Sunteți pe pagina 1din 101

Radiestezia, blamată spre necunoaştere

bunicului meu, Iancu Porcărin,


cel care a plecat în alte lumi,
fiului meu, Mihai-Daniel Darie,
cel ce va duce mai departe drumul ce l-am deschis,
când toate se vor fi rezolvate...

Daniel-Dumitru Darie
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
10-9 din 10-9 dintr-un metru, fizicienii au ar#tat c# tot ce s-a \nt@lnit p@n#
acum const# \ntr-o combina]ie de particule. _ns#, materialitatea obiecte-
Materia, sufletul omului [i energiile necreate lor nu rezid# \n aceste granule; ele nu con]in substan]a cu care s-au de-
Descoperirile [tiin]elor ultimului secol pun la grea \ncercare convin- prins sim]urile noastre. 99,99% din masa unui atom este con]inut# \n
gerile pe care le are fiecare dintre noi cu privire la propriet#]ile materiei. nucleul s#u, care este de 100.000 de ori mai mic. Aceasta \nseamn# c#
Fizica a dovedit c# materia aflat# la \ndem@na sim]urilor este energie. O- \ntreaga „materialitate“ pe care noi o acord#m obiectelor constituite din
dat# cu aceasta, s-a produs o adev#rata revolu]ie \n cunoa[tere, care a atomi st# ascuns# de fapt \n ceva mult mai mic. Atomii sunt mai degrab#
diminuat convingerile [i reperele culese din lume prin intermediul sim- goi, materia existent# \n ei fiind concentrat# \ntr-un nucleu care abia o-
]urilor. Totu[i, aceast# descoperire extraordinar# potrivit c#reia [i trupul cup# 10-18 din \ntreg volumul s#u! Dar [i neutronii [i protonii ce alc#tu-
nostru, [i toate cele receptate de sim]urile noastre sunt alc#tuiri energe- iesc nucleul au mult mai mult# mas# dec@t quarcii care \i compun: 90%
tice nu l#mure[te [i taina subiectului uman. Chiar dac# descoper# prin din masa lor vine din energia de mi[care a quarcilor din interiorii. Agita-
aceasta c# posed# un trup material ce este constituit din energie, omul ]ia quarcilor d# mai degrab# masa nucleelor din atomi dec@t substan]a
nu poate g#si \n ea r#spunsul deplin la taina ad@ncului s#u [i sf@r[itul ca atare! {i a[a ajungem din nou la ceea ce s-a spus \n repetate r@nduri:
c#ut#rilor sale. materialitatea, \ntinderea [i consisten]a lucrurilor din lumea sensibil# es-
Mecanica cuantic# a dovedit c# lucrurile materiale, care par a avea te o aparen]#. Lumea este o alc#tuire de energie.
consisten]# [i \ntindere, sunt alc#tuite din mici constituen]i, ce nu se a- Reprezent#rile noastre sunt amendate de datele fizicii recente pen-
rat# a fi doar asemenea granulelor minuscule de materie. _n anumite si- tru c# pe de o parte, faptul c# materia nu este dec@t energie se \ntreve-
tua]ii, ace[ti constituen]i se comport# ca [i cum ar fi unde. De exemplu, de, teologic, \n \nceputul crea]iei, c#ci totul a \nceput c@nd Dumnezeu a
teoria, care s-a dovedit \n nenum#rate r@nduri c# este corect#, afirm# c# zis: „S# fie Lumin#!“. Cuv@ntul lui Dumnezeu, prin care El a poruncit [i
p@n# ce ace[tia sunt supu[i unei m#sur#tori, ei trebuie s# fie considera]i s-au zidit toate, este energetic. Pe de alt# parte, Sf. Grigorie Palama ob-
mai degrab# ca fiind r#sp@ndi]i \ntr-o regiune, dec@t situa]i \ntr-un anu- serv# c#, \n mod virtual, \n aceast# lumin# primordial# de la \nceputul
mit loc... Pe de alt# parte, celebra teorie a relativit#]ii restr@nse descope- crea]iei sunt cuprinse cosmosul, p#m@ntul [i toate celelalte. P#rintele
rit# de Einstein la \nceputul se-colului XX dezv#luie o rela]ie de echiva- St#niloae subliniaz# chiar c#, \n acest fel, Sf@ntul Grigore Palama pare a
len]# nea[teptat# \ntre mate-rie [i energie, radioactivitatea dar [i proce- insinua c# \n lumina sau energia aceea de la \nceput \[i avea subzisten]a
sele pe baza c#rora o central# nuclear# produce energie dovedesc ast#zi sau originea \ntreaga lume creat#. Relevant este [i faptul c# Sf. Grigore
acest fapt: materia este convertibil# \n energie, dovedind o constitu]ie de Nyssa subliniaz# c# tot ceea ce este materie \n lumea creat# s-a n#s-
surprinz#toare a ei. Este adev#rat c#, \n realitate, convertirea total# a cut prin lucrarea energiilor necreate \n cele create dintru \nceput. Firea
materiei \n energie este \nt@lnit# doar la nivelul lumii cuantice. Soarele, spiritual# este cea care d# via]# for]elor spirituale [i „\nt@lnirea acestora
de exemplu, \n miezul c#ruia se petrec reac]ii nucleare violente, nu poa- produce materia“. Acestea arat#, \ntr-un fel, c# [i teologia \ntrevede, \n
te extrage \ntreaga energie depozitat# \n materie! Prin reac]iile nucleare tot ceea ce este creat, un fel de substrat energetic.
din miezul s#u fierbinte, dintr-o sut# de grame de material, abia dac# es- Fizica d# explica]ii [i pentru energiile necreate. S-ar putea spune,
te valorificat 1% \n energie. Totu[i, rela]ia de echivalen]# ne arat# c# \n deci, c# fizica ne invit# s# dep#[im reperele sim]urilor [i logica simpl#.
100 de grame de materie sunt ascunse 3 miliarde de kilova]i-or# de elec- Mai mult chiar, din perspectiv# teologic#, [i sim]urile, logica [i toate in-
tricitate! strumentele ra]iunii nu trebuie abandonate, ci deschise spre ceea ce nu
Structura atomilor care alc#tuiesc lucrurile ce ne \nconjoar# arat# c# poate fi \n]eles prin ele. P#rintele St#niloae observ# c# posibilitatea a-
ceea ce noi consider#m a fi consistent este \n realitate mult mai mult vid ceasta a spiritualiz#rii sim]urilor [i ra]iunii noastre este dat# tocmai \n
dec@t substan]#. Sond@nd structura materiei p@n# la sc#ri de ordinul a faptul c# „toat# realitatea v#zut# e, \n fond, o ra]ionalitate dinamic# plas-
5 6
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

ticizat#“, \n raport cu care omul descoper# puterile pe care le are [i felul ]ial au fost legate \ntre ele p#streaz# semnele leg#turilor lor [i se mani-
\n care le poate folosi \n raporturile sale cu lumea. P@n# la urm#, a[a fest# ca atare, \n orice situa]ie \n care se intervine asupra lor! Ac]iunea e-
cum observ# [i p#rintele St#niloae, faptul c# fizica ne descoper# c# mate- xercitat# asupra uneia dintre ele se transmite, \ntr-un fel, [i celeilalte, \n-
ria \ns#[i este o ]es#tur# energetic# poate arat#, dintr-o perspectiv# teo- s# instantaneu, indiferent la ce distan]# se afl# aceea.
logic#, faptul c# ea este f#cut# s# primeasc# lucrarea energiilor necreate. Faptul nonlocalit#]ii, verificat deja experimental, valabil \n lumea cu-
A[a cum s-a spus, faptul c# lucrurile sensibile [i toate cele din lume antic#, ar putea dezv#lui cum, \ntr-un fel, omul este mai mult dec@t cel
sunt \n ultim# instan]# diverse forme de energie for]eaz# ra]iunea - care \n trupul c#ruia se adun#, simbolic, materia lumii terestre. }in@nd seama
le p#trunde [i le cunoa[te - dar for]eaz# [i sim]urile, care le sesizeaz#, la de faptul c# la \nceputul lumii materia [i energia cunoscute ast#zi au
smerenie: c#ci \n lumea fizic# se petrec lucruri pe care nu le putem fost una, omul se dezv#luie a fi \ntr-un fel str@ns legat de \ntreg univer-
percepe [i nici nu le putem \n]elege deplin. Nici sim]urile, [i nici judec#- sul, prin aceea c# constituen]ii din care este alc#tuit trupul lui p#streaz#
]ile logice nu sunt reperele ultime privind lumea fizic# \n care tr#im. E- aceast# amprent# a unit#]ii lumii [i sunt lega]i tainic de \ntreaga materie
xist# [i alte \n]elesuri ale celor existente \n crea]ie, care dep#[esc sim]u- existent# \n univers.
rile [i logica [i la care nu putem ajunge prin acelea.
Trupul omului este legat de \ntreg cosmosul. Este adev#rat c#, prin
dovedirea substratului energetic al materiei, fizica face un pas \nspre
dezv#luirea omului ca fiin]# spiritual#. Materia ca energie ne apropie
\ntr-un fel ideea c# [i trupul nostru are o constitu]ie energetic#, ajut@n-
du-ne s# \n]elegem mai bine cum dispozi]iile [i mi[c#rile sufletului (spiri-
tual) influen]eaz# starea trupului.
Mai mult, f#c@nd acest pas dinspre materia lumii sensibile spre ener-
gia ascuns#, „dedesubtul“ ei, [tiin]ele arat#, \ntr-un fel, c# toate f#pturile
lumii create au trupuri \nrudite \ntre ele, prin constituen]ii din care sunt
f#cute. Dar [i teologic aceasta se vede \n faptul c# toate plantele, viet#]ile
[i trupul omului au fost f#cute din p#m@ntul primordial. _ns# faptul c#
to]i ace[ti constituen]i care alc#tuiesc lucrurile sensibile, vie]uitoarele [i
trupul omului au o constitu]ie dual# [i sunt, \n ultim# instan]# energie,
arat# c# \ntreaga lume are ca-pacitatea de a fi p#truns# de lucrarea sfin-
]itoare a lui Dumnezeu. Astfel s-ar putea spune c# trupul material al o-
mului \l arat# pe el ca microcosmos, adun@nd \ntreaga materie a lumii
sensibile.
Mai mult chiar, inseparabilitatea cuantic# sugereaz# chiar mai mult o
leg#tur# tainic# \ntre trupul nostru [i \ntregul univers. Mecanica cuan-
tic# a mai produs un rezultat surprinz#tor. Este vorba despre nonsepa-
rabilitate sau nonlocalitate. _n lumea cuantic# s-a dovedit c# dou# parti-
culele care au fost legate \ntre ele p#streaz# un fel de leg#tur# \ntre ele.
La nivelul experien]ei directe, nici o ac]iune nu se poate transmite cu vi-
teze mai mari dec@t cea a luminii. _n lumea cuantic#, particulele care ini-
7 8
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
nu se mişca decât datorită cuvintelor magice pronunţate deasupra
lui; dar pseudo-Basjl Valentin a consacrat nu mai puţin de şapte ca-
Radiestezia, prin istorie [i contradic]ii pitole din al său Dernier Testament pentru ai explica proprietăţile. Cu
Rabdomanţia (strămoşul radiesteziei) a fost definită ca arta de a toate rezervele exprimate ici şi colo, folosirea beţişorului divinatoriu
ghici locurile unde sunt izvoarele, comorile ascunse şi persoanele dis- a dăinuit şi, către 1630, a devenit la modă în Suedia, sub domnia lui
părute cu ajutorul unui beţişor de alun care începe să tremure în a- Gustav Adolph.
propierea lor. Adepţii săi cei mai entuziaşti au fost preoţii, care au În sfârşit, un secol după ce servise inginerilor de mine, el a trecut
definit această practică cu numele de bagheta divinatorie, pe motivul în mâinile fântânarilor, care au început să-l folosească pentru a căuta
că rabdomanţia nu se potrivea decât felului de divinaţie folosit de izvoare. Această tradiţie a început în Franţa, sub Ludovic al XlII-lea,
germanici, după cum spune Tacit: aceştia tăiau în bucăţi o ramură o dată cu sosirea din Ungaria a unei perechi de aventurieri, baronul
de copac, crestau pe ele semne hieratice şi le aruncau apoi pe o ţesă- de Beau-Soleil şi doamna de Bertereau, care i-au oferit marchizului
tură albă pentru a interpreta combinaţiile lor. Deosebirea aproape d'Effiat, supraintendentul finanţelor, şansa de a-i dezvălui, cu ajuto-
nu există, întrucât rabdos înseamnă oricum beţişor; termenul de rab- rul instrumentelor lor, în ce regiuni ale regatului existau mine de
domanţie a fost deci menţinut, dar trebuie precizat că procedeul fo- aur şi de argint. Timp de mulţi ani, ei au prospectat ţara, folosind o-
losit în Occidentul creştin nu seamănă cu nimic cunoscut din Antichi- biecte ciudate, compasul mare, busola cu şapte unghiuri, astrolabul
tatea păgână. Căutătorii de izvoare din Antichitate foloseau indicaţii mineral, grebla metalică şi şapte beţişoare preparate după conjuncţii-
naturale, după chiar mărturia contemporanilor lor Vitruviu, Pliniu le astrologice favorabile. Primul izvor pe care l-au descoperit a fost
cel Bătrân şi Casiodorus: norii de musculiţe zburând la nivelul solu- cel de la Chăteau-Thierry, dar nu cu un beţişor, ci „punând compa-
lui sau aburii observaţi la răsăritul soarelui, când se culcau pe burtă sul mineral, în punctul de joncţiune astronomic"2; ei au dedus că a-
cu bărbia sprijinită de pământ, le arătau locurile unde trebuiau să ceste ape conţineau fier şi argint şi aveau calităţi medicinale. Activita-
scormonească. Apoi făceau „probe": de exemplu, săpau seara o gau- tea lor a făcut să fie bănuiţi de magie iar doamna de Bertereau a in-
ră la locul desemnat, îngropau acolo un vas de bronz cu gura în jos şi tentat chiar un proces judecătorului din Bretania care, acuzând-o de
frecat pe dinăuntru cu untdelemn: dacă dimineaţa găseau în interio- vrăjitorie, ordonase confiscarea inelelor ei cu pietre preţioase. Pere-
rul vasului picături de apă acest lucru însemna că în apropiere există chea s-a încăpăţânat în continuare cercetărilor iar această femeie e-
un izvor. La aceşti păgâni nu era vorba de nici un fel de rabdoman- nergică, invocând buna sa credinţă, i-a dedicat, în 1640, cardinalului
ţie, ci de un naturalism ce contrasta cu supranaturalismul din era de Richelieu o carte intitulată La Restitution de Pluton, în care-şi expli-
creştină1. ca intenţiile şi tehnica. Aşa a fost lansată ideea că s-ar putea găsi iz-
Beţişorul divinatoriu şi-a făcut apariţia numai la sfârşitul secolului voare cu mijloacele care serveau la căutarea filoanelor aurifere sau
al XV-lea, în Germania, iar apoi în toate regiunile miniere din Eu- argentifere şi din acel moment au început să se înfrunte partizanii şi
ropa centrală, folosit mai întâi de mineralogi pentru a descoperi mi- adversarii metodei. Primul teoretician al rabdomanţiei a fost Le
ne de aur, de argint sau de alte metale. De aceea a şi fost numit Ruthe Royer, avocat din Rouen şi judecător de impozite, care a publicat în
eines Bergmans, beţişorul de căutător de metale, sau virgula Mercuri- 1674 un Traite au baton universel. A făcut experienţe în Normandia, în
alis, varga lui Mercur. Georgius Agricola, în De Re metallica (1550), a faţa iezuiţilor, metoda lui constând în a aşeza beţişorul transversal pe
condamnat beţişorul ca fiind un instrument diabolic, spunând că el dosul mâinii: „Trebu-ie să-l pui pe una din mâini în echilibru, şi cât
mai în echilibru posibil, apoi să mergi încetişor; iar când vei trece
deasupra unui fir de apă, el se va întoarce." îi recunoştea puterea de
1
Mulţi autori spun că beţişorul divinatoriu exista „din cea mai timpurie Antichitate". Este i- a descoperi apele, metalele ascunse şi hoţii. Şi medicii au vorbit des-
nexact; ei îl confundă cu băţul lui Moise şi al lui Aaron şi cu numeroase bastoane de co-
2
mandă sau bastoane magice pe care le-aş putea înşira într-o listă lungă: barsum (Iran), tres- Martine de Bertereau, Veritable Declaration de ta dăcouverte des mines et des minieres de
tia ames (Egipt), Uttus (Romani) etc. între toate acestea nu se vede beţişorul oscilatoriu. France, Paris, 1632.
9 10
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

pre beţişor; Matthias Willenus, din lena, în De Vera virgula Mercurialis Menetrier a scris o carte despre acest caz. Iată din nou rabdomanţia
relatione (1672) sau Sylvester Rattray în Theatrum sympatheticum unde pasionâdu-i pe preoţi cărora un ordin scris din 24 februarie 1700 le
spunea că beţişorul de pin sălbatic arată minele de plumb, cel de repeta interdicţia de a o practica, în acel moment abatele Le Lorrain
măslin şi de palmier, minele de aur şi de argint. Părintele Athanase din Vallemont a publicat La Physique occulte ou Trăită de la baguette di-
Kircher a povestit că, în Germania, se luau două bastoane drepte, u- vinatoire (1701) în care făcea elogiul numitului beţişor susţinnd că el
nul se ascuţea la vârf iar celălalt se scobea aşa încât vârful să intre în avea principii naturale, conforme cu „filosofia corpusculelor". Lucra-
scobitură; erau ţinute de căutător între cele două degete arătătoare şi rea sa, condamnată printr-un decret al Inchiziţiei, din 24 octombrie
se înclinau dacă acesta trecea deasupra unui izvor sau a unui filon 1701, a fost imediat epuizată şi apoi reeditată; el a devenit un clasic al
metalic. rabdomanţlei.
Curând, numeroşi preoţi de ţară au început să folosească beţişo- Vallemont a descris diferite modalităţi de a folosi beţişorul divina-
rul divinatoriu. Autorităţile ecleziastice s-au alarmat; cardinalul Le toriu. Cel mai obişnuit este să iei între mâini, cu palmele întoarse în
Camus a interzis folosirea lui sub pedeapsa cu excomunicarea, la si- sus, o ramură de alun despicată, cu cele două părţi depărtate între
nodul din 12 aprilie 1690. Dar la 5 iulie 1692, un vânzător de vin şi ele, partea centrală fiind îndreptată înainte şi paralelă cu orizontul;
nevasta lui au fost asasinaţi într-o pivniţă, la Lyon, ca să li se fure eco- apoi, mergi în locurile de prospectat şi când ea începe să se încline
nomiile. Procurorul regelui a făcut apel la Jac-ques Aymar, un locu- singură, sau se ridică, sau se învârte înseamnă că acolo există apă şi
itor din regiunea Dauphine, despre care se spunea că era îndemâ- metale. Alţi căutători de izvoare, spune el, iau un baston drept pe
natic în rabdomanţie; Aymar a fost adus în pivniţă iar beţişorul lui care-l ţin în faţa lor, îndoit ca un arc, şi cum trec deasupra unui
despicat s-a învârtit în cele două locuri unde au fost găsite cadavrele. izvor, bastonul îndoit se îndreaptă în jos şi devine vertical.
Condus de instrumentul său, el a ieşit, a urmat un intinerar care l-a Autorul precizează că beţişorul nu se învârte cu orişicine; trebuie
adus pe străzile Lyonului şi apoi pe malul Ronului până la casa unui să ai un har, „dar chiar şi acestui har i se întâmplă, ca să zicem aşa, să
grădinar, unde s-a stabilit că trei bărbaţi, probabil ucigaşii, se opri- aibă sincope". El asimilează învârtirea beţişorului cu un fenomen fizic
seră ca să bea. În zilele următoare, a cercetat cu beţişorul său împre- în care omul este agentul principal: „Acest efect vine pe de-a-ntregul
jurimile şi a ajuns până la Beaucaire iar de acolo drept la închisoare. de la persoană". Vallemont crede că există corpuscule care se degajă
I-au fost înfăţişaţi deţinuţii, bagheta i s-a învârtit la un cocoşat de no- din aburii de apă, din exalările de mină şi care-l impresionează pe
uăsprezece ani, băgat de o oră la închisoare pentru un mic furt. Co- operator făcându-l pe jumătate răspunzător de mişcarea agitată a be-
coşatul a fost transferat la Lyon, cu toate protestele lui de nevino- ţişorului: „Explic atracţia dintre beţişorul de alun şi metale şi lucru-
văţie, şi a sfârşit prin a mărturisi că ajutase doi provensali, răspun- rile deasupra cărora se apleacă prin scurgerea şi fluxul materiei sub-
zători de crimă. Afacerea a făcut o vâlvă deosebită în toată Franţa. tile care iese din toate corpurile şi se răspândeşte în aer"3. El confir-
Treizeci de judecători s-au ocupat de ea şi, după ce au verificat, le- mă că se pot descoperi criminalii, aşa cum a făcut Aymar: „Prin
gându-l la ochi, dacă puterea lui Aymar era reală, au decis să creadă transpiraţia insensibilă a hoţilor şi ucigaşilor care se ascund ies multe
în dovezile lui şi l-au condamnat pe cocoşat să fie „rupt de viu în pia- corpuscule care rămân pe urmele lor şi care fac ca beţişorul divina-
ţa des Terreaux" (călăul l-a omorât rupându-i oasele cu o bară de toriu să se încline". Şi totuşi, în chiar anul când Vallemont a publicat
fier). Totul fără altă dovadă decât tremuriciul unui beţişor în mâinile cartea, Aymar a mărturisit că tot ceea ce făcuse era o simulare4.
unui medium cuprins de convulsii de fiecare dată când găsea „o ur-
mă". 3
Magistraţi, preoţi şi medici au dezbătut cazul lui Aymar. Male- La Physique occulte ou Trăită de la baguette dioinatoire, p. 142, Paris, Jean Anisson, 1703.
4
branche a atribuit puterea lui unui pact cu Diavolul; Chirac, profesor Isaac de Larrey povesteşte: „Am fost foarte uimiţi să aflăm că omul cu beţişorul nu era
de medicină la Montpellier, a negat fenomenul; s-a cerut părerea lui decît un şarlatan şi un impostor. Am datorat această descoperire, care a deschis ochii tu-
Bourdelot, primul medic al lui Ludovic al XlV-lea iar părintele turor, prinţului de Conde care a ascuns aur şi argint în mai multe gropi din grădina sa şi pe
care acest fals ghicitor nu le-a găsit" (Isaac de Larrey, Histoire de la France sous le
11 12
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

După ce a cunoscut o faimă constantă în secolul al XVIII-lea, rab- dulul deasupra unei hărţi geografice, a unei fotografii sau a altor do-
domanţia a fost condamnată, începând cu 1827, de către abatele Pa- cumente. Un specialist în teleradiestezie a fost abatele Mermet care,
ramelle. Căutătorul acesta de izvoare i-a combătut pe „bacillogiri" în iulie 1928, când expediţia Nobile a naufragiat la Polul Nord, a cal-
(cum îi numea pe cei care făceau beţişorul să se învârte) şi a căutat culat cu pendulul său locul unde se prăbuşise dirijabilul şi locul unde
izvoare în regiunea Lot după metoda sa de geognosie, bazată pe stu- se găseau pasagerii lui. Anumiţi preoţi au mai fost încă pasionaţi de
diul ştiinţific al terenului. A descoperit izvorul de la Rocamadour şi a- această artă divinatorie astfel încât, printr-un decret din 26 martie
pă în podişurile calcaroase, acolo unde nimeni nu credea că ar fi pu- 1942, Congregaţia Sfintului Oficiu le-a interzis „practicarea radies-
tut să fie; Paramelle a străbătut toate regiunile Franţei dând, în do- teziei".
uăzeci şi cinci de ani, 10 275 indicaţii de izvoare. În a treia ediţie a Apoi, radiestezia medicală a adăugat vechii rabdomanţii o altă ca-
cărţii L'art de dăcouvrir Ies sources, „testamentul său hidroscopic", spu- pacitate: descoperirea bolilor şi a remediilor pentru vindecarea lor.
ne cât de mult râdea de lumea care vedea în el un „magician" cu În cărţile sale, dr Albert Leprince a definit principiile diagnosticului
„har": numai prin cercetarea geologică vedea unde se găseşte izvorul cu pendulul: subiectul trebuie să stea în faţa observatorului cu spa-
şi îşi dădea seama de adâncimea şi volumul lui. tele întors la lumină, amândoi să fie îmbrăcaţi în negru, fără obiecte
Cu toate acestea rabdomanţia a supravieţuit şi s-a dezvoltat: s-a a- metalice asupra lor, iar examenul să se facă între orele nouă dimi-
dăugat folosirea pendulului (descris încă din 1798 de Gerboin, pro- neaţa şi cinci seara „pentru că lumina solară întăreşte undele scurte în
fesor la Strasbourg), obiect de metal suspendat la capătul unui lanţ timp ce le diminuează pe cele hertziene care au mai mult de o sută
ţinut între degetul mare şi arătător. De atunci, pendulul este cel mai de metri"6. Medicul ţine în mâna dreaptă pendulul, îşi apropie ară-
adesea o sferă de lemn negru, legată de un bastonaş cu un fir de câ- tătorul stâng de diverse organe fără a le atinge, şi le discerne pe cele
nepă negru. El oscilează sau se învârteşte în jurul lui, fiind pozitiv sănătoase de cel bolnave datorită mişcărilor giratorii ale instru-
când mişcarea sa giratorie se face în sensul acelor unui ceas şi negativ, mentului său. Procedeul cel mai obişnuit pentru căutarea remediului
când se face în sens contrar (aşa cum beţişorul este pozitiv când se în- constă în plasarea pendulului între regiunea bolnavă şi mai multe
clină spre pământ şi negativ când se îndreaptă în sus). Numeroşi au- medicamente luate pe rând, oscilaţiile şi mişcările giratorii indicând
tori au vorbit de această dublă divinaţie cu beţişorul sau cu pendulul, care dintre ele sunt bune, neutre sau contraindicate. Unii au prac-
cel mai bun fiind, fără îndoială, Benoît Padey care a studiat reacţiile ticat telediagnosticul după fotografii, scrisori, amprente sau emana-
pozitive şi negative ale acestor instrumente în funcţie de materialul ţii. Transformările recente ale radiesteziei sunt radioionica, radaro-
din care sunt făcute şi de condiţiile de receptivitate ale operatorului: cosmia, dar pentru a vorbi de ele trebuie să aşteptăm să se dezvolte;
„Omul gol este deosebit de sensibil la radiaţii. Omul îmbrăcat, dar cu toate acestea arată că gândirea magică, departe de a fi înlăturată de
picioarele goale nu mai simte nimic. Cu mănuşi în mâini, nu simte ni- descoperirile ştiinţifice, se dezvoltă în paralel, în numele acelei zone
mic. Cu chipul acoperit, nu simte nimic; o simplă legătură în jurul feţei de necunoscut care va exista întotdeauna în univers.
îl împiedică să simtă trecerea fluidului"5.
După primul război mondial, rabdomanţia sa numit radiestezie;
pendulul a fost utilizat mai des decât beţişorul iar filozofia radiaţiilor
a înlocuit filozofia corpusculelor, atât de dragă lui Vallemont. Radies-
tezia a fost folosită pentru a descoperi pe autorul unei scrisori ano-
nime, responsabilul unui accident ş.a.m.d. S-au făcut prospecţii la
distanţă, sau teleradiestezie, fără să se iasă din cameră, ţinând pen-

regnedeLouisXIV, voi. VI. p. 75, Rotterdam, Michel Bohm. 1722).


5 6
Benoît Padey, Les Secrets de la baguette et l'art du sourder. Paris, Amat, 1922. Dr Albert Leprince, Radiesth&ste mădicale. Paris, Dangles, 1975.
13 14
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Preoţii, Imamii, Calugării (ortodocşi, catolici, budhişti, shintoişti, zen,
Lumina, Oamenii, Entit#]ile... gnostici etc), Bio-energeticienii (bioenergo-terapeuţi), Shamanii, Vră-
jitorii (de cult vestic-wicca {inclusiv “ţigăncile”de la noi}, african-wo-
doo, sau sud-american), Yoghinii, Samadhi-ii, Magii, Templierii,
Despre lumin# membrii Ordinelor mistico-militare, membrii unor Servicii Secrete
Se vorbeşte, peste tot, despre lumină. Şi aici vom vorbi despre Lu- contemporane, cei ce au “darul” deochiului, etc.
mină. Nu e lumina ce ne este dată atât de generos Soarele şi pe care, Lumina aceasta alcătuieşte Corpul Energetic al Oamenilor, vizibil
noaptea, o reflectă Luna sau o dau cu zgârcenie stelele bolţii cereşti, pentru unii, care este denumit de bio-energeticieni, de Yoghini, şi
nici aceea pe care o dă un bec electric sau un tub fluorescent zis po- nu numai de ei, Aură.
pular neon. Nu e nici lumina blânda a monitorului de calculator sau Lumina aceasta poate avea toate cele 7 culori ale Spectrului cu-
cea agitată a televizorului. Nu e nici lumina periculoasă a fulgerului noscut, plus încă altele.
sau cea artificială, flama electrică. În nici un caz nu vom discuta 1...7. Roşu, Orange, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet
despre lumina lumânărilor, a focurilor de tabără sau a celor din 8. Alb
vatră. Nici despre lumina care joacă feste căutătorilor de comori... 9. Alb – Argintiu
Nu vom discuta nici despre Lumina cărţilor . 10. Alb – Auriu
………………………………………………………………………. 11. Opalin
Cu un prilej special, la ore de Taină se aude un mesaj misterios : 12. gri
“Veniţi de luaţi Lumină” ! 13. negru
Trebuie să ştiti că lumânarea e doar un suport consumabil şi fla- Culorile de la 1 la 7 sunt îndeosebi cunoscute tuturor (cu precă-
căra pe care o poartă cu sfinţenie este doar un simbol. Degeaba a- dere artiştilor sau celor care practică cromo-terapia ori terapia cu
prindeţi cu chibritul un milion de lumânări în acea Noapte. Nu veţi cristale colorate. Sunt culorile Luminii descompuse de multe “trans-
obţine Niciodată atâta Lumină câtă puteţi lua cu o feştilă pâlpâitoare formatoarele coborâtoare de frecvenţă”, printre care este şi Omul.
de la un Om Bun, care va Dă lumina Pe Degeaba. Mai mult, vă şi Roa- 8. Alb. - Exista alb obişniuit, alb-mat, ca la neon, fără nici o strălu-
gă să Luaţi. cire, adică Alb simplu, vlăguit. Nu cu acest Alb se lucrează, benefici-
Să Luaţi Lumina... tatea sa neputând ajuta. În acest alb se prezintă o Entitate Noesică
……………………………………………………………………… Benefică sau un Spaţiu Info-Energetic cu Energia Benefică Funda-
Oamenii cei mai simpli văd această Lumină doar în vise. Este Lu- mentală (EBF) cuprinsă între 80 şi 93.
mina care le luminează Visele. 9. Alb–Argintiu. Alb strălucitor, Lumina Activă. Lumina din care
Oamenii evoluaţi Spiritual o văd sau o pomenesc mult mai des. În e constituită Sabia de Lumină. Lumina cu care se dă Lupta cu În-
foarte multe prilejuri şi cu foarte multe ocazii. Lumina care Lumi- tunericul. Aceasta este Lumina cu care lucrează adevăraţii “Lucrători
nează faţa Icoanelor Sfinte şi Adevărate. Lumina pe care o vedem în în lumină”. Cu ea se curăţă şi cu ea se vindecă. Neiniţiaţii NU au ac-
timp ce ne rugăm concentrat şi benefic. Lumina care ne radiază de ces deloc la ea.
pe chip când avem o mare Bucurie. Bucurie sufletească, bucurie tră- 10.Alb–Auriu. Alb cu reflexe aurii. Alb care radiază în jurul lui.
ită cu adevărat. Radiază Iubire.
Este lumina pe care o văd Yoghinii in timpul meditaţiei profun- Albul-Auriu este Iubire pură. Iubirea care ne leagă de Sfânta Trei-
de. Este lumina pe care o simt şi o folosesc practicanţii ReiKi, perma- me. Iubirea care Ar Trebui să lege între ele toate Fiinţele – atât cu trup
nent. Ca şi pentru aceştia, pentru Radiestezişti, Lumina este Materie cât şi fără. Nu se foloseşte la curăţări şi nici la tratamentele obişnuite.
primă şi Instrument de lucru. Cele două categorii lucrează conştient cu Se foloseşte doar în cazuri speciale. Neinitiaţii şi chiar iniţiaţii cu ni-
Lumina. Mai sunt şi alţii care lucrează cu Lumina, dar o fac fără a vele mici nu au acces la ea deloc.
cunoaşte decât mici părţi din ce înseamnă Lumina. Aceştia sunt:
15 16
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

11. Opalin. Este culoarea Cerurilor 9 şi 10. Poate fi văzută doar ieşit albi (arieni – nordici, semiti – evrei şi arabi, indoeuropeni – eu-
de cei cu parametri deosebiţi, care pot accesa Cerul 8 sau mai mare ropenii de sud şi centrali, aimu – în nordul Japoniei, vira-cochas – în
în meditaţie sau deplasare astrală. Nu este permisă utilizarea ei de America centrală, cea de sud şi în insulele Pacificului), unii galbeni
către oameni. (chinezi, japonezi, mongoli, siberieni etc.), unii negri (africa ecua-
12. gri. scris intenţionat cu literă mică. Intenţionat pus de- torială, america centrală -vezi capetele olmece şi Venezuela unde un
oparte. Este o culoare malefică. Nu puternic malefică, dar este cu- trib negru precolumbian încă mai există…), alţii maro (boşimanii),
loarea celor Murdari. Este culoarea Entităţilor malefice slabe. Este iar unii roşii (vechii egipteni, unii atlanţi, amerindienii etc); au mai
culoarea aurei oamenilor grav bolnavi sau a celor cu suflet rău . Se existat şi unii verzi – atlanţii “pur-sânge”),... de nici nu poti să ştii cum
întâlneşte şi la unii extratereştri care s-au îndepărtat de Lumină arată originalul.
foarte mult, deveniţi robii unor tehnologii. (e ceva de învăţat aici de Din punct de vedere energetic, oamenii sunt de 2 feluri: Iniţiaţi şi
către prietenii lor din NASA, Majestic12 şi alte agenţii ale Guvernului Normali (obişniuiţi, neiniţiaţi).
SUA…) Om - în limba română, Aum - în sanscrită. Cuvânt identic în foar-
13. negru. scris intenţionat ultimul. Intenţionat având nr.13 (oare te multe limbi vechi. Pronunţarea lui repetată produce Iniţierea. E
de ce unii spun că le-ar aduce ghinion?). Culoarea Întunericului, Cu- cea mai simplă, cea mai plictisitoare şi cea mai lungă cale de Iniţiere,
loarea Iadului, Culoarea lui Satan, Culoarea Blestemelor, Culoarea dar care funcţionează. Este unul din puţinele Cuvinte din Limba
Morţii….. . Puternic malefic. Are Energia Fundamentală negativă. Originară a Speciei, păstrat neatins de dinainte de aplicarea Bleste-
Negrul este un gri superconcentrat care iradiază în jurul lui ceaţa gri mului Turnului Babel, scăpat de acestă datorită utilităţii sale. În
şi întuneric. Este opac şi rece1. unele comunităţi asiatice Aum se foloseşte la Iniţiere dar Nu li se
Este Lipicios!!! Atenţie !!! Nimeni n-ar trebui să îl atingă direct. spune celor iniţiaţi ce înseamnă…
Negrul iradiază Ura şi Frica . Dupa Izgonirea din Rai, unde Oamenii se hrăneau în principal
cu Lumină, în afară de posibilitatea de a trăi paradisiac şi de legătură
Despre Oameni [i Ini]iere directă şi continuă cu Dumnezeu, de Nemurire şi de multe altele
ştiute din Biblie, Oamenii au mai pierdut ceva. Puterea Corpului E-
Oamenii. Fiinţe complexe într-o realitate Complexă. De fapt com- nergetic al lor s-a redus la aproximativ 45% din 65%. Adică la ~20%.
plexă în mai multe dimensiuni. Adica MultiPlexă. Totuşi, deoarece oamenii au câştigat Liberul Arbitru, ei Pot Alege
Oamenii. Fiinţe Creeate, Nu apărute în urma unui Hazard numit să Revină la starea energetică din acele vremi, adică oamenii pot pri-
“evoluţie”, în încercarea de a fi “întru chipul şi asemănarea lui Dum- mi permisiunea sa devină Iniţiaţi. Asta are ca efecte :
nezeu”. • Reluarea legăturii Directe cu Dumnezeu şi cu Lumea Entităţilor.
Încercări diferite, reluate şi îmbunătăţite pe parcurs. (de fapt • Apariţia Instinctului de Rezolvare Accelerată a problemelor Kar-
toate speciile vii de pe această planetă asta sunt …[ !!!...!!!]). Unii au mice. De multe ori acestea se rezolvă subit imediat după Iniţiere,
disparând blocaje de evoluţie vechi de zeci de ani.
1
n.a. - Negrul poate fi asimilat unei culori, dar nu din punct de vedere fizic, aşa cum este a- • Creşterea rapidă a Stării de Sănătate pe toate structurile compo-
similat Albul. El este opoziţia albului, concentrare a tuturor anti-culorilor. N-aş vorbi de nente.
complementaritate, nici nu mă pot gândi la ea. Albul se desface în toate celelalte culori di- • Creşterea ponderii Noesicului (suflet) în balanţa informaţională şi
recte. Combinarea acestora dă tot alb. Combinarea culorilor complementare tot alb dă. decizională a individului.
Negrul este ceea ce nu se poate să se vadă în întuneric, se vede doar când este Lumină. Al- • Intensificarea capacităţilor extrasenzoriale şi a celor “paranor-
bul se vede totdeauna. Negrul este Albul acoperit de un paravan opac. Gri-urile. Pot fi asi- male”.
milate opacităţii mai mici a paravane-lor, semitransparenţei, dar cu estomparea culorilor. Iniţierea este procesul Mistic şi Energetic prin care Omul revine
Oare de ce un “corp energizat” este mai puternic lovit de “Lucrătorii în întuneric”? De ce la starea lui “Adamică”. Iniţierea se poate face în multe moduri. Este
noaptea toate pisicile sunt negre?
17 18
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

una din Tainele cele mai ascunse cunoscută complet sau parţial prac- depăşesc Dreptul de accces la Informaţii din momentul respectiv, aşa
tic de orice grup ocult. că uită instantaneu mantrele când ies din sala de Iniţiere. Fenome-
Iniţierea este de două feluri fundamentale: nul se întamplă la orice Iniţiere autentică.
• Iniţierea Temporară, are o durată scurtă, se întâmplă spontan când • Iniţierea obţinută direct, prin meditaţie asupra propriului Corp
au loc trăiri mistice intense [se explică vindecări, levitări spontane, de Lumină, în câteva luni de muncă zilnică, în mod singular, fără a fi
modificări ale corpului (stigmate, reveniri din degenerări fizice a- necesare exerciţii complicate.
dică de ex. din lepră)], când omul este cu adevărat îndrăgostit, chiar • Iniţierea obţinută şi prin poziţii corporale (cu/fără mantre) specifi-
şi după o întâlnire cu un Lucrător în lumină, având un nivel ridicat, ce stimulării funcţionării fiecarei ceakre în parte. Este metoda tip
care “lasă” amprente energetice cu intenţia de a fi bine, fără intenţia Yoga. Nu necesită contact mistic, este Muncă Pură. Durează câţiva
de a iniţia2. ani până la deschiderea completă a chakrelor prin această metodă.
• Iniţierea pe durată nedeterminată este în general pe durata ră- De regulă practicantul simte efectele şi se raliază la una din cele 2
masă din Viaţa de Trup, dar dacă individul nu foloseşte ceea ce a surse de Lumină accesibile (Dumnezeu–Alb <> Diavol–Negru).
primit la Iniţiere, aceasta se pierde lent, ajungând la aproximativ ju- • Iniţierea dăruită prin mantre aplicate ca amprente energetice. Novi-
matate (Capacitatea maximă de lucru a ceakrelor ~ 66% în loc de 45 cele poate să nici măcar un ştie ca va primi Iniţierea. O poate primi
din care foloseşte ~75% în loc de 55% ) în 10 ani, după care rămâne ca răsplată pentru o fapta bună făcută. Sunt câteva condiţii legate de
staţionară. Energia Benefică Fundamentală pe Noesic şi de Starea de Sănătate
Există şi cazuri, foarte rare, în care Iniţierea Se Revocă (de către pe toate structurile. Aspirantul trebuie obligatoriu săfie curăţit de E-
Sfânta Treime!) când cel care a primit-o în numele Luminii o foloseş- lemente Noesice Malefice în momentul iniţerii şi trebuie ajutat să ră-
te în numele Întunericului. Fenomenul este adevărat şi Invers(!!). mână Curat în primele 12-72 ore, până îşi acumulează suficientă Lu-
Modalităţile de iniţiere sunt: mină şi până îşi optimizează funcţionarea Corpului Energetic. În a-
• Iniţierea mistică spontană obţinută într-un moment de trăire mis- ceastă perioada omul se simte bine şi fericit, dar obosit. Doarme
tică sublimă. Poate fi menţinută tot restul vieţii dacă a fost conşti- mult, visează lucruri luminoase. Iniţierea devine funcţională abia du-
entizat fenomenul sau măcar rezultatele lui practice. Se întâmplă în pă trecerea acestei perioade.
multe mânăstiri . • Iniţierea dăruită direct de o Entitate Conceptuală Benefică. Este
• Iniţierea dăruită prin trăire mistică comună în un grup compus foarte rar întâlnită...
din câţiva Iniţiaţi vechi şi puternici şi câţiva aspiranţi. În mod con- • Iniţierea păstrata ca drept din Viaţă fără Trup a Entităţii Întrupa-
cret, aceştia spun şi trăiesc cu Sufletul nişte mantre specifice (adică te. Se întâlneşte la copii cu parametrii Info-Energetici deosebiţi, care
rugăciuni speciale). Tot grupul intră în o rezonanţă energetică de- îşi menţin capacităţile de la vârsta de sub 3 ani în mod continuu toată
osebită, rolul initiaţilor fiind acela de a asigura la început legătura cu viaţa. Aceştia sunt Entităţi cu totul deosebite - de regulă Entităţi Con-
Divinitatea pentru Grup şi de a asigura rezerva de Lumină necesară ceptual Benefice - cu misiuni speciale în Viaţa cu Trup. (În Tibet a-
novicilor. În timpul Iniţierii un Novice are nevoie de o mare cantita- ceştia sunt ştiuţi de Maeştri şi sunt aduşi să trăiască de mici în Lama-
te de Energie. Aceasta este metoda folosită de aproape toate Societă- serii pentru a avea acces de mici la cunoştintele şi Lumina necesară e-
ţile secrete din domeniu. Rugăciunile (mantrele) sunt de regulă se- voluţiei lor [(a existat şi un film ho-lliwoodian pe tema asta-“Micul
crete bine păzite ale Societăţilor respective; novicii nu le reţin, ele le Budha”)].
• Iniţierea membrilor familiei, a partenerului de viaţă, dacă aceştia
au parametrii necesari. O iniţiere despre care mulţi se feresc să vor-
2
n.a. - Mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca după o discuţie legată de starea unei persoa- bească pentru că implică şi discuţii colaterale, legate în speţă de rela-
ne, fără referire la ReiKi sau altă posibilitate de a îndrepta ceva în viaţa acelei persoane, să ţiile sexuale şi legăturile energetice dintre fiinţele ce mereu îşi aduc
mi se spună că au apărut schimbări puternice în viaţa şi comportamentul acesteia, inclusiv aurele într-o îngemănare perfectă, sau care – în cazul urmaşilor – a-
manifestări specifice ale iniţiaţilor. Acestea din urmă au dispărut după 14-21 de zile. vând o linie etherică directă, păstrează legătura mai ales cu mama (a
19 20
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

se vedea şi părerea maestrului Ovidiu-Dragoş Argeşanu – şi nu nu- Acestea se numesc generic Entităţi. Mai corect este termenul
mai, despre legăturile ce nu pot fi tăiate niciodată).3 de Entităţi Noesice, deoarece au doar structură noesica, adică Su-
Luând ca parametru de referinţă iniţierea, avem: fletul fiinţelor continuă să existe după moartea corpului lor ma-
• Oameni Iniţiaţi obligatoriu; terial.
• Oameni care au primit sau şi-au obţinut Iniţierea; În funcţie de parametrii lor info-energetici şi de complexitatea
• Oameni normali care pot primi Iniţierea; structurii, entităţile se pot clasifica în:
• Oameni normali care îşi pot obţine Iniţierea; ℵ Entităţi Noesice Benefice. Au Energia Benefică Fundamentală
• Oameni care au primit sau au obţinut Iniţierea dar au pierdut-o; (EBF)>81, au culoare albă, sau o culoare pală, luminoasă; se simt
• Oameni aflaţi în stare de Iniţiere temporară (Pseudo-Iniţiaţi); calde la atingere, nu sunt periculoase, fac bine oamenilor în func-
• Oameni cărora le-a fost retrasă Iniţierea; ţie de puterea lor info-energetică şi de misiunea pe care o au de
• Oameni care nu au dreptul de a fi Iniţiaţi (damnaţi). îndeplinit în preajma unui anumit om. Nu este indicat să fie con-
tactate entităţile cu EBF<300 şi întrebate tot felul de lucruri cu
ansa radiestezică sau cu pendulul. Pe lângă faptul că aceasta le fa-
Despre Entit#]i ce lor rău (sunt “hrănite” forţat cu Lumină prin linia de comuni-
În această lume complexă îşi duc existenţa numeroase fiinţe, care, caţie info-energetică ce se formează), există riscul de intercepţie
după o mulţime de criterii, se împart în foarte multe categorii. de alte entităţi, cameleonice, care “intră pe fir” şi spun ceea ce se
În principal avem: aşteaptă a se recepţiona, scopul urmărit fiind agăţarea perma-
• Fiinţe cu trup material: nentă de Corpul de Lumină al celui ce întreabă, cu scopul de a se
Aici intră tot ceea ce se cunoaşte de la orele de biologie... hrăni cu Lumină.
Toate aceste fiinţe au însă o structură mai complexă decât ceea ℵ Entitati Noesice Malefice. Au EBF < 81, au culoare gri murdar
ce este scris în acele manuale. Fiecare din ele are, în afara de sau negru diluat, se simt reci şi umede la atingere, sunt periculoa-
structură fizică vizibilă, şi o structură energetică complexă, stu- se de atins sau chemat, fac rău oamenilor în funcţie de puterea
diată de ştiinţe speciale, oficial considerate pseudo-ştiinţe, de dra- lor. Nu răspund cinstit la întrebări, dau răspunsuri conjuncturale.
gul necunoaşterii (Bisericile, Societăţile Secrete, CIA, KGB, Mos- Nu se vor purta conversaţii cu ele (uneori se mulţumesc să fure e-
sad (şi nu numai acestea trei) vor spune vreodată oare de ce pre- nergie (lumină), alteori induc gânduri cu potenţial malefic la oa-
feră răspândirea informaţiilor confuze?). menii parazitaţi; uneori produc coşmaruri oamenilor pentru ca să
Tot aici intra şi extratereştrii văzuţi în întâlnirile de grad 3 sau le poată fura mai multă energie).
doborâţi cu navele lor (Roswell-1947, Africa de Sud-1988, Brazi- În fiecare din acest categorii există ierarhizări făcute de diferitele
lia-1992, etc.) indiferent de rasa lor primară. şcoli în funcţie de diferite criterii, beneficitatea fundamentală fiind
• Fiinţe fără trup material: cel mai clar criteriu de orientare în această lume înşelatoare ale cărei
reguli de funcţionare oamenii de-abia acum încep să le înţeleagă, cu
3
n.a. - Contrar a ceea ce se spune depre relaţia dintre un bărbat şi o femeie, atunci când nu este ajutorul radiesteziei. Parametrii unei entităţi “umane” nu sunt influ-
vorba de relaţia aventurieră, necesitatea normalităţii sexuale subzistă şi pe aspectul energetic. enţaţi de religia pe care a avut-o omul la ultima încarnare.
Discuţia nu se poate face la un nivel superficial, o voi relua în scrierile ulterioare, dar afirm că a- Exista şi entităţi noesice cu potenţial cameleonic, care îşi pot
ceastă iniţiere se produce, este cu durată nedeterminată şi aduce pe cel iniţiat pe nivel energetic schimba EBF în funcţie de misiunea pe care o au (depinde şi de la ci-
mare. Repet, este vorba de relaţia dintre parteneri bazată pe iubire, bazată pe consistenţă şi du- ne – Entităţi Conceptuale Benefice, Entităţi Conceptual Malefice, oa-
rată, bazată pe trăire şi nu este în nici un caz o metodă ce poate fi folosită pentru iniţierea oricărei meni …) sau de necesităţile lor proprii .
persoane de sex opus. Ca o remarcă suplimentară nu pot spune dacă această iniţiere funcţionea-
ză atunci când iniţiatul este femeia, însă este verificată în cazul în care cel iniţiat este bărbatul, Există şi Entităţi malefice care se înconjoară de o «coajă» slab be-
femeia fiind cea care primeşte iniţierea. Iniţierea este spontană! nefică, entităţi ce pot induce în eroare pe radiesteziştii începători.

21 22
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Exista mai multe decât ştim noi, oricare din noi, indiferent de Toţi oamenii au “legal” Liber Arbitru propriu. Iniţiaţii au Liberul
gradul şi nivelul de iniţiere. Arbitru limitat, ei trebuie doar să aleagă căile de înfăptuire a Misiunii
Planetare. Dacă fac fapte contrare Misiunii Planetare, ei sunt mult
Drumul în Spirala Evoluţiei unei Fiinţe mai aspru sancţionaţi decât oamenii simpli, normali. Se consideră că
pot cere derogări prin rugăciuni (deşi ideea nu este foarte credibilă).
Fiinţa cu trup material→>→> Entitate noesică→>→> Fiinţa cu trup Pot primi suplimente de Misiuni Planetare când aceastea sunt consi-
material derate necesare de Entităţile Conceptual Benefice.
Fiinţa cu trup material
Entităţile nu au «legal» Liberul Arbitru. Cele benefice în general
→ Parametrii de venire → Fapte bune şi fapte rele făcute în înfăp-
respectă aceasta, făcând numai ordinele primite prin Entităţile Con-
tuirea Misiunii Planetare sau în afara acesteia; are Liber Arbitru →
ceptual Benefice. Cele cameleonice îşi păstrează Liberul Arbitru (ig-
Parametrii de plecare superiori sau inferiori decât cei de venire
norând regulile). Cele pur malefice, fără cameleonism, nu folosesc
Entitate noesică
nici ele Liberul Arbitru. Sunt rele dar cinstite în răutatea lor. Execută
→ parametrii entităţii relativ stabili (minim 40 zile şi maxim 7 ani
doar ordinele lui Satan primite prin Entităţile Conceptual Malefice.
stă în preajma locurilor şi persoanelor de care s-a ataşat. În acest in-
Există şi Entităţi benefice cu cameleonism mic, care au încălcat când-
terval trebuie să-şi exercite ultimul act de Liber Arbitru şi să ceară a-
va Ordinea Lumii Lor, dar nu grav. Sunt foarte rare entităţile com-
naliza faptelor din timpul vieţii (judecata)) → parametrii entităţii (re-
plet lipsite de cameleonism.
vizuiţi), o nouă Misiune Planetară → Entitatea îşi alege unde şi când
se reîncarnează – inclusiv persoanele care vor contribui la concepţia Sălaşul Entităţilor speciale pe Pământ
copilului în care se va reîncarna
.... Acest ciclu se reia cu o frecvenţă variabilă, depinzând de alege- Există pe această Planetă două locuri speciale în care sălăşluiesc
rea Entităţii şi de parametrii ei. Cu cât o fiinţă a făcut mai multe fapte entităţi speciale.
rele şi în afara Misiunii Planetare, cu atât mai repede este trimisă în Primul este aşa-numitul Consiliu al Atlantidei. A fost creeat de In-
viaţa de trup. Unele entităţi încearca să amâne asta neducându-se în stitutul Superior de Metafizică a Atlantidei acum aproximativ 15 000
intervalul 40 zile-7 ani la judecată. Ele ramân fără sursă de Lumina şi ani cu rolul de a oferi adăpost şi protectie celor mai benefice Entităţi
devin Entităţile Noesice Malefice, adica fură lumina ca să supravieţu- ale Planetei. Este constituit din o Piramidă din Cristal, apărată de ori-
iască. Mai pot capăta “lumină neagră” şi cunoaştere malefică de la ce posibilităţi de intruziune, invizibilă în aproape toate spectrele de
Satan via Elemente Conceptual Malefice pentru misiuni malefice im- frecvenţe electromagnetice. Au fost cooptate circa 247 Entităţi cu
portante. EBF peste 10 000. Orice Entitate de aici poate ieşi şi îşi poate înfăptui
Orice entitate se poate prezenta la judecată oricând după trecerea misiunea primită, şi se poate întoarce apoi. Entităţile Noesice Bene-
celor 40 zile. Este primită obligatoriu. Dar de regula Entităţile Noesi- fice puternice apărute în perioade ulterioare nu au fost introduse.
ce Malefice nu o fac. Odată ce se prezintă la judecată, entităţii i se re- Este cazul cu majoritatea sfinţilor şi martirilor creştini, care au câş-
vizuiesc parametrii şi îi este dată o nouă Misiune Planetară. Entitatea tigat mai multe trepte de evoluţie, unii având parametrii superiori u-
nu mai are voie să intervină asupra locurilor sau/şi persoane cunos- nor membri ai Consiliului Atlantidei. Există de asemenea Entităţi be-
cute. nefice străvechi care deşi aveau parametrii necesari, au refuzat să in-
Observaţie. Exista şi Misiuni Planetare cu efecte malefice temporare tre în acest Consiliu. Se ocupă în principal cu judecarea Entităţilor şi
dar cu efect benefic pe alte planuri superioare sau pe termen lung4. rezolvarea trasabilităţilor karmice pentru Entităţile Noesice Benefice
puternice şi oamenii care în general şi-au îndeplinit Misiunea Plane-
tară. Mai rezolvă cererile de acces la Biblioteca Akasica venite din
4
n.a. - A face un rău mic pentru a aduce binele general – o idee ce am afirmat-o de multe ori, partea Oamenilor trimişi de Ei la Reîncarnare. Acesta este consiliul
înainte de a şti sau a cunoaşte ceva despre Om şi Entităţi... Să nu uităm şi că... “Cui pe cui se aflat sub conducerea lui Hristos.
scoate”!
23 24
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Al doilea este Consiliul Întunecat. A fost construit de o civilizaţie trimise direct de Sfântul Duh, respectiv acelea care jalonează evoluţia
paralelă cu peste 35 000 ani în urmă. Este situat într-un cristal negru Planetei. Razboiul dintre ele este limitat si controlat. (fenomen simi-
în formă de cub, îngropat undeva sub centrul Asiei . El adăposteşte lar războaielor regionale fiebinţi din perioada Razboiului Rece (După
Entităţile Conceptual Malefice conduse de Satan. Se ocupă de jude- chipul şi asemănarea Domnului!!!)).
carea Entităţilor şi rezolvarea trasabilităţilor karmice pentru Entităţi- După valul foarte mare de Entităţile Noesice Benefice care în pe-
le Noesice Malefice şi oamenii care nu şi-au îndeplinit Misiunea Pla- rioada începutului Epocii Creştine au urcat 3-6 trepte evolutive (ce-
netară. Rezolvă cereri de acces la Biblioteca Akasică venite din partea ruri) la o singură încarnare, Sfântul Duh a decis să limiteze la 2 ce-
oamenilor trimişi de ei la reîncarnare. Nu se ştie câte entităţi sunt şi ruri distanţa care poate fi parcursă de o Fiinţă (diferenţa de ceruri în
nici parametrii. Din câte se ştie nu există entităţi malefice străvechi care se găseşte Entitatea la 2 judecăţi consecutive).
care să fi ramas în afară. Legenda Cutiei Pandorei se referă la acest De aceasta au profitat şi maleficii, trimiţând la reîncarnare Entităţi
Consiliu. Noesice Malefice cu Misiuni Planetare foatre negative (de ex. Stalin,
Alb-negru, bine-rău, lumină-întuneric… la fel ca în poveştile şi Hitler, Bush) care pentru faptele făcute ar fi fost degradate cu mai
basmele noastre, la fel ca în concepţia dogmatică a religiei noastre mult de 2 ceruri ....
străbune. Necunoaşterea “armatei” Întunericului este baza tuturor
problemelor nerezolvate pentru cei ce îşi regăsesc trăirile şi credinţa Binele [i R#ul \n Univers
în Lumină. Poate invers pentru cei care se nasc, se vând sau se închi-
nă, Întunericului. Oricum, cele două Consilii sunt Divine… De ce şi Binele şi răul sunt noţiuni fundamentale necesare pentru orien-
pentru ce se permit atacurile şi războaiele spiritual ale Fiinţelor în- tare în Multivers. Scara de valori pe axa rău>>bine, ca şi posibilitatea oa-
trupate e greu de motivat, presupunerile preluând rolul de răspun- menilor de a alege permanent direcţia în care vor să-şi deplaseze nişa info-
suri. Sau poate că doar puţini ştiu şi înţeleg asta… energetică pe care o posedă sunt cunoscute din vremea primelor Civilizaţii de
În aceste Consilii oamenii pot intra în decursul meditaţiei. Pot ce- pe Planeta (minim 140.000îH). Această posibilitate a oamenilor de a
re şi pot primi acces la informaţii şi sugestii despre îndeplinirea Misi- alege permanent între mai multe alternative posibile de urmat în
unii Planetare. Discuţiile telepatice purtate între Entităţile din aceste rezolvarea unei probleme este numită Liber Arbitru (LA).
Consilii sau între Ele şi oamenii aflaţi acolo nu se supun interdicţiior Binele şi răul în Multivers sunt straturi dublu concentrice având
informaţionale legate de drepturile de acces la informaţia Akasică. centre de convergere diferite. Oamenii, prin repetate aplicări ale
Nimeni din afara acelui Consiliu nu află ce informaţii s-au împărtăşit principiului Liberului Arbitru îşi stabilesc nişa info-energetică pro-
acolo.(!!!). Ierarhia Superioară a Luminii respectă acest drept al a- prie într-unul din aceste staturi, numite Ceruri – cele benefice sau
cestor Consilii. Anticeruri – cele malefice. Entităţile au mai mică posibilitate de a-şi
Entităţile cu parametri deosebiţi, Entităţile Conceptual Benefice schimba stratul «de reşedinţă» decât oamenii, doar cele conceptuale
sau Entităţile Conceptual Malefice de regulă, nu primesc Misiuni putând decide plecarea temporară a unei entitati subordonate în mi-
Planetare prin intermediul acestor Consilii, ele primesc Misiuni Pla- siune în alt strat de beneficitate.
netare direct de la Divina Trinitate (Sfânta Treime). În viziunea religiei creştine Binele şi Răul coexistă în Univers,
Divina Trinitate a permis creearea şi permite existenţa acestor dar nu se întrepătrund.
Consilii pentru a grăbi polarizarea Entităţilor, deci pentru a micşora Aceasta neîntrepătrundere se referă la aceste straturi de benefici-
numărul de evoluţii transcendente oscilante la nesfârşit, din care nu tate, şi nu la indivizi izolaţi, fie oameni, fie entităţi. Oamenii, prin a-
se poate deduce progres sau regres din punct de vedere al evoluţiei plicarea principiului Liberului Arbitru pot în orice moment să facă
Spirituale. De asemenea acestea evită supraîncărcarea Entităţilor Gu- fapte de natură a le schimba parametrii de beneficitate. În timp a-
vernatoare cu probleme minore. (Minore dar practic infinit de mul- ceasta duce la schimbarea stratului de beneficitate de care aparţine
te). Ambele Consilii, prin conducătorii lor primesc şi execută ordine respectivul om (sub aspectul accesului la informaţii de exemplu) sau
chiar la schimbarea categoriei sale de beneficitate (adică a centrului
25 26
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

de convergenţă). Entităţile nu îşi pot schimba stratul de beneficitate Omul ca manifestare


