Sunteți pe pagina 1din 49

CLASA a II-a

PROF.ÎNV.PRIMAR : MITITEAN IONELA

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE „ȘCOALA ȘI CARTEA, DOI PRIETENI ADEVĂRAȚI”


Perioada: 2 săptămâni ;
1 săptămână: 20 ore TC (CLR - 7 ore pe săptămână (* 1 ora lectură ), MEM – 4 ore pe săptămână, DP – 1 oră pe săptămână, MM– 2 ore pe
săptămână, AVAP -2 ore pe săptămână, EFS-2 ore pe săptămână, 1 oră religie, 1 oră limba engleză)
Perioada: 24.09.2018 –12.10.2018

SĂPTĂMÂNILE: III-V
Competen-ţe Activităţi integrate/discipline şi
Ziua Detalii de conţinut Resurse Evaluare Observații
specifice organizarea colectivului de elevi
LUNI, A. Ce sunt eu? a. materiale: Observarea
Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Asemănări și caiet, fişe de sistematică,
24.09. DP 1.1; 1.3; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; deosebiri dintre lucru, rechizite evaluare
1.4; 2.1. sine și ceilalți după procedurale: selectivă a
2018 -jocuri de autocunoaștere și criterii simple: conversaţia comportament
CLR 1.1; 2.1; intercunoaștere prin folosirea aspecte fizice, euristică, ului individual
diferitelor forme de comunicare gen, vârstă, tipuri exerciţiul, muncă şi a
- exerciții creative realizate în mod de vestimentație participării
independentă,
individual sau în echipă (prezentarea (sport, elegant, necondiţionate
problematizarea, la activitate
unor forme originale de salut în cadrul tradițional etc. simularea, joc de
cărora copiii își atribuie o rol, joc didactic
însușire/calitate care-i face unici și c. forme de
diferiți de ceilalți; obținerea unor organizare a
produse unice: decuparea unei hârtii colectivului:
împăturite în forme diferite, colorarea frontal,
unui obiect, interpretarea în manieră individual
proprie a unui rol etc., desenarea
conturului mâinii sau a amprentelor
personale etc.)
- confecționarea unor cadouri de tipul
„lucru manual”
- analizarea unor personaje din
povești/povestiri sau din viața reală, în
scopul identificării unor asemănări și
deosebiri între sine și acestea
- rezolvarea unor fișe de
lucru pentru identificarea
asemănărilor și deosebirilor
dintre sine și ceilalți
- amenajarea clasei într-un mod
prietenos (estetică vizuală, condiții
de învățare etc.), care să respecte
reguli simple de igienă
- discuții despre importanța regulilor de
igienă în viața noastră
- realizarea unor proiecte în grupuri
mici despre regulile de igienă și
prezentarea acestora în clasă
jocuri de rol pentru exemplificarea
comportamentelor dezirabile de igienă
personală în diferite contexte;

☺Joc de rol: „Eu sunt...”


MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la Numerele a. materiale: caiet, Observarea
100 fişe de lucru, sistematică,
naturale de la 0 rechizite aprecieri
1.1 1.2 3.1 - evidențierea cifrei la 100 procedurale: individuale
unităților/zecilor/sutelor dintr-un număr conversaţia euristică,
Recunoaștere,
- aflarea unui număr/a unor exerciţiul, muncă
numere, respectând anumite formare, citire, independentă,
CLR 1.4
condiții scriere problematizarea,
simularea, joc de rol,
- identificarea numerelor pare și impare
Numere pare și joc didactic
dintr-un șir dat c. forme de
- recunoașterea planetelor Sistemului impare organizare a
Solar pe planșe/modele simple/în filme colectivului: frontal
documentare
- vizionarea unor scurte secvențe din
Despre planete
emisiuni științifice și discutarea lor
☼ exerciții de modelare a planetelor
din plastilină și aranjarea corpurilor
modelate pe o sârmuliță

AVAP
2.2

CLR: 1.1 1.2 1.3  formularea unor întrebări și Actualizarea Manualul, planşă cu Observarea
2.3 răspunsuri orale la întrebări legate de alfabetul, fişe de sistematică,
cunoștințelor din luca. materiale: evaluare
tema și mesajul textului audiat
2.4 3.1 3.4
clasa I caiet, fişe de lucru, selectivă a
 alegerea răspunsurilor corecte la rechizite comportamentulu
4.1 4.2 procedurale: i individual şi a
întrebări legate de mesajul textului
conversaţia euristică, capacităţii de
Text-suport: Ziua exerciţiul, muncă exprimare, de
 identificarea personajelor dintr-un
independentă, comunicare
text audiat când toți au șapte problematizarea, receptivă,
ani, după Octav simularea, joc de rol, deprinderile de
 precizarea locului și timpului acțiunii Pancu-Iași joc didactic conversaţie,
prezentate într-un text audiat c. forme de exprimarea
organizare a curiozităţii
 despărțirea cuvintelor în silabe colectivului:
activitate frontală,
 identificarea unor cuvinte date după activitate individuală
criterii precum: număr de sunete,
sunet inițial, sunet final etc.
 formularea unei opinii referitoare la
un personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
 interpretarea emoțiilor și reacțiilor
celorlalți
 citirea în forme variate a enunțurilor
și textelor scurte (citire cu voce
tare/în șoaptă/în gând; citire în lanț,
pe roluri, citire în ștafetă etc.)
 citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonației impusă
de semnele de punctuație
 citirea selectivă în funcție de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text
(joc:
 „Găsește și citește”

DP: 2.2. ☺ Joc de rol: Prima zi de școală;

Activităţi pe discipline- EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTMARŢI 
 Întâlnirea de dimineață: Salutul,
MEM prezența, Calendarul naturii, noutăți,
25.09. Manual, caiet, fişea. Observarea
mesajul zilei; materiale: caiet, fişe sistematică,
Numerele de lucru, rechizite aprecieri
2018 1.1 1.2 - citirea și scrierea numerelor de la 0 la naturale de la 0 procedurale: individuale
100 conversaţia euristică,
la 100 exerciţiul, muncă
3.1 - evidențierea cifrei Recunoaștere, independentă,
unităților/zecilor/sutelor dintr-un număr problematizarea,
formare, citire,
- aflarea unui număr/a unor simularea, joc de rol,
numere, respectând anumite scriere joc didactic
condiții c. forme de
Numere pare și organizare a
- identificarea numerelor pare și impare
impare colectivului:
dintr-un șir dat activitate frontală,
- recunoașterea planetelor Sistemului activitate individuală
Despre planete
Solar pe planșe/modele simple/în filme
documentare
- vizionarea unor scurte secvențe din
emisiuni științifice și lor
☺exerciții de modelare a planetelor
AVAP din plastilină și aranjarea corpurilor
2.2 modelate pe o sârmuliță

- formularea unor întrebări și


CLR: 1.1; 1.2; răspunsuri orale la întrebări legate Text-suport: Ziua a. materiale: caiet, Evaluare:
fişe de lucru, observarea
1.4; 2.1 de tema și mesajul textului audiat când toți au șapte rechizite sistematică,
- alegerea răspunsurilor corecte la ani, după Octav procedurale: evaluare
întrebări legate de mesajul textului Pancu-Iași conversaţia euristică, selectivă a
AVAP: 2.2. - identificarea personajelor dintr-un text (II) exerciţiul, muncă comportamentulu
audiat independentă, i individual şi a
problematizarea, participării
- precizarea locului și timpului acțiunii simularea, joc de rol, necondiţionate la
prezentate într-un text audiat joc didactic activitate
- despărțirea cuvintelor în silabe c. forme de
- identificarea unor cuvinte date după organizare a
criterii precum: număr de sunete, colectivului:
sunet inițial, sunet final etc. activitate frontală,
- formularea unei opinii activitate
individuală.
referitoare la un personaj/o
întâmplare/un mod de
comportament etc.
- interpretarea emoțiilor și reacțiilor
celorlalți
- citirea în forme variate a enunțurilor și
textelor scurte (citire cu voce tare/în
șoaptă/în gând; citire în lanț, pe roluri,
citire în ștafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui
text scurt, cu adaptarea
intonației impusă de semnele
de punctuație
- citirea selectivă în funcție de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text
(joc:
☺„Găsește și citește”)

