Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ

ECONOMICĂ

GÎSCA DANIELA

Lucrul individual

la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Petreanu Elena, lector universitar

Autorul: Gîsca Daniela

Chişinău - 2020
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Entitatea economică SRL “Modeco Prim” desfășoară activitatea de producere şi vînzare a


franzelelor. În luna octombrie a anului curent, conform facturilor fiscale s-au înregistrat
următoarele intrări:

I. S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000,00 lei (inclusiv TVA).


Serviciile pentru transportarea utilajului constituie 1 000,00 lei, fără TVA. Utilajul a fost
descărcat de către angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 800,00 lei. Costuri
aferente punerii în funcțiune: salariul muncitorilor care au participat la instalare – 600,00 lei;
serviciile secției auxiliare – 300,00 lei.
II. S-a procurat materie primă:
 la 02.10.2020 aprovizionare de la furnizori cu achitare ulterioară – 300 kg, preţul de 12,40
lei/kg;
 la 06.10.2020 aprovizionare de la o entitate asociată – 500 kg, preţul de 12,50 lei/kg;
 la 13.10.2020 aprovizionare prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului –
1000 kg, preţul de 13,30 lei/kg;
 la 19.10.2020 aprovizionare de la furnizor cu achitare din contul avansului acordat – 600
kg, preţul de 12,60 lei/kg;
 la 27.10.2020 aprovizionarea de la furnizori cu achitare ulterioară – 800 kg, preţul de 12,20
lei/kg;
 la 30.10.2020 aprovizionare prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului
-700 kg, preţul de 12,90 lei/kg.
III. Pe parcursul trimestrului IV a anului curent s-au înregistrat următoarele mișcări
aferente elementelor patrimoniale:
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de utilizare 5
ani, valoarea reziduală – 800,00 lei. În conformitate cu politicile contabile entitatea calculează
amortizarea unei imobilizări, începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în
exploatare, utilizând metoda liniară de calcul a amortizării.
2. S-a consumat la 02.11.2029 materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000 kg. Politicile
contabile prevăd evaluarea ieșirelor de materie primă la valoarea contabilă care se determină prin
aplicarea metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.
3. S-a calculat salariile:
a. muncitorilor care fabrică produse – 30 100,00 lei;
b. administratorului secției de producție – 18 000,00 lei;
c. personalului administrativ al entității – 42 500,00 lei;
d. vînzătorilor – 15 600,00 lei.

4. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată pentru:


a. scopuri tehnologce – 3 900,00 lei;
b. necesitățile generale ale secției de producție – 2 750,00 lei;
c. iluminarea oficiului – 1 808,00 lei;
d. iluminarea magazinului – 2 100,00 lei.

5. S-a acceptat factura prezentată de către SA”Respect” pentru paza:


a. secției de producție – 1 430,00 lei;
b. oficiul entității – 750,00 lei;
c. magazinului – 990,00 lei.

6. Consum haine speciale utilizate în secția de producție – 1300,00 lei.

7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul propriu 145 900,00 lei (fără TVA).

8. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 50,000 lei, cu plata ulterioară. Cost de
intrare – 6 800,00 lei; amortizarea acumulată – 900,00 lei.
9. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit: plusuri de instrumente – 670,00 lei; lipsuri de numerar
– 60 lei, care au fost reținute din salariul casierului.

Sarcini:
1. În baza informației prezentate în studiul de caz (p. I și II), se cere:
a. identificați modul de formare a costului de intrare a activului;
b. calculați costul de intrare a cuptorului;
c. înregistrați în contabilitatea SRL “Modeco Prim” operațiile economice cu privire la
procurarea cuptorului și materiei prime;
d. calculați soldul final al contului contabil 211 ”Materiale”, cunoscând că stocul
inițial la 01 octombrie 201_ constituie 500 kg la preţul de 12 lei/kg.
2. Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în trimestru IV a anului curent conform
informației din p. III a studiului de caz.
3. Calculați costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor, știind că cantitatea de
producție obținută este 28 400 franzele și înregistrați în conturile contabile operațiile
economice aferente evidenții costurilor de producție.
4. Contabilizați veniturile și cheltuielile recunoscute în trimestrul IV a anului de gestiune în
baza informațiilor prezentate în studiul de caz.
5. Argumentați modul de determinare a rezultatului financiar pe tipuri de activități
al entității SRL “Modeco Prim” și modul de prezentare a informației cu privire la
poziția financiară în Situațiile financiare.

