Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA POSTULUI

1. COMPARTIMENT: Resurse Umane


2. POSTUL: Angajat Salarizare
3. DENUMIRE FIRMĂ: Pink INK
4. NUME ŞI PRENUME: Niculae Raluca
5. CERINŢELE POSTULUI:

 Curs inspector resurse-umane;


 Cunoștințe avansate de limbă  engleză sau germană;

 Foarte bune abilități de comunicare;


 Capacitatea de adaptare la diverse medii sociale;
 Persoană atentă la detalii, organizată, discretă și capabilă să păstreze confidențialitatea datelor cu
care lucrează;
 Calamitate și răbdare în relațiile cu cei din jur;
 Atitudine pro activă, pozitivă și dinamism;
 Capabilă să se înscrie strict în termenele stabilite pentru fiecare activitate;
 Bune cunoștințe de operare PC - ( Word, Excel, Outlook);
 Înțelegere și utilizare social media;
 Cunoașterea Codului Muncii;
 Minim 3 ani experiență într-un post cu responsabilități similare;

5.1. Studii:Colegiul Economic,, Ion Ghica,, Târgoviște

5.2. Alte cerințe specifice:


o Comunicare (limba romană; o limbă de circulație internațională)
o Lucru în echipă
o Rezolvare de probleme

6. RELAŢII :
6.1. Ierarhice
6.2. Funcționale: - interne – cu personalul firmei – informează angajații cu privire la conținutul si
modul de aplicare a procedurilor de resurse umane specific companiei confirm legislației in domeniu,
verifica modul in care sunt înțelese și aplicate procedurile de către angajați. Colaborează cu șefii de
servicii, cu trainerul companiei.
- externe – cu potențiali clienți (de pe piață virtuala din Romania si din
străinătate)
6.3. de Colaborare: cu toate compartimentele firmei de exercițiu
6.4. de Reprezentare: in relație cu părțile externe, la târguri, expoziții

7. ATRIBUŢII, SARCINI, LUCRÃRI, RESPONSABILITÃŢI :


7.1. Atribuții
7.1.1. Se subordonează managerului;
7.1.2. Analizează comenzile lansate de către departamentele firmei de exercițiu;
7.1.3. Analizează ofertele transmise și propunerea celei mai avantajoase din punct de vedere al
calității sau serviciului, al prețului și termenului de execuție/livrare;
7.2. Sarcini:
7.2.1. Analizează și studiază piața firmelor de exercițiu din România și străinătate ;
7.2.2. Analizează satisfacția clienților;
7.2.3. Coordonează activitatea de promovare a imaginii firmei de exercițiu;
7.2.4. Ia măsuri pentru îmbunătățirea imaginii firmei de exercițiu la expoziții si târguri;
7.2.6. Stabilește cota de piață;
7.2.7. Analizează concurența.
7.3. Lucrări:
7.3.1. Primește cererile de ofertă de la furnizori;
7.3.2 Elaborează și supune spre aprobare comenzile de cumpărare;
7.2.3. Urmărește și actualizează listele cu potențialii furnizori ;
7.3.4. Întocmește alte lucrări cerute de manager;
7.4. Responsabilități:
7.4.1. Centralizează, analizează comenzile lansate de către departamentele firmei de exercițiu,
elaborează și transmite către furnizori  cererile de ofertă pentru serviciile solicitate;
7.4.2. Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a
firmei și Regulamentul de Ordine Interioară;
7.4.3. Răspunde de asigurarea confidențialității informației față de clienți;
Titularul postului are rolul de a implementa politicile de resurse umane (administrare
personal, salarizare, recrutare, selecție, integrare, pregătire profesionala, motivare, organizare
și relații de munca) care să asigure firmei necesarul de personal corespunzător din punct de vedere
cantitativ si calitativ.
PRIVIND ACTIVITATEA PE CARE O DESFAŞOARÃ
 Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare privind păstrarea secretului de stat și
de serviciu;
 Răspunde de folosirea integrală a timpului de lucru;
 Răspunde de utilizarea corectă și judicioasă a inventarului și materialelor puse la dispoziție de
către firmă;
 Răspunde de utilizarea în scopul destinat a sumelor și valorilor încredințate;

 Identifică și centralizează necesarul de personal din firmă;


 Asigură necesarul de personal prin recrutare internă și externă;
 Primește solicitările de recrutare de la șefii de servicii;
 Concepe și redactează anunțul de recrutare;
 Asigură spațiul publicitar anunțurilor de angajare;
 Primește și monitorizează documente de candidatură;
 Selectează CV-urile în funcție de profilul candidatului raportat la cerințele postului;
 Contactează persoanele selectate în vederea stabilirii interviului;
 Programează interviurile;
 Susține interviul individual pentru cunoașterea angajatului si pentru conturarea profilului acestuia;

PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII


 Respectă standardele de calitate;
 Elaborează și influențează proceduri și instrumente de lucru;
 Influențează sistemul de Asigurare a calității la nivel de firmă;
 Ia masuri pentru îmbunătățirea activității

PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI


 Are obligația de a respecta în totalitate și în tocmai normele de prevedere și Protecție a
Mediului

LIMITE DE COMPETENŢÃ
 Nu are specimen de semnătură in banca

NOTĂ: Prezentele atribuții, lucrări și sarcini au fost stabilite pe baza Regulamentului de


Organizare și Funcționare a firmei de exercițiu, a Regulamentului de Ordine Interioară, a Contractului
Colectiv de Muncă și a altor acte normative aflate în vigoare.
Atribuțiile, lucrările și sarcinile stabilite nu sunt limitative.
Managerul poate stabili și alte atribuții, lucrări și servicii specifice, care decurg din actele
normative în vigoare sau sunt dispuse de conducerea firmei, fără a depăși limitele de competentă.
Atribuțiile, lucrările și sarcinile stabilite sunt obligatorii pentru titularul postului.
Neîndeplinirea lor este sancționată cu diminuarea salariului, retrogradarea din funcție, sau
alte sancțiuni, în conformitate cu legislația în vigoare.

MANAGER TITULAR
Nume, prenume: Nume, prenume: Niculae Raluca
_Mincu Alexandra Georgeana

Semnătură Manager Semnătură

Data
24.10.2020

S-ar putea să vă placă și