în care sunt “parcate” în aşteptarea judecării faptelor din viaţa pre-
cedentă (ultima dată un om are dreptul să aplice Liberul Arbitru pentru a Undele cerebrale
cere intrarea în anticamera de Judecată. Ar trebui să facă acest lucru în in- Definiţie: Unda este forma sub care se propagă o oscilaţie într-un mediu
tervalul 40zile...7 ani de la decesul corpului fizic). Pot primi însă misiuni elastic.
în alte straturi, după îndeplinirea lor revenind “acasă”. Lungimea de undă (λ) este egală cu distanţa parcursă atâta timp
În viziunea religiilor orientale, ele se întrepătrund, fiecare din cât unda execută o singură vibraţie. Frecvenţa este egală cu numă-
ele fiind relativ (Yin-Yang). Existenţa unui al doilea centru de con- rul de vibraţii pe secundă.
vergenţă secundar pune mari probleme de orientare şi de alegere a Materia vie are un anume tip de emisie, cu o frecvenţă de 6-8Hz
drumului. Această prezentare va fi reluată la un nivel superior. la oameni, mai puţin la animale, şi mai puţin la plante, iar la mine-
Trebuie subliniat că “Grădina” Lui Dumnezeu este suficient de rale frecvenţa ajunge la 1-2,5Hz.
cuprinzătoare pentru ca fiecare să aiba colţisorul său. Oricum ar fi Creierul uman foloseşte pentru activitatea conştientă şi reflexă
descrisă ea este mai mare decât ne-o putem imagina noi, oamenii. între 15-20% din masa sa neuronală. Restul este alocat activităţii sub-
Tabel sintetic cuprinzand axiomele orientării relative pe axa bine– conştiente, pentru stocarea şi prelucrarea informaţiilor din memoria
rău . ancestrală şi a informaţiilor dobândite în timpul somnului în viaţa
+ - prezentă.
Conducatorii celor două Ierarhii Iisus Satan Sunt 4 grupe de unde de vibraţie a creierului uman ce fac legătura
Instrumentele de organizare a supusilor subconştientului cu mentalul (conştientul). Ele descriu tocmai frec-
celor doua lumi
Legi şi reguli Fărădelegi
venţa pe care vibrează activitatea cerebrală în anumite momente.
Modurile de manifestare in lumea fizica a) Undele Beta, caracteristice activităţii conştiente, în care atenţia este
a supusilor Creaţie Distrugere
predominant orientată spre acţiuni exterioare. În timpul acestei emi-
Criteriile de organizare a zonelor de
influenta ie Ordine Dezordine sii omul este treaz şi conştient. Undele beta iau naştere în timpul ori-
Tendinta de comportament recomandata entării predominante a minţii umane de către satisfacerea nevoilor
adeptilor
Integrare Diferenţiere de subzistenţă, calculând, organizând, aranjând, conferind sensul
Manifestarea in domeniul spiritual a universului exterior. Frecvenţa undelor beta este mult amplificată în
adeptilor
Credinţă Necredinţă condiţii de stres sau anxietate. Frecvenţele undelor fiind cuprinse în-
Manifestarea in plan comportamental a Calm şi Agitaţie şi tre 13 şi 30Hz (cicli/sec).
adeptilor armonie dezechilibru Când această emisie este majoritară nu se pot efectua activităţi le-
Direct inseamna fara nici un gate de intuiţie, bioenergie, radiestezie. Nu se primesc informaţii,în mod
intermediar exterior Sfintei Treimi. Comunicare Comunicare normal, de la subconştient decât când acestea ajung să genereze o senzaţie or-
Indirect inseamna atat prin intermediul directă cu indirectă ganică (adică omului îi e rău). Creierul îşi foloseşte doar «coaja» adică «ma-
unor oameni (preoti) cat si prin Dumnezeu (interferată) teria cenuşie» care exercită o dictatură absolută.
intermediul unor Entitati….
b) Undele Alfa, caracteristice stării de semiconştienţă, indică o stare
Sensul vectorului propriu al adeptului
in Multivers.
Evoluţie Involuţie totuşi dinamică asociată unei minţi calme, liniştite şi în care atenţia
poate fi focalizată cu succes atât în exterior, participând la rezolvarea
situaţiilor de tot felul, dar şi în interior permiţând aprofundarea unei
stări de meditaţie dinamică. Ele sunt predominante de asemenea în
stări de concentrare sau de focalizare asupra unui centru imobil

27 28
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

interior. Ele se amplifică la persoanele care practică diferite forme de însoţite de acest tip de unde. Rama Crisna, marele yoghin hindus,
meditaţii, tehnici posturale sau procedee Tai-chi, sau ReiKi etc. rămânea cuprins zile întregi în astfel de stări, inima lui încetând
La acest nivel are loc percepţia extrasenzorială a luminii şi se pro- chiar să mai bată. Sfântul Francisc din Asisi, Anton de Padova, Tere-
duce reînnoirea energiilor celulare. Constituie primul nivel al suges- za de Avilona, Budha şi multi alţi sfinţi, au ajuns să-şi permanenti-
tiei. Undele cerebrale de tip alfa ating frecvente cuprinse între 7- zeze acest gen de trăiri. Prezenţa undelor delta este asociată cu pro-
13Hz (cicli/sec). Aceasta este gama de frecvenţe a stării Ready. Initiaţii cesul complet şi amplu al regenerării fizice şi al refacerii ori men-
care lucrează frecvent în domeniul paranormalului (călătorii astrale, radies- ţinerii sănătăţii de unde rezultă ca fluctuaţiile mentale determină sta-
tezie, bioenergie, îşi trăiesc tot restul vieţii de după momentul Iniţierii în zona rea generală în care trăim.
de frecvenţe 0.5 – 14 cicli/sec. Dacă sunt enervaţi puternic trec în zona carac- Tot aici se află nivelul amintirii integrale. Funcţionează numai ni-
teristică undelor beta şi simt durere de cap. Creierul îşi foloseste şi o parte velele de baza ale creierului, care asigură funcţionarea de întreţinere
din straturile profunde. a corpului. Sub 3 cicli/sec asigurarea temperaturii constante nu mai este
c) Undele Theta, caracteristice stării de somn, prezintă frecvenţe care obligatorie dar de regulă această funcţie este asigurată din inerţie pe aceste
sunt cuprinse între 3 şi 7Hz. Undele theta reflectă o stare specifică a perioade se somn.
minţii care permite vizualizarea benefică, dinamizarea constructivă a
imaginaţiei şi inspiraţia creatoare. Acestea apar mai ales în timpul
Fenomene paranormale
somnului paradoxal (REM) în care apar majoritatea viselor. Dacă Conform uneia din clasificări, fenomenele paranormale se împart
sunt controlate, se pot manifesta fenomene PK. Tot la acest nivel se în 2 mari categorii:
poate face "anestezie" fără anestezice pentru intervenţii chirurgicale, 1) Fenomene Psi
stomatologice etc. Funcţionează numai straturile profunde ale cre- 2) Fenomene Theta
ierului. Scoarţa cerebrală este total inhibată. FENOMENELE PSI se împart în:
Se poate însă a se conştientiza această stare de calm şi armonie, a) Fenomene extrasenzoriale (ESP)
căci undele de tip theta se manifestă mai ales în timpul reveriei coti- b) Fenomene psihokinetice (PK)
diene şi meditaţiei profunde. Când apar în starea de veghe acestea c) Fenomene de materializare (M)
sunt răspunzatoare de cunoaşterea intuitivă şi de explorarea ima- Fenomenele extrasenzoriale (ESP) sunt fenomene de natură in-
ginativă a profunzimilor misterioase ale inconştientului. Undele the- formaţională. Ele constau în achiziţia de informaţii şi obiectivarea in-
ta sunt asociate deseori cu activităţile artistice desfăşurate într-o at- formaţiei (conştientă şi/sau reactivă). Din fenomenele de percepţie
mosferă de armonie şi beatitudine, căci mai nou, arta ia uneori şi for- extrasenzorială (ESP) amintim:
me dezarmonioase, dezgustătoare, care duc la stress. Genialităţile şi a) Clarviziunea (un subiect achiziţionează informaţii direct de la o
oamenii fericiţi, împăcaţi sau cu preocupări artistice creatoare, trăiesc sursă exterioară care nu este un sistem viu)
mai des pe aceasta frecvenţă a undelor theta. b) Precogniţia (achiziţionarea de informaţii din viitor). Acest fenomen
d) Undele Delta, caracteristice somnului profund fără vise, constituie spulberă principiul determinismului cauzal
nivelul sugestiei totale. Undele delta definesc cele mai profunde ni- (legea cauzei şi efectului) deoarece, în aces-
vele ale relaxării psihosomatice pe care o fiinţă umană le poate atin- te cazuri, efectul "precede" cauza. Aceste in-
ge, cuprinse între 0.1 si 3 Hz. Astfel fiind cele mai lente unde cere- formaţii sunt valabile la momentul respectiv.
brale ele caracterizează şi stările "puternice" de extaz, sau extazul Dar în mod excepţional realitatea se poate modi-
mistic, samadhi, satory, turia etc. Sfinţii îndeosebi trăiesc aceste stări fica în timp prin intervenţie Divină. Atenţie la
profunde ale undelor cerebrale în mod conştient. Uneori viziunile dreptul de acces la informaţii!
Fecioarei Maria, Isus sau alţi sfinţi, nu neapărat creştini, produc vi- c) Retrocogniţia (achiziţionarea informaţiilor
Timpul "izvorăşte" din
zionarului aceste frecvenţe ale undelor, viziunile fiind însoţite de o centrul unei sfere cu din trecut). Au fost destule cazuri documentate,
stare profundă de extaz. De asemenea, stările înalte de orgasm sunt raza ∞.
29 30
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

prezentate pe larg în literatura de specialitate ... Atenţie la dreptul de acces la FENOMENELE THETA cuprind toate tipurile de fenomene ca-
informaţii!... re pun în discuţie problema "supravieţuirii" post-mortem. Cuprind
d) Radiestezia (sensibilitatea la radiaţii, caracterizată prin faptul că in- fenomene mediale, nesistematizate încă, necesitând mediumuri pen-
formaţia achiziţionată este revelată prin mişcarea unui instrument a- tru relaţia dintre lumea materială şi existenţele fără structură fizică.
uxiliar, conform unei prestabiliri anterioare). Iniţiaţii pot folosi ansa şi raportorul pentru comunicaţie cu En-
e) Paradiagnoza (fenomen în care informaţiile achiziţionate prin mij- tităţi, dar acest lucru este periculos pentru începători şi chiar şi pen-
loace exotice se referă la afecţiunile unui sistem viu). tru cei cu experienţă şi capacitate de protecţie medii, fiind total nere-
comandat. Acest tip de comunicare obligă entităţile să încalce legi ale
f) Psihometria (achiziţionarea de informaţii referitoare la aprecieri
Ordinii lumii lor, ceea ce le produce lor prejudicii şi face pe radies-
cantitative. Se pot determina greutăţi, volume, lungimi, adâncimi
tezist să încalce implicit Codul deontologic. De regulă se refuză aceste
etc.).
cereri când vin de la pacienţi.
Fenomenele psihokinetice (PK) sunt fenomene bioenergetice. A-
Banca de date a Universului are 10 nivele. Binele coexistă cu răul până la
tunci când se combină un ESP cu un PK rezultă un fenomen mai
nivelul 7. De acolo în sus, binele face voia Divină.
complex, pe care îl considerăm de un exotism mediu. Fenomenele
După altă clasificare, fenomenele neconvenţionale (paranormale) se
psihokinetice (PK) definesc orice mişcare desfăşurată ca urmare a ac-
împart în:
ţiunii psihicului. Psihokinezia este în general educată şi conştientă,
1) Fenomene nemanifeste
dar destul de frecvent sunt întâlnite fenomene PK necontrolate de
2) Fenomene manifeste
subiecţi. Fenomenele sunt rare şi se obţin foarte greu prin educaţie şi Iniţieri.
Fenomenele nemanifeste cuprind realitatea info-energetică lipsită de
Fenomenele psihokinetice se împart în:
matricea spaţio-temporală, nu se supun legii cauzei şi efectului, sunt
a) PK de poziţie (acţiunea psihicului modifică poziţia unui obiect aflat
fenomene cu individualizare aparentă şi caracter implicit. Ele devin
la distanţă). La orizontală - telekinezie, la verticală – levitaţie;
explicite doar în cazul manifestării temporare în realitatea fizică,
b) PK de traiectorie (fenomenul modifică traiectoria unui obiect aflat
când în urma întrunirii unor factori asociativi devin sau generează e-
în mişcare);
venimente şi fenomene manifeste.
c) PK de coeziune (fenomenul în care este solicitată coeziunea mo-
Fenomenele manifeste pot fi cauzale sau nu. Pot fi asociative şi au un
leculară din masa unui obiect). Fenomenele însoţitoare sunt: defor-
caracter explicit (pot fi descrise, analizate şi interpretate).
mări, fisuri, rupturi etc.;
Fenomenele Bio-Informaţionale (PSI) sunt caracterizate prin a-
d) PK de stare (se referă la starea de agregare. Este fenomenul în ca-
chiziţia exotică de informaţii. Ele reprezintă posibilităţi de comuni-
drul căruia apar modificări în stările unor structuri fizice, cum ar fi
care anterioare limbajului vorbit, constituie un sistem de obţinere a
solidificarea, lichefierea, gazificarea etc.). Tot aici intră fenomenele PK
informaţiilor direct din trecut, prezent şi viitor (efectul care nu are
reparatorii;
nevoie de cauză). Se pare că aceste fenomene se petrec în mod spontan tot
e) Psihofotografia (acţionarea psihică asupra emulsiei fotografice, vizi-
mai rar, odată cu evoluţia omului către civilizaţia materialist-tehnicistă.
bilă după developare);
Fenomenele de biocomunicaţie se caracterizează prin transferul de
f) Conceptofonia (acţiunea psihokinetică asupra benzii magnetice, re-
informaţii între diferite sisteme vii, altfel decât prin mijloacele cunos-
zultând în consecinţă semnale de audio şi video-frecvenţă);
cute. Aici intră telepatia, efectul citopatic în oglindă şi percepţia pri-
g) Poltergeist (fenomen care se manifestă fie în locuri infestate infor-
mară.
maţional de evenimente dramatice, fie în apropierea unor persoane
Telepatia înseamnă o simţire la distanţă caracterizată prin transfer
ce au un conflict interior neconştientizat parţial sau total).
informaţional între 2 sau mai multi subiecţi, în afara canalelor senzo-
Fenomenele de materializare se mai numesc şi fenomene de con-
riale cunoscute. Este bine documentată în literatura de specialitate
densare.
Efectul citopatic în oglindă este fenomenul în cadrul căruia semna-
lul caracteristic al unui grup de celule bolnave influenţează în imedi-
31 32
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

ata vecinătate ţesutul sănătos, determinând îmbolnăvirea pe o zonă


simetrică (în oglindă) faţă de o axă cu porţiunea îmbolnăvită iniţial.
Percepţia primară se referă la ce ne spune instinctul când cunoaş-
tem o persoană, la acea primă impresie pe care ne-o transmite sub-
conştientul, indiferent de aspectul fizic al persoanei respective.
Fenomenele de percepţie cvasisenzorială extinsă constau în capacitatea
senzorială exotică a unui organ de simţ de a-şi manifesta proprietăţi-
le în afara razei obişnuite de acţiune. Din această categorie fac parte:
a) Perceptia dermo-optică (fenomenul în cadrul căruia o persoană "ve-
de" cu pielea)
b) Deplasarea senzorială (capacitatea de extindere a percepţiilor senzo-
riale ale unui organ de simţ)
c) Excursia senzorială (deplasarea unei persoane, făcută cu cel puţin
un simţ, spontan, până într-un loc unde asistă la tot ce se întamplă,
urmată de întoarcere. Daca întoarcerea e bruscă pot apărea tahicardii la
începători...). Este denumită şi călătorie astrală, fiind documentată ceva mai
amplu în literatura de specialitate.
Fenomene de inversare a cauzei si efectului au loc atunci când prin
concentrare asupra desfăşurării unui eveniment, reuşim să îi schim-
băm cursul normal de evoluţie. Fenomenul se poate executa în mod
direct, de operator sau în mod mediat, când operatorul apelează la o
Entitate Noesică puternică pentru a-şi obtine scopul. Probarea ştiinţi-
fică este dificilă. Constituie baza răspândirii populare a religiilor....

33 34
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Un al doilea experiment a avut loc în 1952 pe insula Koshima,
unde o specie de maimuţe (Macaca Fuscata) a fost observată timp de
Teoria morfogenetic#. 30 de ani. La un moment dat cercetatorii au început să ofere maimu-
Despre Egregori, Entit#]i, Energii ţelor fructe dulci, aruncate în nisip. Maimuţelor le plăceau foarte
mult fructele, dar trebuiau să le mănânce acoperite cu nisip, ceea ce
Sursa bibliografică, material parţial preluat, scris de Atlamith în 28 sept – 1 oct era neplăcut pentru ele.
2007, cu participarea Florian Pittis si d.Palmyra:
http://www.geocities.com/atlamith/egregor.htm, material. La un moment dat o femelă de 18 luni, numită Imo, a descoperit
că putea rezolva problema spălând fructele într-o apă din apropiere.
Teoria morfogenetic# Imo i-a arătat aceasta mamei ei. Totodată colegii ei de joacă au în-
(demonstra]ia [tiin]ific# a existen]ei egregorilor) văţat aceasta şi şi-au învăţat şi familiile cum să făcă. Oamenii de ştiin-
Teoria morfogenetică şi-a dovedit până acum în multe cazuri va- ţă au asistat la felul în care din ce în ce mai multe maimuţe au învăţat
labilitatea şi, pentru cel cu mintea deschisă, reprezintă un instrument cum să spele fructele în apă.
foarte preţios prin intermediul căruia pot fi explicate o serie întreagă Între 1952 şi 1958, toate maimuţele tinere din colonie au învăţat
de fenomene şi, mai mult decât atât, pot fi chiar generate şi stabili- spălatul fructelor. Doar unele dintre maimuţele adulte, care au imitat
zate altele. copii, au aplicat şi ele acest lucru. Celelalte maimuţe adulte au con-
Rupert Sheldrake, de profesie biolog, a fost uimit de anumite fe- tinuat să mănânce fructele pline de nisip. Apoi ceva uimitor s-a în-
nomene din lumea fiinţelor vii, care nu puteau fi explicate în nici un tâmplat: de la un anumit număr de maimuţe care îşi spălau fructele,
brusc fenomenul a luat o amploare explozivă. Dacă dimineaţa doar o
fel. Două experimente sunt celebre, experimente care au dus la fun- parte din maimuţe foloseau această cunoaştere, seara aproape toate
damentarea acestei teorii. maimuţele deja spălau fructele. De asemenea alte colonii de maimuţe
În primul dintre ele, profesorul William McDougall de la Har- din alte insule, precum şi maimuţe de pe continent, au început aproa-
vard, testa în 1920 inteligenţa şoarecilor. Pentru aceasta a folosit un pe imediat să-şi spele fructele. Nici în acest caz nu a putut fi găsită o
labirint, prin care şoarecii trebuiau să treacă pentru a găsi hrana. În explicaţie convenţională cum cunoaşterea s-a răspândit aşa de repe-
experiment se nota timpul în care şoarecii reuşeau să ajungă la hra- de, trecând apa, fără să fi existat contacte directe între diversele co-
nă. Spre uimirea lui, a constatat că pe măsură ce apăreau noi genera- lonii.
ţii de şoricei, timpul mediu în care aceştia ajungeau la hrană devenea Rupert Sheldrake, analizând aceste cazuri, a avansat ideea unor
tot mai mic, astfel încât generaţia a 20-a de şoareci ajungea în medie câmpuri morfice (sau formatoare, generatoare), care aveau rolul de a
la hrană de zece ori mai repede decât prima generaţie. A fost ca şi menţine cunoaşterea oricăror fenomene, nu doar din lumea vie, ci şi
cum o învăţătură a celor adulţi se transmitea la copii. McDougall ştia, din cea minerală sau chiar cuantică. El a postulat că aceste câmpuri
la fel ca noi toţi, că genetic nu se poate transmite învăţătura, decât înregistrau într-un anumit fel toate informaţiile despre diverse eveni-
poate cel mult anumite instincte. De aceea, rezultatele sale au fost mente, iar apoi exercitau o influenţă formatoare asupra tuturor fiin-
tratate cu mult scepticism. Pentru a-l contra pe McDougall, o echipă ţelor sau obiectelor similare cu cele care au generat evenimentele res-
de oameni de ştiinţă din Edimburgh a duplicat experimentul, folo- pective, astfel încât noile evenimente să se încadreze oarecum în noul
sind exact acelaşi labirint ca şi McDougall. Rezultatele lor au fost şi tipar.
mai uluitoare: prima generaţie de şoareci a parcurs labirintul aproxi- Am putea asemăna aceste câmpuri morfice cu un fel de matriţe în
mativ în acelaşi timp ca generaţia 20 a lui McDougall, iar unii dintre care este turnat metalul topit pentru a lua forma respectivă. O com-
şoricei au găsit drumul aproape imediat, mergând direct la ţintă. În paraţie şi mai bună este cu pamântul peste care plouă. Iniţial acesta
acest caz explicaţiile genetice puteau fi eliminate din start şi la fel şi este perfect plan, dar apoi apa începe să sape mici şanturi prin care
alte explicaţi bazate pe urme de miros, feromoni, etc. Cu toate aces- se poate scurge mai repede. Gradat aceste şanţuri se adâncesc şi din
tea, experienţa şoriceilor de la Harvard a trecut oceanul, ajungând la ce în ce mai multă apă curge pe acolo. În comparaţia noastră, şanţu-
cei din Anglia, fără să existe nici o explicaţie fizică pentru aceasta. rile sunt noile câmpuri morfice create, care crează obişnuinţa ca lu-
35 36
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

crurile să se petreacă predominant într-un anumit fel şi nu în altul. atenţi la detalii, etc5. Aceste diferenţe crează ceea ce se numeşte "e-
În linii mari, teoria morfogenetică explică mult mai aprofundat şi ex- gregor" naţional, şi care reprezintă o matrice formatoare pentru in-
tinde ceea ce noi nu-mim "obişnuinţă". divizii unui neam. Între egregorul unui neam şi cultura şi tradiţia sa
Din momentul postulării ei, teoria morfogenetică s-a dovedit ime- există o dependenţă biunivocă: pe de o parte tradiţia şi cultura fac să
diat un instrument excepţional. Deja puteau fi explicate o serie în- se structureze un egregor specific, iar pe de altă parte acest egregor
treagă de fenomene, din cele mai diverse domenii. De exemplu, în transmite prin câmpuri morfice generaţiilor următoare obişnuinţa
psihologie aplicabilitatea a fost imediată, şi de fapt teoria morfogene- de a se încadra în aceaşi cultură, religie, obiceiuri, etc. Mulţi turişti
tică s-a potrivit perfect cu alte descoperiri din acest domeniu, cum ar sau emigranţi constată în mod direct aceste diferenţe de obiceiuri,
fi teoria subconştientului colectiv a lui C.G. Jung. mentalităţi şi comportamente care sunt puse doar pe seama culturii
În cercetările sale, Jung a descoperit anumite fenomene stranii, acelui popor, dar care de fapt sunt structurate de egregorul specific
care nu puteau fi explicate dacă nu ar exista un gen de conexiune în- naţiunii respective.
tre membrii aceleiaşi specii. De exemplu, Jung a descoperit că unii În domeniul biologiei, teoria morfogenetică a făcut posibilă apari-
eschimoşi aveau vise cu şerpi sau păianjeni, deşi aceştia nu există la ţia unor teorii şi descoperiri de ultimă oră, care ţin de frontierele şti-
Cercul Polar şi nici nu existau alte surse de unde să afle despre exis- inţei şi care, de fapt, au făcut să apară controversele foarte aprinse pe
tenţa lor. De fapt, nici eschimoşii în cauză nu ştiau ce visează, dar marginea ei. Astfel, o fiinţă vie nu mai este doar un ansamblu biolo-
când desenau imaginile respective, cineva putea recunoaşte imediat g-c, material, ci este cuplată la un câmp morfic mult mai general şi
despre ce era vorba. Astfel, Jung a postulat ideea unui subconştient care este de natură energetică, vibratorie.
colectiv la care fiecare membru al speciei este mai mult sau mai puţin Aici trebuie să fim bine înţeleşi: teoria morfogenetică nu postu-
cuplat, şi prin intermediul căruia are acces la o serie întreagă de cu- lează direct existenţa sufletului, ci ne referim la un câmp energetic
noştinţe, arhetipuri şi obiceiuri. Acest subconştient colectiv cores- trans-individual, o obişnuinţă colectivă în care se încadrează fiecare
punde parţial câmpurilor morfice din teoria morfogenetică. individ, atât fizic cât şi psihic.
Totodată au putut fi explicate performanţele sportivilor, care Sheldrake a constatat în mod corect că, pentru ca un câmp morfic
cresc în mod vizibil de la o generaţie la alta, deşi structura biologică a să poată acţiona, este necesar ca în organismul viu, încă de la nivel
omului este oarecum constantă şi chiar în epoca modernă decade da- celular, să existe structuri care recepţionează informaţiile respec-
torită alimentaţiei nesănătoase, sedentarismului şi ruperii faţă de na- tivului câmp morfic. Totodată este necesar să existe structuri emiţă-
tură şi de ritmurile ei normale. Această creştere a performanţelor nu toare, care din diverse acţiuni fizice să influenţeze - în sensul structu-
poate fi pusă doar pe seama antrenamentului, fiindcă ea se manifestă rării lor - diverse câmpuri morfice. De fapt, conform descoperirilor
încă de la vârste fragede, la care copii mici dau dovada de perfor- din fizica cuantică, chiar particulele subnucleare sunt supuse unor
manţe mult mai bune decât cei din trecut. În acelaşi fel în şcoli, pro- câmpuri morfice specifice, şi astfel interacţiunea dintre materie şi
grama şcolara devine din ce în ce mai încărcată şi copiii asimilează energie se desfaşoară la orice scară din Creaţie. Sheldrake chiar a a-
din ce în ce mai multe cunoştinţe. vansat o teorie şi mai surprinzătoare, şi anume faptul că ADN-ul u-
Câmpurile morfice (sau morfogenetice) se manifestă şi la nivel de man nu este în mod intrinsec depozitarul informaţiei structurante
comunităţi umane sau de ţări. Chiar între două ţări vecine pot exista pentru o fiinţă, ci mai curând un fel de antenă de emisie-recepţie
unele diferenţe morfice mari, care generează modele de compor- pentru câmpul morfic înconjurător, care de fapt depozitează această
tament specifice. De exemplu englezii sunt vestiţi pentru calmul lor, informaţie.
latinii pentru "sângele fierbinte", francezii ca fiind romantici, japone-
zii ca fiind în general mai corecţi şi muncitori, germanii mai rigizi şi
5
n.a. - Un exemplu la îndemână: vizitaţi Drobeta-Turnu Severin şi apoi treceţi peste Dună-
re în oraşul aflat chiar în faţa acestuia, în Serbia, Kladovo şi veţi observa enorm de multe di-
ferenţe!
37 38
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Se ştie că ADN-ul păstrează în fiecare celulă o informaţie genetică Astfel, gândirea noastră structurează un câmp morfic benefic, care
completă pentru întregul organism, dar nu ştim cum sunt luate deci- constituie un tipar de dezvoltare armonioasă pentru acea fiinţă. În
ziile ca, de exemplu, dintr-o celulă de un gen să se activeze genele acest caz, efectele nu mai pot fi explicate doar prin interacţiuni de tip
necesare pentru ca ea să se duplice în alta de un gen diferit, sau de a- fizic, ci se necesită introducerea unor interacţiuni de ordin energetic,
celaşi gen. De ce într-un organism adult celulele musculare se vor di- vibratoriu. De fapt, efectele gândirii focalizate asupra materiei şi
vide tot în celule musculare şi nu în neuroni, de exemplu? Totodată chiar a destinului sunt foare bine cunoscute încă din antichitate, în
nu ştim ce face ca celulele să ştie când au atins nivelul de diviziune toate culturile lumii. Există diverse proverbe foarte inspirate, de e-
necesar şi să nu se mai dividă aşa de mult... xemplu: "obişnuinţa este cea de a doua natură" sau "dacă semeni o o-
De exemplu, care sunt factorii care opresc dezvoltarea de creşere bişnuinta, culegi un destin".
a celulelor hepatice, oprind astfel ficatul să crească nemăsurat de O mare parte din ceea ce numim "destin" sau "soartă" este de fapt
mult? Este ca şi cum celulele ar şti că ficatul a ajuns la dimensiunea şi un ansamblu de câmpuri morfice care ne ghidează într-un anumit
forma lui corectă şi atunci se generează doar o activitate de întreţi- fel. Astfel, o fiinţă care se încadrează pe frecvenţa de rezonanţă a a-
nere la nivelul acestuia şi nu una de creştere. Teoria morfogenetică cestor câmpuri, va avea tendinţa să acţioneze predominant conform
explică foarte simplu aceste aspecte stipulând faptul că informaţiile lor şi deci să aibă o direcţie specifică în viaţă.
structurale sunt înregistrate de fapt într-un câmp morfic care acţio- Toate fiinţele geniale în schimb au avut calitatea de a şti, încă de
nează asupra tuturor proceselor biologice. ADN-ul devine astfel în la o vârstă fragedă ceea ce îşi doresc în viaţă. Această pre-ştiinţă ve-
special un receptor (e drept, foarte complex) pentru câmpuri mor- nea sub forma unei idei sau imagini care se repetă predominant. De
fice care sunt mult mai complexe şi care păstreaza mult mai multă exemplu, un viitor dansator de excepţie îşi dorea foarte mult să dan-
informaţie decât ar fi capabil doar ADN-ul singur să o facă. seze pe scenă şi se vedea mai mereu în această postură.
Dacă o fiinţă vie ar fi o construcţie, am putea compara ADN-ul cu Astfel, teoria morfogenetică validează în mod ştiinţific modalitatea
executanţii simpli care lucrează la acea construcţie, iar câmpurile prin care comportamentele sau chiar gândurile noastre modelează
morfice cu echipa formată de proiectanţi şi ingineri constructori. "destinul", prin câmpuri morfice specifice generate de către ele. De
O altă aplicaţie uimitoare a teoriei morfogenetice este în dome- fapt, pur şi simplu aceste comportamente fac să apară tiparele şi căile
niul anumitor aspecte considerate "paranormale", şi care ţin în spe- care au tendinţa de a fi urmate şi mai departe, nu doar ca model de
cial de influenţa gândirii şi a emoţiilor asupra materiei. Prin teoria gândire ci şi ca realitate fizică.
morfogenetică multe dintre aceste fenomene pot fi explicate chiar Trebuie doar ca în dezvoltarea sa, câmpul morfic să atingă o in-
foarte uşor. tensitate specifică, un gen de "masă critică", pentru a-i permite să se
Ţinând cont că ADN-ul şi în general materia este şi un emiţător manifeste concret în planul fizic. Analogic este la fel cum într-o şcoală
care poate structura câmpuri morfice specifice, concluzia imediată nu ajunge ca un singur elev să fie genial pentru ca acea şcoală să fie
este că o fiinţă vie poate emite informaţii morfice (deci structurante, de renume, ci este necesar ca un anumit număr de elevi să aibă re-
generatoare), care să acţioneze asupra altor fiinţe sau a materiei în zultate foarte bune, pentru ca acel câmp morfic generat să fie sufici-
general. ent de puternic şi pentru viitorii elevi care vor învăţa acolo.
La ora actuală se ştie că cei care ţin plante şi le iubesc foarte mult, Devine astfel posibil pentru o fiinţă umană să-şi transforme des-
vorbesc cu ele şi le mângâie, fac ca aceste plante să se dezvolte foarte tinul în bine chiar la un mod radical, dacă acţionează cu suficientă
frumos, parcă percepând atmosfera favorabilă de care au parte. Pu- energie în sensul modificării câmpurilor morfice mai vechi (care pot
ţini însă ştiu că aceste diferenţe de dezvoltare pot fi obţinute şi de la să-i fie defavorabile), pentru a structura astfel câmpuri morfice noi,
distanţă, pur şi simplu gândindu-ne cu iubire la planta sau la fiinţa mai puternice, şi care să o ghideze în direcţia dorită.
respectivă. Mai exista încă multe alte domenii de aplicare a teoriei mor-
fogenetice, de exemplu găsirea unor modalităţi de acţiune pentru a
favoriza ceva nou şi mai evoluat decât vechile forme, modele sau ti-
39 40
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

pare, explicarea unor fenomene fizice sau psihice în funcţie de con- conştiente cu privire la felul în care fiecare dintre părţi simte despre
textul în care au loc, etc. cealaltă şi despre relaţia dintre ele. Egregorul este format în acest caz
special din sentimentele subconştiente, şi mai puţin din cele conştien-
Egregorul te. Aceasta îi dă puterea pe care o are asupra părţilor implicate. Câ-
Egregorul este o acumulare impersonală de info-energii, bune nd apare o necesitate de schimbare, egregorul exercită negativ aceas-
sau rele, care au aparţinut indivizilor, grupurilor de indivizi, societă- tă putere, atunci când nu este recunoscută o schimbare în relaţie, sau
ţii, popoarelor, naţiilor, planetelor. Aceste info-energii acumulate se când se rezistă ei, sau se neagă acea schimbare. Pe de altă parte, e-
comportă ca nişte acumulatori-tampon din punct de vedere info- gregorul exercită o putere pozitivă, de sprijin, atunci când schimba-
energetic, indivizii pot urca informaţie şi energie în egregor sau pot rea este recunoscută, acceptată şi ne ocupăm deschis şi sincer de ea.
primi informaţie şi energie din egregor. Se creează astfel o interde- Când ambele părţi sunt capabile de a recunoaşte egregorul şi vor
pendenţă, egregorul reprezintă şi de multe ori influenţează deciziile să înveţe de la acesta, el poate deveni o unealtă spre a uşura schim-
subtile ale indivizilor, nuanţa de bine sau rău etc. barea şi creşterea. El va revela ceea ce fiecare parte are nevoie să i se
Fiecare grupare, fiecare mişcare religioasă, politică, artistică, fieca- reveleze, pentru ca relaţia să înflorească şi pentru ca fiecare persoană
re ţară, formează un “egregor”. Egregorul se comportă ca o fiinţă să înflorească independent. Pentru a dizolva egregorul este nevoie
psihică emanată de o colectivitate, fiind format din gândurile, dorin- de tăierea completă a oricărei legături mentale şi emoţionale. Cu alte
ţele, fluidele tuturor membrilor care au gânduri în comun. cuvinte, este foarte greu de realizat. De obicei, egregorul se va schim-
Aici este desigur o problemă de liber arbitru şi de conectare voită. ba doar, în loc de a muri cu adevărat. (iubirea se transformă în ură,
Conectarea unui individ sau a unei colectivităţi la un egregor se face nu în indiferenţă....)
printr-un gând-parolă care este chintesenţa egregorului, simbolul ca- Psihologic, egregorul este un lucru complex. Atât timp cât mai e-
re caracterizează acel egregor. Fiecare egregor are culorile sale, for- xistă o legătură emoţională, prin definiţie nu aţi „terminat”.
mele sale particulare: pentru Franţa, cocoşul, pentru Rusia, ursul, Egregorii mari aparţinând unor religii „stinse” sau unor civilizaţii
etc... Diferenţele existente între gândurile up-load-ate de indivizi în demult apuse rămân activi în univers o lungă perioadă de timp, aju-
egregor se reduce vectorial la componente în multivers; componen- tând la înţelegerea şi descoperirea elementelor acelei religii sau civili-
tele care sunt identice într-un anume vers se adună întărind egre- zaţii de către oamenii din viitor, folosindu-şi intuiţia mult mai mult
gorul în acel vers în sensul sumei. Componentele antagonice într-un decât raţiunea (descoperirea Troiei de către Schliemann, descope-
anume vers se anihilează vectorial; în timp este posibil ca egregorul rirea civilizaţiei minoice, etc).
să-şi schimbe sensul într-o anume zonă a realităţii (de exemplu pen-
tru România, cu secole în urmă exista o ură puternică faţă de turci. Clasificarea Egregorilor
Acum se manifestă o indiferenţă, poate chiar o vagă admiraţie. Există trei feluri de egregori:
Suma efectelor acţiunilor disparate ale unor entităţi individuale 1. Egregori normali, obişnuiţi, al căror simbol este un concept ab-
este o sumă aritmetică, în timp ce rezultanta acţiunilor unei colectivi- stract (idee, popor, partid, obicei, credinţă, etc). Aceştia sunt pro-
tăţi sincronizate este un număr obţinut exponenţial (deci, mult mai prietate comună a celor care se conectează la egregor, cota de in-
mare). Pe acest fenomen se bazează obţinerea rapidă de egregori de fluenţă a fiecărui individ fiind direct proporţională cu puterea sa de
către creatorii de secte religioase şi de către artiştii (formaţii) care or- concentrare şi timpul alocat gândurilor trimise spre egregor. Influ-
ganizează concerte şi spectacole. enţa poate fi atât a individului asupra egregorului cât şi a egrego-
Exista şi egregori ai celulei sociale numită familie, care asigură rului asupra individului. Desigur în ecuaţie există şi o mărime cvasi-
continuitatea relaţiei între parteneri şi armonizarea acţiunilor lor la con-stantă care este acumularea de info-energie a egregorului. La e-
nivel subconştient. Acest egregor este creat de această legătură şi îi gregorii obişniuiţi această mărime cvasi-statică este enormă faţă de
datorează ei existenţa. Reflectarea egregorului sau personificarea a- capacitatea unui individ de a schimba gânduri cu egregorul. De aici
cestei legături, este de obicei un amestec de aspecte subconştiente şi rezultă că un individ oarecare, chiar dotat din punct de vedere al
41 42
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

parametrilor info-energetici proprii nu poate modifica semnificativ gori se comportă ca egregori de tip1 când e vorba de titulari şi ca e-
un egregor. Lucrurile stau un pic altfel când un grup de indivizi (e- gregori de tip 2 când e vorba de utilizatori...).
ventual puternici info-energetic) efectuează transferuri sincronizate Moartea [i Egregorii
de info-energii cu egregorul. După cum se ştie, funcţia exponenţială
Fiecare om, după ce moare şi devine entitate ia cunoştinţă cu se-
asigură un randament foarte mare, fiind posibilă urnirea vectorului
tul de reguli care asigură ciclul transcendent al Fiinţelor şi al In-
egregorului de către un grup sincronizat de Iniţiaţi. Pe acest feno-
formaţiei în Multivers. Pe timpul cât sunt încarnaţi, acest set repre-
men îşi bazează acţiunea numeroase grupuri semi-închise, fie franc-
zintă o Taină pentru oameni. {...”taina ce doar morţii o ştiu”}. A-
masonice, fie religioase. Secretomania care guvernează aceste gru-
ceastă Taină este răspunsul lui Dumnezeu la asumarea de către Om
puri de acţiune este dată pe de o parte de necesitatea menţinerii se-
a Liberului Arbitru.
crete a simbolului egregorului, pentru ca alte grupuri cu interese o-
Când moare, omul pleacă într-o călătorie astrală care începe ca
puse să nu-l poată accesa eficient, şi pe de altă parte de necesitatea ca
oricare alta (ca orice adormire). Problemele apar când entitatea vrea
utilizatorii obişnuiţi ai egregorului să nu ştie că este posibil ca acesta
să se întoarcă în corp şi constată că acesta nu mai are o interfaţă com-
să fie modificat în funcţie de interesele unui grup şi să aibă încredere
patibilă. De regulă entitatea îşi dă seama repede că ceva nu este chiar
că egregorul este doar suma gândurilor celor interesaţi de acel su-
în regula şi face o prima încercare de intrare în propriul corp după
biect.
1-25 minute. Sunt şi cazuri în care reuseşte să-şi animeze corpul, şi a-
2. Egregori extraordinari, al căror simbol este o persoană vie sau vem o „near-death experience.” (o întoarcere de pe tărâmul morţii)6,
o entitate. Aceştia sunt proprietatea cvasi-exclusivă a persoanei care încercări care sunt oricum sortite eşecului.
este simbolul egregorului, egregorul fiind constituit din gândurile ti- În situaţia în care omul moare în urma unei boli incurabile sau,
tularului şi din gândurile celor care se gândesc la el şi la acţiunile indiferent de cauză moartea intervine după o lungă agonie, entitatea
desfăşurate de el. În ceea ce priveşte up-load-ul, şi la acest tip de e- are timp să afle ce i se va întâmpla, şi pleaca în mod organizat din
gregor se aplică regulile generale, urcă info-energia în el toţi cei care corp, retrăgând tot etherul disponibil. Fibrele nervoase şi vasele de
se conectează la egregor, în mod individual sau în mod sincronizat. sânge răman un fel de ghidaje care drenează toată producţia de e-
Ţine de capacităţile şi de puterea de captaţie a titularului ca să-şi for- ther a celulelor corpului după încetarea „administraţiei centrale” En-
meze egregorul prin acţiunea unor grupuri coordonate conduse titatea rămâne legata de corpul fost al său printr-un cordon foarte
foarte strict de titular atâta timp cât sunt concentrate şi conectate la subţire, legătura fiind făcută de regulă prin sahasrara [chakra a 7-a]
egregor. Aceasta acţiune complicat de prezentat în scris se face foarte (astfel se explică secvenţialitatea procesului de moarte liniştită (cu a-
simplu de către artiştii care fac spectacole în sală sau pe stadion, cei proximativ 1-2 ore înainte de a muri, muribundului încep să i se ră-
prezenţi la aceste spectacole având de regulă o trăire intensă şi bine cească picioarele şi mâinile, nu îşi mai poate controla corpul, în-
sincronizată, condusă în sensul dorit de artist. Aceşti utilizatori indi- cepând cu picioarele, apoi mâinile, apoi partea inferioară a corpului.
viduali pot avea apoi conexiuni individuale cu egregorul, dar din ca- Cam în această fază omul devine foarte conştient, iar dacă a fost in-
uza diferenţelor uriaşe dintre exponenţială şi suma simplă ei practic
pot fi doar influenţaţi de egregor. Titularul egregorului fiind însă în- 6
suşi simbolul egregorului, are drepturi depline în a folosi acea ener- Aceste cazuri se întâmpla de regulă când entitatea a fost smulsă prin violenţă afară din
gie acumulată şi în a-i schimba vectorii din multivers (asta doar dacă corp, şi corpul nu este foarte avariat. Dacă corpul este grav avariat, asistăm la chinurile enti-
are şi ştiinţa necesară, ceea ce nu prea se întâmplă...). tăţii de a-l anima (de exemplu cineva al cărui corp este aruncat de pe un bloc după ce cade
3. Există şi un tip intermediar de egregori, şi anume cei al căror jos, stă nemişcat un timp, apoi face nişte încercări de a-şi misca ochii şi buzele, şi abia după
titular este o colectivitate mică, unită de un ţel şi un simbol clar defi- câteva minute sau zeci de minute moare de tot), sau cineva căruia i se taie sau i se distruge
nit. Cel mai clar exemplu este cel al unei echipe de fotbal (deoarece cvasi-complet capul şi totusi nu moare (soldat decapitat de schija care continuă să meargă,
jucătorii de fotbal nu prea ştiu parapsihologie avansată aceşti egre- mareşalul Antonescu care a continuat să vorbeasca deşi avea creierul aproape complet
spulberat de gloanţele de la execuţie)
43 44
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

conştient se trezeşte şi vorbeşte coerent, ca şi cum ar fi dintr-o dată aprinde tradiţional nu este importantă decât ca semnificaţie, creierul
bine. După câteva minute (max. 1 oră), timp în care a fost retras e- nostru este cel care trimite lumina către morţi şi nu lumânarea pro-
therul din zona organelor interne, respiraţia se încetineşte sub va- priu-zisă. Ideea a fost genială, pâlpâirea şi fragilitatea flăcării fiind de
loarea critică şi încetează. Pulsul mai continuă câteva minute foarte natură a sensibiliza pe cel ce aprinde lumânarea şi de a-i face subcon-
încet şi apoi se opreşte. Omul nu mai poate vorbi, nu mai simte atin- ştientul să devină mai sensibil şi să vibreze mai puternic la gândurile
gerile, apoi nu mai vede. Continuă să au-dă 20 secunde până la 1 mi- adresate de conştient către decedat. Nu este nici un câştig pentru
nut după oprirea inimii -moment greu de sesizat când este acasă, dar mort să îi aprindem o candelă care arde o lună bine protejată contra
scos în evidenţă în mod supărător pentru cel ce moare de către a- oricărui vânt. E mult mai bine să-i aprindem o lumânare şi să tremu-
paratele din spital. În acest interval, entitatea se separă de corpul răm lângă ea la fiecare adiere de vânt.
său, rămânând legată de acel cordon de drenare. Pentru a se depla- Entitatea la început nu realizează cât de radicală este schimbarea
sa, şi pentru a procesa informaţie, entitatea aflată în această fază a de statut, şi de regulă nu îl acceptă din primul moment, chiar dacă a-
evoluţiei are nevoie de ether şi de info-energie. De fapt ea are nevoie re o pregătire şi o educaţie de specialitate. Regula conform căreia en-
doar de info-energie, necesitate cunoscută din lumea religiei şi din titatea trebuie să stea în cercul de cunoscuţi şi să fie legată cu dren de
lumea profană ca „nevoie de lumină”, etherul nu îi mai este de nici corpul sau cel puţin 40 zile este adevarată. Timpul maxim cât poate
un folos, acesta foloseşte doar pentru cuplarea directă a entităţii la sta o entitate fără a fi “pedepsită” în ierarhia luminii pentru această
celulele nervoase. Acesta se vede în anumite condiţii favorabile, de el rămânere în plus este 7 ani de la deces. Dar o entitate nu poate sta a-
se folosesc uneori entităţile când vor să se arate ca „fantome”. De ase- tât de mult deoarece nu are de unde să se alimenteze cu info-ener-
menea acesta este indispensabil unei entităţi care vrea să „bântuie” gie, deoarece corpul nu îi mai furnizează nimic după trecerea a câte-
pe o altă fiinţă, acţionându-i direct corpul acesteia (sau numai anu- va luni iar cunoscuţii îl uită repede pe decedat. Egregorii personali
mite părţi din el (cel mai adesea mâini, picioare, sex)). Entitatea pri- sunt aproape nesemnificativi în cazul persoanelor obişnuite. Regula
meşte cantităţi în descreştere de ether şi lumină prin dren timp de este că imediat după trecerea celor 40 zile de „purgatoriu” entitatea
câteva săptămâni, până ce putrefacţia cadavrului distruge cvasi-com- trece Poarta de Lumină, (asta după ce renunţă la orice urmă de e-
plet canalele nervoase şi cele constituite de vasele de sange. Celulele ther şi se desface de orice corzi ce dau drenuri pe care le va avea.)
până mor, produc cantităţi mari de ether şi de bioenergie. Majorita- Rolul Porţii de Lumină este chiar acesta, arderea „necuratului” din
tea celulelor mor în primele 48 ore de la încetarea circulaţiei sang- entităţi. (a se înţelege că „necuratul” este etherul). Egregorii perso-
vine (cea desfaşurată cu viteză mare în urma pompării sângelui de nali constituiţi în timpul vieţii şi cel constituit imediat după moarte
către inimă sau de o pompă artificială), nu aşa-zisa circulaţie inversă sunt constituiţi din aceeaşi info-energie, având valori diferite doar
reziduală. prin cantitatea de info-energie acumulată şi nu prin calitatea ei. Info-
Cel mai mult supravieţuiesc celulele de măduvă şi cele de os. A- energia acumulată în egregori este rezistentă şi pierderile cu timpul
cestea pot rămâne vii chiar şi o lună. Drenul este foarte eficient, a- sunt foarte mici. Desigur, aceşti egregori au de regulă sensuri info-e-
cesta suge şi o parte din bio-energia bacteriilor sau a altor celule in- nergetice diferite şi se raportează la versuri diferite din cadrul multi-
vadatoare sau conlocuitoare (cancer) încetinind sensibil putrefacţia. versului (de regulă fiecare om are şi egregori benefici – când a fost
Dar cantităţile astfel obţinute de entitate sunt în scadere, şi niciodată iubit, când a fost lăudat sincer, când i s-a mulţumit pentru o faptă, a-
nu sunt în exces. Entitatea mai are la dispoziţie şi energia din egre- titudine, când a realizat vindecarea unui suflet rănit cu vorba sau cu
gorii personali. Aceştia sunt formaţi din gândurile al căror subiect a fapta, când a fost lăudat în gand sau în faţa altora dar şi egregori ma-
fost sau este persoana/entitatea respectivă, atât în timpul vieţii cât şi lefici – când a fost înjurat, când a fost „pomenit” pentru o faptă rău-
după aceea. Din această cauză este bine să ne gândim la cel dispărut. tăcioasă făcută cu vorba sau cu fapta, când a înşelat un suflet sau a fu-
Din aceast motiv se organizează priveghiul şi acolo se discută numai rat un buzunar). Mai există şi egregori gri- admiraţie invidioasă pen-
(...{ah, ce bine ar fi să fie aşa...}) despre cel mort. Lumânarea care se tru lucruri greu de făcut. Entitatea alege liberă de unde să se alimen-
teze cu energie în orice moment, şi este influenţată ca stare psihică şi
45 46
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

ca accentuare a gândurilor sale de această info-energie cu care se ţie „rece” dar nu este un război adevărat. Între cele două Consilii
hrăneşte. Şi de regulă entităţile cu ceva experienţă sau cunoaştere de este o situaţie de „război rece”.
specialitate se alimenteză cu Lumină din egregori personali şi nu Cât sunt încarnaţi, oamenii nu pot trece din subordinea unui
direct de la persoane care le donează Lumina, asta ca măsură de Consiliu în subordinea celuilalt, decât în situaţii cu totul excepţio-
protecţie contra manipulării acţiunilor şi gândurilor lor. Există şi en- nale, sub îndrumarea unui ghid spiritual puternic şi şcolit în dome-
tităţi care după ce au fost în viaţă oameni simpli dar puternici fizic, niu. O iniţiere nu poate schimba această apartenenţă.
social şi energetic ajung să se lase puşi la trebă de diverşi vraci de re- După ce devin entităţi, oamenii pot face această schimbare mult
gulă din sfera magiei negre (wodoo), răsplata lor fiind energia nece- mai uşor, trecând de la un Consiliu la celalalt doar ajutaţi de un ghid
sară funcţionării lor ca entităţi. Aceste entităţi nu se duc la judecată şi spiritual şi având voinţa să facă această trecere. Cei veniţi cu Misiuni
încalcă regulile din Ierarhia Luminii, trăind parazitar pe seama Lu- Personale direct de la şefi pot face mai greu această trecere, trebuie
mii celor vii. să aprobe amândoi fraţii. Şi nu e uşor. Dar nici imposibil. Aprobările
se dau de regulă când amandoi sunt convinşi din analiza vieţii su-
Misiunea Personal# [i Egregorii biectului că i se potriveşte mult mai bine stilul celuilalt de a rezolva
Misiunea Personală are două părţi una karmică şi una divină, da- problemele. E nevoie de un ghid spiritual care să aibă acces la am-
tă direct de Dumnezeu. Partea karmică a Misiunii Personale se dă bele Consilii şi ca doritorul de schimbare să îşi fi îndeplinit Misiunea
entităţilor venite la Încarnare de la unul din cele două Consilii care Personală primită de la unul din ei respectând regulile de la celălalt.
răspund de Dreptate şi Echitate pe Planetă, Consiliul Atlantidei, con- Subliniez: Misiunea Personală trebuie să fie îndeplinită. (!!!). Ghidul
siliul celor mai benefice entităţi de pe Planetă, Entitatea Guverna- spiritual care prezintă şi susţine schimbarea îşi riscă Misiunea Per-
toare a Planetei, şi Consiliul Shambalei (consiliul întelepţilor Sham- sonală proprie şi, dacă e fiinţă, chiar viaţa.
ballei) alcătuit din fiinţe care se află în stază protejaţi energetic în zo- Din toate cele spuse până acum se pot naşte, în fiecare om, mul-
na Tibetului şi din entităţi adăpostite în focuri veşnice, al cărui con- tiple întrebări, de genul:
ducător este Lucifer, (fratele căzut în dizgraţie al lui Hristos). Aceste -Îmi pot creea egregor personal cu propriile mele gânduri despre mine?
două consilii nu colaborează, ascultă de acelaşi Tată – Dumnezeu Nu! Categoric nu! Egregorul personal se creează din gândurile ce-
Creatorul tuturor Văzutelor şi Nevăzutelor, Cunoscutelor şi Necu- lorlalţi despre tine.
noscutelor – au fiecare propria interpretare a Legilor Divine, au fie- Mulţi îşi irosesc cantităţi importante de info-energie în această cap-
care propria viziune a celor ce se pertec în Lumea celor Vii, au fieca- cană, crezând că rugăciunile şi meditaţiile înspre ei înşisi le creează o
re propria Iniţiere şi propriile metode preferate de rezolvare a pro- rezervă de Lumină folosibilă după moarte.
Prezervarea trupului prin mumificare artificială ajută la uşurarea tra-
blemelor karmice. Atenţie, de aceste Consilii ţin persoane nu religii
iului în Ierarhia Luminii?
cu de-a valma. În ultima vreme Shamballa „a dat lovitura” cu musul- Nu! Ajută doar atât cât îi face pe cei ce văd acel trup să se gân-
manii... Mai pot fi date Misiuni Personale speciale de catre Sfântul dească la tine. Adică tot atât ca şi un portret bun (tablou, basorelief,
Duh – cazuri extreme, nu au mai fost de mii de ani -, de Dumnezeu fotografie etc)
– tot foarte, foarte rare, nu au mai fost de câteva sute de ani – de Ca entitate ce să fac dacă rămân fără info-energie şi nici egregori per-
Hristos şi de Lucifer – rare dar cei cu aptitudini deosebite le pot în- sonali nu am?
tâlni fără să caute „cu lumânarea”. Aceste Misiuni Personale speciale Te rogi la Titulari de Egregori personali uriaşi să-ţi dea şi ţie o fărâ-
se simt, sunt persoane foarte, foarte puternice din punct de vedere mă de Lumină. Dar cel mai bine la Sfânta Treime sau Hristos.
spiritual şi au o influenţă la nivel de instincte asupra celor din jurul După ce urcă sus, trecând prin Portalul de Lumină, unei entităţi îi mai
lor. (e vorba de cei aflaţi cu mintea în „jurul” lor, pot fi la mii de km foloseşte Lumina pe care i-o dăm (de exemplu s-a Înălţat în a 42 zi dar mai
distanţă dar să îi asculte la radio sau să le citească o carte). Cei doi primeşte Lumină şi după zeci de ani deoarece s-a descoperit că a fost un poet
fraţi se vizitează când sunt probleme importante, între ei este o rela- Mare, şi de-abia în acest târziu ne aducem aminte că a trait şi el pe acest pă-
mânt – cazul Eminescu)
47 48
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Da, Entitatea va putea folosi acea info-energie. pentru a fura energie. Cele evoluate vor schimba preponderent in-
Cum facem cel mai eficient pomana, aşa ca entităţii să-i fie cel mai folo- formaţii. Tentaţia de a fura energie este însă foarte mare. Mult mai
sitor? periculos este însă furtul de ether. Daca o fiinţă rămâne fără ether, se
Dacă medităm cu scopul clar de a-i da Lumină acele entităţi. De a- va îmbolnăvi grav, fără motiv şi fără leac. Şi va muri. Astfel se explică
semenea dacă ne rugăm ca Sfânta Treime (sau o altă Entitate Noesică „morţile în perechi”, cunoscute în popor.
Conceptual Benefică) să-i dea Lumină acelei Entităţi şi să îi fie iertate Cel mai periculos fenomen pentru cei avansaţi care cred că pot
păcatele. Se fac cruci mari de curăţare şi se stă cu palmele şi picioarele stăpâni fenomenul este acela ca prin aceste conexiuni de coardă în
depărtate cât timp spunem mantra/rugăciunea cu scopul de a-i da tot sistemul info-energetic creeat pătrund matrici info-energetice de-
info-energie acelei Entităţi. [obs. Nu permitem sub nici un motiv enti- generate, ajunse în entitate prin dren din corpul său aflat în mor-
tăţii sa se lege cu coardă de noi.] mânt. Dupa cum se ştie, în acest fel se transmit cancerul şi alte boli
Entit#]ile [i Egregorii degenerative grave (...te virusezi exact ca un calculator în reţea).
De regulă în aceste 40 de zile entităţile se plimbă în cercul de per- După ce trec de Poarta de Lumină, Entităţile sunt supuse proce-
soane şi locuri cunoscute şi se obişnuiesc cu regulile noii Lumi în ca- sului de analiză a faptelor şi gândurilor din timpul întregii lor vieţi şi
re au intrat. Ele mai au Liberul Arbitru intact(!!). Ele sunt Entităţi, apoi Judecăţii. Consiliul care a dat partea karmică a Misiunii Perso-
dar în mod excepţional pot face şi lucruri ce le pot face fiinţele. nale persoanei face şi judecata. La judecată se ţine cont în mod prio-
Entităţile văd, dar nu văd ca noi, oamenii. Ele văd doar Lumina ritar de partea divină a Misiunii Personale, aceea care vine direct de
ce o văd oamenii în timpul călătoriilor astrale. Se văd aurele, se văd la Dumnezeu. În funcţie de posibilităţile de evoluţie spirituală a En-
energiile de colţ şi de faleză, nu se văd plafoanele interioare ale cons- tităţii, de necesităţile de rezolvare a karmei dinspre subiect spre alţii,
trucţiilor, se văd entităţile printre oameni, etc. Nu se vede nici supra- cât şi de posibilitatile de rezolvare a karmelor altora cu Subiectul, se
faţa solului acolo unde nu e acoperită de plante. Entităţile nu simt dă o Sentinţă Executorie, care este partea karmica a noii vieţi a Enti-
gusturi. Entităţile nu simt mirosuri. Entităţile nu au simt tactil ca noi, tăţii. Atenţie, cât timp un neiniţiat este în viaţă, karma acestuia este
ele nu pipăie în sens de tare-moale şi nici de cald-rece. Ele pipăie închisă, şi nu se poate analiza. Verdictul se poate da numai după ce
doar pe axa lipicos-alunecos iar cald şi rece au seminficaţie de bine şi toţi cei cu care a interacţionat persoana în timpul vieţii au murit. Se
rău ca şi la feeling-ul făcut de noi, cei care lucrăm cu bio-energie... fac excepţii doar în cazuri foarte speciale. Judecata durează de re-
Entităţile nu ştiu să-şi folosească memoria de scurtă durată după gulă câteva zile, timp în care entitatea este închisă din punct de ve-
ce au murit ca oameni şi au devenit entităţi, deci nu ţin minte ce li s-a dere info-energetic, fiind imposibil de contactat prin orice mijloace.
spus după ce au murit. Ele pot face asta, dar trebuie să înveţe. Asta E şi imposibil de măsurat parametrii ei în acest timp, nu se dă nici un
pot face doar în cazuri excepţionale în primele 10 zile. Şi de regulă fel de aprobare. Un ghid spiritual poate face cerere de scurtare a a-
ţin minte un singur lucru de la o persoană. (deci cereţi un singur lu- cestei perioade sau de „ieşire pe cauţiune”. Entitatea îşi poate plăti
cru la o Entitate şi asteptaţi până face acel lucru.) singură „cauţiunea” dacă are energie disponibilă (egregor compatibil
Entităţile nu percep deloc timpul şi nu au nevoie de somn. Sunt cu acel Consiliu). În acest caz Entitatea se eliberează provizoriu, ur-
complet debusolate de timpul pe care îl au şi cu care nu au ce face. mând ca sentinţa să se dea când va fi posibil. Dacă există o cerere jus-
Este poate cea mai grea adaptare . tificată şi susţinută de un ghid spiritual de încarnare a entităţii ime-
Entităţile se pot deplasa cu „viteza vântului” fără probleme. Că diat, sau oricum, mai devreme decât ar fi posibilă judecarea tuturor
pentru unii asta e viteza unei adieri de primăvară, asta e o altă poves- interferenţelor, şeful de Consiliu – Hristos la Consiliul Atlantidei
te. Dar învaţă repede şi „viteza gândului”. Asta le dă posibilitatea de merge personal la Dumnezeu şi ia aprobare, ca şi o suplimentare de
a fi aparent simultan în mai multe locuri. Misiune Personală cuprinzând scenarii de rezolvare a unor fapte ce
Entităţile se pot lega cu cordoane de fiinţe, şi pot utiliza această nu s-au întâmplat (puterea lui Dumnezeu asupra Timpului, o putere
conexiune foarte eficient. Cele primitive sau cele rele vor folosi doar nerelevată oamenilor). Uele din karmele celor implicaţi în legături
cu acea entitate vor suferi de asemenea modificări prin suplimentări
49 50
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

