Sunteți pe pagina 1din 16

Cei mai importanți 75 de KPI pe care trebuie să îi știe un manager 1

Sursa: Marr, Bernard (2012). Key Performance Indicators: The 75+ Measures Every Manager Needs to Know.
Harlow: Pearson Education.

I. KPI financiari

1. Net Profit / Profit net. Este venitul rezidual al unei firme, după adăugarea veniturilor totale și
câștigurilor și scăzând toate cheltuielile și pierderile pentru perioada de raportare. Profitul net poate
fi distribuit între deținătorii de acțiuni comune sub formă de dividende sau deținute de firmă ca o
completare a rezultatului reportat.

2. Net Profit Margin / Marja netă de profit. Marja netă de profit (menționată și ca profit din
vânzări sau marja profitului net) măsoară cât de mult profit face o companie pentru fiecare unitate
monetară din venituri. În timp ce profitul net ne va da valoarea reală de bani câștigată, marja netă
de profit ne dă un procent. Aceasta, la rândul său, oferă o măsură care poate folosi acum pentru a
compara companii sau organizații de afaceri.
Marja netă de profit = (Profit / Venituri nete) x 100

3. Gross Profit Margin / Marja brută de profit. Este un indicator de eficiență financiară, care
arată câștigurile obținute, procentual, după ce se scad costurile necesare producerii bunurilor sau
serviciilor produse.
Marja brută de profit = ((Venituri - Costul bunurilor vândute) / Venituri ) x 100

4. Operating Profit Margin / Marja operațională de profit. Este un indicator al eficienței de


operare și / sau strategia de stabilire a prețurilor a unei afaceri. Arată raportul procentual între
veniturile companiei așa cum rămân după ce sunt plătite costurile variabile de producție (precum
salariile și materiile prime) și vânzările nete.

1
Nota autoarei - Am tradus în română toțí KPI care au expresie echivalentă, dar am preferat să las numai în engleză
acei KPI care sunt încetățeniți astfel și în limbajul de management din România. Am preferat, totodată, să las întâi
denumirea din limba engleză pentru toți KPI, ca urmare a utilizării lor frecvente ca atare în viața cotidiană a
companiilor din România, cu precădere cele multinaționale - dar nu numai.

1
5. EBITDA. Acronim pentru earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Așa
cum numele sugerează se referă la veniturile unei companii înainte de a fi plătite taxe, amortizări,
dobânzi, calculate devalorizări și deprecieri etc. Acest indice oferă o imagine asupra rentabilității
operaționale a afacerii pe care o desfășoară compania.

6. Revenue Growth Rate / Rata de creștere a veniturilor. Este un indicator care definește cât
de bine o companie este în măsură să crească veniturile sale din vânzări într-o perioadă de timp
dată. În timp ce veniturile sunt cifre reale, ratele de creștere a veniturilor, pur și simplu compară
cifrele de vânzări curente (venituri totale), cu o perioadă anterioară (de obicei, trimestru la
trimestru sau an la an). Acest raport oferă un indicator care permite comparații mai ușoare între
diferite firme (în special în aceleași sectoare industriale sau piețe) și oferă o măsură a gradului în
care o companie este în măsură să crească.
Rata de creștere a veniturilor = Veniturile din această perioadă / Veniturile din perioada precedentă

7. Total Shareholder Return (TSR) / Rata de rentabilitate a capitalului. Măsoară câștigurile


pe o acțiune, prin luarea în considerare a mișcărilor prețului acțiunilor (sau schimbarea prețului de
vînzare), plus dividende plătite într-o perioadă dată (de obicei un an). Folosirea TSR ca măsură a
performanței permite investitorilor de a compara companii din sectoare diferite. TSR fluctuează în
funcție de piețele bursiere.
TSR = (Prețul pe acțiune la sfârșitul perioadei - Prețul pe acțiune la începutul perioadei +
dividende) / Prețul pe acțiune de la începutul perioadei

8. Economic Value Added (EVA) / Valoarea economică adăugată. EVA este un indicator de
profit economic al unei companii și se calculează astfel:
EVA = NOPAT - (C x K)
Unde: NOPAT este Profitul Operațional Net după plata taxelor; C este costul mediu ponderat al
capitalului (WACC - reprezintă rata pe care o companie este de așteptat să-o plătească, în medie,
pentru toți proprietarii siguri pentru finanțarea activelor sale); K este capitalul economic angajat.

