Sunteți pe pagina 1din 92

PARTEA I

Anul 187 (XXXI) — Nr. 103 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 11 februarie 2019

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale


nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecție specială .................. 4–88
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale
de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială*)
Având în vedere:
— art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
— anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul:
— art. 9 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările
ulterioare;
— art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu modificările ulterioare;
— art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției
Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă Standardele minime de calitate organismele private autorizate prevăzute de lege, denumite în
pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din continuare OPA.
sistemul de protecție specială, definite conform prevederilor (3) Furnizorii publici și privați de servicii sociale prevăzuți la
art. 121 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea alin. (1) au responsabilitatea organizării și administrării serviciilor
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările sociale de tip familial, precum și a recrutării, instruirii și
ulterioare, aplicabile Serviciilor pentru copilul aflat în plasament monitorizării activității asistenților maternali profesioniști, a
la rude/familii/persoane, precum și la asistent maternal, persoanelor și familiilor prevăzute la art. 1 alin. (2).
cod 8790SF-C, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, Art. 3.— (1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările cuprind două secțiuni.
și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte (2) Secțiunea I — standardul minim de calitate este
structurată după cum urmează:
integrantă din prezentul ordin.
a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;
(2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) asigură creșterea
b) standarde: definire, rezultate așteptate și numerotare cu
și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții
cifre arabe;
săi la o persoană, familie sau la asistent maternal profesionist.
c) condiții/criterii ale fiecărui standard, corespunzătoare
Art. 2. — (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 sunt
indicatorilor de proces: enunț, detaliere și numerotare compusă
organizate ca servicii fără personalitate juridică, funcțiile
din litera S și cifre arabe corespunzătoare numărului
acestora fiind îndeplinite de minimum două persoane/serviciu, standardului și numărului condiției/criteriului;
reprezentate de managerul de caz al copilului și de persoana, d) indicatori de monitorizare-Im, corespunzători indicatorilor
familia sau asistentul maternal profesionist la care a fost dat în de realizare: documente și modalități de evidențiere a respectării
plasament copilul, conform hotărârii/deciziei organismelor standardului.
abilitate prin lege. (3) Structura standardelor minime de calitate, prevăzută la
(2) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 sunt înființate, alin. (2), respectă elementele care definesc standardele de
organizate, administrate și monitorizate de furnizori publici de calitate, după cum urmează:
servicii sociale reprezentați de direcțiile generale de asistență a) condițiile/criteriile fiecărui standard corespund indicatorilor
socială și protecția copilului, denumite în continuare DGASPC, de proces, măsură a modului/procesului în care sunt livrate
precum și de furnizori privați de servicii sociale reprezentați de serviciile, respectiv condițiile/criteriile fiecărui standard;

*) Ordinul nr. 26/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2019 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 3

b) indicatorii de monitorizare-Im corespund indicatorilor de (2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă
realizare — măsură, de obicei cantitativă, a produselor finale și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu,
sau a serviciilor furnizate direct de o structură instituțională; precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost
c) rezultatele așteptate corespund indicatorilor de rezultat, emise autorizații administrative prealabile de funcționare se
măsură a efectelor sau impactului obținute prin furnizarea realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile
serviciilor. care au emis autorizațiile de funcționare respective, după caz:
(4) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al
de tip familial se aplică serviciilor organizate conform sănătății și securității în muncă etc.
prevederilor art. 2 alin. (1). (3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii
(5) Secțiunea a II-a cuprinde clarificări privind modalitatea de sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente
completare a fișei de autoevaluare — formular standard în care fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de
se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor
punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a
cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor
standardelor minime aferente procesului de acordare a
menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor
serviciilor sociale.
procedează după cum urmează:
(6) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social
a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secțiunea
b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare
a II-a din anexa la prezentul ordin, a documentelor justificative
și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
și a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea
Art. 4. — (1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au
obligația de a respecta în integralitate standardele minime de nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și
calitate atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.
ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
funcționare a serviciilor sociale. abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru
(2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale Protecția Copilului și Adopție nr. 35/2003 privind aprobarea
licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției
obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate. copilului la asistentul maternal profesionist și a ghidului
Art. 5. — (1) Verificarea respectării standardelor minime de metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în
calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 27 mai 2003.
nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
sociale, cu modificările și completările ulterioare. României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,


Marius-Constantin Budăi

București, 3 ianuarie 2019.


Nr. 26.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

ANEXA

SECIUNEA I

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate


copilului din sistemul de protecie special

MODUL I - MANAGEMENT I RESURSE UMANE (Standardele 1-2)

STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE I FUNCIONARE


Serviciul de tip familial respect prevederile legale privind organizarea i
funcionarea sa.
Rezultate ateptate: Copilul separat temporar sau definitiv de prinii si
beneficiaz de servicii de tip familial adecvate, a cror organizare i funcionare se
realizeaz în condiiile legii.

S1.1 Serviciile sociale de tip familial funcioneaz conform prevederilor unui


regulament propriu de organizare i funcionare.
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz, în baza prevederilor legale în vigoare, un
regulament propriu de organizare i funcionare pentru serviciile de tip familial aflate
în administrarea sa, denumit în continuare ROF.
Furnizorul de servicii sociale stabilete, prin ROF, structura organizatoric
responsabil pentru coordonarea serviciilor sociale de tip familial, categoriile de
personal cu atribuii privind identificarea, evaluarea, recrutarea, angajarea,
instruirea, monitorizarea activitii persoanelor, familiilor i asistenilor maternali
profesioniti.
Managerii de caz cu responsabiliti directe în asigurarea creterii i îngrijirii copiilor
aflai sub msura plasamentului sunt încadrai în cadrul compartimentului
management de caz.
ROF–ul este adus la cunotina personalului cu atribuii în domeniu, persoanelor,
familiilor la care va fi plasat copilul, denumite în continuare persoane/familii de
plasament, precum i asistenilor maternali profesioniti.
Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti,
denumite/denumii în continuare, dup caz, PFAMP sunt informai cu privire la
coninutul ROF-ului, anterior deciziei plasamentului copilului în grija i la domiciliul
acestora.
Furnizorul de servicii sociale întocmete registrul privind instruirea i formarea AMP,
în scopul consemnrii i evidenierii sesiunilor/cursurilor de instruire/formare
profesional, precum i un registru de informare a PF
Im1: Regulamentul propriu de organizare i funcionare (ROF), pe suport de hârtie
este disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Regulamentul propriu de organizare i funcionare este aprobat prin hotrâre/decizie a
organului de conducere.

Im3: Registrul privind instruirea i formarea AMP este disponibil la sediul


furnizorului de servicii sociale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 5

Im4: Registrul privind informarea PF este disponibil la sediul furnizorului de servicii


sociale.

S1.2 Serviciile sociale de tip familial sunt acordate în baza unor convenii
încheiate cu persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti
Managerul de caz al copilului întocmete conveniile de plasament ale copiilor la
PFAMP, în care se înscriu atribuiile concrete ale persoanei/familiei/asistentului
maternal care se ocup de creterea i îngrijirea copilului separat, temporar sau
definitiv, de familia sa, în baza unei msuri de protecie special a acestuia, stabilit
în condiiile legii.
În situaia asistentului maternal profesionist, convenia de plasament este anex la
contractul individual de munc.
Fiecare convenie de plasament este semnat de persoana care a întocmit-o i de
persoana/reprezentantul familiei de plasament sau de asistentul maternal
profesionist.
Conveniile de plasament se revizuiesc de câte ori atribuiile persoanei/familiei de
plasament sau ale asistentului maternal profesionist se modific.
Im: PFAMP îi desfoar activitatea în baza conveniilor de plasament încheiate cu
furnizorul de servicii sociale care administreaz serviciile sociale de tip familial;
conveniile de plasament sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.

S1.3 Serviciile sociale de tip familial sunt coordonate de personal de conducere


competent
Coordonarea serviciilor sociale de tip familial se afl în responsabilitatea unei
persoane cu funcie de conducere din cadrul furnizorului de servicii sociale.
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial este absolvent de învmânt
superior, cu diplom de licen sau echivalent.
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial trebuie s demonstreze c este
capabil s asigure un management eficient i modern care s contribuie la creterea
permanent a calitii serviciilor i, implicit, a calitii vieii copiilor aflai în sistemul
de protecie special.
Im: Fia de post a coordonatorului serviciilor sociale de tip familial,
rapoartele/fiele de evaluare a activitii acestuia i dosarul su personal sunt
disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.

S1.4 Furnizorul de servicii sociale dispune de personalul necesar acordrii


serviciilor sociale de tip familial
Furnizorul de servicii sociale se asigur c dispune de personalul de specialitate
necesar desfurrii activitilor specifice serviciilor sociale de tip familial.
Furnizorul de servicii sociale realizeaz propria reea de persoane/familii de
plasament i asisteni maternali profesioniti.
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz i implementeaz o strategie privind
constituirea reelei proprii de PFAMP, capabil s asigure creterea i îngrijirea
copiilor separai temporar sau definitiv de prinii lor, fa de care instituiile
abilitate prin lege au decis msura plasamentului.

2
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Furnizorul de servicii sociale constituie i administreaz o baz de date proprie pentru


evidena PFAMP care au în îngrijire copii, precum i unui corp de rezerv constituit
din asisteni maternali profesioniti atestai .
Accesul persoanelor fizice sau juridice, altele decât personalul propriu, la baza de
date referitoare la PFAMP se face numai cu acordul furnizorului de servicii sociale
care administreaz i coordoneaz serviciile de tip familial.
Instituiile de inspecie i control au acces la baza de date, în condiiile legii.
Im1: Furnizorul serviciilor sociale dispune de personal de specialitate, de asisteni
maternali profesioniti i de persoane/familii de plasament.
Im2: Baza de date privind PFAMP este constituit i actualizat permanent.

S1.5 Activitatea serviciilor de tip familial este supus unui proces de monitorizare
permanent de ctre furnizorul de servicii sociale
Furnizorul de servicii sociale se asigur c serviciile sociale de tip familial oferite se
menin cel puin la nivelul de calitate prevzut de standardele în vigoare. Neregulile
identificate i modalitile de soluionare, obiectivele neîndeplinite, eventualele
revizuiri se consemneaz într-un raport de autoevaluare al activitii serviciului social
de tip familial, denumit în continuare, raport de autoevaluare al serviciului.
Furnizorul de servicii sociale monitorizeaz activitatea fiecrui serviciu de tip familial
prin verificarea activitii desfurate de managerul de caz al copilului, prin analiza
rapoartelor de monitorizare privind evoluia dezvoltrii fizice, mentale, spirituale,
morale i sociale a copiilor aflai în plasament i a modului în care acetia sunt
îngrijii, crescui i educai i prin vizite de monitorizare realizate la domiciliul a 10 %
din PFAMP.
În baza informaiilor rezultate în urma analizei rapoartelor de monitorizare i a
vizitelor efectuate la domiciliul PFAMP furnizorul de servicii sociale întocmete un
raport de autoevaluare a serviciilor sociale de tip familial aflate în administrarea sa,
document care cuprinde informaii referitoare la funcionarea serviciilor sociale de
tip familial, deficienele constatate, precum i msurile i termenele de remediere.
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz anual un raport de activitate privind toate
serviciile sociale aflate în administrare, pe care îl public i/sau îl posteaz pe site-ul
propriu, pentru informarea persoanelor/instituiilor interesate, dar i a publicului
larg.
Raportul de activitate privind serviciile sociale de tip familial, dup caz, poate fi
separat sau poate fi inclus în Raportul anual de activitate al furnizorului de servicii
sociale.
Im1: Raportul anual de autoevaluare al serviciilor de tip familial, completat
corespunztor, este disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Raportul anual de activitate al furnizorului de servicii sociale include raportul
privind serviciile de tip familial i este disponibil la sediul acestuia i este public.

S1.6 Furnizorul de servicii sociale asigur instruirea personalului serviciului de tip


familial i faciliteaz accesul acestuia la cursuri de perfecionare i formare
profesional
Conductorul furnizorului de servicii sociale i coordonatorul serviciilor sociale de tip
familial se preocup permanent de creterea performanelor profesionale ale

3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 7

personalului cu atribuii în domeniu, precum i de îmbuntirea continu a


cunotinelor teorectice i practice ale PFAMP.
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial pune la dispoziia personalului toate
procedurile aplicate în activitatea curent i organizeaz sesiunile periodice de
instruire realizate de ctre furnizorul de servicii sociale.
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial planific echitabil participarea
personalului la cursuri de perfecionare/formare profesional oferite de furnizori de
formare profesional acreditai. Sesiunile de instruire i cursurile de
perfecionare/formare profesional se consemneaz într-un registru special, respectiv
Registrul privind instruirea i formarea continu a personalului.
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial stabilete, împreun cu managerii de
caz ai copiilor i cu personalul cu atribuii în recrutarea, evaluarea i instruirea
PFAMP, planul anual de formare iniial i de instruire periodic a PFAMP.
Dup întocmirea raportului de evaluare care cuprinde propunerea motivat privind
modul de soluionare a cererii persoanei sau familiei care dorete s se ocupe de
creterea i îngrijirea unui copil din sistemul de protecie special, furnizorul de
servicii sociale organizeaz sesiunile de instruire/formare iniial a acesteia.
Temele abordate în cadrul sesiunii de instruire vizeaz nevoile specifice ale copilului
din sistemul de protecie special i modul în care persoana/familia de plasament i
asistentul maternal profesionist trebuie s rspund nevoilor specifice ale acestuia.
Furnizorul de servicii sociale poate organiza instruirea/formarea PFAMP cu personal
propriu sau poate contracta serviciile unui furnizor de formare profesional autorizat.
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial monitorizeaz realizarea activitilor
prevzute în Planul anual de instruire/formare a PFAMP.
Sesiunile de formare/instruire a persoanelor/familiilor de plasament i asistenilor
maternali profesioniti sunt consemnate în Registrul privind instruirea i formarea
PFAMP.
Instruirea i participarea la cursuri de perfecionare i formare profesional nu sunt
aplicabile familiei extinse care are în îngrijire copii cu msur de protecie special
stabilit în condiiile legii.
Im1: Planul anual de formare/instruire a PFAMP este disponibil la sediul furnizorului
de servicii sociale.
Im2: PFAMP beneficiaz de cursuri de formare iniial i de sesiuni de instruire
anuale; sesiunile de formare i instruire a PFAMP sunt consemnate în Registrul
privind instruirea i formarea PFAMP.

S1.7 Furnizorul de servicii sociale cunoate i aplic normele legale privind


gestionarea i administrarea resurselor financiare, materiale i umane ale
serviciilor sociale de tip familial
Serviciile sociale de tip familial sunt evaluate periodic de furnizorul de servicii,
conform unui set de indicatori care privesc eficiena administrrii resurselor umane,
financiare, materiale, precum i eficacitatea i performana activitii desfurate.
Serviciile sociale de tip familial sunt supuse unui audit intern/evaluare intern, cel
puin o dat la 5 ani, în baza indicatorilor proprii de msurare a eficienei, eficacitii
i performanei activitii sale.

4
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Furnizorul de servicii sociale care administreaz i acord serviciile sociale de tip


familial deine documentele financiar-contabile, precum i rapoartele de control ale
organismelor prevzute de lege (ex: Curte de Conturi, Inspecia Muncii .a.).
Im: Indicatorii i rapoartele de audit intern/evaluare intern sunt disponibile la
sediul furnizorului de servicii sociale, în copie.

S1.8 Furnizorul de servicii sociale asigur comunicarea i colaborarea permanent


cu serviciile publice de asisten social ale unitilor administrativ teritoriale din
cadrul judeului, cu alte servicii publice ale administraiei publice locale, precum
i cu organizaii ale societii civile din comunitate
Serviciile sociale de tip familial îi desfoar activitatea în strâns colaborare cu
serviciile publice de asisten social locale, cu instituiile de învmânt, cu unitile
sanitare, cu organele de justiie i de poliie, precum i cu alte servicii specializate
în integrarea/reintegrarea social i familial a copilului.
Personalul de specialitate i PFAMP particip la evenimente i programe organizate de
furnizorul de servicii sociale singur sau în colaborare cu alte servicii /instituii
publice/organizaii neguvernamentale din comunitate.
Im: Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial pstreaz, într-un dosar special,
corespondena cu orice autoritate/instituie public sau privat, cu organizaii ale
societii civile, culte etc., precum i orice alte documente care evideniaz
colaborarea sau parteneriatul cu acestea.

STANDARD 2 RESURSE UMANE


Serviciile sociale de tip familial dispun de o structur de personal capabil s
asigure activitile necesare creterii i îngrijirii copiilor, în concordan cu
misiunea i scopul lor.
Rezultat ateptat: Copiii sunt îngrijii, educai i protejai de personal suficient i
competent.