sau eliminări de Misiuni Personale. Daca entitatea nu are egregor să cuite de alte entităţi cu Misiuni Personale extraordinare. Uneori se
îşi plătească aceste taxe şi cauţiuni energetice, nu sfătuiesc oamenii întâmplă şi înlocuiri cu Misiuni Personale "piratat", rezultând copii
care fac treabă de ghizi spirituali să accepte ei plata decât dacă ştiu bi- cu Misiuni Personale în completă discordanţă cu mediul în care se
ne ce fac şi cui fac. nasc fără ca acest lucru să fi fost impus prin partea karmică a Misiuni
Principala folosinţă pe care o atribuie Entităţile energiei din egre- Personale. De regulă aceste "furturi de corp" se fac de către entităţi
gorul personal este de a avea Lumină până învaţă regulile stricte din inferioare.
Ierarhia Luminii şi îşi obţine Lumina de la Sfânta Treime. Entităţile Entităţile aflate în primele 40 de zile, aflate înainte de Înalţare, cu
trăiesc folosind ca sursă de energie vibraţia Luminii. Trebuie să abs- acordul Consiliului care răspunde de karma lor, pot fi încarnate di-
oarbă Lumina cu vibraţie cât mai înaltă şi degajă în mediu lumina "u- rect într-un copil nenăscut sau născut aflat în primele 40 zile de la
zată" având vibraţie mai joasă decât cea absorbită. Desigur că, punc- naştere, populat de o entitate temporară sau de o entitate care are u-
tual, în scopuri precise, ele pot trimite şi Lumina cu frecvenţă înaltă, nică Misiune Personală să ţină acel corp animat câteva zile. Această
cu mari eforturi chiar mai mare decât cea primită. Lipsa acestui com- operaţiune se poate face doar cu acordul şi participarea lui Dumne-
bustibil le blochează posibilităţile de acţiune, le “leagă” de trupul în zeu, şi nu e hotărât decât în aparenţă de Entitate sau de ghidul ei
descompunere şi le determină multe frustrari. Unele entităţi ajunse spiritual. O asemenea reîncarnare este una de excepţie absolută (de
în această regretabilă situaţie nu mai pot gândi clar din cauza lipsei exemplu Dalai-Lama, dar nu chiar numai el). Coeficientul de Nepă-
de energie şi fac compromisuri de neimaginat înainte de deces. timire Nativă se menţine cel din viaţa precedentă, Misiunea Perso-
A doua folosinţă ca importanţă a energiei din egregor este aceea nală se suplimentează numai de Dumnezeu direct şi Misiunea Perso-
de a comunica telepatic cu cei vii. nală a acestora nu conţine reziduuri karmice. Aceste existenţe este
Entităţile care vin la încarnare în modul obişnuit îşi ştiu partea bine să se dezvolte într-un mediu controlat, alcătuit din persoane cu
karmică a Misiunii Personale şi cel puţin obiectivul principal (din ca- un înalt nivel spiritual, măcar sub aspectul înţelegerii unor lucruri
drul părţii divine a Misiunii Personale) al Vieţii pe care o vor începe. din Ierarhia Luminii. Este o catastrofă dacă astfel de copii ajung în
Ele au de ales dintre mai multe scenarii asemănătoare puse la dispo- răspunderea unor oameni normali şi pe mâna medicinii clasice.
ziţie de Consiliul de care aparţin. După ce aleg şi părinţii con- Exista şi o metodă băbească de a forţa schimbarea entităţii venite
creţi asigură energizarea ovuluilui fecundat, pentru ca acesta să su- la încarnare. Vrăjitoarea -de regulă o babă- pune mâna dreaptă cu
pravieţuiască. Există în foarte rare cazuri situaţii în care ovulul su- palma desfacută pe capul nou-născutului, cuprinzându-i capul în
pravieţuieşte peste perioada critică în urma concentrării deosebit de palmă şi se concentrează la entitatea pe care vrea să o bage în trupul
intense a părinţilor, fără a avea o entitate care să-l anime. În aceste copilului - de regula o rudă sau un ascendent al ei. Entitatea venită
cazuri fătul care se dezvoltă nu este viabil sau are grave defecte cinstit în trupul bebeluşului este destul de slab legată de acesta, şi
de "construcţie" ca rezultat al lipsei de control exigent. Uneori se gă- metoda are mari sanse de reuşită. Deci, parinţi, fiţi foarte atenţi şi nu
seşte "de urgenţă" o entitate care să anime acel embrion. Poate fi o daţi voie nimănui să pună palma pe creştetul nou-născutului dum-
entitate care este foarte grăbită să vină sau una care a pierdut din vi- neavoastră. De regulă entitatea adusă astfel în trup cu încălcarea or-
na ei toate "trenurile" puse la dispoziţie de Consiliu şi îşi încearcă şan- dinii din Ierarhia Luminii, chiar dacă nu a fost un om rău, este pe-
sa astfel. Dacă o entitate refuză să accepte toate scenariile karmice depsit pentru că acceptă acest furt şi va primi o suplimentare de Mi-
propuse va primi alt set peste un timp, dar situaţia ei va fi mai grea. siune Personală în sensul de a avea mai mult de suferit decât ar fi fost
Există şi Misiuni Personale "de completare", în care singurul lucru normal dacă aşteptă să-i vină rândul la încarnare.
care trebuie să-l facă Entitatea este să anime fătul până la naştere sau Entităţile mai pot face un lucru excepţional, dacă au la dispoziţie
până la o vârstă fragedă. Până la naştere sau cel mult 40 zile după a- cantităţi uriaşe de info-energie în egregori personali. Pot cere solemn
ceasta, entităţile cu Misiuni Personale "de completare" pot pleca pur- direct lui Dumnezeu să le „scintileze” adică să le dividă în doi „fraţi
şi-simplu când au îndeplinit Misiunea Personală sau se pot lăsa înlo- info-energetici”. Aceasta este singura modalitate de înmulţire a en-
tităţilor. Poate fi făcut numai de Dumnezeu. Taxele energetice (re-
51 52
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

pet, acestea sunt imense) sunt luate de Consilii pentru a limita foarte gia pozitivă a oamenilor şi Diavolul cu cea negativă, amândoi fiind
mult înmulţirea entităţilor, deoarece pe Pământ s-au acumulat prea un fel de vampiri energetici.
multe spirite, care sunt încurcate îngrozitor între ele şi nu mai pot e- Atrag atenţia că o info-energie odată dată într-un egregor per-
volua. Capacitatea Planetei este depaşită cu mult. Aceste limitări au sonal al unei fiinţe sau a unei entităţi, devine a acelei fiinţe sau enti-
fost incluse în Planul Divin încă din perioada Atlantă. Dumnezeu nu tăţi şi nu mai este niciodată a celui ce a dat-o. Operaţia este irevoca-
aprobă orice solicitare în acest sens, plata taxelor energetice nu dă bilă, odată ce ai dat info-energie gândindu-te la cineva nu mai poţi
nici o garanţie Entităţii că va fi „înfrăţită” (ca grâul). Aceste taxe sunt pretinde înapoi acea info-energie. Dacă titularul este deschis la ru-
nereturnabile. Scopul acestei nereturnabilităţi este acela de a res- găciuni şi ai o culoare/frecvenţă a vibratiei energetice pe placul lui,
trânge şi mai mult cercul celor care încearcă scintilaţia, fiind necesar poţi să-i ceri şi e foarte posibil să-ţi dea, asta dacă e entitate de ceva
ca Entitatea să aibă pe lângă un comportament excepţional în una timp sau e o fiinţă cu multă cunoaştere, şi, bineînţeles, în ambele ca-
sau mai multe vieţi, şi de multă încredere în ea însăşi, de un ghid zuri, are şi info-energetice multă acumulată în egregori personali.
spiritual curajos şi nu in ultimul rând de voinţă şi curaj, caracteristici Egregorii având un subiect abstract, nu au un titular şi se ma-
foarte rare în Lumea de Dincolo. nifestă asupra indivizilor care îi accesează ca un pattern instinctiv, ca
O entitate care are cunoştinţele, instrucţia şi curajul necesar, poa- o intuiţie de a rezolva o problemă sau ca un feeling al locurilor, lu-
te face cele necesare şi fără ghidul ei spiritual, dar o costa şi mai mul- crurilor, etc, aşa cum este descris în teoria morfogenetică. Dacă gân-
tă energie. Plătind energie în progresie geometrică se poate obţine direa noastră contribuie la creearea sau mai frecvent la actualizarea
scintilarea în 3 sau mai mulţi fraţi, dar nu ştie să fie posibil ca cineva unui egregor impersonal, ajutăm ca alţi oameni aflaţi în situaţii simi-
să adune în egregori personali atâta energie. lare să rezolve mai repede şi mai usor problemele lor, ajutăm ca lo-
Fraţii spirituali au în prima generaţie karme identice şi facultative curile să-şi păstreze specificul lor, ca oamenii să fie aşa cum am dori
între ei – adică dacă unul îndeplineste un punct, acesta este îndepli- să fie. Contribuţia la un egergor impersonal, al cărui vector este în a-
nit pentru amândoi. Din aceasta cauza cei doi se întâlnesc şi sunt şi fi- cord cu Planul Divin de evoluţie Planetară, este o faptă bună.
zic unul în preajma celuilalt – trebuie să treacă prin aceeaşi situaţii – Între momentul up-load-ării de info-energie într-un egregor im-
La a doua generaţie rămân comune şi facultative doar evenimentele personal şi posibilitatea recepţionării acestui ghid energetic de rezol-
neîndeplinite în această primă viaţă ca fraţi spirituali. Dar cum au vare a problemei trece un anumit timp. Nu vă epuizaţi să creeaţi e-
trăit prin acelaşi mediu şi au încercat să facă acelaşi lucru în viaţă, şi gregori ai exerciţiilor de la şcoală în speranţa că prietenii dumnea-
greşelile sunt similare. Practica arată că cei doi fraţi spirituali sunt voastră vor rezolva mai uşor exerciţiile de la examen. În asemenea si-
unul în preajma celuilalt timp de mai multe vieţi... Cei doi au acelaşi tuaţii analitice puţini chiar reuşesc să apeleze la instinct... Dar nu pu-
Coeficient de Nepătimire Nativă în prima încarnare. ţini pot spune că cel puţin odată în viaţă la un examen au rezolvat
Cei mai mari egregori personali de pe Planetă sunt cei ai religiilor prin instinct o problema a cărei rezolvare le-a fost imposibilă analitic
şi cei ai celor două Consilii de judecată. Titularii acestora pot folosi (biosic)....
această energie în funcţie de ceea ce doresc să realizeze. Aceşti titulari Meserii care ajut# la creearea
fiind entităţi conceptuale nu vin la încarnare decât în situatii cu totul
excepţionale, fiind trimişi direct de Dumnezeu sau de Sfântul Duh.
de Egregori personali
Energia este folosită atât pentru a influenţa telepatic persoane aflate a. Profesor (învăţător, instructor, etc.) Una din cele mai răspândi-
în dilemă, care renunţă la Liberul Arbitru, cât şi pentru a-i ajuta pe te meserii. Mare atenţie, această meserie creează egregori personali
cei ce mor fără un egregor propriu şi se roagă pentru Lumină. A- puternici dar de regulă malefici pentru posesor. Câţi elevi ştiţi să-şi
ceste fonduri energetice sunt alimentate de gândurile oamenilor, nu laude sincer profesorul. Câţi elevi au iubit un anume profesor mai
de titular. În acest sens este adevărată teoria gnostică, care după cum mult decât l-au „boscorodit”. Şi la câţi părinţi de elevi predomină
se ştie susţine că Dumnezeu este o entitate care se hrăneşte cu ener- gândurile de mulţumire la adresa unui profesor faţă de cele nega-
tive? Desigur, există şi excepţii, dar {...această meserie este de regulă
53 54
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

antecamera de trecere de la Consiliul Atlantidei (Hristos) la Consiliul sunt ale lor. De regulă aceştia strâng un egregor personal benefic
Shambalei (Lucifer). Dacă mai ţineţi cont şi de efectul de ateizare al destul de mare, fără prea mult merit....
meseriei de profesor - efect recunoscut ştiinţific, vedem de ce se în- i. Politician. De regulă cei ce au o asemenea ocupaţie se aleg cu
mulţesc exploziv anumite practici orientale în occident}. egregori personali malefici, cu atât mai mari cu cât sunt mai cunos-
b. Militar de cazarmă. Mă refer la cei cu grade care fac instrucţie cuţi. Cine îşi aduce aminte de faptele bune ale politicienilor? Unii
cu recruţii şi cu soldaţii. Aceştia au parte de egregori pur malefici, fi- chiar au făcut şi de-astea. Principala cauză este mentalitatea umană şi
ind într-o situaţie şi mai gravă decât cei de la pct. a). La fel şi supra- „presa de scandal”...
veghetorii din internate şi din penitenciare... j. Functionar la ghişeu, vânzător în magazin. Mare atenţie, de re-
c. Artist de teatru - actor - şi cântăreţ de muzică cu turnee şi nu- gulă oamenii gândesc de rău şi sunt rare cazurile când cei ce exercită
meroase apariţii în public ca lider de grup. Are cea mai mare şansă aceste meserii nu le dau şi motive s-o facă.
să-şi formeze un egregor personal mare şi benefic, gândirea sincronă Meserii nedreptăţite din acest punct de vedere: toate meseriile ca-
a celor ce-l privesc fiind garanţia unei transmisii clare, puternice şi fa- re realizează izolarea oamenilor de semenii lor, toate acele meserii
vorizate de sincronicitate. Depinde de talentul şi charisma personală care transformă omul într-o maşină.
să atragă gândurile asupra lui ca persoană şi să realizeze sincroni- Deci, dacă poţi să faci ceva prin care să te bage lumea în seama,
zarea gândurilor spectatorilor. fă-o (Just do it)! Dacă impresia celorlalţi este pozitivă, eşti între acei
d. Prezentator la TV, actor, artist în filme. Şi această meserie per- puţini care au grijă de Ei înşişi şi după moarte.
mite realizarea unor egregori personali benefici, dar randamentul Misticismul [i Egregorii
este mult mai mic, de cele mai multe ori spectatorul de la distanţă se A fost spus mai devreme: Egregorul este o acumulare imperso-
gândeste la personaj, povestea din film, ştirea de la TV şi nu la per- nală de info-energii, bune sau rele, care au aparţinut indivizilor, gru-
soana celui ce îi dă viaţă. În unele cazuri numărul mare de privitori purilor de indivizi, societăţii, popoarelor, naţiilor, planetelor. Aceste
compensează acest neajuns. info-energii acumulate se comportă ca nişte acumulatoritampon din
e. Poet, scriitor. Dacă ajungi mare, se gândeşte cineva şi la tine ca punct de vedere info-energetic, indivizii pot urca informaţie şi e-
om, şi îţi vine şi nişte energie ca egregor personal. Până atunci nu te nergie în egregor sau pot primi informaţie şi energie din egregor. Se
alegi cu nimic. Câstigă doar cei ce-ţi citesc opera în public... Valabil şi creează astfel o interdependenţă, egregorul reprezintă şi de multe
pentru ziarişti. Este celebru cazul lui Eminescu. ori influenţează deciziile subtile ale indivizilor, nuanţa de bine sau
f. Pictor, arhitect. Similar cu cazul e). Câstigul energetic este şi rău etc. Egregorul personal se creează din gândurile celorlalţi des-
mai mic deoarece nu există sincronicitate între admiratori. Oricum, pre deţinător.
beneficiile info-energetice apar târziu după moarte. Manipularea info-energetică este o realitate ce nu mai poate fi
g. Criminal în serie. Realizează un egregor personal malefic combătută cu nici un argument, cercetarea ştiinţifică, dură şi seacă a
impresionant, noroc că de regulă nu ştie să-l folosească. Este bine ca dat undă verde tuturor aspectelor legate de această problemă.
aceştia să nu fie executaţi (adică să nu fie osândiţi la moarte) deoa- Misticismul amestecând tot ceea ce înseamnă posibilitatea de a
rece atunci devin entităţi înainte de a le părea rău pentru faptele lor vorbi de forţe supranaturale şi comunicarea cu acestea, respectiv aju-
şi îşi vor folosi egregorul personal malefic pentru a avansa pe scara torul dat de acestea şi respectiv ajutarea acestuia, este vechi şi peren,
răului. Dacă stau în închisoare câteva zeci de ani de obicei realizează de când lumea. Omul, actual sau un altul, anterior (Geneza, 6) a avut
răul făcut şi cel puţin îşi pierd voinţa de a avansa pe scara ierarhică a o anumită credinţă religioasă, monoteistă sau politeistă, în zeităţi
Răului. În multe cazuri chiar renunţă la egregorul personal malefic. bune sau rele. Mai toate aveau capacitatea de a influenţa viaţa şi rea-
h. Epigoni culturali. Aici intră DJ-ul, acela care cântă în localuri litatea umană, mai toate aveau slujitori pământeni.
melodiile altora fără a aminti de autori, recitatorii din spectacole de Creştinismul a impus o separare certă între cele ce sunt ale Lumi-
ocazie, alţii care prezintă lucruri spirituale frumoase care însă nu nii şi cele ce sunt ale Întunericului, deşi nu se pot nega nici celelalte
55 56
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

vechi religii ce au dăinuit, vorbind aici de cele orientale. Dar, la fel de ne, această info-energie poate fi concentrată asupra organelor uma-
bine, creştinismul a şi blocat căile de cunoaştere către mase a ire- ne “apărând” sănătatatea prin supra-aport energetic, miraculos, sau
alităţii imediate. Creţtinismul a fost influenţat politic (împăraţii Con- afectând-o brusc, fără explicaţii şi motivaţii, rapid şi foarte grav. Nu
stantin cel Mare, Justinian) dar şi pe fundamente personale, scinda- rare au fost cazurile de apariţie rapidă, inexplicabilă a unor afecţiuni
rea ce s-a produs prin desprinderea musulmanilor fiind un exemplu foarte grave, detectabile sau nu în analizele medicale, apoi dispariţia
edificator. Oricum, privind prin istorie se vede clar că actualul creş- fără urmă şi fără tratamente, atât a simptomelor cât şi a efectelor
tinism orodoxo-catolic are un trecut ce înseamnă 1/3 din cei 2000 de (Am trecut prin această fază – cardiopatia ischemică (doar una dintre
ani legat de al musulmanilor, aşa că pe multe planuri încă există as- boli) fiindu-mi diagnosticată în urmă cu 18 luni iar acum nici urmă
pecte comune. de aceasta).
Credinţa în Dumnezeu sau în Allah, este una îndreptată spre par- Rugăciunea şi mantrele, descântecele şi invocările nu sunt altceva
tea benefică, spre partea care nu aduce schimbări de dragul suferin- decât puntea pe care se trece info-energia către egregor. Puntea este
ţei, ci pentru a fi mai bine, cel puţin aşa arată în ceea ce se propagă neutră... e ca şi cum curentul electric trece prin conductor de alu-
spre şi în masa de credincioşi. Dar tot învăţătura religioasă arată că miniu, cupru sau fier... magnetizabile sau nu, din punct de vedere al
Dumnezeu poate să dea şi suferinţă cu scopul de a îndrepta pe oa- curentului electric, efectul este acelaşi. Şi tot la fel de bine se poate
meni. Credinţa religioasă face referire doar la Entităţi cu un Coefici- trimite curent alternativ, curent continuu cu sens pozitiv sau negativ.
ent de Beneficitate foarte mare, neacceptând alăturarea celor ce nu La fel de bine şi aici, pe acest tărâm, se creează puntea şi se transmite
se ridică la parametrii superlativului. info-energia respectivă. Urmează efectele...
Magia albă porneşte tocmai de la această “fereastră” lăsată de re- Totodată, în sistemul ce se poate crea prin egregor, se poate indu-
ligie, slujind şi Entităţi cu un Coeficient de Beneficitate mare, care, ce o matrice degenerată, care poate schimba comportamentul şi viaţa
pot face, pe unul sau mai multe planuri ceea ce nu pot face sau nu se unui om, brusc şi radical, la fel cum se poate întâmpla şi în cazul re-
complică să facă ceilalţi. vers, “trezirea la realitate”. Această trezire se realizează prin mai mul-
Magia neagră este imaginea în oglindă a magiei albe, folosindu-se te metode, prin acţiunea fiinţelor vii sau a entităţilor – şi cred că doar
de entităţile cu Coeficient de Maleficitate mare şi foarte mare. Aceas- cele ale Luminii pot face asta. De e-xemplu (şi e tot un exemplu per-
tă latură a magiei aduce şi binele şi răul, folosirea ei fiind lăsată la dis- sonal) un accident auto (nu grav, dar manifestările accidentatului de
poziţia Liberului Arbitru al omului-fiinţă. Este poate mult mai rapidă parcă ar fi fost foarte grav) pot conduce la călătorii astrale, ghidat de
în efecte decât cealaltă, posibil şi datorită faptului că nu tot atâţia ape- aceste entităţi, prin care apare tăierea legăturilor către agresor, cură-
lează la ea, cât sunt cei care apelează la partea luminoasă. ţirea de aceste matrici degenerate şi revenirea, la propriu şi la figu-
Acţiunea asupra omului, fiinţă vie are loc prin mai multe metode, rat, cu picioarele pe pământ. Religios poate fi vorba de îngerul (înge-
dar cea mai utilizată rămâne forţa gândului, forţă ce are toate premi- rii) personal, dar tot la fel de bine se poate vorbi de intervenţia celor
sele de a fi şi cea mai rapidă. În acest fel singura limitare este dată de din ierarhiile superioare, fiind vorba de situaţii de criză ale indivi-
puterea info-energetică a “manipulantului”. dului şi Misiunii sale Personale, sau de o situaţie extremă, inclusă în
Egregorul personal este creeat şi alimentat de ceilalţi, aşa că nu scenariul iniţial al acestei Misiuni, ca vârf de maximum. Revenirea în
este deloc greu ca “cineva” folosindu-se de propria putere sau prin planul pământean este însoţită şi de alte modificări cu precădere în
invocarea spiritelor (entităţilor) să up-load-eze informaţii false în e- plan spiritual şi al unor calităţi preexistente dar latente, în sens pozi-
gregor iar “deţinătorul” să le primească la momentul cuvenit. Iar tiv.
ceea ce urmează este uşor de înţeles: o informaţie falsă va da naştere La cealaltă extremă se poate releva inducerea bruscă a acestor
unor acţiuni în totală contradicţie cu realitatea, apărând situaţii con- matrici, atunci când agresorul vrea să “ţină în frâu” comportamentul
fuze, absurde, sau o informaţie corectă va conduce către acţiuni ex- normal al victimei, mereu ducându-l pe drumul ce i l-a impus. Iar
traordinare, dincolo de capacităţile normale ale omului. La fel de bi- dacă acesta face eforturi pentru a se elibera, i se induc “stări de sănă-
tate”, fiind afectate cu precădere organele rapid responsabile la “im-
57 58
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

pulsuri”: sistemul glandelor endocrine, inima (dureri, tahicardie),


sistemul circulator periferic (dureri sau amorţeli, chiar paralizie),
ochi (ceaţă, somn), urechi (scăderea auzului, ameţeli), ficat şi aparatul
digestiv (simptome ale ulcerului, “dureri de fiere”) şi multe altele.
Un exemplu concret l-am sesizat la o persoană care, dacă participa la
o înmormântare se întâlnnea cu cineva ce nu convenea atacatorului,
drept pentru care în ziua înmor-mântării inima victimei dădea
semne de boală gravă. Aceeaşi victimă prezenta anterior şi alte simp-
tome, de oricâte ori trebuia să se întâlnească cu persoana “nedorită”,
însă doar când agresorul ştia de faptul că urmau să se întâlnească.
Simptome, de altă natură însă (fizice şi psihice) apăreau şi la per-
soana “nedorită”, anihilate în parte de rezistenţa sa, de cunoaşterea
de care era capabil dar şi de ajutorul dat de alte persoane înzestrate
cu puteri şi cunoaştere şi nu în ultimă instanţă de ajutorul Entităţilor
de Lumină, a Divinităţii. La momentul când această carte se tipăreşte
cazul este rezolvat prin dispariţia agresorului, Entitate eminamente
Conceptual Malefică.
N-am folosit prea mult, chiar mai deloc, în aceste două exemple,
referirea la egregor în mod intenţionat. Am preferat cazuistica reală,
cu explicaţiie simpliste dar uşor de înţeles. Tot la fel de bine nu am
vrut să complic aici lucrurile, ducând discuţia chiar pe tărâmul şti-
inţei, al psihologiei şi fizicii cuantice, pentru că şi aşa cadrul impus i-
niţial al lucrării este pe jumătate depăşit. După ce se vor spune tot ce-
ea ce este minim necesar şi despre radiestezie, se poate aborda şi din
alte puncte de vedere această idee.

59 60
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Semnalul info-energetic recepţionat şi decodificat se află în inte-
Scurt istoric, defini]ii [i cuno[tin]e generale riorul zonei de activitate extrasenzorială a sistemului viu respectiv,
adică în nişa sa info-energetică.
specifice [i necesare \n Radiestezie Definiţie: Nişa info-energetică reprezintă spaţiul în care putem produce
influenţe şi din care primim influenţe din punct de vedere info-
Radiestezia este cunoscută din antichitate, chiar din preistorie. energetic.
Sub aspect geografic, radiestezia sub diferite forme era cunoscută pe Definiţie: Semnalul info-energetic este format dintr-o cantitate de informaţii
toate continentele. În jurul anului 1750, abatele francez de Bouily (Qi), organizată în algoritmi mai mult sau mai puţin complecşi
sistematizează informaţiile despre fenomen şi dă numele acestei (Qalg), totul implementat într-un suport energetic (Qe).
ştiinţe potrivit uzanţelor vremii. Acest suport poate fi de natură foarte diversă (mecanică, ter-
Etimologia cuvântului provine din limba greacă, unde radios = ra- mică, subtilă, potenţial electric, magnetic etc.)
diaţii şi esthesia = sensibilitate. Cum reacţionează un om în mod prestabilit?
Abatele de Bouily este considerat părintele radiesteziei în Franţa, Orice radiestezist porneşte de la premiza că ştie exact ceea ce
ţară cu cel puţin 3 societăţi de radiestezie şi sindicat naţional al ra- caută, că poate găsi şi decodifica semnalul info-energetic al lucru-
diesteziştilor din 1954. lui căutat (sursa de semnal). Pentru aceasta, orice operator radies-
Instrumentele radiestezice folosite în vremurile vechi erau toia- tezist îşi prestabileşte ce anume în mişcarea instrumentului său în-
gul, pendulul, nuiaua bifurcată de alun, etc. Deseori radiesteziştii au seamnă DA şi ce anume înseamnă NU.
fost apropiaţi conducătorilor sau au fost respectaţi de comunităţile Exemplu: În sistem binar, cu ansa, 90° spre podul palmei înseamnă DA,
locale în cadrul cărora trăiau şi activau. iar 90° spre exterior înseamnă NU.
Definiţie: Radiestezia este fenomenul în cadrul căruia un sistem viu (ve- Condiţia esenţială ca să se poată măsura este obiectivismul total.
getal, animal, uman etc.) recepţionează prin intermediul extra- Este foarte importantă detaşarea completă de orice implicaţii
sensibilităţilor sale un semnal info-energetic) şi reacţionează la de- raţionale sau sentimentale ale măsurătorii ce se efectuează. Dacă nu se
codificarea semnalului respectiv. poate măsura. într-un caz specific, va fi rugat un alt radiestezist să măsoare.
Sistemele vii umane pot prestabili diferite tipuri de reacţie la de- Când se măsoară, trebuie să se măsoare şi atât!(ca orice aparat de măsu-
codificarea anumitor semnale, decodificare adusă în plan conştient ră). Nu trebuie gândit la nimic altceva şi mai ales nu trebuie interpretate în
prin mişcarea unui instrument ajutător. vreun fel rezultatele. După ce se termină de măsurat, se va face interpretarea
Sistemele vii neumane se manifestă nespecific – prin nelinişte, agitaţie- sau acestor măsurători.
conform unor comportamente prestabilite prin codul lor genetic (şobolanii ies Investigaţia cu 2 alternative (DA/NU, SUS/JOS, +/-) este cea mai
din galerii înaintea alunecărilor de teren şi a cutremurelor, câinii urlă fără simplă în radiestezie şi se numeşte investigaţie în sistem binar. Pen-
rost, unii peşti se ridică la suprafaţa apei şi chiar sar afară din acvariu). tru orice fel de măsurătoare, trebuie să prestabit un algoritm de de-
Semnalele info-energetice specifice anumitor obiecte (surse de codificare (dacă DA, ansa se mişcă într-un anumit fel).
semnal) se găsesc în oceanul informaţional înconjurător. Orice sistem Algoritmul de decodificare se referă strict la semnalul info-e-
viu are, în afară de nişa sa biologică, o nişă info-energetică care este nergetic al sursei de semnal căutate.
cu atât mai vastă cu cât structura noesică a sistemului viu respectiv Trebuie să se acorde multă atenţie concentrării la perceperea
este mai puternică/evoluată. semnalului info-energetic al sursei investigate, pentru a nu fi pertur-
Nişele info-energetice ale fiinţelor din o anumită zonă se întrepătrund, fi- baţi în timpul măsurătorii de diversele (şi tot mai multele) semnale
ind traversate (şi afectate) de diverse semnale info-energetice. Însăşi nişa info- info-energetice parazite care traversează nişa info-energetică De ase-
energetică a altei fiinţe este o sursă de semnal.
menea trebuie stabilit clar şi exact ce anume se vrea a se afla despre
Aceste nişe info-energetic nu au forme stabile şi un sunt limitate la cele 4
acea sursă de semnal. Există semnale parazite care sunt trimise de fiinţe (cu
dimensiuni cunoscute Fizicii. Noesicul uman poate modela forma şi dimensi-
trup sau mai ales fără) care au ca scop să facă operatorul radiestezist să gre-
unea nişei info-energetic proprii.
61 62
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

şească măsurătorile, scopul urmărit fiind acela de a se pierde încrederea în ra- Instrumente radiestezice
diestezie... În general, instrumentele radiestezice se bazează pe linii geome-
Primele servicii permanente de radiestezie organizată au fost în- trice simple şi pe simetrie.
fiinţate în cadrul Wehrmacht-ului, în timpul celui de al doilea război Caracteristica de bază a instrumentelor radiestezice este cea a unui
mondial, odată cu intrarea în criza de materii prime. Între altele, ra- echilibru precar într-o poziţie fixă. Materialele se pot alege după
diestezia a fost folosită şi în lupta de rezistenţă (Franţa, Serbia) pen- ştiinţă, posibilităţi, gust etc.
Toiagul este unul dintre primele in-
tru a determina poziţia depozitelor de armament, a convoaielor şi a
strumente radiestezice folosite. Se folo-
trupelor. Acest fapt este posibil prin tehnica de biodetecţie. În tim- seşte ţinut în echilibru şi când se înclină
pul razboiului din Vietnam, armata SUA avea specialişti radiestezişti spre dreapta înseamnă DA, iar când se
cu care localiza tunelurile şi capcanele instalate de partea adversă. înclină spre stânga înseamnă NU. Se fo-
În spaţiul românesc activitatea „fântânarilor”de detecţie a apei loseşte în general în explorări executate afară,
potabile a fost recunoscută şi folosită din cele mai vechi timpuri de radiestezistul se plimbă încet pe terenul de
comunităţile locale (obsti săteşti). explorat şi urmăreste mişcrea indusă in-
Definiţie: Biodetecţia reprezintă stabilirea unui unghi cuprins între o strumentului.
"Direcţie 0" şi direcţia pe care se află sursa de semnal căutată, în Nuieluşa de alun (sau orice alt lemn e-
contextul în care vârful unghiului respectiv coincide cu poziţia ope- lastic). Se tensionează între palme, iar a-
ratorului radiestezist. poi radiestezistul îşi propune ca nuieluşa
Direcţia 0 se stabileşte în funcţie de un reper fix să zvâcnească între palmele sale ca răs-
ales aleatoriu, sau se poate fixa cu ajutorul busolei puns la întrebarea pe care o pune. Era u-
sau al altor instrumente, putând fi orientată către nealta clasică a „fântânarilor” din mediul ru-
ral de altădată din Europa şi de la noi, activitatea aceasta fiind surprinsă
nordul geografic, magnetic etc.
într-o pictură din 1556: „Illustration d'Agricola De re metallica”.
După ce s-a stabilit Direcţia 0, se parcurge (se Furcuţa din lemn a fost folosită de Simun Simeon,
baleiază zona de investigaţie) cu instrumentul radi- care trasă contururile unor zăcăminte de ţiţei pentru
estezic şi, conform unei codificări propice, se stabi- compania petrolieră Astra.
leşte direcţia pe care se află sursa de semnal căutată. Forma este dezvoltată din nuieluşa de alun clasică
Vârful ansei "se agaţă" de o direcţie. Se notează unghiul (α) format bifurcată.
faţă de Direcţia 0. Pendulul sideral este un instrument radiestezic
O metodă mai exactă de determinare a poziţiei unei surse de foarte sofisticat, folosit în special în Franţa. Firul
semnal este biolocaţia. Aceasta se realizează cu ajutorul a 2 biodetecţii. flexibil se numeşte braţ al pendulului. Se consideră
Prima biodetecţie se execută la fel ca anterior. Următoarea se face că braţul este scurt dacă este mai mic de 20-25 cm şi
dintr-un alt punct, denumit operator 2, în sens opus faţă de prima. lung dacă depăşeşte această lungime. Nu se reco-
Cele doua biodecţii pot fi executate de mandă ca braţul pendulului să fie mai lung de 80
aceeaşi persoană în momente de timp di- cm, pentru că devine incomod. Greutatea poate avea
ferite dar cât mai apropiate, sau de două orice formă: mărgică, cilindru, con, titirez, spirală
persoane diferite. etc. Unii autori recomandă ca greutatea să fie confec-
Sursele de semnal teluric (SST) re- ţionată din cristal de stâncă7 sau din verigheta pacientu-
prezintă surse de semnal nevii. Există
multe alte surse de semnal nevii. Ele con- 7
cristalul trebuie curăţat de amprente i.e. străine radiestezistului. O alternativă mai
stituie obiectul principal de studiu pentru practicanţii începători ai radiesteziei scumpă dar cu mai puţine riscuri pentru începători este argintul. Nu se recomandă forme asimet-
rice sau cu direcţii preferenţiale de frecare cu aerul -de ex monezi-.
63 64
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

lui. Sub această ultimă formă este destul de frecvent întâlnit şi în România. Se foloseşte neapărat cuvântul NUMAI. Trebuie să se ştie cât mai
Pendulul cu probe reprezintă o evoluţie a pendulului sideral. multe despre obiectul căutat. Informaţiile trebuie să fie accesibile Noe-
Greutatea are o cavitate cu un flacon ce conţine un eşantion din sicului (subconştientului) şi nu conştientului-raţional (biosic). Nu măsurăm
materialul căutat. Se foloseşte pentru căutari de minereuri şi de petrol. De după ce am tocit toată noaptea documentaţie despre mineralul căutat!
regulă se lucrează deasupra unei hărţi. Morişca inductoare este un instrument radiestezic mai puţin folosit.
Baghetele în formă de L se folosesc în perechi sau doar una singură. Constă într-un stativ pe care se aşează un ac, iar pe acesta este o elice
Codificarea se face cu condi- într-un echilibru foarte precar.
ţia ca sursa de semnal să fie Compensatorul Maury este foarte puţin cunoscut. Nu se ştie ce are
pe direcţia bisectoarei unghi- înăuntru, sau pe ce principiu funcţionează. Practic, este un pupitru la care
ului α. Baghetele în formă de L lucrează un operator care îşi plimbă mâna deasupra unei zone izolate cu ca-
sunt folosite în special în nordul uciuc.
Europei şi în SUA. Ele se rotesc Ansa şi raportorul (brevetate de Claudian Dumitriu). Ansa radieste-
liber în mână, care cuprinde la- zică este un dispozitiv simplu, bazându-se pe acelaşi principiu al
tura mică a L-ului. Pentru asigurarea rotaţiei se pot folosi lagăre de aluneca- baghetelor. Poate fi confecţionată din oţel, cu-
re realizate din esenţe diferite de lemn. Nu le recomand pe cele cu rulmenţi. pru, alamă, argint etc. Se recomandă execuţia
Baghetele cu probe funcţionează si- ansei din sârmă oţelită (adică sârmă de arc) cu
milar pendulului cu probe. Într-o cavi- diametrul de 0.6 – 0.8 mm. Sârma de fier moale
tate prevăzută cu un capac există o pro- nu este bună de nimic. Mai subţire este prea elastică.
bă din materialul căutat. Mai groasă este prea grea. Nu se recomandă cuprul,
Rigla Turenne este o riglă centezima- este foarte moale, şi trebuie folosită sârma groasă
lă, cu 2 talere la capete. A fost inventată (peste 1.2 mm) care este mult prea grea. În plus, se
de contele de Turenne, care dorea să a- toceşte repede la vârfuri. Sârma de argint tare este
bună, dar scumpă. Se poate folosi sârma de oţel inox,
fle mai mult decât răspunsuri în sistem binar.
este utilă mai ales pentru măsurători în mediu salin.
Rigla Turenne se foloseşte pentru comparaţia procentuală dintre 2 Este importantă planeitatea şi ascuţimea picioruşelor, pentru ca
surse de semnal cu caracteristici asemănătoare. suprafaţa de contact cu degetele să fie cât mai mică (scade forţa de
frecare).
Raportorul se confecţio-
nează din carton sau plastic.
Poate fi asemănător cu imagi-
nea ataşată. Dimensiunile a-
Exemplu: Pentru compararea a 2 bucăţi de minereu, se foloseşte o probă- proximative sunt L=10-14
martor, ce reprezintă etalonul în investigaţia respectivă. Obligaţia cm, h=5-8cm. Pentru a se
radiestezistului este aceea de a compara probele de minereu similar păstra curat, raportorul se
extrase din teren şi de a nu le accepta decât pe cele care au cel putin plastifiază sau se pune într-
X% din bogăţia probei-martor. Pentru aceasta, se aşează proba- un plic pe măsura lui, croit
martor pe talerul A, iar proba din teren se aşează pe talerul B. Se din plastic transparent. A-
foloseşte un instrument ajutător (ansă, pendul, baghete etc.). Se cesta îl şi rigidizează.
parcurge rigla Turenne cu ansa, de la 0 la 100, folosind un algo- Când se măsoară, verticala ce trece prin cele 2 picioruşe ale ansei
ritm de tipul Ansa se agaţă NUMAI de valoarea de pe rigla trebuie să treacă prin centrul raportorului. Vârful ansei trebuie să
Turenne ce reprezintă proporţia procentuală a purităţii fie îndreptat către 0. Prin urmare, vârful ansei circulă de la 0 la 100.
probei din teren faţă de proba-martor. La codificare incorectă, va trece de 100.

65 66
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Indicatorii chimici sunt diverşi compuşi chimici care îşi schimbă 2) Pe mijloace auto şi feroviare, navale, aeriene, subacvatice8
caracteristicile, în funcţie de modificările sau stările operatorului 6) Pietonal, cu o viteză mai mică de 2 km/h (plimbare lentă). Este
radiestezist. cel mai răspandit caz în cadrul radiesteziei fizice, atunci când operatorul
caută SST direct în natură .
Clasificarea surselor de semnal Nu se recomandă (nu se pot face) măsurători corecte în timpul
Definiţie: Orice discontinuitate într-un mediu omogen reprezintă o sursă de unei deplasări cu viteză relativ mare faţă de o sursă de semnal aflată
semnal info-energetic. la o distanţă relativ mică. Aceasta susţine teoria existenţei ”eterului” ca ma-
terie şi a ideii că acesta are masa nenulă....
După natura lor sursele de semnale info-energetice se clasifică în: S-a constatat că o persoană antrenată poate face măsurători prin
- Surse de semnal telurice (SST); orice fel de blindaje fizice. Nu este cunoscută o barieră fizică să poată
- Surse de semnal vii (SSV) - Vegetale; opri un semnal info-energetic. Există însă unde care pot bloca sau per-
- Animale; turba funcţionarea corectă a creierului uman (infrasunete, unde cu frecvenţa
- Umane; sub 20 Hz, folosite de servicii secrete şi armate încă din timpul celui de-al doi-
- Altele (Microorganisme); lea război mondial... Cea mai periculoasă este frecvenţa de 7 Hz, care poate
- Entităţi; provoca chiar moartea. Această frecvenţă interferă cu frecvenţa undelor cre-
- Surse de semnal astrale (SSA). Sunt la suprafaţa astrelor sau chiar ierului uman din domeniul theta,4-8Hz, frecvenţă de manifestare a subcon-
astrele însele. ştientului. Această disfuncţionalitate ce ce creează reprezintă, indirect, afir-
După amplasament sursele de semnale info-energetic se clasifică în: mare a existenţei capacităţii radiestezice, tocmai prin faptul că aceste unde
- Surse subterane şi subacvatice; sunt demonstrate ştiinţific şi utilizate din plin în neurologie şi psihologie. )
- Surse aflate la suprafaţa pământului şi apei; Telebiodeterminări sau emisii de natură info-energetică se pot fa-
- Surse aeriene (în atmosfera terestră); ce la distanţe uriaşe. În cadrul misiunii spaţiale Apollo 14 a avut loc un
După starea de agregare sursele de semnale info-energetic se clasifică în: contact telepatic de 24 h/zi între doi soţi dintre care unul era la bordul nave-
- Surse solide; tei, iar celălalt într-un batiscaf ce a fost coborât pe fundul Gropii Marianelor.
- Surse lichide; Nu a putut fi determinată o viteza de propagare a semnalului. Dilema dacă
- Surse gazoase; aceasta viteză este inferior-apropiată de Viteza Luminii sau mai mare ca ea
- Surse plasmatice; rămâne deocamdată soluţionabilă doar prin accesarea Arhivei Akasice...
- Surse subgravitaţionale, dar controlate (string).
Metode de cercetare radiestezică
Clasificarea radiesteziei Indiferent de metodă, e foarte importantă acurateţea algorit-
După modul de biolocaţie şi biodetecţie: mului de cercetare
A. După distanţa dintre sursa de semnal şi operatorul radiestezist Caut NUMAI… ,
1) Radiestezie făcută în limita capacităţii de cuprindere a nişei in- 1) Metoda pătratelor succesive. Se împarte zo-
fo-energetice, na de investigat în suprafeţe mai mici. Se
2) Telebiodeterminări infoenergetice. intră pe rând cu ansa în fiecare suprafaţă şi
B. După mijlocul de deplasare al operatorului radiestezist
1) Operatorul radiestezist este staţionar (în picioare sau şezând - pe 8
un scaun sau pe o suprafaţă plană) Este cel mai răspandit caz în special Executarea de măsurători de pe o platformă în mişcare creşte riscul de erori prin faptul că
în cadrul radiesteziei biologice. nişa info-energetică a operatorului este străbătută cu mare viteză de diverse perturbaţii sta-
ţionare faţă de sol. De asemenea funcţionarea motorului şi tensionarea variabilă a elemen-
telor caroseriei introduc paraziţi i.e. suplimentari. Operatorului i se cere o foarte bună pu-
tere de concentrare.
67 68
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

se codifică în aşa fel ca aceasta să se mişte atunci când se găseşte sursa recţia drept înainte în momentul în care verticala ce trece prin picioruşele an-
sau când se trece pe deasupra locului unde aceasta este cel mai a- sei "înţeapă" conturul sursei respective.
proape. c. Trasarea conturului sursei. Pentru aceasta, se schimbă algoritmul
folosit anterior, cu următorul algoritm: Ansa mea indică direcţia de de-
2) Metoda spiralelor succesive. Se parcurg plasare pentru trasarea conturului acestei surse, în condiţiile în care verticala
spirale concentrice deasupra zonei de in- ce trece prin picioruşele ansei NU părăseşte acest contur.
vestigat până la localizarea exactă a sursei: Determinarea conturului unei surse de semnal subterane se poate
face atât în teren cât şi pe planuri sau hărţi9.
6) Determinarea distanţei până la un SST căutat. Metoda triangu-
3) Metoda drumurilor succesive. Se împarte zona în fâşii laţiei:
cu o lăţime convenabilă şi se parcurg în lung. Se determină direcţiile tangente la
SST şi apoi se face puţină trigonome-
trie .Ne ajutăm eventual de o bucată
de cretă şi de un raportor normal (cu
4) Metoda centrală. Constă într-o bio- 90, nu cel de radiestezie... ).
detecţie pornind din centrul pătratului. Se Daca e prea greu cu trigonometria,
baleiază în sensul acelor de cea-sornic, merge şi cu geometrie simplă şi desen
apoi în sens trigonometric. exact la scară. E mult mai uşor....

5) Retrângerea ariei de inves-


tigare. Apropierea de sursă.
Trasarea conturului sursei de
semnal căutate. Pentru a res-
trânge aria de cercetare, se fac
4 biodetecţii succesive, câte 2
din câte un punct diferit, bio- Starea Ready
detecţii ce au ca scop de-limi- Este starea de lucru specifică în radiestezie, stare în care operato-
tarea direcţiei pe care se află rul radiestezist trebuie să intre pentru a lansa la nivelul subconşti-
tangentele la conturul sursei, entului său algoritmul de lucru formulat anterior în mod conştient
care trec prin punctul în care se află operatorul radiestezist. (raţional). În Yoga se numeşte stare Alfa.
Pentru măsurători se folosesc următoarele algoritme: Este o stare de semiconştienţă, în timpul căreia se renunţă la orice
a. Algoritm: Ansa mea indică NUMAI direcţia pe care se află prima preocupare raţională, armonizând întreaga fiinţă, singura activitate
tangentă la conturul sursei pe care o întâlnesc. Algoritmul este folosit şi conştientă rămânând urmărirea desfăşurării algoritmului indus.
pentru Op1 şi pentru Op2 Tehnică: Pentru intrarea în starea Ready, se recomandă o inspiraţie
b. Pentru apropierea de sursă: după ce s-a localizat zona unde se profundă (dar nezgomotoasă), după care se intră într-o scurtă
află sursa şi se face o biodetecţie suplimentară pentru stabilirea di- apnee (ţinerea respiraţiei). În timpul inspiraţiei se spune men-
recţiei de deplasare, ne apropiem de sursa de semnal cu următorul tal algoritmul (sau se citeşte). Apoi se ţine respiraţia până când
algoritm: Ansa mea îşi modifică treptat poziţia de la drept înainte către 90° vârful ansei s-a stabilizat (fără a exagera!). Nu se spune algorit-
pe măsură ce mă apropii de conturul sursei şi va face exact 90° faţă de di-
9
cu condiţia ca acestea să fie realizate la o scară mai mare de 1/25.000
69 70
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

mul cu voce tare. Se pierde concentrarea... Când se expiră an- soară. Când se măsoară pentru propria persoană, se poate a-
sa revine la valoarea zero. În acest moment operatorul radie- pela la o cunoştintă compatibilă info-energetic, interesată de a-
stezist este pregătit pentru o nouă măsurătoare. cest fel de cunoaştere.
Tehnică: Pentru măsurători cu ansa, se apucă ansa cu mâna 3) Se utilizăm un reportofon, sau alt aparat de înregistrare a-
dreaptă10 şi se ţine între buricele degetelor mare (gros) şi udio, şi se vorbeşte în timpul măsurătorilor. E mai dificil de ur-
mijlociu (unii folosesc arătătorul, dar nu este bine poziţionat). mărit pentru tras concluzii.
Ansa trebuie să stea cu axa picioruşelor pe verticală şi să se Obs: Soluţiile 1) şi 2) sunt mai bune. Eu recomand şi utilizez scrierea cu
poată roti liber în jurul axei sale. mâna stângă.
Vârfurile ansei trebuie să fie foarte ascuţite. Aceste vârfuri foarte Tipurile de radiestezie
ascuţite au 2 roluri:
1) Radiestezia fizică presupune existenţa unei surse de semnal deli-
1) Rolul de lagăr fizic. Cu cât sunt mai ascuţite, cu atât suprafaţa
mitate în spaţiul fizic, sursă ce poate fi detectată de operatorul radies-
de frecare este mai mică şi ansa se roteşte mai uşor.
tezist.
2) Rolul de a se împiedica strangerea degetelor prea tare şi blo-
Teoria radiativă asupra radiesteziei afirmă că în structurile fizice
carea rotaţia ansei. La începători vârfurile produc durere suportabilă
există capacitatea de a emite semnale radiative ce pot fi detectate.
în timpul măsurătorii. Prin obişnuinţă, la măsurători se ajunge să nu
Orice agresiune sau tensiune direcţionată asupra unui obiect face ca
se mai strângă exagerat ansa şi nu se va mai simţi durerea. Sunt rare
acest obiect să emită un semnal caracteristic agresiunii sau tensiunii
cazurile de producere de înţepături în buricul degetului. De regulă
la care a fost supus. De cele mai multe ori, semnalul emis, rezultat ca
acestea se vindecă repede şi fără pericol, deoarece când se măsoară
urmare a modificărilor agresive din materie, are un caracter nociv
zona mâinii active este puternic energizată.
din punct de vedere info-energetic.
Când se măsoară cu ansa şi raportorul, ansa se ţine în mâna
Obs. Putem vedea transpunerea în frecvenţa luminii vizibile a acestor
dreaptă ca mai sus şi raportorul în mâna stangă, orizontal. Se acordă
tensiuni îndoind o riglă din material plastic ţinută la lumină puternică sau
atenţie ca să se ţină vârfurile verticale ale ansei exact deasupra ori- soare şi privind oblic prin ea.
ginii scalei raportorului. Raportorul se poate şi aseza pe o suprafaţă Toate elementele de construcţie realizate din materiale compozite eterogene
plană (masă, birou, etc). (de exemplu betonul armat) sunt solicitate puternic datorită greutăţii proprii
Nu este important dacă se stă în picioare sau pe un scaun. Co- şi al dilataţiilor împiedicate. Din această cauza cât şi datorită formelor col-
loana vertebrală trebuie ţinută drept. Concentrarea mentală este pe ţoase (din proiectare, din execuţie (chiar mascate estetic), sau din deteriorare
algoritm şi concentrarea fizică pe vârful ansei. (crăpături, fisuri), aceste structuri emit fâşii de radiaţii malefice (nocive).
Problemă: La efectuarea de măsurători cu ansa şi raportorul este Sistemele vii emit câmpuri (unde) biologice care de asemenea pot
nevoie ca rezultatele măsurătorilor să fie notate pe hârtie. Nu fi detectate de operatorul radiestezist. Acestea sunt mai uşor de măsurat
este practic ca după fiecare măsuratoare să fie lăsată ansa din şi nu sunt nocive. În general câmpurile emise de fiinţele vii au caracter
mână, pentru a nota valoarea măsurată, apoi să ia din nou an- benefic sau neutru pentru operatorul radiestezist.
sa în mână şi să efectueze următoarea măsurătoare. Sunt trei Obs. Fiinţe vii sunt şi plantele (inclusiv fructele şi seminţele) ca şi ouăle
soluţii. crude. Acestea sunt mai uşor de măsurat, neavând capacitate de mişcare
1) Se învăţă scrierea şi cu mâna stângă. proprie....
2) Este rugat pacientul să scrie ceea ce se măsoară, dându-i cu 2) Radiestezia mentală presupune o experienţă mai mare deoarece,
aceasta ocazie şi minime explicaţii cu privire la ceea ce se mă- de cele mai multe ori, sursa ori nu e de natură materială, (adică se a-
flă în arhiva Akasică sau este vorba de informaţii pe care le primim de la Di-
10
vinitate sau de la Entităţi Conceptuale Benefice) ori se află mult în afara
Criteriul este mâna pe care avem în mod natural ieşire energetică. La dreptaci această puterii de percepţie senzorială. În ambele situaţii, este necesară o ca-
mână este dreapta. La unii stângaci este mâna stângă.
71 72
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

pacitate de concentrare deosebită. În acest tip de investigaţie rezulta- Dacă investigăm starea sănătăţii unei persoane în prezent compa-
tul este obţinut în urma activităţii subconştientului, care joacă atât rol rativ cu un moment din trecut, vom avea:
de receptor, cât şi de emiţător. Conştientul nu are decât rol de tra- MT1 MP1
Qe1, Qi1, Qalg1 Qe2, Qi2, Qalg2
ductor al mesajelor transmise de subconştient. MT1 – momentul trecut
MP1 – momentul prezent
Teoria informaţională asupra radiesteziei Qe – cantitate de energie
În Univers există o bancă de date unde este stocată informaţia le- Qi – cantitate de informaţie
gată de orice sistem vegetal, animal, uman etc. (Sistemul Yoga numeşte Qalg – cantitate de algoritmi
această bancă de date „arhiva Akasica”).
Subconştientul operatorului radiestezist face o operaţie de "call Qe2-Qe1=∆Qe ∆Qe >0 ∆Qi <0 ∆Qe <0 ∆Qe =0 ∆Qe >0
Qi2-Qi1=∆Qi ∆Qi >0 ∆Qi =0 ∆Qi <0 ∆Qi =0 ∆Qi >0
memory", în urma căreia primeşte informaţia ce va fi decodificată de
Qalg2-Qalg1=∆Qalg ∆Qalg >0 ∆Qalg >0 ∆Qalg <0 ∆Qalg=0 ∆Qalg <0
conştient. ------------------------- ------------------------------------------------
Accesul la banca de date este diferit de la o persoană la alta. De- BINE RĂU
pinde de nivelul evolutiv şi de cât de pregătirea fiecăruia pentru a a- Concluzie: Acumularea de algoritmi este mai importantă decât acumularea
flarea anumitor adevăruri. (Dacă nu există acces la o anumita infor- de energie
maţie, acest lucru se simte. Nu se va forţa accesul!!! A forţa accesul în- În buna desfăşurare a proceselor vieţii, se ţine cont, în ordine
seamnă expunerea la numeroase riscuri, printre care: căderi de memorie, că- ierarhică, întâi de complexitatea algoritmică, apoi de cantitatea de
deri de concentrare, blocări ale ca-pacităţii de a forma algoritmi, intrarea „pe informaţii şi abia la sfârşit de cantitatea de energie.
fir” a unor Entităţi Noesice Malefice care ne transmit mesaje false etc). La Operatorul radiestezist trebuie să fie modest, să îşi cunoască bine
început dreptul de acces se dă pentru întrebări simple. (totuşi, există şi limitele.
într-bări simple care presupun accese înalte ....). Nu se vor comunica rezultatele măsurătorilor precognitive (mai a-
les când au aspect negativ) decât în mod selectiv şi cu mare atenţie,
Condiţia operatorului radiestezist fără să se mintă...
Pentru măsurători şi investigaţii corecte, operatorul radiestezist
trebuie să aibă linişte sufletească, un echilibru psihic şi spiritual deo- Ecuaţia realităţii
sebit şi încredere în ceea ce face. Trebuie de asemenea să nu fie im- Definiţie: Realitatea este alcătuită din totalul informaţiilor acumulate cu
plicat afectiv prea mult în ceea ce măsoara. ajutorul organelor de simţ.
Bolile psihice sunt de fapt boli sufleteşti. Qi1 = cantitatea de informaţii obţinute vizual
Trebuie înlăturate "bruiajele" (*vorbărie, *surse de semnal cu e- Qi2 = cantitatea de informaţii obţinute auditiv
fect nociv - de ex. televizorul, Sursele de Semnal Teluric de la colţuri, Qi3 = cantitatea de informaţii obţinute tactil
cabluri de înaltă tensiune, motoare sau generatoare industriale de Qi4 = cantitatea de informaţii obţinute olfactiv
curent electric, *emisia unor gânduri rele chiar remanentă în locul Qi5 = cantitatea de informaţii obţinute gustativ
în care au avut loc conflicte între oameni, *priviri insistente etc.). R = Qi1 + Qi2 + Qi3 + Qi4 + Qi5
Definiţie: Realitatea generalizată este alcătuită din totalul informaţiilor
Codul etic al operatorului radiestezist acumulate cu ajutorul organelor de simţ la care se adaugă informa-
Orice acţiune trebuie dirijată numai spre BINE. ţia obţinută extrasenzorial.
Definiţie: Orice acumulare de energii, informaţii şi algoritmi din acea ca- Şi atunci,
tegorie de energii, informaţii şi algoritmi care întreţin viaţa înseam- R = Qi1 + Qi2 + Qi3 + Qi4 + Qi5 + Qied
nă Bine. Formula se referă la realitatea complexă, generalizată, din Uni-
versul extins (Multivers).
73 74
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Informaţiile dobândite extrasenzorial de oameni Iniţiaţi care în Până la 81 nu e voie să se lucreze pentru alte persoane.
afară de iniţiere au cunoaştere specifică şi o mai şi aplică este foarte
mare. Claudian Dumitriu, reprezentant marcant al Radiesteziei ro-
mâneşti a determinat radiestezic că informaţiile dobândite extra-sen-
zorial sunt de circa 950-1000 de ori mai numeroase decât informa-
ţiile dobândite cu ajutorul organelor de simţ; pentru oamenii Algoritmul de codificare-decodificare. Schema bloc
neiniţiaţi Qied este scăzută: 0.5–70. Algoritmii de lucru (1)
În general oamenii de ştiintă nu recunosc în public că primesc informaţii sunt formulaţi conştient şi
prin căi extrasenzoriale. Cu toate acestea majoritatea descoperirilor ştiintifice sunt alcătuiţi din informa-
au fost întai intuite .... ţii pe care le depozităm în
Definiţie: Indicele de sensibilitate al unui operator radiestezist este dat de memorie (2).
mărimea unui unghi α cuprins între o perpendiculară la sol ri- Pentru formularea al-
dicată de pe conturul unei surse de semnal subterane şi tangentă la goritmilor ne folosim de
o funcţie f ce trece prin punctul din care se ridică perpendiculară. raţiune (3).
Unghiul α arată cât Operatorul radiestezist
de sensibil este ope- intră în stare Ready (4) pentru a lansa la nivelul subconştientului său
ratorul radiestezist algoritmul formulat raţional, conştient. Algoritmul a ajuns la nivelul
şi variază în funcţie subconştientului (5), care primeşte informaţia despre semnalul sursei
de parametrii săi căutate prin intermediul biocâmpurilor fizice (BCF) şi al extrasensi-
perso-nali. bilităţilor (6). În momentul decelării informaţiei de către subcon-
ştient, informaţia este transmisă fie către organele de simţ, fie către
sistemul locomotor (7).
Paradox: Cu cât o sursă subterană e la o În cazul în care nu există o prestabilire făcută, decodificarea in-
adâncime mai mare, cu atât ea poate fi formaţiei respective se poate face la nivel senzorial (imagini, miro-
percepută de la o distanţă mai mare. suri, senzaţia de cald, frig, înţepături etc.), sau prin antrenarea invo-
De exemplu acum se ştie că de la luntară a anumitor grupe de muşchi, care vor obliga subiectul la a-
15 m simţim o sursă la adâncimea de numite mişcări. Acest tip de decodificare se numeste decodificare
11 m. reactivă.
Eficienţa operatorului radiestezist Dacă are loc o investigare radiestezică cu prestabilire conştientă,
se exprimă cu ajutorul unui raport imediat după ce informaţia a fost decelată de subconştient, acesta
procentual N care are la numărător transmite un impuls nervos la nivelul sistemului nervos vegetativ,
numărul de măsurători exacte, la numitor numărul de măsurători conform căruia va urma o mişcare involuntară a acelor muşchi ca-
efectuate, totul înmulţit cu 100. re antrenează la rândul lor instrumentul radiestezic, într-o mişcare
conformă cu algoritmul prestabilit.
La mişcarea instrumentului, luăm act de prezenţa sursei (8).