9. Return on Investment (ROI) / Întoarcerea investiției. Este un indicator financiar simplu care
evaluează eficiența unei investiții sau pentru a compara eficiența unui număr de afaceri

2
diferite. ROI este o măsură a banilor câștigați de la o investiție în comparație cu suma de bani
investită.
ROI = (Câștig din investiții - Costul de investiție) / Costul de investiții

10. Return on Capital Employed (ROCE) / Rentabilitatea capitalului angajat. Măsoară


rentabilitatea adusă de fondurile pe termen lung și se calculează după următoarea formulă:
ROCE = Rezultat operațional / (Datorii pe termen lung + Capitaluri proprii)

11. Return on Assets (ROA) / Rentabilitatea activelor. Este unul dintre indicatorii principali de
rentabilitate ai unei companii și măsoară eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al
profitului obținut. Se calculează după următoarea formulă:
ROA = "Rotația activelor" x "Marja neta"
((cifra de afaceri / active totale) x (profit net / cifra de afaceri)

12. Return on Equity (ROE) / Rentabilitatea capitalului propriu. Indicatorul este calculat ca
raport între profitul net obținut de companie și capitalurile proprii, acestea din urmă reprezentând
practic contribuția acționarilor la finanțarea afacerii. Formula de calcul este: ROE = Rezultat net /
Capitaluri proprii.

13. Debt-to-Equity (D/E) Ratio / Raportul datorie – capital propriu. Oferă o introspecție în
măsura în care o afacere este finanțat prin datorii față de capital. Formula de calcul este:
Raportul (D / E) = Total datorii / Total capitaluri proprii

14. Cash Conversion Cycle (CCC) / Ciclul de conversie al numerarului sau al lichidităților.
Este un indicator care măsoară durata de timp de care este nevoie pentru a converti valoarea
bunurilor și serviciilor în flux de numerar real și se calculează după următoarea formulă:
CCC = DIO + DSO - DPO
Unde: DIO reprezintă zile inventar restante; DSO reprezintă zile de vânzări restante; DPO
reprezintă zile restante de plătit.

3
15. Working Capital Ratio / Rata capitalului de lucru. Este o măsură a activelor lichide ale unei
afaceri aflate la dispoziție în orice moment dat. Se calculează după următoarea formulă:
Capital de lucru = Active circulante - Datorii curente

16. Operating Expense Ratio (OER) / Rata cheltuielilor de funcționare. Este un indicator de
gestionare a costurile curente de funcționare a afacerii într-o companie și se calculează astfel:
OER = (OPEX în intervalul t / Venituri din vânzări în intervalul t) x 100, unde OPEX sunt
cheltuielile făcute pentru activitățile curente și nu în scop investițional.

17. CAPEX 2 to Sales Ratio / Rata cheltuielilor de exploatare la vânzări. Măsoară nivelul de
investiții pe care o societate o face pentru viitorul său și se calculează după următoarea formulă:
Rata cheltuielilor de exploatare la vânzări = (CAPEX în perioada t / Vânzări nete în perioada t) x
100

18. Price Earnings Ratio (P/E Ratio) / Raportul preț-câștig. Este un indicator care oferă o
evaluare în măsura în care prețul acțiunilor actuale al unei companii este atractiv pentru investitori.
P / E raportului = Valoarea curentă a acțiunii pe piață / Câștig pe acțiune

2
A nu se confunda CAPEX (cheltuieli pentru investiții) cu OPEX (cheltuielile făcute pentru activitatea de zi cu zi).

4
II. KPI pentru înțelegerea consumatorilor

19. Net Promoter Score (NPS) / Scorul Net Promoter. Este o măsură a satisfacției clienților,
precum și a loialității acestora, bazându-se pe o singură întrebare: Cât de probabil este că ați
recomanda [Compania X sau Y, produsul sau serviciul Z] unui prieten sau coleg? Această
întrebare este apoi notată pe o scară de 10 unități (unde 0 = deloc probabil, iar 10 = extrem de
probabil). Răspunsurile între 0-7 puncte sunt clasificate ca detractori și răspunsurile între 9 și 10
în calitate de promotori.
Scorul Net Promoter = % Promotori - % Detractori

20. Customer Retention Rate / Rata de retenție a clienților. Este un indicator care arată măsura
în care o companie este capabilă de a păstra clienții dobândiți și se calculează astfel:
CRR = Numărul de clienți la începutul unei perioade T / Numărul acelor clienți care au rămas
clienți, la sfârșitul perioadei T.