S2.1 Structura de personal a serviciilor sociale de tip familial corespunde din


punct de vedere al calificrii cu serviciile acordate
Furnizorul de servicii sociale angajeaz personal de specialitate (manageri de caz,
asisteni sociali), achiziioneaz serviciile unor specialiti i/sau încheie contracte de
voluntariat cu acetia, pentru realizarea activitilor specifice serviciilor sociale de
tip familial.
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz o procedur proprie privind recrutarea,
evaluarea i instruirea PFAMP, precum i atestarea i angajarea asistenilor maternali
profesioniti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Activitatea de identificare i evaluare a persoanelor/familiilor de plasament i a
asistenilor maternali profesioniti revine specialitilor desemnai în acest scop de
catre conducerea furnizorului, inclusiv specialiti în resurse umane.
Furnizorul de servicii sociale organizeaz un sistem de supervizare a resurselor umane
care faciliteaz funcionarea serviciilor acordate la randament optim. edinele de
supervizare se desfoar individual i în echip. Supervizarea se efectueaz de
specialiti cu studii superioare socio-umane cu pregtire în supervizare i experien

5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 9

de cel puin doi ani în plus fa de persoanele crora li se asigur supervizarea
respectiv.
Im1: Statul de funcii aprobat, contractele de prestri servicii încheiate cu diveri
specialiti, precum i contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im2: Rapoarte/Procesele verbale ale edinelor de supervizare a personalului sunt
disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.

S2.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti sunt


recrutai i selectai în condiiile legii
Persoana/familia care dorete s ia în plasament copilul pentru care se stabilete o
astfel de msur de protecie special, precum i persoana care dorete s
dobândeasc atestatul de asistent maternal profesionist formuleaz o cerere adresat
furnizorului de servicii, la care anexeaz documente doveditoare (copii dup actele
de stare civil i dup actele de studii, cazier judiciar).
Dup verificarea documentelor depuse, se iniiaz procesul de evaluare iniial a
solicitanilor, realizat de personalul de specialitate cu responsabiliti în recrutarea,
evaluarea, instruirea i monitorizarea PFAMP. Pe parcursul mai multor vizite la
domiciliul solicitantului i în baza referinelor solicitate, se evalueaz:
a) Condiiile materiale - Solicitanii trebuie s aib drept de folosin asupra locuinei
(demonstrat cu acte). Locuina trebuie s corespund cerinelor din standardele de
calitate ale serviciilor sociale de tip familial în vigoare.
b) Starea de sntate - Starea de sntate a solicitantului, precum i a tuturor celor
care locuiesc împreun cu acesta trebuie s fie bun, fr afeciuni medicale care pot
afecta capacitatea de îngrijire a copilului plasat. Starea de sntate a solicitantului
se certific prin adeverin medical eliberat de medicul de familie sau de cabinete
medicale de specialitate.
c) Aptitudini parentale - Solicitantul i persoanele care locuiesc cu acesta trebuie s
dovedeasc faptul c nu au suferit condamnri pentru fapte penale înscrise în cazierul
judiciar.
Solicitantul demonstreaz c:
-înelege i accept s respecte drepturile copilului;
-înelege i accept responsabilitile ce-i revin în relaia cu copilul pentru care s-a
decis msura plasamentului;
-înelege i accept obligaiile prevzute în convenia de plasament i în
regulamentele/procedurile aplicate de furnizorul de servicii sociale de tip familial;
-înelege faptul c are obligaia de a colabora cu managerii de caz ai copilului,
precum i, dup caz, cu familia biologic sau familia adoptiv a copilului.
Solicitantul i persoanele care locuiesc împreun cu acesta au atitudini
nediscriminatorii fa de alte persoane, grupuri sau comuniti.
La încheierea etapei iniiale de evaluare se întocmete raportul intermediar de
evaluare i se iniiaz procesul de pregtire/formare a solicitanilor.
Solicitanii vor participa la un program obligatoriu de formare, în conformitate cu
programa-cadru elaborat de ctre Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor
Copilului i Adopie.

6
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

În urma absolvirii modulelor de pregtire obligatorii, se va elabora un raport final de


pregtire ce va cuprinde toate informaiile cu privire la modulele absolvite,
rezultatele obinute i observaii asupra atitudinii i comportamentului solicitantului
pe parcursul pregtirii. În baza rapoartelor de evaluare i de pregtire, se întocmete
raportul final de evaluare care se ataeaz dosarului solicitantului.
În cazul persoanelor care au solicitat evaluarea pentru a obine atestatul de asistent
maternal profesionist, acestea vor înainta furnizorului de servicii o cerere de
atestare. Atestatul se acord conform prevederilor legale în vigoare.
Dosarul PFAMP conine:
- cerere de evaluare;
- copii de pe actele de stare civil i dup actele de studii;
- o scurt prezentare a persoanelor cu care locuiete, în care s se menioneze
numele, prenumele i data naterii acestora, precum i, dup caz, gradul lor de
rudenie;
- adeverin eliberat de medicul de familie, care s prezinte o evaluare complet a
strii de sntate a PFAM i a persoanelor menionate cu care locuiete solicitantul;
- aviz psihologic;
- certificat de cazier judiciar al PFAM i al persoanelor cu care acesta locuiete;
- copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document
care atest dreptul de proprietate ori, dup caz, folosin;
- declaraie pe propria rspundere cu privire la faptul c nu se afl în una dintre
situaiile de incompatibilitate
- raport de vizit la domiciliu;
- raport intermediar de evaluare;
- raport final de evaluare;
- propunere/recomandare a personalului de specialitate cu atribuii în evaluarea,
instruirea i monitorizarea PFAMP
- convenie de plasament;

Dosarul asistentului maternal cuprinde suplimentar urmatoarele documente:


- cerere de eliberare a atestatului;
- curriculum vitae;
- recomandri/referine;
- raport de pregtire;
- atestat;
- copie de pe contractul individual de munc;
- raport de evaluare anual.
Im: Dosarele personale ale PFAMP, completate corespunztor, sunt disponibile la
sediul furnizorului de servicii sociale.

S2.3 Furnizorul de servicii sociale respect dispoziiile legale privind angajarea


personalului din cadrul serviciilor sociale de tip familial
Personalul este angajat cu respectarea condiiilor prevzute în Codul muncii.
Asistenii maternali profesioniti sunt angajai cu repectarea prevederilor Legii
nr.272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat, cu

7
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 11

modificrile i completrile ulterioare, i ale actelor normative în vigoare privind


statutul i atestarea asistentului maternal profesionist.
Pe lâng angajaii proprii i/sau personalul de specialitate ale cror servicii sunt
achiziionate, furnizorul de servicii sociale încurajeaz folosirea voluntarilor i încheie
cu acetia contracte de voluntariat, conform legii.
Im: Contractele de munc, contractele de prestri servicii i contractele de
voluntariat sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.

S2.4 Serviciile sociale de tip familial dispun de numrul i structura de personal


necesar desfurrii activitilor proprii în condiii optime
Furnizorul de servicii sociale stabilete o structur organizatoric i de personal
adecvat i totodat flexibil, adaptat la numrul, vârsta, nevoile copiilor aflai în
plasament la PFAMP.
Fiecare serviciu social de tip familial colaboreaz cu managerii de caz desemnai
pentru copiii îngrijii de persoanele/familiile de plasament sau de asistenii maternali
profesioniti.
Atribuiile managerului de caz al copilului privesc, în principal:
-evaluarea iniial, în urma sesizrii, a situaiei i a nevoilor copilului;
-participare la procesul de identificare a PFAMP potrivit;
-elaborarea recomandrii privind msura plasamentului la PFAMP selectat;
-informarea copilului i, dup caz, a familiei biologice a acestuia cu privire la msura
plasamentului, PFAMP la care va fi plasat copilul, procedurile i regulamente aplicate,
etc.;
-coordonarea i efectuarea evalurii comprehensive a nevoilor copilului pentru care s-
a stabilit msura plasamentului la PFAMP;
-elaborarea i revizuirea planului individualizat de protecie a copilului;
-întocmirea, pstrarea i actualizarea dosarului personal al copilului;
-monitorizarea situaiei copilului aflat în plasament la PFAMP i elaborarea
rapoartelor trimestriale privind evoluia dezvoltrii fizice, mentale, spirituale, morale
i sociale a copilului i a modului în care acesta este îngrijit;
-elaborarea rapoartelor periodice privind verificarea împrejurrilor care au stat la baza
stabilirii msurilor de protecie special;
-pregtirea copilului i a PFAMP în vederea acomodrii acestora;
-coordonarea activitilor privind transferul copilului la domiciliul AFAMP i
elaborarea planului iniial de acomodare a copilului în noul mediu de via;
- organizarea, coordonarea i monitorizarea activitilor în care sunt implicai ali
specialiti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenii;
-coordonarea i relaionarea cu unitile de învmânt, cu medicii de familie,
cabinetele medicale de specialitate i unitile sanitare, cu serviciile/instituiile cu
atribuii de formare profesional i facilitare a accesului pe piaa muncii, cu
serviciile/instituiile cu responsabiliti în domeniul asistenei sociale, în funcie de
nevoile copiilor îngrijii de PFAMP;
-facilitarea meninerii relaiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane
relevante pentru viaa acestuia;
-monitorizarea respectrii drepturilor copilului aflat în plasament la PFAMP;
prevenirea oricror posibile forme de abuz, neglijen sau exploatare a copilului i

8
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

intervenia de urgen, conform legii, în situaia identificrii riscurilor sau cazurilor


concrete;
-organizarea i pregtirea copilului în vederea prsirii serviciului social de tip
familial;
-realizarea pregatirea PFAMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasrii acestuia;
-întocmirea conveniei de plasament;
-participare la elaborarea planului anual de formare iniial i de instruire a PFAMP;
-acordarea de sprijin PFAMP la orice solicitare a acestora cu privire la asigurarea
condiiilor optime pentru creterea i îngrijirea copilului aflat sub msura
plasamentului;
-participare la programe de formare profesional, în funcie de nevoile de formare
identificate de supervizor i coordonatorul serviciilor sociale de tip familial.
Principalele responsabiliti ale PFAMP se refer la:
-asigurarea îngrijirii i creterii copilului într-un mediu de via cât mai apropiat de
cel al unei familii biologice;
- realizarea obligaiilor i responsabilitilor prevzute în convenia de plasament
pentru fiecare copil;
- respectarea procedurilor, metodologiilor i a regulamentelor interne elaborate de
furnizorul de servicii sociale, precum i a standardelor de calitate în domeniu;
- participarea la programe de formare/instruire, în funcie de nevoile identificate de
personalul de specialitate;
- sprijinirea copilului în meninerea i dezvoltarea relaiilor cu familia sa, cu prietenii
i cu orice alte persoane relevante din viaa copilului, dac acestea nu contravin
interesului superior al copilului.
Furnizorul de servicii sociale nominalizeaz structurile organizaionale i personal de
specialitate, inclusiv specialiti în resurse umane crora li se stabilesc atribuii privind
identificarea, evaluarea, recrutarea, instruirea PFAMP i, dup caz, angajarea i
atestarea asistenilor maternali profesioniti. Principalele atribuii ale personalului
menionat privesc:
- evaluarea capacitii solicitanilor de a oferi îngrijirea potrivit copilului în calitate
de persoan/familie de plasament sau de asistent maternal profesionist;
- participare la procesul de identificare i selectare a PFAMP potrivit pentru copilul
pentru care se recomand msura plasamentului;
- sprijinirea i monitorizarea activitii PFAMP;
- evaluarea anual a activitii asistenilor maternali profesioniti;
-organizarea procesului de atestare a asitenilor maternali profesioniti, conform
prevederilor legale în vigoare;
- întocmirea contractelor de munc ale asistenilor maternali profesioniti;
- identificarea nevoilor de pregtire i a potenialului fiecrei PFAMP;
- participare la pregtirea solicitantului, în calitate de formator sau ca persoan de
suport a solicitantului pe parcursul pregtirii;
- participarea la programe de instruire/formare profesional, în funcie de nevoile de
formare identificate de supervizor i de conducerea furnizorului de servicii sociale.
Furnizorul de servicii sociale se asigur c fiecare copil aflat în ingrijire la PFAMP are
desemnat manager de caz. Numrul de manageri de caz pentru copiii aflai în
plasament la PFAMP se stabilete conform prevederilor legale în vigoare.

9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 13

Furnizorul de servicii sociale trebuie s asigure personal de specialitate (asisteni


sociali, psihologi, psihopedagogi, educatori, asisteni medicali, etc.) care intervine în
evaluarea comprehensiv a nevoilor copilului, precum i pe parcursul dezvoltrii
acestuia sau atunci când situaia copilulul aflat în plasament la PFAMP o impune.
Im: Decizia sau, dup caz, dispoziia conducerii referitoare la structurile
organizaionale i personalul de specialitate, inclusiv specialitii în resurse umane
desemnai s se implice în activitatea reelei PFAM este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.

S2.5 Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial întocmete fia postului


pentru fiecare persoan angajat în cadrul serviciilor sociale de tip familial
În fiele de post se înscriu atribuiile concrete ale angajatului, relaiile de
subordonare i de colaborare.
Fiecare fi de post este semnat de persoana care a întocmit-o i de angajat.
Fiele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuiile angajatului se modific.
Toi angajaii furnizorului de servicii sociale, precum i profesionitii care intervin, la
un moment dat, în activitile serviciilor sociale de tip famial, semneaz declaraii
pe proprie rspundere privind pstratea confidenialitii asupra datelor i
informaiilor referitoare la copiii aflai în plasament la PFAMP.
Im1: Fiele de post ale personalului sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii
sociale.
Im2: Declaraiile pe proprie rspundere ale personalului privind pstrarea
confidenialitii datelor referitoare la copiii aflai în plasament la PFAMP sunt
disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.

S2.6 Furnizorul de servicii sociale realizeaz anual evaluarea personalului implicat


în acordarea serviciilor sociale de tip familial
Furnizorul de servicii sociale organizeaz anual evaluarea managerilor de caz i a
personalului cu atribuii în identificarea, evaluarea, recrutarea i instruirea PFAMP.
Fiele de evaluare ale managerilor de caz descriu atribuiile persoanei i noteaz
gradul de îndeplinire i performanele acesteia.
Fiecare fi de evaluare este semnat de persoana care a întocmit-o i de ctre
persoana evaluat.
Fiele de evaluare se întocmesc cel târziu pân la 31 ianuarie a fiecrui an, pentru
anul anterior.
Rapoartele de evaluare anual a AMP sunt supervizate de coordonatorul serviciilor
sociale de tip familial.
Im: Fiele de evaluare a personalului de specialitate i rapoartele de evaluare a AMP
sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.

S2.7 Personalul serviciilor sociale de tip familial are controalele medicale


periodice efectuate conform normelor legale în vigoare
Furnizorul de servicii sociale se asigur c personalul propriu i PFAMP sunt într-o
stare de sntate corespunztoare i se supun controalelor medicale periodice
prevzute de lege.

10
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im: Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice sunt disponibile


în dosarele de personal ale angajailor i ale PFAMP.

MODULUL II ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-2)

STANDARD 1 ADMITEREA ÎN SEVICIUL SOCIAL DE TIP FAMILIAL


Admiterea în serviciile sociale de tip familial se realizeaz doar dac exist o
msur legal dispus de organismele abilitate în acest sens, iar serviciile acordate
asigur condiiile necesare pentru creterea i îngrijirea copiilor i sunt adaptate
nevoilor fiecrui copil.
Rezultat ateptat: Creterea i îngrijirea copiilor separai temporar sau definitiv de
prinii lor se asigur exclusiv în baza msurii plasamentului acestora, dispus în
condiiile legii i se realizeaz într-un mediu de via familial, la domiciliul unei
persoane/familie de plasament sau, dup caz, la domiciliul asistentului maternal
profesionist.