- realizarea unui jurnal personal de a. materiale: caiet,


CLR lectură în care să fie înregistrate titlul Text-suport: Ziua fişe de lucru, Evaluare:
și personajele din când toți au șapte rechizite observarea
1.1 1.2 procedurale: sistematică,
basmele/poveștile/povestirile citite ani, după Octav conversaţia euristică, evaluare
sau transcrieri/copieri de glume, Pancu-Iași exerciţiul, muncă selectivă a
1.3 2.3
ghicitori, poezii etc. (II) independentă, comportamentulu
2.4 3.1 - transcrieri selective de cuvinte și problematizarea, i individual şi a
fraze dintr-un scurt text pe teme simularea, joc de rol, participării
3.4 4.1 joc didacticc. forme necondiţionate la
cunoscute de organizare a activitate
- transcrierea sau copierea colectivului:
4.2 unor mesaje în cadrul unor activitate frontală,
activități individuale sau activitate
comune individuală.
- scrierea unor dorințe, vise (de exemplu:
„Aș dori să...”,
„Visul meu este să...”), rime, povești etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau
DP 2.1 într-un spațiu special amenajat (de
exemplu: Colțul de creație)

- jocuri de mimă: „Culoarea emoțiilor”


ilustrarea textului prin desen
MM: 1.1; - audiția-joc pentru diferențierea intuitivă a Cântare vocală în a. materiale: caiet, Evaluare:
1.2;1.3;1.4;2.1 duratelor, a intensităților, a înălțimii și a fişe de lucru, observarea
colectiv rechizite
tempoului; asocierea acestora cu mișcări sistematică,
procedurale:
CLR: 1.4; 2.1. sugestive ale brațelor Poziția, emisia evaluare
conversaţia euristică,
naturală, tonul, exerciţiul, muncă selectivă a
- jocul „Mergi cum se cântă” - jocul comportamentulu
semnalul de independentă,
„Ghici de unde se aude sunetul?” - problematizarea, i individual şi a
marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj început, dicția,
simularea, joc de rol, participării
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor joc didactic necondiţionate la
jucării muzicale cu sonorități potrivite sau sincronizarea activitate
folosind percuția corporală
– sunete egale, pauza de pătrime, intensități Genuri muzicale: c. forme de
diferit - însușirea Folclorul copiilor organizare a
cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici colectivului:
– colectiv - interpretarea activitate frontală,
cântecelor însoțite de dirijarea cu ambele activitate
brațe, urmând o mișcare egală jos-sus individuală.

☺Jocuri de dictie;

MIERCURI, 1. ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Religie


2. ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Educație fizică și sport
MEM: 1.1; 1.2; Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Compararea, a. materiale: caiet, Evaluare:
1.3;3.1;4.2; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; ordonarea și fişe de lucru, observarea
26.09. rotunjirea
rechizite sistematică,
-aflarea unui număr/a unor numere, procedurale: evaluare selectivă
numerelor conversaţia euristică, a
2018 respectând anumite condiții naturale exerciţiul, muncă comportamentului
-compararea unor grupuri de obiecte prin
de la 0 la 100 independentă, individual şi a
punerea elementelor unele sub altele, problematizarea, participării
încercuirea părților comune, punerea în Pământul –
alcătuire, formarea simularea, joc de rol, necondiţionate la
corespondență joc didactic activitate
-scrierea rezultatelor obținute prin comparare, zilei și a nopții c. forme de
utilizând semnele <, >, = organizare a
-compararea a două numere naturale mai colectivului:
mici decât 100, atunci când acestea au același activitate frontală,
număr de zeci/de unități, cu ajutorul activitate
numărătorii de poziționare individuală.Manual,
AVAP: 2.1. caiet, fişe de lucru
-așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a unor numere
date
-identificarea numărului mai mic/mai mare
pe baza algoritmului de comparare a două
numere mai mici decât 100
-rotunjirea unui număr dat
-explicarea apariției zilei și noptii ca urmare a
rotației Pământului în jurul axei sale, prin
modelare
-investigarea apariției zilei și nopții prin
modelare – un glob se rotește în sens invers
acelor de ceasornic și este luminat cu o
lanternă

☼ Comparam. Decupăm: Pământul;


C.L.R. Textul. Titlul. a. caiet, manual ,fişe
1.1.,1.2. - identificarea personajelor dintr-un text Autorul de lucru, fişe de Observare
1.3.,1.4. evaluare, imagini cu directă,probă
audiat diverse obiecte orală,
1.5.,2.1. - precizarea locului și timpului acțiunii Salutul. b.conversaţia, autoevaluare
prezentate într-un text Prezentarea explicaţia, exerciţiul,
audiat propriei munca
- formularea de răspunsuri la întrebări persoane independentă,
munca în echipă,
referitoare la textul problematizarea,
audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Text-suport: jocul, învăţarea prin
M.M 1.1 Unde?, De ce?, Din ce Luchi, după descoperire
cauză?, Cu ce scop? etc.) Otilia Cazimir c.activitate frontală,
- jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi activitate individuală
cunoscute, folosind
păpuși pe deget, pe mână, marionete,
măști etc.
- oferirea unor informații despre sine,
despre familie, colegi,
despre activitățile preferate etc., folosind
enunțuri

 ☼Desen: „Obiectele școlarului”


JOI,
1.
ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Limba engleză
27.09. MEM: 1.1; 2.1 Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența,
Compararea, a. manual,fişe de
Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei;
ordonarea și lucru, fişe de Observare
2018 - aflarea unui număr/a unor numere, evaluare, imagini cu directă,probă
rotunjirea diverse obiecte orală,
respectând anumite numerelor b.conversaţia, autoevaluare
condiții naturale de la 0 explicaţia, exerciţiul,
- compararea unor grupuri de obiecte prin la 100 munca
punerea independentă,
elementelor unele sub altele, încercuirea munca în echipă,
AVAP: 2.2. Pământul – problematizarea,
părților comune, alcătuire, jocul, învăţarea prin
punerea în corespondență formarea zilei descoperire
- scrierea rezultatelor obținute prin și a nopții c.activitate frontală,
comparare, utilizând activitate individuală
semnele <, >, =
- compararea a două numere naturale mai
mici decât 100,
atunci când acestea au același număr de
zeci/de unități, cu
ajutorul numărătorii de poziționare
- așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a unor numere
date
- identificarea numărului mai mic/mai
mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere
mai mici decât 100
- rotunjirea unui număr dat
- explicarea apariției zilei și noptii ca
urmare a rotației

☼ Decupare, mototolire: Soarele. Luna;