21. Customer Satisfaction Index / Indexul de satisfacție clienți. Este un indicator care măsoară
numărul de clienți mulțumiți de produsele sau serviciile companiei.

22. Customer Profitability Score / Scorul de rentabilitate clienți. Este un indicator care măsoară
profitabilitatea pe client, adică contribuția netă de bani adusă de clienții individuali pentru o
organizație.

23. Customer Lifetime Value / Valorea duratei de viață a clientului. Este un indicator al valorii
financiare a unui client, pe durata de viață a întregii relații cu acel client.

24. Customer Turnover Rate / Indicele cifrei de afaceri a clientului. Măsoară indicele de
fidelizare a clienților prin raportul între suma clienților care pleacă sau nu reînnoiesc contractele
și numărul total de clienți.

5
25. Customer Engagement / Angajamentul clienților. Măsoară nivelul la care clienții sunt
angajați alături de brandul unei afaceri. Este un indicator care studiază puterea unei relații dintre
client și organizația respectivă.

26. Customer Complaints / Reclamațiile clienților. Este un indicator care prezintă nemulțumirea
clienților în raport cu produsele sau serviciile pe care le oferă o companie.

6
III. KPI de măsurare a pieței și a eforturilor de marketing

27. Market Growth Rate / Rata de creștere a pieței. Rata de creștere a pieței măsoară a gradul
în care piața pe care o companie operează este în creștere.
Rata de creștere a pieței (%) = Vânzările totale de pe piața pentru acest an / Vânzările totale de pe
piața de anul trecut

28. Market Share / Cota de piață. Reprezintă o măsură a ponderii relative a unei afaceri într-o
anumită piață în comparație cu concurenții săi.

29. Brand Equity / Valoare de marcă. Este măsura valorii unui brand care se adaugă la produsele
sau serviciile unei organizații.

30. Cost per Lead / Cost de lead. Este un indicator al costurilor pentru generarea de noi clienti.
Average cost per lead = Sume totale cheltuite pe campania de marketing / Total inițiative generate

31. Conversion Rate / Rata de conversie. Rata de conversie măsoară de rata de succes în
transformarea clienților sau potențialilor clienți în clienți reali.
Rata de conversie = (Numărul de clienți realizați / vizitatori sau targetați) x 100

32. Search Engine Rankings (by keyword) and click-through rate / Ranking în motoarele de
căutare (după cuvinte-cheie) și rata de click. Ranking în motoarele de căutare măsoară
clasamentul site-ul companiei atins în motoarele de căutare (cum ar fi Google) pentru căutările
relevante cu anumite cuvinte cheie. Rata de click măsoară numărul de oameni care vizitează site-
ul companiei după folosirea unor cuvinte-cheie sau ca răspuns la un anunț publicitar online.

33. Page Views and Bounce Rate / Vizualizările paginii web și rata de abandon.
Vizualizările paginii web măsoară numărul total al paginilor vizualizate de pe site-ul companiei și
este un indicator general al modului intensiv al vizualizării paginii. Rata de abandon (bounce)
reprezintă, în esență, o măsură a atractivității și / sau relevanței site-ului. Acesta măsoară procentul

7
de vizitatori inițiali ai unui site care "sar" mai departe la un alt site, mai degrabă decât să continue
pe alte pagini din site-ul măsurat.

34. Customer Online Engagement Level / Nivelul de angajament online al clientului. Măsoară
nivelul de implicare a clienților față de o companie sau un brand specific, în primul rând prin
interacțiuni on-line. Online Customer Engagement ia în considerare măsurătorile individuale, cum
ar fi durata vizitei, frecvența vizitei, profunzimea vizitei, rata de click, precum și vânzările,
download-uri, recomandări, comentarii, etc.

35. (Online) Share of Voice (SOV) / Partajarea on-line a vocii. SOV măsoară ponderea relativă
a menționării online a unui brand (o companie sau un produs) - mai ales în forumuri sau în Social
Media, în raport cu menționarea concurenților.