S1.1 Admiterea în cadrul serviciilor sociale de tip familial se face în baza unei
proceduri proprii
Procedura de admitere a copiilor în serviciile de tip familial este elaborat de
furnizorul de servicii sociale care administreaz serviciile respective i este anex la
Regulamentul de organizare i funcionare propriu, denumit în continuare ROF.
În cazul copiilor cu dizabiliti, procedura de admitere trebuie s cuprind informaii
privind condiiile legale i msurile speciale referitoare la admiterea acestora într-un
serviciu de tip familial.
Procedura de admitere a copiilor în serviciile de tip familial privete activitile
necesar a fi realizate pentru stabilirea msurii plasamentului copilului la PFAMP
nominal, respectiv:(i)procesul de identificare a PFAMP potrivit/ copilului; (ii)
hotrârea de plasament al copilului la PFAMP;(iii) transferul copilului în grija i la
domiciliul PFAMP.
(i)Procesul de identificare a unei persoane/familii sau a unui asistent maternal
profesionist, aflat/aflat în baza de date a furnizorului de servicii sociale, care s
rspund nevoilor specifice ale copilului ce urmeaz a fi plasat se realizeaz de ctre
managerul de caz, în colaborare cu alt personal de specialitate (dup caz: psihologi,
asisteni sociali, educatori specializai, medici, .a) i presupune mai multe etape:
a) Analiza a unui set de criterii privind copilul, familia biologic i familia de
plasament:
- criteriile privind copilul se refer la: vârst, temperament, interesele aparente,
naionalitate, ras, religie, relaiile cu ali copii, nevoi speciale;
- criteriile privind familia biologic se refer la: vârst, temperament, ocupaie,
înclinaii/aptitudini, interese pentru diverse domenii, nivel de educaie,
naionalitate, ras, religie;
- criteriile privind PFAMP: vârst, temperament, ocupaie, înclinaii, aptitudini,
interese pentru diverse domenii, nivel de educaie, naionalitate, ras, religie,
atitudinea fa de alte etnii, situaia legal, competene profesionale, preferine

11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 15

privind copilul, disponibiliti, reedin (distan fa de domiciliul familiei


biologic), ali copii prezeni în familie.
b) Informarea copilului - dup finalizarea procesului de identificare a PFAMP potrivit
copilului , managerul de caz realizeaz informarea copilului, în funcie de vâsta i
gradul de maturitate al acestuia, privind persoana/familia sau asistentul maternal
profesionist la care va fi plasat pentru cretere i îngrijire, precum i a PFAMP
referitor la copilul dat în plasament.
c) Procesul de acomodare a copilului cu PFAMP – managerul de caz elaboreaz un plan
privind acomodarea copilului cu PFAMP. La elaborarea planului se vor avea în vedere
aspecte privind organizarea întâlnirilor copilului cu PFAMP la domiciliul su, pe teren
neutru i la domiciliul PFAMP, stabilirea numrului întâlnirilor, inclusiv a celor cu
familia copilului, dup caz. Excepia o constituie msura plasamentului în regim de
urgen i plasamentul la familia extins.
Managerul de caz supervizeaz întâlnirile dintre copii i PFAMP i stabilete
oportunitea continurii demersurilor legate de plasamentul copilului, în funcie de
evoluia favorabil sau nefavorabil a relaiei copil - PFAMP (i familie biologic,
acolo unde este necesar implicarea acestora).
(ii) Hotrârea de plasament - dup încheierea perioadei de acomodare, managerul de
caz, cu consultarea copilului (în funcie de vârsta i gradul de maturiate al acestuia)
propune autoritii competente luarea msurii de plasament a copilului la PFAMP.
Hotrârea de plasament sau decizia plasamentului în regim de urgen se face
nominal la persoana/familia de plasament sau la un asistent maternal profesionist.
Întotdeauna, managerul de caz va avea în vedere plasarea cu prioritate a copilului în
familia extins, dac nu exist elemente care s afecteze interesul superior al
copilului.
(iii) Transferul copilului la domiciliul i în grija PFAMP - dup ce autoritatea
competent a luat hotrârea/decizia de plasament se va încheia convenia de
plasament între furnizorul de servicii sociale i persoana/familia de plasament sau
asistentul maternal profesionist, în condiiile prevzute de legislaia în vigoare.
Transferul efectiv al copilului la domiciliul i în grija PFAMP are loc imediat dup
semnarea conveniei de plasament i se realizeaz sub coordonarea managerului de
caz. Copilul va lua cu el, la noul domiciliu, obiectele personale de care este ataat.
Managerii de caz i PFAMP, cu excepia familiei extinse, sunt instruii cel puin o dat
la 2 ani cu privire la coninutul procedurii de admitere.
Im1: Procedura de admitere, anex la ROF, este aprobat prin decizie sau, dup caz,
dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura de admitere este disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: Managerii de caz i PFAMP, cu excepia familiei extinse, sunt instruii o data la
doi ani privire la coninutul procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemneaz
în Registrul privind instruirea i formarea continu a personalului

S1.2 Serviciile sociale de tip familial faciliteaz integrarea fiecrui copil în noul
mediu de via
Imediat dup admiterea într-un serviciu de tip familial, managerul de caz stabilete,
împreun cu copilul (în funcie de vârsta i de gradul de maturitate al acestuia) i cu

12
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

consultarea PFAMP, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale


acestuia i ale PFAMP(vârst, status psiho-somatic, personalitate i temperament,
nivel de educaie, programul zilnic al familiei PFAMP, etc.), cu o durat de minim
dou sptmâni.
În programul de acomodare se consemneaz, sub semntur, informaii relevante
privind: evoluia sptmânal a copiluluI, problemele de acomodare întâmpinate i
msurile de remediere aplicate, gradul de integrare în noua familie, data la care
înceteaz aplicarea programului respectiv.
Furnizorul de servicii sociale care administreaz i coordoneaz serviciul de tip
familial elaboreaz un model standard pentru programul de acomodare.
Im1: Programele de acomodare elaborate i aplicate pentru fiecare copil, dup
admiterea acestuia în serviciul social de tip familial sunt disponibile în dosarele
personale ale beneficiarilor.
Im2: PFAMP sunt informate i au cunotinele necesare pentru realizarea i aplicarea
programelor de acomodare; sesiunile de instruire se consemneaz în Registrul privind
instruirea i formarea continu a personalului

S1.3 Serviciile sociale de tip familial elaboreaz un dosar personal pentru fiecare
copil pentru care s-a dispus msura plasamentului la o persoan/familie sau un
asistent maternal profesionist
Pentru fiecare copil aflat în plasament la PFAMP se întocmete un dosar personal,
denumit în continuare dosarul beneficiarului, care conine obligatoriu urmtoarele
documente:
a) sesizare/solicitare;
b) ancheta social iniial, în copie sau raport privind ancheta social iniial;
c) raport de evaluare a nevoilor copilului (sociale, educaionale, de sntate,
psihologice);
d) hotrârea comisiei pentru protecia copilului sau a instanei de judecat/decizia
directorului executiv al DGASPC privind instituirea/încetarea msurii
plasamentului/plasamentului în regim de urgen la PFAMP;
e) copii ale actelor de stare civil ale copilului i prinilor acestuia;
f) planul de servicii transmis de serviciul public de asisten social, însoit de
cererea de instituire a unei msuri de protecie special a copilului i, dup caz, de
fia de identificare a riscurilor (dac a fost realizat);
g) documentul care consemneaz opinia copilului cu privire la stabilirea msurii de
protecie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
h) planul individualizat de protecie al copilului;
i) programul de acomodare iniial a copilului;
j) rapoartele periodice privind verificarea împrejurrilor care au stat la baza stabilirii
msurilor de protecie special;
k) rapoarte de vizit trimestriale privind evoluia dezvoltrii fizice, mentale,
spirituale, morale sau sociale a copilului i a modului în care acesta este îngrijit;
l) fiele de evaluare social, educaional, medical i psihologic a copilului;
m) certificat de încadrare în grad de handicap, dup caz;
n) contractul de furnizare de servicii, încheiat cu copilul în vârst de 16 ani care are
discernmânt.

13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 17

Dosarele beneficiarilor se pstreaz în fiete/dulapuri închise, accesibile exclusiv


personalului de conducere i personalului de specialitate al serviciilor sociale de tip
familial.
Dup ieirea copiilor din sistemul de protecie special, dosarele beneficiarilor sunt
arhivate i pstrate într-un spaiu stabilit de furnizorul de servicii sociale, special
amenajat cu aceast destinaie, pe perioada prevzut în nomenclatorul arhivistic
elaborat de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
Copilul cu discernmânt, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul su personal,
la cerere, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecia datelor cu
caracter personal.
Accesul PFAMP la dosarele beneficiarilor se face cu acordul conductorului
furnizorului de servicii sociale, dup informarea prealabil i cu avizul
coordonatorului serviciilor sociale de tip familial, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la protectia datelor cu caracter personal.
Orice alt persoan, fizic sau juridic, poate accesa dosarul beneficiarului numai cu
aprobarea scris a conductorului furnizorului de servicii sociale care administreaz i
coordoneaz serviciile sociale de tip familial i cu acceptul copilului care are
discernmânt, cu excepia cazurilor prevzute expres de lege.
Instituiile i organismele de inspecie i control au acces la dosarele beneficiarilor în
condiiile legii.
Im1: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt conforme i complete, conin documentele
obligatorii i sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale;
Im2: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii
sociale i sunt inute în condiii corespunztoare care s asigure integritatea lor, precum i
pstrarea confidenialitii datelor.
Im3: Furnizorul de servicii sociale are amenajat un spaiu corespunztor pentru
pstrarea, pe perioada prevzut de lege, a documentelor arhivate, respectiv a
dosarelor beneficiarilor care au fost îngrijii în serviciile sociale de tip familial.

S1.4 Furnizorul de servicii sociale constituie o baz de date referitoare la copiii


îngrijii în serviciile sociale de tip familial
Furnizorul de servicii sociale constituie i administreaz o baz de date proprie cu
privire la copiii aflai sau care au fost în îngrijirea PFAMP, ca urmare a instituirii unei
msuri de protecie special.
Furnizorul de servicii sociale ine evidena copiilor aflai în îngrijire, pe suport de
hârtie i electronic.
Accesul personalului furnizorului de servicii sociale la baza de date se face numai
dac utilizatorul este înscris în lista special aprobat de conducerea acestuia.
Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu acordul
furnizorului de servicii sociale care administreaz i coordoneaz serviciul.
Instituiile de inspecie i control au acces la baza de date în condiiile legii.
Im: Baza de date electronic privind copiii îngrijii în serviciile sociale de tip familial
este constituit i actualizat permanent.

14
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

STANDARD 2 ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII ÎN SERVICIUL SOCIAL DE TIP FAMILIAL


Încetarea îngrijirii copiilor aflai la o persoan/familie de plasament sau la
asistentul maternal profesionist, ca urmare a instituirii unei msuri de protecie
special, se realizeaz numai cu pregtirea prealabil a acestora i în condiiile
prevzute de lege.
Rezultat ateptat: Copiii sunt informai i pregtii pentru ieirea din serviciul de
tip familial i dispun de informaiile i mijloacele materiale necesare pentru
prsirea acestuia în condiii sigure.

S2.1 Încetarea serviciilor acordate copiilor aflai în plasament la o


persoan/familie sau asistent maternal profesionist se face în baza unei proceduri
proprii, cunoscut i îneleas de copii
Procedura de încetare a serviciilor este elaborat de furnizorul de servicii sociale care
administreaz serviciul de tip familial.
În cazul serviciilor care au în îngrijire copii cu dizabiliti, procedura de încetare a
serviciilor trebuie s cuprind informaii privind condiiile speciale prevzute de lege
în care se poate lua decizia prsirii serviciului de tip familial.
Încetarea serviciilor corespunde, de regul, cu data încetrii plasamentului la PFAMP,
dispus printr-o hotrâre de încetare, revocare sau înlocuire, dup caz, a msurii de
protecie special a copilului, pronunat de ctre autoritatea competent.
Prsirea definitiv de ctre copil a serviciului de tip familial reprezint un proces
gradual, desfurat cu parcurgerea unor etape similare admiterii acestuia în serviciu.
Procedura de încetare a serviciilor este anexa la ROF.
Procedura conine în mod obligatoriu informaii cu privire la monitorizarea de ctre
serviciul public de asisten social sau, dup caz, de ctre direcia general de
asisten social i protecia copilului, în cazul sectoarelor municipiului Bucureti, de
la domiciliul sau, dup caz, de la reedina prinilor, pe o perioad de minimum 6
luni, a evoluiei dezvoltrii copilului, precum i a modului în care prinii îi exercit
drepturile i îi îndeplinesc obligaiile fa de copilul reintegrat în familie.
Furnizorul realizeaz informarea i consilierea copiilor cu privire la condiiile de
încetare a îngrijirii în serviciul respectiv.
Im1: Procedura de încetare a serviciilor, anex la ROF, este aprobat prin decizie
sau, dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura de încetare a serviciilor, anex la ROF, este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im3: Managerii de caz i de PFAMP sunt instruii cu privire la procedura de încetare a
serviciilor, iar sesiunile de instruire se consemneaz în Registrul privind instruirea i
formarea continu a personalului.
Im4: Copiii, în funcie de vârsta i gradul de maturitate, sunt instruii i consiliai
periodic cu privire la condiiile în care înceteaz îngrijirea lor în serviciu; documentul
privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 19

S2.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial sunt pregtii pentru
ieirea din sistemul de protecie special sau, dup caz, pentru transferul în
cadrul altui serviciu social
Persoana/familia de plasament sau asistentul maternal profesionist implic activ
copilul, în funcie de vârst i grad de maturitate, prinii i/sau persoanele fa de
care copilul a dezvoltat relaii de ataament sau alturi de care s-a bucurat de viaa
de familie, în vederea pregtirii pentru ieirea din sistemul de protecie special sau,
dup caz, pentru transferul în cadrul altui serviciu social.
Informaiile referitoare la pregtirea copilului pentru ieire sau dup caz, transfer
sunt disponibile în Raportul privind evoluia dezvoltrii fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale a copilului i a modului în care acesta este îngrijit, denumit în
continuare raport trimestrial.
Im: Raportul trimestrial întocmit înainte de prsirea serviciului de ctre beneficiar
conine date i informaii referitoare la pregtirea ieirii din sistemul de protecie a
copilului; raportul este disponibil la dosarul beneficiarului.

S2.3 Serviciile sociale de tip familial se asigur c prsirea lor de ctre copii se
realizeaz în condiii de securitate
Managerul de caz, împreun cu persoana/familia de plasament sau asistentul
maternal profesionist organizeaz i pregtete prsirea serviciului de ctre copii: se
asigur c acetia dispun de îmbrcmintea i înclmintea necesar, dein toate
obiectele i documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile
deplasrii i hranei, dein bilete de cltorie, au însoitor sau nu, etc.
Managerul de caz i PFAMP cunoate i consemneaz în scris, modalitatea de transport
i/sau condiiile în care copilul prsete serviciul, precum i locul în care va merge
copilul (domiciliul/rezidena acestuia)
Furnizorul de servicii sociale deine un registru de eviden privind încetarea
serviciilor, în care se consemneaz toate informaiile referitoare la condiiile în care
s-a efectuat prsirea serviciului de tip familial, precum i data la care s-a realizat
informarea în scris a serviciului public de asisten social din localitatea unde va
avea domiciliul/rezidena copilul, în perioada imediat urmtoare încetrii msurii de
protecie special i prsirii serviciului de tip familial.
Im: Registrul de eviden a încetrii serviciilor de tip familial, completat la zi, este
disponibil sediul furnizorului de servicii sociale.

MODUL III EVALUARE I PLANIFICARE (Standardele 1-2)

STANDARD 1 EVALUAREA COPILULUI


Îngrijirea la o persoan/familie de plasament sau la un asistent maternal
profesionist a copiilor din sistemul de protecie special se realizeaz în baza unei
evaluri comprehensive a situaiei i nevoilor lor individuale.
Rezultat ateptat: Copiii îngrijii de o persoan/familie sau asistent maternal
profesionist la domicilul lor primesc servicii adaptate nevoilor individuale
identificate i în concordan cu dorinele i aspiraiile copiilor.