Scala valorică unică folosită în radiestezie Electronografia


Definiţie: În radiestezie se foloseşte pentru raportare o scară valorică centezi- Definiţie: Electronografia este o tehnică ce pune în evidenţă câmpurile
mală, pe care valoarea de 81 reprezintă limita minimă a benefici- electromagnetice ale corpurilor vii sau nevii şi este un procedeu fără
tăţii şi a eficienţei admise. efecte negative asupra viului, în cadrul căruia prin obiectul testat se
75 76
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

trece un curent electric polarizat de tensiune foarte mare şi intensi- Cu electronograful se pot face teste de compatibilitate. Dacă
tate mică pentru un timp foarte scurt, ceea ce produce anumite e- aşezăm simultan mâinile a 2 persoane compatibile, streamerii lor se
fecte la limita exterioară a corpurilor respective, efecte care sunt în- întrepătrund şi se atrag. Dacă persoanele nu-s compatibile, apare un
registrate pe placă fotografică sau pe film. bloc energetic negru.
Unui sistem viu sau neviu i se trimite un impuls electric care de- Lângă o persoană bolnavă, streamerii se retrag.
termină din partea acestuia un răspuns electromagnetic ce se impri- La consum excesiv de cafea, în timpul somnului sau sub anestezie,
mă pe o placă fotografică. imaginea streamerilor se modifică precum la sistemele nevii.
Toate sistemele au în i- Concluzie: Interfeţele sunt zone care au proprietăţi info-energetice carac-
mediata vecinătate a limitei teristice sistemelor cărora aparţin.
lor exterioare o zonă de le- La cel puţin 2 sisteme diferite, interfeţele sunt compuse din info-
gătură cu mediul sau cu un energii comune ambelor sisteme, inforenergii care se află într-o
alt sistem, zonă care poartă continuă dinamică şi remaniere.
numele de interfaţă. Unul din cercetătorii români în domeniu (dar şi al efectului de pi-
În zona de interfaţă a u- ramidă în interacţie cu biologicul) este dr. Marioara Godeanu.
nui obiect electronografiat Deşi metoda aceasta de investigare este suficient de bine docu-
se observă nişte radiaţii numite streameri şi care au luminiscenţă, mentată, neputându-se pune la îndoială veridicitatea ştiinţifică a re-
formă şi structură variabilă. zultatelor obţinute, este alăturată metodelor “la limită”, în tentativele
Părinţii electronografiei au fost soţii Kirlian (armeni), prin ex- de blamare a cunoaşterii superioare, de cei ce au interesul acesta. De
perimentele făcute în fosta URSS în anii 1939-1940. ce şi pentru ce... mai târziu, în altă carte.
La persoanele sănătoase elec-
tronografiate (de obicei se elec-
tronografiază mâna sau laba pi-
ciorului), streamerii sunt orga-
nizaţi, drepţi, luminoşi şi se gă-
sesc pe toată suprafaţa siste-
Mâini de om sănătos/bolnav mului.
La persoanele bolnave, apar
pete neluminoase, porţiuni ce nu răspund la impulsul electric, iar
streamerii prezintă curburi, dezorganizare şi luminozitate mai mică.
Apa prezintă stremeri extrem de dife-
riţi, în funcţie de proprietăţi şi de info-e-
nergiile memorate.
Apa sfinţită rămâne mereu "vie", conform
unui algoritm care ia un atom de oxigen şi îl
"plimbă" peste tot în căutarea hidrogenului
cu care să formeze o nouă moleculă.
Apa reacţionează spectaculos la gândurile
oamenilor. Dr.Emoto Masaru din Japonia Cărbune vegetal
face de mulţi ani cercetări în acest domeniu,
iar în România cercetări în acest domeniu a făcut fiz. Ion Mânzatu.
77 78
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
terasei acest câmp creşte în înălţime, apare mai întâi “răul la stomac” şi abia
Radiestezia Fizic# când se ajunge spre margine, şi câmpul malefic ajunge în zona capului, a-
pare ameţieala.
Surse de semnal teluric Cu cât conturul unui Sursele de Semnal Teluric (SST) are mai
multe muchii, cu atât semnalul acestuia va fi mai nociv (clădirea ro-
Se ştie că orice discontinuitate sau zona supusă la tensiuni interne tundă e mai puţin nocivă decât cea cu colţuri).
mari în materie (material) reprezintă o Sursă de Semnal Teluric Clădirile şi mobilele generează şi „efect de colţ” pe direcţia bisec-
(SST). Sursele de semnal teluric sunt, în principal, de 2 feluri: toarei exterioare a colţurilor verticale. Acest câmp are forma unei la-
- surse de semnal naturale. me îndreptate spre exteriorul unghiului, începe la câţiva mm de colţ
- surse de semnal artificiale (confecţionate de intervenţia con- (mai departe dacă colţul
ştientă a omului). Aici intră orice fel de obiect fabricat, modificări de are o mică rază), are
relief produse prin procese tehnologice etc. grosimea proporţio-
Sursele de semnal naturale nală cu rugozitatea
cele mai frecvente sunt fie medie a pereţilor res-
compuşii chimici din natură pectivi (la un perete na-
(apă, minereuri etc.), fie mo- tural de munte, câmpul
dificări ale scoarţei terestre a- este exagerat de lat şi se
părute în urma mişcărilor se- diluează corespunzător)
ismice foarte puternice, a u- şi lăţime proporţiona-
nor fenomene tectonice de lă cu dimensiunea pe-
mare anvergură sau fenome- retelui mai mic (cam
ne fizico-chimice cu caracter coroziv (peşteri, cursuri de apă sub- 15% din aceasta). Ma-
terane, grote, avene, ruperi de falie etc.) leficitatea este proporţională cu densitatea materialului pereţilor (deci
O importantă sursă de semnale telurice (SST) malefice este constituită din un colţ de dulap din lemn emite o lamă de colţ mai slabă decât un colţ de la
faliile solului şi subsolului. Faliile solului se produc în cazul unor alunecări un stâlp al clădirii). Este o energie de formă, grosimea peretelui nu es-
de teren şi continuă să emită semnale telurice (SST) până la reomogenizarea te importantă. Emisiunea malefică are loc şi la schimbări de densitate
solului în zona respectivă, adică o perioadă lungă de timp după ce alunecarea ale unor straturi (de exemplu colţul de beton, colţul de la tencuiala stâl-
de teren se opreşte şi solul se stabilizează. Acest tip de emisie se întâlneşte şi la pului, colţul de la lambriul care îmbracă stâlpul peste tencuială, au fiecare e-
taluzurile, nivelările, digurile etc. artificiale. Faliile din subsol au ca origine misia lui, relativ suprapuse...). Aceste câmpuri de forma unei lame sunt
alunecări vechi şi masive de teren sau rupturi ale straturilor subsolului pro- malefice şi se recomandă să nu se lucreze şi să nu se doarmă în raza
duse de cutremurele mari sau alte fenomene geologice. În general acestea con- lor de acţiune.
tinuă să emită radiaţii telurice malefice. Discontinuitatea formată în subsol Cu cât prelucrarile unui obiect sunt mai numeroase, cu atât sem-
nu se poate „vindeca”. În Feng-shui acestea sunt denumite linii Negre. nalul acelui obiect va fi mai încărcat de nocivitate (de exemplu lingu-
Dintre Sursele de Semnal Teluric (SST) naturale, un mare grad ra de lemn e mai puţin nocivă decât cea metalică).
de periculozitate îl au pereţii abrupţi ai versanţilor muntoşi, care ge- Prin anii '80 a fost efectuat un experiment la Spitalul Militar, cu 3 cutii
nerează "efectul de faleză". Acest efect apare şi pe terasa unui bloc î- Petri conţinând culturi de microorganisme. Sub prima cutie nu s-a pus nimic,
nalt, de la 1-2 m de margine devenind tot mai puternic şi mai înalt sub a doua s-a pus un şurub cu piuliţă, iar sub a treia cutie 2 şuruburi. După
spre margine. Acest câmp malefic este cel care produce/predispune per- un timp, cele 3 cutii şi culturile din ele arătau astfel:
soanele sensibile să-şi piardă echilibrul şi să cadă în gol, cu toate că nu aveau
nici un motiv logic să cadă. Din cauză că pe măsura apropierii de marginea
79 80
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
O bandă de radiaţie este delimitată de 2 limite de bandă şi de dis-
tanţa cuprinsă între aceste limite (lăţimea benzilor Hartmann). Între do-
uă benzi de radiaţie Hartmann orientate pe aceeaşi direcţie avem un
interval i. Între două benzi Nord-Sud avem un interval Est-Vest şi vi-
ceversa.
S-a constatat că benzile Est-Vest sunt puţin mai late decât cele
Nord-Sud, de asemenea că intervalele Est-Vest sunt puţin mai mari
decât cele Nord-Sud.
Nocivitatea Surselor de Semnal Teluric (SST)-urilor poate fi com- La intersecţia dintre două benzi se află aşa-numitul "punct critic",
bătută prin anumite tehnici info-energetice şi cel mai eficient prin sau nodul de radiaţie Hartmann.
schimbarea poziţiei patului sau a locului de lucru din preajma sursei S-a mai constatat că, în timp, dimensiunea benzilor şi a interva-
nocive. lelor de radiaţie Hartmann se modifică. Acestea prezintă o tendinţă
Este foarte util să se măsoare şi să se determine câmpurile ener- descrescătoare fundamentală de-a lungul anilor1.
1940 1985 1988 1992
getice malefice din zona unde se doarme sau se desfăşoară activi-
iN-S 190 cm 84 cm 55 cm 28-30 cm
tatea. Deoarece aceste câmpuri sunt nocive, nu este bine a ne con- iE-V 200 cm 91 cm 60 cm 32 cm
centra prea mult asupra lor. Deci se măsoară o dată, de două ori, lN-S 16 cm 8-9 cm 7 cm 6 cm
pentru a fi siguri de măsurătoare, şi atât. Vor fi tot acolo şi la anul... lE-V 19 cm 9-10 cm 8 cm 7 cm
În afară de variaţia fundamentală, radiaţa Hartmann prezintă şi
Radiaţiile Hartmann nişte variaţii momentane: înaintea, în timpul şi după un cutremur.
Dintre sursele de semnal cunoscute, fac excepţie radiaţiile Hart- În preajma evenimentelor seismice, benzile Hartmann şi intervalele
mann, care nu au consistenţă materială. Radiaţiile Hartmann au fost dintre ele se micşorează drastic şi se observă o deplasare a întregii re-
descoperite în 1942 de către fizicanul german Josef Hartmann, în ţele (pe direcţia Sud-Est in cazul cutremurelor cu epicentrul în
mod întâmplător, în cadrul unor experimente fără nici o legătură cu Vrancea). Adică benzile Hartmann „fug” de epicentrul cutremu-
acest subiect. Hartmann a observat că animalele (cobaii) pe care le a- rului). Înaintea cutremurelor sau
vea în laborator se grupau în cuştile lor, în anumite locuri, după care în timpul lor, lăţimile de bandă
se îndepărtau şi ocoleau locurile respective. Nord-Sud se duc spre 3-4 cm, ce-
S-au făcut numeroase cerce- le Est-Vest spre 4-5 cm, iar inter-
tări şi s-a ajuns la concluzia că valele sunt pe la 10-11 cm. Nu se
de la o adâncime de cca. 80 km ştie de ce. Perdelele de radiaţie
faţă de scoarţa Pământului are Hartmann pornesc spre scoarţa
loc o emisie sub formă de perdele terestră sub un unghi de max. 7°.
de radiaţie care se intersectează În preajma activităţilor seismice,
perpendicular şi care în secţiu- se creează tensiuni sub punctul de
ne cu suprafaţa Pământului al- emergenţă al perdelelor de radiaţie
cătuiesc o reţea de benzi de radiaţie Hartmann, fapt care împinge acest
Hartmann, organizată după mo-
delul meridianelor şi paralelelor globului terestru. 1
Ceea ce rezultă din tabel pare chiar apocaliptic. Nodurile critice erau situate la 43 cm în
Benzile de radiaţie Hartmann sunt perpendiculare între ele şi 1992 faţă de 275cm în 1942. Descreşterea este exponenţială. Având în vedere malefici-
sunt orientate pe direcţiile Nord-Sud şi Est-Vest. tatea, nocivitatea acestora, este de la sine înţeles de ce devine din ce în ce mai grea ac-
ceptarea realităţii, de ce au apărut disfuncţionalităţile psihice în rândul oamenilor.
81 82
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

nivel de emisie către suprafaţa scoarţei. acestea este piramida. Aceasta formă concentrează în punctul situat
Asemenea variaţii se observă şi în preajma mişcărilor tectonice pe axa centrală la 1/3 din înălţime radiaţiile telurice. În drept cu la-
ample dar lente (orogeneza munţilor etc). turile piramidei, aceste benzi de energie sunt anihilate pe o distanţă
puţin mai mare ca latură.
În locul unde perdelele Hartmann se intersectează în atmosfera La 1/3 de la baza piramidei, carnea nu se alterează sau se alterează mai
terestră, caracterul lor geonociv este nul. La acel nivel, vom găsi o zo- greu (este blocată apariţia microorganismelor).
nă "curată" din punct de vedere info-energetic. Această intersectare
(datorată unghiului de 7grade) se întâmplă la pe verticală de ne- Trasarea conturului unei surse de ap#.
numărate ori (32/sin70=262 cm între zonele curate info-energetic; Determinarea cotelor batimetrice [i a
7/sin70= 57 cm înalţimea unei astfel de zone curate info-energetic) şi caracteristicilor sursei
este variabilă. Dacă ne nimerim în o asemenea zonă când vrem să Cota batimetrică = cota de adâncime, opusul cotei altimetrice.
măsurăm benzile Hartmann, vom avea probleme cu „prinderea” lor. Apa reprezintă o substanţă specială, suportul Vieţii. Deoarece or-
Variabilitatea descrescătoare a radiaţiilor Hartmann are o ciclici- ganismul omului conţine ~70% apă, intrarea în rezonanţă cu apa es-
tate de cca. 140±8 ani. te cea mai uşoară masurătoare radiestezică. Pentru un Iniţiat este o-
În punctele critice se găsesc info-energii cu până la de 7-9 ori mai bligatoriu să poată simţi apa situată în nişa să info-energetică.
nocive decât banda propriu-zisă. În afară de nod, cea mai nocivă este Apa se poate găsi sub forma de resurse naturale (oceane, mări, lacuri, eleş-
limita de bandă. tee, bălţi, fluvii, râuri, pâraie, izvoare, mlaştini, râuri subterane, straturi fre-
S-a observat că anumite animale se aşează deliberat în aceste atice – atenţie, cu cât sunt mai profunde cu atât apa e mai pură. Straturile a-
puncte, după care fug rapid. În general sunt animale nocturne (pi- dânci pot conţine apă termală. Straturile adânci pot avea apa sub presiune,
sica). odată forat puţul nivelul liber al apei în puţ poate fi mult mai sus decât stra-
Vibraţia Sursele de Semnal Teluric (SST) geonocive este grosieră tul de apă. Dacă apa iese sin-gură la suprafaţa solului, puţul se numeşte ar-
şi dezarmoizează vibraţiile înalte: scade complexitatea algoritmică şi tezian şi necesită tubu-latură specială, prevăzută cu capac etanş şi vană).
afectează sistemele vii. Cu cât fiinţa este mai evoluată şi are vibraţii mai î- Pentru găsirea unei surse de apă (locul optim pentru a săpa o fân-
nalte, cu atât este mai puternic afectată. tană), trebuie ales cu grija algoritmul, care trebuie să cuprindă infor-
Radiaţiile Hartmann şi efectul lor nociv sunt anihilate de o pătură maţii foarte clare despre calitatea apei, amplasarea sursei şi adân-
de apă mai groasă de 15 m. cimea ei.
Aplicabilitate: Se pot alege soiuri rezistente din anumite culturi Acest loc optim pentru săparea unei fântâni trebuie să fie situat
pentru zone afectate de un anume tip de Sursele de Semnal Teluric într-o adâncitura a stratului impermeabil de argilă de sub stratul de
(SST), schimbarea amplasamentului adăposturilor de animale dacă nisip care conţine apa sau într-o vale a acestuia, pentru a există un
acestea încep să aibă un randament scăzut (pui slabi, lapte puţin bazin subteran de acumulare a apei sau un curent/curgere de apă
etc.), amplasarea optimă a locuinţelor sau a anumitor obiective. subterană care să alimenteze fântâna.
Apa potabilă nu este recomandat să se extragă din primul strat freatic în-
Radiaţiile Curry tâlnit dinspre suprafaţa solului spre adânc. Pentru apa potabilă nu se va ac-
Sunt radiaţii de natură electromagnetică care sunt constituite din cepta în nici un caz un strat freatic situat mai sus de 4 metri. Pentru cazul în
benzi de radiaţie ce ies perpendicular pe suprafaţa globului. Ele sunt care apa va fi utilizată exclusiv pentru udat terenuri agricole, se acceptă şi
orientate oblic la 450 faţă de direcţiile Nord-Sud şi Est-Vest. Celulele primul strat freatic, cu condiţia ca să nu fie grav poluat cu nitraţi/nitriţi, pro-
sunt dreptunghiulare cu distanţa de aproximativ 1.5 m între benzi şi duse petroliere (atenţie zona situată în jurul oraşului Ploieşti cu raza de 20
o lăţime de bandă de aproximativ 18 cm. Nu sunt atât de malefice ca km sau substanţe organice toxice (provenite de la ferme de animale, abatoare,
radiaţiile Hartmann, motiv din care nu li se dă atât de multă atenţie. latrine, gropi de gunoi, cimitire). Se ţine cont şi de dorinţele proprietarului vi-
Există anumite forme geometrice cu caracteristici speciale, care itorului puţ ca şi de costurile extragerii apei, care cresc exponenţial cu a-
concentrează sau disipă radiaţiile telurice. Cea mai cunoscută dintre dâncimea stratului freatic.
83 84
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Se face biodetecţie, apoi ne apropiem de sursă şi se trasează con- O fântână arată în felul următor: În locul stabilit se forează cu o
turul sursei. sapă specială un puţ care se blindează cu un tub din beton sau mate-
rial plastic. Numai în zona de jos, 1-2 metri, tubul este perforat cu
numeroase găurele mici, pentru a permite intrarea apei din stratul
freatic în put. Tuburile care se aşează în sus sunt compacte şi im-
permeabile. E absolut obligatoriu să se măsoare corect cotele batime-
trice. Apa intră în puţul fântânii numai prin aceste găurele situate pe
laterala părţii de jos a tubului (reţineti, apa nu intră în puţ pe des-
chiderea orizontală de jos. Dacă ar face asta, apa din puţ ar fi tot
timpul tulbure şi plină de nisip ....
Pentru stabilirea adâncimii conturului sursei, se recomandă aşeza- În mod similar se poate determina existenţa în sol sau în subsol a
rea unui picior pe contur şi executarea unei măsurări alfa-numerice petrolului, a gazului metan sau „asociat”, a minereurilor de orice tip.
cu ansa şi raportorul. Apoi se trasează cotele batimetrice ale sursei Înainte de a încerca prospectarea trebuie să se facă documentarea
respective, din metru în metru, valori întregi. despre ceea ce se vrea găsit. Documentarea include obligatoriu şi
După ce s-au delimitat toate cotele batimetrice, se trece la poziţio- pipăirea în maini, în stare ready, a unui eşantion. Nu este neapărat
narea izvoraşului. Pentru aceasta, identificăm izvoraşul cu un punct. necesăr să se pună efectiv mâna în mod fizic pe acea substanţă. Poate fi
În continuare, se stabilesc caracteristicile fizico-chimice ale apei: periculoasă sau dezagreabilă, poate păta sau mirosi urât, etc. Substanţa se
va „pipăi” cu Câmpurile energetice din dreptul palmelor (feeling în
temperatură, concentraţie de substanţe nocive, capacitate de umple-
documentaţia în lb. Engleză) .
re în funcţie de dimensiunea tuburilor de fântână folosite (debit).
Acestea se măsoară cu ansa pe raportor.
Atenţie, dacă se face măsuratoarea primăvara sau, în general, du- Pentru găsirea unor lucruri ascunse sau pierdute de fiinţe umane
pă o perioadă ploioasă se măsoară obligatoriu dacă izvoraşul respec- cu mult timp în urma este obligatoriu să se ceară permisiunea de a
găsi acel lucru. Lucrurile ascunse, în special comorile şi templele
tiv are debit şi vara (adică dacă nu seacă) şi debitul minim de apă ce
poate fi extras. Deoarece măsurătorile retrocognitive sunt mai accesi- sunt protejate prin baraje (lucrări) energetice, unele foarte puternice
bile (sub aspectul nivelului de acces la informaţii) şi sunt mai precise, -realizate cu multă cunoaştere sau de Entităţi–gardian, care sunt de
se va măsura debitul disponibil al izvoraşului în toate lunile anului regulă mai versatile decât lucrările info-energetice de tip amprente
anterior. sau spaţii. Aceste protecţii acţionează împotriva ideii şi a acţiunilor de
căutare chiar dacă există permisiunea Divină de a găsi acel lucru. As-
ta deoarece şi ele/creatorii lor au avut permisiunea Divină de a-şi în-
deplini misiunea atunci când au fost conjurate/făcute. Şi o permisi-
une odată dată nu este revocată decât în cazuri cu totul excepţionale.
Deci permisiunea ce este dată de a găsi lucrul protejat de ele trebuie
înţeleasă ca un drept de a participa la un concurs.

85 86
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Dacă structura fizică este afectată (de exemplu 60%SF + 140%SN
=100%viaţă), sufletul compensează afecţiunea fizică şi "supra-li-
Radiestezia Biologic# citează".
În urma experienţelor, s-a ajuns la concluzia că interfaţa dintre
Definiţie: Radiestezia biologică realizează comunicarea dintre sistemele vii Structura Fizică şi Structura Noesică alcătuieşte ea însăşi o struc-
prin intermediul subconştientului, care -odată cu primirea unei infor- tură. A fost denumită Structură Biosică (SB).
maţii- trimite mesaje specifice resimţite ca plăcere/disconfort, linişe/neli- Structura Fizică este formată din materie şi reprezintă suportul fi-
nişte, siguranţă/nesiguranţă, încredere/neîncredere etc. zic în care Structura Noesică, sufletul, se implementează, se aşează
Raportarea realităţii fizice la aceste semnale şi urmărirea conşti- pentru a da viaţă acelui trup.
entă a coordonării dintre semnale şi realitate duc treptat la creşterea Structura Noesică (sufletul) este formată din programele infor-
intuiţiei şi a capacităţii de formare a algoritmilor inteligenţi. maţionale caracteristice existenţei respective, programe implementate
Definiţie: Algoritmul este o matrice operaţională ce rezolvă favorabil o si- într-un suport energetic de natură subtilă. Tot în Structura Noesică se
tuaţie, eliminând necesitatea analizei şi sintezei de caz, pentru că acestea sunt află memoria ancestrală a sufletului respectiv, memorie care se în-
cuprinse în matricea respectivă. carcă pe parcursul existenţei cu elemente noi (diferite experienţe de
Algoritmii cresc în inteligenţă o dată cu specializarea în anumite viaţă).
domenii (de exemplu un meseriaş bun trebuie să vadă finalitatea u- Toate aceste modificări informaţionale ce apar în programele
nei operaţiuni, fără ca aceasta să se producă). noesice determină comportamentele ulterioare ale individului, acest
În Radiestezia cognitivă folosim algoritmii pentru a decodifica a- fapt explicând firea omenească cu particularităţile ei unice, cât şi
cest răspuns cât mai aproape de valoarea şi complexitatea sa. Orice desfăşurarea vieţii sub incidenţa legii karmei (care este Lege Divină
radiestezist, chiar şi cel mai simplu fântânar nativ-tradiţional folo- cu valabilitate Universală. Datorită deosebirilor de acces la informaţie
seşte algoritmi (nuiaua să oscileze în plan vertical când este deasupra şi de receptare a feed-backului dintre Iniţiaţi şi neiniţiaţi, aceasta ac-
unei surse de apă). ţionează puţin diferit. La Iniţiaţi se primeste feed-backul în timpul
În terapia bioenergetică, unde se intervine asupra structurilor in- vieţii curente –uneori chiar imediat după fapta comisă la cei cu ac-
fo-energetice, folosim algoritmi şi pentru a maximiza efectul benefic cese bune şi rapide– iar la neinitiaţi feed-backul se primeşte, de regu-
al intervenţiei, minimizând totodată consumul de Lumină şi eventu- lă, la viitoarea încarnare. Între aceste două extreme există diverşi
alele posibile efecte secundare negative. timpi de reacţie în funcţie de Nivelul de conectare la Divinitate. La
unii neiniţiaţi mai evoluaţi spiritual acest timp de reacţie se stabi-
Teoria biostructural# a Viului lizează la câţiva ani şi fenomenul este intuit de persoanele în cau-
A fost descoperită simultan de Eugen Macovski şi de un cercetător ză…). Nu este necesară trăirea concretă a suferinţei (faptei) ce tre-
american dar, datorită regimului comunist, Macovski a publicat-o la buie făcute pentru îndreptarea karmei. Este suficientă simularea
câteva zile după american. mentală, în timpul meditaţiei a acestei suferinţe, efectul karmic fiind
Eugen Macovski a spus că Trup + Suflet = Bios. Experimentele acelaşi.1
lui au constat în cântărirea unor sisteme vii înainte şi după deces. Structura Biosică (SB) este o structură hibrid (interfaţă) între
Americanul a cântărit inclusiv oameni. Ambii au constatat că, în mo- Structura Noesică şi Structura Fizică, care are ca rol traducerea,
mentul morţii, incintele în care se aflau sistemele respective s-au decodificarea algoritmilor din Structură Noesică şi punerea acestora
"uşurat" cu 30-33 gr. la dispoziţia Structurii Fizice, pentru ca aceasta din urmă să-şi poată
Trup = Structură Fizică (SF) desfăşura procesele vieţii.
Suflet = Structură Noesică (SN)
=> 100%SF + 100%SN = 100%viaţă 1
aceasta paranteză excede cu mult nivelul de cunostinţe al unui neiniţiat sau chiar iniţiat cu
grade mici, şi nu vă bateţi capul cu ea dacă nu o înţelegeţi la prima citire…
87 88
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

La oameni, Structura Biosică are şi un rol aparte. Oamenii au T este apropiat de N, individul e evoluat, o persoană ce-şi ascultă
pervertit o parte din Structura Biosică în ceea ce se numeşte curent sufletul.
"raţiune", motiv pentru care decodificarea corectă a algoritmilor Exemplu : Măsurând beneficitatea (cât de mult Bine face acel om în
din Structura Noesică lasă de dorit câteodată. locul în care se află, în momentul măsurătorii) unui om, pe cele trei struc-
Aceasta se întâmplă mai ales la cei numiţi “Intelectuali raţionali”, turi (raportat la idealul de bunătate uman, care este 100), se găseşte:
oameni care îşi controlează orice acţiuni prin intermediul Raţiunii.
De regulă aceştia îşi oprimă subconştientul şi pierd legătura cu struc- F B N
tura Noesică. Acest fapt produce pierderea instinctelor şi scufun- 78 89 96
darea în mlaştina Tehnicismului şi a Ateismului caracteristic formei În afară de cele 3 structuri de bază, sistemele vii pot avea şi aşa-
societăţii de Consum în care trăim acum. Aceste persoane se izolează numitele structuri superioare (eonice şi supraeonice, enisice şi supra-
în ele, ajung să sufere din cauza stressului şi de regulă ajung să aibă enisice). Aceste structuri se găsesc de regulă la existenţele foarte e-
nevoie de ajutorul unui psihiatru în mod permanent (a se vedea so- voluate care nu sunt caracteristice universului nostru, dar se pot găsi
cietatea din SUA). Prin Iniţiere raporturile dintre Structurile Biosic dezvoltate într-o anume proporţie şi la oameni care prezintă drept
şi Noesic se restabilesc şi aceste probleme dispar (acelaşi efect se ob- caracteristică esenţială o structură noesică foarte puternică/evoluată.
ţine uneori la ateii de consum prin experienţe Near Death Aceste structuri exced nivelul acestui curs.
Experience – adică la cei întorşi de pe drumul morţii după un ac- În Info-energetică, universurile existenţiale (cerurile) se nu-
cident deoarece îşi “resetează” karma, sau prin iniţiere temporară în mesc vers-uri şi au denumirea după numărul lor de ordine: Univers,
urma unei trăiri mistice intense). Bivers, Trivers, Tetravers… Decavers.
Aceste 3 structuri se găsesc la toate sistemele vii din acest u- Existenţele dintr-un vers au un număr de structuri minim egal
nivers, indiferent de regnul sau nivelul lor de evoluţie. cu numărul de ordine al versului din care fac parte.
Claudian Dumitriu a introdus în Inforenergetică2 Vectorul Total
(T). Acesta e un parametru de sinteză care se măsoară după ce au Fazele degrad#rii fizice
fost determinate valorile unei anumite caracteristici pe fiecare Degradarea fizică este ultimul stadiu al degradării unui sistem
structură în parte. Vectorul Total se apropie valoric de valoarea gă- viu.
sită pe structura cu care sistemul viu se manifestă preponderent. Într-o primă fază are loc degradarea energetică, ceea ce conduce
T ne arată în acest fel şi gradul de evoluţie al subiectului. la formarea de anomalii i.e. care blochează anumite organe sau siste-
Dacă: me, fapt ce devine la rândul său cauză pentru alte blocaje energetice.
T este apropiat de F, individul e primitiv; Degradarea energetică se poate produce ca urmare a unor abu-
T este apropiat de B, individul e raţional; zuri, suprasolicitări sau a unei vieţi dezordonate, sau în urma comi-
terii unor fapte de vibraţie (calitate) joasă, ceea ce permite intrarea în
rezonanţă cu diverse formaţiuni info-energetice malefice. De asemenea
se produce o degradare energetică în timp, odată cu dezorganizarea ADN
2
Termenul Inforenergetică este introdus de Claudian Dumitriu in 1988, valabil numai în produsă odată cu înaintarea în vârstă şi replicarea de mai multe ori a ce-
România. Am preferat şi voi prefera termenul Info-energetică, termen bazat pe tipologia e- lulelor.
nergetică, termen care poate fi demonstrat ştiinţific, de fizică şi biologie, prin ramura co- Faza a 2-a. După degradarea energetică apare faza anomaliilor
mună - biofizica. Rămâne de văzut dacă timpul va consacra sau nu termenul menţionat, în- funcţionale (organele nu mai funcţionează la toată capacitatea lor şi
registrat pâna la data de 07.06.2009 la OSIM. nici prestaţia lor nu mai e bună). Uneori apar direct anomalii funcţi-
Această notă, chiar dacă pune în umbră un termen, nu se vrea a fi altceva decât o clarificare onale produse prin accidente sau agresiuni care nu se mai pot repa-
terminologică. Ceea ce evidenţiază teoria lui Claudian Dumitriu nu poate fi însă minimali- ra decât parţial sau deloc.
zată. Şi, ca o dovadă este cuprinderea şi citarea ei în această carte. (n.a.)
89 90
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Faza a 3-a. Apare degradarea fizică (anomalie structurală). Când sele, determină flexibilitatea, adaptabilitatea şi ruperea de gândirea
aceasta se generalizează sau intervine la creier, Fizicul nu mai poate rigidă, determină scurgerea în Pământ a energiilor uzate din corp.
ţine sufletul implementat şi poate surveni decesul. (aparatele medicale Se ocupă de principalele mecanisme ce duc la obţinerea celor ce ţin
moderne pot menţine un organism în viaţă, dar nu pot convinge sufletul să-l în viaţă corpul uman, asigurând supravieţuirea (hrană, bani etc).
locuiască.-ieşirea din comă nu poate fi produsă de nici un aparat şi nu poate Funcţionarea în afara normalului a acestei chakre are efecte pe
fi prevăzută de medici decât pe baze statistice…. În trecut exista o tehnică de toate planurile: incapacitatea de a menţine o slujbă sau un nivel de
magie neagră care realiza cam acelaşi lucru, dar în plus invita Entităti trai şi determină realizarea acţiunilor impuse de frică; exteriorizează
Noesice Malefice să ocupe acel corp, rezultând “zombii”. ) efectele problemelor nerezolvate cu părinţii în perioada adolescenţei
şi copilăriei. Se deschide mult în stări de pericol, iar deschiderea ei
Centrii info-energetici (chakrele) bruscă duce la stări emoţionale instabile. Blocarea chakrei face ca
Cuvântul „chakra” în sanscrită înseamnă „roată”. Chakrele sunt persoana să fie ruptă de realitate (“cu capul în nori”) sau să mani-
centri energetici ai corpului şi mulţi specialişti asociază glandele cu feste tulburări fizice: constipaţie, obezitate, hemoroizi, sciatică. Închi-
chakrele. Se observă că fiecare chakră este aflată în apropierea unui derea ei produce disfuncţionalităţi sexuale: impotenţă, frigiditate.
organ vital al corpului. O coardă (string) aruncată pe această chakră este traductibilă prin
Centrii info-energetici au o mişcare de rotaţie levogiră (spre “Am nevoie de ceea ce eşti tu pentru a supravieţui”, cu efect de para-
stânga) şi se află amplasaţi pe axul trunchiului. Prin activitatea lor zitare.
energetică foarte mare, chakrele generează biocâmpuri care împru- Are asociate: culoare Roşu, tip de energie Solidă, cuvântul de or-
mută caracteristica informaţională şi culoarea de la chakrele care dine Eu, funcţia psihologică Supravieţuirea, materializare în Realism.
le-au generat. Ceakrele se vizualizeaza sub forma unor vârtejuri (pâl- Chakra 2 Svadhishthana sau Chakra sacrală: este localizată în zo-
nii aparente). Mişcarea de rotaţie este proporţională cu activitatea na sacrală, la 2-3 cm sub buric. Generează şi guvernează
chakrei respective. câmpul de semnalizare şi control (CSC), cu un diametru de
La orice sistem viu sunt 7 chakre şi, ca şi biocâmpurile pe care le cca. 2 metri, câmp ce este folosit pentru determinarea
generează, sunt în legatură directă cu activitatea structurilor sis- persoanelor dispărute.
temului viu. Astfel, primele 4 chakre se numesc chakre primare şi au o Este în legătură cu glandelor suprarenale şi cortexului
legătură preponderentă cu structura fizică, chakrele 5 şi 6 (împreună suprarenal, cu glandele sexuale, influenţând partea de reproducere
cu biocâmpurile lor) au legătură cu structura biosică, iar chakrele 6 şi 7 în sens creativ. Ca organe interne se leagă puternic de uter, respectiv
au legătură cu structura noesică; chakra 6 este de tranzit. prostată.
Chakra 1 Muladhara sau chakra rădăcinii: este aşezată la baza Coordonează gustul, organele de reproducere, vezica urinară, ri-
coloanei vertebrale, localizată între organele sexuale şi nichii şi toate “lichidele”: sângele, limfă, lichidele digestive, urină,
anus. Generează şi guvernează câmpul vital (CV), de cca. spermă etc.
1.4 m ce asigură legătura cu Pământul. Are legătură cu capacităţile creative ale individului, violenţă, de-
Coordonează simţul mirosului, oasele, dinţii, cartilaj- pendenţe, necesităţi emoţionale primare şi plăcere. Guvernează din
ele, unghiile, glandele suprarenale şi mecanismele din regiunea infe- punct de vedere: fizic – reproducerea, mental – creativitatea, emoţio-
rioară a corpului (intestine, rect, anus, prostată şi vezica urinară) şi, nal – bucuria, spiritual – entuziasmul.
de asemenea, eliminarea toxinelor din corp; realizează echilibrul se- Determină integrarea socială, conformismul/nonconformismul,
xual al persoanei. Implică sexualitatea, obsesia, lascivitatea. Guver- mimetismul şi senzualitatea. Dă încrederea în sine, iar în Tantra este
neză din punct de vedere: fizic – sexualitatea, mental – stabilitatea, un punct de excitaţie şi de recepţie a energiilor şi senzaţiilor sexuale.
emoţional – senzualitatea şi spiritual – securitatea. Această chakră semnalizează apropierea unei persoane, fără a o
Are rol de bază în supravieţuirea de urgenţă, asigură legătura cu vedea.
Pământul, răspunde de creativitate, acumulează anxietatea şi angoa-
91 92
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Prin deschiderea chakrei se pot prelua stările negative de la alţi Are asociate: culoare Galben, tip de energie Plasmă; cuvântul de
oameni. Blocarea ei determină impotenţa, vaginismul, bolile renale ordine Pot, funcţia psihologică Voinţa, materializare în Putere.
şi ale vezicii urinare. Scăderea câmpului de semnalizare şi control Chakra 4 Anahata: Este aşezată pe stern, chiar deasupra inimii.
poate duce la angoase, fobii, complexe de inferioritate şi chiar infec- Generează şi guvernează câmpul de contact informaţional te-
ţii. Tot de această chakră depinde şi plăcerea actului sexual şi a rela- luric (CIT), de cca. 3.3m.
xării, controlând calitatea relaţiilor umane. La femei se mai numeşte Chakra coordonează pipăitul, inima, plămânii, siste-
“inima de jos”; dezechilibrul duce la probleme de bani, de viaţă se- mul circulator, pielea, mâinile şi spatele în zona superi-
xuală şi emoţională. oară.
Corzile aruncate pe această chakră sunt de natură sexuală sau e- Are legătură directă cu timusul, element al sistemului imunitar,
moţională; “Te doresc”, “Te vreau” (sexual) sau “Trebuie să ţii cont dar şi parte al sistemului endocrin. Este locul plasării celulelor T res-
de emoţiile şi sentimentele mele“. ponsabile cu înlăturarea bolilor şi poate fi afectat negativ de stress.
Are asociate: culoare Oranj, tip de energie Lichidă, cuvântul de or- Determină capacitatea de iubire, încrederea în sine, acceptarea,
dine Sunt, funcţia psihologică Dorinţa, materializare în Sexualitate. gelozia, ostilitatea, căutarea adevărului. Prin scăderea temerii, a im-
Chakra 3 Manipura: Este situată chiar deasupra plexului solar, pactului stresului, asigură calmul, armonia şi concentrarea. La femei
între vertebrele toracică 12 şi lombară 1. Generează şi se mai poate numi “inima de sus”.
guvernează câmpul de protecţie (CP), cu un diametru de Problemele localizate în Anahata ţin de emoţiile complexe, tan-
circa 2.8m. Este o “pompă de energie para-psihologică”. dreţe, dragoste necondiţionată, echilibru, refuz şi bunăstare, accep-
Manipura este în legătură cu metabolismul şi sistemul tarea de sine a altora şi a condiţiilor date, slujire fără efort experienţa
digestiv şi corespunde Insulelor lui Langerhans, care compasiunii la nivel emoţional înalt, clară simţire.
sunt un grup de celule pancreatice, respectiv bila. Joacă un rol im- Anahata guvernează din punct de vedere: fizic – circulaţia, emoţi-
portant în digestie, în conversia mâncării în energie. onal – dragostea necondiţionată, mental – pasiunea, spiritual – de-
Coordonează simţul văzului, sistemul digestiv şi producerea insu- votaţia.
linei. Este responsabilă de tonifierea generală a organismului. Toto- Disfuncţiile acestei chakre duc la hipo- sau hipertensiune arte-
dată coordonează starea de relaxare şi asigură capacitatea de concen- rială, boli de inimă sau de plămâni, scăderea chefului de viaţă. Dacă
trare şi claritate în gândire, corespunzând deschiderii către lumină. apare creşterea câmpului aferent creşte capacitatea de afecţiune.
Această chakră influenţează metabolismul şi energia vitală, pre- Corzile aruncate pe această chakră sunt de tipul “Te iubesc”, “Te
cum şi fluxul de energie psihologică emoţională, capacitatea de a doresc” (sentimental), gradul de absorbţie energetică fiind diferit, în-
completa, de unde şi renumele de chakra „completării”. Guvernează să nu ajunge la valoarea energetică extrasă de celelalte tipuri de
puterea personală, teama, anxietatea, formarea de opinii, introversia corzi. Corzile de tip “Iubeşti doar ce vreau eu” au însă comporta-
şi tranziţia de la emo-ţiile de bază la complexe. ment criminal la adresa persoanei pe care este aruncată.
Manipura guvernează din punct de vedere: fizic - digestia, mental Are asociate: culoare Verde, tip de energie Gaz; cuvântul de ordine
– puterea personală, emoţional - extinderea, spiritual - creşterea. Iubesc, funcţia psihologică Iubire, materializare în Echilibru.
Este chakra cea mai expusă vampirajului energetic, având în ve- Chakra 5 Vishuddha: Este situată între glanda Tiroidă şi Hipota-
dere tocmai forţa cu care poate revigora organismul. Dezechilibrul lamus. Generează şi guvernează câmpul de emisie (CE), de
înseamnă teamă, intimidare, lipsă de încredere în sine, ulcer, diabet, circa 3.6m.
anorexie, hipo-glicemie. Coordonează auzul, tiroida şi paratiroidele, esofagul,
Corzile, ce trebuiesc totdeauna înlăturate, au o semnificaţie direc- gâtul, maxilarele, sistemul limfatic; controlează tensiu-
tă: “Am nevoie să te controlez” sau “Eu te controlez!” nea arterială.
Chakra este legată strâns de Tiroidă; tiroida este o glandă ce pro-
duce hormonul tiroidian, responsabil cu creşterea şi maturizarea. Ea
93 94
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

este în legătură, pe plan faptic, cu datul şi primitul, cu comunicarea ordonarea glandei Pituitare, a ochilor şi a sinusurilor (în special gura
cu alţii. şi simţul olfactiv), poate determina confuzii şi starea de confuzie.
Guvernează din punct de vedere: fizic – probleme precum auto- Deschiderea mare a chakrei determină o sensibilitate la nivelurile
exprimarea şi comunicarea, emoţional – independenţa, mental – flu- relaţiei cu astrele şi cu gândurile, altfel spus lasă extrem de deschisă
enţa gândurilor, spiritual – siguranţa. calea spre orice fel de percepţie.
Exprimă bucuria, resentimentele, frustrarea, senzaţia de bine, ca- Corzile plasate aici, de diferite tipologii, dau afecţiuni la nivelul
pacitatea de comunicare, asigură inspiraţia şi ajută la realizarea vi- capului, produc preluarea controlului asupra persoanei, de către
selor. Reprezintă centrul claraudiţiei. atacator. Necesită îndepărtarea imediată.
Câmpul de emisie asigură aptitudinile pentru educaţie, actorie şi Gândul intens al unei persoane către altă persoană, duce la inte-
telepatie. Orice lucru nerostit la timp se acumulează aici, producând racţia câmpurilor, percepută de receptor ca o durere sau apăsare în
boli ca: laringita, amigdalita, hipertiroida. Este chakra cea mai expu- zona capului, alta decât în creştet sau ceafă.
să stresului. Are asociate: culoare Indigo, tip de energie Imagine, cuvântul de
Apariţia disfuncţionalităţilor este exteriorizată prin timiditate, ordine Văd, funcţia psihologică Intuiţie, materializare în Imaginaţie.
trac, bâlbâială, depresie. Închiderea chakrei nu mai permite descăr- Chakra 7 Sahasrara sau chakra coroanei: Este localizată în co-
carea emoţiilor, iar prin acumularea acestora se ajunge la apariţia ex- roană, pe vârful capului (vertex). Este, în general, consi-
primărilor organice. Simultan se produce introvertirea, fapt care derată chakra purei conştiinţe şi Generează şi guver-
creşte predispoziţia persoanelor afectate la boli cardio-vasculare şi nează câmpul informaţional universal (CIU), de cca 4.2m.
impotenţă. Se află în legătură cu glanda Pituitară, care secretă
Corzile pe această chakră sunt de tipul “Trebuie să comunic cu ti- hormoni pen-tru a comunica cu restul sistemului
ne”, “Trebuie să mă asculţi”, care, în funcţie de puterea lor, pot pro- endocrin şi conectează la sistemul nervos central prin hipotalamus.
duce blocaje de comunicare şi dureri în gât. Coordonează creierul, echilibrul fizic şi psihic, vorbirea, vederea,
Are asociate: culoare Albastru Bleu, tip de energie Vibraţii, cuvân- somnul, epifiza şi secreţia serotoninei.
tul de ordine Vorbesc, funcţia psihologică Comunicare, materializare în Această chakră, a coroanei, este responsabilă cu aducerea ideilor
Creativitate. din formă abstractă în formă concretă, implicând probleme precum
Chakra 6 Ajna, Ochiul lui Shiva sau chakra celui de-al 3-lea ochi: conştiinţa şi moartea trupească; spiritual se ocupă de eliberarea kar-
Este situată puţin mai sus de punctul dintre sprâncene. mei, acţiunea fizică a meditaţiei, acţiunea mentală alături de unitatea
Generează şi guvernează câmpul de recepţie (CR) de circa şi conştiinţa universului şi acţiunea emoţională a benignităţii.
3.9m. Este centrul de comandă mentală, clarviziune şi Este chakra extracorporalizării, prin care spiritul părăseşte cor-
telepatie. pul, iar meditaţia pe această chakră duce la pacea universală şi pri-
Chakra este legată de glanda Pineală. Glanda Pineală mirea de informaţii utile din astral.
este sensibilă la lumină şi produce hormonul melatonină, care re- Un câmp crescut conferă înclinaţii spre filozofie, preoţie, creaţie
glează somnul şi trezirea. poetică, astronomie, aviaţie şi înţelegere la nivel profund a fenome-
Din punct de vedere emoţional, Ajna tratează claritatea la nivelul nologiilor. Un câmp scăzut duce la lipsa încrederii în viaţă, la absenţa
intuiţiei, spiritual având menirea de a echilibra sinele superior şi in- credinţei, la lipsa de inspiraţie şi derută.
ferior şi are încredinţată călăuzirea interioară şi accesul la intuiţie. Funcţionarea corectă a chakrei determină starea de confort şi se-
De această chakră depinde percepţia realităţii, intuiţia, previziu- ninătate, controlând memoria directă şi indirectă. Blocarea chakrei
nea, clarviziunea, abilitatea de a discerne şi de a alege o opţiune. determină starea de şoc, înstrăinarea şi depresia ajungând la senzaţia
Disfuncţia acestei chakre poate duce la paranoia, confuzie şi încor- de a fi “părăsit de Dumnezeu”.
dare permanentă, dureri de cap. Având în vedere că are rol şi în co- Corzile de aici sunt un pericol real, fiind de tip “Vreau să te con-
trolez”, “Trebuie să-mi urmezi spusele”, “Trebuie să mi te supui”.
95 96
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Aceste corzi împiedică judecata personală şi liberul arbitru, cu ten- Definiţie: Procentul de utilizare a inforenergiei potenţiale a unei
dinţa nefirească de apartenenţă la un clan, indiferent de benefici- chackre, Fol, semnifică ce procent din CapacitateaMaximă de Lucru a
tatea acestuia. În cazul corzilor aruncate din familie, împiedică unei chackre foloseşte omul respectiv în momentul la care se referă
persoana să devină independentă, punându-se în situaţia de a-şi sa- măsură-toarea făcută.
crifica nefiresc propria viaţă în beneficiul sau pentru apărarea celor- Valoarea procentuală a Fol poate varia brusc în funcţie de solici-
lalţi. tarea Fiinţei, dar şi de capacităţile sale spirituale şi de vitezele de re-
Are asociate: culoare Violet, tip de energie Informaţie, cuvântul de acţie organică.
ordine Fii, funcţia psihologică Înţelegerea, materializare în Cunoaştere. Oamenii normali sanătoşi, neiniţiaţi, au Fol ~ 55 % la fiecare din
Prin cromoterapie, se poate influenţa activitatea chakrelor prin in- cele 7 chackre . Menţinerea timp îndelungat a unei valori peste
termediul a diferite culori. 55% determina creşterea Capacităţii Maxime de Lucru şi revenirea
La chakre se măsoară doi parametri importanţi care împreună cu lui Fol la 55% . De asemenea menţinerea timp îndelungat a Fol la
verificarea sensului de rotaţie ne definesc potenţialul energetic al valori mici determină scăderea Capacităţii Maxime de Lucru. Ast-
omului în cauză şi “cantitatea de viaţă” din zona coordonată din fel Fol=55% reprezintă o valoare de echilibru dinamic.
punct de vedere vibraţional de acea chackră. În timpul zilei, când oamenii desfăşoară preponderent activităţi
Definiţie: Capacitatea maxima de lucru (CML) este valoarea fizice Fol creşte puţin pe 1 şi 2. În timpul somnului când Sufletul este
maximă de energie şi informaţie care poate fi prelucrată de chackră. plecat în Astral , Fol pe 7 creşte. De asemenea Fol creşte foarte mult
Valoarea Capacităţii Maxile de Lucru poate să varieze lent în de- pe 7 în timp ce omul în cauză spune o rugăciune. În caz de comă (re-
cursul vieţii şi este oare-cum proporţională cu evoluţia spirituală a paos forţat la pat timp îndelungat în stare de inconştienţă), Capacita-
persoanei. Valoarea Capacităţii Maxile de Lucru poate fi crescută tea Maximă de Lucru pe toate chackrele scade, Sufletul nemaifiind
brusc prin Iniţiere. De asemenea această valoare creşte lent şi susţi- atras să revină în corp.
nut în cazul în care omul în cauză foloseşte în mod constant cantităţi Initiaţii au obligatoriu Fol peste 81 pe toate cele 7 chackre. Va-
de info-energie care încarcă (solicită) chackra puternic, în mod lorile se menţin ridicate prin traire mistică, relaţii directe cu Divini-
constant. Aceasta metodă este caracteristică pentru Yoga. tatea şi practicarea sitemelor în care sunt iniţiaţi. La Iniţiere Fol creş-
Oamenii normali sănătosi, neiniţiaţi, au Capacitatea Maximă de te brusc la 100 (sau peste această valoare). Valori Fol peste 100 se în-
Lucru, CML~45% la fiecare din cele 7 ceackre. La sportivi găsim tâlnesc la Iniţiaţi în timpul trăirilor mistice puternice şi la practicanţii
valori un pic mai mari pe 1 şi 2. La cei cu trăiri mistice găsim valori avansaţi de arte marţiale (de ex absolvenţii de stagiu de minim 7 ani la
mai mari pe 6 şi 7. Raţionalii au valori mai mari pe 5 şi uneori şi pe Templul Shaolin) în timpul luptelor sau al meditaţiilor. De asemenea
6, dar au valori foarte mici pe 7. Valori ale Capacităţii Maxime de se pot găsi valori ale Fol peste 100 la info-energeticieni cu grade supe-
Lucru sub 40% înseamnă că o anumită structură nu este alimentată rioare când aceştia fac tratamente. Semnificaţia valorilor Fol peste
cu suficientă bio- sau info-energie, şi în timp acea structură se va 100 este aceea de ajutor.
îmbolnăvi. Prin practicarea asanelor din Yoga se obţine o creştere rapidă a
Initiaţii au obligatoriu Capacitatea Maximă de Lucru, peste 81 Fol spre 100%, iar prin muncă stăruitoare se creşte în timp şi creş-
pe toate cele 7 chackre. Cei care au trăit mistic o Iniţiere de bună terea Capacităţii Maxime de Lucru. Acelaşi efect în lanţ este obţi-
calitate au Capacitatea Maximă de Lucru, CML= 98-100. Tot valori nut şi prin meditaţia de activare a chackrelor cu Lumina polarizată
spre 100 au şi practicanţii avansaţi de arte marţiale, chiar dacă la în culoarea specifică a fiecărei chackre, direcţionată asupra chakrei
aceştia iniţierea şi tipul de energie este diferit. respective. Când se ajunge la Capacităte Maximă de Lucru peste
Cei cu Capacitate Maximă de Lucru la 4, 5 şi 6 peste 70 % pot 70% se poate continuă cu Lumina Alb-argintie pe fiecare chackră.
măsura cu ansa şi raportorul indiferent cum au ajuns la aceste va- Este bine ca prin meditaţie să se mărească viteza de rotaţie a
lori (şi pot să şi le îmbunătăţească prin ReiKi, meditaţie etc.). chackrelor şi să se menţină sensul de rotaţie levogir.

97 98
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Măsurătorile se pot face atât cu persoanele în apropiere – sunt mai multe situaţii se instalează decesul. Oboseala fizică, seara sau du-
mai sigure, necesită aprobarea persoanei şi se pot face şi cu algorit- pă un efort puternic se manifestă în acest biocâmp, acesta având di-
mii începând cu “Ansa mea indică...”. mensiunea mai mică decât dimineaţa. Mărimea câmpului depinde
Măsurătorile se pot face şi la distanţă, caz în care înainte de a de asemenea şi de Capacitatea Maximă de Lucru a ceackrei 1 (Mu-
măsura se cere aceptul Divinităţii. ladhara).
Obs. Dacă ansa rămâne nemişcată sau nu se deplasează clar în Oamenii normali sănătoşi, neiniţiaţi, au Câmpul Vital, CV~1.40m.
una din direcţii, măsurătoarea nu este posibilă. Nu se va forţa mă- Initiaţii au 1.80–2.40m uneori mai mult .
surătoarea deoarece poate fi blocat accesul la Biblioteca Akasică un 2. Câmpul de Supraveghere şi Control (CSC) asigură integralitatea
timp, şi atunci chiar nu se mai poate măsura o vreme. Poate fi sistemului viu. Formează imaginea fantomă a unui segment care e-
grav… ventual lipseşte, de asemenea determină măsuri de revenire la calită-
Niciodată, dacă s-a interzis să se măsoară ceva nu apelăm la in- ţile iniţiale în caz de boală, conţine programe de refacere a structurii
termediari, fie ei şi sfinţi. Se poate cădea sub influenţa unor Enti- fizice. Un om sănătos dar obosit are Câmpul Vital mai mic, dar Câm-
tăţi Noesice Malefice şi nu prea se mai poate ieşi fără ajutor de aco- pul de Supraveghere şi Control rămâne la valoarea lui obişniuită sau
lo (e nevoie de ajutorul cuiva “superior” energetic). chiar creşte puţin în timpul efortului fizic. Reprezentativă pentru
mărimea Câmpului de Supraveghere şi Control este diferenţa între
Bioc@mpuri raza Câmpului de Supraveghere şi Control şi raza Câmpului Vital
Biocâmpurile fizice (BCF) nu au consistenţă fizică, dar însoţesc numită ∆CSC (variaţia Câmpului de Supraveghere şi Control).
structura fizică a sistemelor vii. Biocâmpurile sunt formaţiuni info-e- Oamenii normali sănătoşi, neiniţiaţi au ∆CSC~0.30m. Iniţiaţii
nergetice generate şi coordonate de centrii info-energetici ai sis- au ∆CSC 0.35–0.75m uneori mai mult.
temelor vii. Ele au consistenţă energetică şi informaţională diferită, Valorile mai mici de 20cm ale ∆CSC indică o predispoziţie spre
corespunzător funcţiilor pe care le îndeplinesc în viaţa sistemului viu. îmbolnăvire, o scădere a capacităţii de refacere a celulelor afectate de
Biocâmpurile unui sistem viu atacuri .
sunt în număr de 7 şi se găsesc Prin efectuarea de acte sexuale in exces, neînsoţite de iubire reciprocă între
totdeauna în aceeaşi succesiune, parteneri se produce inhibarea chackrei 2 şi scăderea ∆CSC. Perseverenţa în
pornind de la limita exterioară a această ispită/decădere produce o reacţie în lanţ de scădere a Capacităţii
sistemului viu spre înafară. Maxime de Lucru la toate cele 4 chackre aflate în legătură cu Fizicul.
Biocâmpurile diferă ca formă (1↓>>2↓>>3↓↓>>4↓>6↓)
de la regn la regn, iar ca mărime 3. Câmpul de Protecţie (CP) sesizează tot ce intră în spaţiul pro-
şi densitate info-energetică diferă priu al fiinţei respective, "anunţă" subconştientul, care la rândul lui
şi de la individ la individ. generează semnale specifice ce vor fi decodificate de conştient în
Mărimea unui biocâmp se mă- mod reactiv sau analitic. Dacă CP este mic, automatismele de apă-
soară de la limita exterioară a sis- rare (inclusiv decizia conştientă) se fac cu întârziere. Cei cu CP slab
temului viu până la limita biocâm- sunt expuşi la accidente. Reprezentativă pentru mărimea CP este
pului respectiv. diferenţa între raza Câmpului de Protecţie şi raza Câmpului de
Cele 7 biocâmpuri fizice sunt: Supraveghere şi Control numită ∆CP (variaţia Câmpului de
1. Câmpul Vital (CV) este de culoare roşie şi răspunde de viaţa Protecţie).
sistemului viu. Mărimea lui mo-mentană are legătură cu durata Oamenii normali sănătoşi, neiniţiaţi au ∆CP~0.30m. Iniţiaţii
vieţii. Când nivelul info-energetic al unui sistem viu ajunge la 60% au ∆CP 0.45–0.1 m uneori mai mult.
din normalul biologic al acestuia, starea de sănătate a sistemului res- 4. Câmpul de Contact Informaţional Teluric (CIT) asigură legă-
pectiv este grav depreciată. Când acest nivel ajunge la 30%, în cele tura sistemului viu cu planeta pe care acesta locuieşte. Persoanele
99 100
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

cu Câmpul de Contact Informaţional Teluric foarte dezvoltat simt Reprezentativă pentru mărimea Câmpului de Recepţie este dife-
foarte adesea fenomenele telurice (seisme, alunecări de teren) înainte renţa între raza Câmpului de Recepţie şi raza Câmpului de Emisie
ca ele să se producă. Orice gând sau faptă se transmite prin inter- numita ∆CR (variaţia Câmpului de Recepţie).
mediul Câmpului de Contact Informaţional Teluric al planetei, ca- Oamenii normali, sănătoşi, neiniţiaţi, au ∆CR~0.35m. Iniţiaţii
re pe de-o parte înmagazinează vibraţia caracteristică faptei respec- au ∆CR 0.6–2.5 m, uneori mai mult. Valorile foarte mici arată o dic-
tive în propria sa memorie, iar pe de altă parte informaţia este trans- tatură a Biosicului asupra Noesicului, situaţie întâlnită, în general, la
misă prin intermediul canalelor energetice planetare direct în Banca oameni neîncrezători şi suspicioşi cu orice. Există şi oameni care tră-
de Date. Sunt 7 canale energetice care fac legătura între Terra şi iesc în armonie cu Natura care au ∆CR mare, peste 0.8m. Valori
Banca de Date, numită în literatura şi Biblioteca Akasica ( dintre care mari, peste 0.5m, gasim în general şi la persoanele credincioase (in-
unul este langă3 Vârful Omu). Reprezentativă pentru mărimea clusiv “animişti rurali”).
Câmpului de Contact Informaţional Teluric este diferenţa între ra- 7. Câmpul de Contact Informaţional cu Universul (CIU) asigură
za Câmpului de Contact Informaţional Teluric şi raza Câmpului de integrarea sistemului viu în versul din care face parte şi de ase-
Protecţie, numită ∆CIT (variaţia Câmpului de Contact Infor- menea asigură legătura sistemului viu cu Divinitatea.
maţional Teluric). Reprezentativă pentru mărimea Câmpului de Contact Informa-
Oamenii normali, sănatoşi, neiniţiaţi au ∆CIT~0.30 m. Iniţiaţii ţional Universal este diferenţa între raza Câmpului de Contact In-
au ∆CIT 0.5–1.5 m, uneori mai mult. formaţional Universal şi raza Câmpului de Recepţie numită ∆CIU
Aceste prime 4 biocâmpuri sunt în legătură directă cu structura (variaţia Câmpului de Contact Informaţional Universal).
fizică, activitatea lor preponderentă referindu-se la aceasta. Oamenii normali, sanătoşi, neiniţiaţi, au ∆CIU~0.35m. Iniţiaţii
5. Câmpul de Emisie (CE) răspunde de influenţa sistemului viu au ∆CIU 1–4.5 m, uneori mai mult. În timpul unei rugăciuni sau
asupra mediului. Constituie o parte din ceea ce este necesar pentru meditaţii valoarea Câmpului de Contact Informaţional Universal
manifestarea fenomenului telepatic. Raza acestui câmp scade brusc creşte foarte mult, putând ajunge la 50m pentru un neiniţiat şi câ-
în caz de sperietură. teva sute de metri pentru un Iniţiat. De asemenea raza Câmpului de
Atenţie, există oameni cu Biosicul dezvoltat în mod exagerat, a- Contact Informaţional Universal creşte foarte mult când un Radie-
vând tendinţe vădit autoritarist-dictatoriale în relatia cu cei din jurul stezist efectueaza “măsurători la distanţă”. Fenomenul este exploziv,
lor care au doar acest câmp dezvoltat (şi Capacitatea Maximă de la toţi cei care lucrează cu bioenergii, când se efectuează Tratamente
Lucru al Vi mai mare decât normal). Aceasta este o dezvoltare defec- bioenergetice sau se creează Spaţii Info-energetice (Ki-Ball). În mod
tuoasă, a nu se confunda cu un început de Iniţiere! (acei oameni au excepţional se întâlnesc Câmpuri de Contact Informaţional Univer-
deasemeni Câmpul de Emisie şi Câmpul Informaţional Universal mici). sal cu raza de peste 1 km. Aceste valori mari nu sunt de durată, după
Reprezentativă pentru mărimea Câmpului de Emisie este dife- ce subiectul încetează activitatea care a produs creşterea de Câmp de
renţa între raza Câmpului de Emisie şi raza Câmpului de Contact Contact Informaţional Universal, acesta revine lent la valoarea carac-
Informaţional Teluric numita ∆CE (variaţia Câmpului de Emisie). teristică Omului respectiv. Ateii au ∆CIU foarte mic, sub 15 cm.
Oamenii normali, sănătoşi, neiniţiaţi, au ∆CE~0.30m. Iniţiaţii Persoanele deosebit de rele şi cu multe păcate la activ au va-lori
au ∆CE 0.4–1.5 m, uneori mai mult. deosebit de mici (am întâlnit şi ∆CIU~1cm!)
6. Câmpul de Recepţie (CR) răspunde de influenţa mediului a- Câmpul de Emisie şi Câmpul de Recepţie sunt în legătură cu
supra sistemului viu. Acest biocâmp, dezvoltat şi armonizat, ajută la structura biosică, iar Câmpul de Contact Informaţional Teluric şi
creşterea capacităţii de percepţie extrasenzorială. E primul biocâmp Câmpul de Contact Informaţional Universal sunt în legătură cu
care percepe semnalele info-energetice Este aşa-numita "intuiţie". activitatea structura noesică.
Niciodată un câmp nu poate fi mai mic decat câmpul precedent.
Aceste diferenţe sunt întotdeauna pozitive.
3 e vorba de Vâful Ocolit situat la ~500m spre sud de cabana Omu.
101 102
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Dincolo de aceste 7 biocâmpuri există un câmp perturbator care Proporţia unică a biocâmpurilor pentru fiecare sistem viu în parte
nu este de aceeaşi natură cu biocâmpurile şi nici cu mediul, este o este reglată de nişte rapoarte R1, R2 şi R3, cu ajutorul cărora putem
zonă de interfaţă. interpreta starea momentană a sistemului viu.
Biocâmpurile prezintă variabilitate evidentă în anumite condi- Biocâmpurile variază în primul rând din cauza activităţilor în
ţii, elementul determinant fiind activitatea internă a sistemului viu. care sistemul viu se implică şi a activităţilor lui interne. Mai variază
După moarte, dispar Câmpul Vital, Câmpul de Supraveghere şi în funcţie de zi şi noapte, vârstă, anotimp, oboseală, boală, sub in-
Control, Câmpul de Protecţie şi Câmpul de Recepţie, în această fluenţa astrelor şi a altor sisteme vii.
ordine. Dispariţia este progresivă şi are loc în acele 40 zile de după R1 compară oricare dintre biocâmpuri cu diametrul sistemului
deces. Rămân active Câmpul de Contact Informaţional Teluric, respectiv.
Câmpul de Emisie şi Câmpul de Contact Informaţional Universal. R1 = ∀Bc1-7/Φsistem
Consecinţă : Nu se poate comunica cu o entitate decât prin interme- R2 compară oricare dintre biocâmpurile de la 1 la 6 cu bio-câm-
diul Divinităţii sau al unui mediator autorizat de aceasta. Entităţile pul 7. Arată starea sistemului viu în funcţie de gradul de spiri-
care refuză Calea Luminii şi îşi menţin, prin parazitare, toate câm- tualitate.
purile, sunt cunoscute ca stafii, fantome şi trebuie îndrumate pe Calea R2 = ∀Bc1-6/Bc7
Luminii. Această îndrumare a entităţilor “rătăcite” este o da- R3 compară oricare dintre biocâmpurile de la 1 la 7 cu valoarea
torie a Iniţiaţilor. maxima a aceluiasi biocâmp.
Când se întâlnesc 2 sisteme vii, câmpurile se deplasează din pozi- R3 = ∀Bc1-7val.moment/acelaşi Bcval.max.
ţiile lor normale şi poate apărea unul din următoarele 2 cazuri: Aceste rapoarte dau caracterul de unicitate al sistemelor vii.
a) Dacă A este mai slab şi B este mai agresiv: Biocâmpurile aceluiaşi sistem viu nu pot creşte sau descreşte
decât până la limita cu biocâmpul învecinat.
Biocâmpurile palmelor
La oameni, în zona palmelor biocâmpurile au o anomalie pozitivă
Sistemele vii care sunt conştiente de slăbiciunea lor trebuie să îşi notabilă şi foarte importantă pentru practicarea tehnicilor bioenerge-
întărească în special Câmpul de Protecţie şi trebuie să îşi înfrângă tice. Se ştie că fiecare chackră are o reprezentare în palmă; prezintă
teama şi sila. importanţă numai cea corespunzătoare chackrei 7 (Sahasrara). Asia-
b) Dacă A şi B sunt atraşi reciproc: ticii îi numesc Centrii Lao Gong.
S-a constatat că biocâmpurile
palmelor sunt foarte variabile de la zi
la noapte şi variază mai mult la băr-
Rezultă o senzaţie de bine, de bucurie. baţi decât la femei.
Un om normal poate avea bi-
Variabilitatea biocâmpurilor ocâmpurile palmelor de 30-150
Biocâmpurile unui sistem viu se află într-o proporţie unică pentru cm, în timp ce persoanele cu pre-
fiecare sistem viu în parte, ele variind ca dimensiune în funcţie de ocupări de spiritualitate şi cu
mai mulţi factori. practică bioenergetică au în mod
Proporţia biocâmpurilor aceluiaşi sistem viu tinde să se refacă, firesc câmpurile palmelor de 2-5
chiar dacă variabilitatea este accidentală şi cu atât mai mult atunci m şi la nevoie se pot extinde la infinit.
când variabilitatea se face în cadrul unui proces de durată. Pentru o terapie eficientă este suficient un biocâmp al palmelor
de cca. 1 m. Mult mai importante sunt concentrarea şi algoritmul.
103 104
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

S-a constatat că pe parcursul a 24 de ore biocâmpurile palmelor Din palme, energia se distribuie către emisferele cerebrale, care o
ating un punct de maxim în jurul orei 24 (0 din a doua zi) şi un activează specific şi o distribuie în mod necesar de-a lungul canalelor
punct de minim la ora 9. Mai există şi alte variabilităţi mai mici în energetice în întreg sistemul viu.
timpul zilei. Somnul cel mai odihnitor este cel dintre 22-02. Când se doarme
În podul palmei se află cilindrii energetici. S-a constatat că mâna este corect de a ţine palmele întinse, nu pumnul strâns. Initiaţii în
mai întrebuinţată la tratamente şi măsurători are biocâmpurile şi ci- mod corect stau cu palmele drepte şi, dacă e posibil din punct de vedere social,
lindrii mai dezvoltaţi. orientate cu căuşul în sus cînd stau fără a face nimic (de exemplu călătoresc
De obicei, biocâmpurile aferente căuşului palmei sunt mai mari cu trenul/maşina), în acest fel armonizându-se cu mediul, încărcându-se cu e-
decât biocâmpurile posterioare (ale dosului palmei). Totuşi, cam nergie şi răspândind în jurul lor linişte sufletească.
30% din timp, biocâmpurile posterioare pot fi mai puternice. Biocâmpurile umane
Când se folosesc mâinile pentru tratamente sau spaţii, se consumă Ca şi celelalte sisteme vii, oamenii au acelaşi număr de bio-câm-
din partea situată spre căuşul palmei, partea situată în dosul palmei puri, numai că - din cauza evoluţiei raţionale - distribuirea acestora
fiind folosită ca o rezervă de balans rapid. este orientată mai mult către partea din faţă, adică în zona unde
La bărbaţi diferenţa dintre maxim şi minim este de cca. 55%, iar percepţia senzorială este mai mare.
la femei de cca. 30%. Profil:
Variaţiile mici apar atunci când câmpurile posterioare devin mai
puternice decât cele din podul palmei. Pe de altă parte, câmpurile
care se nasc în jurul punctului Lao Gong din podul palmei (unde "ne
frige") au rolul de a ne integra prin palmele noastre în acest univers.
Aceste câmpuri au rol de rădăcini info-energetice, adică ne ajută la
captarea informaţiilor şi energiilor necesare vieţii din oceanul infor-
maţional.