CLR: 1.2; 2,1; -dialoguri despre sine, despre familie, Textul. Titlul.Autorul a. manual,fişe de
3.1. colegi, despre animalul preferat, lucru, fişe de Observare
Salutul.Prezentarea evaluare, imagini cu directă,probă
activitățile preferate/desfășurate etc. diverse obiecte orală,
-realizarea unor postere care să ilustreze propriei persoane
b.conversaţia, autoevaluare
reguli de comunicare eficientă (vorbirea explicaţia, exerciţiul,
Text-suport:
pe rând, ascultarea, păstrarea ideii) munca
-citirea în forme variate a enunțurilor și independentă,
Luchi, după Otilia munca în echipă,
textelor scurte (citire cu voce tare/în Cazimir problematizarea,
șoaptă/în gând; citire în lanț, pe roluri, jocul, învăţarea prin
citire în ștafetă etc.) descoperire
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, c.activitate frontală,
cu adaptarea intonației impusă de activitate individuală
semnele de punctuație
-citirea selectivă în funcție de anumite
AVAP: 2.2. repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găsește și citește”)
-realizarea unui jurnal personal de lectură
în care să fie înregistrate titlul și
personajele din
basmele/poveștile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori,
poezii etc.
-transcrieri selective de cuvinte și fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
-confecționarea unor fișe, etichete, afișe,
materiale necesare în activitatea zilnică
practicarea unor jocuri de prezentare a
colegului/colegei

☼Reprezentarea personajului prin desen


AVAP: 1.1; - participarea la discuții despre Desen. a.Acuarele, pensule, Observarea
1.3; 2.1; 2.2. mesaje exprimate în diferite bloc de desen, pahar, sistematică,
Familiarizarea lipici, foarfecă, aprecieri
momente din filme pentru cu materialele și hârtie creponată, individuale
copii/filme de desene animate hârtie glasată
instrumentele
- jocuri comparative b.conversaţia,
- participarea la jocuri de identificare de lucru explicaţia, exerciţiul,
a semnificației liniilor munca
- hârtie liniată și independentă,
frânte/curbe/orizontale/verticale în munca în echipă,
neliniată, diverse
desene obiecte, creion problematizarea,
- realizarea de grile de observații jocul, învăţarea prin
grafit, creioane descoperire
despre materiale aflate în stări colorate,creioane c.activitate frontală,
diferite (frunză verde, uscată, activitate individuală
cerate,
presată etc.)
- exersarea modului de
îngrijire/păstrare a instrumentelor și
materialelor de lucru
- răsfoirea albumelor de artă,
selectarea materialelor de lucru, în
funcție de scopul propus
uscarea și presarea plantelor în vederea
folosirii lor în confecționarea de colaje,
MEM: 5.1. tablouri, felicitări
♣ Nevoile de viață ale plantei.
Identificarea speciilor de plante;
VINERI, Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Adunarea și a. Fise de lucrul, Observarea
M. E.M. Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; scăderea cuburi, sistematică,
28.09. - jocuri de asociere a numerelor mai mici numărătoarea de aprecieri
numerelor poziţionare, fişe de individuale
1.4; 1.6 ; decât 100 cu naturale de la 0 lucru
2018 reprezentarea lor prin desen la 100, fără b.conversaţia,
3.1; 5.1 - identificarea ordinelor și claselor trecere peste explicaţia, exerciţiul
- aflarea unui termen necunoscut, ordin c.activitate frontală,
folosind metoda balanței, activitate individuală
proba adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- identificarea numărului mai mic/mai
mare pe baza
comparării a două numere mai mici decât
100 și scrierea
relației
- compararea rezultatelor obținute la
exerciții cu operații de
același ordin sau de ordine diferite

MM: 1.1 ♫„Șade rața pe butoi”


-oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre a. Fise de lucrul, Observarea
ce este vorba (în acestă poezie)?” cuburi, sistematică,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor numărătoarea de aprecieri
CLR- enunţuri scurte care testează înţelegerea poziţionare, fişe de individuale
1.1,1.2,1.3,1.4,2. lucru
textului audiat
b.conversaţia,
1,2.2,2.3,2.4,3.1, - formularea unor răspunsuri la întrebări explicaţia, exerciţiul
3.3 despre conţinutul unui mesaj/ text scurt c.activitate frontală,
audiat activitate individuală
*Lectură- Greierele
-realizarea corespondenţei între imagine şi
caseta potrivită,având reprezentate și furnica
AVAP- silabe,sunete
2.2 ☼completarea unui desen/fişă cu personajele
MEM care lipsesc; colorarea desenului
- momentul cel mai impresionant-
desen/decupare/ lipire

AVAP: 1.1; - participarea la discuții despre Colaj a.Acuarele, pensule, Observarea


1.3; 2.1; 2.2. cereale( bogățiile toamnei” bloc de desen, pahar, sistematică,
Familiarizarea
- realizarea de grile de observații cu materialele și lipici, foarfecă, aprecieri
despre materiale aflate în stări hârtie creponată, individuale
instrumentele hârtie glasată
diferite (frunză verde, uscată, de lucru b.conversaţia,
presată etc.) explicaţia, exerciţiul,
- exersarea modului de „Negustorul de munca
îngrijire/păstrare a instrumentelor și cereale” independentă,
materialelor de lucru munca în echipă,
problematizarea,
- observarea cerealelor: culoare, formă, jocul, învăţarea prin
densitate, mărime; descoperire
c.activitate frontală,
activitate individuală

MEM: 5.1.
♣ Specii de plante: Semințe de cereale;

MM: 1.1; - audiția-joc pentru diferențierea intuitivă a Cântare vocală în a. materiale: caiet, Evaluare:
1.2;1.3;1.4;2.1 duratelor, a intensităților, a înălțimii și a fişe de lucru, observarea
colectiv rechizite
tempoului; asocierea acestora cu mișcări sistematică,
procedurale:
CLR: 1.4; 2.1. sugestive ale brațelor Poziția, emisia evaluare
conversaţia euristică,
naturală, tonul, exerciţiul, muncă selectivă a
- jocul „Mergi cum se cântă” - jocul comportamentulu
semnalul de independentă,
„Ghici de unde se aude sunetul?” - problematizarea, i individual şi a
marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj început, dicția,
simularea, joc de rol, participării
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor sincronizarea
jucării muzicale cu sonorități potrivite sau
folosind percuția corporală Jucării muzicale;
– sunete egale, pauza de pătrime, intensități
diferit - însușirea
cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici necondiţionate la
– colectiv - interpretarea activitate
cântecelor însoțite de dirijarea cu ambele joc didactic
brațe, urmând o mișcare egală jos-sus c. forme de
organizare a
☺Jocuri cu jucării muzicale;; colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.

Competen-ţe Activităţi integrate/discipline şi


Ziua Detalii de conţinut Resurse Evaluare Observații
specifice organizarea colectivului de elevi

LUNI, Eu și ceilalți a. materiale: Observarea


Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, caiet, fişe de sistematică,
1.10. DP 1.1; 1.3; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; Noi... fetele și lucru, rechizite evaluare
1.4; 2.1. băieții procedurale: selectivă a
2018 CLR 1.1; 2.1; -jocuri de autocunoaștere și Asemănări și conversaţia comportament
intercunoaștere prin folosirea deosebiri dintre euristică, ului individual
diferitelor forme de comunicare sine și ceilalți după exerciţiul, muncă şi a
- exerciții creative realizate în mod criterii simple: independentă, participării
individual sau în echipă (prezentarea aspecte fizice, problematizarea, necondiţionate
unor forme originale de salut în cadrul gen, vârstă, tipuri simularea, joc de la activitate
cărora copiii își atribuie o de vestimentație rol, joc didactic
însușire/calitate care-i face unici și (sport, elegant, c. forme de
diferiți de ceilalți; obținerea unor tradițional etc. organizare a
produse unice: decuparea unei hârtii colectivului:
împăturite în forme diferite, colorarea frontal,
unui obiect, interpretarea în manieră individual
proprie a unui rol etc., desenarea
conturului mâinii sau a amprentelor
personale etc.)
- confecționarea unor cadouri de tipul
„lucru manual”
- analizarea unor personaje din
povești/povestiri sau din viața reală, în
scopul identificării unor asemănări și
deosebiri între sine și acestea
- rezolvarea unor fișe de
lucru pentru identificarea
asemănărilor și deosebirilor
dintre sine și ceilalți
- amenajarea clasei într-un mod
prietenos (estetică vizuală, condiții
de învățare etc.), care să respecte
reguli simple de igienă
- discuții despre importanța regulilor de
igienă în viața noastră
- realizarea unor proiecte în grupuri
mici despre regulile de igienă și
prezentarea acestora în clasă
jocuri de rol pentru exemplificarea
comportamentelor dezirabile de igienă
personală în diferite contexte;

☺Joc de rol: „Eu sunt...”