36. Social Networking Footprint / Amprenta de networking social. Este oferită prin colectarea
de date prin instrumente on-line care măsoară modul în care consumatorii interacționează cu un
brand sau o companie pe site-urile de Social Media.

37. Klout Score / Scorul Klout. Este un indicator al influenței unei persoane sau companii ori
brand prin intermediul Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+). Klout
măsoară interacțiunea (like-uri, share-uri, comentarii, retweet-uri etc.), și nu neapărat dimensiunile
rețelei fiecăruia (numărul de followeri) sau activitatea.

8
IV. KPI pentru măsurarea performanței operaționale

38. Six Sigma Level / Nivelul Six Sigma. Nivelul Six Sigma măsoară gradul în care procesele
operaționale ale companiei sunt lipsite de erori. Scopul Six Sigma este ca defectele de proces sau
marjele de eroare să nu fie mai mari de 3.4 la un milion de oportunități.

39. Capacity Utilisation Rate / Rata de utilizare a capacităților. Măsoară modul în care o
companie își foloște pe deplin potențialul său de producție sau de lucru. Pune capacitatea reală de
producție în raport cu capacitatea posibilă.
Rata de utilizare a capacităților = (Capacitatea reală în intervalul de timp t / Capacitatea posibilă
în intervalul de timp t) x 100
40. Process Waste Level / Nivelul de deșeuri de proces. Este un indicator al măsurii în care
procesele unei companii sunt mai suple și mai eficiente. Măsurarea deșeurilor depinde de
referințele utilizate pentru fiecare tip de deșeuri și operațiuni, dar, de obicei, constă în simpla lor
numărare.

41. Order Fulfilment Cycle Time / Intervalul de îndeplinire a comenzii. Măsoară timpul
necesar de la comanda clientului până la primirea produsului sau serviciului de către acesta. Prin
urmare, oferă o perspectivă asupra eficienței interne și eficacitatea lanțului de aprovizionare.
Timpul de îndeplinire a comenzii = Intervalul pentru aprovizionare + Intervalul pentru producție
+ Intervalul pentru livrare

42. Delivery In Full, On Time (DIFOT) Rate / Livrare integrală, la timp. Este o măsură de a
livrării în siguranță. Acesta măsoară procentul de livrări care au fost finalizate integral și la timp.
DIFOT = Unități sau comenzi livrate în întregime la timp / Unități în total sau comenzile expediate.

43. Inventory Shrinkage Rate (ISR) / Indicele de contracție a inventarului. Este o măsură de
control al inventarului. Acesta măsoară procentul din stoc care se pierde între producția inițială și
punctul în care este livrat. Motivele pentru contracție pot include distrugeri, scurgeri, livrări
greșite, produse pierdute, furturi interne și externe.
Indicele de contracție a inventarului = (IV1 - IV2) / IV1

9
Unde: IV1 este inventarul în conformitate cu înregistrările; IV2 este inventarul real.

44. Project Schedule Variance (PSV) / Variația programului proiectelor. PSV măsoară a
gradul în care proiectele sunt livrate la timp.
PSV = SCT – ACT
Unde: ACT este intervalul de timp consumat efectiv și SCT este intervalul de timp programat.

45. Project Cost Variance (PCV) / Variația prețului de cost. PCV este un indicator al măsurii
în care proiectele sunt livrate cu respectarea bugetului.
PCV = SPC - APC
Unde: SPC reprezintă costurile planificate ale proiectului și APC reprezintă costurile reale ale
proiectului.

46. Earned Value (EV) Metric / Valorea adăugată măsurată. EV măsoară gradul în care
proiectele se desfășoară cu progresul dorit. Acesta permite companiilor să analizeze cât din
proiectul planificat a fost completat, precum și costurile de muncă, în raport cu așteptările
proiectului. Se calculează astfel
EV = % complet x BCWP
Unde: BCWP este costul bugetat pentru operațiunile efectuate (costurile totale bugetate pentru
muncă și resurse pentru proiect).
Calculul EV permite estimarea nivelul de performanță, definit prin formula (ACWC / EV) x 100,
unde: ACWC este costul real de lucrări programate sau suma totală reprezentând munca și
resursele care au fost cheltuite în cadrul proiectului până în prezent.

