Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

№ {nr_contract_replace}

«{day_replace}» {month_replace} {year_replace} {city_replace}

«{company_replace}» {minister_srl_replace}, în persoana directorului {directorName} {directorLastName}


numită în continuare „Angajator” şi D-nul/D-na {salariatName} {salariatLastName}, numit în continuare
„Salariat”, conducîndu-se de prevederile articolelor din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28
martie 2003, au încheiat prezentul contract individual de muncă convenind asupra următoarelor:
1. Dispoziţii generale. Executarea contractului.

1.1. "Salariatul" este angajat la lucru în funcţia de {functia_replace}.


1.2. Prezentul contract își produce efectul pentru Salariat și Angajator, începînd cu data de
{data_contract_replace}.
1.3. Atribuțiile funcției sunt stipulate în fișa postului și sunt aduse la cunoștința "Salariatului" contra
semnătura sa, fiind parte componentă a contractului dat.
1.4. Riscurile specifice funcției sunt stipulate în fișa personala și sunt aduse la cunoștința "Salariatului"
contra semnătura sa, fiind parte componentă a contractului dat.
1.5. Locul de muncă {locul_de_munca_replace}.
1.6. Durata contractulu – nedeterminată.
1.7. Salariul de funcţie constituie – {salariu_replace} în lună și este achitat până la data de 5 a lunii de calcul.
1.8. Munca este: {WorkHoursEnum}.
1.9. Perioada de probă {perioada_de_proba_replace} zile.
1.10. Salariatul are dreptul:
- la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea prezentului contract, în modul stabilit de Codul
muncii; 
- la muncă, conform clauzelor contractului; 
- la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere  cu calificarea sa, cu complexitatea,
cantitatea şi calitatea lucrului efectuat; 
- la odihnă, asigurată prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor
anuale plătite; 
- la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de sănătatea şi securitatea
în mucă şi igiena muncii la locul de muncă; 
- la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administraţiei publice centrale şi locale,
organele de jurisdicţie a muncii; 
- la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de
muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative. 
1.11. Salariatul se obligă:
- să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de prezentul contract;  
- să îndeplinească normele de muncă stabilite;  
- să respecte Regulamentul intern al companiei; 
- să respecte disciplina muncii; 
- să respecte cerinţele muncii; 
- să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi;
- să înformeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă
pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului;
- să nu divulge informaţia comercială, tehnică, şi condiţiile prezentului contract; 
- să recompenseze companiei paguba pricinuită din vina lui în mărime deplină conform Codului
muncii;  
1.12. Angajatorul are dreptul:
- să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă prezentul contract cu salariatul în modul şi în
condiţiile stabilite de Codul muncii şi de alte acte normative;
- să ceară salariatului îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti
faţă de bunurile angajatorului; 
- să stimuleze salariatul pentru munca eficientă şi conştiincioasă; 
- să tragă salariatul la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de Codul muncii şi alte
acte normative; 
- să emită acte normative la nivel de unitate; 
1.13. Angajatorul se obligă:
- să respecte legile şi alte acte normative, clauzele prezentului contract; 
- să acorde salariatului munca prevăzută de prezentul contract; 
- să asigure salariatului condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de sănătate şi securitate a
muncii; 
- să asigure salariatul cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru
îndeplinirea obligaţiilor lui de muncă; 
- să plătească integral salariul în termenii stabiliţi de Codul Muncii şi prezentul contract; 
- să examineze sesizările salariatului şi ale reprezentanţilor lui privind încălcările actelor legislative şi
ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor,
informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege; 
- să asigure salariatului condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lui de
muncă;
- să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor
de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi alte acte normative.
1.14. Timpul de muncă:
Conform art. 100, 109 din CM al R. Moldova se stabilleşte un regim al timpului de muncă, adică 8 ore
pe zi, timp de 5 zile pe săptămînă, de Luni pînă Vineri, cu 2 zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică.  
a) Programul zilnic de muncă 09.00-18.00(de luni pînă vineri);
b) Pauza de masă: 1(una) oră între orele 12.00-15.00;
1.15. Timpul de odihnă: Sîmbătă, duminica. 
1.16. Durata concediului de odihnă anual este de 28 zile calendaristice. 
1.17. Condițiile  de  acordare  a  concediului anual:
- concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de
muncă la unitate;
- înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se
acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi: 
a) femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
b) salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani;
c) altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.
- salariaţilor transferaţi dintr-o altă unitate în alta  concediul de odihnă anual poate fi acordat şi înainte
de expirarea a 6 luni de muncă după transfer;
- concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă se acordă salariatului, în baza unei cereri
scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite;
- programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord
cu salariaţii, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic; 
- la programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de
necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii;
- programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, cît şi pentru salariat;
- despre data începerii concediului salariaţii se previn în formă scrisă cu 2 săptămîni înainte. 
1.18. Asigurarea socială şi medicală se efectuază conform legislaţiei în vigoare.