MEM - jocuri de asociere a numerelor mai Adunarea și a. materiale: caiet, Observarea
mici decât 100 cu fişe de lucru, sistematică,
scăderea rechizite aprecieri
1.4;1.6; reprezentarea lor prin desen numerelor procedurale: individuale
3.1;5.1 - identificarea ordinelor și claselor conversaţia euristică,
naturale de la 0
- aflarea unui termen necunoscut, exerciţiul, muncă
folosind metoda balanței, la 100, fără independentă,
proba adunării/scăderii sau prin trecere peste problematizarea,
ordin simularea, joc de rol,
metoda încercării joc didactic
- identificarea numărului mai mic/mai c. forme de
CLR 1.4
mare pe baza organizare a
comparării a două numere mai mici colectivului: frontal
decât 100 și scrierea
relației
- compararea rezultatelor obținute la
exerciții cu operații de Despre plante
același ordin sau de ordine diferite
AVAP
2.2

☼ exerciții de modelare a
plantelordin plastilină și aranjarea
corpurilor modelate pe o sârmuliță
CLR: 1.1 1.2 1.3  formularea unor întrebări și Actualizarea Manualul, planşă cu Observarea
2.3 răspunsuri orale la întrebări legate de alfabetul, fişe de sistematică,
cunoștințelor din luca. materiale: evaluare
tema și mesajul textului audiat
2.4 3.1 3.4
clasa I caiet, fişe de lucru, selectivă a
 alegerea răspunsurilor corecte la rechizite comportamentulu
4.1 4.2 procedurale: i individual şi a
întrebări legate de mesajul textului
conversaţia euristică, capacităţii de
Text-suport:Cartea exerciţiul, muncă exprimare, de
 identificarea personajelor dintr-un
independentă, comunicare
text audiat de piatră , după problematizarea, receptivă,
Vladimir Colin simularea, joc de rol, deprinderile de
 precizarea locului și timpului acțiunii joc didactic conversaţie,
prezentate într-un text audiat c. forme de exprimarea
organizare a curiozităţii
 despărțirea cuvintelor în silabe colectivului:
activitate frontală,
 identificarea unor cuvinte date după activitate individuală
criterii precum: număr de sunete,
sunet inițial, sunet final etc.
 formularea unei opinii referitoare la
un personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
 interpretarea emoțiilor și reacțiilor
celorlalți
 citirea în forme variate a enunțurilor
și textelor scurte (citire cu voce
tare/în șoaptă/în gând; citire în lanț,
pe roluri, citire în ștafetă etc.)
 citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonației impusă
de semnele de punctuație
 citirea selectivă în funcție de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text
(joc:
 „Găsește și citește”
♣ Confecționare carte;
AVAP: 1.2

Activităţi pe discipline- EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

MARŢI MEM Adunarea și


 Întâlnirea de dimineață: Salutul, scăderea
2.10. 1.4;1.6; prezența, Calendarul naturii, noutăți,
mesajul zilei; numerelor
3.1;5.1
naturale de la 0
2018 - jocuri de asociere a numerelor mai la 100, fără Manual, caiet, fişea. Observarea
mici decât 100 cu materiale: caiet, fişe sistematică,
trecere peste de lucru, rechizite aprecieri
reprezentarea lor prin desen ordin procedurale: individuale
- identificarea ordinelor și claselor conversaţia euristică,
- aflarea unui termen necunoscut, exerciţiul, muncă
folosind metoda balanței, independentă,
proba adunării/scăderii sau prin problematizarea,
simularea, joc de rol,
metoda încercării joc didactic
- identificarea numărului mai mic/mai c. forme de
mare pe baza organizare a
comparării a două numere mai mici colectivului:
decât 100 și scrierea activitate frontală,
activitate individuală
relației
AVAP - compararea rezultatelor obținute la
2.2 exerciții cu operații de
același ordin sau de ordine diferite

- formularea unor întrebări și


CLR: 1.1; 1.2; răspunsuri orale la întrebări legate Text-suport: a. materiale: caiet, Evaluare:
fişe de lucru, observarea
1.4; 2.1 de tema și mesajul textului audiat Cartea de piatră, rechizite sistematică,
- alegerea răspunsurilor corecte la după Vladimir procedurale: evaluare
întrebări legate de mesajul textului Colin conversaţia euristică, selectivă a
AVAP: 2.2. - identificarea personajelor dintr-un text (II) exerciţiul, muncă comportamentulu
audiat independentă, i individual şi a
problematizarea, participării
- precizarea locului și timpului acțiunii simularea, joc de rol, necondiţionate la
prezentate într-un text audiat joc didactic activitate
- despărțirea cuvintelor în silabe c. forme de
- identificarea unor cuvinte date după organizare a
criterii precum: număr de sunete, colectivului:
activitate frontală,
sunet inițial, sunet final etc. activitate
- formularea unei opinii individuală.
referitoare la un personaj/o
întâmplare/un mod de
comportament etc.
- interpretarea emoțiilor și reacțiilor
celorlalți
- citirea în forme variate a enunțurilor și
textelor scurte (citire cu voce tare/în
șoaptă/în gând; citire în lanț, pe roluri,
citire în ștafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui
text scurt, cu adaptarea
intonației impusă de semnele
de punctuație
- citirea selectivă în funcție de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text
(joc:
☺„Găsește și citește”)

- transcrieri selective de cuvinte și a. materiale: caiet,


CLR fraze dintr-un scurt text pe teme Scriere. Redactare fişe de lucru, Evaluare:
cunoscute rechizite observarea
1.1 1.2 procedurale: sistematică,
- transcrierea sau copierea conversaţia euristică, evaluare
unor mesaje în cadrul unor exerciţiul, muncă selectivă a
1.3 2.3
activități individuale sau independentă, comportamentulu
2.4 3.1 comune Text-suport: problematizarea, i individual şi a
- Transcrierea unui text respectând Cartea de piatră, simularea, joc de rol, participării
3.4 4.1 joc didacticc. forme necondiţionate la
așezarea în pagină,semnele de după Vladimir de organizare a activitate
punctuație; Colin colectivului:
4.2 (II) activitate frontală,
activitate
individuală.