47. Innovation Pipeline Strength (IPS) / Puterea fluxului de inovație. IPS este un indicator al
puterii de inovare dintr-o companie. Acesta măsoară potențialul viitoarelor venituri din proiectele
de inovare în curs de desfășurare.
IPS = ∑( proiecte de inovare x venituri viitoare potențiale)

48. Return on Innovation Investment (ROI2) / Rentabilitatea investițiilor în inovare. Măsoară


randamentele generate de investițiile în inovare.

10
Rentabilitatea investițiilor în inovare = [(Profit net de noi produse și servicii) - (Costurile de
inovare pentru aceste produse și servicii)] / (Cheltuieli de inovare pentru aceste produse și servicii)

49. Time to Market / Intervalul până la piață. Reprezintă intervalul de timp necesar pentru a
obține noi produse sau servicii până la punctul în care acestea sunt vândute clienților.

50. First Pass Yield (FPY) / Randamentul de transfer. FPY este o măsură a eficienței
operaționale. Măsoară procentul de elemente care se deplasează printr-un proces fără nici o
problemă.

51. Rework Level / Nivelul de muncă reluată. Măsoară volumul de muncă care trebuie să aibă
loc într-un proces (numărul sau procentul de elemente care necesită reluarea muncii) și este, prin
urmare, un indicator al eficienței operaționale interne.

52. Quality Index / Indexul de calitate. Este, de obicei, un indicator multi-element care evaluează
dimensiunile-cheie de calitate operațională și de servicii. Acesta ar putea include indicatori, cum
ar fi FPY, tarife incomplete, performanță de livrare etc.

53. Overall Equipment Effectiveness (OEE) / Eficiența de ansamblu a echipamentelor. OEE


măsoară gradul în care mașinile și echipamentele existente produc rezultatul dorit. OEE este un
indicator compozit care măsoară rezultatele bazate pe capacitatea de a lua în considerare
disponibilitatea porocesuală, eficiența și calitatea.
OEE = Disponibilitate x Performanță x Calitate

54. Process or Machine Downtime Level (PDL și MDL) /Nivelul de timp disponibil al unui
proces sau al unui utilaj. Măsoară gradul în care un proces operațional este disponibil și este
difuzat.
Proces Downtime Level = (TA t / PPT t) x 100
Unde:
PPT t este timpul de producție planificat în care un proces să fie disponibil.

11
TA t este timpul de producție real pe care un proces l-a consumat într-o anumită perioadă de timp
t.

Machine Downtime Level = (TA t / PPT t) x 100


Unde:
PPT t este timpul productiv planificat pentru ca un utilaj să fie disponibil într-o anumită perioadă
de timp t.
TA t este timpul productiv efectiv în care un utilaj a fost disponibil într-o anumită perioadă de timp
t.

55. First Contact Resolution (FCR) / Rezolvarea la primul contact. FCR este o măsură a
eficienței pe care o companie o are în rezolvarea unei probleme a unui client. Măsoară rata în care
întrebările clienților sunt rezolvate la primul contact.

12
V. KPI pentru înțelegerea angajaților și măsurarea performanței lor

56. Human Capital Value Added (HCVA) / Valoarea adăugată a capitalului uman. HCVA
este o măsură a gradului în care angajații dau valoare afacerii.

57. Revenue Per Employee / Venitul pe angajat. Venitul pe angajat este un indicator al modului
în care este generat venitul pe angajat - și, prin urmare, un indice important al productivității.
Venitul pe angajat = Venituri / Echivalent numar de angajați cu normă întreagă

58. Employee Satisfaction Index / Indexul de satisfacție angajați. Este un indicator multi-
elemente privind gradul de satisfacție al angajaților. În funcție de prioritățile de organizare, poate
include diferite măsurători privind stilul de conducere, progresul în carieră, formare profesională,
cultura companiei și condițiile de plată.

59. Employee Engagement Level / Nivelul de implicare al angajaților. Este un indicator multi-
elemente privind modul în care angajații sunt implicați la locul lor de muncă. În funcție de măsurile
prioritare de organizare ar putea include recunoașterea personală, îndeplinirea aspirațiilor,
contribuție sentimentală, educația continuă etc.

60. Staff Advocacy Score / Scorul recomandărilor personalului. Este un indicator al gradului
în care angajații sunt avocați - promotori ai companiei în care lucrează. El poate fi măsurat printr-
o întrebare simplă: " Cât de probabil este ca tu să recomanzi aceasta companie la care ești angajat,
unui prieten?"

