Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 8 decembrie 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege


pentru modificarea unor acte normative
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru


modificarea unor acte normative.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU
3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. /2021

AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte
normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 332 din 4 noiembrie
2021) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia,
cu următoarele propuneri.
1. La art. I, după noțiunea „cumpărător cu ridicata”, pentru evitarea
interpretărilor subiective, considerăm judicios definirea noțiunii „consumator
final”.
2. La art. III pct. 2, alineatul introductiv al art. 1691, cu care se propune a
fi completat Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, se
recomandă a fi redat într-o manieră similară cu textul de la art. 169 din același
Cod, după cum urmează: „Încălcarea de către participanții la piața produselor
petroliere a normelor de desfășurare a activităților stabilite în actele normative în
domeniu, manifestată prin:”.
Textul propus la art. 1691 litera f) din Codul menționat „nerespectarea
prevederilor actelor normative care reglementează activitatea participanților la
piața produselor petroliere” necesită a fi corelat cu principiul predictibilității
normelor juridice din art. 3 al Legii nr.100/2017 privind actele normative.
În contextul existenței la moment a prevederii de la art. 169 litera l) din
același Cod, urmează a fi examinată posibilitatea completării articolului nou ce
se propune a fi inclus în Cod (art. 1691) cu încă o literă suplimentară, cu
următorul cuprins „practicarea fără licență, fără autorizație a genurilor de
activitate licențiate, autorizate în conformitate cu actele normative care
reglementează piața produselor petroliere sau delegarea atribuțiilor și a funcțiilor
licențiate, autorizate către un terț care nu deține licență, autorizație pentru
desfășurarea genului de activitate respectiv”. Regimul sancționator consacrat
pentru comiterea faptelor prevăzute în art. 1691 urmează să fie completat și cu
sancțiuni aplicabile persoanelor fizice.
Subsecvent, întrucât pentru contravenția prevăzută de art. 169 din Codul
contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 este prevăzută posibilitatea
întocmirii unui plan de remediere (potrivit prevederilor art. 46 1), urmează a fi
examinată oportunitatea întocmirii acestui plan și cu referire la noua contravenție
de la art. 1691 din Codul citat.
3. La art. IV din proiect (amendarea Legii nr. 160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător), cuprinsul pct. 5 din
anexa nr. 2 urmează a fi revizuit ca urmare a abrogării lit. a) și b) pentru a
exclude mențiunea la importul și comercializarea cu ridicata. De asemenea, este
necesară ajustarea corespunzătoare a pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea numită.
4

4. La art. VI din proiect, se consideră necesară substituirea mecanismului


de trecere în cont cu mecanismul de restituire la contul bancar/de plăți al
titularului de licență a mijloacelor bănești vărsate la buget, aferente taxelor
anuale de licență. Astfel, se propune expunerea art.VI din proiect în următoarea
redacție: „Suma vărsată la bugetul de stat, la situația din 1 ianuarie 2022,
aferentă taxelor anuale pentru licența la importul și comercializarea angro a
benzinei, motorinei și gazului lichefiat, va fi restituită de către Serviciul Fiscal de
Stat, la cererea titularului de licență, la contul bancar și/sau de plăți al acestuia.”
Această propunere se justifică prin prisma prevederilor art.62 alin.(1) din
Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014,
conform cărora încasările la și plățile de la bugetele componente ale bugetului
public național în monedă națională se efectuează prin virament prin contul unic
trezorerial, iar cele în valută străină – prin conturi deschise în Banca Națională a
Moldovei și instituțiile financiare, în conformitate cu legislația valutară. Astfel,
trecerea în cont contravine procedurii stabilite, precum și principiului de
executare de casă, reglementat de art.63 alin.(1) din Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.
5. La art. VII se va revizui termenul până la care Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, va
prezenta Serviciului Fiscal de Stat informația privind titularii de licențe și sumele
prevăzute, deoarece acțiunea prevăzută nu este realizabilă în termenul propus.
6. La art. VIII, în alin. (1), pentru indicarea exactă a momentului intrării
în vigoare a actului normativ recomandăm utilizarea cuvintelor „la expirarea a”,
urmate de perioada rezervată pentru intrarea în vigoare a actului propus, după
următorul exemplu: „intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova” sau indicarea exactă a datei intrării în
vigoare, iar textul „art. II-IV” se va modifica cu textul „art. I-VI”.
La alin. (2), cuvintele „adoptarea acestei legi” se vor substitui cu
cuvintele „intrarea în vigoare a legii” sau cu cuvintele „publicarea legii”,
deoarece actul normativ devine opozabil subiecților de drept doar după
publicarea acestuia.
La alin. (2) lit. a) se propune substituirea cuvintelor „produse petroliere”
cu cuvintele „produse petroliere principale și gaze lichefiate” și, totodată, se va
ține cont că criteriile de amplasare a stațiilor de alimentare cu produse petroliere
sunt deja stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 606/2015 pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților
împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse
petroliere.
Adițional remarcăm că nota informativă necesită a fi întocmită în
conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, și totodată, în conținutul acesteia necesită a fi introdusă
argumentarea modificării art. 169 și completarea Codului contravențional al
5

Republicii Moldova nr. 218/2008 cu art. 1691 pentru reglementarea încălcărilor


în domeniul pieței produselor petroliere.
Conform normelor de tehnică legislativă și cerințelor de calitate a actului
normativ, la art. I pct. 1, cuvintele „se modifică” se vor substitui cu cuvintele „se
substituie”, iar la art. III pct. 3, cuvintele „se introduc” se vor substitui cu
cuvintele „se completează cu”.
De asemenea, menționăm că, în conformitate cu regulile de tehnică
legislativă, în legile de modificare a mai multe acte normative actele respective
se indică respectând criteriul cronologic, fiind expuse în ordinea publicării
acestora.

S-ar putea să vă placă și