DP 2.1
- jocuri de mimă: „Culoarea emoțiilor”
ilustrarea textului prin desen

MM: 1.1; - audiția-joc pentru diferențierea intuitivă a Cântare vocală în a. materiale: caiet, Evaluare:
1.2;1.3;1.4;2.1 duratelor, a intensităților, a înălțimii și a fişe de lucru, observarea
colectiv rechizite
tempoului; asocierea acestora cu mișcări sistematică,
procedurale:
CLR: 1.4; 2.1. sugestive ale brațelor Poziția, emisia evaluare
conversaţia euristică,
naturală, tonul, exerciţiul, muncă selectivă a
- jocul „Mergi cum se cântă” - jocul comportamentulu
semnalul de independentă,
„Ghici de unde se aude sunetul?” - problematizarea, i individual şi a
marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj început, dicția,
simularea, joc de rol, participării
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor sincronizarea joc didactic necondiţionate la
jucării muzicale cu sonorități potrivite sau Sunete activitate
folosind percuția corporală muzicale
– sunete egale, pauza de pătrime, intensități c. forme de
instrumentale organizare a
diferit - însușirea
cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici colectivului:
– colectiv - interpretarea activitate frontală,
cântecelor însoțite de acompaniament cu activitate
jucării muzicale; individuală.

☺Jocuri de dictie;

MIERCURI, 1. ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Religie


2. ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Educație fizică și sport
MEM: 1.1; 1.2; Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Adunarea și a. materiale: caiet, Evaluare:
1.3;3.1;4.2; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; fişe de lucru, observarea
scăderea
3.10. - exerciții și probleme 0-100 adunare și rechizite sistematică,
scădere cu trecere peste ordin; numerelor procedurale: evaluare selectivă
2018 naturale de la 0 conversaţia euristică, a
- jocuri de asociere a numerelor mai exerciţiul, muncă comportamentului
mici decât 100 cu reprezentarea lor la 100, cu independentă, individual şi a
prin desen trecere peste problematizarea, participării
- identificarea ordinelor și claselor ordin simularea, joc de rol, necondiţionate la
- aflarea unui termen necunoscut, joc didactic activitate
c. forme de
folosind metoda balanței, organizare a
proba adunării/scăderii sau prin colectivului:
metoda încercării activitate frontală,
- identificarea numărului mai mic/mai activitate
mare pe baza comparării a două individuală.Manual,
AVAP: 2.1. caiet, fişe de lucru
numere mai mici decât 100 și scrierea
relației
- compararea rezultatelor obținute la
exerciții cu operații de
același ordin sau de ordine diferite

☼ Comparam. Decupăm: Pământul;


C.L.R.
1.1.,1.2. -Jocuri de rol;
1.3.,1.4. - formularea de răspunsuri la întrebări
1.5.,2.1. a. caiet, manual ,fişe
referitoare la textul de lucru, fişe de
audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, evaluare, imagini cu
Unde?, De ce?, Din ce COMUNICARE diverse obiecte
cauză?, Cu ce scop? etc.) ORALĂ b.conversaţia,
- jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi Text-suport: explicaţia, exerciţiul,
Observare
munca
cunoscute, folosind Cartea de piatră, independentă,
directă,probă
M.M 1.1 păpuși pe deget, pe mână, marionete, după Vladimir orală,
munca în echipă,
autoevaluare
măști etc. Colin problematizarea,
- oferirea unor informații despre sine, (II) jocul, învăţarea prin
despre familie, colegi, descoperire
c.activitate frontală,
despre activitățile preferate etc., folosind activitate individuală
enunțuri

 ☼Desen: „Obiectele școlarului”


JOI,
1.
ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Limba engleză
4.10. MEM: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Adunarea și a. manual,fişe de
1.1; 1.2; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; lucru, fişe de Observare
scăderea evaluare, imagini cu directă,probă
2018 1.3;3.1;4.2; - exerciții și probleme 0-100 adunare și
scădere cu trecere peste ordin; numerelor diverse obiecte orală,
naturale de la 0 b.conversaţia, autoevaluare
- jocuri de asociere a numerelor mai explicaţia, exerciţiul,
mici decât 100 cu reprezentarea lor la 100, cu munca
prin desen trecere peste
- identificarea ordinelor și claselor ordin
- aflarea unui termen necunoscut,
folosind metoda balanței,
proba adunării/scăderii sau prin
AVAP: 2.2. metoda încercării
- identificarea numărului mai mic/mai
mare pe baza comparării a două
numere mai mici decât 100 și scrierea independentă,
relației munca în echipă,
problematizarea,
- compararea rezultatelor obținute la
jocul, învăţarea prin
exerciții cu operații de descoperire
același ordin sau de ordine diferite c.activitate frontală,
activitate individuală

☼ Desen: Frunze multicolore;

CLR: 1.2; 2,1; -dialoguri despre sine, despre familie, Textul. Titlul.Autorul a. manual,fişe de
3.1. colegi, despre animalul preferat, lucru, fişe de Observare
Salutul.Prezentarea evaluare, imagini cu directă,probă
activitățile preferate/desfășurate etc. diverse obiecte orală,
-realizarea unor postere care să ilustreze propriei persoane
b.conversaţia, autoevaluare
reguli de comunicare eficientă (vorbirea explicaţia, exerciţiul,
Text-suport:
pe rând, ascultarea, păstrarea ideii) munca
-citirea în forme variate a enunțurilor și independentă,
Luchi, după Otilia munca în echipă,
textelor scurte (citire cu voce tare/în Cazimir problematizarea,
șoaptă/în gând; citire în lanț, pe roluri, jocul, învăţarea prin
descoperire
citire în ștafetă etc.) c.activitate frontală,
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, activitate individuală
cu adaptarea intonației impusă de
semnele de punctuație
-citirea selectivă în funcție de anumite
AVAP: 2.2. repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găsește și citește”)
-realizarea unui jurnal personal de lectură
în care să fie înregistrate titlul și
personajele din
basmele/poveștile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori,
poezii etc.
-transcrieri selective de cuvinte și fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
-confecționarea unor fișe, etichete, afișe,
materiale necesare în activitatea zilnică
practicarea unor jocuri de prezentare a
colegului/colegei
☼Reprezentarea personajului prin desen
AVAP: 1.1; - participarea la discuții despre Litere și cifre a.Acuarele, pensule, Observarea
1.3; 2.1; 2.2. mesaje exprimate în diferite bloc de desen, pahar, sistematică,
-modelaj lipici, foarfecă, aprecieri
momente hârtie creponată, individuale
- jocuri comparative hârtie glasată
- participarea la jocuri de identificare b.conversaţia,
a lireleor/cifrelor; explicaţia, exerciţiul,
- Modelare litere/cifre; munca
independentă,
munca în echipă,
problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.activitate frontală,
activitate individuală
♣ Nevoile de viață ale plantei.
Identificarea speciilor de plante;

MEM: 5.1.
Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Adunarea și a. Fise de lucrul, Observarea
M.E.M. Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; scăderea cuburi, sistematică,
- jocuri de asociere a numerelor mai mici numărătoarea de aprecieri
numerelor poziţionare, fişe de individuale
1.4; 1.6 ; decât 100 cu naturale de la 0 lucru
reprezentarea lor prin desen la 100, fără b.conversaţia,
3.1; 5.1 - identificarea ordinelor și claselor trecere peste explicaţia, exerciţiul
- aflarea unui termen necunoscut, Ordin c.activitate frontală,
folosind metoda balanței, activitate individuală
proba adunării/scăderii sau prin metoda
încercării Reapitulare/
VINERI, - identificarea numărului mai mic/mai ameliorare/dezvolt
mare pe baza are
5.09. comparării a două numere mai mici decât
100 și scrierea
2018 relației
- compararea rezultatelor obținute la
exerciții cu operații de
același ordin sau de ordine diferite

♫„Șade rața pe butoi”