Biocâmpurile au formă aproximativ ovoidală.


De deasupra:

Graficul evoluţiei circadiene (pe parcursul a 24 de ore) a biocâmpurilor palmelor


Sunt 7 "vârfuleţe" la bărbaţi şi 9 la femei.4
De la ora 9 la ora 24 se absorb energii din Univers, niciodată ca- Oamenii cu activităţi manuale şi fizice vor avea dezvoltate în spe-
pacitatea maximă a biocâmpurilor palmelor neputând fi depăşită. cial primele 4 biocâmpuri, cei cu activităţi intelectuale şi artistice au
Un eventual surplus este fie consumat imediat, fie pierdut. Câmpu de Emisie şi Câmpul de Recepţie mai dezvoltate, iar cele cu
spiritualitate activă au Câmpul de Recepţie şi Câmpul de Contact In-
4
formaţional Universal mai mari.
nu se ştie dacă este în funcţie de sexul fizic sau de cel mental
105 106
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Forma aceasta generală este afectată de distorsiuni în zonele şi pe nic (timp, loc, sex, etc.). Datele se primesc direct şi nu se primeşte co-
câmpurile unde există o suferinţă. Câmpurile nu sunt concentrice. dul, care este voie a fi cunoscut explicit (e la fel ca şi cu Numele
De regulă Câmpu de Emisie şi Câmpul de Recepţie sunt mai dezvol- Domnului).
tate spre înainte, Câmpul de Contact Informaţional Universal este Codul info-energetic personal poate fi cunoscut în măsură mai
mai dezvoltat în sus. Forma de ou turtit se menţine. Oricum s-ar o- mare sau mai mică de anumite personalităţi spirituale, evoluate, care
rienta câmpurile, ele respectă regula straturilor continue. au un rol important în evoluţia altor sisteme vii. Cunoaşterea unui a-
În mod convenţional se măsoară dimensiunea câmpului spre în semenea cod este un privilegiu spiritual deosebit. Aceste coduri de re-
faţa corpului Omului, în dreptul pieptului (în dreptul chakrei 4 (A- gulă au în componenţă părţi din prenume şi mai rar din nume sau din
nahata)). Când se măsoară direct cu ansa nu e nici o problemă, decât pseudonime. Entitatea îşi cunoaşte codul său înainte de a se încarna.
aceea de a se măsura cu ruleta. Când se măsoară cu ansa şi rapor- Biocâmpurile animalelor
torul trebuie să se reprezinte corect în minte direcţia în care se Măsurând (din profil) biocâmpul unui câine din Anahata, se ob-
vrea măsurarea câmpului. ţine o mărime x. Măsurând din fa-
Nu constituie o eroare gravă să se măsoare dimensiunea maximă ţă, se obţine mărimea x/2.
a câmpului. Erorile apar mai ales la Câmpul de Contact Informa- Animalele şi-au dezvoltat de-a
ţional Universal la Iniţiaţi, şi nu sunt semnificative. lungul evoluţiei speciilor anumite
Important: Limita maximă a superiorităţii umane este aceea de a ge- biocâmpuri legate strict de modul
nera informaţii în algoritmi fără suport energetic. Aceasta lor de hrănire. Prădătorii şi-au dez-
reflectă potenţialul de a gândi. voltat Câmpul de Emisie, iar ani-
Orice sistem viu are un cod info-energetic unic şi în orice gând se e- malele care constituiau prada şi-au
mit vibraţii specifice pe care Câmpul de Contact Informaţional Telu- dezvoltat Câmpul de Recepţie şi
ric le preia prin rezonanţă şi le transmite planetei. Pe de altă parte, Câmpul de Protecţie.
Câmpul de Contact Informaţional Universal vibrează specific şi Exemplu de modificare a biocâmpurilor în urma interacţiunii om
transmite vibraţia gândului respectiv în Banca de Date. - câine agresiv:
Cunoscând codul info-energetic al unei persoane, se poate co- R1CIUom= 300cm/30cm=10 (diametrul de 30cm al omului = (40cm între
munica cu acea persoană sau se pot obţine informaţii din Banca de umeri + 20cm faţă-spate)/2)
Date generate de acea persoană. Acest cod unic este asociat cu ima- R1CIUcâine=150cm/20cm=7,5
ginea persoanei, astfel explicându-se posibiltatea de a măsura după După atac,
fotografie. Codul rămâne impregnat permanent în produsele biolo- R'1CIUom = 150cm/30cm = 5
gice ale persoanei (se poate măsura foarte bine după o şuviţă de păr R'1CIUcâine = 180cm/20cm = 9
sau după unghii ale persoanei remanent în lucrurile pe care le-a a- Biocâmpurile reprezintă moduri de manifestare a Viului şi sunt
tins sau asupra cărora s-a concentrat persoana (se masoară mai uşor du- benefice pentru operatorul Radiestezist. Se pot măsura oricât de
pă o scrisoare decât după o înregistrare audio, mai ales dacă aceasta este fă- multe biocâmpuri! Se va câştiga experienţă şi stabilizarea funcţionă-
cută fără ştirea persoanei). rii chackrelor şi centrilor LaoGong!
Codul info-energetic unic nu este cunoscut în întregime decât Atenţie, se poti găsi ouă fără câmpuri, moarte prin îngheţare, învechire
de Dumnezeu şi de anumite existenţe, care se poate afla ocazional şi sau pentru că nu au fost fecundate (foarte proaspete, le lipseşte Câmpul Vital
temporar, acest lucru fiind necesar pentru îndeplinirea anumitor mi- şi au urme din celelalte câmpuri).
siuni (ex. Îngerul Morţii). Cu toate acestea, când se cere permisiunea Dacă este posibil, în grup, se pot măsura aceleaşi câmpuri şi a-
de a măsura o anumită persoană după fotografie, trimitem pe lângă poi se vor confrunta rezultatele. Se va dovedi că Radiestrezia este o
imagine şi multe alte date care de fapt identifică persoana în mod u- ştiinţă exactă, deoarece s obţin aceleaţi valori (în limita unor erori
107 108
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

acceptabile de 10% la începători şi maxim 4% la avansaţi). Este neantizează în momentul decesului. Aici sunt cele 31 de grame care
spectaculos şi aşa se întăreşte încrederea în capacitatea proprie de "dispar".
a măsura. Se pot imagina şi alte exerciţii. Starea de Sănătate a Structurii Noesice de 100% înseamnă exis-
Dacă se măsoară la distanţă a nu se uita cererea permisiunii. Pen- tenţa de 100% a acestei structuri într-o structură fizică, înseamnă că
tru fructe se primeşte acceptul garantat, cu excepţia cazului în care sufletul animă în proporţie de 100% o materie care a devenit vie prin
nu există pregătirea necesară (prea obosit, mintea stă la altceva/alt- chiar acest fapt.
cineva, sunt surse puternice de interferenţe malefice în zona info-e- Starea de Sănătate pe structura noesică << 100% => probleme
nergetică (televizor5 în funcţiune, radiaţii de colţ, oameni curi- majore, de ordin afectiv (ex. persoanele care nu pot muri până nu
oşi/răi/invidioşi/etc). văd pe cineva).

Starea de S#n#tate (SS) Starea de Vitalitate (SV)


Fiecare structură a unui sistem viu are 2 parametri de care de- Definiţie: Starea de Vitalitate înseamnă totalitatea energiilor şi infor-
inde însăşi existenţa structurii respective: Starea de Sănătate şi Starea maţiilor necesare ân mecanismele de funcţionare ale unei structuri.
de Vitalitate. Starea de Vitalitate de 100% a unei structuri înseamnă existenţa
Definiţie: Starea de Sănătate este starea perceptibilă existenţială a unei energiilor şi informaţiilor necesare pentru funcţionarea perfectă a
structuri, percepţie care nu se face prin mijloace convenţionale. structurii respective.
Prin stare existenţială (de vitalitate) se înţeleg existenţa în sine a Dacă scade Starea de Vitalitate va scădea şi Starea de Sănătate.
structurii şi nivelul ei de funcţionalitate. Spiritualitatea scăzută afectează Starea de Vitalitate. Pentru susţine-
Starea de Sănătate a unei structuri întregi şi care funcţionează rea unui efort specific unei anumite structuri, sunt necesari algoritmi
perfect se etalonează la valoarea de 100%. Ambii parametri se expri- care acţionează cu energii specifice structurii respective.
ă în procente cu valori cuprinse între 0 - 100. Totalul (T) caracterizează personalitatea vie, prin apropierea va-
lorică de mărimea găsită pe una dintre structuri. Vectorul total mi-
Integralitatea structurii grează dinspre Structura Fizică spre Structura Noesică de-a lungul
Oricare dintre structurile unui sistem viu poate avea nivele de in- vieţii, proporţional cu preocupările şi eforturile noastre.
tegralitate mai mari sau mai mici, fapt ce determină influenţe majore Structura Noesică îşi termină de implementat toate programele
în viaţa sistemului viu. pe la vârsta de 7 ani.
Exemplu: 100% Starea de Sănătate a structurii biosice arată că "în
fiecare por al structurii fizice există structură biosică, în cantitatea şi Reguli de apreciere privind Starea de Sănătate şi Starea de
de calitatea necesară pentru ca sistemul viu care o conţine să traducă Vitalitate ale structurilor sistemelor vii
perfect algoritmii specifici vieţii". 1. Pentru ca un sistem viu să fie armonios, trebuie să respecte câteva
Când structura fizică nu mai este compatibilă cu procesele fun- condiţii, cea mai importantă fiind respectarea ierarhiei structu-
damentale ale vieţii, structura biosică moare, dezintegrându-se pur şi rilor. Fie că este vorba de Starea de Sănătate sau Starea de Vi-
simplu. Structura biosică ia naştere în momentul concepţiei şi se talitate, trebuie ca valoarea N>B>F (N-Noesic, B-Biosic, F-Fizic).
2. Valoarea optimă a diferenţei dintre N, B şi F trebuie să fie între
3 - 4%.
5 3. De regulă, interpretarea mărimii T în raport cu valorile de pe
Valabil doar pentru televizoarele cu tub catodic. Televizoarele LCD şi cele cu
structuri ţine cont de mai multe situaţii:
plasmă practic nu emit radiaţii nocive (emit mai puţin decât o placă de beton mai nou de 6
ani!!!) Însă televizorul în functiune ne distrage atenţia şi prin aceasta constituie oricum
a) T între F şi B, mai aproape de F. Personalitate aflată la începu-
o sursă de interferenţă malefică. Mai ales dacă emisiunea este malefică prin conţinut.
tul evoluţiei, cu preocupări fizice şi dependentă de ele. De re-
gulă, nu are dorinţa evidentă de evoluţie. Trebuie educat;
109 110
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

b) T între F şi B, mai aproape de B. A fost împins de la spate. Şi-a Când SV < SS. Pericol de involuţie pe structura respectivă. Dacă
început evoluţia şi îşi va pune problema evoluţiei sale în mod acest aspect e predominant pe Structura Biosică pot apărea pro-
raţional. A început deja o activitate intelectuală legată de pro- bleme de sinapse la creier. In general Starea de Vitalitate trage
pria sa evoluţie; după ea şi Starea de Sănătate. Atenţie la activităţile desfăşurate de
c) T între B şi N, mai aproape de B. Persoana respectivă a scăpat persoană înainte de măsurători, un consum mare pe acea structură
de dominanta fizică datorită unui sistem de valori şi a unei (oboseala) se manifestă prin scăderea Stării de Vitalitate şi nu a Stării
conduite pe care şi le impune raţional. Este un moment greu de Sănătate. Stărea de Sănătate scade doar dacă scăderea de Stărea
(se poate regresa); de Vitalitate este de durată.
d) T între B şi N, mai aproape de N. Algoritmii structurilor su- Exemplu: Tabel de măsurători
perioare se manifestă firesc; Ex.1 - 2 - 3 F B N T1 T2 T3
Următoarele trei sunt situaţii de excepţie: SS 83 85 88 84 85 87
e) T identic cu N. Personalitate spirituală superioară (fiinţa trăieş- SV 86 89 93 88 90 91
te numai după glasul sufletului său); Ex. 1. Persoană cu activităţi fizice susţinute, care se află în curs de e-
f) T identic cu B. "Raţiune în acţiune". Acest tip de persoană face voluţie. TSV de 88 trage în sus.
totul în urma unei analize; Ex. 2. După un timp, aceeaşi persoană a evoluat, e o persoană cu
g) T identic cu F. Situaţie gravă, cu câteva preocupări de bază în- preocupare intelectuală pentru propria evoluţie, care începe să
dreptate spre un primitivism manifest. reuşească să-şi stăpânească pornirile fizice cu ajutorul raţiunii.
4. La orice sistem viu armonios, Starea de Vitalitate (SV) pe o struc- Ex. 3. Deja există o formare spirituală, ceea ce denotă preocupări în
tură trebuie să fie mai mare decât Starea de Sănătate pe aceeaşi domeniul spiritual sau artistic.
structură. SV>SS pe aceeaşi structură. Obs. Actualul sistem de învăţământ este orientat aproape exclusiv
5. Diferenţa optimă dintre SS şi SV pe aceeaşi structură este de spre dezvoltarea structurii B. Aceasta dezvoltare produce in-
regulă 3 - 4%. hibarea structurii N, fenomen cu efecte negative asupra ar-
Regulile 1, 3 şi 5 se păstrează pentru toţi parametrii ce pot fi ăsuraţi. moniei Fiintei in cauza şi care încetineşte dezvoltarea armo-
Cel mai bine e ca persoanele măsurate să se afle în interiorul nişei nioasa a ansamblului .
info-energetice a operatorului radiestezist şi să existe acordul lor. De Situaţii excepţionale
regulă subiecţii sunt puşi să scrie valorile măsurate într-un tabel 1) T mai mic decât oricare din valorile găsite pe structuri, în ca-
întocmit în prealabil de operatort. Bineînţeles că se poate măsura şi drul aceluiaşi parametru. În aceste cazuri, şi mai ales când este
la distanţă sau şi fără a cere acordul persoanei, dar numai cu acor- vorba de SV-uri, ştim că sistemul viu este afectat negativ de un alt
dul Divinităţii. Atenţie, dacă nişele info-energetice ale radiestezis- sistem viu din anturajul intim (casă, şcoala, servici etc.). Reprezintă
tului şi ale persoanei măsurate se întrepătrund, este foarte probabil parazitare info-energetică.
ca subiectul să simtă că este măsurat. Cunoaşterea acestei situaţii de către cel în cauză este uneori sufici-
entă pentru remedierea ei în timp. Există şi cazuri în care trebuie in-
Repere în măsurătorile de Stare de Sănătate (SS) tervenit prin metode avansate pentru protecţia persoanei în cauză,
şi Stare de Vitalitate (SV) mai ales în situaţiile în care separarea fizică a nişelor info-energetică
Când N < B. Stare de dezenergizare sufletească, un tip de sufe- ale celor 2 persoane nu este posibilă din cauze sociale imposibil de
rinţă cauzat de obicei de şocuri emoţionale. Bineînteles că majori- surmontat.
tatea celor în cauză îşi ascund suferinţa, unora le e ruşine de pro- 2) T mai mare decât oricare din valorile găsite pe structuri, în ca-
priul Suflet, considerându-l o slăbiciune. drul aceluiaşi parametru. Sistemul viu este susţinut cu sau fără in-
tenţie de un alt sistem viu din anturajul intim.
111 112
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Când ne concentrăm afectiv-raţional asupra unui subiect, bio- Anomalii bioenergetice în limite fireşti şi patogene
câmpurile noastre fac o extensie numită string info-energetic, care Definiţie: Anomaliile bioenergetice sunt întreruperi ale circuitelor energetice
se îndreaptă către obiectul concentrării noastre, punându-ne în dintr-un sistem viu, cauzate fie de către factori agresori externi, fie
contact info-energetic cu acesta. Stringul info-energetic conţine in- de blocajul altor zone sau organe, blocaj ce s-a produs anterior.
fo-energii caracteristice vibraţiei tipului de concentrare făcut. Anomaliile bioenergetice sunt de 2 feluri:
Stringurile, în special cele pozitive, iau naştere mult mai uşor şi 1) Cele care apar temporar, în urma unei solicitări ocazionale
sunt mult mai perceptibile între persoanele care prezintă compati- (indigestii uşoare, febre musculare, migrene, stări de oboseală acută
bilităţi info-energetice evidente. etc.) şi considerate a fi anomalii bioenergetice în limite fireşti;
3) Diferenţa mică între F şi B denotă că subiectul este fie obosit din Există 7 organe care prezintă cel mai frecvent semnul unor a-
punct de vedere intelectual, fie nu face faţă unei activităţi raţionale. buzuri şi la care se manifestă anomaliile bioenergetice în limite fi-
Ex.4 F B N T reşti: inimă, stomac, ficat (cu bilă), organe genitale, rinichi, splină şi
SS 86 88 93 90 rect. Se observă că 4 din cele 7 fac parte din aparatul digestiv. Cauza
SV 90 91 97 93 este ce şi cum mâncăm.
Definiţie: Se consideră o anomalie bioenergetică în limite fireşti acea a-
Măsurătorile radiestezice sunt întotdeauna afectate de un factor
nomalie pe care activitatea centrilor info-energetici (chakrele) ai
de subiectivitate din partea operatorului radiestezist.
sistemului viu afectat are posibilitatea s-o redreseze fără intervenţie
SS=cum percepe operatorul radiestezist persoana din faţa sa ca
din exterior într-un interval de circa 24 de ore.
viabilitate 2) Cele care depăşesc un stadiu temporar, ce necesită intervenţie din
SV=cum percepe operatorul radiestezist energia persoanei din
exterior pentru restabilirea circulaţiei optime a energiilor şi care se
faţa lui
consideră a fi anomalii bioenergetice patogene (ABEP).
Pentru a minimiza aceasta afectare a măsurătorilor este absolut
Condiţiile de redresare ale anomaliilor bioenergetice în limite fi-
necesară detaşarea complet de raţiune în momentul când se efectu-
reşti:
ează măsurătoarea (doar cât timp se măsoară, nu şi când se interpre- 1) Aceste anomalii nu trebuie să fie prelungite;
tează măsurătorile … ) 2) Se pot redresa când ele nu se repetă înaintea redresării;
Starea de Vitalitate este combustibilul ce alimentează sănătatea.
3) Nu sunt menţinute la un nivel ridicat datorită activităţilor pe care
Seara, Starea de Vitalitate este mai scăzută.
le provoacă, sau activităţilor complementare defavorabile.
Ex.5 F B N T
Definiţie: În momentul când activitatea propriilor chakre nu mai poate
SS 84 88 92 89
SV
redresa anomaliile ce erau în limite fireşti, se spune că se instalează
85 89 90 90
ABEP (anomalie bioenergetică patogenă).
La oameni, biosicul are doua părţi: interfaţa (traductor al ener- Anomaliile Bio-Energetice Patogene necesită pentru redresare
giilor, informaţiilor şi algoritmilor ce trec de la noesic către fizic) şi intervenţie din exterior, deoarece fiind o afectare mai gravă ajunge
raţiunea. că în timp (2-7 ani) să pro-ducă modificări în structura fizică, ge-
Între 60-80 => probleme mari de sănătate. Valori atât de mici nerând ceea ce se numeşte în mod curent "îmbolnăvire".
denotă o afectare atât a raţiunii cât şi a interfeţei ie. La valori peste Ierarhia organelor ce prezintă Anomalii Bio-Energetice Patogene
80 deobicei este vorba doar de afectări ale raţiunii. (după frecvenţă): inima, ficatul (în special lobul dinspre spate), plă-
4) Dacă Starea de Vitalitate< Starea de Sănatate pe N=>probleme mânii, colonul (ramura stângă, cea descendentă), rinichii (de obicei
afective, sentimentale, lovituri primite din jur, o stare de de- unul şi mai târziu şi al doilea), vezica biliară, colonul (ramura dreap-
busolare. tă, cea ascendentă), rectul, uterul plus un ovar (sau prostata la băr-
baţi), colonul transversal, splina, pancreasul, tiroida, articulaţiile (în

113 114
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

special cele coxo-femurale, adică şoldurile), ganglionii subaxilari, Între 0 - 30: Anomaliile Bio-Energetice Patogene uşoare. Se redre-
coloana vertebrală (mai ales zona sacrala şi cea lombară). sează cu medicină tradiţio-nală sau medicaţie uşoară.
Conturul unei Anomalii Bio-Energetice Patogene se determină cu Între 30 - 60: se manifestă disfuncţiile. "Omul se simte bolnav".
ansa, la fel ca orice contur al unei surse de semnal info-energetic. Între 60 - 90: modificări structurale. Tratamentele nu reuşesc să vin-
Orice Anomalie Bio-Energetică Patogenă are un punct de maxim, dece complet. Vindecarea definitivă se produce după o
loc în care Anomalia Bio-Energetică Patogenă respectivă prezintă va- lungă perioadă de tratament şi de regulă rămân modificări
loarea cea mai mare în cazul unei măsurători radiestezice. Acea va- remanente.
loare se regăseşte şi în "vârful Anomaliei Bio-Energetice Patogene". Între 90 - 100: Anomaliile Bio-Energetice Patogene deosebit de gra-
Anomaliile Bio-Energetice Patogene se măsoară pe o scală ve. Constituie cea mai mare parte din Anomaliile Bio-E-
valorică, ce are valori cuprinse între 0 şi 100. nergetice Patogene ce se întâlnesc. Motivaţia acestei consta-
Orice Anomalie Bio-Energetică Patogenă are o reprezentare la tări este aceea că în general oamenii ignoră manifestările u-
nivelul cortexului. Se caută pe craniu, cu ansa. Pentru verificare, de şoare ale Anomaliilor Bio-Energetice Patogene şi se prezintă
câte ori se va căuta un ABEP, se va căuta şi reprezentarea acestuia la la investigaţii sau la tratament de-abia cand nu mai pot su-
nivelul craniului, repre- porta durerea.
zentare care de obicei a-
re forma unui con de
mici dimensiuni.
Anomaliile Bio-E-
nergetice Patogene se
bio-detectează ca orice
sursă de semnal şi pen-
tru trasarea conturului
uneia din secţiuni se merge paralel cu ansa de-a lungul corpului, pe
codificarea: Ansa indică conturul primei Anomalii Bio-Energetice Patogene
întâlnite în cale.
Pentru o a doua verificare se poate determina cu ansa pe raportor
valoarea maxima a acesteia.
Atenţie, «axa» Anomaliei Bio-Energetice Patogene nu este neapă-
rat perpendiculară pe suprafaţa corpului. Anomalia Bio-Energetică
Patogenă prezintă de asemenea şi vârfuri laterale «false». Trebuie gă-
sit vârful principal şi axa pentru a identifica corect organul care l-a
generat.
Scala valorică a anomaliilor bioenergetice şi scala Există nişte zone pe cap foarte bogate în informaţie referitoare la
Anomaliilor Bio-Energetice Patogene Anomaliile Bio-Energetice Patogene existente (şi la cele la
Definiţie: Scala valorică a anomaliilor bioenergetice este o scală centezima- care sistemul viu este predispus):
lă, unde 0 înseamnă stare de sănătate perfectă, iar 100 înseamnă afec- - la baza occipitalului, legând urechile
tare maximă, distrugere, necrozare, extirpare sau amputare a unui or-- - în 2 puncte deasupra sprâncenelor (dacă se apăsă acolo când
gan sau a unei zone. doare capul, se simte o uşurare).
Pe scara mică, numita Scara Anomaliilor Bio-Energetice Patogene:
115 116
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Se vom găsi întotdeauna valori mai mari la cap decât în zonele Exemplu2 : Un izvor cu apa limpede situat pe marginea unui drum lung
afectate. Diferenţa este însă de câteva puncte procentuale. Dacă se care străbate un tinuţ deşertic .
găsesc diferenţe mai mari fără să fi facut tratament bioenergetic 2) Beneficitatea subiectivă se referă la acei algoritmi ce implică
pacientului, înseamna ca s-a am prins vârful şi valoarea maximă a anumite acţiuni, stări, fenomene etc., care pentru anumiţi oa-
Anomaliei Bio-Energetice Patogene, ci un «vârf fals» meni sunt bune şi pentru alţii nu sunt bune.
Pentru redresarea unei Anomalii Bio-Energetice Patogene, este Exemple: Aproape toate lucrurile şi fenomenele care ne înconjoară se în-
obligatoriu ca în primul rând să se redreseze starea patogenă noe- cadrează aici ... (casa, maşina, drum, biserică, rostirea cu glas tare a
sică (refacerea programe-lor afectate). Existenţa unor stări patogene noe- numelui Fiului(!)6, cunoaşterea, cartea, oaza, ploaia, etc.)
sice se deduce din analiza Stării de Sănătate şi Stării de Vitalitate şi Energiei Energia Benefică Fundamentală maximă din Univers, este cea a
Benefice Fundamentale măsurate pe cele trei structuri. Fără acest pas, re- Iubirii, al Luminii lui Dumnezeu. (Opalin)
facerea biosică şi fizică este imposibilă (sau mai exact nu du- Etalonul pentru determinarea Energiei Benefice Fundamentale
rează…). pe scala valorică unică este 100 (maxim). 100 reprezintă limita
Suprasolicitările afective şi şocurile emoţionale (de exemplu maximă a beneficităţii umane.
dacă se sperie cineva) pot scădea SV pe anumite organe (inimă, Concluzie: Nici un om nu poate să aibă sau să facă fapte cu Energia
creier) până la valori foarte mici, ceea ce se reflectă în măsurătorile Benefică Fundamentală mai mare de 100, pe nici o structură.
de Stării de Vitalitate pe întreg sistemul viu. Atenţie, scad şi bio- Nici un lucru făcut de oameni nu poate avea Energia Benefică
câmpurile - în special Câmpului de Securitate şi Control - odată cu Fundamentală mai mare de 100. Aceasta este valabilă şi pentru
Starea de Vitalitate. Nu apar Anomalii Bio-Energetice Patogene de- produsele gândirii umane, şi mă refer aici la Algoritmi.
cât rareori şi în cazul în care apar, acestea sunt situate numai la cap. Energia Benefică Fundamentală de 100 înseamnă lipsa completă a
(Mare atenţie în special când se măsoară la distanţă persoane de care nu se oricărei nocivităţi din structura noesică sau din alte structuri ale unui
ştie ce activităţi desfăşoară. Fără o analiză atentă a tuturor parametrilor ne sistem viu, dintr-un anumit fenomen, algoritm, tehnică etc.
putem alarma inutil şi cu consecinţe posibil negative!) Nocivitatea reprezintă pierdere de energii şi informatii, deza-
gregare de algoritmi.
Energii Benefice Fundamentale Energia Benefică Fundamentală se măsoară la sistemele vii pe
Definiţie: Energia Benefică Fundamentală (EBF) constituie parametrul de structuri şi pe total.
bază în aprecierea calităţii unui sistem viu, a unei structuri, fenomen, Energia Benefică Fundamentală a sistemelor vii prezintă o va-
proceduri, metode, acţiuni etc., pe scurt a oricăror categorii existenţiale. riabilitate lentă sau foarte lentă. (1—2% pe an)
Semnificaţie: Energia Benefică Funfdamentală Exista oameni care îşi pot modifica prin concentrare specifică pa-
este suportul energetic minim necesar pentru imple- rametrii care le sunt cunoscuţi sau a căror semnificaţie o intuiesc,
mentarea algoritmului de maximă eficienţă benefică practicând ceea ce se numeste „cameleonism spiritual”. În acest caz
pentru una dintre categoriile de mai sus. avem modificări bruşte de parametri (în plus sau în minus, în funcţie
Algoritmul din Energia Benefică Fundamentală prezintă 2 ca- de interesul subiectului) după cum subiectul cunoaşte sau nu că este
racteristici: măsurat. Începătorii e bine să evite să lucreze cu aceşti subiecţi .
1. Cea a beneficităţii obiective Manifestarea Energiei Benefice Fundamentale la sistemele vii este
2. Cea a aspectului benefic subiectiv direct proporţională cu Credinţa în Dumnezeu (CD).
1) Beneficitatea obiectivă reprezintă binele care se manifestă în
orice situaţie, pentru orice persoană (indiferent dacă ne convine sau
nu).
Exemplu1: Iisus nu face şi nu a făcut niciodată rău nimănui. Invocarea 6
Nu e de dorit , în public, într-o ţară musulman-fanatică...
mentală a numelui Fiului nu poate face nici un rău celui care o face .
117 118
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Energia Benefică Fundamentală nu trebuie confundat cu energia Se Consideră malefice persoanele, evenimentele, fenomenele,
benefică a locului în care se desfaşoară o acţiune, sau cu energia be- entităţle etc. cu valori ale Energia Benefică Fundamentală sub 81.
nefică conjuncturală (EB) . Fenomenele, persoanele, evenimentele, entităţile cu Energia
EBF - EB = ∆EB Benefică Fundamentală 81 sau foarte apropiat (80 – 82) sunt apro-
∆EB are semnificaţia a ceea ce se câştigă sau se pierde în măsu- ximativ neutre şi îşi pot schimba caracterul.
rătoarea momentană din cauza mediului sau a unei situaţii. Prin Scala este exponenţială, (în baza e7) un fenomen cu Energia Be-
repetiţie, acest ∆EB, fie că este pozitiv sau negativ, poate în timp să nefică Fundamentală 88 e de de 404 ori mai benefic decât un feno-
devină măcar în parte propriu sistemului viu pe care l-a influenţat şi men de acelaşi fel (aceeaşi categorie) cu Energia Benefică Funda-
pe care-l influenţează încă . mentală 82... Este necesară straduinţă pentru a se măsura precis...
Există situaţii în care acest ∆EB are valori mari, comparabile cu erorile pot fi grave...
mărimea de măsurat . Existenţele cu sau fără structură fizică ce au valori ale Energiei
De exemplu: dacă se măsoară Energia Benefică Fundamentală pe Benefice Fundamentale pe structură noesică mai mici de 81 sunt
structura N a unei persoane care este într-o biserică a unei mănăstiri considerate Entităţi Noesice Malefice (ENM). Acestea au algoritmi
şi se roagă în compania unui grup de călugări; alt exemplu este E- anti-bios, produc Anomalii Bio-EnergeticePatogene şi dezechili-
nergia Benefică Fundamentală pe F a unei persoane care ţine din brare psihică prin simpla lor prezenţă în nişa info-energetică.
proprie convingere postul Paştelui (atât cel alimentar cât şi cel se- Atenţie există Entităţi Noesice Malefice cu valori ale Energia Benefică
xual), măsurat în tot timpul unei slujbe de Denii. Un al treilea exem- Fundamentală negative. Aceastea sunt foarte puternice şi trebuie evitată a-
plu de creştere importantă a Energiei Benefice Fundamentale apare propierea psihică de ele. Pentru apărare şi curăţare de Entităţi Noesice Ma-
în cazul ucenicilor spirituali în preajma unui ghid spiritual, fie el lefice, gânduri rele şi Spaţii Malefice (SM) se poate folosi Crucea şi alte me-
Iniţiat puternic sau Entitate Noesică Benefică. În acest caz creşterea tode mai avansate.
de Energia Benefică Fundamentală se extinde şi asupra acţiunilor Existenţele fără Structură Fizică ce au valori ale Energiei Be-
făcute de ucenic. nefice Fundamentale (bineînţeles doar pe N) mai mari ca 100 sunt
O influenţă malefică – inclusiv remanentă şi amprentare a locului considerate Entităţi Noesice Benefice (ENB). Acestea sunt ghizi
de desfăşurare - o au acele competiţii sportive care sunt generatoare spirituali, simpla lor prezenţă în preajma unei fiinţe o ajuta, atât pe
de violenţă şi spirit de distrugere, fie prin ele însele (lupte , K1, box, structura N cât şi pe B şi F8 , îi vindecă rănile şi o ghidează pe dru-
etc.) fie doar în mintea spectatorilor (un derby de fotbal). Un alt mul spiritual. Aceste prezen-ţe sunt superioare Oamenilor şi e de
exemplu de influenţă malefică este televizorul dotat cu tub catodic. datoria oricărui Iniţiat să le trateze cu respect şi să le ajute în misiu-
Radiaţia emisă este atât de nocivă încât nu poate fi compensată decât nea pe care o au. Nu este permis a se purta conversaţii interminabile
foarte greu de o emisiune oricât de benefic i-ar fi conţinutul. Al cu aceste prezenţe prin intermediul ansei, pendulului sau a altor in-
treilea exemplu de influenţă malefică este banul, care prin simpla strumente!. Se va cere aprobarea Divinităţii pentru a întreba aceste
prezenţă sau pomenire stârneşte gânduri sau instincte malefice (este entităţi despre Misiunea Lor. <Nu distrugeţi Corola de Minuni a
numit în popor <ochiul Dracului>), bancnotele fiind puternic ampren- Lumii9!>
tate de aceste gânduri. O metoda veche de diminuare a acestei maleficităţi Existenţele fără Structură Fizică care au Energia Benefică Fun-
este moneda de argint (metal cu proprietăţi speciale). Pentru limitarea trans- damentală cuprins între 80 si 101 sunt Entităţi din zona Umanului,
miterii de amprente malefice prin intermediul banilor există şi o metodă mo- adică suflete de oameni. În situaţia în care sunt găsite zăbovind în
dernă: cardul personal . preajma oamenilor cunoscuţi sau a locu-rilor în care au trăit dupa
Pe scala valorică, considerăm benefice persoanele, evenimen-
7
tele, fenomenele, entităţile etc. cu valori ale Energiei Benefice e = 2.71828....
8
Fundamentale între 81 şi 100. cu condiţia ca fiinţa să fie în armonie cu Sufletul propriu
9
Lucian Blaga
119 120
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

mai mult de 41 zile, este de datoria noas-tră să le sfătuim să par- stare se obţine în timp, cu efort şi preocupare intelectuală în această
curgă Drumul de Lumină şi la finalul lui să se contopească cu Lu- direcţie, de regulă la maturitate.
mina Divină. Nu vor fi sâcâite cu întrebări peste întrebări. Prin o ast- Ex. 3. Identic cu ex. 2.
fel de acţiune le facem şi lor rău, ne facem şi nouă. Explicaţia fenome- Ex. 4. E o personalitate spirituală elevată.
nului excede cu mult nivelul actual de cunoastere al omului de rând. Diferenţa dintre măsurătoarea momentană şi etalon este forma-
Din punctul de vedere al Codului Etic al Radiestezistului, orice tă din anti-categoria categoriei măsurate.
are Energie Benefică Fundamentală < 81 ne este interzis. Aceasta Cei cu ENERGIA BENEFICĂ FUNDAMENTALĂ coborât în
se referă, în special, la acţiuni şi algoritmi dar şi la relaţii cu persoane, special pe N şi pe T sunt împotriva cunoaş-terii spirituale de tip
obiecte, alimente. christic şi, de teamă de a nu li se descoperi ră-utatea, nu intră în
rezonanţă cu aspectele subtile ale vieţii.
Este de la sine înţeles că pentru a supravieţui în Societatea actuală
trebuie să facem şi fapte, acţiuni cu Energie Benefică Fundamen- Situaţii ciudate
tală<81. Este important să fa-cem cât mai puţine astfel de fapte, să le Ex F B N T
facem doar atunci când sun-tem obligaţi, şi mai ales să le facem cu 5 88 82 94 91
părere de rău. Este indicat să ne cerem iertare Divinităţii după ce 6 88 82 78 82
facem asemenea fapte, arătând şi ce ne-a silit să le facem şi cerând re- 7 94 90 32 81
zolvări ale situaţiilor similare din viitor fără a mai face acţiuni male- EBF 8 86 92 89 90
fice. 9 54 63 58 59
Omul simplu rezolvă aceste lucruri prin Impărtăşanie. Noi, în calitate de 10 53 24 36 31
Iniţiaţi o putem face fără mediatori, prin relaţia directă cu Divinitatea. De a- 11 88 92 95 97
semenea putem rezolva asemenea probleme ale neiniţiaţilor. Înainte de a ac- 12 73 76 80 84
cepta o astfel de mediere cerem Divinităţii. 13 88 92 95 86
Repere în interpretarea măsurătorilor de Energie Benefică Ex. 5. Valoarea pe B de 82 (nu respectă ierarhizarea structu-
rilor) are semnificaţia unei severităţi deosebite. Este tipul de critic. El
Fundamentală
poate deforma realitatea din cauza severităţii, exact cu diferenţa de la
Exemple de măsurători şi comentarii cu privire la persoanele în
cât ar trebui să fie Energia Benefică Fundamentală pe B la cât este
cauză.
de fapt (9 - 10%).
Ex F B N T
Ex. 6. Are suflet rău. Îşi asumă răutatea cu ajutorul raţiunii
1 64 93 100 78 (T=B). E un caz de inversare a ierarhizării. T=B apare în situaţia ce-
EBF 2 64 93 100 93 lor care vor să facă rău, în această inversare dându-se valori mai mari
3 64 89 98 87 structurilor inferioare.
4 64 93 100 98 Ex. 7. Are probleme de tip paranoic, e personalitate de tip demo-
Ex. 1. Manifestările agresive (sau chiar violente) sunt prezente. E nic şi, chiar dacă-i integrat în mediu, este absolut distructiv în so-
tipul de om la care sufletul nu-şi suportă propriul trup.... Valoarea cietate.
foarte mare de pe N arata că sufletul încă este pur, nu este afectat. Ex. 8. E un om bun, care este "mai bun raţional decât din suflet",
Un asemenea caz este rar, se întalneşte uneori la adolescenţi. dar are toate şansele să-şi ridice în timp şi calitatea propriului suflet,
Ex. 2. Identitate T cu B. E o personalitate elevată, cu preocupări prin inducere de algoritmi benefici.
raţionale pentru a se controla, a făcut eforturi în acest sens. E tipul la Ex. 9. Om foarte rău, ceva mai prudent în comiterea faptelor sale.
care bunătatea e caracterizată de acte raţionale de binefacere. Această

121 122
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Ex. 10. O răutate monstruoasă. Este specializat pe răutate de tip


raţional şi studiază cum să facă răul. În mod cert suferă de o boală
psihică.
Ex. 11. Om foarte bun, dar la care T este mai mare decât oricare
valoare pe structuri. Asta înseamnă că este susţinut din exterior. Apa-
re la oamenii ce locuiesc cu persoane care îi iubesc mult şi care sunt
bune. De asemenea apare la persoanele care au un ghid spiritual in
preajma, indiferent daca este un Iniţiat benefic sau un Entitate
Noesică Benefică.
Ex. 12. Aportul de iubire din exterior îl poate face pe individ să se
corecteze cât de cât.
Ex. 13 Cea mai dramatică situaţie. Atunci când T este mai mic
decât oricare valoare găsită pe structuri, faptul semnifică o puternică
acţiune negativă din exterior, caz în care se recomandă separarea.
Atentie , poate fi vorba şi de o Entitate Noesică Malefică.
Energia Benefică Fundamentală se măsoara şi pentru acţiuni, in-
fluenţa prietenilor şi a ru-delor, alimentele consumate şi cantităţile
optime pentru organismul propriu, loc şi mod de petrecere a tim-
pului liber sau concediului, amplasarea patului şi a biroului, serviciu
sau oportunităţi de afaceri. În aceste ultime două situaţii este nece-
sară experienţă şi detaşare, fiind vorba de acţiuni complexe cu ine-
rente treceri de la benefic la malefic şi invers, greu de măsurat şi de
cuprins în dezvoltarea lor în Viitor.

123 124
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Sub nici un motiv nu se încearcă influenţarea raţională a măsu-
Algoritmi [i Exerci]ii Radiestezice rătorii!
utiliz@nd ansa [i raportorul Efectul de col] [i efectul de falez#
Determinarea cu ansa a câmpurile malefice specifice efectului de
Măsurătorile nu se fac haotic. Tehnica generală este următoarea: colţ şi efectului de faleză produse de colţurile stâlpilor şi mobilelor
0. Se stabileşte ce se va măsura şi se pregăteşte algoritmul care se va din camera dvs.
folosi. Algoritm: Vârful ansei mele ricoşeazăa când întâlneşte câmpul efectului de
1. Se fac cateva inspiraţii şi expiraţii profunde pentru liniştire. 2. Se colţ produs de muchia (dulapului de haine) şi rămâne lipit de lama
expiră tot aerul din plămâni, dar fără a forţa. de radiaţie a acestuia.
3. În timp ce se inspiră se spune mental algoritmul prestabilit la Se execută mişcare de apropiere de zona în care teoretic trebuie
punctul 0. să se întâlnească radiaţia, şi după ricoşarea vârfului ansei de aceasta,
4. Se reţine aerul în apnee şi se deplasează mâna cu ansa pentru a se execută o mişcare paralelă cu lama de radiaţie. Apoi, în partea
„prinde semnalul”, conform programului de la punctul 3. opusă, peste muchia liberă a lamei de radiaţie, se măsoară în acelaşi
5. După realizarea măsuratorii se lasă aerul să iasă din plămâni şi se fel. Nu se va măsura cu mâna prin câmpul nociv.
notează ceea ce s-a măsurat pe un suport fizic.
6. Pentru o noua măsurătoare se reia începând de la punctul 2. Determinarea re]elei Hartmann
Se poate schimba algoritmul în funcţie de necesităţi. Când apare Algoritm: Ansa mea indică prima limită a primei benzi E-V de radiaţie
oboseala, obligatoriu se vor opri măsurătorile. Pe măsură ce apare Hartmann.
obişnuinţa cu metoda de măsurare, aceasta devine semiautomată şi Pentru determinarea celeilalte limite a benzii respective, trebuie
nu va mai fi obositoare. Nu se măsoară în primele 2 ore după masă. pornit din partea opusă, pentru că radiaţia Hartmann perturbă al-
Este de dorit să nu se măsoare noaptea după ora 23.30. Dimineaţa goritmul. Nu se măsoară prin banda nocivă!
între orele 9 şi 11 este puţin mai greu de măsurat. Oricum, la înce- Se procedează similar pentru benzile Nord – Sud.
put nu se exagerează cu măsurătorile; câ-te 1 oră pe zi este suficient Exerciţiu: Se va determina cu ansa poziţia a cel putin 3 benzi de ra-
pentru începători. diaţie Hartmann pe fiecare din cele 2 direcţii (Nord-Sud şi
Est-Vest). După determinarea a câte 2 perechi de puncte de
Verificarea st#rii Ready margine pe fiecare din benzi, se trasează cu creta sau cu
Ansa la 0. mici betigaşe poziţia acestora. Se măsoara apoi cu o riglă
Algoritm: Ansa mea ajunge la 100 când am numai când am intrat complet distanţele dintre benzi şi grosimea benzilor. Acestea trebuie
în stare Ready. să fie aproximativ egale între ele (pe feluri bineînţeles). O
Se repetă acest exerciţiu de câteva ori, până se observă că ansa se ultimă verificare este cea a direcţiei Nord-Sud care este bine
deplasează la 100 „hotărât”, fără ezitări şi se opreşte exact a-colo. să se facă cu ansa şi apoi se verifică cu o busolă sau după
Dacă ansa depăşeşte valoarea 100, măsuratoarea nu are nici o hartă/soare, etc.
relevanţă, este absurdă (deci total greşită. Este de preferat o mă-
suratoare la care ansa se opeşte la 98 şi se ambitionează sa stea a-colo Urmărirea reţelei Hartmann “curate”:
(se observă în acest caz mici vibraţii care arată o măsurătoare stabilă). Algoritm: Ansa mea va face exact 90° când verticala ce trece prin picioruşele
Nu se exagerează cu timpul cât se aşteptă în apnee ca ansa să se ei va atinge primul perete al unei benzi Hartmann.
stabilizeze. În nici un caz apneea nu trebuie să determine creşterea Deplasarea se va face încet, în lungul peretelui benzii, când ansa
pulsului. În timpul măsurătorilor radiestezice pulsul scade la 60–70 se roteşte din nou şi va lovi mâna.
iar tensiunea arterială la 12/6 (după antrenament).
125 126
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Se face deplasarea încet în lungul peretelui benzii până când ansa la acces la informaţii, şi în plus persoanele curioase şi in-
se roteşte din nou şi va lovi peste mână. În acest moment s-a atins vidioase din jur vor pertuba grav nişa info-energetică
nodul şi trebuie să se facă întoarcea corpului cu 900 pentru a se pu- Rezultatul va fi acela greşeli mari în măsurători.
tea urmări banda perpendiculară pe prima. Detec]ia apei [i calit#]ii acesteia
Exerciţiu : Se va urmări cu ansa peretele unei celule formate din 4
Exerciţiu: O altă persoană, în lipsa operatorului radiestezist, aşează
limite de bandă care formează aproximativ un dreptunghi.
pe o masă, în linie 3 (sau mai multe) pahare, din care unul
Este recomandabil să măsurăm radiaţiile Hartmann în o zo-
plin cu apă iar celelalte goale şi apoi să le acoperă cu un
nă cât mai naturală sau măcar tratată uniform de acţiunea
prosop. Prin trecerea cu ansa deasupra paharelor trebuie să
omului (câmp, parc, alee sau parcare betonată). Măsurăto-
se determine poziţia paharului care are apă în el.
rile efectuate în blocuri sau la etajele unor clădiri sunt mult
Algoritm: Ansa mea face un unghi de 900 când (verticala ce trece prin
mai greu de făcut deoarece se suprapun numeroase Surse
picioruşele ei trece prin paharul cu apa) se află deasupra paharului
de Semnal Teluric malefice generate de forma clădirii,
cu apă.
planşeelor şi grinzilor, mobilelor, sau de tensiunile existente
Se va repeta exerciţiul de câteva ori, până reuşita este de cel puţin
în materialele de construcţie (în special în cele compozite:
95% din cazuri. Exerciţiul se poate face şi cu alte substanţe cunoscute
beton armat, gips-carton, etc ). De asemenea se va evita
operatorului. Este important ca aceste substanţe să nu emită miro-
efectul de colţ datorat clădirilor înconjuratoare.
suri. Dacă substanţele sunt mirositoare (benzină, etc) se vor folosi
Determinarea direcţiei Nord: sticluţe închise ermetic.
Algoritm: Ansa indică direcţia Nord. În mod normal se va măsura Exerciţiu: O altă persoană, în lipsa operatorului radiestezist, aşează
direcţia Nordului magnetic. Pentru a obţine Nordul pe o masă, în linie 3 pahare; în unul rămâne apa curată, în
geografic trebuie să existe clar în minte reprezentarea celor unul adaugă 1 lingură de sare iar în al treilea adaugă o lin-
doi poli, magnetic şi geografic, şi să se codifice pe nordul gură de zahăr. Acoperă paharele cu un şervet. Cu ansa tre-
geografic, folosindu-se algoritmul: Ansa indică Nordul buie găsit paharul cu apă curată.
geografic. Algoritm: Ansa mea face un unghi de 900 cand se află deasupra paharului
Pentru a verifica corectitudinea trasării liniilor Hartmann e ne- cu apă curată.
voie de nordul magnetic . După identificare se repeta exerciţiul, persoana de ajutor, tot în
Exerciţiu: Se va determina direcţia Nord prin ambele metode. lipsă, schimbând ordinea paharelor. Se repetă până coeficientul de
reuşită este de peste 90%.
Determin#ri numerice
Exerciţiu: O altă persoană, în lipsa operatorului radiestezist introdu- Algoritm: Ansa mea indică direcţia pe care se află sursa de apă potabilă
ce într-un recipient mai multe obiecte de tipuri diferite şi în optim amplasată în acest teren şi care să nu fie la o adâncime mai
cantităţi diferite (câteva monede din metale diferite- ar- mare de "n" metri.
gintul se măsoară cel mai uşor- câteva boabe de orez, câteva Determinarea cotelor batimetrice.
seminţe proaspete de măr, câţiva nasturi, câteva cuie, etc.) şi
apoi să acopere recipientul cu un prosop. Se măsoară cu an- Algoritm: (trasarea unei cote batimetrice e similară trasării oricărui
sa şi raportorul câte obiecte de fiecare fel se găsesc în re- contur) Ansa mea va face exact 90° când verticala ce trece prin
cipient. picioruşele ei va înţepa conturul cotei batimetrice de X m.
Algoritm: Ansa mea arată exact numărul de obiecte din acest recipient. După ce s-au delimitat toate cotele batimetrice, se trece la poziţio-
Obs. Nu se practică astfel de exerciţii în public şi în nici un caz pentru narea izvoraşului. Pentru aceasta, se identifică izvoraşul cu un punct.
laudă, pentru că se vor strica parametrii şi implicit dreptul Se alege o direcţie de deplasare cu ansa şi se foloseşte următorul
127 128
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Algoritm: Ansa mea să indice direcţia pe


care se află perpendiculara pe di-
recţia mea de deplasare care trece
prin izvoraş.
Prin deplasare pe direcţii perpen-
diculare se stabileşte exact poziţia
punctului căutat.
În continuare, se stabilesc caracte-
risticile fizico-chimice ale apei: tem-
peratură, concentraţie de substanţe
nocive, capacitate de umplere în funcţie de dimensiunea tuburilor de
fântană folosite (debit).
Acestea se măsoară cu ansa pe raportor.
Algoritm: Ansa mea să indice temperatura apei din acest izvoraş în grade
celsius, între 0 şi 100.
Algoritm: Ansa mea să indice concentratia de nitriţi din apa, în sutimi de
procent, intre 0 si 1% pe scala de 0 >> 100.
Algoritm: Ansa mea sa indice debitul de apă ce poate fi extrasă din acest strat
freatic prin un puţ cu diametrul de X cm, săpat la adâncimea de Y
m în acest loc. Pentru o maximă precizie stăm deasupra izvoraşului
, sau dacă acesta este sub obstacole imposibile (casă, grajd, pom...)
stăm în locul unde se va face puţul.
Exerciţiu: Se va determina o sursă de apă, găsindu-se izvoraşul şi trasându-
se conturul acesteia şi cotele batimetrice.
Exerciţiul se va face în natură – parc, pădure, câmp, curte netra-
versată de conducte de apă. Se va încerca găsirea pe aceeaşi parcelă a
mai multor izvoraşe aparţinând mai multor straturi freeatice. Se de-
termină puritatea apei şi debitele disponibile. Se vor face cel puţin 3
asemenea exerciţii pe parcele diferite.