61. Employee Churn Rate / Indicele de constanță al salariatului.


Employee Churn Rate = Numărul total de persoane care părăsesc compania într-un interval /
Număr mediu total de angajați pe același interval.

62. Average Employee Tenure / Media de ocupare a angajatului. Este un indicator al


intervalului în care angajații tind să rămână într-o anumită companie.

13
Average Employee Tenure = Suma totală a intervalelor de timp de când sunt oamenii angajați în
companie / Număr de angajați cu normă întreagă.
63. Absenteeism Bradford Factor / Factorul Bradford de absenteism. Este un indicator al
nivelului de absențe neautorizat (neaprobate) de la locul de muncă.
Bradford Factor = Dt x Et x Et
Unde: Dt = numărul total de zile de absență neplanificate; Et = numărul total de învoiri individuale
sau episoade de absențe

64. 360-Degree Feedback Score / Scorul de feedback 360 de grade. Este un indicator a
performanței oamenilor prin ochii altor angajați (atât șefi, cât și subordonați). Este un indicator
multi-element care ar putea include măsuri privind calificarea, capacități specifice, leadership etc.

65. Salary Competitiveness Ratio (SCR) / Raportul salariu – competitivitate. Este un indicator
al competitivității salariului actual pe care o companie îl oferă pentru locuri de muncă cu definiții
exacte. SCR poate fi măsurat comparativ cu piața generală sau concurența specifică.
SCR (concurent) = Salariul oferit de companie / Salariul oferit de concurență
SCR (industrie) = Salariul oferit de companie / Salariul mediu oferit in industria sau sectorul
respectiv.

66. Time to Hire / Timpul pentru angajare. Este un indicator de recrutare care arată de cât timp
este nevoie pentru a umple posturile vacante.

67. Training Return on Investment / Întoarcerea investiției în formare. Este un indicator al


eficienței în formare. Acesta măsoară întoarcerea investiției unei companii după furnizarea de
formare. Este, de obicei, măsurată printr-o abordare multi-scară pentru a acoperi diferite niveluri
de beneficii.

14
VI. KPI pentru măsurarea performanței de mediu și de sustenabilitate
socială

68. Carbon Footprint / Amprenta de carbon. Este o măsură a nivelului de emisii de gaze nocive
cu efect de seră produse de o companie.

69. Water Footprint / Amprenta de apă. Este o măsură a nivelului total al consumului de apă
dulce pentru funcționarea directă sau indirectă a afacerii.

70. Energy Consumption / Consumul de energie. Este o măsură a consumului total de energie
al companiei, care poate fi măsurat prin cantitatea de energie achiziționată de la un furnizor de
energie într-o anumită perioadă de timp.

71. Saving Levels Due to Conservation and Improvement Efforts / Niveluri salvate prin
conservare și eforturi de ameliorare. Este o măsoară nivelul total al economiilor realizate de o
companie (în reducerea emisiei de carbon, reducerea consumului de apă, de energie și reducerea
costurilor), generate prin identificarea unor proiecte de creștere a rentabilității sau conservare a
mediului.

72. Supply Chain Miles / Mile în lanțul de distribuție. Supply Chain Miles măsoară distanța pe
care produsele (sau serviciile) au călătorit în lanțul de aprovizionare al unei afaceri.
Supply Chain Miles = Distanța dintre locul de producție și locul de livrare final.

73. Waste Reduction Rate / Rata de reducere a deșeurilor. Este o măsură a nivelului la care o
companie este capabilă să reducă deșeurile pe care le generează, ca parte a operațiunilor sale.
Waste Reduction Rate = [Cantitatea de deșeruri (în perioada A) / Cantitatea de deșeruri (în perioada
ultimă B)] x 100

74. Waste Recycling Rate / Rata de reciclare a deșeurilor. Indică în ce măsură o companie este
capabilă de a recupera deșeurile prin reutilizare sau reciclare.

15
Waste Recycling Rate = [Cantitatea de deșeuri reciclate sau refolosite / Total deșeuri produse] x
100

75. Product Recycling Rate / Rata de reciclare a produselor. Măsoară proporția în care
produsele vândute de o companie sunt reciclate sau reutilizate.
Product Recycling Rate = [Cantitatea de produse reciclate sau refolosite / Cantitatea totală de
produse vândute] x 100

16

S-ar putea să vă placă și