Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECŢIE

la Chimie
Elaborat de: LOZOVANU SILVIA,
profesoară de chimie
Clasa: a XI-a, profil real
Tema: Acizii carboxilici. Acizii monocarboxilici saturaţi.
Tipul lecţiei: lecţie mixtă
Timp de lucru: 90 min.

Obiective de referinţă:
♦ să definească acizii carboxilici;
♦ să deducă formula generală a acizilor carboxilici;
♦ să utilizeze nomenclatura sistematică şi cea istorică;
♦ să explice metodele de preparare a acizilor carboxilici.
Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:
O1 - să definească acizii carboxilici;
O2 - să denumească acizii carboxilici, utilizînd nomenclatura sistematică si cea istorică;
O3 - să deducă formula generală a acizilor monocarboxilici saturaţi pe baza
reprezentanţilor acestei clase;
O4 - să scrie formulele de structură ale omologilor din clasa acizilor monocarboxilici
saturaţi pe baza formulei lor moleculare;
O5 - să explice structura grupei funcţionale (-COOH) pe baza grupei hidroxilice şi celei carbonilice studiate anterior;
O6 - să reprezinte în scris formulele de structură ale izomerilor unui acid carboxilic, utilizînd teoria structurii chimice;
O7 - să reprezinte formulele de structură ale acizilor monocarboxilici saturaţi pe baza
denumirii în conformitate cu nomenclatura sistematică;
O8 - să deducă metodele de obţinere ale acizilor carboxilici;
O9 – să argumenteze clasificarea acizilor carboxilici după natura radicalului şi numărul grupelor, utilizînd cunoştinţele anterioare;
O10 – să compare compoziţia acizilor carboxilici cu alte clase de compuşi organici şi cu acizi anorganici;
O11 – să verifice conductibilitatea electrică a acidului acetic;
O12- să respecte tehnica securităţii în timpul efectuării experienţelor chimice.
Strategii didactice: schema problematizată, metoda diagonalei, demonstraţia, clasificarea, dictare chimică, mozaic (gig-saw), arbore genealogic:
Mijloace didactice: sistem periodic, aparat pentru măsurarea conductibilităţii electrice, reactivi chimici (soluţie de 2% de CH3COOH), poster.
Bibliografie:
Glinca, „Chimie generală”, Leningrad, 1985; Isac Victor şi colabor., „Probleme de chimie”, Chişinău, 1995.

Copyright, © Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004 1


Desfăşurarea activităţii
Etapele O.O. Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
lecţiei
Evocare. Anunţă obiectivele operaţionale.
O8 Propune pentru rezolvare o schemă problematizată. Scriu ecuaţiile reacţiilor în conformitate cu Evaluare în scris
schema propusă.
Realizarea O3 Anunţă subiectul lecţiei şi obiectivele. Discută obiectivele. Evaluarea capacităţii de
sensului. O1 Explică sarcinile de lucru: a) deduceţi formula acizilor a deduce formula de
monocarboxilici saturaţi pe baza formulelor reprezentanţilor acestei Realizează sarcinile propuse. bază şi de a analiza
clase; compoziţia grupei
O5 b) explicaţi compoziţia grupei funcţionale. funcţionale.
Propune elevilor să citească prin metoda diagonalei un fragment din Citesc din manual definiţia acizilor şi formulează
manual, adresînd întrebări de precizare. întrebări de precizare.
O4 Anunţă sarcina de lucru: scrierea formulelor de structură ale primilor Realizează sarcina de lucru. Evaluarea în scris a
O2 şase reprezentanţi ai acizilor monocarboxilici saturaţi şi explicarea abilităţii de a scrie
denumirilor conform nomenclaturii sistematice şi istorice. formule de structură şi
de a denumi substanţele.
O11 Demonstrează experienţa: conductibilitatea electrică a acidului Precizează tehnica securităţii în cazul lucrului cu
O12 acetic. acizii şi concluzionează. Evaluarea capacităţilor
O9 Propune elevilor să clasifice acizii carboxilici, făcînd analogie cu Clasifică acizii în funcţie de natura radicalului şi de a clasifica acizii după
clasificarea alcoolilor. de numărul grupelor funcţionale. diferite criterii şi de a
O2 Dă sarcina de lucru: scrieţi formulele tuturor acizilor carboxilici Scriu izomerii şi îi denumesc. scrie formulele
O6 izomeri cu formula: C5H10O2 şi denumiţi-i conform nomenclaturii izomerilor şi
sistematice. denumirile lor.
O7 Dictează denumirile unor acizi carboxilici (dictare chimică). Scriu formulele de structură ale acizilor
corespunzători. Evaluare scrisă.
O8 Repartizează grupurilor sarcina de a studia una din metodele de Fiecare grup studiază metoda corespunzătoare şi Feed-back, evaluare
obţinere a acizilor carboxilici. Dirijează activitatea. o explică elevilor din alte grupuri. (Mozaic (gig- reciprocă.
saw), instruire reciprocă).
Reflecţie O10 Propune elevilor să elaboreze arborele genealogic „Substanţele Elaborează arborele genealogic pe postere. Evaluarea structurării
organice”, activînd în grupuri. informaţiei şi a
Anunţă şi comentează notele şi comunică tema pentru acasă. Îşi notează tema pentru acasă, adresează întrebări prezentării posterelor,
de precizare. autoevaluare.

Copyright, © Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004 2