129 130
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Percepţia de la distanţă (RS) reprezintă utilizarea RV pentru a
te introduce în creierul unei alte persoane. Această tehnologie a
Explica]ii ale cercet#torilor fost dezvoltată de ruşi, care au făcut din RS o adevărată artă. În
Lumea tenebrelor, după unii, imposibil de descifrat după alţii, vest, în cercurile militare se foloseşte pentru aceasta termenul de
aparţinând divinului sau diavolescului, ireală, sau a imposturii, cre- ESP.
dibilă doar celor ce ajung să vadă că adevărul este aşa şi nu altfel, ră- RS poate fi gândit ca o ascuţire a RV pentru a extinde domeniul
mâne cu aceste epitete doar datorită faptului că cercetarea ştiinţifică său ajungând la înglobarea telepatiei, astfel ca scanarea minţii u-
este în mâinile celor care pot pune sigiliul tăcerii. Cercetarea acestui nor altor persoane să poată fi realizată. Ruşii au descoperit cum să
domeniu este apanajul armatei sau al serviciilor secrete, domenii în antreneze un al treilea telepat pentru a asculta o conversaţie tele-
care cercetarea are puse lacăte la uşile de ieşire. Obţinerea de avan- patică privată între alţi doi alţi telepaţi. Americanii au utilizat a-
ceastă tehnologie nu numai pentru a interoga ruşi cu funcţii înalte,
taje are rolul primordial, chiar dacă populaţia ar avea de câştigat dar au scanat şi minţile celor suspecţi a fi spioni ruşi în timpul Răz-
mult mai mult decât minorele avantaje politico-militare. boiului Rece.
Chiar dacă este depăşit sau atins parţial subiectul cărţii de faţă, voi Scanarea telepatică a unor alte persoane se bazează ca într-o
reda în totalitate articolul “Percepţia de la distanţă şi telechinezia, primă etapă să se realizeze RV pe această persoană. În RS, se sca-
Mintea comandă materiei, Fie ca forţa să fie cu tine!” prezentată nează obiectivul prin proiectarea câmpului biofizic folosit pentru
de col. dr. Emil Străinu, de la Serviciul de Protecţie şi Pază, la RV. Psi-operatorul învaţă să plaseze câmpul biofizic lângă cel al o-
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu particiare internaţională, biectivului. Astfel, câmpul biofizic propriu poate interacţiona cu
“STRATEGII XXI”, 12-13 Aprilie 2007, BUCUREŞTI, Secţiunea corpul biofizic nedezvoltat al obiectivului. Prin acordarea corpului
12:”ACŢIUNI ENERGO-INFORMAŢIONALE” coordonată de biofizic al spionului psihic cu cel al obiectivului, primul lucru care
col (r.). prof. univ. dr. Constantin Teodorescu, publicată în cartea se percepe este emoţia. În timpul antrenării telepatului, conştien-
tul telepatic empatic este unul din cele mai uşoare lucruri care se
apărută la Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, învaţă. Stările emoţionale răsună prin fabrica câmpurilor biofizice
Bucureşti, 2007 cu titlul “SPAŢIUL SUD-EST EUROPEAN ÎN ele persoanelor. Chiar în timpul zilei, noi recepţionăm emanaţiile
CONTEXTUL GLOBALIZĂRII” emoţionale ale persoanelor din jurul nostru.
Până la urmă ce este ansa sau pendulul radiestezistului? Nu este Dezvoltările telepatice ale acestui instinct natural sunt primii
cumva minutarul ceasornicului, ceasornicul fiind radiestezistul? paşi în antrenamentul telepatic. Pavel Naumov a prezentat la Ra-
dio Moscova o serie de metode pentru antrenarea abilităţilor tele-
************** patice. Numeroase articole elaborate în SUA demonstrează intere-
Abilitatea de a spiona psihic locaţii aflate la mari depărtări cu sul CIA şi DIA pentru protecţia persoanelor de top americane în fa-
un mare grad de acurateţe poate uimi, însă faptul că marile puteri ţa ameninţărilor de scanare psihică. Un expert parapsiholog sovie-
îşi antrenează telepaţii să interogheze psihic creierele inamicului tic, profesorul Vasiliev, este citat atunci când afirmă:” nu de puţine
este evident şi mai greu de înţeles. Că această informaţie a putut să ori s-a întâmplat în istoria descoperirilor ştiinţifice că stabilirea
fie ţinută departe de publicul larg, chiar dacă au fost editate o serie unor noi legi sau a unor noi fapte a fost inexplicabilă prin ceea ce
de cărţi excelente cum ar fi „Descoperiri psihice în spatele cortinei deja se cunoştea în domeniu”.
de fier” având ca autori pe Sheila Ostrander şi Lynn Schroeder care În 1966, F. Zigel, un astronom sovietic de renume, trăgea con-
au revelat aceste fapte încă din 1971, completate cu sute de refe- cluzia că telepatia este ştiinţa viitorului. De asemenea, propunea ca
rinţe din ţările din Est, arată puterea de dezinformare a sistemului cercetările în domeniu să fie bazate pe o cercetare organizată de in-
care controlează ceea ce ni se permite să gândim. Deoarece savanţii stituţiile statului. În 1968, sovieticii organizaseră deja mai multe
vestici au predicat că nu este posibil să existe PSI, cu toţii am luat centre de cercetare specializate în experimente telepatice de nivel
aceasta drept literă de evanghelie. Puterea de a scana mintea unei academic, precum şi mai multe echipe interdisciplinare, formate
alte persoane are puternice implicaţii pentru viitor, în special din fiziologi, fizicieni, psihologi, matematicieni, ciberneticieni,
pentru cercurile militare care dezvoltă această tehnologie. neurologi şi ingineri electronici pentru investigarea telepatiei. Au
fost făcute o serie de experimente implicând transferarea gân-
131 132
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

durilor la mari distanţe (Leningrad-Moscova 600 km; Moscova – întipărire de limbaj). Prin această metodă ruşii erau capabili să pă-
Tomsk 4000 km). trundă în conversaţiile telepatice şi să substituie mesajele şi imagi-
Dezvoltarea câmpului RV biofizic permite psi-operatorului să nile pe care doreau.
înceapă să scaneze ideile conţinute în câmpul biofizic al obiec- Dezvoltarea acestei linii de cercetare le-a permis sovieticilor să
tivului (psyche şi mintea). fuzioneze Psio-peratorii pentru a forma minţi de grup. Interesul a-
Câmpul biofizic „se luminează” cu gândurile care trec prin merican în această direcţie a fost stimulat de informaţiile primite
mintea obiectivului. Telepaţii pot recepţiona aceste gânduri prin în 1973 despre o bază de cercetări ultrasecretă aflată lângă Lenin-
contopirea corpului biofizic cu cel al obiectivului şi transmiterea grad unde se desfăşurau cercetări psihice.
informaţiei care există în câmpul biofizic al obiectivului. O idee cla- Cercetările avansate ruseşti în domeniul ESP şi al telechineziei
ră supra a ceea ce gândeşte obiectivul se poate obţine prin uti- par să-i fi condus către provocarea unor efecte fizice. Acest lucru a
lizarea metodelor ruseşti de scanare. RS hipnotic apare să ofere o înspăimântat comandamentul american al rachetelor, deoarece e-
mai mare acurateţe a scanării. Odată ce informaţia a fost recepţio- xista posibilitatea scoaterii din luptă a rachetelor balistice america-
nată, câmpul biofizic al telepatului poate apoi să o download-eze şi ne când acestea se aflau în silozuri sau în zbor. Astfel se putea dis-
să înceapă citirea informaţiei care a fost obţinută din creierul o- truge capacitatea de intimidare a Americii. În 1975, un inginer în
biectivului. Astfel pot fi citite gândurile unei persoane. domeniul nuclear, Thomas Bearden, a fost utilizat de armata ame-
Dezvoltarea graduală a acestui proces permite telepatului să ricană pentru desfăşurarea unor cercetări privind zona de cercetări
devină mai precis în citirea minţii obiectivului. Deoarece câmpurile psihice ruseşti numită psihotronica. Astfel a fost descoperită grupa
biofizice RV pot călători instantaneu între obiectiv şi telepat, acest de cercetări telepatice ruseşti, care prin sinergia minţilor telepa-
proces poate continua într-un flux continuu. Corpul biofizic al spi- ţilor ruşi obţinea telechinezia amplificată telepatic. Un număr ma-
onului psihic telepat se deplasează la câmpul biofizic al obiecti- re de telepaţi ruşi puteau crea forme de gând din inconştientul co-
vului, încarcă gândurile care le găseşte acolo, apoi se reîntoarce în lectiv şi provoca materializarea.
corpul telepatului. Se download-ează informaţia în creierul telepa- Zona psihotronicii este deosebit de interesantă. Deoarece câm-
tului apoi se reîntoarce la obiectiv pentru a continua procesul. A- purile biofizice mediează transferul gândurilor între telepaţi, ele
cest proces „du-te vino” se poate desfăşura cu o viteză aşa de mare pot transfera şi alte tipuri de informaţii. Câmpurile biofizice, deoa-
încât apare o continuitate a input-ului telepatic la operatorul ESP rece îşi au originea într-o realitate duală, într-un univers contiguu
bine antrenat. Telepatia devine ceva mai dificilă când se execută cu cu lumea reală, cea fizică, pot experimenta un mecanism prin care
obiective din străinătate care vorbesc o altă limbă. Acest obstacol fenomenele din categoria spiritismului (fantome, posesia demo-
se poate depăşi de către telepaţii experimentaţi făcându-se apel la nului) se pot întâmpla. Dacă luăm în consideraţie existenţa mai
limbajul seminal arhetipal, pe care telepatul îl poate învăţa să-l multor niveluri de realitate, vizitatori străini din alte dimensiuni
înţeleagă din mintea străinului. Se reduce însă acurateţea, dar pot fi de asemenea explicaţi ca nişte transferuri de energie străină
repetând de mai multe ori acest exerciţiu, se pot obţine fluxuri de biofizică în universul nostru.
informaţii care se pot înţelege. Dezvoltarea acestei teorii a fenomenelor câmpului biofizic într-o
Sistemul militar rus a dezvoltat această tehnologie pe care au realitate contiguă, fenomenele psihotronice pot fi explicate. Atunci
perfecţionat-o neîncetat. Discuţiile pe care psihologii vestici le au când are loc sinergia mai multor telepaţi, deoarece câmpurile lor
despre veradicitatea semnalelor telepatice şi dacă există sau nu biofizice au atins auto-conştienţa (conştient de ordin înalt), are loc
telepatie îi fac pe ruşi să râdă. o creare a unui nou tip de câmp biofizic. Astfel se poate obţine
„Ruşii sunt singura naţiune care a încercat să denatureze sem- accesul la stări de alterare a realităţii.
nalele telepatice” au declarat Ostrander şi Schroeder în cartea lor. Psihochinezia (PK) sau telechinezia reprezintă abilitatea de a in-
Prin introducerea unui al treilea telepat, care putea determina fluenţa obiecte animate sau inanimate de la distanţă, fără contact
când există un flux al gândurilor între doi telepaţi (curent de infor- fizic, prin mijloacele câmpurilor de energie biologică controlată sau
maţie biofizică), ruşii şi-au dat seama că ei pot nu numai să în- necontrolată. Prezentăm în continuare câteva din efectele PK: ini-
trerupă acest flux, dar că îl pot schimba prin voinţa acesti al treilea ţializarea sau încetarea mişcării unor obiecte inanimate; neutrali-
telepat, care ar putea să substituie gândurile (câmpuri biofizice cu zarea aparentă a efectului gravităţii asupra obiectelor inanimate;
levitaţia; inducerea unor schimbări în procesele fiziologice ale ma-
133 134
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

teriei vii; crearea unor câmpuri electrice, electromagnetice, electro- electromotoare este analogă telechineziei noi putem fi capabili să
statice, magnetice sau gravitaţionale care pot fi măsurate în jurul facem predicţii asupra funcţionării acesteia. Dacă în ecuaţia forţei
obiectelor ţintă; introducerea unor imagini pe emulsiile foto- electromotoare introducem câmpurile biofizice obţinem că forţa
grafice. telecinetică este proprţională cu puterea câmpului biofizic al Psi-o-
În 1997, Sunday Telegraph dezvăluia că Robert Jahn de la Cen- peratorului. Acest câmp biofizic poate fi privit ca având un efect de
tru de Cercetări privind anomaliile în tehnică din Princeton desfă- câmp în telechinezie, deoarece mişcare sa va amplifica efectele te-
şura o serie de proiecte care aveau ca scop influenţarea generării lecinetice. Deoarece am prezentat teoria telepatiei ca fiind o miş-
numerelor aleatorii prin intermediul telechineziei. Subiecţii erau care de câmpuri biofizice de la telepat la subiect, având viteza de
rugaţi să se concentreze asupra unui monitor de calculator care interacţiune foarte mare, aproape instantanee, atunci poate fi vă-
prezenta rezultatul generării numerelor aleatoare, ca secvenţe de o zut că dezvoltatea auto-conştientului în aceste câmpuri poate con-
şi 1. Legea nemerelor mari afirmă că după foarte mari experienţe duce la o marcată abilitate telecinetică. În antrenamentele teleci-
numărul de 0 şi de 1 generate trebuie să fie egal. Dacă telechinezia netice, câmpul biofizic este împins către ţintă cu putere maximă,
există (minte deasupra materiei), ar trebui să se genereze mai spre deosebire de telepatie, în care acest câmp oscilează între tele-
multe din cifra aleasă în prealabil. După mai bine de 12 ani de pat şi subiect, nepermiţând efecte psihocinetice. Cu alte cuvinte, se
experienţe, în care au fost implicaţi mii de subiecţi, profesorul învaţă împingerea obiectelor odată cu ştiinţa RV-ului.
Jahn a demonstrat că instrumentele electronice sunt influenţate de Ambele superputeri au devenit interesate de telechinezie da-
mintea omului prin telechinezie. Acesta un set dramatic de experi- torită implicaţiilor militate. UN document DIA din 1975 declara:
mente care subliniază faptul că sovieticii au avans într-un domeniu “Cercetarea sovietică are câteva direcţii diferite în eforturile de a
deosebit de important. dezvolta explicaţii materialist pentru efectele observate de PK.
Cercetările parapsihologice din URSS şi din Cehoslovacia pun Această cercetare s-a implicat în studii serioase asupra caracteris-
accentul pe identificarea şi cuantificarea câmpurilor de forţă gene- ticilor câmpului electric dintre subiect şi obiect, asupra caracteriză-
rate bioenergetic, precum şi pe identificarea proceselor fiziologice rii câmpurilor electrice din imediata apropiere a subiectului, asu-
care sunt influenţate de energia PK. pra studierii formelor undelor creierului subiecţilor şi asupra foto-
Există diferenţe fundamentale între abordările sovietice şi cehe grafierii câmpurilor bioenergetice ale subiecţilor. Deşi savanţii ruşi
privind cercetările asupra PK. Deoarece cercetarea paranormală a nu au ajuns la o concepţie comună privitoare la natura acestor for-
fost privită ca apanajul unui mic număr de oameni, în URSS cerce- ţe, toţi agreează ideea că energie psihică este implicată.
tările erau concentrate numai asupra indivizilor dotaţi şi au încer- Victor Adamenko de la Institutul de radiofizică din Moscova,
cat să determine ce atribute fiziologice pun în valoare capacităţile Victor Iniuşin de la Universitatea kazahă din Alma-Ata şi Ghenadi
acestora şi îi fac diferiţi de restul populaţiei. Paralel cu aceste e- Sergheiev de la Institutul de fiziologie din Leningrad sunt savanţii
forturi de a determine cauzele PK, sovieticii şi-ai concentrat efortu- sovietici care conduc cercetările în domeniul PK. Iniuşin şi Serghe-
rile asupra determinării naturii câmpurilor de energiei care se for- iev au dezvoltat o serie de teorii bazate pe existenţa unui tip diferit
mează şi ai încercat să determine dacă toţi subiecţii dotaţi psihoci- de energie – o formă a energiei biofizice pe care au numit-o „bio-
netic creau acelaşi câmp de energie. Cercetarea cehă era de ase- plasmă”. Aceştia consideră efectele PK analoage fulgerului şi afir-
menea orientat pe efectul cauză-efect, dar erau condusă de ideea că mă că mişcarea în PK apare ca un rezultat al interacţiunii câmpului
efectele PK pot fi produse de majoritatea populaţiei şi nu este ne- electrostatic al obiectelor. Energia biologică implicată este direcţio-
voie de capacităţi psihice deosebite pentru a demonstra efecte PK. nată de conştient spre subiect . Astfel se pot deplasa obiecte sau se
Dacă telechinezia există, cercetările ESP realizate în URSS şi de poate opri mişcarea, se poate schimba direcţia sau obiectele se pot
echipele de telepaţi formate în această ţară pot avea justificare. roti. Sergheiev a dezvoltat o serie de aparate de măsură pentru
Efectul psihocinetic este analog forţei electromotoare. Această schimbările în câmpul bioplasmatic la distanţe de până la 3 metri.
forţă este prezentă în maşinile care cuprind motoare electrice, pre- A putut măsura câmpuri de până la 10000 volţi/cm în vecinătatea
cum şi în generatorii care produc energie. Această forţă a fost des- ţintei fără vreo indicaţie că ar exista vreun câmp între subiect şi
crisă de Maxwell la sfârşitul secolului al 19-lea şi modelată în ecua- obiect. În conformitate cu cele declarate de Sergheiev, energia
ţiile matematice care poartă numele savantului. Dacă ecuaţia forţei bioplasmatică se concentrează în regiunea capului. El atribuie PK
unei polarizări a bioplasmei într-o manieră asemănătoare laseru-
135 136
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

lui. De aceea îl denumeşte „efect biolaser”, care acţionează ca o ca noţiune, de V.A.bunin în 1960, în legătură cu abilitatea organis-
forţă materială asupra obiectului Sergheiev a elaborat detectori ca- melor vii de a forma şi detecta unde gravitaţionale.
re monitorizează energia în timpul demonstraţiilor PK. Deşi obser- Dubrov şi-a bazat teoria pe conceptele curent acceptate ale bio-
vatorii vestici au negat informaţia asupra construirii detectorilor logiei moleculare şi fizicii energiilor înalte. Aceasta înseamnă că
(informaţie pe care sovieticii o clasificau ca fiind strict secretă), un vectorul sau câmpul de forţă este format la nivel subcelular şi este
tip de astfel de detector s-a realizat chiar în SUA. David Thomson a capabil de atragerea sau respingerea forţelor naturale gravitaţio-
realizat un aparat care poate fi considerat ca intrând în această cla- nale sau el însăşi emite unde gravitaţionale de foarte mică inten-
să. Aparatul a fost utilizat în studiul câmpurilor de forţă umane la sitate. Dubrov, ca şi alţi savanţi americani şi sovietici, gândeşte că
Universitate Saskatchevan din Canada. Apara-tul era constituit schimbările în continuul spaţiu-timp poate fi baza fenomenelor PK
dintr-un preamplificator, două condensatoare şi un înregistrator, observate, adică, timpul poate fi accelerat sau decelerat de către
întocmai ca cel de la encefalograf. La Laboratorul de cibernetică subiectul psihic.
biologică din Universitatea Leningrad, Catedra de fiziologie a fost În 1974, psihicul sovietic Boris Ermolaiev a participat la o serie
elaborat un aparat pentru detectarea câmpurilor electrice ale ner- de experimente la Universitatea din Moscova. S-a raportat că Er-
vilor la distanţe de până la 24 de cm. Acest aparat se baza pe elec- molaiev are capacitatea de a suspenda (levita) obiectele în aer prin
trozi deosebit de sensibili. concentrarea energiei psihice într-un anumit punct focal în spaţiu.
Adamenko a condus experienţe pentru a stabili rolul sarcinilor Într-o altă demonstraţie, Ermolaiev a ţinut în mâini un obiect, apoi
electrostatice de pe suprafaţa corpurilor ţintă în deplasarea aces- şi-a depărtat mâinile cam la 20 de cm de obiect care a rămas sus-
tora. Adamenko a avansat teoria că omul poate fi anizotropic, adică pendat în aer. Dubrov simte că puterile levitaţionale ale lui Ermo-
omul poate fi capabil să altereze energia sa externă în funcţie de laiev pot fi folosite pentru a demonstra că spaţiul-timp şi schimbă-
starea energetică internă, iar această capacitate la rândul său de- rile gravitaţionale apar în zona dintre mâinile psihicului şi obiect.
pinde de procesele fiziologice. Adamenko presupune că oamenii, a- El bănuieşte că transmisia energiei electromagnetice ar putea fi în-
nimalele şi plantele posedă câmpuri electrice datorită polarizării târziată atunci când trece printr-un câmp de levitaţie.
spontane a ţesuturilor. Aceste câmpuri pot interacţiona cu sarcinile Două femei subiecţi psihici, Nina Kulaghina şi Alla Vinogrado-
electrice externe induse sau impuse. Adamenko a arătat că baza va, au fost studiate extensiv de Sergheiev şi Adamenko. Sergheiev a
materială a interacţiunii fără contact între om şi obiecte rezultă din declarat că Kulaghina poate control bătăile inimii unei broaşte,
câmpul electrostatic a cărui magnitudine depinde de starea fiziolo- poate imprima imaginile pe care doreşte pe emulsii fotografice si-
gică a omului. gilate şi poate mişca obiecte de aproximativ un kilogram. În 1975,
De asemenea, Adamenko a avansat conceptul că în sens ter- Sergheiev a condus o serie de experimente în care Kulaghina a fost
modinamic, ţesutul viu nu poate fi subiectul aceloraşi legi fizice ca- rugată să influenţeze inima unei broaşte. În general, inima unei
re sunt valide pentru materia anorganică. El argumentează că ţe- broaşte continuă să bată câteva ore după ce a fost scosă din orga-
sutul viu poate demonstra proprietăţi noi (în termeni termodina- nism. Într-un experiment inima broaştei a fost aşezată într-un vas
mici) atunci când este comparat cu materia anorganică. la 80 cm de Kulaghina. Aceasta s-a concentrat pentru a controla
El crede că dacă moleculele vii diferă cantitativ şi calitativ de bătăile inimii. Electrocardiogramele au arătat că rata contractărilor
moleculele anorganice, atunci poate exista o distincţie între câm- creştea sau descreştea la comanda ei. Cinci minute după ce a în-
purile de forţă „vii” şi „tehnice”. Pentru a dezvolta acest punct de ceput experimentul, acesta a oprit inima să bată. Când a fost aşe-
vedere savantul face referire la vindecarea „cu mâinile” sau „vinde- zată în vas o nouă inimă, aceasta şi-a încetat bătăile după 23 mi-
carea datorită credinţei”. Sovieticii au măsurat câmpurile electrice nute.
dintre vindecători şi pacienţi. Cunoscând aceste valori ale câmpuri- Într-un alt experiment, Kulaghina a imprimat imagini pe un
lor le-au aplicat pacienţilor, prin utilizarea unor generatoare de film neexpus, sigilat în învelitoarea sa. În timpul acestor experi-
câmpuri, fără a se obţine rezultatele vindecătorilor. mente, Sergheiev a măsurat energia din jurul corpului psihic şi a
Alexandru Dubrov, un biofizician de la Institutul de Fizică a Pă- găsit-o a fi cam jumătate din cea a unui individ non-psihic. Aceasta
mântului al Academiei de Ştiinţe a URSS, a avansat conceptul de l-a condus pe Sergheiev la concluzia că ea absoarbe energie din
„biogravitaţie” pentru a explica PK. Biogravitaţia a fost introdusă, mediu şi o descarcă asupra obiectului ţintă.

137 138
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Kulaghina este supusă la un stres deosebit atunci când este su- Ruşii şi cehii, aşa cum mai menţionat, utilizează generatoare
pusă la teste. Pulsul acesteia creşte. De asemenea, creşte ritmul psihotronice pentru a amplifica câmpurile biofizice. Utilizând a-
respiraţiei. Apar dureri în partea superioară a măduvei spinării şi ceastă metodă este posibil de a obţine efecte macro-telechinetice.
la ceafă. La sfârşitul şedinţei, ea se simte obosită, îi este sete şi are Aceasta are implicaţii strategice pentru Rusia. S-a observat că ex-
un gust de fier şi cupru în gură. Pe timpul experimentului, ocazio- ploziile nucleare au efecte ciudate, dependente de timp.
nal trece prin perioade când are ameţeală şi stări de greaţă. Nivelul Astfel, forţa exploziei nucleare se schimbă în funcţie de momen-
zahărului în sânge creşte şi după o oră de la încetarea testelor are o tul din zi al exploziei şi de luna anului. Acest lucru nu poate fi ex-
pierdere în greutate de un kilogram. Când este singură prezintă un plicat de fizica obişnuită.
stres mai redus şi afirmă că răspunde mai bine la sarcini atunci De aceea, dar evident şi din alte motive este un fenomen strict-
când este o atmosferă prietenoasă în jurul ei, de încredere mutuală secret. Prin urmare, deoarece reacţiile nucleare depind de timp şi
şi credinţă. Abilitatea ei PK este dependentă de starea în care se chiar de poziţia geografică, armele nucleare au diferite randamente
află atât ea cât şi observatorii. Cheltuieşte mai multă energie într- la diferite momente de timp.
un mediu ostil sau într-o atmosferă plină de scepticism. Se pare că cercetătorii ruşi din domeniul războiului paranormal
Adamenko a observat că Alla Vinigradova produce efecte si- au reuşit să utilizeze psi pentru a modifica desfăşurarea unei reacţii
milare cu ale Ninei Kulaghina, dar suferă mai puţin de stres. În în lanţ într-o armă nucleară. Ei ai descoperit că prin focalizarea te-
timpul experimentelor cu ea în Moscova, atunci când aceasta muta lechineziei pe un eşantion radioactiv, rata înjumătăţirii, detectată
o varietate de obiecte pe o suprafaţă dielectrică, a putut fi măsurată de un contor Geiger, putea fi schimbată.
o cantitate mare de energie electrostatică împrejurul acestor Cercetătorii sovietici au analizat metodele prin care se putea
obiecte. Măsurătorile au demonstrat că pulsaţiile acestui câmp e- încetini dezintegrarea uraniului 235 şi a plutoniului, care sunt folo-
rau sincrone cu ritmul inimii, al respiraţiei şi al undelor alfa ale site în armele cu fisiune atomică şi ca detonatori în bombele cu hi-
Vinogradovei. Regiunea dintre Vinigradova şi obiect nu conţinea drogen. Ei au descoperit că Psi putea încetini reacţia în lanţ, astfel
câmpuri sau frec-venţe de energie, iar energia electrostatică creştea că arma nu mai ajungea la masă critică şi nu mai apărea explozia
în intensitate când obiectul se apropia. nucleară. Variabilitatea în timp a randamentului exploziilor nu-
O concluzie logică pe care a putut să o tragă Adamenko a fost că cleare se pare că se datorează efectului pe care pământul, soarele şi
pot exista indivizi care posedă abilitatea de a construi un câmp de alte corpuri cereşti îl au asupra ratei reacţiilor nucleare în lanţ. E-
energie electrostatică pe suprafaţa unui corp conform voinţei a- fectul Psi este mult mai puternic decât acţiunea acestor câmpuri pe
cestora. planeta noastră.
Cehii, ca şi sovieticii, au încercat să identifice sursele de energie Aceste cercetări au fost întreprinse în mai mult de 20 de in-
biofizică, dar cercetările lo nu au fost centrate asupra indivizilor stitute. Evaluările pe care le făcea DIA din SUA asupra Psi sovietic
dotaţi psihic. Parapsihologii cehi au emis ipoteza că există mulţi considerau că psi-războinicii ruşi puteau: „incapacita, de la distan-
oameni care posedă capacităţi psihice şi că astfel de capacităţi pot ţă, echipamentele militare americane de toate tipurile, inclusiv ar-
fi observabile ca efecte PK. Cercetarea parapsihologică cehă este mele nucleare, cât şi rachetele.” Efectul asupra armelor nucleare al
orientată pe PK, probabil ca rezultat al construirii de către Robert Psi a fost unul din cele mai bine păzite secrete. Ingo Swann era
Pavlita a generatorilor psihotronici. Cehii cred că utilizarea acestor capabil să spioneze exploziile nucleare prin RV. Astfel şi-a dat sea-
aparate pentru colectarea şi concentrarea energiei poate crea ma că psiexperţii ruşi conectaţi al generatoare psihotronice puteau
posibilitatea oricărei persoane să provoace efecte PK. opri detonarea armelor nucleare. De aceea, Comandamentul ame-
Deşi, proiectarea şi construirea generatorilor este deosebit de rican al rachetelor era aşa de îngrijorat. Dacă într-adevăr aşa ceva
complexă, aceste aparate sunt uşor de folosit şi cer numai o scurtă este posibil, atunci armele nucleare nu mai reprezintă o ameninţa-
instruire pentru a se opera cu ele. Acest mod de lucru are două a- re. Ţara care domină războiul paranormal va avea un avantaj e-
vantaje majore: nu necesită prezenţa unui supervizor, iar efectele norm în războaiele care vor veni în acest al 21-lea secol. Atunci
fizice observabile, cum ar fi mişcarea sau atragerea obiectelor, ser- când Rusia a oprit folosirea Ppsi între facţiunile rivale (mai precis
vesc ca feedback încurajator, pozitiv pentru subiect. când Putin şi-a asumat puterea) această nouă democraţie a redeve-
nit o super-putere. SUA, ca fiind singura ţară vestică care s-a preo-
cupat de dezvoltarea armei Psi, trebuie să facă faţă armatei chineze
139 140
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

paranormale, corporaţiilor japoneze dotate cu capacităţi Psi, pre- 6. Swami Vishnu-Devananda - Meditation and Mantras, Editura Motilal
cum şi celui mai puternic inamic în acest domeniu, Rusia lui Putin. Banarsidass Publishers, Delhi 2003
Forţa care este inima telechineziei ar putea explica fenomenele **************
psihotronice. Formarea unui grup de telepaţi va amplifica efectul Dovezi mai există destule, dar, pentru a nu mări foarte mult dis-
telechinezetic. Deoarece efectul nu este simplu aditiv, ci este un e- cuţia mă voi limita aici. Oricum sunt multe de gândit. Oricum dove-
fect sinergetic, se pot obţine rezultate deosebit de puternice. Tele- zile ştiinţifice există, brevete de invenţii există, lista acestora este ma-
chinezia este legată de forţa care provoacă funcţia de stare cuantică re. Cei ce doresc să afle adevărul sunt mulţi, cei care ascund au toate
să producă evenimente. De aceea, telechinezia se poate folosi pen- instrumentele necesare pentru a ascunde adevărul. Pe lângă toate
tru provocarea funcţiei de undă cuantică în scopul schimbării ma- acestea, pe lângă servicii secrete şi armată, armata sutanelor negre,
nifestării evenimentelor. Astfel se provoacă schimbarea realităţii. biserica, din cu totul alte motive, atacă. Atacă în cunoaştere de cauză,
Telechinezia se poate de asemenea folosi pentru ca să se inducă
câmpurilor biofizice aspecte duale pentru modelarea formelor gân- dar şi în necunoaştere. Atacă doar pentru că se simte că pierd teren
dului. Aceasta poate avea ca rezultat producerea nor efecte spe- şi consideră că a păstra mentalul uman la nivelul anilor 200...1500 e
cifice. Crearea formelor de gând din câmpuri biofizice este prezen- singura modalitate de a-şi păstra poziţiile sociale dobândite. În capi-
tată în mii de cărţi de spiritism. Este posibil ca noţiunea de magie tolul urmator voi încerca să aduc şi aceste idei, în virtutea principiu-
să fie ea însăşi o absurditate, dar efectele ritualilor magice sunt în lui “Adevărul trebuie mărturisit”.
moştenirea noastră culturală. Telechinezia poate fi folosită la
schimbarea realităţii.
Se prevede că mari schimbări să se producă în lume în 2013.
Cercetătorii ruşi deja au prezentat câteva din aceste schimbări care
vor avea loc. Dacă privim câmpul biofizic natural ca parte a biosfe-
rei biofizice a pământului, atunci în oceanul inconştientului colec-
tiv, grupări mai mici de câmpuri biofizice se pot coaliza pentru a
forma arhetipuri, aşa cum a postulat Carl Jung. Grupuri de telepaţi
ar putea folosi telechinezia pentru manifestarea formelor de gând
din bazinul arhetipurilor în inconştientul colectiv. Aceste forme de
gând pot fi văzute ca noi tipuri de mime, care ar putea infecta po-
pulaţia cu noi tipuri de gândire şi acţiune. Deoarece populaţia nu
realizează dimensiunea paranormală a realităţii, formele de gând
direcţionate, în fapt nişte mime, ar putea afecta starea mentală a u-
nei naţiuni. Astfel ar putea fi conceput un nou sistem de arme sau
un sistem de inducere a politicii dorite. Psihotronica a devenit unul
din interesele majore ale cercetărilor militare din S.U.A.,Rusia,
China, Japonia, Cehia şi alte ţări.
BIBLIOGRAFIE:
1. Emil Străinu - Spionajul psihotronic şi cîmpul de luptă mental,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I „ Bucureşti 2006
2. Emil Străinu - Spionajul psihic , Editura Helis, 2006
3. Emil Străinu - Războiul psihotronic , Editura Phobos, Bucureşti 2007
4. Emil Străinu, Emil Stan - War in Cyberspace, Editura Sophia, Bucu-
reşti 2001
5. G.S.Frater P.A.X. - Magia Nigrae , Editura Konyvkiado, Budapesta
2007
141 142
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
păcătos. Poate cineva spune că după moarte acest păcătos nu va
îndeplini toate condiţiile pentru a fi sanctificat?
Religia Ortodox# [i Radiestezia Aş putea spune eu multe, dar fără a da cuvântul şi celorlalţi,
Cunoa[tere vs. Necunoa[tere reprezentanţilor Bisericii Creştine (Ortodoxe) aş cădea şi eu în ace-
sau laşi păcat cu ei.
Necunoa[tere vs. cunoa[tere? (1) Înainte de toate însă vreau să adaug ceva: am vorbit şi vorbesc aici
Cercetarea ştiinţifică nu doar odată a intrat în conflict cu principi- de radiestezie şi nu de tehnici radiante sau despre aşa-zisa inforener-
ile religioase creştine. De foarte multe ori creştinismul, mai precis getică ce şi-a însuşit până la confuzie radiestezia.
preoţii creştini, într-o opacitate greu de imaginat, cu toate că, după Radiestezia se ocupă cu măsurători. Inforenergetica este o ex-
cum spunea Mântuitorul, “Adevărul trebuie mărturisit”, au preferat tensie a radiesteziei. Ce are specific este faptul că lucrează cu infor-
să dorească a scufunda în ignoranţă adevăruri aflate la îndemâna maţie. Radiestezia doar masoară, iar inforenergetica lucrează şi cu
oricui. informaţie. De fapt foloseşte şi energia, de aceea îi spune InforEner-
“E pur si mouve!” rostea Galileo Galilei. Şi chiar dacă atunci el se ge-tică (informaţie+energie).
referea la mişcarea Pământului, replica sa este general valabilă la tot Preotul Daniel Vraciu spune, într-un articol publicat pe Internet
ceea ce a însemnat mişcarea lumii ştiinţifice şi involuţia Bisericii. Căci (http://www.revistafelicia.ro) că:
mereu stând de gardă la a contrazice ceea ce se demonstra şi argu- “Radiestezia este o mişcare care promovează ideea existenţei unor energii
menta ştiinţific, Biserica noastră creştină, prin demnii ei reprezenţi, sau forţe ascunse, umane sau cosmice, pe care simţul normal al omului nu le
percepe, dar care pot fi identificate şi apoi folosite prin intermediul unor e-
preoţii fără har (cei cu har au fost cei care au reuşit mereu şi mereu xerciţii sau practici anume. Toate aceste puteri, energii care depăşesc "nor-
să o salveze), s-a aureolat cu cea mai urâtă etichetă: frână mincinoasă malul, sunt, desigur, miraculoase, cu efecte binefăcătoare şi mai ales vin-
împotriva progresului. Nu iau în nici un fel în calcul aberaţiile secte- decătoare. Fenomenele "paranormale, asimilate pe nedrept şi în mod forţat
lor religioase ce s-au dovedit a fi criminale în cel mai real sens. cu Dumnezeu, cu lucrările Sale şi cu viaţa religioasă a omului, sunt argumen-
Capitolul anterior, dar şi alte cercetări ale fizicii cuantice, ale te care susţin ideologia mişcării.
O notă caracteristică şi chiar dominantă a acestei mişcări este amestecul.
biofizicii, ale biologiei, au arătat că domeniul bioenergetic, stăpânit Sincretismul este baza teoretică şi filosofică a radiesteziei, pe fondul căruia
dar încă neînţeles de biserică, nu este ceva inexplicabil ci doar un sunt folosite cele mai neaşteptate combinaţii de elemente preluate din religii-
domeniu încă neexplicat. Biserica aruncă blamul doar pentru că le orientale, creştinism, iudaism, magie, astrologie, ştiinţă. Această mişcare
sinte că valul de cunoaştere îi cam poate micşora influenţa asupra se revendică ca fiind altoită la mediul religios dominant din ţara noastră, cel
societăţii, ajungând uneori a-şi autonega anumite principii. Biserica reprezentat de Ortodoxie.
Deşi adepţii mişcării radiestezice nu împartăşesc deloc dogmele Bisericii
lui Hristos s-a denaturant şi a devenit, în percepţia multora, armata Ortodoxe, nu se supun canoanelor rânduite de Sfinţii Părinţi ai Bisericii Or-
sutanelor negre, o armată ce îşi vrea un rol de conducere arhire- todoxe, ei se vor şi se afişează ca buni şi adevăraţi ortodocşi. Ei nu fac as-
cunoscut, pe principiul simplu al trecerii prin “fabicile de popi” şi nu cultare de preoţii lor duhovnici, ci doar de liderii mişcării, Biserica Ortodoxă
prin acela al demonstrării eficienţei. fiind considerată una mincinoasă, deoarece, spun şi cred ei, ar fi trecut sub
tăcere, ar fi ascuns şi chiar ar fi scos din Biblie unele aspecte care fac parte
Radiestezia nu a putut nici ea scăpa de acest blam şi, odată ieşită din "tezaurul ideologic al mişcării”, cum ar fi cel referitor la reîncarnare. Ra-
din arealul preoţesc, odată ce a devenit metodă de investigaţie şi a portarea la Biserică este o mişcare strategică, vizând exploatarea în interes
“civililor”, a fost aruncată în coşul “păcatelor”, al puterior demonu- propriu a "energiilor pozitive din Biserică. Biserica este, aşadar, subordonată,
lui. Ca să fie suficient de credibilă această blamare, a fost pusă la un cel mult anexată scopurilor mişcării. Astfel, ei văd în Biserică nu calea ce duce
loc cu alte tehnici bioenergetice, chiar şi cu clarviziunea, uitându-se la mântuire, ci un mijloc de potentare a energiilor în vederea unei mai
eficiente şi performante activităţi proprii. Insăşi Sfânta Impărtăşanie, Trupul
de faptul că avem sfinţi cu marele merit de a fi clarvăzători (Calinic e şi Sângele lui Hristos, este un mijloc de alimentare şi sporire a energiilor.
un exemplu de la noi, de acasă), dar pare incredibil să se înţeleagă Membrii mişcării sunt instruiţi să nu dezvăluie preotului, nici chiar la spove-
de ce un ieromonah avea clarviziune de la Maica Domnului (era în danie, lucruri care nu pot fi "inţelese de acesta, lucruri care vin în flagrantă
viaţă şi nu era Sfânt pe atunci) iar un om din zilele de azi e un mare
143 144
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

contradicţie cu credinţa Bisericii şi l-ar determina pe preot să ia atitudine în lumii, dacă aş fi venit fără prejudecăţi, convertirea mea ar fi avut loc atunci.
conformitate cu canoanele Bisericii. Sunt aproape sigur de asta. Dar diavolul asta face: îşi ia măsuri de precauţie
Spre exemplu, credinţa în reîncarnare, un punct central în "filosofia miş- ca nu cumva ucenicii săi să se lepede de înşelare. El încearcă să reducă la zero
cării, este ascunsă în mod premeditat la spovedanie. Mărturisirea altui ade- posibilitatea ca ei să se convertească. Numai că nu e atotputernic. Întotdea-
văr decât cel al Bisericii te situează automat în afara ei. Nu este posibil să una mai rămâne o şansă de întoarcere. Radiesteziştii îi înşală pe mulţi: merg
crezi în reîncarnare şi în acelaşi timp să crezi în Întruparea şi Învierea Mân- la biserică, fac pelerinaje prin mănăstiri, ba fac şi donaţii serioase. Dar astfel
tuitorului. Mişcarea radiestezică nu este una satanică, dar dacă la chemarea de donaţii ar trebui refuzate, pentru că sunt strânse cu preţul pierderii unor
Bisericii adepţii mişcării nu vor renunta în mod sincer şi onest la tot ceea ce suflete.”
este în afara învăţăturilor Bisericii Ortodoxe, supunându-se acesteia, vor tre- Radicalismul devine debordant într-un alt articol al Părintelui
bui socotiti eretici şi excluşi din Biserică.” Ioan (http://md.altermedia.info/a-fi/bioenergia-si-radiestezia-rataciri-
O altă opinie, mai radicală, este exprimată de Pavel Crainic (sub contemporane_733.html), acesta preferând aducerea una lângă alta
îngrijirea lui Danion Vasile, el însuşi radiestezist, care a preferat pen- a multor tehnici, metode şi practice, doar din necesitatea de a avea
dularea între radiestezie şi antiradiestezie, între credinţă şi negarea succes în a blama:
credinţei), în cartea “Jurnalul Convertirii. De la zeiţa morţii la Îm- “Motto: „Veniţi să ne întoarcem către Domnul…” (Osea 6:1).
păratul Vieţii” spune că: Diavolul, în dorinţa-i nemărginită de a-i amăgi pe oameni, îşi ascunde ră-
„Am văzut câţiva radiestezişti în peşteră: făceau spiritism, chemând duhul utăţile sub masca binelui, încercând prin aceasta să-i abată de la calea Ade-
Maicii Domnului. Ei credeau că Maica Domnului le vorbeşte prin mişcările vărului şi a Vieţii, pe căile minciunii şi ale pierzării. Ori, Mântuitorul a spus:
sârmei radiestezice. Mi-a părut rău că nu am priceperea de a-i convinge că „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6). Calea este Biserica, adevărul
sunt rătăciţi. Părintele Teofan mi-a spus că pe unii i-a întors, dar marea ma- este Ortodoxia şi viaţa este Rauil.
joritate sunt fanatici. Aşa eram şi eu când mergeam la cursurile lui Tăureanu. Acum se crede că bolile, pe care le au oamenii în aceste timpuri nu ar mai
Radiesteziştii, „sârmiştii“ cum li se mai spune, sunt mai periculoşi decât yo- fi cauzate de păcatele lor sau ale înaintaşilor (cum învaţă Sfânta Biserică), ci
ghinii. Pentru că părând mai apropiaţi de Biserică, este destul de greu să spui că ar fi doar nişte dezechilibre ale energiilor ce ne alcătuiesc, iar reechilibra-
cu exactitate ce e greşit la ei. Biserica catolică i-a blestemat pe toţi şi a dat a- rea energiilor o pot face doar cei înzestraţi cu „har vindecător”.
natemei radiestezia. Dar Biserica Ortodoxă nu are o poziţie clară faţă de ei. În cartea intitulată „Icoane făcătoare de minuni şi vindecători din Ro-
Părintele Arsenie zice că, din moment ce la Sinoadele Ecumenice s-a dat ana- mânia” (apărută la Total Press în 1997 şi care este o veritabilă capcană pentru
temei orice formă de erezie, înseamnă că şi învăţătura radiesteziştilor este a- creştinul ortodox) autorii recunosc că, deşi unii paranormali afirmă că „nu-şi
natemizată. Dar ar fi fost bine dacă Biserica Ortodoxă ar da anatemei fiecare transformă în afacere harul dăruit de Divinitate” (pag. 114) (Care har? Când
erezie contemporană, pentru ca oamenii să ştie de ce să se ferească. După ce le-a dăruit Divinitatea acest har???), deşi alţii tratează indiferent de plată
în primul mileniu ereticii se separau de Biserică, şi Sfinţii Părinţi nu pridi- (pag. 144), iar alţii afirmă că „pentru şomeri, handicapaţi, pensionari, stu-
deau să scrie împotriva ereziilor lor, în mileniul al doilea ereticii au căutat să denţi şi elevi practică o reducere de 20%” (pag. 142), există totuşi şi „vin-
se ascundă în Biserică. Nu toţi; unii s-au despărţit cu surle şi trâmbiţe. Dar decători” „Neaveniţi şi Impostori”, avizi de bani, cărora „Cerul le ia până la
alţii au rămas aproape de Biserică tocmai pentru că şi-au dat seama că rătă- urmă harul” (pag. 5).
cirea lor va fi vădită mai greu. Dacă radiesteziştii nu ar veni la biserică, lumea Mii de oameni mărturisesc faptul că unii din aceşti „vindecători” le-au în-
ar înţelege că sunt eretici. Dar aşa… Ei nu vin la biserică din aceleaşi motive şelat încrederea. Harul lui Dumnezeu cel tămăduitor şi sfinţitor nu vine prin
pentru care venim noi. Noi venim ca să ne unim cu Mirele Bisericii, cu Hris- vrăjitorie sau prin oamenii care au regretabile rătăciri dogmatice şi morale
tos. Să lepădăm toată grija cea lumească şi să Îl primim pe Hristos. Lepădăm (chiar dacă ei se pretind ortodocşi, chiar dacă au Biblia şi Crucea pe masă,
tot ce intră în contradicţie cu învăţătura Părin-ţilor Bisericii. Radiesteziştii icoane pe pereţi, chiar dacă spun „Tatăl nostru” şi alte rugăciuni la începutul
vin la biserică pentru a se umple de energie, pentru a-şi purifica canalele e- şedinţei terapeutice sau de vrăjitorie), ci harul vine prin oamenii sfinţiţi de
nergetice. Şi iau din învăţăturile sfinţilor numai partea care nu intră în con- Dumnezeu (episcopi, preoţi şi diaconi). De aceea, orice terapie sufletească
tradicţie cu învăţătura lor. Şi totul e atât de firesc pentru ei… Profesorii lor, din afara rânduielii Bisericii este străină de Dumnezeu.
care au grade mai mari îi trimit la biserică. Poate spune cineva că profesorii Sfinţii Părinţi ai Bisericii au respins orice analogie, orice amestec şi orice
sunt răi sau că îi învaţă cele rele? Dacă profesorii lor sau comandorul însuşi adăugare din păgânism (vrăjitori, parapsihologie, bioenergie…) la învăţătura
le-ar spune să nu meargă la biserică, atunci ar putea apărea semne de între- şi cultul Ortodoxiei. Azi sunt promovate, printre metodele de medicină com-
bare. Sau dacă nu le-ar spune nimic şi ei ar intra întâmplător în vreo biserică, plementară, şi urinoterapia, cristaloterapia, lucruri degradante pentru orice
şi şi-ar da seama că ceea ce predică părintele nu seamănă cu ceea ce ştiu ei de om raţional.
la cursuri, iarăşi ar fi motive de îngrijorare. Dacă la prima întâlnire cu părin- De ce caută oamenii semne, minuni şi vindecări paranormale? Pentru că
tele Ioan de la Recea nu aş fi crezut că tot ce mi-a spus e teatru făcut de ochii s-au înstrăinat de Dumnezeu, nu mai păzesc poruncile Lui, au pierdut simţul
145 146
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

iubirii de Dumnezeu şi de oameni în favoarea acceptării unor experienţe noi, despre bioenergie şi radiestezie fiindcă foarte mulţi oameni (unii chiar sunt
senzaţionale, care exaltă mândria, egoismul şi idolatria omului. Când omul credincioşi, mergând frecvent la Sfânta Liturghie) sunt amăgiţi, lată, un e-
nu mai are frică de Dumnezeu, caută alte căi de „spiritualitate” ce constituie xemplu cât se poate de lămuritor: Am văzut, nu demult, o doamnă care ab-
metode de fugă de la faţa Lui. solvise cursurile de radiestezie şi s-a oferit să consulte câteva prietene pentru
În speranţa că ne vor fi de folos pe viitor, pentru a ne feri pe noi înşine şi a-şi testa cunoştinţele dobândite. Avea în mână o sârmă de cupru îndoită în
cu atât mai mult pe cei care greşesc din neştiinţă, enumerăm câteva din for- forma literei V, pe care o ţinea cu vârful către pacient.
mele moderne de înşelare satanică ce ne ameninţă: divinaţia, meditaţia creş- Acest instrument se numeşte Ansă sau Baghetă Divinatoare. A început
tină, teosofia (iată cum este luat numele lui Dumnezeu în deşert), antropo- să plimbe ansa pe lângă corpul pacientului, după nişte meridiane verticale si
sofia, magia (albă sau neagră), vrăjitoria, bioenergia, radiestezia, parapsi- orizontale. Acolo unde vârful ansei se înclina, spunea că a detectat un semnal
hologia, astrologia (horoscopul), yoga, ocultismul, spiritismul, ghicitul (în de boală pe care îl numea ABEP, adică Anomalie Bio-Energetică Patogenă.
palmă, cafea, bobi, cărţi, stele…), geomanţia, necromanţia, hipnoza, autosco- Ştiind că organele corpului nostru emit biocurenţi electrici, care circulă pe
pia, visele şi vedeniile în transă, vederea viitorului (în sănătate, în familie, în trasee neuronale, mi s-a părut logic ca acul să indice o variaţie de curent, a-
afaceri chiar), telepatia, telerinezia, dezlegarea de deochi, vrăji, blesteme, co- colo unde există o perturbaţie clinică. Surpriza a fost când a ajuns în dreptul
municarea cu fiinţe din Shambala sau din alte lumi astrale, dialogul cu extra- ficatului. Pentru că nu era sigură dacă semnalul provenea de la ficat sau de la
tereştri… fiere, a început să vorbească cu acul, întrebându-l:
Răul din viata omului este considerat de ocultişti ca rezultat al farmecelor, - Este ficatul? Acul s-a îndreptat spre stânga.
si nu al păcatelor proprii pentru care Dumnezeu îl mustră pe om ca să revină - Este fierea? Acul s-a înclinat spre dreapta, aşa că ea a spus hotărâtă:
prin pocăinţă la calea dreptăţii. „Este de la fiere!”. Imediat i-am spus: „ Ceea ce faceţi dumneavoastră este
Mulţi ocultişti îşi oferă serviciile zilnic, însă printre ei se află câte unul spiritism!”. Foarte supărată, a răspuns: „Nu-i adevărat, Eu mă rog întotdea-
“foarte credincios”, care nu ghiceşte niciodată în zilele de post şi de sărbători una înainte ca Domnul Dumnezeu să-mi dea Lumina Albă-Argintie de la
religioase (pag. 149). Se vede clar cu câtă viclenie îşi afişează „credinţa”, păcă- Tronul Său”.
lindu-i pe cei neinstruiţi, şi chiar inoculându-le diabolica idee că ghicitoria ar Bioenergiticienii susţin că au acces la banca de date a lui Dumnezeu din
fi de la Dumnezeu. Pentru a întări această falsă imagine, unii au icoane, can- Univers, prin intermediul radiesteziei. Hitler avea în permanenţă un serviciu
dele, chiar aprind lumânări şi tămâie, deci înşelătorie „curată”! radiestezic în armată, iar Stalin se folosea de Meister, specialist în radiestezie.
Noi însă, să nu uităm că diavolul l-a ispitit pe Mântuitorul Hristos zi- Oare aveau şi ei acces la banca divină de date?
cându-i: «Acestea toate (împărăţiile lumii şi slava lor) ţi le voi da Ţie, dacă vei Ce este Radiestezia?
cădea înaintea mea şi te vei închina mie. Atunci lisus i-a zis: Piei, satano, căci Teoria radiativă susţine că orice informaţie existentă în univers emite un
scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-i slu- semnal specific, care poate fi recepţionat cu ajutorul extra-sensibilităţii. Radi-
jeşti”» (Matei 4:9-10). Cu aceleaşi ispite, prin tot felul de vicleşuguri satanice, estezia “a prins” în mediul tehnic al inginerilor, iar yoga în cel medical, dato-
diavolul vrea să fure ochii şi minţile oamenilor de astăzi, deviindu-le atenţia rită faptului că radiesteziştii îl consideră pe Dumnezeu un câmp de energy-
de la suflet spre trup şi spre lumea exterioară, pământească. e(?); iar yoga îl aşază pe om cu puterile sale „neştiute” drept Dumnezeu. Desi-
Foarte mulţi „vindecători” au primit investirea cu aceste puteri de vin- gur limbajul, comportamentul şi „rugăciunea” sunt potrivite rătăcirii: la radi-
decare (Atenţie!) în vis sau în transă, prin glasuri sau prin arătări de „îngeri”, estezie – limbaj tehnic, câmp energetic, intensitate, amplificare, orientare,
de păsări, de lumini colorate, de flăcări etc. Noi ştim din Biblie că: „însuşi captare, iradiere…; la yoga- concentrare, denumirea organelor interne, medi-
satana se preface în înger de lumină” (2 Corinteni 11:15). taţie profundă…
Aceşti „vindecători” ascultă doar ce le spune „duhul” în vedenie, manifes- Doamna bioenergiticiană după ce a localizat organul bolnav a început să
tând neascultare şi ostilitate (chiar declarată) faţă de ierarhia sacramentală a aplice tratamentul bioenergetic, ce consta în mişcări de rotaţie ale palmelor
Bisericii (episcopi, preoţi, diaconi). Când cei 10 leproşi au venit la lisus zicând deasupra organului respectiv în sens invers acelor de ceasornic. în acest timp,
„lisuse fie-ţi milă de noi”, El le-a spus:„Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor” (Luca vizualiza mental cum locul se umple de lumină. Aici este cheia problemei!!!
17:14). Deci Hristos nu i-a trimis pe leproşi la bioenergie sau radiestezie, ci la Aceiaşi mişcare este folosită şi de ghicitoare când învârte ceaşca cu zaţ de
preoţi. cafea.
Ocult înseamnă – misterios, tainic, secret, iar ocultiştii sunt acei oameni Vladimir Gheorghiu, în cartea sa intitulată „Hipnoza” recunoaşte că aces-
care pretind că dau celor iniţiaţi puteri neobişnuite de a pătrunde şi a inter- te pase magnetice au fost introduse în terapia bioenergetică de către medicul
preta sensurile ascunse ale fenomenelor, ca: astrologia, magia, necromanţia, vienez Frantz Mesmer care a trăit între anii 1737-1815. Mesmer preluase
alchimia, spiritismul… practicile vrăjitorilor, care erau utilizate în templele Greciei antice ale egip-
Acum să intrăm în miezul problemei: tenilor şi perşilor, lată cum un procedeu păgân, folosit de vrăjitori, este in-
Bioenergia sau Bioterapia este inclusă în categoria manifestărilor para- trodus printre creştini, purtând masca credinţei şi a beneficităţii.
normale şi se practică prin intermediul Radiesteziei. M-am hotărât să scriu
147 148
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Tot Mesmer a introdus şi hipnoza în tratamentul bolilor nervoase, pre- s-a trezit din hipnoză s-a simţit foarte rău, şi de atunci a început să sufere de
luând-o de la budişti. Stările de tip hipnotic sunt folosite de asemenea în me- bolile marelui violonist italian Paganini: ficat, splină, stomac etc. A avut de ce
ditaţia yoghină. Chiar şi scriitoarea americană Elene White (a adventiştilor) să le mulţumească atât părinţilor cât şi psihoterapeutului!
încă din 1845 a etichetat „mesmerismul” şi pasele magnetice drept Spiritism. Un alt caz este cel al unui englez în vârstă de 26 de ani, care nu şi-a mai
Efectele nocive ale Bioenergiei putut reveni din regresia hipnotică, rămânând la stadiul comportamental al
Am auzit despre o bioterapeută care a murit de cancer. Atunci, fireşte, am unui copil de 8 ani. A suferit deci, în acelaşi timp, nu numai o regresie hip-
întrebat pe „iniţiaţi”, de ce nu a putut fi vindecată prin bioenergie, iar răs- notică, ci şi una psihică.
punsul a fost că şi-a pierdut credinţa în faţa bolii, deci… mortul este de vină. Au fost cazuri când oamenii, în dorinţa de a se aventura în magia para-
Am întrebat instructorii de la cursurile de radiestezie despre un caz ce se normalului, au încercat să se dedubleze şi să călătorească în spaţiul astral.
agravase în urma şedinţei de bioenergie, şi explicaţia a fost extrem de şubre- Dintre aceştia unii au murit iar alţii au înnebunit. în acest sens, un exemplu
dă: „Noi nu ştim ce face pacientul după ce pleacă de la noi, cu ce se ocupă, concret de astfel de înşelare demonică este cel al tinerei Liliana B. din
astfel că se încarcă cu energie malefică. Aşa că noi nu garantăm nici pentru Craiova, care practica cursurile de radiestezie şi pe cele de spiritism. După un
două ore după ce îl tratăm !”. Atunci îmi pun întrebarea: Sunt autentice a- timp a ajuns într-o stare foarte gravă, încât mărturisea unei prietene că aude
ceste vindecări, sau este doar autosugestie? voci în urechi, chemări, care o tulbură groaznic. Greşeala ei a fost că nu şi-a
Am mai cunoscut cazul unui pacient care urma să facă dializă, dar a pre- căutat vindecarea prin Sfânta Biserică Ortodoxă cu: rugăciuni, post, spoveda-
ferat bioenergia. După şedinţă s-a simţit atât de bine că a renunţat la dializă. nie, Sfântul Maslu, împărtăşanie, ci a continuat în rătăcirea ei. în cele din
Peste câteva zile a murit. urmă a fost internată la spitalul din Poiana Mare în stare de nebunie, unde a
O domnişoară creştin-ortodoxă s-a căsătorit cu băiatul unui bio-ener- şi murit.
getician. Când vrut să se mute la el acasă, i-au interzis să-şi aducă icoanele. Esenţial este să nu confundăm „lupul” cu „păstorul”. „Lupul” este radie-
Apoi, când le-a spus soţului şi socrilor că vrea să ţină post, aceştia i-au stezistul, bioenergeticianul care se adresează cursanţilor săi cu „Stimate su-
răspuns: „în casa noastră nu se ţine post!” flete reîncarnat”, iar păstorul este preotul Bisericii care se adresează creşti-
Desigur că fiind foarte credincioasă, şi urmându-şi credinţa, au început nilor cu cuvintele: „Iubiţi credincioşi”.
între ei discuţii, certuri, care au dus în cele din urmă la despărţire, la numai „Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne
câteva săptămâni de la cununia religioasă. Bărbatul a dat divorţ de soţie. mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Iată.
Dânsa a venit la mine plângând şi mi-a povestit toate acestea, l-am spus: „Nu -am spus-o dinainte!” (Matei 24:24-25). „Dacă cineva vine la voi şi nu aduce
fiţi supărată, el a dat divorţul, este păcatul lui, nu dumneata l-ai împins la învăţătura aceasta,Creştin ortodoxă) să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi:
adulter”. Atunci mi-a spus printre suspine: „Părinte iată ce mi-a zis socrul Bun venit! Căci cel ce-i zice:Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele” (2
meu”: Ioan 10:11)”
„Diavolul meu este mai puternic ca Dumnezeul vostru”! Sunt un om ce are suficinetă cunoaştere în multe domenii: în fizi-
Ca preot, sunt convins că s-a cutremurat cerul şi pământul când a rostit el că, în religia ortodoxă, în psihologie dar şi în ReiKi şi Radiestezie. Nu
această hulă şi blasfemie! sunt unul care să vrea să nege de dragul de a nega sau să afirme ceva
Tehnica spălării creierului de dragul de a afirma. În definitiv, oricare dintre cele două idei sunt
Prima fază de lucru în tehnica bioterapeuţilor se numeşte „starea ready”, uşor de adunat în clasica “Crede şi nu cerceta”. Pentru mine a cer-
similară cu starea „alfa” din yoga. în această etapă i se cere pacientului să re-
nunţe la orice preocupare raţională, să elimine total raţiunea, pentru a intra ceta este sinonim cu a crede că adevărul va ieşi la lumină. Iar rezul-
în contact cu inconştientul. „Nu te mai gândi, lasă-te dus, golit de gânduri”, a- taul cercetării trebuie să fie bine argumentat şi contradicţia ce se poate
dică spălarea creierului şi aruncarea în haosul duhurilor întunericului. naşte din rezultatul cercetării să fie bine ancorată şi nu disipată pe
Când se stabileşte diagnosticul de către bioenergetician se consideră că multiple direcţii, pe principiul “măcar undeva să facă o breşă”. Mai
păcatele comise în vieţile anterioare sunt cauza bolilor pe care le ispăşeşti în mult decât atât, în tot ceea ce fac nu admit ierarhiile, pentru că aces-
viaţa actuală. Se ajunge astfel la „reîncarnare” concept de origine păgână (a se
citi cateheza: „Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Yoga şi Reîncarnare” – tea sunt cu adevărat distrugătoare. Nu sunt membru al nici unei aso-
preot loan). ciaţii, organizaţii sau biserici, nu fac jocul niciuneia dintre ele. Pentru
Investigarea vieţilor anterioare se face prin regresie hipnotică, lată un caz că toate, dar absolut toate acestea au un sistem ierarhic. Biserica nu
de hipnoză care ne va clarifica acest lucru: se poate apăra de această comparaţie pentru că a căzut exact în ceea
Renumita violonistă Vanessa Mae, care la 5 ani cânta la vioară, la 8 ani ce critică cel mai mult. Stau uneori şi mă întreb „Oare Melchisedec,
susţinea primul concert, la 9 ani compunea, iar la 12 ani era cea mai tânără
violonistă din orchestra simfonică din Londra, când a împlinit 16 ani, părinţii oare Mântuitorul a văzut Biserica asemenea unei piramide sociale în
s-au hotărât să o supună hipnozei ca să afle de ce era un copil minune. Când care în vârf este situat Patriarhul, urmează Mitropoliţii, Episcopii,
149 150
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Preoţii cum vor fi şi ei ierarhizaţi şi apoi credincioşii?”, „Preoţii, de ceptibile doar cu ajutorul tehnologiilor moderne sunt lăsate la o
orice rang, lucrează în numele lui Dumnezeu sau Dumnezeu lu- parte? Sau puterea sa Divină poate să spună cât de departe au ajuns
crează prin aceştia pentru credincioşi?”. Şi nu în ultimul rând „Cei cercetările secrete? Şi poate că n-ar fi rău să spună şi ce înţelege prin
care au completat, peste timp, învăţăturile creştine, au avut toată pu- mişcare... New Age, Punk... A auzit cineva de mişcarea Radiestezie?
terea Divină de a o face în mod curat, sau le-au infestat cu păcatele şi Radiestezia nu se foloseşte de ieri, de azi şi nici nu este proprieta-
slăbiciunile proprii?” tea strictă a credincioşilor ortodocşi. Oare doar ortodoxismul păs-
Trecând puţin graniţa către fizică, încerc să fac puţină lumină… trează adevăratele valori Divine?
Fizica a fost considerată ca o ştiinţă atee, dar acum când fizica cu- Referirile la îndemnurile către ascundere, date de către “instruct-
antică s-a dovedit că poate demonstra adevărurile Bisericii, doar pe tori” este doar o plăsmuire generalizantă a autorului. Nu se întreabă
principiul că nu se poate demonstra ceea ce este Divin, Biserica nu mai bine autorul, şi el prot, dacă nu cumva omul s-a săturat să tot fie
acceptă că fizica este o ştiinţă explicativă neatee. Oare aici nu necu- judecat şi condamnat la o spovedanie şi niciodată lăudat pentru
noaşterea unor “demni reprezentanţi” creează haosul? faptele sale bune? Oare oamenii au nevoie doar de pedepse? Mân-
Va explica oare Biserica ce este Diavolul, Demonul? Este o făptu- uitorul nu a dat atâtea pedepse câte dă un simplu preot care găseşte
ră? Cum poate această făptură să intre şi să iasă din om? Şi nu numai în orice păcatul… Dacă Maria-Magdalena ajungea la spovedania u-
din om, ci şi din alte vieţuitoare? Eu prefer să cred că acesta este o nui preot din zilele noaste mai ştia cineva de ea? De ce preoţii uită că
energie de joasă vibraţie, malefică ce poate să fie scoasă din acea vie- omul trebuie să facă totul pentru a-şi îndrepta greşeala şi nu să-şi
tate (om, animal) cu ajutorul unei energii de înaltă vibraţie, energie omoare timpul în rugăciunile date ca şi canon, atunci când reparaţia
pe care preotul o canalizează în timpul unei slujbe de exorcizare. este posibilă? Învăţăturile Sfinţilor Părinţi sunt valabile doar pentru
Preoţii spun că după o astfel de slujbă se simt şi ei rău şi de aceea păcătoşii de rând?
mulţi refuză a face astfel de slujbe, uneori cu preţul unei amăgiri, Se pare că, în conformitate cu această vedere a autorului, utiliza-
adică a unei minciuni, pentru că nu au destulă putere, sau har (mai rea în interesul persoanei a energiei pozitive din Biserică este un lu-
ştie cineva ce este Harul Duhului Sfânt?). Astfel că Preotul devine un cru rău. Totuşi pentru ce omul merge la biserică, la slujbe? Radies-
manipulator de energie preluând acea energie negativă (Demonul) tezist, bioenergetician sau simplu om, nu acelaşi motiv au pentru a
de la cel exorcizat, el având puterea de a se curăţa de aceasta. Şi merge la biserică, la slujbe? Şi, mai mult, de ce accesul oamenilor la
tocmai aici intervine problema harului pe care mulţi nu îl au... Divinitate este condiţionat de existenţa unui prelat?
De ce nu ar fi aşa? Şi dacă este aşa, de ce doar preoţii oficiali pot Marea făţărnicie a autorului este cuprinsă într-o rostire cu mare
face această slujbă/procedură? tâlc: “Mărturisirea altui adevăr decât cel al Bisericii te situează
Revenind la articolele prezentate anterior, se poate remarca uşor automat în afara ei”. N-am ce comenta, decât a mă întreba: “Adevă-
că poziţia Bisericii nu este unitară în privinţa tehnicilor bioenergeti- rul (mai) trebuie mărturisit”? Mă refer la adevărul-adevărat... Cine
ce, a Radiesteziei nici măcar atât, ba, mai mult face acea mixtură fără trebuie scos în afara bisericii?
sens, uitând însă să adauge tocmai organizaţia ce se situează împotri- Cel de-al doilea articol, pe lângă faptul că nu reprezintă decât
va Bisericii: Francmasoneria? Să mai întreb de ce există feţe biseri- “ţărâna pusă în cap” suferă de acea mare confuzie Radiestezie versus
ceşti membri ale acestei organizaţii? Sau de ce reprezentanţi ai Bise- Inforenergetică, sub acoperământul neinformării procedeelor radi-
ricii pozează cu paharul de şampanie în mână la diverse ceremonii? estezice. Utilizarea algoritmelor de tip: Sfântă Treime spune-mi...,
Primul articol demarează în trombă prin a nega existenţa energii- Sfântă Treime dă-mi... nu sunt tipice Radiesteziei ci doar celor ce au
lor umane sau cosmice, energii ce nu pot fi percepute cu simţurile vrut amestecul ei cu misticul şi în particular cu misticismul religios.
normale. Autorul articolului pare că vrea să se scufunde în absurd, Ca de exemplu eu, pentru măsuarea efectului de colţ îmi propun să
căci doar o întrebare îl poate pune în dificultate: Cum percepe omul măsor intensitatea acestuia, fără să invoc vreun spirit. Repetabilitatea
ultra şi infra-sunetele? Toate celelalte energii, măsurabile sau per- valorii măsurate, erorile absolute şi relative acestora, nu pot avea un

151 152
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

alt înţeles decât că nu este vorba de altceva decât de măsurători de Dacă vrem să luăm ca atare ideea celui de-al doilea alineat, e im-
câmp, în particular de biocâmp. posibil de admis existenţa medicilor, căci, devreme ce bolile sunt cau-
Tot la fel de bine măsurând deschiderile câmpurilor unor oameni zate de faptele înaintaşilor, vindecarea şi trararea lor nu are rost să
se pot găsi uşor comportamente ascunse, chiar foarte bine ascunse, mai fie făcută sub îndrumarea specialiştilor, ci devine suficinentă
fapte condamnabile chiar şi de biserică: practicile vrăjitoreşti, inces- credinţa si rugăciunea. Contestarea specialiştilor în sănătate umană,
tul, potenţialul criminal, deviaţii sexuale etc, multe dintre ele biserica medici sau psihologi e mai mereu prezentă în acest articol, ca şi a
numindu-le demonizări. Practica şi succesele mele, dacă e să le tehnicilor folosite. De aici şi până la cel de-al doilea pas, cel mai peri-
numim aşa, pe acest tărâm –şi le-am enumerat cele de care pot culos, acela al excluderii consultului şi tratamentului medical, idee
spune că le-am descoperit– poate spune multe. Soluţia vindecătoare, des întâlnită la unele secte neoprotestante. Şi nu imi este greu sa îmi
singura pe care am considerat-o utilă, a fost trimiterea spre credinţă. fugă mintea la ideea că unii consideră bolile ca fiind manifestarea
Poate că această “demonizare” a mea mă face să-i îndrept pe oameni karmei... Deci tot altundeva în trecut, aşa cum o face şi biserica...
pe calea luminării, nu-i aşa? Omului din prezent ce îi mai rămâne? Actualul om mai este vinovat
Cel de-al treilea articol cred că se întrece în a desconsidera esenţa de ceva? Rautatea celui ce poate să şi-o corecteze mai este a lui sau
realismului chiar prin comentariul la spusele Mântuitorului, căci cei care nu se vor rai şi nu sunt răi trebuie să privească această rău-
oare poate pune cineva pe seama Lui că Ortodoxia i-a fost în gând? tate ca un dar Divin? Atunci să desfiinţăm şi Justiţia, şi Poliţia, căci de
Fac o paranteză aici şi recunosc şi eu că voi considera Biserica Or- toate are grijă doar Divinitatea, iar dacă e să moară cineva, omorât
todoxă ca fiind cea mai apropiată de Biserica lui Hristos, însă nu pot de un criminal, criminalul trebuie lăsat să facă ceea ce vrea, căci e
lua în calcul afirmaţii care nu se vor dovedite. Ceea ce cred eu nu voinţă divină... Omul a păcătuit şi a dobândit cunoaşterea... Iar
este sigur un adevăr suprem, deci nu vreau să îl impun altora. Am pentru asta a plătit şi plăteşte... Dar ce doreşte Biserica, întoarcerea
suficiente motive să cred că Biserica Catolică s-a depărtat de Biserica spre necunoaştere? Nici Dumnezeu nu a dorit asta, nici Hristos nu a
lui Hristos prin multe greşeli.ℵ
născută de la Duhul Sfânt. Nu-i adevarat. Este născuta în chip firesc din dumnezeieştii Părinţi,
Ioachim şi Ana, ca rod al rugăciunii.