MM: 1.1
CLR- -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre *Lectură- Furtuna a. Fise de lucrul, Observarea
1.1,1.2,1.3,1.4,2. ce este vorba (în acestă poezie)?” cuburi, sistematică,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor numărătoarea de aprecieri
enunţuri scurte care testează înţelegerea poziţionare, fişe de individuale
textului audiat lucru
1,2.2,2.3,2.4,3.1, - formularea unor răspunsuri la întrebări b.conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
3.3 despre conţinutul unui mesaj/ text scurt
c.activitate frontală,
audiat activitate individuală
-realizarea corespondenţei între imagine şi
caseta potrivită,având reprezentate
AVAP- silabe,sunete
2.2 ☼completarea unui desen/fişă cu personajele
MEM care lipsesc; colorarea desenului
- momentul cel mai impresionant-
desen/decupare/ lipire

AVAP: 1.1; - participarea la discuții despre Confectionare a.Acuarele, pensule, Observarea


1.3; 2.1; 2.2. cereale( bogățiile toamnei” bloc de desen, pahar, sistematică,
lipici, foarfecă, aprecieri
- realizarea de grile de observații hârtie creponată, individuale
despre materiale aflate în stări hârtie glasată
diferite (frunză verde, uscată, „Ariciul” b.conversaţia,
presată etc.) explicaţia, exerciţiul,
- exersarea modului de munca
independentă,
îngrijire/păstrare a instrumentelor și munca în echipă,
materialelor de lucru problematizarea,
- observarea cerealelor: culoare, formă, jocul, învăţarea prin
densitate, mărime; descoperire
c.activitate frontală,
activitate individuală
MEM: 5.1.
♣ Specii de plante: Semințe de cereale;

- audiția-joc pentru diferențierea intuitivă a Cântare vocală în Evaluare:


duratelor, a intensităților, a înălțimii și a colectiv observarea
tempoului; asocierea acestora cu mișcări a. materiale: caiet, sistematică,
sugestive ale brațelor Poziția, emisia fişe de lucru, evaluare
rechizite selectivă a
naturală, tonul, procedurale:
- jocul „Mergi cum se cântă” - jocul comportamentulu
semnalul de conversaţia euristică,
„Ghici de unde se aude sunetul?” - i individual şi a
MM: 1.1; început, dicția, exerciţiul, muncă
marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj participării
1.2;1.3;1.4;2.1 muzical din cântece, cu ajutorul anumitor sincronizarea independentă,
problematizarea, necondiţionate la
jucării muzicale cu sonorități potrivite sau Jucării muzicale; simularea, joc de rol, activitate
CLR: 1.4; 2.1. folosind percuția corporală joc didactic
– sunete egale, pauza de pătrime, intensități c. forme de
diferit - însușirea organizare a
cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici colectivului:
– colectiv - interpretarea activitate frontală,
cântecelor însoțite de dirijarea cu ambele activitate
brațe, urmând o mișcare egală jos-sus individuală.

☺Jocuri cu jucării muzicale;;


Competen-ţe Activităţi integrate/discipline şi
Ziua Detalii de conţinut Resurse Evaluare Observații
specifice organizarea colectivului de elevi

LUNI, C. Eu și ceilalți a. materiale: Observarea


Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, caiet, fişe de sistematică,
8.10. DP 1.1; 1.3; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; Asemănări și lucru, rechizite evaluare
1.4; 2.1. deosebiri dintre sine procedurale: selectivă a
2018 -jocuri de autocunoaștere și și ceilalți conversaţia comportament
CLR 1.1; 2.1; intercunoaștere prin folosirea Diversitate. euristică, ului individual
diferitelor forme de comunicare şi a
Fiecare este unic; exerciţiul, muncă participării
- exerciții creative realizate în mod independentă,
diferențe necondiţionate
individual sau în echipă (prezentarea problematizarea,
individuale la activitate
unor forme originale de salut în cadrul simularea, joc de
cărora copiii își atribuie o „Text suport: rol, joc didactic
însușire/calitate care-i face unici și Mali, fetița c. forme de
diferiți de ceilalți; obținerea unor mulatră organizare a
produse unice: decuparea unei hârtii colectivului:
împăturite în forme diferite, colorarea frontal,
unui obiect, interpretarea în manieră individual
proprie a unui rol etc., desenarea
conturului mâinii sau a amprentelor
personale etc.)
- confecționarea unor cadouri de tipul
„lucru manual”
- analizarea unor personaje din
povești/povestiri sau din viața reală, în
scopul identificării unor asemănări și
deosebiri între sine și acestea
- rezolvarea unor fișe de
lucru pentru identificarea
asemănărilor și deosebirilor
dintre sine și ceilalți
- amenajarea clasei într-un mod
prietenos (estetică vizuală, condiții
de învățare etc.), care să respecte
reguli simple de igienă
- discuții despre importanța regulilor de
igienă în viața noastră
- realizarea unor proiecte în grupuri
mici despre regulile de igienă și
prezentarea acestora în clasă
jocuri de rol pentru exemplificarea
comportamentelor dezirabile de igienă
personală în diferite contexte;

☺Joc de rol: „Eu sunt...”


MEM - reprezentarea numerelor de Formarea, citirea a. materiale: caiet, Observarea
trei cifre cu ajutorul fişe de lucru, sistematică,
și scrierea rechizite aprecieri
1.1 1.2 3.1 numărătorii de poziționare numerelor procedurale: individuale
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1 conversaţia euristică,
naturale de la
000 exerciţiul, muncă
- transcrierea cu cifre a unor 100 la 1 000 independentă,
CLR 1.4
numere din intervalul 0 – 1000, problematizarea,
simularea, joc de rol,
scrise în cuvinte joc didactic
- identificarea ordinelor și claselor Numere pare, c. forme de
- evidențierea cifrei organizare a
numere
unităților/zecilor/sutelor dintr-un număr colectivului: frontal
- reprezentarea zecilor, a sutelor și impare
a miei prin simboluri (forme
geometrice, liniuțe, bile colorate
etc.)
- generarea de numere mai mici decât 1 Nevoi de bază ale
000, ale căror cifre îndeplinesc condițiile viețuitoarelo și
AVAP date (ex.: precizarea cifrei plantelor
2.2 unităților/zecilor/sutelor)
☼ exerciții de modelare a planetelor
din plastilină șiamenajarea„Colțului verde al
clasei”
CLR: 1.1 1.2 1.3  formularea unor întrebări și Actualizarea Manualul, planşă cu Observarea
2.3 răspunsuri orale la întrebări legate de alfabetul, fişe de sistematică,
cunoștințelor din luca. materiale: evaluare
tema și mesajul textului audiat
2.4 3.1 3.4
clasa I caiet, fişe de lucru, selectivă a
 alegerea răspunsurilor corecte la rechizite comportamentulu
4.1 4.2 procedurale: i individual şi a
întrebări legate de mesajul textului
conversaţia euristică, capacităţii de
Alfabetul. exerciţiul, muncă exprimare, de
 identificarea personajelor dintr-un
Grupurile de litere: independentă, comunicare
text audiat problematizarea, receptivă,
che, chi, ghe, ghi simularea, joc de rol, deprinderile de
 precizarea locului și timpului acțiunii joc didactic conversaţie,
prezentate într-un text audiat c. forme de exprimarea
organizare a curiozităţii
 despărțirea cuvintelor în silabe colectivului:
activitate frontală,
 identificarea unor cuvinte date după activitate individuală
criterii precum: număr de sunete,
sunet inițial, sunet final etc.
 formularea unei opinii referitoare la
un personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
 interpretarea emoțiilor și reacțiilor
celorlalți
 citirea în forme variate a enunțurilor
și textelor scurte (citire cu voce
tare/în șoaptă/în gând; citire în lanț,
pe roluri, citire în ștafetă etc.)
 citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonației impusă
de semnele de punctuație
 citirea selectivă în funcție de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text
(joc:
 „Găsește și citește”
DP: 2.2. ☺ Joc de rol: Prima zi de școală;