16
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

S1.1 Creterea i îngrijirea copilului îngrijit într-un serviciu social de tip familial
se realizeaz conform nevoilor identificate printr-un proces de evaluare
comprehensiv a situaiei fiecrui copil
Evaluarea situaiei i nevoilor copilului este realizat înaintea lurii msurii de plasare
a acestuia la PFAMP, este revizuit periodic i este comunicat tuturor prilor
interesate.
În baza sesizrii unei situaii de dificultate în care se afl un copil, dup luarea în
eviden a acestuia, managerul de caz desemnat de coordonatorul serviciilor sociale
de tip familial, organizeaz i realizeaz evaluarea comprehensiv a nevoilor
copilului. O atenie deosebit se acord trecutului copilului referitor la origine etnic,
cultur, limb, dizabiliti, sex i preferinelor copilului de a fi plasat cu
fraii/surorile acestuia.
Evaluarea comprehensiv a copiilor se realizeaz de ctre o echip multidisciplinar
i, dac este cazul, de o echip interinstituional. Sub coordonarea managerului de
caz cruia i s-a repartizat copilul pentru care s-a dispus msura de protecie special,
se identific i sunt nominalizai specialitii implicai în realizarea evalurii
comprehensive. Managerul de caz poate solicita sprijinul furnizorului de servicii care
dispune implicarea unor specialiti din alte servicii aflate în administrarea i/sau
poate încheia convenii de colaborare cu ali furnizori de servicii sau cu cabinete de
specialitate, precum i contracte de prestri servicii cu diveri specialiti.
Evaluarea nevoilor copilului se efectueaz în maximum 30 de zile de la data sesizrii,
cu implicarea copilului, a familiei acestuia, alte persoane relevante din viaa
copilului. În situaiile care impun decizia plasamentului în regim de urgen,
evaluarea nevoilor copilului se efectueaz în maxim 5 zile de la data sesizrii.
Managerul de caz, pe perioada în care copilul se afl în sistemul de protecie
special, realizeaz evaluri periodice ale nevoilor copilului la intervale stabilite în
funcie de situaia specific a fiecrui copil i evoluia acestuia. Concluziile
evalurilor periodice se consemneaz în rapoartele trimestriale, precum i în
rapoartele de evaluare a împrejurrilor care au condus la stabilirea msurii de
protecie special, elaborate trimestrial sau ori de câte ori se constat neregului
privind îngrijirea copilului i/sau deficiene în dezvoltarea personal a acestuia.
Evaluarea comprehensiv a copilului ia în considerare rezultatele evalurii iniiale cu
privire la contextul socio-familial al acestuia (inclusiv anchet social la domiciliul sau
rezidena acestuia), realizat de serviciul public de asisten social sau, dup caz,
de ctre DGASPC.
Evaluarea comprehensiv a copilului are în vedere evaluarea detaliat privind situaia
socio-familial, dezvoltarea psiho-somatic, starea de sntate i nivelul de educaie
a copilului.
Pentru fiecare tip de evaluare detaliat se întocmete o fi de evaluare:
a) Evaluarea social presupune analiza, cu precdere, a contextului familial, a
calitii mediului de dezvoltare a copilului - locuin, hran, îmbrcminte, igien,
asigurarea securitii fizice i psihice, precum i relaiile cu comunitatea.
b) Evaluarea educaional are în vedere stabilirea nivelului de achiziii curriculare, a
gradului de asimilare i corelare a acestora cu posibilitile i nivelul de dezvoltare

17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 21

cognitiv, psihomotorie i socioafectiv a copilului, precum i identificarea


decalajelor curriculare, a particularitilor de învare i dezvoltare.
c) Evaluarea psihologic are în vedere evaluarea mecanismelor i funciilor psihice ale
copilului i se realizeaz prin observaie clinic, teste specifice i raportare la
standardele existente, cu scopul identificrii unor condiii sau stri patologice în aria
cognitiv, afectiv, de comportament sau a personalitii - psihodiagnostic i
formularea unui program de intervenie psihologic de specialitate.
d) Evaluarea strii de sntate a copilului privete atât dezvoltarea somatic i
fiziologia normal a organismului, raportate la vârsta acestuia, cât i diagnosticarea
unor eventuale afeciuni congenitale, boli cronice i/sau acute, prin efectuarea
examenelor medicale (clinice i paraclinice) necesare stabilirii unui diagnostic
complet.
În fia de evaluare, specialistul care a realizat evaluarea consemneaz, sub
semntur: rezultatele evalurii, situaiile i nevoile identificate, recomandrile de
servicii i data fiecrei evaluri.
Fiele de evaluare sunt aduse la cunotina copiilor care au discernmânt, vârsta i
nivel de dezvoltare corespunztor, precum i PFAMP i, dup caz, prinilor copiilor.
Copiii, prinii i PFAMP pot solicita informaii/explicaii suplimentare în raport cu
rezultatele i recomandrile evalurilor.
Concluziile înscrise în fiele de evaluare se consemneaz în rapoartele trimestriale.
Modelul standard al fiecrei fie de evaluare, pe domenii, este elaborat de furnizorul
de servicii sociale, pe baza modelului cadru elaborat i aprobat la nivel naional de
ctre Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului i Adopie.
Im1: Fiele de evaluare social, educaional, psihologic i medical completate
sunt disponibile în dosarul beneficiarului.
Im2: Modelul standard al fielor de evaluare social, educaional, psihologic i
medical a beneficiarului este aprobat prin decizie sau, dup caz, dispoziie a
conductorului furnizorului de servicii sociale i este disponibil la sediul furnizorului
de servicii sociale.
Im3: Rapoartele trimestriale completate corespunztor sunt disponibile în dosarele
beneficiarilor.
Im4: Documentele privind nominalizarea specialitilor implicai în evaluarea
comprehensiv, copii ale conveniilor de colaborare sau ale contractelor de prestri
servicii încheiate cu personalul de specialitate sunt disponibile la sediul furnizorului
de servicii sociale.
Im5: Modelul conveniilor/contractelor de colaborare sau ale contractelor de prestri
servicii încheiate cu personalul de specialitate este aprobat prin decizia furnizorului
de servicii sociale.
S1.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial sunt monitorizai
permanent din punct de vedere al evoluiei lor
Managerul de caz organizeaz i efectueaz, conform prevederilor legale în vigoare,
reevaluarea copiilor din punct de vedere al dezvoltrii fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale, precum i a modului în care acetia sunt îngrijii de PFAMP.
Managerul de caz analizeaz i reevalueaz condiiile i împrejurrile care au stat la
baza stabilirii msurii de protecie special, conform prevederilor legale în vigoare.

18
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Reevaluarea se efectueaz i atunci când se constat modificri semnificative ale


strii fizice, psihice, emoionale a copilului i/sau apariia unor tulburri de
comportament.
Rezultatele reevalurilor se înscriu în rapoartele trimestriale privind evoluia
dezvoltrii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului i a modului în
care acesta este îngrijit, precum i în rapoartele privind verificarea împrejurrilor
care au stat la baza stabilirii msurilor de protecie special
Im: Rapoartele privitoare la evoluia dezvoltrii fizice, mentale, spirituale, morale
sau sociale a copilului i a modului în care acesta este îngrijit i cele privind
împrejurrile care au stat la baza stabilirii msurii de protecie special sunt
disponibile la dosarul beneficiarului.

S1.3 Serviciile sociale de tip familial promoveaz implicarea i participarea


prinilor/altor persoane importante din viaa copilului în activitile de
evaluare/reevaluare
Evaluarea/reevaluarea evoluiei dezvoltrii fizice, mentale, spirituale, morale i
sociale a copiilor i a modului în care acetia sunt îngrijii se efectueaz cu
participarea lor, dar i cu implicarea prinilor/reprezentanilor legali sau a
persoanelor fa de care copiii/tinerii au dezvoltat relaii de ataament sau alturi de
care s-au bucurat de viaa de familie.
Fiele de evaluare i rapoartele privitoare la evoluia copilului i la împrejurrile care
au stat la baza stabilirii msurii de protecie special conin o rubric în care se
consemneaz, sub semntur, opinia copilului, în funcie de vârsta i gradul de
maturitate al acestuia, i a persoanelor implicate în evaluare i reevaluare.
Im: Fiele de evaluare i rapoartele trimestriale conin informaii cu privire la opinia
copilului, în funcie de vârsta i gradul de maturitate, i a persoanelor implicate în
evaluare i reevaluare, sub semntur.

STANDARD 2 PLANIFICAREA SERVICIILOR


Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti din
serviciile sociale de tip familial asigur creterea i îngrijirea copiilor conform unui
plan individualizat de protecie elaborat pentru fiecare copil.
Rezultat ateptat: Copiii beneficiaz de servicii diversificate, stabilite i acordate
planificat, în funcie de particularitile i nevoile individuale i în concordan cu
evoluia i dezvoltarea personal a fiecrui copil.

S2.1 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial beneficiaz de


intervenii personalizate, stabilite în baza unui plan individualizat de protecie
Planul individualizat de protecie a copilului, denumit în continuare PIP, se
elaboreaz/revizuiete de ctre managerul de caz, în colaborare cu echipa
multidisciplinar sau, dup caz, interinstituional, în baza evalurii comprehensive i
a reevalurilor trimestriale ale evoluiei dezvoltrii fizice, mentale, spirituale, morale
sau sociale a copiilor/tinerilor i a modului în care acetia sunt îngrijii.
PIP este analizat semestrial pe baza rezultatelor rapoartelor trimestriale. În situaii
motivate PIP poate fi analizat i anterior termenului de 6 luni.

19
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 23

În situaia în care se impune revizuirea PIP, aceasta se realizeaz în termen de maxim


5 zile lucrtoare de la data la care s-a realizat analiza rapoartelor trimestriale.
Furnizorul de servicii sociale care administreaz serviciul de tip familial elaboreaz
modelul standard al PIP pe baza modelului cadru elaborat i aprobat la nivel naional
de ctre Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului i Adopie.
În cazul copiilor cu dizabiliti, în cuprinsul PIP vor fi incluse i msurile terapeutice i
de abilitare/reabilitare.
Im1: Planul individualizat de protecie a copilului (PIP) este disponibil la dosarul
beneficiarului.
Im2: Proces verbal al reuniunii de analiz semestrial a PIP este disponibil la dosarul
beneficiarului.

S2.2 Furnizorul de servicii sociale de tip familial asigur condiiile necesare


pentru implementarea planului individualizat de protecie (PIP)
Furnizorul de servicii sociale implic personalul de specialitate propriu în
implementarea PIP, iar în situaia în care nu dispune de specialitii necesari, la
solicitarea managerului de caz, furnizorul de servicii sociale poate încheia convenii
de colaborare sau contracte de prestri servicii cu ali furnizori de servicii, cu
cabinete de specialitate, cu diveri specialiti în vederea implementrii planului
individualizat de protecie.
PIP este implementat cu participarea copilului, a PFAMP, precum i, dup caz, a
prinilor/reprezentantului legal i a persoanelor fa de care copilul a dezvoltat
relaii de ataament sau alturi de care s-a bucurat de viaa de familie.
Im: Fiele de post ale personalului de specialitate angajat, implicat în
implementarea PIP, precum i conveniile de colaborare i/sau contractele de
prestri servicii încheiate sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.

MODULUL IV VIAA COTIDIAN – NEVOI CURENTE (Standardele 1- 5)

STANDARD 1 ALIMENTAIE
Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti din
serviciile sociale de tip familial asigur copiilor o alimentaie corespunztoare din
punct de vedere calitativ i cantitativ, inând cont de vârsta, nevoile i
preferinele acestora i, totodat, îi implic în procesul de alegere a alimentelor i
de preparare a hranei.
Rezultat ateptat: Copiii beneficiaz de o alimentaie sntoas i echilibrat, care
asigur toate principiile nutritive necesare creterii i dezvoltrii acestora.
Totodat, copiii au cunotinele necesare pentru pregtirea meselor, precum i
posibilitatea aplicrii acestor cunotine, în limita vârstei i a gradului lor de
maturitate.

20
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

S1.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti dein


spaii special destinate preparrii i pstrrii alimentelor
Locuina PFAMP dispune de un spaiu special amenjat (buctrie) pentru pstrarea
alimentelor i prepararea hranei, dotat corespunztor (echipamente pentru
pregtirea hranei, vesel, aragaz, frigider, chiuvete alimentate cu ap curent).
În cazul plasamentului copilului în familia extins, se accept existena de lavoare,
alimentate din alte surse de ap potabil (fântâni, izvoare, a).
Im: Depozitarea, pstrarea i prepararea alimentelor se efectueaz în condiii
corespunztoare.

S1.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti asigur


copiilor o atmosfer de tip familial pentru servirea meselor
PFAMP amenajeaz un spaiu în care se servete masa bine iluminat, dotat cu
materiale uor de igienizat i cu mobilier suficient i funcional. Vesela i tacâmurile
sunt suficiente i sunt pstrate curate/igienizate în dulap/sertar închis.
Pentru meninerea autonomiei funcionale i încurajarea deprinderilor pentru viaa
independent, copilul este încurajat s se serveasc singur, mai ales dac i ceilali
copii din familie urmeaz aceleai reguli.
Locul de luat masa poate fi amenajat în buctrie sau în camera de zi.
Im: Beneficiarii iau masa în condiii de siguran, confort i într-o ambian plcut;
PFAMP deine un spaiu în care se servete masa.

S1.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti asigur


fiecrui copil, la intervale echilibrate, cel puin 3 mese/zi
PFAMP asigur copiilor trei mese principale (mic dejun, prânz i cin) i gustri între mese.
PFAMP pregtete meniuri variate de la o zi la alta, difereniate prin prelucrare i
prezentare, inându-se cont, pe cât posibil, de preferinele copiilor.
Meniurile se stabilesc astfel încât s se asigure o alimentaie echilibrat din punct de
vedere caloric i nutritiv, în conformitate cu nevoile biologice specifice fiecrei vârste
i starea de sntate a fiecrui copil.
Alimentaia zilnic conine fructe i legume proaspete, specifice fiecrui sezon.
Se evit servirea produselor alimentare procesate nocive (semi-preparate congelate
cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri i alte tipuri de carne procesat etc.).
Deserturile asigurate beneficiarilor sunt preparate, de preferin, în buctria proprie.
Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti ofer copiilor,
la solicitarea acestora, un supliment de hran.
Im1: Beneficiarii primesc o alimentaie adecvat nevoilor i preferinelor personale;
meniurile sunt stabilite cu consultarea beneficiarilor, în funcie de nevoile, vârsta,
preferinele i programul zilnic al acestora.
Im2: Beneficiarii primesc zilnic fructe i legume proaspete, specifice fiecrui sezon;
meniurile cuprind fructe i legume proaspete de sezon.
Im3: Persoana/familia de plasament i asistentul maternal profesionist dispun de
cantiti suficiente de alimente i ap pentru asigurarea alimentaiei fiecrui
benecifiar pe o perioad de 48 ore.
Im4: Persoana/familia de plasament i asistentul maternal profesionist asigur o
gustare, pregtit sub form de pachet, beneficiarilor care frecventeaz coala sau

21
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 25

grdinia cu program normal, dac în coal sau gradini nu este servit gustare sau,
dup caz, mas.

S1.4 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


faciliteaz implicarea copiilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor i
servirea meselor
În functie de vârsta i de gradul de maturitate al acestora, copiii sunt consultai la
pregtirea meniurilor i sunt încurajai s participe la prepararea alimentelor i
servirea meselor, în funcie de vârsta i gradul de maturitate.
PFAMP, cu excepie familiei extinse, sunt instruii cu privire la regulile de baz ale
unei alimentaii sntoase, principiile alimentare, modalitile de alegere, de
pstrare/conservare i prelucrare a alimentelor, igienizarea veselei, aranjarea i
servirea mesei, bune maniere, etc.
PFAMP împrtesc cunotinele dobândite copiilor aflai în plasament, precum i
copiilor biologici.
Managerul de caz instruiete PFAMP s consemneze sptmânal, într-un caiet sau
electronic, activitile desfurate de copii i împreun cu copiii.
Copiii îi exprim liber neregulile/nemulumirile i propunerile privind alimentaia
zilnic pe care le comunic direct PFAMP i managerului de caz sau le consemneaz în
scris (în Registrul de sugestii/ sesizri i reclamaii, în recipientul special destinat
colectrii sesizrilor scrise, ambele existente la sediul furnizorului de servicii sociale)
Im1: PFAMP sunt instruii cu privire la regulile de baz ale unei alimentaii sntoase
sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea i formarea
PFAMP.
Im2: Beneficiarii, în funcie de vârsta i gradul de maturitate, particip la
activitile zilnice aferente preparrii i servirii meselor i au cunotinele teoretice
i practice necesare.

S1.5 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


organizeaz srbtorirea zilelor de natere ale copiilor i a altor evenimente
festive
PFAMP organizeaz zilele de natere ale copiilor, precum i alte evenimente
festive/srbtori legale.
Managerii de caz i furnizorul de servicii sociale acord sprijinul necesar pentru
organizarea evenimentelor festive.
Im: Beneficiarii îi srbtoresc ziua de natere, conform dorinei lor, iar PFAMP
asigur condiiile necesare pentru organizarea acestor evenimente festive, inclusiv
pregtirea cadourilor.

STANDARD 2 ÎNGRIJIRE PERSONAL


Serviciile sociale de tip familial asigur copiilor condiiile, materialele, precum i
suportul necesar în vederea realizrii activitilor de baz ale vieii zilnice.
Rezultat ateptat: Copiii beneficiaz de ajutor i îngrijire adecvat pentru o via
autonom, decent i demn.

22
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

S2.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti asigur


condiiile i echipamentele necesare pentru realizarea îngrijirii personale a
copiilor
Toi copiii urmeaz un program zilnic pentru realizarea igienei corporale (igien
bucal, splat parial i total).
PFAMP se asigur c fiecare copil deine obiecte de igien personal (periu de dini,
past de dini, spun, prosoape, deodorant, etc.). Obiectele de igien personal se
achiziioneaz dup consultarea prealabil a copiilor, în functie de vârsta i gradul de
maturitate ale acestora.
Copiii sunt instruii teoretic i practic cu privire la modul de utilizare a obiectelor de
igien personal.
Locuina PFAMP are în dotare echipamentele i materialele necesare pentru
realizarea activitilor de îngrijire personal, adaptate nevoilor copiilor.
Copiii care solicit ajutor pentru efectuarea igienei personale sunt ajutai de PFAMP
i/sau, dup caz, de membrii familiei acestora.
Furnizorul de servicii sociale faciliteaz i/sau realizeaz sesiuni de instruire a PFAMP
astfel încât, în activitatea depus s in cont, în permanen, de principiul
respectrii demnitii i intimitii copilului, precum i de cel al tratamentului egal i
echitabil cu ceilali copii i membri de familie.
PFAMP, cu excepia familiei extinse, sunt instruii anual cu privire la atribuiile lor
referitoare la asigurarea îngrijirii personale a copiilor.
Im1: Fiecare beneficiar deine propriile obiecte de igien personal, pstrate în
spaiul individualizat de depozitare, cu excepia celor care sunt considerate un risc.
Im2: Beneficiarii au, conform vârstei i gradului de maturitate, cunotinele necesare
referitoare la utilizarea obiectelor de igien personal; documentul privind
informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.
Im3: PFAMP, cu excepia familiei extinse, sunt instruii cu privire la asigurarea
îngrijirii personale a copiilor; sesiunile de instruire a personalului de îngrijire sunt
consemnate în Registrul privind instruirea i formarea continu a PFAMP.

