Sunteți pe pagina 1din 5

Norme metodologice de completare a datelor din

Raportul statistic privind activitatea de incluziune socială


aferent anului 2013

Vă rugăm ca înainte de completarea tabelelor


să parcurgeţi paragrafele următoare:

 Pentru completarea Raportului statistic judeţean a fost transmis un fişier denumit


„Judetul…..Raport incluziune an 2013”, fişier ce diferă de cel transmis pentru anul 2012. Dacă în urma
verificării datelor vor fi făcute modificări, vă rugăm să retransmiteţi întreg raportul şi să evidenţiaţi datele
modificate cu font de culoarea albastră. Formularele completate vor fi transmise numai în format electronic,
către ANPIS.

 Vă rugăm să nu transmiteţi raportul dacă nu aveţi informaţii complete de la toţi furnizorii de servicii
sociale publici şi privaţi! În cazul în care întâmpinaţi probleme vă rugăm să ne comunicaţi datele de contact
ale furnizorului respectiv. În mod special raportul trebuie să conţină informaţii referitoare la totalitatea
cantinelor de ajutor social şi căminelor pentru persoanele vârstnice raportate în anul 2012, deoarece
acestea sunt publicate în Anuarul Statistic al României. Dacă unele din aceste unităţi nu au desfăşurat
activitate în anul 2013, se va menţiona la coloana „Observaţii” şi să evidenţiaţi aceste unităţi cu culoare
roşie. În cazul în care o asociaţie are mai multe unităţi vă rugăm de asemenea să evidenţiaţi aceste unităţi cu
culoare roşie

 Fişierul transmis a fost creat cu ajutorul programului Microsoft Excel şi este compus din 11 foi de lucru
numerotate. Fiecare foaie de lucru conţine mai multe tabele, la rândul lor compuse din mai multe celule
(câmpuri) ce trebuie completate.

 Vă rugăm să completaţi toate câmpurile solicitate într-un tabel, chiar dacă valoarea înregistrată în
câmpul respectiv este zero, după modelul:

Mod de organizare a
serviciului public de asistenţă socială
Localitatea Persoane cu
Compartiment
Direcţie atribuţii
Direcţie Serviciu de asistenţă
generală în domeniul
socială
asistenţei sociale
1 2 3 4 5 6
(denumirea localităţii)  0  0  0 0  1

Formularele care nu au toate câmpurile completate vor fi returnate!

1 din 5
 În antetul fiecărei pagini din formular apare scris „Judeţul ……….”. Pentru a fi completat cu denumirea
judeţului, se foloseşte următoarea succesiune de comenzi „Fişier/Iniţializare pagină/Antet/Subsol/Antet
particularizat” (pentru cei care au programul Excel în limba engleză comanda este „File/Page Setup/Header
and Footer/Custom Header” sau, pentru Office 2007, Page Layout/ Page Setup/Header and Footer/Custom
Header) şi se trece denumirea judeţului în secţiunea din dreapta. Această operaţie se poate face pentru
fiecare foaie de lucru sau simultan pentru toate foile.

 Având în vedere că raportul conţine date transmise de alte instituţii, vă rugăm să verificaţi respectarea de
către colaboratorii Dv. a acestor norme metodologice, înainte de a transmite raportul către ANPIS. Vă
rugăm să nu transmiteţi raportul dacă nu aţi completat toate datele despre activitatea DGASPC !!!

 Vă rugăm să detaliaţi în căsuţele rezervate observaţiilor cazul în care o unitate ce acordă servicii de
asistenţă socială s-a desfiinţat / înfiinţat / nu a avut activitate în anul 2013.

 Celulele completate cu cifra „0” conţin formule ce se calculează automat. Vă rugăm să nu completaţi
aceste celule. Doar în cazul în care numărul de celule prevăzute în formular este insuficient, vă rugăm să
inseraţi un număr corespunzător de rânduri şi să actualizaţi sumele pe coloană.

 La completarea celulelor care conţin cifre nu trebuie introduse puncte sau spaţii pentru delimitarea
ordinului de mărime, deoarece formatul cifrelor a fost deja definit.
Exemplu – corect introdus : 10000
- incorect introdus: 10 000 sau 10,000.
Afişarea automată în formular trebuie să fie: 10.000

 Se recomandă în special ca aceste celule să nu conţină semnul „ ” (spaţiu), deoarece acestea sunt
interpretate de programul Microsoft Excel ca text şi nu sunt incluse la însumarea rândurilor/coloanelor.
Programul Excel de obicei avertizează asupra acestei probleme prin afişarea erorii „număr stocat ca text” în
colţul din stânga al celulei, marcat cu verde.