Activităţi pe discipline- EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Compararea
 Întâlnirea de dimineață: Salutul, numerelor
MARŢI MEM prezența, Calendarul naturii, noutăți,
mesajul zilei; naturale de la
9.10. 1.1 100 la 1 000
Manual, caiet, fişea. Observarea
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1 materiale: caiet, fişe sistematică,
1.2
2018 000 de lucru, rechizite aprecieri
3.2 - identificarea ordinelor și claselor procedurale: individuale
- selectarea unor numere după un Despre nevoile conversaţia euristică,
criteriu dat (ex.: de bază ale exerciţiul, muncă
4.2 independentă,
„Transcrieți numerele mai mari decât plantelor
problematizarea,
395 și mai mici decât 405”) simularea, joc de rol,
joc didactic
- identificarea numărului mai c. forme de
mic/mai mare pe baza algoritmului organizare a
colectivului:
de comparare a două numere mai activitate frontală,
mici decât 1 000 activitate individuală
- realizarea de proiecte tematice
individuale și în grup
- explicarea rolului aerului/oxigenului
pentru supraviețuirea speciei umane, a
CLR
plantelor și animalelor
1.4
- descrierea condițiilor pentru
supraviețuirea oamenilor,
animalelor, plantelor
- realizarea unui experiment de
observare a mișcării frunzelor
spre lumină
- realizarea de asociații între fenomene
și cauze posibile
conversații pe teme de interes pentru
copii: adaptarea plantelor la diferite
medii de viață

AVAP
2.2
- executarea unor instrucțiuni în diferite
CLR: 1.1; 1.2; tipuri de activități Recapitulare – În a. materiale: caiet, Evaluare:
fişe de lucru, observarea
1.4; 2.1 - identificarea unor cuvinte date căutarea comorii rechizite sistematică,
după criterii precum: număr de procedurale: evaluare
sunete, sunet inițial, sunet final conversaţia euristică, selectivă a
AVAP: 2.2. etc. exerciţiul, muncă comportamentulu
- citirea în ritm propriu a unui independentă, i individual şi a
problematizarea, participării
text scurt, cu adaptarea intonației
simularea, joc de rol, necondiţionate la
impusă de semnele de punctuație joc didactic activitate
- exerciții de utilizare a cuprinsului unei c. forme de
cărți organizare a
- transcrierea sau copierea unor colectivului:
mesaje în cadrul unor activități activitate frontală,
activitate
individuale sau comune individuală.
scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina
de caiet, aprecierea spațiilor dintre litere
și cuvinte
☺„Găsește și citește”)

- executarea unor instrucțiuni în diferite Recapitulare – În a. materiale: caiet,


CLR tipuri de activități fişe de lucru, Evaluare:
căutarea comorii
rechizite observarea
- identificarea unor cuvinte date
1.1 1.2 procedurale: sistematică,
după criterii precum: număr de conversaţia euristică, evaluare
sunete, sunet inițial, sunet final exerciţiul, muncă selectivă a
1.3 2.3
etc. independentă, comportamentulu
- citirea în ritm propriu a unui problematizarea, i individual şi a
2.4 3.1 simularea, joc de rol, participării
text scurt, cu adaptarea intonației
joc didacticc. forme necondiţionate la
3.4 4.1 impusă de semnele de punctuație de organizare a activitate
- exerciții de utilizare a cuprinsului unei colectivului:
4.2 activitate frontală,
cărți activitate
- transcrierea sau copierea unor individuală.
mesaje în cadrul unor activități
individuale sau comune
scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina
DP 2.1 de caiet, aprecierea spațiilor dintre litere
și cuvinte

- jocuri de mimă: „Culoarea emoțiilor”


ilustrarea textului prin desen
MM: 1.1; - audiția-joc pentru diferențierea intuitivă a Cântare vocală în a. materiale: caiet, Evaluare:
1.2;1.3;1.4;2.1 duratelor, a intensităților, a înălțimii și a fişe de lucru, observarea
colectiv rechizite
tempoului; asocierea acestora cu mișcări sistematică,
procedurale:
CLR: 1.4; 2.1. sugestive ale brațelor Poziția, emisia evaluare
conversaţia euristică,
naturală, tonul, exerciţiul, muncă selectivă a
- jocul „Mergi cum se cântă” - jocul comportamentulu
semnalul de independentă,
„Ghici de unde se aude sunetul?” - problematizarea, i individual şi a
marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj început, dicția,
simularea, joc de rol, participării
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor sincronizarea joc didactic necondiţionate la
jucării muzicale cu sonorități potrivite sau c. forme de activitate
folosind percuția corporală Genuri muzicale: organizare a
– sunete egale, pauza de pătrime, intensități Folclorul copiilor colectivului:
diferit - însușirea activitate frontală,
cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici activitate
– colectiv - interpretarea individuală.
cântecelor însoțite de dirijarea cu ambele
brațe, urmând o mișcare egală jos-sus

☺Jocuri de dictie;

MIERCURI, 1. ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Religie


2. ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Educație fizică și sport
MEM: 1.1; 1.2; Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Compararea, a. materiale: caiet, Evaluare:
1.3;3.1;4.2; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; ordonarea și fişe de lucru, observarea
10.10. rotunjirea
rechizite sistematică,
-aflarea unui număr/a unor numere, procedurale: evaluare selectivă
numerelor conversaţia euristică, a
2018 respectând anumite condiții naturale exerciţiul, muncă comportamentului
-compararea unor grupuri de obiecte prin
de la 100 la 1000 independentă, individual şi a
punerea elementelor unele sub altele, problematizarea, participării
Alte medii de viață
încercuirea părților comune, punerea în simularea, joc de rol, necondiţionate la
corespondență joc didactic activitate
-scrierea rezultatelor obținute prin comparare, c. forme de
utilizând semnele <, >, = organizare a
-compararea a două numere naturale mai colectivului:
mici decât 1000, atunci când acestea au activitate frontală,
același număr de zeci/de unități, cu ajutorul activitate
numărătorii de poziționare individuală.Manual,
AVAP: 2.1. caiet, fişe de lucru
-așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a unor numere
date
-identificarea numărului mai mic/mai mare
pe baza algoritmului de comparare a două
numere mai mici decât 1000
-rotunjirea unui număr dat
-explicarea apariției zilei și noptii ca urmare a
rotației Pământului în jurul axei sale, prin
modelare
-investigarea apariției zilei și nopții prin
modelare – un glob se rotește în sens invers
acelor de ceasornic și este luminat cu o
lanternă

☼ Comparam. Decupăm: Pământul;


C.L.R. - executarea unor instrucțiuni în diferite
1.1.,1.2. tipuri de activități
1.3.,1.4. - identificarea unor cuvinte date
1.5.,2.1. după criterii precum: număr de
sunete, sunet inițial, sunet final
etc.
- citirea în ritm propriu a unui a. caiet, manual ,fişe
de lucru, fişe de
text scurt, cu adaptarea intonației
evaluare, imagini cu
impusă de semnele de punctuație diverse obiecte
M.M 1.1 - exerciții de utilizare a cuprinsului unei b.conversaţia,
cărți Cap! Spic! explicaţia, exerciţiul,
Observare
- transcrierea sau copierea unor munca
Ameliorare/Dezvolt independentă,
directă,probă
mesaje în cadrul unor activități are orală,
munca în echipă,
individuale sau comune problematizarea,
autoevaluare
scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a jocul, învăţarea prin
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, descoperire
c.activitate frontală,
velină, respectând încadrarea în pagina activitate individuală
de caiet, aprecierea spațiilor dintre litere
și cuvinte