S2.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti asigur


asisten copiilor cu nevoi speciale pentru realizarea/meninerea igienei
personale i pentru efectuarea activitilor de baz ale vieii zilnice
În cazul copiilor cu deficiene/limitri funcionale, PFAMP acord suportul necesar
pentru efectuarea tuturor activitilor zilnice necesare realizrii/pstrrii igienei
personale.
Copiii care nu se pot îngriji singuri (splat parial sau total, pieptnat,
îmbrcat/dezbrcat, înclat/desclat, transfer în fotoliu, deplasare în interiorul
camerei, etc.) primesc ajutor zilnic.
Locuina persoanei, familiei sau asistentului maternal are în dotare echipamentele i
materialele necesare pentru realizarea activitilor de îngrijire personal.
Copiii cu dizabiliti primesc suport i asisten adecvat nevoilor proprii, în vederea
asigurrii unui stil de via cât mai autonom i activ.
Pentru copiii cu nevoi specifice de îngrijire, permanente sau temporare se utilizeaz
materiale i echipamente specifice (de exemplu saltele i perne antiescar, aleze
etc.).

23
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 27

Copiii cu incontinen (urinar, de fecale, mixt) sunt toaletai zilnic sau ori de câte
ori este nevoie, odat cu schimbarea scutecelor absorbante.
PFAMP asigur suportul necesar copiilor cu deficiene/dizabiliti locomotorii i
senzoriale pentru efectuarea deplasrii acestora în interiorul locuinei i în exterior,
pentru facilitarea comunicrii cu ali copii, membrii familiei biologice sau alte
persoane fa de care a dezvoltat relaii de ataament etc.
Furnizorul de servicii sociale faciliteaz i/sau realizeaz sesiuni de instruire anual a
PFAMP cu privire la realizarea îngrijirii personale a copiilor cu nevoi speciale.
Im1: Locuina PFAMP este dotat corespunztor pentru realizarea îngrijirii personale
a beneficiarilor, inclusiv cu materiale i echipamente asistive.
Im2: PFAMP sunt instruii astfel încât igiena personal i aspectul exterior decent s
fie pstrate i meninute pentru toi beneficiarii; instruirea personalului se
consemneaz într-un Registru privind instruirea i formarea PFAMP

S2.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesionti asigur


necesarul de îmbrcminte, înclminte, lenjerie intim i alte obiecte de uz
personal, conform normelor în vigoare
PFAMP asigur fiecrui copil îmbrcmintea, înclmintea i lenjeria intim adecvate
vârstei i anotimpurilor, în cantiti suficiente.
Nu sunt permise obiecte de îmbrcminte, înclminte i lenjerie rupte sau cu un
grad înalt de uzur.
Copiii sunt educai s-i dezvolte gustul pentru inute vestimentare potrivite pentru
vârsta i conformaia fizic avut i sunt încurajai s-i exprime preferinele pentru
anumite modele de îmbrcminte i înclminte.
PFAMP se ocup de educaia copiilor privind vestimentaia acestora i îi încurajeaz
s-i exprime preferinele i s participe la achiziionarea obiectelor de uz personal.
În funcie de vârst, copiii pot participa la alegerea i cumprarea unor produse.
Tinerii peste 18 ani îi aleg singuri obiectele de îmbrcminte i înclminte, i orice
alte produse necesare.
PFAMP au obligaia de a respecta preferinele vestimentare ale copilului, rezultate
din istoria, cultura i tradiiile particulare ale unui grup sau comuniti etnice sau
aparinând altor rase.
Im1: Beneficiarii dein obiecte de îmbrcminte i înclminte curate, decente,
nedegradate i variate, adaptate vârstei i potrivite pentru fiecare anotimp al
anului.
Im2: Beneficiarii, în funcie de vârst i gradul de maturitate, însoii de PFAMP îi
aleg obiectele de îmbrcminte i înclminte, i orice alte produse necesare;
obiectele distribuite beneficiarilor sunt precizate în Rapoartele trimestriale.

S2.4 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti pun la


dispoziia copiilor, în locuina proprie, spaii personale suficiente pentru pstrarea
lenjeriei, obiectelor de îmbrcminte, de înclminte i a altor materiale
necesare igienei personale
Fiecare copil are la dispoziie un dulap/spaiu propriu, ce poate fi închis, în care îi
pstreaz materialele necesare igienei personale, lenjeria intim, îmbrcmintea,
înclmintea i alte obiecte de uz personal.

24
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im: Beneficiarii dein dulapuri/spaii proprii închise, pentru depozitarea hainelor,


lenjeriei, înclmintei, obiectelor de igien i de uz personal.

S2.5 Serviciile sociale de tip familial asigur instruirea copiilor cu privire la


valoarea banilor i la gestionarea eficient a acestora
Copiii sunt încurajai i învai de ctre PFAMP s-i administreze singuri propriile
resurse financiare (provenite din alocaii, donaii etc., sau câtiguri proprii în cazul
copiilor care au vârsta prevzut de lege pentru a intra pe piaa muncii).
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial, împreun cu managerii de caz ai
copiilor, organizeaz sesiuni anuale de instruire a copiilor (selectai în funcie de
vârst i grad de maturitate) cu privire la administrarea banilor i a altor bunuri
personale, realizate de personalul de specialitate propriu.
Dup caz, dac numrul i profilul copiilor o impun, furnizorul de servicii sociale
elaboreaz proceduri cu privire la utilizarea resurselor financiare ale copilului,
precum i la restriciile de folosire aplicate sau modalitatea de rezolvare a
solicitrilor adresate din partea copiilor care doresc s-i cumpere diverse produse
din veniturile proprii. Aceste proceduri sunt aduse la cunotina copiilor i PFAMP.
Im: Beneficiarii au, conform vârstei i gradului de maturitate, cunotinele necesare
referitoare la valoarea banilor i la gestionarea eficient a acestora; documentul
privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

S2.6 Serviciile sociale de tip familial se asigur c beneficiarii lor aflai pe piaa
muncii nu sunt supui riscului de exploatare prin munc
Odat cu angajarea copilului, managerul de caz al copilului, precum i PFAMP au
obligaia de a verifica angajatorul i condiiile de munc în scopul prevenirii oricrui
risc de exploatare prin munc a copilului.
Im: În cazul beneficiarilor aflai pe piaa muncii, în dosarele personale ale acestora
sunt înregistrate acte i documente referitoare la locul i condiiile de munc.

STANDARD 3 RECREEREA I SOCIALIZAREA


Serviciile sociale de tip familial ofer condiiile necesare pentru odihna zilnic,
organizeaz activiti diversificate pentru petrecerea timpului liber i asigur
oportuniti multiple de recreere i socializare care contribuie la dezvoltarea
fizic, cognitiv, social i emoional a copiilor, cultiv talentele acestora i
spiritul de iniiativ.
Rezultat ateptat: Copii beneficiaz de suficient timp pentru programul de odihn,
pentru se relaxa, pentru a-i dezvolta talentele i hobby –urile, precum i pentru a
participa la activiti de recreere i socializare, în familie i în comunitate, în
interior i în aer liber, conform vârstei i potenialului de dezvoltare, dorinelor i
opiunilor personale.

S3.1 Serviciile sociale de tip familial planific activitile de recreere i


socializare ale copiilor aflai în îngrijirea lor, în funcie de opiunile i nevoile
acestora

25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 29

PFAMP, cu suportul managerului de caz al copilului, stabilete un program pentru


odihn i somn, precum i un program de activiti zilnice pentru recreere i
socializare, în concordan cu nivelul de dezvoltare i nevoile copiilor.
Programul pentru recreere i socializare se întocmete semestrial i este adus la
cunotina copilului/copiilor.
Copiii particip activ la elaborarea programului, fiind încurajai s-i exprime opiniile
i preferinele în proiectarea i derularea activitilor din timpul liber.
Copiii au dreptul s decid dac particip sau nu la activitile de recreere-socializare
organizate de PFAMP.
Im1: Programul semestrial pentru recreere i socializare este disponibil la dosarul
beneficiarului.
Im2: Rapoatele trimestriale conin meniuni cu privire la participarea beneficiarilor
la activiti de recreere i socializare.

S3.2 Serviciile sociale de tip familial se preocup de organizarea vacanelor


colare ale copiilor aflai în îngrijirea lor
PFAMP , cu suportul managerului de caz al copilului, organizeaz vacanele copiilor
astfel încât acetia s poat pleca în tabere, excursii, s participe la activiti
cultural artistice i sportive, s fie implicai zilnic în activiti recreative, organizate
în comunitate i, cât mai mult, în aer liber.
PFAMP încurajeaz copiii s-i petreac sfâritul de sptmân i vacanele colare
în propria familie, în msura în care acest lucru nu contravine interesului su
superior.
La programarea i organizarea vacanelor copiii, în funcie de vârsta i gradul de
maturitate, sunt consultai.
Im: Serviciul social de tip familial asigur participarea beneficiarilor la cel puin o
excursie sau o tabr anual; informaiile privind participarea beneficiarilor la vacane
sau tabere sunt consemnate în rapoartele trimestriale.

STANDARD 4 RELAIA CU FAMILIA I ALTE PERSOANE APROPIATE


Copiii îngrijii în servicii sociale de tip familial sunt încurajai i sprijinii s
menin legtura cu prinii i cu persoanele fa de care au dezvoltat relaii de
ataament sau alturi de care s-au bucurat de viaa de familie.
Rezultat ateptat: Copiii pentru care s-a instituit msura plasamentului la o
persoan, familie sau un asistent maternal profesionist au asigurate toate condiiile
pentru a menine legtura/relaiile cu prinii i oricare alte persoane relevante din
viaa lor.

S4.1 Serviciile sociale de tip familial desfoar aciuni de promovare i de


facilitare a meninerii legturii/relaiilor între copii i prini i/sau alte persoane
fa de care copiii au dezvoltat relaii de ataament
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz o procedur privind promovarea i
meninerea relaiilor cu prinii i/sau alte persoane fa de care copiii au dezvoltat
relaii de ataament, denumit în continuare Procedura de promovare a relaiilor
socio-familiale. Procedura cuprinde informaii referitoare la persoanele din
exteriorul serviciului cu care copiii interacioneaz, modalitile concrete privind

26
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

meninerea contactului, condiiile de aprobare a învoirii copilului pentru vizite în


afara locuinei PFAMP, modul de organizare i desfurare a vizitelor primite de copii,
precum i regulile ce trebuie urmate, astfel încât s nu fie aduse atingeri interesului
superior al copilului, iar drepturile acestuia s fie respectate. Procedura menioneaz
totodat i tipurile de restricii care pot fi aplicate în relaia copilului cu persoane din
afara familiei la care se afl, precum i modul în care sunt ele reflectate în planul
individualizat de protecie.
Stabilirea restriciilor referitoare la legtura copilului cu propria familie sau alte
persoane, are loc numai în scopul protejrii sale, cu excepia cazurilor prevzute de
lege. Restriciile se stabilesc la recomandarea managerului de caz al copilului, cu
avizul coordonatorului serviciilor sociale de tip familial i se menioneaz în PIP.
Coordonatorul serviciilor de tip familial organizeaz informarea i instruirea PFAMP,
precum i a copiilor aflai în plasament la acestea (în funcie de vârsta i gradul de
maturitate al acestora) cu privire la restriciile prevzute în PIP i regulile stabilite
prin Procedura de promovare a relaiilor socio-familiale.
Im1: Procedura privind promovarea relaiilor socio-familiale este aprobat prin
decizie sau, dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind promovarea relaiilor socio-familiale este disponibil la
sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: PFAMP cunosc procedura privind promovarea relaiilor socio-familiale; sesiunile
de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea i formarea continu a
PFAMP.
Im4: Beneficiarii sunt instruii periodic cu privire la modalitile de relaionare cu
familia/alte persoane apropiate i regulile ce trebuie respectate; documentul privind
informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

S4.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial sunt monitorizai
permanent cu privire la meninerea relaiilor personale cu prinii sau alte
persoane
Managerul de caz al copilului monitorizeaz permanent legtura/relaiile copiilor cu
prinii i alte persoane (frecvena i nr. vizitelor, comunicrilor telefonice,
mesajelor trimise prin pot sau electronic) i evalueaz semestrial modul cum
acestea influeneaz starea psihic, emoional i comportamentul beneficiarilor.
Rezultatele evalurilor se înscriu în rapoartele trimestriale.
Im: Informaiile privind promovarea i meninerea legturii/relaiilor dintre copii i
prinii acestora/alte persoane apropiate/de referin, modul în care copiii au
relaionat cu acetia, precum i respectarea eventualelor restricii stabilite în acest
sens, sunt disponibile în rapoartele trimestriale.

STANDARD 5 PARTICIPARE I IMPLICARE ÎN VIAA PERSONAL I A COMUNITII


Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial sunt încurajai s se
implice permanent în procesele i deciziile privind viaa proprie, precum i s
participe activ în toate aspectele vieii sociale.

27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 31

Rezultat ateptat: Copiii din sistemul de protecie special, aflai în plasament la o


persoan, familie sau asistent maternal profesionist, intervin activ în toate aspectele
care privesc viaa personal, traiul în alt familie decât cea biologic i viaa social,
îi exprim liber dorinele, sentimentele, aspiraiile i viziunea personal cu privire
la toate aspectele ce privesc viaa i dezvoltarea proprie, menin contactul
permanent cu membrii de familie, relaioneaz i se implic în viaa comunitii.

S5.1 Serviciile sociale de tip familial sunt centrate exclusiv pe nevoile copiilor i
au permanent în vedere bunstarea acestora
PFAMP au obligaia ca, la toate deciziile importante pentru viaa copilului aflat în
plasament la domiciliul lor, s in cont de opiniile/propunerile i aspiraiile copilului,
precum i, dup caz, de cele ale familiei sau a altor persoane de care acesta este
ataat. Opiniile copiilor îngrijii la o persoan, familie sau asistent maternal
profesionist se consemneaz în dosarul beneficiarului, în registrul de sugestii/sesizri
i reclamaii, precum i în actele administrative care implic acordul copilului i/sau
al prinilor.
Managerul de caz al copilului urmrete respectarea acestei obligaii i a modului în
care PFAMP cunosc i in cont, în activitatea proprie, de opiniile i dorinele copiilor.
Im1: Registrul de sugestii/sesizri i reclamaii este disponibil la sediul furnizorului
de servicii sociale
Im2: Personalul serviciilor sociale de tip familial cunoate importana implicrii
copiilor în toate deciziile care privesc viaa acestora i, în activitatea lor, solicit în
permanen opinia acestora.
Im3: Beneficiarii cunosc i îneleg importana implicrii lor în deciziile care îi
privesc, precum i a participrii active în viaa colectivitii din care fac parte i a
comunitii.

S5.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial au asigurate


condiiile necesare pentru a-i exprima i comunica liber propriile opinii i
aspiraii
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz o procedur proprie privind modalitile de
exprimare i comunicare de ctre copii a opiniilor, dorinelor, cerinelor, aspiraiilor
proprii, precum i de consemnare acestora, denumit în continuare procedura privind
consemnarea opiniilor copilului.
Furnizorul de servicii sociale realizeaz, cel puin o dat/an, sesiuni de informare i
instruire a PFAMP, cu excepia familiei extinse, precum i a copiilor aflai în îngrijirea
acestora.
PFAMP informeaz copiii asupra modalitilor prin care îi pot exprima i comunica
opiniile/dorinele/propunerile referitoare la mediul de via, serviciile primite i
activitile în care sunt implicai i se asigur c acetia contientizeaz importana
participrii lor la toate procesele decizionale care îi privesc. Totodat, PFAMP ajut
copiii s îneleag motivele pentru care unele din opiniile/dorinele lor nu pot fi luate
în considerare.
Im1: Procedura privind consemnarea opiniilor beneficiarilor este aprobat prin
decizie sau, dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.

28
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im2: Procedura privind consemnarea opiniilor beneficiarilor, este disponibil la


sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: PFAMP cunoate importana implicrii beneficiarilor în toate deciziile care
privesc viaa acestora i, în activitatea lor, solicit în permanen opinia acestora;
instruirea este consemnat în Registrul de eviden privind instruirea i formarea
PFAMP.
Im4: Beneficiarii cunosc i îneleg importana implicrii lor în deciziile care îi
privesc, precum i modalitile prin care îi pot exprima i comunica opiniile;
documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

S5.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


încurajeaz participarea i implicarea copiilor în viaa comunitii
PFAMP faciliteaz accesul i asigur condiiile necesare (spaii pentru vizite, mijloace
de comunicare i acces la echipamente IT, organizare de activiti recreative,
culturale, sportive, educaionale, etc.) pentru ca, pe lâng membrii familiei de
plasament i ai familiei biologice, copiii s poat relaiona direct cu prieteni, cu
orice alte persoane i/sau cu reprezentanii instituiilor/organizaiilor din
comunitate, conform propriilor dorine, cu excepia restriciilor specificate în planul
individualizat de protecie.
PFAMP încurajeaz implicarea comunitii în dezvoltarea i integrarea social a
copiilor aflai în sistemul de protecie special.
Im: Beneficiarii se implic în viaa comunitii; Rapoartele trimestriale cuprind
informaii cu privire la viaa social a beneficiarilor (invitaii în familii, la zilelele de
natere a colegilor, la diverse evenimente sociale, excursii, tabere, ieiri în aer
liber, etc.).