Sarcinile realizate:
I.
a) Costul de intrare se utilizează pentru evaluarea bunurilor procurate de la terți.
Costul de intrare a unui bun este egal cu prețul său de procurare din factura furnizorului,
la care se adaugă costurile direct atribuibile aprovizionării: costuri de încărcare, transportare,
descărcare, de asigurare pe timpul transportului, taxele și comisioanele vamale pentru bunurile
din import, costuri necesare pentru punerea în funcțiune (montarea și probele tehnologice) și
eventualele taxe nerecuperabile (accize etc.).
Nu se include în costul de intrare impozitele care ulterior urmează a fi restituite entității
de către organele fiscale (în RM – TVA), cât și reducerile acordate.
b) CI = 15 000,00 + 1 000,00 + 800,00 + 600,00 + 300,00 = 17 700,00 lei
Preț fără TVA = 18 000,00 - 18 000,00/6 = 15 000,00 lei
DT 123 17 700,00 lei
CT 242 17 700,00 lei
c)
1. S-a procurat un cuptor în valoare de 17 700,00 lei din cont curent în monedă
națională.
2. În data de 02.10.2020, s-a procurat materie primă de la furnizori în valoare de
3 720,00 lei, cu achitare ulterioară.
3. În data de 06.10.2020, s-a procurat materie primă de la o entitate asociată în
valoare de 6 250,00 lei.
4. În data de 13.10.2020, s-a acordat avans titularului de avans în sumă de 13 300,00
lei pentru procurarea materiei prime.
5. În data de 19.10.2020, s-a procurat materie primă de la furnizor în sumă de
7 560,00 lei, din contul avansului acordat.
6. În data de 27.10.2020, s-a procurat materie primă de la furnizori în valoare de
9 760,00 lei, cu achitare ulterioară.
7. În data de 30.10.2020, titularul de avans a procurat din bani proprii materie primă
în sumă de 9 030,00 lei.
DT CT
Si = 6 000,00 lei

1. 3 720,00 lei
2. 6 250,00 lei.
3. 13 300,00 lei
4. 7 560,00 lei
5. 9 760,00 lei
6. 9 030,00 lei

RDT = 49 620,00 lei RCT = 0


Sf = 6 000,00 + 49 620,00 = 55 620,00 lei
d)

211

II.
1. A fost dat în exploatare cuptorul în valoare de 17 700,00 lei, iar amortizarea acestuia
constituie 800,00 lei.
DT 124 800,00 lei
CT 123 16 900,00 lei
2. S-a consumat materie primă în sumă de 50 560,00 lei, pentru fabricarea franzelelor.
Costul mediu ponderat calculat la sfârșitul perioade de gestiune (lună), constă în aceea
că costul stocurilor ieșite se determină lunar prin relația:
Valoarea inițială + Valoarea tuturor intrărilor din cursul perioadei
Cantitatea inițială + Cantitatea tuturor intrărilor din cursul perioadei

C m.p. = (6 000,00 lei+ 49 620,00 lei)/(500 kg + 3 900 kg) = 12,64 lei/kg


DT 216 50 560,00 lei
CT 211 50 560,00 lei
3. S-a calculat salariile personalului, în valoare de 106 200,00 lei
DT 531 106 200,00 lei
CT 242 106 200,00 lei
4. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată la suma de 10 558,00 lei.
DT 711 10 558,00 lei
CT 242 10 558,00 lei
5. S-a acceptat factura prezentată de către SA Respect pentru pază, la valoarea de
3 170,00 lei.
DT 713 3 170,00 lei
CT 242 3 170,00 lei
6. Consum haine speciale utilizate în secția de producție – 1 300,00 lei.
DT 811 1 300,00 lei
CT 213 1 300,00 lei
7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul propriu 145 900,00 lei (fără
TVA).
Preț cu TVA = 145 900,00 + 145 900,00 * 8% = 157 572,00 lei
DT 242 157 572,00 lei
CT 216 157 572,00 lei
8. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 500,00 lei, cu plată ulterioară. Cost
de intrare – 6 800,00 lei; amortizarea acumulată – 900,00 lei.
DT 221 8 500,00 lei
CT 123 8 500,00 lei
9. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit: plusuri de instrumente – 670,00 lei; lipsuri de
numerar – 60 lei, care au fost reținute din salariul casierului.
DT 262 670,00 lei
CT 623 60,00 lei
III.
Costul efectiv = 28 400,00/4 000,00 = 7,10 lei
DT CT
Si = 201 640,00 lei 2. 157 572,00 lei

1. 50 560,00 lei

RDT = 50 560,00 lei RCT = 157 572,00 lei


Sf = 94 628,00 lei

216

IV.

1. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată la suma de 10 558,00 lei.
DT 711 10 558,00 lei
CT 242 10 558,00 lei
2. S-a acceptat factura prezentată de către SA Respect pentru pază, la valoarea de 3 170,00
lei.
DT 713 3 170,00 lei
CT 242 3 170,00 lei
V.
Obtinerea profitului este ratiunea de a fi a intreprinderii, scopul principal pe care il are
antreprenorul inainte de a initia o afacere.
Anume profitul se utilizeaza de cele mai multe ori ca indicator al aprecierii rezultatelor
activitatii intreprinderii sau a rentabilitatii acestuia, indicator care este reflectat in „Raportul
privind rezultatele financiare”. „Raportul privind rezultatele financiare” cuprinde indicatorii
financiari ai intreprinderii pe perioada de gestiune si perioada corespunzatoare a anului
precedent. Acest raport contribuie la realizarea obiectivelor rapoartelor financiare prin
dezvaluirea articolului privind profitul net si pierderile, care este important pentru evaluarea
activitatii anterioare si prognozarea activitatii viitoare a intreprinderii.

S-ar putea să vă placă și