 O altă eroare care ar putea să apară este crearea unei referinţe încrucişate (în programul Excel apare
avertizarea „circular reference warning”, respectiv o celulă care conţine suma altor celule, iar una din
celulele care trebuie însumate conţine o sumă ce include şi prima celulă). Vă rugăm să modificaţi formulele
înainte de a trimite un raport cu această eroare, sau să ne contactaţi în caz că nu puteţi să o rezolvaţi.

 Tot ca observaţie generală, avem rugămintea de a se citi cu atenţie capul de tabel pentru fiecare prestaţie,
deoarece sunt cazuri în care se solicită:
- numărul mediu,
- numărul total.

2 din 5
Dacă este solicitat numărul total, atunci se însumează valorile lunare înregistrate în fiecare lună din
perioada de 12 luni. În cazul numărului mediu lunar, valoarea medie lunară se obţine prin însumarea
valorilor înregistrate în fiecare din cele 12 luni şi împărţirea acestei sume la 12. În cazul în care se solicită
valoarea la 31 decembrie, se va completa cu numărul efectiv de beneficiari la momentul respectiv, fără a fi
realizat nici un calcul.

 Avem rugămintea ca numerele medii să fie completate fără zecimale, prin rotunjire în plus (de exemplu
61 şi nu 60,5), sau în minus (de exemplu 60 şi nu 60,4) pentru a nu fi influenţate datele la nivel naţional,
excepţie făcând personalul SPAS, care poate conţine zecimale.

 Numărul de beneficiari este în general un număr mediu. Pentru a avea date comparabile la nivelul ţării, tot
la 12 se împarte şi numărul total de beneficiari ai unei unităţi care nu şi-a desfăşurat activitatea în toate
lunile anului 2013, cu menţionarea acestei situaţii.

 În acest raport s-a cerut evidenţierea cheltuielilor în funcţie de sursa de provenienţă a veniturilor şi, în
paralel, a cheltuielilor, pe destinaţii. Vă rugăm să verificaţi că sumele cheltuite cu personalul, adunate cu
cele cheltuite pentru bunuri şi servicii, să nu fie mai mari decât veniturile unităţii. Sumele cheltuite de o
unitate reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate în anul 2013, respectiv cheltuieli curente (de personal,
pentru bunuri şi servicii) cât şi pentru investiţii. Chiar dacă o unitate nu a desfăşurat activitate în toată
perioada raportată cheltuielile acelei unităţi vor fi cuprinse în total cheltuieli.

 Datele privind capacitatea instituţiilor, precum şi numărul cererilor în aşteptare sunt cele înregistrate la
sfârşitul lunii decembrie 2013, cu excepţia cazului în care o unitate nu a desfăşurat activitate în tot timpul
anului, pentru care se va trece capacitatea avută la sfârşitul perioadei de funcţionare şi se va menţiona
„unitatea nu a mai funcţionat după data de…”. În mod obişnuit capacitatea unei unităţi nu variază în timpul
anului. În cazul în care s-au înregistrat variaţii ale acesteia în decursul perioadei raportate, vă rugăm să
specificaţi în zona destinată observaţiilor.

 În formular sunt rubrici care sunt marcate cu ” ……..” (puncte), care marchează căsuţa în care trebuie
completată informaţia solicitată.

Referitor la completarea foilor de lucru:

Foaia de lucru 1 „Informaţii privind activitatea AJPIS”

La punctul 2 – „Activitatea de acreditare”o instituţie nu va fi adunată de 2 ori, chiar dacă este acreditată cu
mai multe servicii. La punctul 2. a. „Furnizori de servicii sociale acreditaţi la data de 31 decembrie 2013”
se vor însuma atât furnizorii care au fost acreditaţi în anul 2013 cât şi cei acreditaţi din anii anteriori, cărora
nu le-a încetat acreditarea.

