie si de folosintd ‘+ Valoarea bunului: 1) valoarea cadasirald, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, si 5) abitatie; (6) alte contracte translative 2 valoarea bunului conform documentului care cerlificd provenienfa acestuia, +58 Numele subiectului declararii, al membrului de funilte sau al concubinului/concubinei acestuia Nota: Subiectii declarérii care mu dein bunurile in proprietate vor indica wmatoarele informatit: adresa, fare numar cadastral: categoria burului: modul de dobindire; anul dobindirit; suprafata si tiularal bunul ‘Valoarea Tipul/ Anul de. modelul | fabricatie | inregistririi/ dobindire* bunului rul** | num de conform inmatriculare documentului care ii certified | Lie! __|_ provenienta LOT _| PUP HHTE: eramne kien pds | proprievore. FOUAAS Wi * Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie,(3) alte contracte transiative de posesie si de folosingd. ** Numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinel acestuia. jeriere sumard Titularul* ‘Valoarea estimati a bunului i =F 2 E Persoana efreia Nr. | Descrierea j crt, | bunutui transmitere i-a fost transmis | bunutui | bunulai transmis transmis * 1 oy [2 3 de familie, sau * Numele titwlarului bunului transmis: subiectul declardrii sau un membru concubinul/concubina acestuia. El cizor Valoure unltarS depagedie sumnda 10 salarit medi pe cconoig Valoarea estimata a bunului Data dobindirii Descrierea Titularul* bunului Dobinda/ divident ‘Numirul contului ‘Titularul** bancar/ date ria* banear,a | despre fondul de fondului de investitii eteJadresa oy] 3 * Categorit: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menjionind tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investi sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. ** Numele sublectului declararit al membrulul de familie sau al concubimulul/concubinel acest ‘Numéirul de titluri/cota-parte Emitentul titlului/societatea la care crt, | persoana este actionar, fondator sau asociat/beneficiar de imprumut * Caiegorii: (1) hirtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investitit directe. al membrului de familie sau al coneubinului/concubinei acestula ‘Denumirea agentului | Sediul, Tipulde | Valoarea de Cota de economic adresa activitate | cumpirare participare juridics Bec Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garangii emise in beneficiul unor terfi, imprumuturi si credite Creditor ‘Anul Seadent la Rata ‘Suma Valuta | Debitor contractirii dobinzii inifiala Denumirea si adresa Documentul care certified organizatici/societa ii calitatea respectivi cictifi comerciale cu ej ue Nr. Beneficiarul Tipul ‘Data Durata Valoarea |} ert. contractului contractului ‘incheierii contractului totala a contractului Subiectul declaravit 1 2 =< t 2 poe Hi anes Soful/sofia sau concubinul/eoncubina = 2 1 Documentul care numarul licenjei sau | certified calitatea data respectiva desemnarii/numirii I = 2 ett _ 3 -— Prezenta declarafie este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. Data completirii__ af 40. LOLS Semniitura

S-ar putea să vă placă și