Care sunt punctele principale care ne despart pe ortodocşi de catolici? Învăţăturile prin- 7 - Substanţialitatea. La sfinţirea Sfintelor Daruri, catolicii nu fac rugăciunea de invocare a
cipale care despart dogmatic şi canonic sunt: Sfântului Duh, cum se face la ortodocşi la Sfânta Epicleză. Ei spun că Darurile se sfinţesc singure,
1 - Filioque. La catolici se spune că Duhul Sfant purcede şi de la Tatăl şi de la Fiul. Aceasta când se zice: Luaţi, mâncaţi ... şi celelalte. Nu au rugăciunea de pogorâre a Duhului Sfânt, peste
greşeala dogmatică este cea mai grea. Sfântul Evanghelist Ioan spune că Duhul Sfânt purcede de Daruri.
la Tatăl şi este trimis în lume prin Fiul. (Ioan) 8 - Celibatul preoţilor; preoţii catolici nu se căsătoresc. Sunt celibatari, împotriva
2 - Supremaţia papală. Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii creştine, adică Sinoadelor Ecumenice, care au hotărât ca preoţii de mir să aibă familie.
locţiitorul lui Hristos pe Pământ! Mai mare decât toţi patriarhii! Ceea ce n-a făcut Biserica Uni- 9 - Indulgenţele papale. Altă rătăcire. Papei, dacă îi dai parale multe, poţi să faci oricâte pă-
versală. Mândrie drăcească. Papa se numeşte urmaşul Sfântului Petru! cate, te iartă, te dezleagă. Sfinţii lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le dă Papei, iar el
3 - Infaibilitatea papală. Papa nu poate greşi ca om, în materie de credinţă, când predică el, vinde aceste merite prisositoare spre iertarea păcatelor oamenilor care nu au destule fapte bune.
ceea ce este iarăşi o dogmă noua respinsă de Biserica Ortodoxă dar şi de realismul existenţial. 10 - Şi mai este un punct important: Mirungerea. Catolicii nu miruiesc copiii imediat după
4 - Purgatoriul. Catolicii spun că între Rai şi iad ar fi un foc mare, unde merge sufletul câ- Botez, ci la şapte-opt ani şi numai arhiereii îi miruiesc. Ortodocşii au liturghiile constantinopo-
teva sute de ani şi se curăţă acolo, apoi trece în Rai. Evanghelia Judecăţii, pe care o au şi catolicii, litane ale Sfântului Vasile cel Mare, Grigore Dialogul şi Sfantul Ioan Gura de Aur, iar catolicii au
nu arată trei locuri, ci numai două - raiul şi iadul. Mântuitorul, când va sta pe scaunul slavei Sale şi liturghia romana şi cea ambroziana.
va aduna toate popoarele de la zidirea lumii să le judece, îi va despărţi pe dânşii, precum desparte Acestea sunt punctele dogmatice şi canopnice principale care despart Biserica Ortodoxă de
păstorul oile de capre. Şi va pune pe drepţi de-a dreapta Sa şi pe păcătoşi de-a stânga Sa. cea Romano-catolică. Iar cu protestanţii, ortodoxia nu are nimic în comun. Ei au reformat total
... Şi vor merge păcătoşii în munca veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică. Deci nu se poate dogmele stabilite de Sfinţii Părinţi şi au renunţat la cele şapte Sfinte Taine. Ei nu au ierarhie şi tai-
spune că sunt trei locuri, ci numai două: munca veşnica sau viaţa veşnică. Nu scrie în Sfânta
Scriptură despre purgatoriu, nu-i prevăzută nicăieri această învăţătură. ne şi nu se pot mântui. Din cele şapte Taine mai au doar două: Bote-zul şi Euharistia, pe care o
5 - Azimile. Catolicii nu slujesc cu pâine dospită, ci cu azime, ca evreii. fac cu pâine nedospită ca şi catolicii. Din protestanţi s-au născut toate sectele neoprotestante ca-
6 - Imaculata concepţie, o dogmă nouă a catolocilor care spun că Maica Domnului ar fi re atacă ţările ortodoxe astăzi.
153 154
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

propăvăduit asta. Ci doar întoarcerea la credinţă. Oare biserica se fost scrise Rânduielile Bisericeşti şi Sfânta Scriptură? Dar nu cumva
vrea înfăptuitoarea altei porunci decât cea Divină, forţând omul spre interpretarea acestora nu este întru totul corectă şi forţându-se ideile
necunoaştere? Garantează Biserica faptul că dacă omul renunţă la se dă mereu legimitate unei direcţii de involuţie doar pe baza fricii
cunoaştere i se redă fericirea? Sau “Fericiţi sunt cei săraci cu duhul”? de Dumnezeu?
Ideea echilibrului energetic pare acestui preot (şi ideea este întâl- „Ocult înseamnă – misterios, tainic, secret,…”. Da acesta este un
nită în mai multe articole, pe Internet, aproape copiate, dar sub alte adevăr pe care nimeni nu-l poate contesta, dar de ce Biserica se
semnături) este negată fără nici un fel de argument. Eu, ca un umil exclude acestei definiţii pentru că are toate atributele: misterul este
păcătos fizician mă întreb de ce un corp fizic, chiar viu, nu s-ar su- prezent la tot pasul (iar Geneza e un indiciu clar), tainele sunt păzite
pune legilor universale ale echilibrului energetic? Doar pentru că vi- cu sfinţenie, iar multe din cele “sfinte” sunt cunoscute doar de cei ce
ul de pe Pământ intră sub incidenţa legilor Divinului? pătrund în cercul încă restrâns al “Slujitorilor Bisericii”, termen ce
Oare este mai cinstit un preot care spune că bolile sunt plăţi pen- poate fi foarte bine echivalat cu “iniţiaţi”. Mult mai aproape îmi este
tru păcatele înaintaşilor (ne-am născut cu destinul de a fi moneda de gândul de un posibil război de supremaţie al actualei Biserici
plată?) şi nu recomandă medicul ca ajutor în remedierea situaţiei, împotriva tendinţei, fireşti, umane, către cunoaştere, folosindu-se de
sau eu, ori orice altă persoană ce utilizează bioenergia cu bună cre- avantajul vechimii oficiale. Să mai fie nevoie, în aceste timpuri de
dinţă, trimiţând oamenii ori la medic, ori către Biserică (şi de multe moartea cuiva pentru a se ajunge la o oficializare de tipul celei ob-
ori către amândouă) pe lângă ajutorul ce li se poate da, de multe ori ţinute de la Constantin cel Mare?
chiar tămăduitor, pe cale bioenergetică? Autorul articolului (sau autorii deoarece am găsit articolul acesta
Tot pe aici se regăseşte şi ideea desconsiderării, prin aducerea pe sub diverse semnături), în ideea că pot intra în miezul problemei, fac
acelaşi plan cu urinoterapia, a cristaloterapiei. Nu am fost niciodată o confuzie de neiertat, spunând că Bioterapia este tot una cu bio-
interesat de ideea urinoterapiei, chiar dacă risc să fiu pus la zid de energia şi că acestea se practică prin intermediul radiesteziei. Citind
câţiva adepţi ai ideii, deoarece o consider a fi ceva asemănătoare fe- articolul mă blocasem de lipsa totală de cultură chiar pe tărâm reli-
calo-terapiei (poate nici nu există termenul, dar este elocvent ideii). gios. Istoricul radiesteziei ar fi trebuit să fie bine cunoscut de autor(i)
Însă de aici şi pâna la a spune că este degradantă pentru orice om ra- de vreme ce aceasta a fost interzisă printr-un document religios. Dar
ţional cristaloterapia, dovedeşte o enormă ignoranţă şi necunoaştere. cred că păcatul de a minţi prin omisiune este cu mult mai drag, pă-
Cristalele au energia lor, incontestabilă şi inconfundabilă, şi prezenţa catul de a se mândri cu ceea ce nu exista –cunoaşterea reală-e trecut
lor s-a manifestat chiar în unele locuri sfinte, chiar dacă acest fapt s-a cu vederea iar îndrumarea prin cuvinte ticluite pe calapodul citatelor
dovedit mult mai târziu. Oare chiar e greu de înţeles că omul a trăit biblice foloseşte drept argument unic şi maxim.
totdeauna influenţat de aceste “pietre”, în bine sau în rău şi că folo- Dacă necunoaşterea ar putea fi motivul confuziei, nu necunoaş-
sirea celor benefice se face doar în sprijinul omului? De ce e rău a se tere se dovedeşte în ceea ce înseamnă practica radiesteziei şi a prac-
face bine omului. Ce-ar fi dacă un prelat s-ar apleca şi asupra unui ticilor divinatorii dar şi a denumirilor tipice ale radiesteziştilor
curs de Cristalografie? (ABEP). De ce ar mai fi de mirare că sunt cunoscute mişcările ceştii
Pecetea pusă într-un mod aşa de brutal şi de direct pentru orice cu zaţ de cafea de către preacistitul preot? Şi, cu toate acestea, păca-
fapt ce nu este acceeptat de către slujitorii Bisericii denotă oare doar tul necunoaşterii revine atunci când se face referire la spiritism
înstrăinarea credincioşilor de Dumnezeu, sau neputinţa acestor sluji- (=doctrină și practică bazate pe credința posibilității de comunicare cu
tori de a arăta credincioşilor puterea Credinţei? Oare paranormalul, spiritele celor morți (prin mijlocirea unui mediu)) căci nu ni se spune care
şi tot ceea ce este enumerat în acea listă, capacităţile umane pierdute spirit este evocat, aşa cum reiese clar din dialogul evidenţiat. Cu-
prin evoluţia tehnică sunt corect catalogate, există motivarea acestei vântul are o mare duritate, însă dacă este auzit de cei care îi cunosc
catalogări? Nu cumva se resimte şi aici o stagnare periculoasă a men- cu adevărat sensul nu poate avea decât efectul de cădere în disgraţie
talului armatei sutanelor negre la nivelul ştiinţific al anilor în care au a celui ce l-a rostit. Doar că mulţi dintre soldaţii armatei în sutană nu
reuşesc să stăpânească limba academică, vorbind o limbă populară cu
155 156
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

sensuri denaturate. Şi, o spun eu, aceasta e asemănătoare celei utili- Nimic mai simplu, definirea este magnifică, sublimă, dar lipseşte cu
zate de vrăjitoare. desâvârşire.
Blamând ideea aceesului la Banca de date Akhasică (o idee pe ca- Să mai mire pe cineva că un preot întreabă pe instructorii de la
re o consider realistă, deşi nu pot fi încă aduse argumente clare) se cursurile de radiestezie despre cazurile tratate de aceştia? Care sunt
mai face păcatul de a se uita că şi occidentalii (catolici sau protestanţi) aceşti instructori? Unde a avut posibilitatea de a-i întâlni? Şi nu mă
aveau servicii de radiestezie în cadrul armatelor lor, aducându-se la pot abţine: chiar se poate ignora la nesfârşit definiţia radiesteziei?
cunoaştere (omisivă totuşi) că doar Hitler şi Stalin (imagini de crimi- Până la urmă, nu e greu a se consulta un dicţionar explicativ al limbii
nali) foloseau aceste informaţii. Oare să se fi dat de partea “credincio- române, unde scrie clar: radiestezie - Facultatea de a percepe radiațiile
şilor” Obamişti şi sfinţiile lor? electromagnetice. Deci... cum se face vindecarea? Chiar e vorba de
Autorul contrazice acum idea altui preot, autorul primului articol, radiestezia reală sau de o poveste spusă din gură în gură şi transcrisă
ştiind că prin corpul uman circulă biocurenţi electrici. Electromagne- de domnia sa?
tismul –concluzie foarte simplă– poate sta la baza măsurătorilor. “Cu- Mereu în salturi, preotul Ioan încearcă să motiveze efectele
riozitatea” întrebărilor puse “acului”, pentru cei iniţiaţi în ştiinţele re- negative ale Bionergiei prin manifestări sociale, atunci când este
ale (fizică) este doar îndreptarea mentală a “sondei” către sursă, pro- vorba de despărţirea a doi tineri. Oare numai bioenergoterapeuţii
cedeu asemănător măsurării temperaturii fără contact. pot să cadă în tentaţia răului, a diavolului? Nu pot să nu recunosc
Inducerea falselor idei despre radiestezişti cum că ar defini pe faptul că o afirmaţie de genul “Diavolul meu este mai puternic ca
Dumnezeu ca un câmp de energie şi desconsiderarea laturii ştiintifi- Dumnezeul vostru” este terifiantă, dar la fel de bine nu pot să admit că
ce a teoriei radiative sunt alte două aspecte ce dau de bănuit privind un preot ortodox nu se înfioară când cineva spune că “Poate îmi ia
buna credinţă. Acea falsă idee este pusă pe tapet fără nici un fel de ci- Dumnezeu minţile”, considerând că sunt cuvinte spuse într-o stare de
tare sau exemplificare, iar teoria radiativă, cu toţi termenii specifici nervozitate. E un caz concret, ce m-a pus în situaţia de a redefini
sunt o dovadă a vinovăţiei celor din mediul tehnic (aici numiţi doar relaţia mea cu slujitorii lăcaşurilor sfinte. Chiar aş vrea să cunosc opi-
inginerii şi zic Doamne ajută că noi, fizicienii nu avem de-a face cu nia unui preot cu har, argumentată cu citate din Sfanta Scriptură,
tehnica pentru că suntem mai putini şi nu intrăm în vizorul “soldaţi- despre cum ţi se pot lua minţile de către Dumnezeu. Până atunci ră-
lor”) aşa cum şi medicii sunt vinovaţi că acceptă yoga (a uitat autorul mân la ideea că preotul era cu minţile mai rătăcite şi mai îndepărtat
să spună de ce, dar intreb eu… nu cumva medicii ar putea surprinde de adevărata credinţă decât acea biată femeie ce trecea printr-un
cel mai repede modificările patologice ale practicanţilor în cazul moment de cumpănă. Eu, ca om, m-am cutremurat şi am considerat
diverselor afecţiuni?) că s-a cutremurat cerul şi pământul când a rostit el această hulă şi
Cu nedumerire am constatat că pentru a-şi duce la îndeplinire blasfemie!
ideea blamării, hipnoza este adusă în discuţie, aceasta intrând în Nocivitatea bioenergiei poate exista, însă generalizarea pe ce prin-
vizorul soldatului credincios. Mai mult decât atât, pasele magnetice, cipii se realizează de preotul Ioan? Pe trei exemple din care unul ţine
zice-se preluate de la vrăjitori, sunt puse pe aceeaşi traptă cu aceasta, de opţiunea pacientului, unul de imposibilitatea vindecării unei boli
doar prin motivarea că au fost aduse în practica (para)psihologică de incurabile şi altul care poate avea un adevăr în el, dacă ar fi temeinic
aceeaşi persoană. Totodată acum se face şi pactul cu diavolul, argu- argumentat? Cazul opţiunii pacientului nu cred că merită a fi luat în
mentul ajutător în condamnarea acestei tehnici fiind cele scrise de o discuţie. Cazul bioenergoterapeutei are însemnătate tocmai prin a
autoare adventistă, deci neortodoxă, deci de partea cealaltă. Dar câte pune o întrebare: preoţii de ce nu fac slujbele grele (exorcizări) per-
“celelalte” părţi există? manent? Sau de ce doar atât de puţini sunt preoţii care au curajul de
Şi aşa, cu nimic concret, cu paşii prin arătură, către alte tehnici ce a lupta cu maleficitatea, cu diavolul? Eu aş spune că aceast exemplu
nu au nimic de-a face cu radiestezia, autorul a definit radiestezia. este una dintre excepţiile care întăreşte regula… Preferabil aşa decât
simulările sau spectacolele de exorcizare...

157 158
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Nu am spus şi nu spun (şi nu cred că există cineva de bună astrale. Apoi chiar leagă radiestezia de aparitia halucinaţiilor auditi-
credinţă să spună) că prin metode bioenergetice se poate vindeca ve, boală psihică tratabilă şi care se manifestă la mult mai mulţi oa-
absolut totul. Terapiile alternative nu au spus niciodată că vindecă meni, oameni ce nu au nici o legătură cu “zona ocultă”.
100% aşa cum nici medicina tradiţională, alopată, nu poate spune Oare preotul Ioan nu a putut să găsească nici macar un caz care
acest lucru. Tehnicile bioenergetice ajută la restabilirea echilibrului este tipic “ocultiştilor”? Dar de ce preotul Ioan nu a adus în discuţie
energetic, acest echilibru fiind uneori suficient pentru rezolvarea nici un caz de călugăr care a avut aceleaşi probleme de sănătate ca
problemei de sănătate. Însă nu există nici un motiv să se spună că orice om, probleme care nu s-au putut vindeca prin Sfânta Biserică
restabilirea echilibrului este sinonimă cu excluderea medicului, a me- Ortodoxă cu rugăciuni, post, spovedanie, Sfântul Maslu şi împărtă-
dicinei tradiţionale. şanie? Este oare cazul să vină cineva cu exemplificări pentru a-i
Colac peste discuţie, preotul Ioan încearcă să abordeze o temă in- aduce aminte şi de aceste cazuri ca să încerce o explicaţie (de exem-
teresantă, aceea a spălării creierului, tehnică ce poate, dacă ar fi fo- plu cazul Tanacu)?
losită pe scară largă, ne-ar transforma pe toţi în roboţi. Stările de ca- “Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da
re vorbeşte domnia sa, ready, alfa, nu sunt stări de lucru ale bioener- semne mari şi chiar minuni...” şi în mod sigur s-au şi sculat... Însă
goterapeuţilor şi nici ale pacienţilor. Aceste stări sunt ale practican- Biserica Ortodoxă priveşte rapid către cei care încearcă să aducă un
ţilor de Yoga sau ale radiesteziştilor. Şi aşa cum am arătat nu se eli- bine omului, bioenergoterapeuţii, să treacă dincolo de limitele rea-
mină total raţiunea, ci e o stare de deconectare, de eliberare, stare lului actual, radiesteziştii, sau să se perfecţioneze pe sine, yoghinii.
propice ce a efectua măsurătorile. Starea alfa nu-mi este cunoscută Dar unde sunt privirile ce ar trebui aruncate şi spre cei mai aprigi şi
dar nici nu pot considera Yoga a face parte din terapii bioenergetice, înverşunaţi duşmani ai Bsericii, masonii? Şi, mai mult decât atât,
fiind doar o metodă de autotratament. Fără să bat pasul pe loc, nu Biserica Ortodoxă nu a deschis prea multe fronturi de luptă? Sunt
pot să remarc faptul că preotul Ioan vorbeşte despre spălarea creie- toate fronturile atât de îndreptăţite?
rului cu o uşurinţă extraordinară, fapt care poate să îl aducă în aten- Deşi depăşesc iarăşi domeniul cărţii, însă forţat de subiectul
ţia conducătorilor cercetărilor secrete ale armatelor marilor puteri deschis de articolul preotului Ioan şi cu “libertatea” acordată de
deoarece ar fi o modalitate simplă şi ieftină de rezolvare a temelor de precedentul creat de capitolul anterior, aduc tangenţial în discuţie o
cercetare. altă temă, prin reproducerea unui articol găsit tot pe internet
Păcatul de a dezinforma prin generalizarea unei idei care poate a (http://www.razboiulnevazut.com/recuperatorii-de-suflete.html):
fost într-adevăr rostită (deşi atât de absurdă încât nu cred că cineva o Recuperatorii de suflete
Oamenii, în general, cred în Dumnezeu. Iar cei ce cred în Dumnezeu cred
poate rosti) “Stimate suflete reîncarnat” continuă chiar şi spre sfârşitul şi în Rai şi Iad. Şi nimeni nu-şi doreşte să ajungă în infern, indiferent de vâr-
articolului. Vorbind cu multă patimă de rătăcitoarea idee a reîncar- stă sau sex. Cu toate acestea, ce te faci când preoţii sau călugării îţi spun că
nării, aduce în atenţie cazul violonistei care după hipnoză ajunge să nimeni nu te mai poate salva?! Ce te faci când anatema este aruncată asupra
sufere de aceleaşi afecţiuni ce le avusese Paganini. Nu putem să nu ta şi când nu mai vezi nici o cale de a scăpa de focurile cele veşnice?! Unii fac
fim de acord cu concluzia sa, însă nici pe departe nu reuşeşte să pact cu diavolul şi se dedică acestuia, trup şi suflet, pe principiul că dacă după
moarte oricum va suferi, măcar pe durata vieţii să se bucure de viaţă. Alţii în-
elimine ideea ci, din contră, să o întărească pentru că nu reuşeşte să să, continuă sa caute cu disperare o portiţă de scăpare, pentru a-şi salva, în
spună de ce tocmai Paganini care era tot violonist? Concept păgân ultimă instanţă, sufletul. Şi cum în economia de piaţă cererea generează au-
conform hotărârii Sinodului al V-lea din anul 533, este însă greu de tomat oferta, şi pe “piaţa spirituală” a aparut o oferta inedită: cei care se nu-
anulat atât timp cât realitatea bate conceptul. Şi de ce nu spune mesc singuri: recuperatori de suflete.
domnia sa şi cum a fost impusă ideea excluderii textelor privitoare la Trec ani întregi pâna să găsim o persoană în stare a purta această
reîncarnare, de către împăratul Justinian? cruce istovitoare
Vorbind de cazul tinerei din Craiova, preotul Ioan mai face odată “Nu este un termen de care să ne fie ruşine”, susţine domnul Matei Dumi-
un mixaj între radiestezie, spiritism, tehnici de dedublare şi călătorii tru, unul dintre primii în branşa sa. “Pentru că noi, în fond, nu salvăm sufle-
te. Asta fac preoţii zi de zi, prin rugăciunile lor, prin ritualurile lor creştine,
159 160
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

prin credinţa lor. Noi facem ceea ce ei nu pot sau refuză să faca. Noi recupe- Se pare că răutatea femeii se întorsese împotriva ei, lovindu-i fiul. După
răm sufletele din mâinile diavolului şi ajutăm oamenii să trăiască o nouă via- ce sufletul a fost dezlegat de păcatele mamei şi recuperat, bărbatul a început
ţă”. din nou să umble pe propriile picioare.
Departe de a fi atât de simplu pe cât ar părea la simpla vedere, recupera- Diavolul nu se poate pune cu puterea care stă în spatele ritualurilor
torii de suflete au o meserie extrem de periculoasă. Cei care luptă pentru recuperarea sufletelor nu pretind niciodată plata în
Pentru că o dată ce te lupţi cu diavolul şi-l învingi, acesta nu te mai slăbeş- bani pentru serviciile lor. Cer doar, celui recuperat, ca în fiecare lună să dea
te şi te atacă mereu. Şi mai ales îi atacă pe cei dragi ţie. De aceea, recuperato- de pomană unui sărac ceva de mâncare şi să aprindă la biserică trei
rii de suflete nu trebuie să aibă familie, altfel vor fi slabi în faţa duşmanului lumânări: una pentru sufletul cel recuperat; una pentru cei care l-au ajutat să
cel veşnic”. se întoarcă şi una pentru Domnul Iisus.
Cei care au încalcat această regulă nescrisa au fost pedepsiţi să-i vadă dis- “E posibil ca cel căruia îi aparţine sufletul să fi trecut de mult pragul
truşi pe cei dragi lor, fără ca ei să-i poată apăra. În interiorul ordinului, regu- morţii. Aici este mai periculos, pentru că însuşi sufletul rătăcit se războieşte
lile sunt simple. Nici o femeie nu este acceptată, pentru că puterea ei spiri- cu noi, neputând să ne perceapă decât ca pe nişte duşmani. Şi din pacate, u-
tuală este foarte aproape de cea a forţelor infernale şi există riscul unei re- nele lupte se pot termina tragic în plan fizic. Acum cinci ani, un prieten al
zonanţe energetice care să nu fie benefică nici salvatorului şi nici celui pentru meu a a murit din cauza unui suflet pe care voia să-l recupereze. A trebuit să
care se încearca salvarea sufletului. Nici un ritual puternic nu se va săvârşi fă- ne strângem mai mulţi şi să salvăm ambele suflete. A fost, cred, cea mai grea
ră prezenţa minima a trei recuperatori de suflete. Nici un membru al ordinu- luptă de recuperare la care am asistat”, încheie domnul Matei.
lui nu are familie. Fiecare membru trebuie să pregătească, de-a lungul vieţii, Cât despre cei care au curajul să plece după sufletele furate de diavol, ur-
un altul care să-i ia locul în clipa în care va păşi hotarul dintre viaţă şi moarte. mările lor în plan fizic pot fi numeroase. De la simplele dureri de cap sau ale
“Alegerea unui ucenic nu este o treabă uşoară. Nu putem merge aşa, pe altor organe, la stări de leşin, la dureri insuportabile, la apariţia unor semne
stradă şi să spunem, la un moment dat găsim unul. Aşa că de regula, trec ani pe trup, la stări permanente de moleşeala şi somnolenţă.
întregi până să găsim o persoană în stare a purta această cruce istovitoare şi “Deşi pare ciudat, aceste ultime două stări sunt cele mai periculoase. Pen-
apoi alţi ani pâna când ucenicul îşi însuşeste arta luptelor spirituale, pentru a tru că arată că diavolul a reuşit să ajungă până la sufletul recuperatorului şi
fi de ajutor fraţilor săi. Tocmai de aceea, într-o viaţă de om, puţini sunt cei ca- că încearcă să-l smulgă de acolo. De aceea, cei mai mulţi dintre noi, preferăm
re pot pregăti cu adevărat mai mult de trei ucenici”. rănile vizibile fizic, indiferent cât de tare dor, în locul acelor stări”. În ceea ce
Răutatea femeii se întorsese împotriva ei priveşte modul în care are loc recuperarea unui suflet, domnul Matei a pre-
L-am întrebat pe interlocutorul nostru cum îşi dă seama că are de-a face ferat să nu ne dea decât detalii generale. Spunea că face asta pentru binele
cu un suflet rătăcit. A zâmbit şi ne-a spus că, în plan spiritual, cei iniţiaţi aud nostru, întrucât dacă diavolul află că ştim cum i se poate smulge un suflet din
strigătele de ajutor ale sufletelor deznădăjduite. mână, ne va ataca imediat şi riscăm să ne pierdem şi viaţa şi sufletele. Dom-
“Într-o duminică, mă duceam către biserică să ascult Sfânta Liturghie, nia sa susţine că ritualurile practicate îi pun faţă-n faţă pe cei implicaţi: su-
pentru că nouă ne dă puteri. Şi cum să vă spun, când mai aveam câteva strazi fletul pierdut, recuperatorii şi diavolul, iar diavolul nu se poate pune cu pu-
să ajung la biserică, dintr-o dată văd cum se întunecă totul în jurul meu şi din terea care sta în spatele ritualurilor.
scara unui bloc apare un bărbat între două vârste. Trec de el, dar bărbatul “Pentru că aceasta face parte din forţa primordială, din puterea care a cre-
începe să mă urmărească. Am schimbat de mai multe ori traseul, dar de fie- at totul, la Începuturi, deci şi pe diavol. Cum să vă spun?! E ca şi cum un copil
care dată venea după mine. La un moment dat m-am dus la el şi l-am de nici un an de zile, care încă nu merge în picioare, ar trebui să se bată cu un
întrebat de ce mă urmăreşte. M-a privit trist şi… a dispărut. În clipa urmă- luptător profesionist. Aşa că vă puteţi da seama şi singuri care pot fi rezul-
toare am realizat că eram în fata unei biserici, alta decât cea la care trebuia să tatele”.
ajung. Am intrat şi am ascultat slujba. La ieşire l-am văzut iarăşi pe cel care Iniţierea celor iniţiaţi
mă urmărise. De data asta, după ce m-a privit fără să scoată nici un cuvânt, a Alexandru Mironescu este în viaţa de zi cu zi profesor de istorie la un liceu
pornit înainte. M-am luat după el şi am ajuns la acelaşi bloc unde îl văzusem din capitală, iar în particular, un recuperator de suflete şi un adevărat arhivar
mai devreme. La fel de brusc a dispărut, numai că de data aceasta am simţit al acestui ordin straniu. Spune că şi-a descoperit vocaţia în anul III de facul-
cum mi se sfâşie trupul în mii de bucăţi. Am realizat că este un suflet rătăcit. tate, pe când era într-un stagiu de pregătire la Blidaru.
Am bătut la câteva uşi şi am descris bărbatul, iar vecinii mi-au indicat “Într-o zi, pe când făceam noi săpături, un coleg de-al meu a descoperit
apartamentul unde îl puteam găsi. Acolo trăia o femeie bătrână cu fiul ei, mai multe cioburi de ceramică roşie şi un pumnal dacic. Pe ceramică erau
paralizat la pat de ani de zile. În acel fiu am descoperit cu stupoare identita- nişte semne geometrice care nouă ni s-au părut doar bine executate. Atunci l-
tea bărbatului care mă urmărise. Mi-am chemat ucenicul şi încă doi prieteni am auzit pe profesorul nostru îndrumator, domnul Neagu – Dumnezeu să-l
şi am… recuperat sufletul”. odihnească în pace – că vasul ar fi aparţinut unui ordin sacru al dacilor, a-
nume luptătorilor care recuperau sufletele rătăcite şi le duceau în împărăţia
lui Zamolxis. La vremea respectivă mi s-a părut o legendă interesantă şi doar
161 162
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

atât. Abia peste alţi 6 sau 7 ani, cand m-am lovit a doua oară de acea legendă, am inserat acest articol este acela de a arăta care este poziţia Bisericii
am început să iau lucrurile în serios. Şi am căutat în arhive tot ceea ce se ştia Ortodoxe. Şi se înţelege că nu este deloc unitară. Iar ceea ce spune
despre recuperatorii aceia de suflete”. părintele Iosif are o încărcătură plină de sens: ”Să spunem că ei au acea
Până la ora actuală, domnul Mironescu a strâns materiale care ar putea putere de la Diavol...”. Să spunem înseamnă cu totul altceva decât a
acoperi câteva enciclopedii, dar spune că niciodată nu va publica informaţiile
descoperite. Nici nouă nu vrea să ne spună decât lucruri generale. Aşa am avea siguranţă. Prea repede, prea uşor ceea ce nu este conform cu
aflat că din ordinul respectiv, la începuturi, făceau parte doar sacerdoţii care, ceea ce vor preoţii să se creadă, se trimite către Diavol. Norocul este
în iniţierile lor, stătusera faţă-n faţă cu Zamolxis, marele zeu al dacilor. că mai sunt şi preoţi care îşi pun întrebări. O întrebare este aceasta:
“Pentru că nu toţi preoţii vechi îl vedeau pe marele Zamolxis. Majoritatea “Cât de prost să fie adversarul, de care tot spunem că este foarte vi-
doar îl auzeau. Iar el, Zamolxis, alegea dintre ei pe cei mai puternici şi sin- clean, ca să dea putere cuiva pentru a-l învinge?”
gurii care ar fi putut înfringe puterile altor zei, pentru a recupera sufletele
pierdute şi a le aduce în împăraţia sa. Aici nu vorbim despre iniţierile în Se pun anateme, se pun blesteme... De ce? Care este adevărul? Se
diferite confreerii, cum era cea a lupilor sau a corbilor. Vorbim despre o ini- anatemizează Yoga pentru meditaţii, dar ceea ce se practică în Mănă-
ţiere a celor initiaţi, lucru care pune în altă lumină faptele respective”. Ni- stirea Hodoş-Bodrog e altceva? Pe site-ul acesteia, ca şi activitate se
meni nu ştie cu exactitate când a apărut ordinul, dar este cert că el a fost an- arată că(http://manastireabodrog.ro/): In timpul liber calugarii se ocupa
terior religiei creştine. Şi, lucru şi mai ciudat, simbolul ordinului este un corb cu cititului Sfintei Scripturi, a cartilor ziditoare de suflet, cu medi-
care poarta în cioc o cruce trigamă şi în gheare un glob de foc.
“Nu trebuie să ne mire asta, întrucât crucea nu a aparţinut evreilor iar tatia si cu pravila de rugaciune particulara. Cine ne va explica da-
simbolul ei nu s-a născut pe meleagurile vechei Palestine. Într-o formă sau că această meditaţie este diferită de cea a practicanţilor Yoga sau a
alta, crucea era cunoscuta de majoritatea popoarelor vechi. celor blamaţi că practică meditaţia creştină?
Nici măcar Diavolul nu-şi dă seama că face voia Domnului Mi se pare că avem de-a face cu o joacă. O joacă de-a interpre-
Părintele Macarie de la o mănăstire bistriţeană susţine că a auzit de recu- tarea după necesitate a scrierilor biblice. Unii pro alţii contra. In-
peratorii de suflete. teresele personale, interesele de grup, sau interesele credincioşilor
“Nu este ceva nou în lume. Au existat dintotdeauna persoane care, in-
stigate de diavol, au susţinut că pot face mai mult decât face Domnul. Pentru sunt urmărite?
că, în fond, ei asta fac: trec peste voia Domnului şi încearcă să insufle celor ***
mulţi ideea că Dumnezeu i-a iertat. Dar scrierile sfinte ne-au avertizat că vor Mereu fiind vorba de interpretare, nu cred că poate cineva înţele-
apărea astfel de oameni care, primind putere de la Diavol, vor putea alunga ge de ce nu se vrea explicată mai clar Geneza (Facerea), preferându-
Diavolul din orice trup şi vor împlini ritualuri dincolo de puterea firii”. se maltratarea Sfintei Scripturi prin re-capitolarea acesteia? Faptul că
Domnia sa nu crede că practicanţii ritualurilor de recuperare ar fi neş-
tiutori în credinţa lor, ci este convins că toţi ştiu de unde le vine puterea şi ce s-au preferat excluderile în locul deplinelor explicaţii, cel puţin mie,
anume pot săvârşi cu ea. De aceea nu are cuvinte de iertare pentru poate şi altora, îmi spune că ceva nu este clar în lumea celor ce tre-
recuperatorii de suflete. Cu toate astea, în sânul Sfintei Biserici sunt şi preoti buie să ne ajute în plan spiritual. Aduc la vedere, însoţindu-le de
care consideră că ceea ce fac recuperatorii de suflete este un lucru bun. unele mici comentarii, întrebări şi doar uneori explicaţii, câteva pasa-
“Să spunem că ei au acea putere de la Diavol. Chiar şi asa, prin faptul că o je din Sfânta Scriptură, Geneza. Din motive de spaţiu şi nu numai,
folosesc pentru a face fapte bune, plăcute Domnului, ar trebui priviţi mai cu
blândeţe. În fond ei ajută persoane deznădăjduite să-şi găseasca un nou scop am “adunat” textul, păstrând nu-merotarea iniţială a începutului de
în viaţă şi mai mult, să-şi schimbe viaţa, să ducă o viaţă castă, conform paragraf. Sper că în acest mod este mai uşor de urmărit textul. Am
poruncilor Domnului. Cum pot eu să nu privesc asta ca pe o voie a Domnului, preferat să păstrez şi textele des-criptive pentru a nu exista ideea că
care prin puterea Sa îl face pe Diavol să renunţe, de bună voie, la unele am scos din context.
suflete rătăcite pe care acesta a pus stăpânire încă din timpul vieţii?! Nici
măcar Diavolul nu-şi dă seama că face voia Domnului”, susţine părintele 2.Sfinţirea zilei a şaptea. Aşezarea omului în rai. Prima familie.
Iosif, preot la o biserică de pe Valea Prahovei. Este greu de spus cine are şi 1 Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor1.
cine nu are dreptate. Dar e sigur că recuperatorii de suflete sunt printre noi şi 2 Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în
asta le dă speranţe celor care şi le-au pierdut de tot. ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. Şi a
Articolul de mai sus nu este o pledoarie pentru aceste practici.
Personal nu le pot nega, nu le dezaprob. Însă motivul pentru care 1
Ce se vrea a se spune prin “oştirea lor”? A cui? A cerului? A pământului?
163 164
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a 22 Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a
odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială. adus-o la Adam. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din
4 Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De
Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul. Pe câmp nu se afla nici un aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi
copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu amândoi un trup4.
nu trimisese încă ploaie pe pământ şi nu era nimeni ca să lucreze pământul. Ci 25 Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau.
numai abur ieşea din pământ şi umezea toată faţa pământului. 3.Căderea strămoşilor în păcat. Pedeapsa. Făgăduinţa lui Mesia.
7 Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a 1 Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le
suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie. făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a zis şarpele către femeie: "Dumnezeu a zis El,
8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus oa-re, să nu mâncaţi roade din orice pom din rai?"
acolo pe omul pe care-l zidise. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din 2 Iar femeia a zis către şarpe: "Roade din pomii raiului putem să mâncăm;
pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Să nu
mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Şi din mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!"
Eden ieşea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe. 4 Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie
Numele unuia era Fison. Acesta înconjură toată ţara Havila, în care se află aur. că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca
Aurul din ţara aceea este bun; tot acolo se găseşte bedeliu şi piatra de onix. Dumnezeu, cunoscând binele şi răul".
Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjură toată ţara Cuş. Numele 6 De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut
râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin fata Asiriei; iar râul al patrulea este ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă5, a luat din el şi a mâncat
Eufratul2. şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi
15 Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în gră- au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut
dina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească. A dat apoi Domnul acoperăminte.
Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: "Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, 8 Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în
Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu
vei mânca din el, vei muri negreşit! printre pomii raiului.
18 Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem 9 Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?"
ajutor potrivit pentru el"3. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate
fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le 4
va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam. Învăţătură pe care “preoţii” moderni uită să o spună azi, considerând că intră în
20 Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi conflict cu una dintre cele 10 porunci. Şi aşa avem mereu conflicte în familii,
tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui. datorită clanurilor. Ba, mai mult, tot unii “preoţi” canonizează, considerând pă-
cat neascultarea de cei anteriori (mamă, tată, bunici) uitând să privească spre ge-
Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a neraţiile viitoare care, astfel, pot fi văduvite la vârste fragede, de familia întreagă.
adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Şi, fără a ţine cont de această învăţătură divină, familia este considerată a veni
dinspre trecut, cu toate că înţelesul este clar: pentru oricare doi oameni ce-şi u-
2
nesc viaţa, familia pleacă de la ei. Prin simpla deducţie devine clar că ideea fami-
O poziţionare certă şi interesantă a Grădinii Edenului, loc ce mai târziu a fost liei-clan este o noţiune care nu trebuie să oblige pe cei următori (cei tineri) să se
“cedat” musulmanilor. Oare de ce? Apar totodată şi referirile la cristale, (cu mo- tot întoarcă spre trecut ci pe cei anteriori (bătrâni) să privească spre viitor. Păca-
tivaţie pozitivă), cristale ce acum nu mai pot fi folosite, conform bisericii, în tul acestor “preoţi”, devine astfel mai mare prin nefolosirea acestei învăţături di-
scopuri
3
pozitive. vine.
5
Cui a zis Domnul Dumnezeu că nu-i bine ca omul să fie singur? Folosirea plu- Oamenii primordiali, Adam şi Eva, se înţelege că vedeau şi gândeau într-o
ralului „să-i facem”, vrem, nu vrem, duce cu gândul la opera colectivă. Explicaţia anumită măsură, dar erau doar simpli executanţi. Fructul pe care Dumnezeu-
dogmatică, după “Dog-matica Ortodoxă”, pr. prof. dr. Gheorghe Remete, este e- Creatorul îi oprise să-l consume ar putea fi, prin analogie, cercetarea şi învăţarea,
vazivă, trimiţând la modul de utilizare al cuvântului, încercând să fandeze ade- calea către ştiinţă? De ce Dumnezeu nu vroia ca omul să ştie mai mult? Deschi-
vărul. Adevărul nu îl ştiu nici eu, dar cer, prin ceea ce a spus Mântuitorul “Ade- derea ochilor înseamnă aici cunoaştere. Şi mă gândesc cu tristeţe la versurile lui
vărul trebuie mărturisit” ca cei ce consideră că deţin adevărul să-l spună, sau să Eminescu: Religia, o frază de dânşii inventată/Ca cu a ei putere să vă mai ţină-n
recunoască faptul că nici ei nu cunosc căile adevărate! jug...
165 166
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

10 Răspuns-a acesta: "Am auzit glasul Tău în rai şi m-am temut, căci sunt 23 De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să
gol, şi m-am ascuns". lucreze pământul, din care fusese luat. Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în
11 Şi i-a zis Dumnezeu: "Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare,
pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?" să păzească drumul către pomul vieţii8.
12 Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din 4.Cain şi Abel. Urmaşii lor.
pom şi am mâncat". 1 După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a
13 Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie: "Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar născut pe Cain şi a zis: "Am dobândit om de la Dumnezeu". Apoi a mai născut
femeia a zis: "Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat". pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ.
14 Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: "Pentru că ai făcut aceasta, bles- 3 Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele
temat să fii între toate animalele şi între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău pământului. Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea
să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! Duşmănie voi pune lor. Şi a căutat Domnul spre Abel şi spre darurile lui, Iar spre Cain şi spre darurile
între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi lui n-a căutat9. Şi s-a întristat Cain tare şi faţa lui era posomorâtă. Atunci a zis
capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul". Iar femeii i-a zis: "Voi înmulţi mereu Domnul Dumnezeu către Cain: "Pentru ce te-ai în-tristat şi pentru ce s-a
necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naşte copii; atrasă posomorât fata ta? Când faci bine, oare nu-n este faţa senină? Iar de nu faci
vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni"6. bine, păcatul bate la uşă şi caută să te târască, dar tu biruieşte-l!"
17 Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat 8 După aceea Cain a zis către Abel, fratele său: "Să ieşim la câmp!" Iar
din pomul din care ţi-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a
pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! Spini şi omorât.
pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului! În sudoarea fetei tale îţi Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: "Unde este Abel, fratele tău?"
vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat; căci Iar el a răspuns: "Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?" Şi a zis
pământ eşti şi în pământ te vei întoarce". Domnul: "Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ.
20 Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era să fie Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească
mama tuturor celor vii. sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-şi va mai da
21 Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte roadele sale ţie; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ".
de piele şi i-a îmbrăcat. 13 Şi a zis Cain către Domnul Dumnezeu: "Pedeapsa mea este mai mare
22 Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, de-cât aş putea-o purta. De mă izgoneşti acum din pământul acesta, mă voi
cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din
pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!..."7
om. Munca grea, blestem asupra pământului, expulzarea din Grădina Ede-
nului. Iar pe fe-meie mult mai mult, libertatea!
8
6 Dumnezeu l-a pedepsit pe om. Dar nici o lege, nici o poruncă nu a fost dată
E cam greu de înţeles ce reprezintă aici şarpele? Este vorba de inteligenţă, de ca omul să nu-şi folosească ceea ce a dobândit şi plătit prin pedeapsa divină, să
dorinţa de cu-noaştere, de acel “simţ special al femeii”? De ce duşmănie între
cele două “sămânţe”, şi ce se înţelege prin sămânţă? Explicarea acestei idei ar piardă. Recunosşterea dobândirii cunoaşterii este chiar divină (3.22), şi nu se ara-
trebui să vină de la cei ce spun că au înţeles cu adevărat Sfânta Scriptură, tă a exista cale de întoarcere. Nici o altă poruncă în acest sens. Biserica, face toc-
deoarece acest şar-pe nu prea pare a fi un simplu şarpe. De ce blestemul cu mai împotriva Sfintei Scripturi, în scopul de a sluji pe mai marii vremii care nu
necazuri asupra femeii? Avem de-a face cu o inferiorizare a femeii în faţa aveau nici un folos din cresterea gradului de cunoaştere a supuşilor. Şi iar trebu-
bărbatului? ie să ne întoarcem la versurile lui Eminescu, pentru că istoria Bisericii Creştine
7 ne arată cât de mult a fost “îndreptată” de împăraţii vremurilor de scriere şi mo-
Mai interesant decât orice... Dumnezeu se adresează cuiva, asemănător sie.
Afirmaţia are gre-utate prin „Adam s-a făcut ca unul dintre Noi”. Care Noi? Cui dificare a cărţilor sfinte. Când va veni Biserica să arate şi ceea ce s-a scos si cum
îi spune, din nou, Dumnezeu, con-statarea sa? Concluzia nu este deloc confuză, s-a scos din aceste cărţi? Se va putea să vadă şi credincioşii Adevăratele învăţă-
Dumnezeu nu este singur şi unic, are semeni cu a-ceeaşi posibilitate de turi
9
ale Sfinţior Părinţi, pe de-a-ntregul?
cunoaştere. O afirmaţie ce nu mai dă greutate ideei ca Dumnezeu (unicul) l-a Dreptate sau nedreptate Divină? Jertfa lui Cain era “vegetariană”, a lui Abel în-
făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa, ci după chipul şi asemănarea lor, semna carne şi produse derivate. Asta fiindu-le munca, asta le-a fost jertfa. Dar
neînzestrându-l însă şi cu suficientă cunoaştere. Păcatul săvârşit de Adam, la se naşte întrebarea: era vorba de o încercare sau de ceea ce place şi ceea ce nu
îndemnul Evei, păcatul de a dori să nu fie un simplu executant, l-a costat pe place şi lui Dumnezeu, căci oamenii, fiind asemenea Lui, au această alegere.
167 168
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

ascunde de la faţa Ta şi voi fi zbuciumat şi fugar pe pământ, şi oricine mă va 15 Maleleil a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s-a născut Iared.
întâlni, mă va ucide". După naşterea lui Iared, Maleleil a mai trăit şapte sute treizeci de ani şi i s-au
15 Şi i-a zis Domnul Dumnezeu: "Nu aşa, ci tot cel ce va ucide pe Cain născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci
înşep-tit se va pedepsi". Şi a pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel de ani şi apoi a murit.
care îl va întâlni să nu-l omoare. 18 Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi atunci i s-a născut Enoh. După
16 Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice. Iar
răsărit de Eden. de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani şi apoi a murit.
17 După aceea a cunoscut Cain pe femeia sa şi ea, zămislind, a născut pe 21 Enoh a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani, şi atunci i s-a născut Matusalem.
Enoh. Apoi a zidit Cain o cetate şi a numit-o, după numele fiului său, Enoh. Şi a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, după naşterea lui Matusalem, două
18 Iar lui Enoh i s-a născut Irad; lui Irad i s-a născut Maleleil; lui Maleleil i s- sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute
a născut Matusal, iar lui Matusal i s-a născut Lameh. Lameh şi-a luat două şaizeci şi cinci de ani.
femei: numele uneia era Ada şi numele celeilalte era Sela. Ada a născut pe Iabal; 24 Şi a plăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a
acesta a fost tatăl celor ce trăiesc în corturi, la turme. Fratele lui se numea Iubal; mutat Dumnezeu10.
acesta este tatăl tuturor celor ce cântă din chitară şi din cimpoi. Sela a născut şi 25 Matusalem a trăit o sută optzeci Şi şapte de ani şi atunci i s-a născut
ea pe Tubalcain, care a fost făurar de unelte de aramă şi de fier. Şi sora lui se Lameh. După naşterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit şapte sute optzeci şi
chema Noema. doi de ani şi i s-au născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-
23 Şi a zis Lameh către femeile sale: "Ada şi Sela, ascultaţi glasul meu! a trăit, au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani şi apoi a murit.
Femeile lui Lameh, luaţi aminte la cuvintele mele: Am ucis un om pentru rana 28 Lameh a trăit o sută optzeci şi opt de ani şi atunci i s-a născut un fiu. Şi i-
mea şi un tânăr pentru vânătaia mea. Dacă pentru Cain va fi răzbunarea de a pus numele Noe, zicând: "Acesta ne va mângâia în lucrul nostru şi în munca
şapte ori, apoi pentru Lameh de şaptezeci de ori câte şapte!" mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul
25 Adam a cunoscut iarăşi pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut un fiu Dumnezeu!" Şi a mai trăit Lameh, după naşterea lui Noe, cinci sute şaizeci şi
şi i-a pus numele Set, pentru că şi-a zis: "Mi-a dat Dumnezeu alt fiu în locul lui cinci de ani şi i s-au născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele lui Lameh au fost şapte
Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set de asemenea i s-a născut un fiu şi i-a pus sute cincizeci şi trei de ani şi apoi a murit.
numele Enos. Atunci au început oamenii a chema numele Domnului 32 Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham şi
Dumnezeu. Iafet.
5.Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe. 6.Vestirea potopului. Facerea corăbiei11.
1 Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe 1 Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut
Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Bărbat şi femeie a făcut şi i-a. fiice, Fiii lui Dumnezeu12, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au ales
binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut. Adam a trăit dintre ele soţii13, care pe cine a voit14.
două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa şi, după
chipul său şi i-a pus numele Set. Zilele pe care le-a trăit Adam după naşterea lui 10
Set au fost şapte sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele vieţii lui Primul caz din Biblie, în care nu se spune despre moartea unui om. De fapt
Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit. singurul caz, căci ce-l de-al doilea este Melchisedec, cel “fără tată, fără mamă, fă-
6 Set a trăit două sute cinci ani şi i s-a născut Enos. După naşterea lui Enos, ră spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci, asemănat
Set a mai trăit şapte sute şapte ani, şi i s-au născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele fiind Fiului lui Dum-nezeu, el rămâne preot pururea” nu a fost născut pe acest
lui Set au fost nouă sute doisprezece ani şi apoi a murit. Pământ.
11
9 Enos a trăit o sută nouăzeci de ani şi atunci i s-a născut Cainan. După Acest capitol al Genezei este un exemplu clar de cât de mult s-a umblat în
naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit şapte sute cincisprezece ani şi i s-au născut Sfânta Scriptură. Având în vedere “mătrăşirea” continuă a acesteia de către Bise-
rică. Cei ce caută în noua Biblie, acest capitol îl vor găsi prescurtat. Oare aşa se
fii şi fiice. Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani şi apoi a murit. poate lucra într-o carte Divină, Sfântă?
12 Cainan a trăit o sută şaptezeci de ani şi atunci i s-a născut Maleleil. După 12
Fii lui Dumnezeu! După toate câte se ştiu, Fiul lui Dumnezeu este Unul sin-
naşterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit şapte sute patruzeci de ani şi i s-au gur. Dar aici avem fii. Şi explicaţia puerilă că Dumnezeu considera pe oameni
născut fii şi fiice. Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani şi apoi ca fii ai săi nu are cum să stea în picioare, căci şi fetele sunt tot oameni. A crede
a murit. că pe bărbaţi îi considera fii Săi, e iarăşi absurdă. Şi mai apare o altă întrebare: Fii
lui Dumnezeu aveau toate însuşirile sexuale ale oamenilor, dar şi compatibi-
169 170
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

3 Dar Domnul Dumnezeu a zis: "Nu va rămâne Duhul Meu pururea în 5 Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe
oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup15. Deci zilele lor să mai fie o sută pământ17 şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în
douăzeci de ani! toate zilele, I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ18.
4 În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui 7 Şi a zis Domnul: "Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am
Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi
fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime16. pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut".19
8 Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu20.
9 Iată viaţa lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului
litate sexuală şi genetică. De fapt nu asta înseamnă şi “după chipul şi asemănarea său şi mergea pe calea Domnului. Şi i s-au născut lui Noe trei fii: Sem, Ham şi
Domnului?” Cine va spune cum s-au născut fii lui Dumnezeu? Iafet.
Fii lui Dumnezeu de unde proveneau? Erau născuţi sau nu? Erau creaţi la fel 11 Pământul însă se stricase înaintea feţei lui Dumnezeu şi se umpluse pă-
ca omul primordial? Nu se arată nimic concret şi nimic nu se vrea desluşit. Ştie mântul de silnicii. Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat,
cineva adevărul şi îl ascunde? Lipseşte ceva din textul original? căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ21.
13
Întâmplător sau nu, doar Fii lui Dumnezeu (bărbaţi) se căsătoresc cu fii- 13 Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe: "Sosit-a înaintea feţei Mele
cele oamenilor. De ce nu apar şi Fiicele lui Dumnezeu? Oare e vorba de o legă- sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, şi iată Eu îi
tură între “amprenta ADN” ce doar un bărbat o poate lăsa unei femei, iar “mur- voi pierde de pe pământ. Tu însă fă-ţi o corabie de lemn de salcâm22. În corabie
dărirea” de către om a neamului Dumnezeiesc nu era voită? să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară. Corabia
Am scris într-un articol despre cercetările recente în materie de relaţii uma- însă să o faci aşa: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi, lăţimea ei de
ne şi sexuale atât din punct de vedere fizic, energetic, biologic cât şi spiritual. A- cincizeci de coţi, iar înălţimea de treizeci de coţi. Să faci corăbiei o fereastră la
colo sunt toate detaliile. Chiar şi Biserica Ortodoxă Rusă a emis public o con- un cot de la acoperiş, iar uşa corăbiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să
cluzie (chiar dacă s-a exagerat puţin). Mă bazez pe aceasta când pun aceste faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc şi sus.
întrebări. [In 2004, Biserica Ortodoxă din Rusia, încercând să stopeze des- 17 Şi iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot
frâul, a publicat cartea "Virginitatea şi telegonia. Biserica Ortodoxă şi ştiinţa trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va pieri.
modernă a inversiunii genetice". Studiul reia dovezile prezentate de Le Dan- Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu
tec şi concluzionează mai drastic decât Bochkarev: "un bărbat care deflorea- tine vor intra fiii tăi, femeia ta şi femeile fiilor tăi. Să intre în corabie din toate
ză o fată devine tatăl genetic al copiilor acesteia cu alt bărbat".] Să vorbim de animalele, din toate târâtoarele, din toate fiarele şi din tot trupul, câte două,
o rasă inferioară, oamenii, sau de rasă ce trebuia ameliorată? Care sunt urmaşii parte bărbătească şi parte femeiască, ca să rămână cu tine în viaţă. Din toate
fiilor lui Dumnezeu? soiurile de păsări înaripate după fel, din toate soiurile de animale după fel şi din
14
Să vorbim despre Liberul Arbitru? Nu asta înseamnă dreptul de a alege? toate soiurile de târâtoare după fel, din toate să intre la tine câte două, parte
15
Numai trup? Nu apare cumva aici contradicţia? “Omul a ajuns ca unul dintre bărbătească şi parte femeiască, ca să rămână în viată împreună cu tine. Iar tu ia
Noi”... Oare chiar a intervenit brusc uitarea? De ce s-a răzgândit brusc cu tine din tot felul de mâncare, cu care vă hrăniţi; îngrijeşte-te ca să fie aceasta
Dumnezeu?
16
Există o legatătură cu căsătoria fiilor lui cu fetele oamenilor? de mâncare pentru tine şi pentru acelea".
Lovitura de teatru a Genezei care relevează faptul că pe Pământ exista viaţa 22 Şi a început Noe lucrul şi precum îi poruncise Domnul Dumnezeu aşa a
în forma umanoidă. Textul acestui paragraf este alambicat, pentru că iniţial se făcut.
vorbeşte de ivirea, apariţia uriaşilor, dar aceştia erau cei care sunt vitejii din
vechime. Într-o altă formulare se spune: “Uriaşii erau pe Pământ chiar în vre-
murile acelea, chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oa- 17
menilor şi le-au născut elecopii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oa- Cum? Când? În ce fel? Întrebări ce caută răspuns...
18
meni cu nume.” Ipotezele, întrebările vin acum în cascadă, mai ales că acest text Textul continuă să fie alambicat, motivaţia nereuşind să se facă înţeleasă. Şi
a fost “prelucrat”. E vorba de întoarcerea unei alte civilizaţii sau de o coexis- mai apare, transparentă o idee: Nu ştia Dumnezeu ce va urma? Dumnezeu nu
tenţă? Ce s-a întâmplat cu civilizaţia uriaşilor? Coexistenţa cu această civilizaţie le
19
ştia pe toate? Tocmai Dumnezeu ajunge la a se căi?
era una paşnică? Au fost cei care au colaborat cu actualii oameni la construcţiile Răzbunare sau mod de reparare?
20
acelor vremuri, construcţii care nu pot fi ignorate pentru că ele există? Ei erau 21
Sub ce motiv? Explicaţia următoare este extrem de simplistă...
sub jurisdicţia lui Dumnezeu? Ce învăţături au avut ei? Întâietatea creaţiei o- Nimeni nu veghea la păstrarea rânduielilor pe Pământ? Omul fusese lăsat fără
mului de către Dumnezeu este pusă la îndoială tocmai de textul biblic şi nu de Dumnezeu?
22
Sau poate “relaţia” cu uriaşii?
adversarii creaţionismului. Caracteristici speciale... Oare de ce?
171 172
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