MODUL V ACTIVITI SPECIFICE/SERVICII (Standardele 1 -5)

STANDARD 1 ASISTENA PENTRU SNTATE


Serviciile sociale de tip familial asigur condiiile necesare pentru protejarea
sntii copiilor, promoveaz un stil de via sntos i faciliteaz accesul la
serviciile medicale.
Rezultat ateptat: Copiii triesc i se dezvolt într-un mediu de via care le
protejeaz sntatea fizic, psihic i emoional i asigur accesul la toat gama de
servicii medicale, în concordan cu nevoile fiecruia. Securitatea i sntatea
copiilor sunt protejate i supravegheate permanent.

S1.1 Serviciile sociale de tip familial asigur protecia sntii copiilor i accesul
la serviciile medicale necesare
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz o procedur privind ocrotirea sntii
copilului care are în vedere, în principal: planificarea i realizarea evalurilor
periodice i monitorizarea strii de sntate a copilului, evidena vaccinrilor,
evidena examenelor medicale i a spitalizrilor, aplicarea planurilor de abilitare-
reabilitare, administrarea medicaiei, msurile de prevenie recomandate, activiti

29
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 33

conexe, respectiv educaia pentru sntate, meninerea igienei personale,


promovarea unui stil de via sntos, interveniile în situaii ce impun instituirea de
carantin, precum i în situaii de urgen.
Furnizorul de servicii sociale stabilete cabinetele medicilor de familie la care vor fi
înscrii copiii aflai în plasament la PFAMP. PFAMP este obligat s asigure prezentarea
fiecrui copil la un medic stomatolog cel puin o dat pe an.
Managerul de caz al copilului coordoneaz activitile legate de evaluarea strii de
sntate a copilului i elaborarea planului de intervenie pentru sntatea copilului.
Planul conine informaii privind cabinetul medicului de familie la care este/va fi
înscris copilul, periodicitatea evalurilor strii de sntate, precum i fia medical
a copilului.
Fiecare copil aflat cu msur de protecia special la PFAMP are o fi medical în
care sunt trecute toate informaiile disponibile, referitoare la antecedentele
personale fiziologice i patologice ale copilului i familiei sale, imunizrile, bolile,
rnirile accidentale, alergiile sau reaciile adverse la administrarea unor
medicamente, examenele medicale i tratamentele efectuate pe perioada ederii
copilului la persoana/familia de plasament sau la asistentul maternal profesionist, la
care se ataeaz documentele medicale eliberate de serviciile de specialitate
( buletine de analize, rezultate investigaii paraclinice, bilete de externare, etc.).
În dosarul copilului exist informaii cu privire la înlime, greutatea vaccinri,
alimentaie specific.
PFAMP, cu sprijinul managerului de caz al copilului, asigur înscrierea copiilor pe
listele medicilor de familie i stabilete modalitatea de relaionare cu acetia.
Planul de intervenie pentru sntatea copilului, fia medical, precum i numele i
coordonatele medicului de familie i al altor cadre medicale care trebuie contactate
în cazul unei probleme de sntate, sunt pstrate la dosarul beneficiarului.
PFAMP sunt instruii anual privind respectarea procedurii privind ocrotirea sntii
copilului.
Im.1 Procedura privind ocrotirea sntii copilului este aprobat prin decizie sau,
dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind ocrotirea sntii copilului este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im3: PFAMP cunosc Procedura privind ocrotirea sntii copilului; instruirea este
consemnat în Registrul de eviden privind instruirea i formarea PFAMP.
Im4: Datele de contact ale medicului de familie i/sau ale altor cadre medicale, sunt
disponibile în dosarul beneficiarilor.
Im5: Fiele medicale i/sau rapoartele trimestriale disponibile în dosarele
beneficiarilor, conin informaii cu privire la data consultaiei, tratamentele
indicate, precum i modul în care au fost duse la îndeplinire.

S1.2 Serviciile sociale de tip familial menin relaiile cu copilul bolnav, pe


perioada spitalizrii acestuia
Managerul de caz al copilului i PFAMP asigur relaionarea permanent cu
personalul medical i cu copilului spitalizat i faciliteaz comunicarea acestuia cu
membrii familiei biologice.

30
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im: Perioadele de spitalizare a beneficiarului i vizitele personalului sau ale PFAMP


sunt consemnate în fia de evaluare medical a beneficiarului

S1.3 Serviciile sociale de tip familial promoveaz un stil de via sntos,


realizeaz activiti de instruire privind intervenii de prim ajutor i de educaie
pentru sntate
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial, în colaborare cu managerii de caz ai
copiilor i personalul responsabil cu evaluarea, instruirea i monitorizarea activitii
PFAMP, planific i organizeaz sesiuni de instruire a copiilor (selectai în funcie de
vârst i grad de maturitate), precum i instruirea anual a PFAMP, cu privire la
noiuni de baz i cunotine generale din domeniul sntii, prevenirea bolilor
transmisibile, adoptarea unui stil de via sntos, combaterea unor obiceiuri nocive,
prevenirea adiciilor, educaie sexual, a.
Furnizorul de servicii sociale se asigur se asigur c toate persoanele/familiile de
plasament i asistenii maternali profesioniti sunt instruite/instruii în acordarea
primului ajutor, în caz de urgen.
Instruirea copiilor i a PFAMP se face de personal cu pregtire medical i de
absolveni ai cursurilor de acordare a primului ajutor.
Im1: Beneficiarii sunt instruii periodic privind meninerea unui stil de via sntos
i ocrotirea sntii; documentul privind informarea este disponibil la dosarul
beneficiarului;
Im2: PFAMP sunt instruii periodic privind meninerea unui stil de via sntos i
ocrotirea sntii; sesiunile de instruire ale personalului sunt consemnate în
Registrul de eviden privind instruirea i formarea PFAMP.

STANDARD 2 EDUCAIA
Serviciile sociale de tip familial asigur respectarea dreptului copiilor la educaie
i faciliteaz accesul acestora la toate nivelele de învmânt i instituiile de
învmânt prevzute de lege, precum i la programe de orientare vocaional i
de formare profesional.
Rezultat ateptat: Copiii îngrijii într-un serviciu de tip familial beneficiaz de
educaie non formal destinat dezvoltrii optime i pregtirii pentru viaa de
adult, precum i de toate condiiile necesare pentru a urma învmântul general
obligatoriu i, în funcie de gradul de dezvoltare i de maturitate, dorinele i
aspiraiile fiecruia, de a avea acces la alte categorii sau nivele de învmânt
(învmânt secundar i teriar, învmânt special i special integrat, învmânt
tehnic i profesional), inclusiv la cursuri de orientare vocaional i formare
profesional.

S2.1 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial, în funcie de vârst,
dezvoltare i nivel de maturitate, urmeaz cursurile învmântului obligatoriu,
precum i oricare alt form de învmânt prevzut de lege
PFAMP, cu sprijinul managerului de caz al copilului, realizeaz înscrierea copilului
într-o form de învmânt, adecvat vârstei i nevoilor acestuia.
În situaia în care intrarea copilului în serviciul de tip familial are loc în cursul anului
colar, managerul de caz se asigur c persoana/familia de plasament sau asistentul

31
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 35

maternal profesionist a realizat, dup caz, toate demersurile necesare pentru


meninerea copilului în unitatea de învmânt frecventat de acesta sau pentru
înscrierea acestuia la coal, gimnaziu, liceu, alte instituii de învmânt general i
profesional, în termen de maxim 7 zile de la admitere.
Aceeai obligaie se aplic în cazul transferului copilului în alt instituie colar.
În cazul copiilor de vârst colar, unitatea de învmânt la care vor fi înscrii
acetia se stabilete de managerul de caz al copilului, împreun cu PFAMP i cu
suportul furnizorului de servicii sociale.
Im: Beneficiarul este înscris într-o unitate de învmânt i poate urma orice form
de învmânt prevzut de lege, în concordan cu vârsta, nivelul de dezvoltare
personal i al cunotinelor dobândite.

S2.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor de tip familial beneficiaz de un program


educaional propriu
Managerul de caz al copilului se asigur c, pentru fiecare copil aflat în plasament la
PFAMP se elaboreaz un program educaional de intervenie specific. Programul
educaional de intervenie specific este stabilit de un profesionist desemnat de
furnizorul de servicii sociale, în colaborare cu un cadru didactic nominalizat de ctre
directorul unitii de învmânt frecventat sau care urmeaz a fi frecventat de
copil.
Programul educaional e intervenie specific este anex la PIP.
Profesionistul desemnat pentru elaborarea planului educaional de intervenie
specific este responsabil, împreun cu managerul de caz, de monitorizarea copilului
integrat într-o form de învmânt i completeaz fia de monitorizare a evoluiei
colare a copilului.
În fiele de monitorizare a evoluiei colare a copiilor se consemneaz date cu privire
la frecventarea cursurilor, situaii de absenteism, rezultate la învtur, orice
probleme de integrare în coal, activiti colare i extracolare în care este implicat
copilul, colaborarea cu instituia de învmânt i cu familia copilului, evoluii
negative i soluii de remediere, etc.).
Im1: Programul de intervenie specific, anex la PIP, este disponibil în dosarul
beneficiarului i este cunoscut de acesta.
Im2: Fia de evaluare educaional, completat, este disponibil în dosarul personal
al beneficiarului, ataat raportului trimestrial.
Im3: PFAMP cunoate programul de intervenie specific al beneficiarului i menine
periodic legatura cu unitatea de învmânt la care este înscris acesta.

S2.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti asigur,


pentru fiecare copil care frecventeaz o form de învmânt sau cursuri de
formare profesional, condiii adecvate pentru pregtirea colar
PFAMP, cu suportul managerului de caz, se asigur c fiecare copil care frecventeaz
o form de învmânt dispune de rechizitele specifice profilului i nivelului de
colarizare.
PFAMP amenajeaz în locuina proprie, un spaiu corespunztor, destinat studiului i
pregtirii temelor, pe care îl adapteaz nevoilor copilului i asigur dotrile necesare
cu mobilier i echipamente de birotic.

32
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im1: Spaiul destinat studiului i efecturii temelor este amenajat i dotat


corespunztor scopului lor.
Im2: Materialele, manualele, rechizitele i echipamentele, necesare pentru
frecventarea colii de ctre copii, sunt suficiente i rspund calitativ nevoilor
acestora.
Im3: În funcie de vârst, copiii, însoii de persoanele/familiile de plasament i
asistenii maternali profesioniti, îi aleg rechizitele i echipamentele, necesare
pentru frecventarea colii; obiectele achiziionate sunt precizate în Rapoartele
trimestriale.

S2.4 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


încurajeaz i sprijin fiecare copil s participe la activiti colare i extracolare
PFAMP urmresc modul în care copilul frecventeaz coala, îi face temele i îi
organizeaz copilului un program zilnic de studiu. De asemenea, la solicitarea
copilului, îi acord sprijin în procesul de învare.
PFAMP menin legtura permanent cu unitatea de învmânt pe care o frecventeaz
copilul i îl încurajeaz s participe la activitile extracolare organizate de unitatea
respectiv.
În cazul în care prinii biologici ai copilului nu sunt disponibili sau au restricii
impuse de organismele abilitate prin lege, PFAMP particip la toate activitile
colare i extracolare la care unitatea de învmânt solicit
participarea/implicarea/acordul prinilor.
În situaia în care, din motive obiective, copilul absenteaz de la coal, PFAMP îi
organizeaz acestuia programul de studiu la domiciliu, în scopul asigurrii
continuitii pregtirii colare.
Im1: Beneficiarii sunt consiliai, sprijinii i supravegheai pentru realizarea, în bune
condiii, a activitilor colare i extracolare; fiele de evaluare educaional,
disponibile în dosarele personale ale beneficiarilor,
conin informaii privind programul de activiti colare i extracolare.
Im2: Toi beneficiarii de vârst colar sunt înscrii într-o form de învmânt.
Im3: PFAMP iau msuri/faciliteaz accesul la programe de educaie remedial pentru
fiecare beneficiar care prezint corigen/repentenie la sfâritul unui an colar.

STANDARD 3 PREGTIRE PENTRU VIA INDEPENDENT


Serviciile sociale de tip familial au ca obiectiv prioritar pregtirea copiilor pentru
viaa independent, facilitând astfel integrarea social a acestora
Rezultat ateptat: Copiii pentru care s-a dispus msura de protecie special,
îngrijii în servicii sociale de tip familial, la majorat, sunt pregtii i au dobândite
abilitile necesare pentru viaa independent.

S3.1 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial beneficiaz de un


program de intervenie pentru dezvoltarea deprinderilor i de pregtire pentru
viaa independent
Programul de intervenie pentru dezvoltarea deprinderilor i pregtirea copiilor
pentru viaa independent, denumit în continuare program pentru viaa

33
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 37

independent, stabilete i aplic metode i mijloace concrete de educare/instruire i


de implicare a copiilor în efectuarea activitilor uzuale ale vieii zilnice (pornind de
la asigurarea igienei personale, pân la gestionarea bunurilor i banilor).
Programul menionat are la baz rezultatele evalurii aptitudinilor, cerinelor,
potenialului copiilor. Rezultatele evalurii sunt înregistrate într-o rubric/o seciune
special din programul pentru viaa independent.
La realizarea evalurii, cât i a programului se iau în considerare opiniile i dorinele
copilului, în raport cu vârsta, gradul de maturitate i nivelul de dezvoltare al
acestuia.
Procesul de realizare a evalurii i de întocmire a programului pentru viaa
independent este coordonat de managerul de caz al copilului.
Programul pentru viaa independent are o seciune distinct, dedicat orientrii
colare i profesionale, ca i premis a integrrii tinerilor pe piaa muncii.
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz o procedura care vizeaz pregtirea pentru
abilitile de via independent ale beneficiarilor.
Im1: Procedura privind pregtirea pentru abilitile de via independemt este
aprobat prin decizie sau, dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de
servicii sociale.
Im2: Procedura privind pregtirea pentru abilitile de via independent este
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3 Programul pentru viaa independent personalizat pentru fiecare beneficiar este
disponibil la dosarul personal al beneficiarului i conine o seciune distinct,
dedicat orientrii colare i profesionale.
Im4: Beneficiarilor care au vârsta prevzut de lege pentru a intra pe piaa muncii li
se faciliteaz accesul la servicii de consiliere i orientare profesional/vocaional.

S3.2 Serviciile sociale de tip familial asigur condiii corespunztoare pentru


realizarea activitilor prevzute în programul pentru viaa independent
PFAMP încurajeaz implicarea copiilor, în funcie de vârsta acestora, în efectuarea
unor activiti domestice, de menaj, curenie, spltorie, prepararea alimentelor,
etc.
PFAMP împrtesc copiilor din experiena proprie privind responsabilitile vieii de
adult i le transmit cunotinele dobândite în cadrul sesiunilor de instruire/formare
profesional.
Managerul de caz al copilului faciliteaz accesul acestuia în alte instituii/servicii care
au ca obiect de activitate educarea/formarea/instruirea copiilor îngrijii în sistemul
de protecie special în scopul dobândirii i dezvoltrii cunotinelor i abilitilor
necesare pentru integrare social i via independent.
Im: Informaiile privind planificarea activitilor, locul în care se desfoar acestea
i persoanele implicate în educare/formare/instruire/supraveghere sunt consemnate
în Programul pentru viaa independent.

STANDARD 4 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIAL


Serviciile sociale de tip familial promoveaz i faciliteaz integrarea/reintegrarea
social a copiilor

34
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Rezultat ateptat: Copiii sunt sprijinii s depeasc situaiile de dificultate, s


dezvolte i s-i menin contactele sociale, s revin în familie, s participe activ în
viaa comunitii.

