Sunteți pe pagina 1din 3

S2-Integrare și incluziune la vârstele timpurii

Nume Slămnoiu Iuliana Raisa

Filială Slatina

Data 08.11.2021

FIȘA DE LUCRU 2

1. Găsiți 5 motive pentru avantajele incluziunii la vârstele timpurii.

 Creșterea și îmbunătățirea ritmului de dezvoltare;


 Formarea abilităților cognitive, competențelor de învățare;
 Îmbunătățirea progresului educațional și a rezultatelor academice;
 Dezvoltarea limbajului și comunicării;
 Formarea abilităților sociale, de inter-relaționare; a competențelor comportamentale și
emoționale;
 Formarea/consolidarea abilităților fizice;
 Parcurgerea mai multor niveluri de educație;
 Obținerea beneficiilor economice în viața adultă; inserție și succes pe piața muncii.
 Se încurajează implicarea și participarea tuturor actorilor implicați: copii, părinți,
cadre didactice, management;

2. Dați exemple de documente internaționale și naționale care promovează educația


incluzivă și ideea principală transmisă de acest document.

- Declarația de la Salamanca (1994)- procesul de învățământ trebuie să cuprindă toți


copiii, indiferent de condițiile acestora;
- Ordinul comun (MMFPSPV, MS și MENCS) nr. 1985/1305/5805/2016 privind
aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării
copiilor cu dizabilități în grad de handicap , a orientării școlare și profesionale a
copiilor cu cerințe educaționale speciale , precum și în vederea abilitării și reabilitării
copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale ( 19 decembrie 2016) –
reglementează condițiile încadrării în categoria copiilor cu CES, orientarea școlară a
acestora și responsabilitățile tuturor actorilor implicați;
- Legea nr. 272/2004 Republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- Declarația Universală a Drepturilor Omu-lui (ONU, 1948)- egalitatea tuturor în
drepturi și demnități;

Liniile Directoare UNESCO privind Incluziunea în Educație (2009)- sistemul de învățământ


trebuie să ajungă la toți copiii;

3. Realizați o schemă cronologică a acestor evenimente (conferințe, documente) care susțin


educația incluzivă.

Declarația de la Legea nr. 272/2004 R.


Salamanca privind protecția și
promovarea drepturilor
Declarația Universală a 07-10.06.1994 copilului
Drepturilor Omului
1948 Liniile Directoare Ordinul comun
UNESCO privind (MMFPSPV, MS și
Incluziunea în Educație MENCS) nr.
2009 1985/1305/5805/2016

4. Lecturați principalele documente educaționale naționale și identificați elementele care fac


referire la educația pentru toți și educația incluzivă.

Document: Idei de bază/ articol


Ordin nr. 18 din 26 februarie 2003 privind -definirea conceptului de dizabilitate și
aprobarea Ghidului metodologic pentru modalitățile de evaluare a nevoilor-Anexa
evaluarea copilului cu dizabilităţi şi 1;
încadrarea într-un grad de handicap - tipurile de evaluare-Anexa 2;
- definirea managementului de caz-Anexa
3;
Hotătrâre de Guvern Nr. 1175 din 29 - Capitolul 1, Punctul II.2.2 se referă la
septembrie 2005 privind aprobarea dreptul constituțional al persoanelor cu
Strategiei naționale pentru protecția, dizabilități la egalitate de șanse;
integrarea și incluziunea socială a - Capitolul 3-Obiectivele generale și
persoanelor cu handicap în perioada 2006 – specifice pentru integrarea persoanelor cu
2013 handicap;
Lege Nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind - Art. 6 și 7-drepturile persoanelor cu
protecția și promovarea drepturilor handicap;
persoanelor cu handicap - Cap. 2, secțiunea II, art. 15-19-dreptul la
educație, acces liber și egalitate;
- Cap. 5, art.72-84- orientare și formare
profesională a persoanelor cu handicap;
Legea educației naționale Nr. 1/2011 din 5 - art. 2, alin.4- drepturi egale de acces la
ianuarie 2011 toate nivelurile și formele de învățământ
preuniversitar și superior, precum și la
învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio
formă de discriminare;
- art. 3, lit. j- principiul asigurării egalității
de șanse;
- art. 3, lit. o- principiul incluziunii sociale;
- art. 12- susținerea copiilor cu cerințe
educaționale speciale;

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. - art. 3- garantarea dreptului la educaţie al


3.124/20.01.2017 privind aprobarea tuturor elevilor identificaţi cu tulburări de
Metodologiei pentru asigurarea suportului învăţare;
necesar elevilor cu tulburări de învăţare - art. 15- Elevii cu TSI sunt integraţi în
învăţământul de masă;

Convenția ONU privind Drepturile - art. 5.1- toate persoanele sunt egale în fața
Persoanelor cu Dizabilități legii și sunt interzise tipurile de
discriminare pe criterii de dizabilitate;
- art. 24.1- este recunoscut dreptul
persoanelor cu dizabilități la educație prin
asigurarea unui sistem incluziv la toate
nivelurile;

S-ar putea să vă placă și