În Geneză frapează multe. Ceea ce mi-a dat şi mai multe de gândit 19 Şi a binecuvântat Melchisedec pe Avram şi a zis: "Binecuvântat să fie
Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului. Şi
este următorul capitol: binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmaşii tăi în
14.Robirea lui Lot. Avram îl scapă pe Lot şi este binecuvântat de mâinile tale!" Şi Avram i-a dat lui Melchisedec zeciuială din toate.
Melchisedec. 21 Iar regele Sodomei a zis către Avram: "Dă-mi oamenii, iar averile ia-le
1 Iar în zilele lui Amrafel, regele Senaarului, ale lui Arioc, regele Elasarului, pentru tine!"
ale lui Kedarlaomer, regele Elamului şi ale lui Tidal, regele din Gutim, S-a 22 Avram însă a răspuns regelui Sodomei: "Iată, îmi ridic mâna spre
întâmplat să facă aceştia război cu Bera, regele Sodomei, cu Birşa, regele Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului, Că nici o
Gomorei, cu Şinab, regele Admei, cu Şemeber, regele Ţeboimului, şi cu regele aţă sau curea de încălţăminte nu voi lua din toate câte sunt ale tale, ca să nu zici:
din Bela sau Ţoar. "Eu am îmbogăţit pe Avram", Fără numai cele ce au mâncat tinerii şi ceea ce se
3 Toţi aceştia din urmă s-au adunat în valea Sidim, unde e acum Marea cuvine a se împărţi aliaţilor mei, care au mers cu mine: Aner, Eşcol şi Mamvri.
cea Sărată. Doisprezece ani stătuseră ei în robia lui Kedarlaomer, iar în anul al Aceia să-Şi ia partea lor!"
treisprezecelea s-au răzvrătit. Şi în al patrusprezecelea an au venit Kedarlaomer
şi regii, care ţineau cu el, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi
la Ham, şi pe Emimi la Şave-Chiriataim; Iar pe Horei i-a bătut la muntele Dumnezeului cel Prea Înalt. Adică unicul...
lor Seir şi până la El-Faran, care e lângă pustiu. Şi toate devin mult prea greu de înţeles de vreme ce Melchisedec apare dintr-
7 Apoi, întorcându-se de acolo, au venit la Ain-Mişpat sau Cadeş şi au odată, fără de explicaţii. Abia în Psalmi 109 se mai face o referire la Mechisedec,
bătut toată ţara Amaleciţilor şi pe toţi Amoreii, care locuiau în Haţaţon-Tamar. iar în Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel către Evrei se dau mai
Atunci au ieşit regele Sodomei, regele Gomorei, regele Admei, regele multe informaţii.
Ţeboimului şi regele Belei sau Ţoarului şi s-au bătut în valea Sidim Cu Melchisedec rămâne o enigmă prin tot şi toate. Şi sunt tot mai puţini preoti
Kedarlaomer, regele Elamului, cu Tidal, regele din Gutim, cu Amrafel, regele ce acceptă că Melchisedec este anterior lui Iisus –
Senaarului şi cu Arioc, regele Elasarului: patru regi împotriva a cinci. “1 Zis-a Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe
10 Valea Sidimului însă era plină de fântâni de smoală; şi, fugind, regele vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".
Sodomei şi regele Gomorei au căzut în ele, iar ceilalţi au fugit în munţi. 2 Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: "Stăpâneşte în
11 Atunci biruitorii au luat toate averile Sodomei şi Gomorei şi toate mijlocul vrăjmaşilor Tăi.
bucatele lor şi s-au dus. Când s-au dus, au luat de asemenea şi pe Lot, 3 Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi.
nepotul lui Avram, care trăia în Sodoma, şi toată averea lui. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut".
13 Dar venind unii din cei scăpaţi, au vestit pe Avram Evreul, care trăia pe 4 Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: "Tu eşti preot în veac, după
atunci la stejarul lui Mamvri, pe Amoreul, fratele lui Eşcol şi pe fratele lui Aner, rânduiala lui Melchisedec".
care erau uniţi cu Avram. 5 Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi.
14 Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii 6 Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele
săi de casă, trei sute optsprezece, şi a urmărit pe vrăjmaşi până la Dan. Şi multora pe pământ.
năvălind asupra lor noaptea, el şi oamenii săi i-au bătut şi i-au alungat până la 7 Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul.” [Psalmi 109],
Hoba, care este în stânga Damascului. Şi au întors toată prada luată din Sodoma, dar asemănat lui:
au întors şi pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile şi oamenii. “Melchisedec este mai mare decât Avraam şi decât Leviţii. Hristos este, în
17 Şi când se întorcea Avram, după înfrângerea lui Kedarlaomer şi a regilor veac, Arhiereul nostru desăvârşit.
uniţi cu acela, i-a ieşit înainte regele Sodomei în valea Şave, care astăzi se 1 Căci acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel
cheamă Valea Regilor. Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine şi vin. Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam, pe când se întorcea de la nimicirea
Melchisedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt23. regilor şi l-a binecuvântat, Căruia Avraam i-a dat şi zeciuială din toate, se
tâlcuieşte mai întâi: rege al dreptăţii, apoi şi rege al Salemului, adică rege al păcii,
Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici
23
Formularea din acest capitol este diferită de cele de până acum. Acum e sfârşit al vieţii, ci, asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea.
vorba de Dumnezeul cel Prea Înalt. Un alt Dumnezeu? Dumnezeu Creatorul, Melchisedec este taina primă şi cea mai mare ce nu ni se vrea cunoscută de
cel care a avut fiu, doar pe Iisus? Pentru că referirile la Iisus, Fiul lui Dumnezeu, către cei ce cunosc adevărul. Oare de ce?
nu lasă să se înţeleagă faptul că Iisus nu ar fi fost unicul... Şi aici se spune
173 174
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Inteligenţa nu-l face pe om mai bun, mai plin de compasiune, mai
Puncte de vedere... natural. Omul a avut şi va avea aceleaţi lupte interioare… se schimbă doar
modul de abordare şi de rezolvare. Ne temem tot mai mult de ce găsim în
conexe [i personale noi înşine, ne e frică de adevăr. Plăcerea este stăpânul nostru… şi duş-
manul nostru suntem chiar noi (nu teroristul sau criminalul)! Un om
“Civilizaţia trebuie să aibă drept scop de a diminua suma suferinţelor inteligent nu este neapărat şi un întelept.
societăţii umane. Suferinţa este ceva real şi din nefericire mai stabil decât ***
ceea ce se numeşte fericire. De când există, umanitatea nu a făcut decât să Nu trebuie neapărat să fiţi de acord cu mine ca să vă daţi seama că tot
lupte într-un mod mai mult sau mai puţin conştient, dar fără încetare şi ce se întamplă în viaţa noastră, sau cu oricare lucru din jur, are un înce-
fără opriri, pentru a micşora relele de pe urma cărora suferă şi pentru a put şi bineînţeles un sfârşit, fără de care, acel lucru, sau viaţa, sau fapt, nu
dobândi o parte mai mare din bucuriile vieţii. Orice eveniment care are ar exista. Dacă un eveniment oarecare ar începe la un moment dat şi nu
drept efect creşterea sumei suferinţelor, sau chiar se opune scăderii sale, ar avea sfârşit, acel eveniment nu ar putea fiinţa, n-am şti despre el, nu l-
înseamna o mişcare de întoarcere la barbarie. am vedea, n-ar exista. Este obligatorie începerea, derularea şi finalitatea
Civilizaţia pretinde să creeze o stare socială diferită de cea care ar fi oricărui eveniment, indiferent de natura sa. Fără unul din aceste trei ele-
rezultatul unui simplu joc al cauzelor naturale, altele decât intervenţia mente de bază, nici un eveniment nu ar putea fiinţa.
omului. Civilizaţia este frontul unei bătălii neîncetate. Unul din principa- Derularea evenimentelor se succede într-un timp integrat obligatoriu
lele obiective ale civilizaţiei este în mod cert modificarea naturii intelec- în timpul de existenţă al planetei pe care trăim. Planeta noastră are o tra-
tuale şi morale a omului, într-un sens ce pare cel mai potrivit pentru a-i a- iectorie eliptică în jurul soarelui, dar în acelaşi timp, odată cu mişcarea
sigura maximum de bunăstare în cele trei direcţii: economică, intelec- sistemului solar în galaxie, planeta Terra nu revine niciodată în acelaşi
tuală şi morală. punct de referinţă. Diferenţa dintre cele doua puncte – de începere şi
Scopul suprem al civilizaţiei… transformarea sufletului omenesc în finalitate a unui eveniment - este spaţială, dar şi temporală, acesta fiind
sensul dispariţiei definitive a înclinaţiei naturale spre violenţă. şi timpul în care s-a derulat evenimentul. Astfel, dacă luăm ca referinţă 24
Nu ajunge ca suma bunăstării economice, intelectuale şi morale a unei ore sau 1 an, observăm uşor că un eveniment, ca să existe, după produ-
societăţi să fie mare, mai este necesar ca să fie repartizată cât se poate de cerea sa, trebuie să aibă finalitate, numai dacă planeta ajunge pe aceeaşi
armonios în masa socială, căci este greu să numim bogată sau cultă o dreaptă în punctul de pornire a sa, dar cu diferenţa spaţio-temporală. Ur-
societate în care avuţiile colosale ale câtorva indivizi se ridică deasupra mărind acest raţionament, observăm că cea mai mică deviaţie de pe tra-
unei mulţimi de înfometaţi sau în care pătura subţire din intelectuali iectorie a planetei lasă anumite evenimente nefinalizate, astfel încât vom
maschează şi ascunde masa de jos care zace în ignoranţă” (Spiru Haret) fi martori la fenomene inexplicabile. Trebuie să ştiţi că planeta noastră,
“Orice civilizaţie începe prin teocraţie şi sfârşeşte prin democraţie. plutind în câmpul gravitaţional, este uşor deplasabilă de pe orbită, astfel
Creşterea intelectuală şi morală nu este mai puţin necesară decât bună- încât şi o prăbuşire de avion se înregistreaza ca perturbaţii (vibraţii) în
starea materială. A şti, este o nevoie vitală; a gândi, este o necesitate, ade- traiectoria planetei. Evenimente de proporţii ca erupţiile vulcanice, cutre-
vărul este hrana, ca şi pâinea. O minte nehrănită cu ştiinţă şi cu înţelep- murele şi, retineţi, marile explozii nucleare pe care omenirea le-a efec-
ciune slăbeşte. Să ne fie milă de spiritele înfometate, cum ne e de trupu- tuat, pot mişca Terra de pe traiectorie pentru scurte momente şi se pot
rile nehrănite. Dacă există ceva mai sfâşietor decât un trup care se prapă- crea evenimente nedorite ca misterioasele disparişii, gen zborul 19 (în a-
deşte din lipsa de pâine, e un suflet care se stinge din lipsa de lumină.” celaşi an americanii au experimentat prima bombă atomică a omenirii –
(Victor Hugo) Experimentul Trinity), dispariţia misterioasă a două mari civilizaţii: cea
*** khmera, aproximativ în anul 1434 şi maya, aproximativ în anul 1438, am-
În viaţă nu se poate vorbi la nesfârşit doar de lucruri şi de descoperiri, bele evenimente fiind strâns legate de erupţia extrem de puternică a unui
care aduc progresul societăţii… ci de scopul folosirii acestora. Omul a per- mare vulcan din Japonia în aceeaşi perioadă. Ambele civilizaţii au dispă-
vertit orice lucru… şi abuzează de el. Cuţitul este bun (util), dar poate fi şi rut fără urme, lăsând oraşele şi creaţia lor intactă. Ca fizician, din aceste
rău (folosit ca arma pentru crimă), televizorul este un lucru bun… dar evenimente deosebit de puternice, se observă clar efectul de reacţie impri-
poate fi la fel de nociv; descoperirile cele mai uimitoare din ştiinţă duc la mat Terrei, care pot devia uşor planeta de pe traiectorie şi multe eveni-
dezvoltarea calităţii vieţii şi a întreţinerii acesteia… dar pot duce şi la năs- mente începute rămân fără finalitate, iar elementele implicate în aceste e-
cocirea bombelor sofisticate şi la perversiuni monstruoase folosite pentru venimente dispar undeva în timp (probabil în Lumi Paralele). Sunt con-
distrugere. vins că mulţi dintre noi au trecut prin experienţa neplăcută a marelui cu-
Evoluţie pe scara cunoştinţelor şi inteligenţei… involuţie din punct de tremur din 1977. Oare în acele clipe de groază n-aţi simţit o mare dezori-
vedere moral şi spiritual. entare spaţio-temporală? Amintiţi-vă, vă rog...
***
175 176
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Unul dintre cele mai mediatizate, şi învăluite de mister, experimente, văzut vasul. Se pare că antenele au creat un câmp magnetic rotitor, un fel
a fost “Experimentul Philadelphia”, cunoscut şi sub numele de “Proiectul de vortex, care a putut să distorsioneze sau să creeze un fel de lentilă, cu
Rainbow”. Deoarece era vreme de război şi miza era extrem de mare, s-au ajutorul căreia a putut fi văzut şi portul Norholk. Să nu uităm că cei de pe
folosit toate mijloacele de intoxicare a opiniei publice, specifice serviciilor vasul alăturat au văzut urma vasului în apă, deci vasul nu s-a deplasat ni-
secrete americane. Cu toate acestea, din cauza efectelor avute asupra oa- căieri. Mai mult, bombardamentul uriaş de fotoni creaţi de câmpul elec-
menilor implicaţi în proiect, multi au decedat în condiţii inexplicabile la tro-magnetic al vasului a avut efect de radiaţie electro-magnetică (posibil
acea vreme. Rudele acestora au încercat să afle ce s-a întâmplat, astfel în- chiar gama), cu efecte ucigătoare asupra fiinţelor vii. Aşadar, cum noi fi-
cât o parte de adevăr a ieşit la lumină. inţele umane percepem lumea cel mai mult cu ochii, putem fi uşor înşelaţi
A fost sau nu a fost vorba de o călătorie spaţio-temporală? de efectele unor fenomene optice pe care le percepem. Dar, de aici şi până
Încă din 1930, redutabilul savant, descoperitor al curentului alterna- la călătorii în timp este o cale lungă, cu legături totuşi în perceptia noastră
tiv, Nicola Tesla, expert în domeniul inducţiei electro-magnetice, făcea asupra lumii vizuale, nu materiale. Sau poate aceasta e poarta de intrare...
experimenţe asupra oamenilor şi animalelor, observând efectele câmpu- ***
rilor magnetice asupra acestora. Studiile sale au fost transferate în 1939 la Expansionează Universul? Bing-Bang-ul are suţinere ştiinţifică sau
Institutul De Studii Avansate Princetown şi în 1943, se pare că împreună este o teorie ce se încearcă a fi pusă de acord cu realitatea?
cu Albert Einstein şi John Von Neumann, a folosit pentru experiment o O arhicunoscută proprietate a luminii poate răsturna teorii şi ipoteze
navă de luptă - USS Elridge - căreia s-a dorit să i se creeze o anumită “in- despre Univers deja împământenite, ca de exemplu expansiunea
vizibilitate” magnetică împotriva minelor marine magnetice. Vasul a fost Universului sau marea “teorie” despre Bing-Bang. Este vorba despre
echipat cu un sistem de producere a unui câmp electro-magnetic deosebit refracţia luminii.
de puternic, alimentat cu energie electrică şi de vasul respectiv şi de un Acest fenomen este explicat de fizicieni ca fiind schimbarea traiectoriei
vas alăturat, printr-un cablu gros. Martorii supravieţuitori, mai ales cei de unei raze de lumină la trecerea ei prin două medii cu indice de refracţie
pe vasul alăturat, spun că a apărut o ceaţă verde, însoţită de un zgomot ca diferit, acest indice fiind calculat, spun fizicienii, pe baza raportului dintre
de torent, după care vasul a dispărut în acea ceaţă, dar, un lucru foarte viteza luminii în vid (3x108 m/s) şi viteza relativa a ei prin alt mediu, o
important, în apă a rămas urma vasului. După întreruperea alimentării cu definiţie falsă pentru că aşa cum a postulat Einstein, lumina nu poate
curent electric, a reapărut ceaţa, apoi vasul, cu echipajul într-o stare de avea altă viteză, indiferent de mediul prin care trece. Mai repede ar trebui
nedescris. Se vorbeşte despre oameni străvezii, oameni dispăruţi, oameni să se plece de la faptul că lumina este capabilă să modifice spaţiul stră-
care ulterior vor pieri în condiţii neclare. Dintre ei, unii vor spune ca în a- bătut de ea în concordanţă cu timpul, astfel încât raportul dintre spaţiu şi
cele momente au văzut portul Norfolk, aflat la zeci sau sute de kilometri timp să rămână constant la valoarea vitezei absolute. Conform postula-
depărtare, şi imagini îngrozitoare cu oameni incluşi în structura materiala tului lui Max Plank, un foton incident care loveşte un electron, îl determi-
a vasului. Cât este adevar sau mit, nu putem şti. nă pe acesta să treacă pe altă traiectorie conform altei energii, atomul de-
Evenimentul, deosebit, a aprins imaginaţia multor oameni, mai ales vine excitat, dar, după o perioadă de timp foarte scurtă, revine pe vechea
că, într-adevăr, se pare că au pierit oameni. În acele timpuri de avânt traiectorie, eliberând un foton de energie identică cu cel incident. De aici
ştiinţific, cu mari descoperiri în fizica atomică, nu s-a precupeţit nici un rezultă că apare o importantă pierdere de timp în traversarea mediului de
efort fizic sau material pentru a se experimenta orice credeau oamenii de către raza de lumină. Această pierdere de timp ar putea afecta valoarea
ştiinţă că are tangenţă cu scopul lor descoperitor în tainele fizicii, vitezei luminii prin acel mediu şi, surprinzător, lumina îşi poate schimba
existând chiar un fel de cursă - “care descoperă mai mult”. De aceea, cred traiectoria pentru a-şi menţine constantă viteza absolută.
că s-a mistificat atât de mult acest fenomen. După o examinare foarte v=s/t... după cum se vede, dacă variem timpul, trebuie să variem şi
pertinentă a tuturor materialelor scrise în legătură cu acest subiect, se pot spaţiul, pentru constanţa valorii vitezei. Acest lucru poate să-l facă lumi-
trage concluziile: experimentul a fost de fapt o interacţiune a unor na. Aceasta înseamnnă că “efectul Doppler” nu poate fi aplicat luminii,
câmpuri electro-magnetice foarte puternice asupra luminii, care la deoarece ar trebui să acceptăm ca lumina să aibe alte viteze decât cea ab-
vremea respectivă era încă o necunoscută. solută, trecerea către roşu a spectrului ei făcându-se prin pierderea de e-
Einstein lucra încă la teoria sa despre lumină, la dualitatea ei de undă nergie ∆E=h∆f (scăderea frecvenţei, h=ct). Deci, Universul nu expansi-
sau particulă. Lumina, în speţă fotonii, au natură electromagnetică, adică onează şi nici nu poate fi vorba de Big-Bang. După părerea mea, Univer-
posedă complementar două câmpuri, unul electric, altul magnetic. În a- sul nostru este închis, iar ceea ce vedem din spaţiu, conform celor de mai
ceste condiţii, la o anumită intensitate a unui câmp electro-magnetic, a- sus, s-ar putea să nu corespundă realităţii.
cesta poate interacţiona cu fotonii, schimbându-le traiectoria. Acest feno- ***
men a fost de fapt ceea ce s-a întamplat în timpul experimentului. Câm- Marea enigma a gravitaţiei, începe să-şi piardă aura în faţa minţii as-
pul uriaş creat de antenele vasului a interacţionat cu imaginea vasului cutiţe a cercetătorilor care folosesc toată energia lor creatoare în scopul e-
constituită din fotoni, pe care i-a deviat, şi privitorul automat nu a mai lucidării acesteia. Newton, primul fizician care a elaborat şi prima formu-
177 178
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

lă de calcul a forţei gravitaţionale, nu i-a putut pătrunde taina, el indicând cometa Levi Schumacher a fost atrasă de Jupiter, înseamnă că sistemul
într-o singura formulă, efectul gravitaţiei asupra corpurilor de masa m, a- nostru solar are nevoie de masă şi poate atrage oricând alte corpuri care
dică: G=mxg (G=forţa gravitaţională, m=masa corpului, g=acceleraţia ne străbat spaţiul. Scenariul este sinistru: pierdem gravitaţie prin pierde-
gravitaţională). rea masei, se schimbă vitezele de rotaţie ale Terrei, se accentuează miş-
Multi oameni de stiinţa, remarcabili, printre care şi Albert Einstein, au cările seismice, se schimbă timpul biologic, metabolismul vieţii, ne apro-
încercat fără succes să cuantifice într-o formulă generală cele patru forţe piem de Soare, încălzirea globală creşte şi, ca totul să fie şi mai sumbru,
primordiale cărora le e supusă materia, şi anume: forta tare - forţa (nu- ne putem astepta la prăbuşiri de comete sau asteroizi din alte sisteme
cleonică), forţa slabă (fisiune), forţa electromagnetică şi forţa gravitaţi- solare.
onală. Marea lor unificare nu a putut fi realizată, deoarece există o incom- Cu o aşa planetă dereglată, anul 2012, când se spune ca ne vom alinia
patibilitate între forţa tare de fuziune şi celelalte trei care pot fi denumite cu centrul Galaxiei, ne poate aduce masive schimbări geologice, cauzate
forţe electroslabe. de dereglarea sistemului de forte inerţiale şi gravitaţionale. Încă mai
Aşa cum a intuit Einstein în formula sa celebră de legătură între masă putem salva Terra!?
şi energie, există o legătură directă între energia gravitaţională şi masa
corpurilor, prin intermediul electronilor orbitali ai atomilor constituenţi
ai materiei. Astfel, electronii orbitali preiau energie din câmpul gravi-
taţional existent pretutindeni în Univers, transformând-o în mişcarea
orbitală în jurul nucleului, putând astfel să imprime materiei proprietăţile
fizico-mecanice cunoscute (greutate, inerţie, mişcare orbitală a corpurilor
cereşti etc). Aşadar, forţa de atracţie gravitaţională este impropriu numită
atracţie. În realitate este o forţă de presiune dinspre Univers, spre Pă-
mânt, care reprezintă cantitatea de energie gravitaţională necesară pentru
a pune în mişcare toţi electronii orbitali ai fiecărui atom din materia
terestră. Mişcarea orbitală a electronilor în jurul nucleului, la un moment
dat, determină un fel de val în toată masa Terrei, (adică, predicţional o
cantitate foarte mare din numărul lor are acelaşi sens pe orbită în acelaşi
timp) şi astfel pot determina planeta să se rotească în jurul axei proprii.
Aceasta este doar varful ice-bergului în explicaţia acţiunii gravitaţiei
asupra materiei, rămânând neexplicată originea acestei energii gravita-
ţionale care, probabil, provine din găurile negre ale Universului. În orice
caz, gravitaţia este forţa care face ordine în Univers, în matematica şi fi-
zica sistemelor stelare.
Aceasta încercare de a explica enigma gravitaţiei este o ipoteză cu mari
şanse de a fi recunoscută de lumea ştiinţifică şi fiind abia la început de
drum, va fi curând completată de noi descoperiri şi noi tehnologii care vor
revoluţiona şi avansa Omenirea.
***
Armaghedon, ficţiune sau adevăr... Ideea pluteşte deasupra noastră ca
o adevărată “sabie a lui Damocles”. Multă cerneala a curs şi va mai curge
încă, se vor scrie şi imagina scenarii mai mult sau mai puţin reale. Cert
este că o ameninţare sinistră, invizibilă, pluteşte asupra noastră, din cau-
za noastră, cei care am deschis “cutia Pandorei”, prin setea de tehnologie
şi nou.
Între 15 şi 21 iulie 1994, a avut loc marele eveniment astronomic aş-
teptat cu multă nerăbdare, curiozitate şi chiar bucurie de către astronomi,
căderea cometei Levi Schumacher în sfera de atracţie a planetei Jupiter şi,
în final, prăbuşirea ei în bucăţi pe suprafaţa ei.
După cum se ştie, cometele pot trece nestingherite prin sistemul solar,
fără a fi atrase gravitaţional de nici o componentă a lui. Faptul că, totuşi,
179 180
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Specialiştii în geologie pot acţiona cu mijloace tehnice mo-
A[a-zise... concluzii derne, dacă sunt justificate costurile, dar există şi variante combi-
Cele incluse în această carte pot fi văzute unitar dar şi separat. nate precum cercetarea biogeofizică sau altele.
N-am avut altă intenţie decât aceea de a aduce la lumină ceea ce Meşteşugul de fântânar se mai întâlneşte încă în multe locuri,
este blamat fără argumente de către cei care acum deţin cârma în funcţie de necesităţile unei societăţi ce a păşit în secolul XXI, a-
spiritualităţii, în speţă Biserică, fără diferenţe care Biserică. De daptat la noi materiale, sisteme, condiţii, legislaţie.
asemenea este blamată şi de cei care se tem de evidenţierea adevă- Sigur că vechea fântână zidită a fost în multe locuri înlocuită cu
rurilor ascunse. Radiestezia este exemplu cel mai concludent şi cea din tubulatură din beton sau PVC. Înainte vreme, după ce să-
transparent a ceea ce înseamnă domeniul parapsihologicului şi al pătura cobora sub al doilea orizont, înfruntând pericolele surpării
bio-energiei. Pentru că ea a existat şi există dintodeauna. Şi a fost sau lipsei de aer, se aşeza un cadru din lemn de arin decojit, teme-
evidentă prin ceea ce a găsit din ceea ce trebuia găsit pentru exis- lia zidului din lespezi îmbinate, fără mortar. Golul dintre zid şi
tenţa umană: malul fântânii se umple cu pietriş pentru filtrare.
Şi tehnologia este mai mult sau mai puţin actualizată. Cert este
F@nt@narii că mai sunt locuri în care înaintea lucrării se mai posteşte şi ros-
Fântâna înseamnă apă, şi apa înseamnă tesc rugăciuni. Şi ca orice zidire trebuie să aibă în vârf un brad. A-
viaţă. Iar o fântână, sursă de viaţă, este o zidire poi mai este legământul proprietarului de a nu refuza apă din
deloc simplă. Fântânarii au fost priviţi mereu fântână celui însetat.
cu respect şi admiraţie. Meşteşugul lor, mai de- Şi cum se zice în termeni moderni, urmează „punerea în func-
osebit ca altele, comportă două aspecte: găsirea ţiune”: Timp de o lună fântâna este golită de trei ori la intervale
„izvoraşului”, taină aflată în ani de experienţă de circa zece zile pentru purificare şi limpezire. Se spune că tre-
şi transmisă de la tată la fiu sau de la meşter la buie aruncat un bulgăre de var nestins şi unul de sare înainte de
ucenic şi construcţia efectivă, repararea, curăţa- prima golire. Proprietarul trebuie să pună un păstrăv viu şi mo-
rea, întreţinerea fântânii, „secrete” ale meseriei. nezi de argint, dar înainte de toate trebuie sfinţită de popă.
O fântână nu se face la întâmplare. Se caută Fântâna în care s-a înecat un animal trebuie astupată.
„izvoraşul”, sursa de apă subterană (sau surse- Fântânarii, permanentă prezenţă în istoria popoarelor, precur-
le) ce trebuie să aibă un debit suficient pentru a alimenta fântâna. sori ai radiesteziştilor contemporani, nu se limitau la a descoperii
Instrumentul consacrat este nuieluşa de alun, dar fântânarii folo- resurse de apă.
sesc varii instrumente, pe cât de simple, pe atât de eficiente, chiar Dintr-un zapis domnesc al lui Mihail Şuţu din 15 august 1676
mâinile goale (uneori utilizează în mod empiric tehnicile radieste- reiese că fântânarii din Hizereşti – Păcureţi (Prahova) se înde-
ziei mentale). Experienţa îi arată fântânarului la ce adâncimi se a- letniceau cu scoaterea şi vânzarea păcurii, pe la 1550. Fenomenul,
flă sursele, debitul, potabilitatea, puritatea. bineînţeles, nu este un „specific local”, fântânari au existat din-
Dar nu numai experienţa îl ajută, ci şi semne naturale: vege- totdeauna, oriunde, chair dacă numele lor era altul în alte timpuri
taţie (menta şi salcia pentru adâncimi mici, copaci cu rădăcini a- ori alte locuri.
dânci), insecte, animele (câini, cai ce scurmă după apă). Francezii îi numeau „sourciers”, de la izvor, de la sursă: căutau
Se spune că vechile lor metode nu mai sunt eficiente pentru că surse – apă, ape minerale, termale, comori, vestigii, resurse sub-
sunt parazitate de poluarea electromagnetică. Departe de adevăr, terane, minereuri, filoane, remedii, ... Confuzia cu sorcier (vrăji-
mai ales că la una din şcolile româneşti de radiestezie, examenul tor în limba franceză) a fost întreţinută de către acea instituţie u-
primului nivel este de a determina un „izvoraş” cu harta izome- mană, spirituală, ce nu mai contenea să aprindă ruguri.
trică de adâncime şi un careu Hartmann, benzi şi noduri, şi asta în Denumirea de radiestezie este relativ nouă, provinin de la ter-
plin oraş, cu toate „beneficiile” electromagnetice! menii greceşti radios (rază, ori lat. radius) şi aesthesis (senzaţie,
181 182
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

sentiment, percepţie). Termenul este produsul imaginaţiei abate- - în primul rând pentru că nu se doreşte o populaţie sănătoasă
lui Bouly (1865 – 1958) care a alăturat aceste noţiuni crezând că fizic, mental şi evoluată spiritual, cu acces la înalta cunoaştere,
defineşte ceea ce până atunci se numea sourcellerie (fr.) sau - în al doilea rând pentru că sănătatea publică este o afacere
rhabdomancie (rabdomancie) şi care în fapt nici până azi nu are deosebit de renatbilă, mai ales că investiţia se face din banii
explicaţie. De remarcat este însă faptul că în anul 1929 abatele în- contribuabililor.
fiinţează „Asociaţia franceză şi internaţională a prietenilor radi- Trebuie amintit faptul că în perioada 2000-2004, când soţia u-
esteziei”! nui om politic a reuşit să facă din vânătoarea de vrăjitoare un ade-
Chinezii de acum câteva mii de ani nu aveau noţiunile de rab- vărat război, vânzarea de produse farmaceutice s-a dublat. Vân-
domanţie sau de radiestezie, dar cunoşteau tehnicile specifice. Şi zarea de medicamente a crescut de 2 ori şi starea de sănătate a po-
făceau determinări de amplasarea casei, de radiaţii telurice, de pulaţiei a scăzut semnificativ! Şi totuşi aceste date nu dau de gân-
cursuri de apă subterană, chiar dacă le numeau capul, coada ori dit nimănui pentru că sunt prezentate separat. Modalitate de pre-
venele dragonului. Vechii egiptenii, şi în general lumea antică, cu- zentare divizată a informaţiei.
noşteau ei aceste tehnici. Potrivit legii 507 /2002, olarii, micii meşteşugari, fântânarii cu
Pe meleagurile noastre aceste tehnici se foloseau din timpuri deprinderi din tată-n fiu, trebuie să prezinte acte doveditoare care
cărora nu le-au rezistat atestările, ci doar tradiţia. O interesantă atestă pregătirea profesională şi sunt pedepsiţi penal dacă nu îşi
lucrare intitulată „Leacuri şi remedii magice în Carpaţi” face refe- dovedesc aptitudinile în faţa unei comisii specializate.
rire la neaoşi şi pe care îi descoperim sub denumiri precum solo- „Specializate” în „fântânării şi fântânăreală”! Şi este foarte nor-
monari, salmani (lesne de confundat cu şamani), zgriminţieşi. mal: unii trebuie să profite după munca altora. Cum oare se pot
Şi fiindcă am revenit pe plaiurile noastre, trebuie specificat că impozita solomonarii şi zgriminţieşii? Dar astea sunt problemele
există 4 şcoli româneşti de radiestezie, una din ele fiind struc- experţilor în fântânărit de ban public.
turată ca societate precum modelul francez sau italian (de radio- Este bine că totuşi fântânarii există şi sunt recunoscuţi de lege!
nică). Unele dintre aceste şcoli au avut contribuţii remarcabile, Dar în afara cadrului de impozitare, miniştrii propagandei îi nea-
mai ales în domeniul diagnosticării medicale şi a tratamentului, gă, ca de altfel pe toţi cei ai căror aptitudini şi calităţi trebuie păs-
două dintre ele având colaborări permanente cu spitale din Bucu- trate necunoscute maselor disciplinate. Aptitudini şi calităţi care
reşti, dar şi din alte oraşe unde au existat şi medici fără blocaje de altfel fac obiectul unor cercetări de mare succes în baze militare
mentale sau prejudecăţi.. Dar! secrete ...
În Franţa există 3 societăţi de radiestezie afiliate sindicatului de Guvernele contestă înalta cunoaştere, dar membrii guvernelor,
care pomeneam mai sus. În România, cele 4 şcoli ce nu vor con- oamenii politici, afacerişti, sportivi de mare performanţă, se fo-
lucra niciodată pentru că românii sunt mânaţi de tradiţionalul o- losesc de ea. Orice domeniu poate fi abordat prin cunoaşterea po-
bicei „capra vecinului”. Nu va fi vreodată vreun sindicat şi radie- reclită „paranormală” pentru că nu îi este accesibilă omului de
stezia, chiar dacă este inclusă în nomenclatorul de meserii nu va fi rând. Dar nu îi este accesibilă pentru că a fost dezinformat şi i s-a
niciodată reală. îngrădit accesul la informaţia veritabilă.
Şi fântânarii îşi vor face treaba tot singuri, aşa cum au făcut-o Sigur că tehnicile ne-au parvenit pe căi diferite, trunchiate,
de milenii. Radiesteziştii la fel; puţini sunt aceia care au cabinete deformate, dar puse cap la cap ele reconstruiesc vechea înaltă cu-
pentru că nu există un cadru legal adecvat. Societatea româneas- noaştere. Informaţiile sunt sistematic ascunse şi falsificate. De a-
că, cu specificul ei de afacere oneroasă, a acceptat şi acceptă dezin- ceea este absolut necesară depăşirea stării actuale de letargie. Alt-
formarea. Iar cei care conduc societatea o fac în mod sistematic, fel ne vom mira în continuare să aflăm la o emisiune Tv de „des-
din două motive principale: coperiri ştiinţifice” că vechii greci sau romanii căutau apa ca şi fân-
tânarii din satul bunicilor.

183 184
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

Şi tot la fel de bine vom accepta soluţiile de manipulare info-e- cunoaştere o analiză serioasă la care a adăugat fan-tastica sa expe-
nergetice realizate deja ca aparate electronice, fără să ne punem rienţă. Cartea sa „Iniţiere în Hermetism sau Calea adevăratului A-
întrebări. Şi astfel vom fi noi cei care vom vota legea de a deveni dept” este un document riguros ştiinţific şi un drum deschis pen-
roboţi programaţi de doar câţiva cunoscători, roboţi legitimaţi tru toţi cei ce caută, dar nu doresc să intre în contact secte, loji ori
printr-un cod de bare. alţi „proprietari ai Cunoaşterii”.
Cum oare se poate asta? O clasificare generală a vectorilor îi împarte în statici şi di-
namici, aceştia din urmă fiind programaţi conştient sau nu.
Vectori energetici programa]i Vectorii statici au doar memorie şi rar conţin un program pro-
Vectorul energetic este o structură informaţională montată pe priu simplu. Ei sunt ataşaţi unei gazde, în general obiecte. Memo-
o purtătoare energetică. De fapt acesta conţine trei elemente: ria acestora este suma influenţelor mentale la care a fost supusă
- purtătoarea: o concentrare de energie realizată mental, gazda de-a lungul timpului şi poate fi citită radiestezic, prin clarvi-
- componenta informaţională, structurată pe două nivele: me- ziune sau prin alte percepţii extrasenzoriale. Vectorii statici se de-
morie şi/sau programe, plasează doar odată cu gazda.
- fluxul vital imprimat vectorului prin două posibile căi: pro- În această categorie intră amprentele spontane şi vectorii cu
cedeul creaţiei şi aport (individual sau colectiv). programe simple concepute să reacţioneze la prezenţe nedorite
Vectorii nu sunt o descoperire modernă, ci ei au fost folosiţi sau în anumite situaţii. Marea lor majoritate sunt malefice datorită
dintotdeauna, chiar dacă nu sub această denumire, şi chiar dacă intensităţii trăirilor dense, pe parcursul unor evenimente grave.
mecanismul lor a fost prea puţin cunoscut şi răspândit. I-au folosit Amprentele benefice sunt cele ale sfinţilor, locurile în care au
preoţii din toate timpurile (druizi, preoţi egipteni sau tibetani, pâ- trăit şi au fost puternic încărcate cu energiile lor, rămăşiţele lor
nă la cei din zilele noastre), şamani sau iniţiaţi în ştiinţe oculte. La pământeşti, moaştele, de asemenea purtătoare de energii înalte.
noi, vectorii sunt predaţi în două şcoli de radiestezie şi sunt uti- Dar există şi amprente făcute în mod conştient, programate.
lizaţi în mod curent şi eficient. Talismanele sunt amprentate pozitiv, dar pot avea şi componente
Vectorii sunt intens aplicaţi şi de organizaţii oculte, existând şi negative pentru alt purtător decât cel desemnat.
aparate specializate cu foarte bune performanţe (de exemplu te- Legendele comorilor ascunse şi ale mormintelor ferecate, păzi-
pafonul de care vorbesc Adolf Hemberger, cât şi Franz Bardon în te de forţe invizibile menite să îndepărteze pe jefuitori capătă o al-
"Frabato Magicianul"), dar şi de secte, de subunităţi din armatele tă valoare, reală, pentru cunoscătorii procedeelor de amprentare.
marilor puteri sau de servicii „selecte”, cu aparate mai puţin per- Există cazuri când vectorii statici schimbă gazda sau se mul-
formante. tiplică. De asemenea, prin procedee speciale, memoria lor poate fi
Se regăsesc sub diverse denumiri, unele tehnice, altele fante- alterată.
ziste: vectori, sfere, sfere de energie, bile (sau biluţe), spaţii, for- Vectorii dinamici sunt acei vectori ce se deplasează pentru a-şi
me-gând, idei-formă, egregori (emisiile psihicului colectiv necesită atinge ţinta şi scopul. Distanţele, oricare ar fi ele, pot fi parcurse
însă un suport energetic serios pentru a deveni vector; ori aro- instantaneu, dacă vectorii nu sunt altfel programaţi.
ganţa, de exemplu, nu poate genera un astfel de suport). Franz Vectori dinamici malefici: blestemele, legările, în general „făcă-
Bardon le numea elementali. Poate să nu fie chiar o confuzie, mai turile” unor elemente inculte, analfabete şi inconştiente.
ales că Bardon atribuie vectorilor săi puteri şi calităţi de entităţi Rugăciunile sunt vectori dinamici ai căror beneficitate este cu
dotate cu inteligenţă şi suflet, creaturi zămislite de către spiritul u- atât mai mare cu implicarea, conştientizarea, încrederea şi con-
man. Iar acceptul general pentru elementali este acela de forţe se- centrarea sunt mai mari.
mi-inteligente din natură. Meritul lui Franz Bardon, pe lângă ace- Întregul sistem ReiKi este un vector deosebit de complex şi
la de a scoate această temă din cărţile destinate unor cercuri ultra- greu de copiat şi de conceput un sistem similar la nivelul cunoaş-
restrânse, constă în faptul că a pus la dispoziţia celor dornici de terii umane de azi (în ciuda faptului că numărul unor astfel de
185 186
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

clone, supranumite şi „şcoli ReiKi” este de ordinul sutelor; incon- valabile a acţiunii şi reacţiunii, la sentimente de răspuns deosebit
testabil, fiecare aduce ceva nou, pentru că şi un mugur aduce ceva de puternice şi mai ales foarte active: invidie, ciudă, intoleranţă,
nou copacului). Mai mult, ReiKi operează cu patru simboluri, care ură, ce generează la rândul lor vectori inconştient programaţi pe
sunt vectori deosebit de puternici, şi sunt în rezonanţă cu planeta purtătoare de energii intens negative (ceea ce afectează bine-
pe care trăim, cu Luna, cu Soarele şi respectiv cu Universul în ca- înţeles şi plebea, care constituie de fapt emiţătorul).
re ne aflăm (pentru moment). De multe ori anumiţi indivizi (josnice exemplare ale speciei în
Există de altfel nenumăraţi vectori simboluri: semnele şamani- viaţa de zi cu zi) apar în mass media numai lapte şi miere, cu zâm-
lor, cele tibetane, reprezentările mitologice, simboluri de mare bete largi şi false, cu glume proaste la care râd copios, în scopul de
forţă precum Triskelul la celţi sau Uroborus în bazinul meditera- a diminua sentimentele provocate plebei (efectul acestora este re-
nean, alfabetul runic (Futhark, extraordinar de puternic), alfabe- lativ cunoscut la nivelul lor). Nicidecum din interese electorale
tul ebraic (de asemenea puternic) şi chiar alfabetul arab. Vectorii pentru că în mascarada alegerilor plebeul nu are nici un cuvânt,
simboluri sunt utilizaţi cu succes în radionică, geobiologie sau poate vota sau nu, rezultatul este acelaşi, stabilit cu mult timp
Feng Shui (remediile Feng Shui constituie ele însele vectori, dar, înainte. Este doar o „reconciliere” periodică, câteva zile de calm,
pentru a nu încărca habitatul cu saci de jucării şi pietricele, şi pen- înaintea câtorva ani de jaf organizat şi crimă prin înfometare.
tru a nu îl transforma în zonă culturală chineză, se pot utiliza sem- Câteva zile în care românii mănâncă minciunele cu multă poftă,
ne grafice evocând trăsături caracteristice semnificative ale reme- pentru ca apoi câţiva ani să fie sătul de toate.
diilor necesare). Efectul vectorilor inconştient programaţi născuţi din adânci
Există personaje ce urmăresc a face bine apli- sentimente de mâhnire se răsfrâng în general asupra membrilor
când diverse tehnici de vectorizare. Deşi această familiei: accidente rutiere, de vânătoare, droguri şi alte depen-
noţiune este relativă. Binele absolut, noţiune e- denţe, boli nervoase, scandaluri publice, manifestări antisociale,
minamente teoretică, porneşte dinspre uman şi inadaptare la o societate ostilă. Şi nu datorită carenţelor în edu-
are tendinţă ascendentă; creează goluri şi vulne- caţie sau unui IQ căruia nu i s-a acordat atenţie.
rabilităţi. Răul vine de „jos” şi rezonează uşor cu În ceea ce priveşte programarea conştientă, procedeul de vec-
umanul având tendinţe de stabilizare şi de extin- torizare este relativ simplu, dar implică o bună concentrare şi un
dere. grad înalt de responsabilitate. Se creează o sferă energetică (anu-
Mioriticul nostru areal este un exemplu eloc- mite mişcări şi gesturi, sunt menite să amplifice procesul, chiar
vent. Lăcomia s-a completat cu setea de putere şi dansuri la vraci, şamani, căluşari), urmează aplicarea unui pro-
dominare, dând naştere unei „clase” de foarte joasă speţă, insta- gram, a unui scop, se sacralizează şi se insuflă fluxul vital uni-
lată stabil şi ireversibil, evident în expansiune. Adâncirea diferen- versal.
ţelor dintre această tagmă şi plebea este greu de conceput pentru Acest flux universal se regăseşte la nivelul fiecărui element al
secolul 21, dar ea continuă. Există o singură pătură intermediară oricărui regn: mineral, vegetal sau animal, la nivelul oricărui ele-
între opulent şi pauper, acea pseudoinstituţie căpuşardă denumi- ment al Creaţiei, funcţie de poziţia sa pe scara complexităţii, a e-
tă „aparatul de stat în birouri”, semi-îmbogăţiţii, un fel de lachei- voluţiei. De asemenea, tot ce creează omul, împrumută prin inter-
rezervă pentru zile negre (singura instituţie reală, viabilă şi activă mediul acestuia o mică parte din acest flux, în raport cu aportul
în România fiind jaful naţional). lui efectiv; astfel o lingură de lemn deţine o cantitate ceva mai ma-
Gravele discrepanţe dintre specia-lider şi plebe, acumulările i- re din fluxul vital decât o lingură metalică produsă prin procedee
nimaginabile, aroganţa, dispreţul, sila, nepăsarea (sentimente oa- tehnologice la care omul nu a avut un aport direct semnificativ. O
recum pasive, ce nu pot genera un suport energetic suficient) faţă amprentare, energie şi flux vital. Franz Bardon merge ceva mai
de plătitorii secătuiţi, duc inevitabil, conform acelei legi universal departe şi îi dă şi un nume vectorului, fiindcă, spunea el: „Ceea ce

187 188
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

nu posedă un nume, un simbol propriu, sau un semn exterior es- lele medicale ale timpului.
te lipsit de importanţă”. Albert Abrams şi-a început cercetările în domeniul electronicii
Vectorii pot fi: de protecţie, de curăţare, de energizare, de to- prin 1910. În 1916 avea deja pus la punct şi experimentat un sis-
nifiere sau dispersie, străjeri, calmanţi, terapeutici, de mascare şi tem de ascultaţie (percuţie) abdominală şi toracică aplicată unui
inducere în eroare, de subordonare ş.a. Vectorii reprezintă instru- pacient prin care era capabil să detecteze cu ajutorul unui „refle-
mente de lucru foarte eficiente şi ele nu sunt exclusiv benefice sau xofon”, un fel de stetoscop electronic, organele bolnave. Teoria sa
malefice. Nici lingura de lemn nu este exclusiv benefică; nu se ştie se baza pe semnătura energetică a fiecărui element, microb sau
cum poate fi ea folosită în anumite împrejurări. Este adevărat însă organ. Aparatul său detecta astfel prezenţa elementelor patogene,
că un vector poate fi extrem de periculos, mai ales dacă este lucrat urmând eradicarea acestora utilizând aceleaşi amprente energe-
de un specialist (plătit în acest scop). Modul de predare din anu- tice, aceleaşi frecvenţe.
mite şcoli comportă şi măsurarea beneficităţii, iar dacă aceasta nu Acest aparat, denumit „Autoclast”, a fost utilizat cu remarcabile
atinge valoarea de 100 (procente), vectorul nu este utilizat, sau se succese în vindecarea unor maladii incu-
lucrează din nou. Dar, spre exemplu, dacă un individ aflat într-o rabile precum cancerul, tuberculoza, dia-
situaţie critică (boală, faliment, probleme sentimentale) solicită a- betul, sifilisul ş.a. A fost comparat cu un
jutor, iar vectorul construit are o beneficitate determinată sub li- generator/receptor capabil să detecteze
mita minimă de 81 (consecinţe ale revenirii lui), trebuie oare să se frecvenţa de rezonanţă (semnătura ener-
renunţe la vector, la individ şi la problemele lui, mai ales că soli- getică) a unei cupe de cristal şi să o dis-
citarea vine din partea lui? Dacă un criminal, un poliţist sau un trugă aplicându-i aceeaşi frecvenţă; şi fără a influenţa nimic altce-
politician se îneacă şi cere ajutor? Dar să uităm de politician fiind- va în jur, doar acea cupă.
că are altceva de făcut decât să se înece. Asta e, poate altă dată... Simplitatea şi eficienţa metodei sale, denumită „Electronic Re-
Împotriva acţiunii vectorilor energetici, în special a celor pro- actions of Abrams” sau ERA, i-au adus remarci elogioase din par-
gramaţi conştient, există multe metode de protecţie. De multe ori tea confraţilor din Statele Unite şi Europa. Sub această metodă a
însă, măsurile sunt prea puţin eficiente, dar asta nu pentru că me- conceput şi experimentat mai multe aparate.
todele de vectorizare au evoluat, ele au rămas aceleaşi, ci pur şi Abrams şi-a imaginat posibilitatea de a
simplu din cauza subtilităţilor pe care le înţeleg doar cei cu o anu- măsura această energie a bolii. El a inter-
mită experienţă. pus un sistem de rezistenţe variabile între
celulele bolnave (probă prelevată, „marto-
Aceea[i traiectorie – Albert Abrams rul biologic” al pacientului) şi un individ
Albert Abrams, unul dintre pionierii sănătos asupra căruia a practicat testele
„med-cinei electronice”, s-a născut în anul de percuţie. La un individ sănătos „zona
1863 la San Francisco. cancer” din abdomen produce un sunet clar; la un canceros, sune-
A studiat la Universitatea din Heidel- tul este mat. Celule bolnave prelevate şi aşezate pe fruntea celui
berg şi a fost licenţiat în 1882. A fost pa- sănătos determină şi la acesta un sunet mat, ca şi cum ar fi bolnav.
tolog şef la Şcoala Medicală din Stanford Deci celulele prelevate transmit informaţia bolii.
şi în 1893 preşedinte al Societăţii Madical- În experienţele sale, celulele bolnave se aflau pe un platou de
Chirurgicală din San Francisco. Timp de aluminiu şi erau conectate de individul test (cel sănătos) cu un
5 ani a fost profesor de patologie la Coo- conductor electric. Se reglau potenţiometrele (rezistenţele varia-
per Medical College din San Francisco. bile) până la acordaj, până ce se percepea un semnal la individul
Albert Abrams
A publicat numeroase articole în jurna- test. Indicativele tuturor potenţiometrelor acordate reprezentau
semnătura energetică a emisiei celulelor bolnave. În acelaşi mod
189 190
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie

era „măsurat” şi leacul optim pentru restabilirea echilibrului, pu- hulit în cele din urmă de către confraţi, ponegrit, negat şi chiar
nând alături de martorul biologic, în contact cu acesta, diverse re- supranumit de către Asociaţia Medicală Americană „Decanul
medii, până ce se obţinea sunetul curat. şarlatanilor secolului XX” deoarece a postulat că fiecare organ şi
Acesta a reprezentat debutul „Radionicii instrumentale a doc- fiecare pacient are o amprentă energetică proprie!
torului Abrams” (sau magneto-geometrie ori bio-comunicare in- Dezastrul avea să vină în 1923, după ce un bătrân de cancer la
strumentală), cum avea să o numească Ruth Drown, pasionată de stomac (inoperabil) a fost tratat de un practician la clinica Mayo şi
cercetările doctorului şi asiduă continuatoare a acestora. declarat restabilit. Dar a murit în mai puţin de o lună după aceea.
Abrams, Ruth Drown, dar şi alţii, au determinat un mare nu- Abrams nu a luat parte la investigaţiile ce au urmat şi deci nu şi-a
măr de semnături energetice, numite şi lungimi de indă sau pro- putut susţine teoria, urmând apoi persecuţiile injuste ale medi-
porţii (taux vibratoires în frabceză sau rates în engleză). Determi- cilor şi presei.
nările au fost făcute pe ţesuturi sănătoase, boli, hormoni, emoţii, Şi practicienii au fost ţinta unor farse cu mostre false de sânge
remedii, etc existând în prezent o bază de date cu peste 20.000 de (nu de natură umană) precum şi atacurilor presei.
astfel de proporţii (serii de valori ale potenţiometrelor), amprente Abrams a fost târât prin tribunale şi, culmea ironiei, a murit de
energetice. pneumonie în ianuarie 1924, la vârsta de 62 de ani. Criticii nu au
Un foarte interesant aparat a fost Dynomizer care diagnostica pierdut ocazia de a arăta că aparatele lui nu l-au ajutat să se însă-
orice maladie cunoscută pe un eşantion de sânge uscat şi polarizat nătoşească. Odată Abrams dus din lumea asta, FDA a deschis în
cu ajutorul unui magnet permanent. Un altul, Oscilloclast sau Ra- public unul din aparate, care nu conţinea decât fire legate la osci-
dioclast, ers destinat tratamentului bolilor pe baza unor frecvenţe latoare sau la lumină.
prestabilite, rezultate în urma cercetărilor. Studenţii se întruneau Ce va urma?
la clinica doctorului Abrams din San Francisco pentru cursurile de
formare ce costau 200 de dolari, o sumă destul de mare în acele Adversarii cunoaşterii au fost mulţi şi sunt tot mai mulţi. Fie-
timpuri şi puteau închiria aparate pentru a le putea folosi acasă. care are motive bine definite şi mascate de bune intenţii. Orice a-
Regula era de a nu deschide capacul unui aparat pe motivul pare şi pare a fi împotriva lor este catalogat, taxat şi definit împo-
perturbării reglajelor foarte sensibile. Dar mai probabil pentru a triva realităţii, fie ştiinţifică fie spirituală. Dar de fapt cine va putea
nu fi copiat şi multiplicat. În 1921 existau 3.500 de practicieni spune ce este corect sau incorect, real sau ireal în afara rezultate-
care utilizau tehnologia ERA şi aparatele lui Abrams. lor finale?
Lucrările lui Albert Abrams au depăşit mult ştiinţa vremii în Radiestezia a reuşit pe multe planuri, şi-a dovedit utilitatea şi
care au fost făcute, atât în plan teoretic cât şi în cel practic. Fizica rezultatele au impus-o. Adversarii şi-au unit eforturile pentru a o
cuantică era în perioada gângăvelii, iar electronica în epoca putea contrazice. Cozile de topor şi-au făcut datoria din postura
lămpilor cu potenţiometri de foarte slabă precizie. de promovatori ai radiesteziei prin impostură. Iar cei care deţin
Cercetările întreprinse de George De La Warr, Malcolm Rae, frâiele mass-mediei au avut grijă să se ştie de aceştia, chiar dacă
David Tansley, Yvon Combe, Royal Rife au contribuit la evoluţia puţini sunt mult mai cunoscuţi decât cei de bună credinţă.
considerabilă a tehnicii şi la construcţia unei teorii coerente, ceea Ce va urma? O luptă! O luptă strânsă între adevăr şi neadevăr,
ce a dus la apariţia multor aparate şi tehnici ce vin în sprijinul între bun simţ şi nesimţire, între bune intenţii şi impostură. Vor
medicinei, cum ar fi biorezonanţa magnetică (Titanium, Oberon urma luptele la care se vor ralia şi masele. Unii vor lupta cu
Metatron, QXCI SCIO, altele). argumente şi cu fapte, ceilalţi cu urlete şi ameninţări.
Medicina convenţională pierdea pacienţi şi viitorul său era Şi totuşi eu cred la infinit în adevăr. Şi astfel cred în victorie. Şi
foarte tulbure. Şi aşa cum îi stă bine unui deschizător de drumuri, până la urmă... aşa va fi!
doctorul Albert Abrams, după atâtea rezultate evidente, a fost
191 192
Radiestezia, blamat# spre necuno[tere Daniel-Dumitru Darie
Mi-am adus aminte că mă jucam candva, la 4 ani într-o zonă cu un
Din trecut, mare potenţial hidrografic. Mă jucam cu nişte beţe pe care încercam
prin prezent, să le ţin pe deget nemişcate în timp ce mergeam. Şi stăteau până la
un moment dat... mereu în acelaşi loc... Şi tot din joacă, acolo am
c#tre viitor... descoperit că era apa cea care îmi strica jocul... Şi mi-am amintit dis-
De când mă ştiu am căutat calea spre dreptate şi adevăr. Am cău- cuţiile avute cu prof. dr. Hrianca, la un examen în toamna lui 1993
tat să învăţ, să ştiu, să cunosc. Preocupat de viaţa de zi cu zi, am pă- despre efectele fizice caree nu se pot măsura în mod obişnuit... Deci,
truns aşa-zisele taine ale multor meserii şi concepte tehnice, şi poate căutam măcar un luxmetru... Şi l-am găsit... era ansa radiestezică pe
de aceea a existat şi orientarea mea către una din ştiinţele de bază ale care am învăţat să o folosesc, fără a şti cum se foloseşte... folosind ca
vieţii, fizica. Dar cum nici o soluţie nu este vreodată suficient de satu- raportor un raportor de plastic cu scala completa de 360˚.
rată atât timp cât în recipientul în care este depozitată poate să intre Apoi am găsit şi citit cele ce erau până atunci făcute de alţii. Se-
măcar apa ploilor, aşa a fost şi viaţa... au venit alte provocări, s-au în- ănau şi cu ceea ce făcusem eu, dar era vorba de mult mai mult... Am
tâmplat multe... şi s-a simţit necesară deschiderea unui drum, unui luat ce era de luat, restul... Dumnezeu ştie cum şi de unde a venit...
alt drum spre o altă modalitate de a privi existenţa în esenţă, viaţa cu Cert este că şi aici, ca şi în ReiKi, eu am mers pe o linie a mea, o linie
toate cele ce înseamnnă ea. comună în acord cu mulţi alţii, dar şi de multe ori în dezacord. Nu
Existau poate mai multe modalităţi; eu am ales, aproape simultan ştiu de ce, poate şi datorită faptului că în oraşul în care trăiesc sunt
două căi, cea, evident, ştiinţific recunoscută, psihologia, şi totodată pe prea puţini (oare care sunt ceilalţi?) care se interesează de asta, sau
cea care se conturează a fi ştiinţifică, cea care de fapt este ştiinţifică pentru că eu mereu şi mereu căutam explicaţia prin ceea ce ştiam
dar bine ascunsă în tenebroasa cercetare militară, secretă, para-psiho- mai bine, fizica, cu toate descoperirile lui Tesla, Einstein, Maxwell...
logia. Nici nu ştiu bine cu care am început, sau ce a declanşat această Şi toate se explicau uşor... Tachionii –de care nu auziseră decât SF-iş-
dublă alegere, cert este că m-am trezit luptând cu problemele mele şi tii din care nu făceam eu parte, când vorbeam despre ei în 1986- e-
luptând cu problemele altora, chiar în linia I-a a frontului. Un front rau responsabili de mai toate...
nevăzut într-un război în care inamicul e unul total nedemn, nea- Şi aşa am ajuns, mereu luptând pentru adevăr şi dreptate, în tim-
vând puterea de a se arăta la faţă. Pentru că... ul prezent. Folosesc ansa doar pentru a arăta celorlalţi de ce le spun
Da, am ajuns din nou la fizică, şi vroiam să spun ca e unul care se ceea ce le spun. Restul vine fără să ştiu când şi cum, în timp paralel,
alimentează cu o energie de joasă vibraţie, mai joasă de ceea ce în- timp în care discut cu “subiectul”. Palmele îmi arată pe Da şi pe Nu,
seamnă eneegia omului neutru. Defect profesional sau pornire lăun- instantaneu... şi multe altele. Gândul odată con-turat, aduce şi răs-
trică, toată judecata mea pleacă de la simpla dar suficienta formulă, punsul. Despre trecut, despre prezent, despre viitor. Acum ştiu ade-
consacrată în fizica luminii: E=hν... Adică un om neutru are E0=hν0, vărul, trebuie să găsesc calea de a face ca dreptatea să cucerească re-
iar tot ceea ce are νi<νo, are Ei<Eo... Ceea ce are νs>ν0 are Es>E0. Da- dutele inamicului, făcându-i soldaţii prizonieri şi capturându-i arse-
că ar fi să fac o translaţie, aş compara ν0 cu amestecul de lumină şi în- nalul...
tuneric, atunci când detaliile fine nu sunt distincte; când se face lu- Viitorul e o carte... Am citit-o pe a mea, ştiu urmarea. Doar că
mină, detaliile se văd, pentru că avem de-a face cu lumina din spec- timpul nu se grăbeşte şi încă nu am găsit un motor pe măsură. Dar
trul vizibil, νs, iar când se face iarăşi întuneric, toate detaliile, chiar şi nici nu mă mai interesează pentru că ştiu că în curând va fi o
formele se estompeayă, chiar devin invizibile, pentru că lumina nu dimensiune ce nu va mai prezenta importanţa de acum.
mai are energia necesară, chiar dacă încă mai există pe ici pe colo, fi- Viitorul va însemna încă o luptă şi încă o luptă, pentru cei care au
ind insă de vibraţei joasă, νi. de trecut prin ceea ce a trebuit să trec eu. Lupta celor care au destin
Ştiam că pentru măsurarea frecvenţelor de până la sute de THz de învingători dar cărora alţii le-au vrut un alt destin... Dar, îm-
(109) se mai pot găsi aparate de măsură, dar aici era vorba de o altfel preună, sau dându-le un punct de sprijin, ştiu că vom învinge. Şi
de lumină... nevizibilă ochiului dar perceptipilă cu nişte simţuri ce le vom păşi triumfători într-o altă eră a vieţii şi a lumii, mai bogaţi.
avem în noi însă nu ştim sau nu vrem să le folosim. Dar ele fac parte Bogaţi în ceea ce ne-a dat lupta... Puterea de a merge mai departe,
din mecanismul de protecţie, ele ne fac să ştim că simplitatea este dăruind şi altora din ceeea ce înseamnă bogăţia noastră: Lumina, A-
complexă. Simţeam multe dar nu puteam demonstra... devărul, Dreptatea!
Şi va da, în curând, Dumnezeu cel Prea Înalt să fie aşa!
193 194
Cuprins Trasarea conturului unei surse de apă. Determinarea cotelor
batimetrice şi a caracteristicilor sursei 84
Materia, sufletul omului şi energiile necreate 5 Radiestezie biologică 87
Radiestezia, prin istorie şi contradicţii 9 Teoria biostructurală a Viului 87
Lumina, Oamenii, Iniţierea, Entităţile 15 Fazele degradării fizice 90
Despre lumină 15 Centri info-energetici (chakrele) 91
Despre oameni şi iniţiere 17 Biocâmpuri 99
Despre entităţi 21 Variabilitatea biocâmpurilor 103
Drumul în Spirala Evoluţiei unei Fiinţe 23 Biocâmpurile palmelor 104
Sălaşul Entităţilor speciale pe Pământ 24 Biocâmpurile umane 106
Binele şi R ăul în Univers 26 Biocâmpurile animalelor 108
Omul ca manifestare 28 Starea de sănătate 109
Undele cerebrale 28 Integralitatea structurii 109
Fenomene paranormale 30 Starea de vitalitate 110
Teoria morfogenetică
morfogenetică. Despre Egregori, Entităţ
Entit ăţi,
ăţi, Energii 35 Reguli de apreciere privind SS şi SV ale structurilor
Teoria morfogenetică 35 sistemelor vii 110
Egregorul 41 Repere în măsurătorile de SS şi SV 111
Clasificarea Egregorilor 42 Anomalii bioenergetice în limite fireşti şi patogene 114
Moartea şi Egregorii 44 Scala valorică a anomaliilor bioenergetice şi scala ABEP-urilor 115
Misiunea Personală şi Egregorii 47 Energii benefice fundamentale 117
Entităţile şi Egregorii 49 Repere în interpretarea măsurătorilor de EBF 121
Meserii care ajută la creearea de egregori personali 54 Situaţii ciudate 122
Misticismul, Credinţa, Magia ;i Egregorii 56 Algoritmi şi Exerciţii Radiestezice utilizând ansa şi raportorul 125
Scurt istoric, definiţii şi cunoştinţe generale specifice şi Verificarea stării Ready 125
necesare în Radiestezie
Radiestezi e 61 Efectul de colţ şi efectul de faleză 126
Instrumente radiestezice 64 Determinarea reţelei Hartmann 126
Clasificarea surselor de semnal 67 Urmărirea reţelei Hartmann “curate” 126
Clasificarea radiesteziei 67 Determinarea direcţiei Nord 127
Metoda de cercetare radiestezică 68 Determinări numerice 127
Starea Ready 70 Detecţia apei şi calităţii acesteia 128
Tipuri de radiestezie 72 Determinarea cotelor batimetrice 128
Teoria informaţională asupra radiesteziei 73 Explicaţii ale cercetărilor 131
Condiţia operatorului radiestezist 73 Religia şi Radie
Radi estezia 143
Codul etic al operatorului radiestezist 73 Puncte de vedere... conexe şi personale 175
Ecuaţia realităţii 74 O aşa-
aşa-zisă concluzie 181
Scala valorică unică în radiestezie 75 Fântânarii 181
Algoritmul de codificare-decodificare. Schema bloc 76 Vectori energetici programaţi 185
Electronografia 76 Aceeaşi traiectorie – Albert Adams 189
R adiestezie fizică 79 Ce va urma 192
Surse de semnal teluric 79 Din trecut,
trecut, prin prezent,
prezent, către viitor... 193
Radiaţiike Hartmann 81
Radiaţiile Curry 83
Recomandări bibliografice:
Prof. Dr. Paul Ştefănescu – Parapsihologie, ed. Phobos, Bucureşti, 2004
Dr. Paul Ştefănescu – Spiritismul, ed. Phobos, Bucureşti, 2005
Mircea Eliade – Istoria credinţelor religioase
Rene Guenon – Marea Triadă, ed. Herald, Bucureşti, 2005
Jason Shulman – Vindecarea prin Cabala, ed. Dao Psi, Bucureşti, 2006
Alice A. Bailey – Telepatia şi vehiculul eteric, ed. Cartea Daath, Bucu-
reşti, 2004
Vlad T. Popescu – Irealitatea imediată, ed. Dao Psi, Bucureşti, 2007
Prof. Gilbert Jausas – Radiestezia mentală, ed. Excalibur, Bucureşti,
2007
Ernest Valea – Creştinismul şi spiritualitatea indiană, ed. Ariel, Timi-
şoara, 1996
Absolut concret, Daniel-Dumitru Darie, 2008
Daniel-Dumitru Darie – Manual ReiKi ushui shiki ryoho, ed. 3D, Drobe-
ta Turnu-Severin, 2009 Anonim mereu, Daniel-Dumitru Darie, 2008
Ovidiu-Dragoş Argeşanu – cărţile despre războiul PSI, ed. Dao Psi Ce enigmatic# e[ti, femeie..., ***, 2007
Clipa de refugiu, Sanda Nicucie, 2007
Clopotul, limbaj universal, Ovidiu Oana, 2008
Cu Rare[ prin(tre) Lespezi, Fl.-Adrian Maftei, 2007
Dialog cu sufletul, Patricia Lidia, 2007
Flori pentru sufletul, Florentina Cr#ciun, 2008
Fream#t de dor, ***, 2008
Fream#t peren, Fream#t libertin, ***, 2007
Inscrip]ie \n Anti-Teze, (ed. a II-a), D.D. Darie, 2007
Lacrima de soare, Daniel-Dumitru Darie, 2007
Pas pe prag, Daniel-Dumitru Darie, 2007
Pa[aport, (ed. a II-a), Daniel-Dumitru Darie, 2007
Pic#tura de suflet, (ed. a II-a), D.D. Darie, 2007
Realitate prematur#, Patricia Lidia, 2008
Sub soarele speran]ei, Adrian Păpăruz, 2007
Zalmoxe gratia, ab Romania condita, ***, 2007

Imprimarea digital executată la


PIM
Iaşi, Sos. Stefan cel Mare nr. 11
tel: 0332.440.728/0729.992 965, fax: 0332.440.730