 ☼Desen: „Cartea înțelepciunii”


JOI,
1.
ACTIVITĂȚI PE DISCIPLINE: Limba engleză
11.10. MEM: 1.1; 2.1; Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Poziția numerelor
1.3; Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; naturale pe axa
2018 - citirea și scrierea numerelor de la 0 la numerelor. a. manual,fişe de
1 000 Estimarea, lucru, fişe de
- rotunjirea la zeci și/sau sute a unui aproximarea, evaluare, imagini cu
număr dat diverse obiecte
rotunjirea b.conversaţia,
- explicarea rolului aerului/oxigenului numerelor 0-1000 explicaţia, exerciţiul,
pentru supraviețuirea speciei umane, a Observare
munca
directă,probă
AVAP: 2.2. plantelor și animalelor independentă,
orală,
- descrierea condițiilor pentru Condiții și nevoi de munca în echipă, autoevaluare
supraviețuirea oamenilor, problematizarea,
viață ale jocul, învăţarea prin
animalelor, plantelor viețuitoarelor; descoperire
conversații pe teme de interes pentru c.activitate frontală,
copii activitate individuală
☼ Desen: „Vietuitoarele au nevoie de..”

CLR: 1.2; 2,1; - completarea unor enunțuri lacunare cu Evaluare sumativă a. manual,fişe de
3.1. informații dintr-un lucru, fişe de Observare
text audiat evaluare, imagini cu directă,probă
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date diverse obiecte orală,
b.conversaţia, autoevaluare
- formarea unor cuvinte din silabe date
explicaţia, exerciţiul,
- scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a munca
unui text scurt pe independentă,
foaie tip II, dictando, velină, respectând munca în echipă,
încadrarea în problematizarea,
pagina de caiet, aprecierea spațiilor dintre jocul, învăţarea prin
litere și cuvinte descoperire
- folosirea convențiilor limbajului scris c.activitate frontală,
(scrierea cu activitate individuală
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de
punctuație)
AVAP: 2.2.

AVAP: 1.1; - participarea la discuții despre Desen. a.Acuarele, pensule, Observarea


1.3; 2.1; 2.2. mesaje exprimate în diferite bloc de desen, pahar, sistematică,
Familiarizarea lipici, foarfecă, aprecieri
momente din filme pentru cu materialele și hârtie creponată, individuale
copii/filme de desene animate hârtie glasată
instrumentele
- jocuri comparative b.conversaţia,
- participarea la jocuri de identificare de lucru explicaţia, exerciţiul,
a semnificației liniilor munca
- hârtie liniată și independentă,
frânte/curbe/orizontale/verticale în munca în echipă,
desene neliniată, diverse
problematizarea,
- realizarea de grile de observații obiecte, creion jocul, învăţarea prin
despre materiale aflate în stări grafit, creioane descoperire
diferite (frunză verde, uscată, colorate,creioane c.activitate frontală,
activitate individuală
presată etc.) cerate,
- exersarea modului de
îngrijire/păstrare a instrumentelor și
materialelor de lucru
- răsfoirea albumelor de artă,
selectarea materialelor de lucru, în
funcție de scopul propus
uscarea și presarea plantelor în vederea
folosirii lor în confecționarea de colaje,
MEM: 5.1. tablouri, felicitări
♣ Nevoile de viață ale plantei.
Identificarea speciilor de plante;
VINERI, Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Evaluare sumativa a. Fise de lucrul, Observarea
M.E.M. Calendarul naturii, noutăți, mesajul zilei; cuburi, sistematică,
28.09. - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1 numărătoarea de aprecieri
poziţionare, fişe de individuale
1.4; 1.6 ; 000
lucru
2018 - transcrierea cu cifre a unor b.conversaţia,
3.1; 5.1 numere din intervalul 0 – 1 000, explicaţia, exerciţiul
scrise în cuvinte c.activitate frontală,
- scrierea rezultatelor obținute prin activitate individuală
comparare, utilizând semnele <, >,
=
- așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoare a
unor numere date
- rotunjirea la zeci și/sau sute a unui
număr dat
- identificarea, scrierea și citirea
relației de ordine între numere date
- recunoașterea în
desene/imagini/machete/filme
documentare/prezentări a unor
forme de relief (munți, câmpii)
sau medii de viață
- explicarea rolului aerului/oxigenului
pentru supraviețuirea speciei umane, a
plantelor și animalelor
MM: 1.1 descrierea condițiilor pentru
supraviețuirea oamenilor, animalelor,
plantelor
♫„Toamna ia vamă”
- completarea unor enunțuri lacunare cu Ameliorare/dezvol a. Fise de lucrul, Observarea
informații dintr-un tare/aprofundare cuburi, sistematică,
text audiat numărătoarea de aprecieri
CLR- - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date poziţionare, fişe de individuale
1.1,1.2,1.3,1.4,2. lucru
- formarea unor cuvinte din silabe date
b.conversaţia,
1,2.2,2.3,2.4,3.1, - scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a explicaţia, exerciţiul
3.3 unui text scurt pe c.activitate frontală,
foaie tip II, dictando, velină, respectând activitate individuală
încadrarea în
pagina de caiet, aprecierea spațiilor dintre
AVAP- litere și cuvinte
2.2 - folosirea convențiilor limbajului scris
MEM (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de
punctuație)

AVAP: 1.1; - participarea la discuții despre ”Elemente de a.Acuarele, pensule, Observarea


1.3; 2.1; 2.2. cereale( bogățiile toamnei” bloc de desen, pahar, sistematică,
limbaj plastic lipici, foarfecă, aprecieri
- realizarea de grile de observații hârtie creponată, individuale
despre materiale aflate în stări hârtie glasată
diferite (frunză verde, uscată, Forme regulate b.conversaţia,
presată etc.) explicaţia, exerciţiul,
- exersarea modului de Forme neregulate munca
independentă,
îngrijire/păstrare a instrumentelor și munca în echipă,
Evaluare sumativă
materialelor de lucru
- observarea cerealelor: culoare, formă, problematizarea,
jocul, învăţarea prin
densitate, mărime;
descoperire
c.activitate frontală,
activitate individuală

MEM: 5.1.
♣ Specii de plante: Semințe de cereale;

MM: 1.1; -jocul „Mergi cum se cântă” Cântare vocală în a. materiale: caiet, Evaluare:
1.2;1.3;1.4;2.1 - jocul „Ghici de unde se aude sunetul?” fişe de lucru, observarea
colectiv rechizite
- marcarea intuitivă a unor elemente sistematică,
procedurale:
CLR: 1.4; 2.1. de limbaj muzical din cântece, cu Evaluare sumativă evaluare
conversaţia euristică,
ajutorul anumitor jucării muzicale cu exerciţiul, muncă selectivă a
sonorități potrivite sau folosind percuția independentă, comportamentulu
problematizarea, i individual şi a
corporală – sunete egale, pauza de
simularea, joc de rol, participării
pătrime, intensități diferite joc didactic necondiţionate la
- însușirea c. forme de activitate
cântecelor organizare a
pe traseul: colectivului:
colectiv – activitate frontală,
grupuri mici activitate
– colectiv individuală.
interpretarea cântecelor însoțite de
dirijarea cu ambele brațe, urmând o
mișcare egală jos-sus

S-ar putea să vă placă și