S4.1 Serviciile sociale de tip familial faciliteaz integrarea/reintegrarea copiilor


în comunitate, pe piaa muncii i în societate în general, în baza unui program de
integrare/reintegrare social
Fiecare copil are elaborat un plan de integrare/reintegrare social care cuprinde
activiti, terapii i servicii specifice nevoilor i dorinelor acestuia.
Planul individualizat de integrare/reintegrare social se elaboreaz de managerul de
caz, în colaborare cu PFAMP i ali specialiti desemnai de furnizorul de servicii
sociale (angajai proprii sau contractai) i cu consultarea copilului, dup caz
( vârst, grad de maturitate i dezvoltare).
Planul individualizat de integrare/reintegrare social este anex la PIP.
Planul individualizat de integrare/reintegrare social este revizuit periodic în funcie
de evoluia situaiei fiecrui copil.
Toate serviciile specifice de integrare/reintegrare social sunt consemnate în Planul
individualizat de integrare/reintegrare social i sunt monitorizate de ctre persoana
managerul de caz al copilului.
PFAMP i copiii sunt informai cu privire la activitile incluse în plan i sunt consiliai
cu privire la necesitatea participrii lor în aciunile stabilite.
Im1: Planurile individualizate de integrare/reintegrare social completate i
actualizate sunt disponibile la dosarul beneficiarului, anex la PIP.
Im2: Activitile/aciunile/msurile stabilite în Planurile individualizate de
integrare/reintegrare social sunt cunoscute i respectate de copii i de PFAMP;
sesiunile de instruire i consiliere a copiilor, precum i cele de instruire a PFAMP sunt
consemnate în registrele special cu aceast destinaie.

S4.2 Furnizorul de servicii sociale asigur accesul copiilor, aflai în plasament la


persoan/familie sau asistent personal profesionist, la serviciile de
integrare/reintegrare social
În funcie de vârsta, nivelul de dezvoltare, abilitile i talentele personale, situaia
familial a copiilor aflai în plasament la PFAMP, coordonatorul serviciilor sociale de
tip familial, în colaborare cu managerii de caz i suportul furnizorului de servicii
sociale, faciliteaz sau dupa caz, desfoar activiti de informare, consiliere,
educaie extracurricular, terapii ocupaionale etc. care privesc nevoi diverse:
cunoaterea drepturilor sociale i a legislaiei, a valorilor promovate în comunitate, a
drepturilor i obligaiilor în calitate de ceteni, facilitare acces la locuin i
adaptarea acesteia, faciliteaz accesul la un loc de munc, orientare vocaional,
acces la formare profesional etc.
Managerul de caz colaboreaz cu ali specialiti ai furnizorului de servicii sociale
pentru identificarea nevoilor copiilor i asigurarea accesului acestora la alte servicii
de integrare/reintegrare social disponibile în comunitate.
Im: Informaiile privind respectarea planului individualizat de integrare/reintegrare
social a copilului sunt consemnate în rapoartele trimestriale.

35
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 39

STANDARD 5 ABILITARE/REABILITARE FUNCIONAL


Serviciile de tip familial aplic planurile de intervenie specializate i asigur
accesul copiilor cu dizabiliti la programe de abilitare-reabilitare în scopul
dobândirii autonomiei i participrii depline a acestora.
Rezultat ateptat: Copiii cu dizabiliti de diferite tipuri i grade îngrijii în servicii
de tip familial au acces la programe de abilitare - reabilitare, având drept scop
ameliorarea, redobândirea i/sau meninerea capacitilor fizice, intelectuale,
psihice i senzoriale care s le asigure autonomia necesar pentru o via
independent i activ.

S5.1 Furnizorul de servicii sociale asigur toate condiiile pentru accesarea


serviciilor/terapiilor de abilitare-reabilitare funcional de ctre copiii cu
dizabiliti, copii cu cerine specifice de îngrijire, prevzute în planul
individualizat de protecie (PIP).
Terapiile/serviciile/programele de abilitare-reabilitare funcional consiliere
psihologic, psihoterapie, kinetoterapie, masaj, hidroterapie, fizioterapie,
balneoterapie logopedie, terapii specifice .a.), recomandate de Serviciul de evaluare
complex, se consemneaz în planul individualizat de abilitare-reabilitare elaborat
pentru fiecare copil cu dizabilitati, ataat la planul individualizat de protecie.
Managerul de caz al copilului, cu suportul furnizorului de servicii sociale, asigur
accesul copilului cu dizabiliti la serviciile/terapiile specializate de abilitare-
reabilitare funcional recomandate.
Activitile de abilitare-reabilitare i planificarea acestora se consemneaz în fia
medical a copilului.
Im1: Planurile individualizate de protecie au ataate planurile de abilitare-
reabilitare care conin serviciile/msurile special destinate beneficirilor cu
dizabiliti.
Im2: Toi beneficiarii cu dizabiliti sunt cuprini în programe de abilitare-
reabilitare.
Im3: Rapoartele trimestriale evideniaz evolutia beneficiarilor, urmare a serviciilor
de abilitare-reabilitare primite.

S5.2 Persoanele/ familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


realizeaz demersurile necesare pentru asigurarea de echipamente asistive pentru
copiii cu dizabiliti
Furnizorul de servicii sociale întocmete documentaia necesar pentru solicitarea i
procurarea de echipamente asistive pentru copiii cu dizabiliti, finanate din fondul
asigurrilor de sntate sau din alte surse.
PFAMP informeaz furnizorul de servicii sociale asupra necesarului de echipamente i
tehnologii adaptate diverselor tipuri de handicap, necesar a fi achiziionate, pentru a
facilita independena copiilor i accesul la educaie, precum i pentru dezvoltarea
abilitilor i talentelor personale.
Im1: Documentele justificative pentru solicitarea de echipamente, materiale si
tehnologii asistive, inclusiv proteze i orteze sunt disponibile la sediul furnizorului
de servicii sociale

36
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im2: Beneficiarii cu dizabiliti dispun cel puin de echipamentele asistive finanate


din fondul asigurrilor de sntate.

S5.3 Serviciile sociale de tip familial asigur evaluarea/reevaluarea copiilor cu


dizabiliti pentru încadrarea în grad de handicap i întocmirea planului de
abilitare-reabilitare funcional
Managerul de caz al copilului, împreun cu PFAMP asigur prezentarea copilului la
serviciul de evaluare complex (SEC) de la nivelul DGASPC, conform programrii,
urmresc procesul de realizare a evalurii complexe i, dup caz, solicit clarificri
privind aplicarea planului specializat de intervenie privind abilitarea-reabilitarea
copilului.
Copiii care au discernmânt, sunt informai cu privire la necesitatea evalurii strii
lor de sntate i a capacitilor funcionale, precum i referitor la terapiile/serviciile
recomandate.
Prinii copiilor sunt informai cu privire la încadrarea copilului în grad de handicap i
nevoile de îngrijire, tratament i abilitare-reabilitare.
Im1: Certificatul copilului de încadrare în grad de handicap, în copie, este disponibil
în dosarul personal al beneficiarului.
Im2: Beneficiarii i, dup caz, reprezentanii legali ai acestora cunosc încadrarea în
grad de handicap i programul de abilitare-reabilitare.

MODULUL VI MEDIUL FIZIC DE VIA (Standardele 1-4)

STANDARD 1 ACCESIBILITATE I CONFORT


Serviciul social de tip familial este furnizat într-o locuin care asigur un mediu
de via sigur i confortabil, precum i accesul copiilor, reprezentanilor
furnizorului de servicii i al persoanelor fa de care copilul a dezvoltat relaii de
ataament în toate spaiile proprii, interioare i exterioare.
Rezultat ateptat: Copiii triesc într-un mediu de via sigur, confortabil, accesibil
i deschis care faciliteaz integrarea sa în familie i comunitate

S1.1 Locuina persoanei/familiei de plasament, precum i cea a asistentului


maternal profesionist are un amplasament adecvat pentru asigurarea accesului
copiilor i vizitatorilor
Locuina este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel
încât s permit accesul copiilor la toate resursele i facilitile ei: servicii de
sntate, educaie, cultur, sport i de petrecere a timpului liber, locuri de munc,
a.
Criteriile nu sunt aplicabile familiei extinse care se ocup de creterea i îngrijirea
unui copil pentru care a fost stabilit o msur de protecie special în condiiile
legii.
În situaia în care distana pân la cea mai apropiat staie de transport în comun
este dificil de parcurs pe jos de ctre copii, PFAMP asigur transportul acestora în
condiii de siguran .

37
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 41

Im: Locuina persoanei/familiei de plasament i cea a asistentului maternal


profesionist permite accesul facil pentru copii i vizitatorii acestora, precum i
meninerea contactelor cu serviciile din comunitate i a relaiilor sociale.

S1.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternal profesioniti asigur


mijloacele necesare pentru comunicarea la distan
PFAMP dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
copiilor, precum i de un calculator sau laptop cu acces la internet.
Criteriile nu sunt aplicabile familiei extinse care se ocup de creterea i îngrijirea
unui copil pentru care a fost stabilit o msur de protecie special în condiiile
legii.
Im: PFAMP dispun de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil,
accesibile copiilor aflai în plasament.

S1.3 Locuina în care este îngrijit copilul/copii are o capacitate adecvat,


raportat la numrul copiilor
Locuina PFAMP deine spaii suficiente, ca suprafa i compartimentare, pentru a
asigura condiii adecvate creterii i îngrijirii copiilor aflai în plasament, alturi de
membrii familiei PFAMP.
Locuina asigur condiii corespunztoare pentru prepararea hranei, realizarea igienei
i îngrijirilor personale, precum i a nevoilor de educaie, odihn i petrecere a
timpului liber ale copilului/copiilor.
Numrul maxim de copii care pot fi primii simultan nu poate fi mai mare decât cel
menionat în convenia de plasament i în atestat.
Criteriile nu sunt aplicabile familiei extinse care se ocup de creterea i îngrijirea
unui copil pentru care a fost stabilit o msur de protecie special în condiiile
legii.
Im1: Copiii triesc într-un mediu familial i beneficiaz de condiii de gzduire i
îngrijire decente, adecvate nevoilor lor.
Im2: Numrul de copii nu depete numrul maxim stabilit în concordan cu
spaiile disponibile i suprafaa acestora, aprobat prin convenia de plasament i
atestat.
Im3: Fotografii ale locuinei PFAMP se pstreaz în dosarul personal al PFAMP.

S1.4 Locuina persoanei/familiei de plasament, precum i cea a asistentului


maternal profesionist dispune de spaii de cazare (dormitoare) suficiente i dotate
corespunztor pentru a asigura confortul necesar odihnei i somnului
Locuina PFAMP dispune de dormitoare care ofer suficient spaiu raportat la
numrul de persoane.
Dormitoarele sunt mobilate cu cel puin un pat pentru fiecare copil.
Fiecare pat este dotat cu obiectele de cazarmament necesare, curate (saltele, perne,
pturi, lenjerie de pat,a).
Dormitoarele pot fi mobilate i cu paturi suprapuse.
Copiii sunt încurajai s îi personalizeze spaiul propriu, astfel încât s se creeze un
ambient interior cât mai prietenos i confortabil.

38
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Dormitoarele respect condiiile de siguran prevzute la indicatorii de monitorizare


de la S2.2.
Im1: Dormitoarele sunt mobilate corespunztor astfel încât s asigure confortul i
intimitatea copilului.
Im2: Fiecare copil beneficiaz de obiecte de cazarmament proprii i curate.
Im3: Dormitoarele sunt amenajate cu respectarea condiiilor de siguran prevzute
la indicatorii de monitorizare de la S2.2.

STANDARD 2 SIGURAN I PROTECIE


Serviciile sociale de tip familial se acord în locuine amenajate corespunztor, în
scopul asigurrii proteciei integritii fizice a copiilor i prevenirii riscului de
accidente.
Rezultat ateptat: Copiii triesc într-un mediu de via adaptat i protejat.

S2.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


amenajeaz i adapteaz locuina proprie corespunztor nevoilor
copilului/copiilor
Toate spaiile din locuina PFAMP sunt amenajate, utilate i dotate astfel încât s
ofere condiii de via decente i sigure pentru copii.
PFAMP adapteaz spaiile locuinei proprii pentru asigurarea accesului copiilor cu
dizabiliti: ramp, coridoare/ui semnalizate, alte echipamente de suport i asistive.
Locuina are amenajate spaii cu destinaie special cum ar fi : spaii de depozitare a
obiectelor personale, spaii de depozitare a rechizitelor, manualelor, crilor, spaii
de depozitare a materialelor i echipamentelor destinate petrecerii timpului liber.
Criteriile nu sunt aplicabile familiei extinse care se ocup de creterea i îngrijirea
unui copil pentru care a fost stabilit o msur de protecie special în condiiile
legii.
Im1: Locuina dispune de spaii amenajate i adaptate nevoilor copiilor în scopul
facilitrii accesului acestora, în siguran, atât în interior, cât i în exterior.
Im2: Fiecare copil beneficiaz de un spaiu special amenajat (dulap,
sertare/cutii/.a închise) destinat pstrrii în siguran a obiectelor personale
(documente, scrisori, bani, bijuterii, telefoane, s.a, cu excepia lenjeriei i
obiectelor de îmbrcminte i înclminte).

S2.2 Persoanele/familiile i asistenii maternali profesioniti asigur copiilor un


mediu de via protejat i sigur
PFAMP iau toate msurile pentru prevenirea riscului de accidente domestice i
dispune în locuina proprie de dotrile necesare pentru un mediu de via confortabil
i protejat.
Spaiile accesibile copiilor sunt iluminate natural i artificial i sunt ventilate natural.
În funcie de vârsta i gradul de maturitate i dezvoltare a copiilor, ferestrele i uile
sunt dotate cu echipamente de protecie.
Im1: Spaiile accesibile copiilor dispun de lumin natural i artificial,
corespunztoare activitilor desfurate.

39
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 43

Im2: Aparatura i echipamentele de înclzire (evi, radiatoare, sobe, etc.) din


spaiile accesibile copiilor sunt dotate cu echipamente de protecie, pentru a evita
orice risc de arsuri.

STANDARD 3 SPAII IGIENICO-SANITARE


Locuina persoanei/familiei de plasament, precum i cea a asistentului maternal
profesionist dispune de spaii igienico-sanitare suficiente, accesibile i
funcionale.
Rezultat ateptat: Copiii au acces la spaii igienico-sanitare adecvate i adaptate
nevoilor lor.

S3.1 Locuina persoanei/familiei de plasament i cea a asistentului maternal


profesionist dispune de grupuri sanitare, precum i de spaii special amenajate cu
destinaia de baie/du, suficiente i accesibile
Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete i instalaii de ap
cald i rece, hârtie igienic i spun.
Grupurile sanitare sunt dotate cu ui care se pot închide din interior cu cheie, astfel
încât s asigure intimitate i siguran celui care îl folosete, dar s permit i accesul
din afar în caz de urgen.
Acolo unde este cazul, PFAMP, amenajeaz un grup sanitar adaptat pentru copiii cu
dizabiliti.
Locuina persoanei, familiei sau a asistentului maternal este dotat cu minim o
camer de baie/du.
Camerele de baie/du sunt dotate cu instalaiile necesare pentru asigurarea de ap
curent, rece i cald.
Spaiile cu destinaia de baie sau du sunt astfel amenajate încât s ofere suficient
intimitate copiilor.
Grupurile sanitare trebuie i camerele de baie trebuie s fie amenajate cu
respectarea condiiilor prevzute la indicatorii de monitorizare de la S2.2, referitoare
la iluminat, ventilaie, înclzire, siguran.
În cazul plasamentului copilului la familia extins, se accept existena unui singur
grup sanitar i a unui spaiu special amenajat pentru realizarea toaletei personale, cu
condiia s fie funcionale, sigure, meninute curate i igienizate permanent.
Excepia se aplic i PFAMP din mediul rural.
Im1: Grupurile sanitare i camerele de baie sunt suficiente i dotate corespunztor
scopului lor.
Im2: Beneficiarii au acces facil la grupurile sanitare, precum i la spaiile destinate
realizrii toaletei zilnice (baie/du).
Im3: Beneficiarii cu dizabiliti au acces la grupuri sanitare dotate cu echipamente
specifice nevoilor lor.
Im4: Grupurile sanitare i camerele de baie ofer intimitate i siguran.

S3.2 Persoanele, familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti asigur


igienizarea obiectelor de cazarmament i a altor materiale i echipamente textile,
precum i a hainelor i lenjeriei personale a copiilor

40
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Locuina persoanei, familiei sau asistentului maternal este dotat cu main de splat
i, dac este posibil cu usctor pentru igienizare.
Lenjeria de pat se schimb sptmânal i ori de câte ori este nevoie.
Criteriile nu sunt aplicabile familiei extinse care se ocup de creterea i îngrijirea
unui copil pentru care a fost stabilit o msur de protecie special în condiiile
legii.
Copiii, în funcie de vârst i grad de maturitate, sunt încurajai s-i spele singuri
unele obiecte personale de lenjerie i îmbrcminte, de mân i cu maina de splat.
Im: Hainele, lenjeria beneficiarilor i obiectele de cazarmament sunt curate i
igienizate.

STANDARD 4 IGIENA I CONTROLUL INFECIILOR


Serviciile sociale de tip familial aplic msurile de prevenire i control a
infeciilor, în conformitate cu normele legale în vigoare.
Rezultat ateptat: Copiii sunt protejai contra riscului de infecii.