2. Clauze de confidenţialitate.

2.1. Pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de doi ani după încetarea acestuia, salariatul se
obligă să nu divulge date şi informaţii de care au luat cunoştinţă  în perioada executării contractului
individual de muncă.
2.2. Informaţiile pe care le obţine, potrivit prezentului contract, salariatul, ca efect al executării contractului
individual de muncă intervenite între părţi, sunt strict confidenţiale. 
2.3. Sunt confidenţiale următoarele informaţii, date şi documente de care salariatul a luat cunoștință sau
incidental:
- salariul său;
- situaţia financiară;
- programele de afaceri;
- procedeele de producere;
- licenţele sau brevetele de invenţie;
- rezultatele activităţii de cercetare /proiectare;
- structura bazei de date;
- modul de promovare a produselor;
- coduri sursa;
- algoritmi specifici;
- clienții companiei(dacă ei nu au fost făcuți publici de însăși compania).
2.4. Salariatul poate dezvălui informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie documente din
domeniile menţionate la pct. 2.3, numai persoanelor implicate în executarea obligaţiilor de serviciu care
au legătură cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către directorul general.
2.5. În cazul în care salariatul, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente
confidențiale, se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs.
2.6. Nerespectarea clauzei de confidenţialitate atrage după sine obligarea părţii vinovate la repararea
prejudiciului cauzat.Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 2.3, al prezentului contract de muncă
constituie o încălcare gravă a obligațiilor de muncă în conformitate cu art. 211 1 al Codului muncii și
constituie temei de concediere a Angajatului în conformitate cu art. 86 alin. (1) lit. k) al Codului muncii.
Totodată, pentru încălcarea obligațiilor sale, Angajatul poate fi supus și altor sancțiuni,inclusiv penale,
în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Clauze de neconcurență

3.1. Pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de doi ani după încetarea acestuia, salariatul se
obligă să nu desfasoare pe teritoriul Republicii Moldova activitati concurentiale cu cele desfasurate de
catre Angajatorul în perioada executării contractului individual de muncă.
3.2. Informaţiile pe care le obţine, potrivit prezentului contract, salariatul, ca efect al executării contractului
individual de muncă intervenite între părţi, sunt strict confidenţiale.
3.3. In sensul prezentei clauze, prin activitati concurentiale cu cele prestate de catre Angajator se intelege:
3.3.1. Contactarea furnizorilor, beneficiarilor, clientilor Angajatorului in nume propriu, in vederea
desfasurarii(angajarii) unei activitati concurentiale cu cea a Angajatorului;
3.3.2. Contactarea altor salariati ai Angajatorului in scopul desfasurarii, impreuna cu acestia, a unei
activitati concurentiale cu cea a Angajatorului.
3.4. În cazul în care salariatul, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente
confidenţiale, se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs.
3.5. Nerespectarea clauzei de neconcurență atrage după sine obligarea părţii vinovate la repararea
prejudiciului cauzat.Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 3.4, 3.4.1., 3.4.2., al prezentului contract de
muncă constituie o încălcare gravă a obligațiilor de muncă în conformitate cu art. 211 1 al Codului
muncii și constituie temei de concediere a Angajatului în conformitate cu art. 86 alin. (1) lit. k) al
Codului muncii. Totodată, pentru încălcarea obligațiilor sale, Angajatul poate fi supus și
altor sancțiuni,inclusiv penale, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Modificarea şi suspendarea contractului.

4.1. Prezentul contract poate fi modificat şi completat numai printr-un acord suplimentar semnat de părţi,
care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia. 
4.2. Modificările şi completarile în contract pot fi operate de părţi privitor la: 
a) durata contractului;
b) locul de muncăș;
c) specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice
conform art. 51 etc.);
d) cuantumul retribuirii muncii;
e) regimul de muncă şi de odihnă;
f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia; 
g) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.
4.3. Angajatorul este în drept să modifice prezentul contract în mod unilateral ca excepţie, numai în
cazurile şi condiţiile prevăzute de Codul Muncii.
4.4. Salariatul trebuie să fie prevenit în scris despre necesitatea modificării contractului individual de muncă
conform p. 3.2. din prezentul titlu cu 2 luni înainte. 
4.5. Schimbarea temporară a locului de muncă se admite:
- în caz de trimitere a salariatului în deplasare  (independent de acordul lui); 
- în caz de detaşare a salariatului (cu acordul lui în scris). 
4.6. Suspendarea prezentului contract poate interveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.76
din CM), prin acordul părţilor (art.77 din CM), la iniţiativa uneia din părţi (art.78 din CM). 

5. Încetarea contractului.

5.1. Prezentul contract poate înceta:


a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 82, 305 şi 310 din CM);
b) la iniţiativa salariatului (art. 85 din CM) ;
c) la iniţiativa angajatorului (art. 86 din CM);
d) la expirarea duratei contractului.
5.2. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului Muncii şi altor acte normative de muncă în cazul
apariţiei temeiurilor de încetare a prezentului contract.

6. Dispoziţii finale.

6.1. Părţile se obligă să respecte strict prevederile Codului Muncii şi altor acte normative privind protecţia
datelor personale ale salariatului.
6.2. Părţile poartă răspundere pentru nerespectarea condiţiilor prezentului contract în conformitate cu Codul
Muncii şi alte acte normative.
6.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre care se
păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat. 
6.4. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord
suplimentar semnat de părţi, care se anexează la Contract şi este parte integrantă a acestuia

7. Rechizitele şi adresele părţilor:

ANGAJATOR SALARIAT
{company_replace} {salariatName} {salariatLastName}
{postCode_replace} {city_replace} Buletin de identitate {nr_buletin_replace}
{street_adress_replace} Eliberat de {eliberat_buletin_replace}, data de {buletin_data_replace}
IDNO {idno_replace} IDNP {idnp_replace}
Adresa: {adresa_replace}
__________/{directorName} {directorLastName}/ __________/{salariatName} {salariatLastName}/

S-ar putea să vă placă și