Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învățământ: Avizat Director,

Disciplina: Limba englezǎ


An școlar: 2018-2019
Profesor:
Clasa: Pregǎtitoare Avizat Responsabil comisie metodică,
Nr. ore/săpt.: 1

CONFORM PROGRAMEI ȘCOLARE APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI, NR. 3418/19.03.2013

PLANIFICAREA PE UNITǍȚI DE ÎNVĂȚARE

Greetings; Numbers and colours

Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 4 Imagini Formativǎ
Greetings: good morning, good şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi -Exerciţii de identificare a Caiet de lucru Observații
sunetelor specifice Conversația
afternoon, good evening, good simplă rostită clar şi foarte rar, care este Explicația,
pe parcurs
night însoţită de gesturi de către interlocutor Exercițiul
Colours: green, white, yellow, -Mini-dialoguri cu elementele noi Activitate
green, red 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor de vocabular frontală,
Introducing one's self: My name is, obiecte din universul imediat, în mesaje individuală
-Exerciţii de pronunţie şi intonaţie CD cu cântece
My favourite colour is articulate clar şi rar tematice
Asking questions: What's your
name, How old are you? What's 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ -Exerciţii de repetare după model a
your favourite colour? cântece/poezii scurte şi simple cu unor cuvinte, sintagme şi propozţii
Numbers 1-10 sprijinul profesorului
Song: “Ten little monkeys”
Poems
Game: I spy with my little eye…

MY BODY
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 2 Imagini Formativǎ
Naming parts of the body: head, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Realia Observații
Exerciţii de reproducere de Caiet de lucru
eyes, neck etc simplă rostită clar şi foarte rar, care este Conversația
pe parcurs
I have got însoţită de gesturi de către interlocutor cuvinte, sintagme, propoziţii Explicația,
Drawing the human body 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Răspunsuri la întrebări Exercițiul
Song: “Head, shoulders, knees and obiecte din universul imediat, în mesaje Realizarea de dialoguri simple Activitate
toes” articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu frontală,
sprijin) individuală
Poems 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ CD cu cântece
Game: “Simon says” cântece/poezii scurte şi simple cu Recitarea poeziei ; tematice
sprijinul profesorului Intonarea cantecului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului

MY FAMILY
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 4 Imagini Formativǎ
Family members: mother, father, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de lucru Observații
Exerciţii de reproducere de Conversația
sister, brother, grandmother, simplă rostită clar şi foarte rar, care este Explicația,
pe parcurs
grandfather însoţită de gesturi de către interlocutor cuvinte, sintagme, propoziţii Exercițiul
Describing the family: This is my 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Răspunsuri la întrebări Activitate
family, my mother's name is, My obiecte din universul imediat, în mesaje Realizarea de dialoguri simple frontală,
father's name is, my brother's name articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu individuală
sprijin) CD cu cântece
is, my sister name's is 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ tematice
Drawing a picture of one's family cântece/poezii scurte şi simple cu Completarea cuvintelor
and presenting it sprijinul profesorului lacunare;
This/That 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, Recitarea poeziei ;
Opposites punctuale, despre sine (nume, gen, Intonarea cantecului
Song: “Daddy finger” vârstă), despre universul imediat, cu
Poems sprijin din partea interlocutorului

MY CLOTHES
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 2 Imagini Formativǎ
Types of clothes: shirt, trousers, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Realia Observații
Exerciţii de reproducere de Caiet de lucru
hat, skirt, blouse, shoes, dress simplă rostită clar şi foarte rar, care este Conversația
pe parcurs
Drawing and presenting one's însoţită de gesturi de către interlocutor cuvinte, sintagme, propoziţii Explicația,
favourite clothes 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Răspunsuri la întrebări Exercițiul
obiecte din universul imediat, în mesaje Realizarea de dialoguri simple Activitate
articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu frontală,
sprijin) individuală
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/
cântece/poezii scurte şi simple cu Completarea cuvintelor
sprijinul profesorului lacunare;
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, Identificare de imagini
punctuale, despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului

MY HOUSE
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 3 Imagini Formativǎ
Rooms in a house: living-room, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de lucru Observații
Exerciţii de reproducere de Conversația
bedroom, bathroom, kitchen simplă rostită clar şi foarte rar, care este Explicația,
pe parcurs
Pieces of furniture: bed, lamp, însoţită de gesturi de către interlocutor cuvinte, sintagme, propoziţii Exercițiul
table, chair, cupboard 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Răspunsuri la întrebări Activitate
Describing one's house: My house obiecte din universul imediat, în mesaje Realizarea de dialoguri simple frontală,
has got three rooms, describing articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu individuală
one's room: In my room there is a 2.1 Reproducerea unor informaţii sprijin)
The structure: there is simple/ cântece/poezii scurte şi simple Completarea cuvintelor
The indefinite article a, an cu sprijinul profesorului lacunare;
Cut stick and colour 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, Identificare de imagini
punctuale, despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului

MY SCHOOLBAG
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii 2 Imagini Formativǎ
School objects: desk, adecvate la salut şi la o Exerciţii de pronunţie Realia Observații pe
blackboard, whiteboard, note- întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de reproducere de cuvinte, Caiet de parcurs
book, coursebook, pencil box, simplă rostită clar şi foarte rar, sintagme, propoziţii lucru
Conversația
school bag, window, door care este însoţită de gesturi de Răspunsuri la întrebări Explicația,
Recognizing objectes: On the către interlocutor Realizarea de dialoguri simple profesor- Exercițiul
table there is, Under the table 1.2 Recunoaşterea denumirilor elev, elev-elev (cu sprijin) Activitate
there is unor obiecte din universul Completarea cuvintelor lacunare; frontală,
Prepositions: on, under imediat, în mesaje articulate Identificare de imagini individuală
Obeying and giving clar şi rar Intonarea cântecului
commands: open the door, 2.1 Reproducerea unor
close the window, clean the informaţii simple/
blackboard, close your book, cântece/poezii scurte şi simple
show your pen cu sprijinul profesorului
Asking and answering 2.2 Oferirea unor informaţii
questions: What's this? It's a elementare, punctuale, despre
pencil sine (nume, gen, vârstă),
Song: Incy-Wincy Spider despre universul imediat, cu
sprijin din partea
interlocutorului

I LIKE FRUITS!
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 3 Imagini Formativǎ
Fruits: apple, banana, orange, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de Observații pe
Exerciţii de reproducere de lucru
strawberry, lemon, pear simplă rostită clar şi foarte rar, care este Conversația
parcurs
I like/ I don’t like însoţită de gesturi de către interlocutor cuvinte, sintagme, propoziţii Explicația,
This/These 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Răspunsuri la întrebări Exercițiul
obiecte din universul imediat, în mesaje Realizarea de dialoguri simple Activitate
articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu frontală,
sprijin) individuală
2.1 Reproducerea unor informaţii
simple/ cântece/poezii scurte şi simple Completarea cuvintelor
cu sprijinul profesorului lacunare;
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, Identificare de imagini
punctuale, despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului

MY FAVOURITE ANIMAL
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 5 Imagini Formativǎ
Types of animls: pets (cat, şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de Observații pe
Exerciţii de reproducere de lucru
dog, parrot, rabbit, hamster), simplă rostită clar şi foarte rar, care este Conversația
parcurs
animals on a farm (horse, însoţită de gesturi de către interlocutor cuvinte, sintagme, propoziţii Explicația,
cow, hen, chicken, sheep), 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Răspunsuri la întrebări Exercițiul
wild animals ( monkey, obiecte din universul imediat, în mesaje Realizarea de dialoguri simple Activitate
crocodile, tiger, lion, hippo) articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu frontală,
sprijin) individuală
Asking and answering about 2.1 Reproducerea unor informaţii
one's favourite animal: What's simple/ cântece/poezii scurte şi simple Completarea cuvintelor
your favourite animal? My cu sprijinul profesorului lacunare;
favourite animal is... 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, Identificare de imagini
Drawing one's favourite punctuale, despre sine (nume, gen, Intonarea cântecului
animal and presenting it vârstă), despre universul imediat, cu
Song: „Old MacDonald has a sprijin din partea interlocutorului
farm” 4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
Game: Mime nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

WHAT IS YOUR FAVOURITE SEASON?


Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare
4 Imagini Formativǎ
Seasons: spring, summer, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut Exerciţii de pronunţie Caiet de Observații pe
Exerciţii de reproducere de lucru
autumn, winter şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Conversația
parcurs
Weather forecast: windy, simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii Explicația,
rainy, sunny, cloudy însoţită de gesturi de către interlocutor Răspunsuri la întrebări Exercițiul
Temperatures: cold, warm, 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Realizarea de dialoguri simple Activitate
hot obiecte din universul imediat, în mesaje profesor-elev, elev-elev (cu frontală,
sprijin) individuală
Describing a season: In winter articulate clar şi rar
is cold. Autumn is windy. 2.1 Reproducerea unor informaţii Completarea cuvintelor
Days of the week: Monday, simple/ cântece/poezii scurte şi simple lacunare;
Tuesday etc. cu sprijinul profesorului Identificare de imagini
What’s the weather like this 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, Intonarea cântecului
week punctuale, despre sine (nume, gen,
I can swim, I can play football vârstă), despre universul imediat, cu
Song: “Rain, rain go away!” sprijin din partea interlocutorului
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
MY TOYS
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare
3 Imagini Formativǎ
Naming toys: bike, car, doll, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la Exerciţii de pronunţie Realia Observații pe
Exerciţii de reproducere de Caiet de
train salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă lucru
parcurs
Have/has got – affirmative şi simplă rostită clar şi foarte rar, care cuvinte, sintagme, propoziţii Conversația
form este însoţită de gesturi de către Răspunsuri la întrebări Explicația,
My favourite toy is… interlocutor Realizarea de dialoguri simple Exercițiul
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor profesor-elev, elev-elev (cu Activitate
sprijin) frontală,
obiecte din universul imediat, în mesaje individuală
articulate clar şi rar Completarea cuvintelor
2.1 Reproducerea unor informaţii lacunare;
simple/ cântece/poezii scurte şi simple Identificare de imagini
cu sprijinul profesorului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

S-ar putea să vă placă și