3 din 5
Foaia de lucru 4 „Informaţii privind organizarea serviciilor publice de asistenţă socială”

Vă rugăm în mod deosebit să NU OMITEŢI informaţii pentru această foaie de lucru: trebuie completate
date referitoare la toate localităţile din judeţ.
Localităţile reşedinţă de judeţ vor apărea în tabel de două ori, pentru DGASPC fiind prevăzut un rând
distinct. La rubrica referitoare la modul de organizare a serviciului public de asistenţă socială este
obligatorie completarea uneia din coloanele 2-6 cu cifra 1, iar celelalte vor fi completate cu cifra 0,
deoarece o localitate nu poate să aibă decât una din formele de organizare a SPAS menţionate: direcţie
generală / direcţie / serviciu / compartiment de asistenţă socială / persoane cu atribuţii în domeniul asistenţei
sociale. În coloana 6 nu se va trece numărul de persoane angajate; acesta se va completa doar cu cifra 1,
în cazul în care serviciul public nu are nicio altă formă de organizare prevăzută în coloanele 2-5.
Referitor la coloana 9: în cazul în care un furnizor de servicii sociale are mai multe servicii acreditate, se va
trece numărul total al acestor servicii.
La rubrica „în curs de acreditare” se vor trece doar furnizorii care au solicitat acreditarea, fiind adunat
numărul de unităţi pentru care s-a solicitat acreditarea (nu se vor include aici cei care au fost deja
acreditaţi).

Foaia de lucru 5 „Personalul serviciilor publice de asistenţă socială”

La coloanele 4-11 s-a solicitat numărul de persoane cu atribuţii privind asistenţa socială. La această rubrică
va fi trecut numărul de persoane prevăzut în statul de funcţii pentru serviciul public de asistenţă socială.
Revenim cu precizarea de a nu transmite Raportul către ANPIS dacă nu aţi completat datele privind
DGASPC!!

Foaia de lucru 6 „Servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice”

Vă rugăm să includeţi în această secţiune numai instituţiile care acordă servicii exclusiv persoanelor
vârstnice, în conformitate cu Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu
modificările şi completările ulterioare (nu vor fi incluse de exemplu centre medico-sociale sau centre de
îngrijiri paliative).
Dacă numărul de unităţi care sunt menţionate pe această foaie de lucru este mai mare decât cel prevăzut în
formular şi inseraţi rânduri în plus, vă rugăm să actualizaţi căsuţele ce conţin formule pentru calculul corect
al totalurilor.
Pentru acest raport s-a cerut detalierea cheltuielilor realizate, pe surse de venit. În cazul în care se
completează coloana „alte surse” vă rugăm să precizaţi la rubrica „Observaţii” tipul de finanţare.
Tot în coloana „Observaţii” se vor preciza diferenţele faţă de anul anterior referitoare la numărul de
instituţii şi la capacitatea acestora: de exemplu: o unitate şi-a încetat activitatea / a început activitatea în
luna ... / şi-a redus capacitatea de la ... / nu a avut beneficiari din lipsă de fonduri / face parte dintr-un
4 din 5
complex de servicii. Chiar dacă o unitate şi-a desfăşurat activitatea în mai puţin de 12 luni în anul 2013,
aceasta va fi trecută în tabel.
Aşa cum s-a menţionat şi în formular, vă rugăm să VERIFICAŢI dacă numărul de beneficiari este mult mai
mic decât capacitatea instituţiei, precum şi dacă în acest caz există cereri în aşteptare, şi să precizaţi în
coloana de observaţii motivul pentru care s-au înregistrat aceste situaţii. Asemănător se va proceda în
situaţia în care numărul de beneficiari depăşeşte capacitatea instituţiei.

Foaia de lucru 7 „Cantine”

Pentru tabelul privind cantinele s-a solicitat numărul mediu zilnic de persoane care au servit masa la
cantină, care va fi calculat prin împărţirea numărului zilnic de beneficiari la numărul de zile de funcţionare
din anul respectiv, după caz (365 de zile din care s-a scăzut numărul de zile în care cantina nu a funcţionat).

Foaia de lucru 9 „Cheltuieli”

Pe rândul 5 s-a solicitat totalitatea cheltuielilor efectuate de DGASPC, care includ şi cheltuielile realizate de
centrele din subordine.
Pe rândul 6 s-a solicitat, din totalul cheltuielilor de la rândul 5, numai partea corespunzătoare centrelor din
subordine.
Pe rândul 7 s-a solicitat, din totalul cheltuielilor de la rândul 5, numai partea corespunzătoare centrelor din
subordine care acordă exclusiv servicii sociale, în parteneriat public-privat.
Rândul 4 nu este o însumare a rândurilor 5-7, se vor adăuga la sumele cheltuite de DGASPC alte cheltuieli
cu asistenţa socială efectuate din bugetul judeţean, dacă este cazul.

Formularele care nu au toate câmpurile completate vor fi returnate!


Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că incorecta completare a datelor pentru un judeţ face ca datele
centralizate la nivel naţional să nu fie relevante.

Vă mulţumim pentru colaborare.

5 din 5