S4.1 Personalul serviciilor sociale de tip familial respect normele legale în


vigoare privind bolile infecioase transmisibile
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial organizeaz, cu suportul managerilor
de caz, instruirea copiilor i a PFAMP privind bolile infecioase i normele igienico-
sanitare ce trebuie respectate pentru prevenirea transmiterii acestora.
În cazul în care, conform recomandrilor medicului, se impune izolarea unui copil
bolnav la domiciliu, PFAMP asigur un spaiu amenajat i dotat corespunztor i care
limiteaz contactul direct cu ceilali membri ai familiei.
Im1: Beneficiariii cunosc i aplic msurile de prevenie a bolilor infecioase
transmisibile; documentul privind informarea este disponibil la dosarul
beneficiarului.
Im2: Personalul cunoate i aplic msurile de prevenie a bolilor infecioase
transmisibile; sesiunile de instruire/informare sunt consemnate în registrele speciale
cu aceast destinaie.
Im3: În caz de boli infecioase transmisibile, PFAMP are capacitatea de a asigura
izolarea i îngrijirea corespunztoare a beneficiarului.

S4.2 Toate spaiile locuinei persoanei/familiei de plasament i a asistentului


maternal profesionist, precum i echipamentele i materialele utilizate sunt
meninute curate, igienizate, ferite de orice surs de contaminare
PFAMP dispune de materialele igienico-sanitare necesare: detergent, spun, soluii
dezinfectante, hârtie igienic, etc.
Materialele igienico –sanitare, de curenie i de dezinfecie sunt depozitate în spaii
închise la care au acces doar persoanele adulte i copiii instruii în manevrarea
materialelor respective.
PFAMP aplic un program propriu de curenie (igienizare i dezinfecie) a tuturor
spaiilor din locuin, a mobilierului, materialelor i echipamentelor aflate în dotare.
PFAMP are în vedere implicarea copiilor (conform vârstei i gradului lor de maturitate)
în realizarea activitilor de curenie.

41
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 45

Im1: PFAMP planific i aplic un program de curenie i igienizare în care implic i


copiii, corespunztor vârstei i nivelului lor de dezvoltare.
Im2: Materialele igienico-sanitare i cele de dezinfecie sunt prezente la domiciliul
PFAMP i se pstreaz în condiii de siguran.

MODULUL VII DREPTURI I ETIC (Standardele 1-3)


Standard 1 RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI I A ETICII PROFESIONALE
Serviciile de tip familial îi desfoar activitatea cu respectarea drepturilor
copiilor i a eticii profesionale.
Rezultat ateptat: Drepturile copilului sunt cunoscute i respectate de persoana,
familia de plasament i asistentul maternal profesionist care îi desfoar
activitatea conform unui cod de etic propriu.

S1.1 Furnizorul de servicii sociale elaboreaz i aplic o Cart a drepturilor


beneficiarilor
Carta drepturilor beneficiarilor, denumit în continuare Cart, are în vedere
respectarea urmtoarelor drepturi:
1. de a fi informai asupra drepturilor i responsabilitilor lor în calitate de
beneficiari ai serviciului de tip familial i de a fi consultai cu privire la toate deciziile
care îi privesc;
2. de a-i desfura viaa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcional i intim;
3. de a - i exprima liber opiniile/dorinele/aspiraiile privind toate aspectele vieii i
dezvoltrii personale;
4. de a gândi i aciona autonom, cu respectarea drepturilor celorlali membri ai
familiilor de plasament;
5. de a fi informai cu privire la starea lor de sntate;
6. de a consimi asupra serviciilor asigurate de persoana, familia de plasament sau de
asistentul maternal profesionist;
7. de a beneficia de serviciile menionate în ROF – ul serviciului de tip familial;
8. de a li se pstra confidenialitatea asupra datelor personale;
9. de a nu fi abuzai, neglijai, abandonai, pedepsii, hruii sau exploatai;
10. de a face sugestii i reclamaii fr team de consecine;
11. de a nu fi exploatai economic (exploatare prin munc, confiscarea banilor i
bunurilor proprii);
12. de a nu li se impune restricii de natur fizic ori psihic, în afara celor stabilite
de medic i alt personal calificat, precum i a celor convenite prin ROF –ul serviciului;
13. de a fi tratai i de a avea acces la servicii, fr discriminare;
14. de a beneficia de intimitate;
15. de a-i manifesta i exercita liber orientrile i interesele culturale, etnice,
religioase, sexuale, conform legii;
16. de a-i utiliza aa cum doresc obiectele i bunurile personale;
17. de a-i gestiona aa cum doresc resursele financiare;
18. de a practica cultul religios dorit;
19. de a nu desfura activiti aductoare de venituri pentru persoana, familia sau
asistentul maternal la care se afl, împotriva voinei lor;

42
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

20. de a accesa toate spaiile i echipamentele comune din locuina PFAMP;


21. de a avea acces la toate informaiile care îi privesc, deinute de PFAMP i
managerii de caz;
22. de a fi informai la zi, în mod complet i accesibil, în format clasic sau adaptat,
despre procedurile aplicate de serviciul de tip familial i de a-i putea exprima liber
opiniile în legtur cu acestea;
23. de a fi tratai individualizat, pentru valorizarea maximal a potenialului
personal.
Im: Carta este disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale, pe suport de
hârtie, precum i, dup caz, pe suporturi diverse, adaptate copiilor cu dizabiliti.

S1.2 Copiii din serviciile de tip familial sunt informai asupra drepturilor lor
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial organizeaz, împreun cu managerii
de caz, sesiuni de instruire a copiilor (selectai în funcie de vârst i grad de
maturitate) în care le sunt explicate copiilor drepturile înscrise în Cart.
Activitatea de informare a copiilor demareaz la vârsta la care acetia pot înelege
unele drepturi i obligaii.
Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cart se
consemneaz într-un document existent la dosarul fiecrui beneficiar.

S1.3 Personalul din cadrul serviciilor de tip familial cunoate i respect


prevederile Cartei
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial organizeaz, împreun cu personalul
responsabil cu identificarea, evaluarea, instruirea i monitorizarea PFAMP, instruirea
anual a acestora privind respectarea drepturilor copiilor înscrise în Cart.
Im: PFAMP cunosc drepturile beneficiarilor de servicii sociale; sesiunile de instruire sunt
consemnate în Registrul privind instruirea i formarea continu a PFAMP.

S1.4 Furnizorul de servicii sociale realizeaz evaluarea calitii i performanei


serviciilor sociale de tip familial inclusiv prin msurarea gradului de satisfacie al
copiilor în calitate de beneficiari ai serviciilor respective
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz i aplic o metodologie proprie de msurare
a gradului de satisfacie al copiilor care stabilete procedeele i instrumentele
utilizate (ex: chestionare, discuii individuale i de grup, etc.).
Im1: Evidenele msurrii gradului de satisfacie al beneficiarilor privind modul su
de via la persoana/familia de plasament sau la asistentul maternal profesionist i
calitatea serviciilor primite sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale
(chestionare, minute interviuri, etc).
Im2: Metodologia de msurare a gradului de satisfacie al beneficiarilor este
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: Chestionarul de msurare a gradului de satisfacie al beneficiarilor se aplic de
ctre reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier care s respecte
confidenialitatea.
Im4: Rezultatele chestionarului de msurare a gradului de satisfacie al
beneficiarilor i modul în care a fost îmbuntit acordarea serviciilor, atunci când

43
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 47

este cazul, sunt pstrate de ctre furnizorul de servicii sociale i vor fi puse la
dispoziia organelor de control.

S1.5 Personalul serviciilor de tip familial îi desfoar activitatea în baza unui
Cod de etic
Furnizorul de servicii sociale deine i aplic un Cod de etic propriu care cuprinde
un set de reguli ce privesc, în principal, respectarea eticii profesionale în relaia cu
beneficiarii, asigurarea unui tratament egal pentru toi copiii, fr niciun fel de
discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul i pentru protecia copiilor.
Furnizorul de servicii organizeaz sesiuni de instruire a PFAMP, precum i a
managerilor de caz ai copiilor privind prevederile Codului de etic.
Im1: Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului de
servicii sociale.
Im2: Codul de etic este cunoscut de persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti, precum i de managerii de caz ai copiilor i de alt personal
de specialitate; sesiunile de instruire sunt consemnate în registrele speciale cu
aceast destinaie.

STANDARD 2 RELAIILE COPIILOR CU PERSONALUL


Serviciile de tip familial se asigur c relaiile personalului cu copiii au o baz
sntoas, rspunzând normelor de conduit moral, profesional i social.
Rezultat ateptat: Copiii au o relaie fireasc cu persoana/familia de plasament sau
cu asistentul maternal profesionist, bazat pe sinceritate i respect reciproc.

S2.1 Furnizorul de servicii sociale se asigur c persoanele/familiile de plasament


i asistenii maternali profesioniti cunosc modalitile de abordare i relaionare
cu copiii
Furnizorul de servicii sociale se asigur c PFAMP au abiliti empatice i de
comunicare, astfel încât pot relaiona în mod benefic cu copiii, contribuind totodat
la dezvoltarea capacitilor afective ale acestora.
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial organizeaz activitile de formare
iniial i sesiunile de instruire anual a PFAMP cu privire la metodele de abordare,
comunicare i relaionare cu copiii, în funcie de vârsta, nivelul de dezvoltare i
particularitile psiho-comportamentale ale acestora.
Managerul de caz al copilului se asigur c PFAMP interacioneaz permanent cu
copilul, ofer încredere, siguran i afeciune, fr a-i asuma un rol parental.
PFAMP trebuie s delimiteze clar rolul lor de rolul prinilor, pentru a nu induce
dependena copiilor, cu consecine negative în integrarea sau reintegrarea familial
a acestora, la încetarea msurii plasamentului.
Standardul nu este aplicabil familiei extinse care se ocup de creterea i îngrijirea
unui copil pentru care a fost stabilit o msur de protecie special în condiiile
legii.

Im: Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti au


cunotinele adecvate cu privire la nevoile copiilor din sistemul de protecie special

44
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

i particularitile de vârst i individuale ale conduitei acestora; sesiunile de


instruire se consemneaz în Registrul privind instruirea i formarea PFAMP.

S2.2 Furnizorul de servicii sociale deine i aplic o procedur clar referitoare la


interaciunea i relaionarea personalului din cadrul serviciilor sociale de tip
familial cu copiii aflai în îngrijirea acestora
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz o procedur privind relaia PFAMP cu copiii
aflai în grija acestora, denumit în continuare Procedura privind relaia cu copiii.
Procedura menionat stabilete modalitile de relaionare i limitele acestora,
regulile aplicabile ambelor pri, explicate i convenite cu copiii, obligaiile necesare
pentru facilitarea relaionrii cu copiii (ex: cunoaterea particularitilor de vârst i
a diferenelor individuale de conduit ale copiilor aflai sub msura plasamentului,
adoptarea unui comportament imparial, echitabil i nediscriminator fa de copii,
capacitatea de a preveni i de a rezolva cât mai amiabil neînelegerile în cadrul
familiei de plasament, a).
Procedura privind relaia cu copiii este cunoscut de PFAMP i de managerii de caz ai
copiilor, precum i de personalul cu atribuii în identificarea, instruirea i
monitorizarea PFAMP care efectueaz i evaluarea iniial i periodic a acestora.
Copiii, în funcie de vârst i grad de maturitate, sunt informai referitor la regulile
stabilite prin Procedura privind relaiile cu beneficiarii.
Im1: Procedura privind relaia cu beneficiarii este aprobat prin decizie sau, dup
caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind relaia cu beneficiarii este disponibil la sediul furnizorului
de servicii sociale.
Im3: PFAMP cunosc Procedura privind relaia beneficiarii; sesiunile de instruire sunt
consemnate în registrele speciale cu aceast destinaie.

STANDARD 3 SUGESTII/SESIZRI/RECLAMAII
Serviciile de tip familial încurajeaz copiii s ofere sugestii pentru îmbuntirea
vieii cotidiene i s sesizeze orice nemulumire referitoare la serviciile oferite i
activitatea personalului, inclusiv aspecte privind cazurile de abuz i neglijare.
Rezultat ateptat: Opiniile copiilor, precum i aspectele i situaiile care
nemulumesc copiii sunt cunoscute de persoana/familia de plasament sau de
asistentul maternal profesionist, managerul de caz al copilului, precum i de
conducerea furnizorului de servicii sociale, astfel încât s poat fi luate cât mai
rapid msurile de remediere ce se impun.

S3.1 Furnizorul de servicii sociale asigur condiiile necesare pentru colectarea i


consemnarea sugestiilor, sesizrilor i reclamaiilor copiilor cu privire la serviciile
primite
Furnizorul de servicii sociale îi stabilete propria procedur privind înregistrarea
sugestiilor, sesizrilor i reclamaiilor copiilor, prin care reglementeaz aspecte
referitoare la modalitile de comunicare a sugestiilor/reclamaiilor (scris i/sau
verbal), cui se adreseaz, cum i unde se înregistreaz, modalitatea de rspuns,
procedee de soluionare.

45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 49

Furnizorul de servicii sociale ofer spre consultare, la solicitarea prinilor copiilor,


procedura menionat, pentru ca acetia, dac doresc, s cunoasc modalitatea prin
care pot face sesizri referitoare la aspecte negative legate de activitatea PFAMP.
Furnizorul de servicii sociale pune la dispoziia copiilor, la sediul propriu, un recipient
de tip cutie potal, în care acetia pot depune sesizri/reclamaii scrise cu privire la
aspectele negative constatate, dar i propuneri privind îmbuntirea activitii
persoanei, familiei sau asistentului maternal.
Coninutul cutiei se verific sptmânal de o persoan desemnat de conducerea
furnizorului.
Im1: Procedura privind sugestiile/sesizrile i reclamaiile este este aprobat prin
decizie sau, dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind sugestiile/sesizrile i reclamaiile este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im3: Cutia pentru sugestii/sesizri i reclamaii este situat la sediul furnizorului de
servicii sociale, într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.

S3.2 Furnizorul de servicii asigur înregistrarea i arhivarea sugestiilor, sesizrilor


i reclamaiilor
Sugestiile/sesizrile/reclamaiile depuse în recipientul cu aceast destinaie se
înregistreaz într-un Registru de eviden a sugestiilor, sesizrilor i reclamaiilor, cu
dat i numr. În registru se consemneaz i modul în care a fost soluionat
reclamaia/sesizarea.
Completarea datelor în registru se efectueaz de o persoan desemnat de
conducerea furnizorului de servicii sociale, ale crei atribuii se înscriu în fia
postului.
Lunar, conducerea furnizorului de servicii sociale este informat cu privire la numrul
de sugestii/sesizri/reclamaii înregistrate în luna anterioar, precum i la numrul
celor soluionate.
Sugestiile, sesizrile i reclamaiile se arhiveaz într-un dosar i se pstreaz la sediul
furnizorului cel puin 2 ani de la înregistrare.
Im1: Registrul de eviden a sugestiilor/sesizrilor/reclamaiilor este disponibil la
sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Dosarul cuprinzând atât sesizrile i reclamaiile din ultimii doi ani, cât i
modul de soluionare al acestora, este arhivat i pstrat la sediul furnizorului de
servicii sociale.

S3.3 Copiii din serviciile sociale de tip familial sunt informai asupra modalitii de
formulare a eventualelor sugestii/sesizri/reclamaii
Managerul de caz informeaz i instruiete copiii, în concordan cu vârsta i gradul
lor de maturitate, cu privire la dreptul de a face sugestii, sesizri i reclamaii,
precum i asupra modalitilor de formulare i transmitere a acestora, prevzute în
procedur.
În Registrul privind instruirea/informarea i consilierea beneficiarilor se înscriu data la
care a avut loc informarea, persoana care a efectuat-o i semntura copilului.

46
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im: Beneficiarii cunosc modalitile de a formula i comunica/transmite sugestii


precum i sesizri/reclamaii în caz de nemulumiri cu privire la activitatea PFAMP;
documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

MODULUL VIII PROTECIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR I NEGLIJRII (Standardele 1-2)

STANDARD 1 PROTECIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR I NEGLIJRII


ServiciiIe sociale de tip familial iau toate msurile necesare pentru prevenirea i
combaterea oricror forme de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt form de
violen asupra copilului.
Rezultat ateptat: Copiilor li se asigur un mediu de via protejat, orice suspiciune
sau acuzaie privind comiterea unui abuz, precum i semnalarea de tratamente
neglijente sau degradante, fiind soluionate prompt i corect de ctre furnizorul de
servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaiei în vigoare.

S1.1 Furnizorul de servicii sociale deine i aplic o procedur proprie privind


identificarea, semnalarea i soluionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare
sau orice alt form de violen asupra copilului îngrijit în serviciile sociale de tip
familial
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz o procedur proprie privind identificarea,
semnalarea i soluionarea suspiciunilor i cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau
orice alt form de violen asupra copiilor îngrijii în serviciile sociale de tip
familial. Procedura este anex la ROF.
Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, psihic, economic), cât i orice form de
neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus copilul de
ctre PFAMP, de membrii familiei acestora, precum i de alte persoane cu care copiii
au venit în contact pe perioada msurii plasamentului.
PFAMP au obligaia s monitorizeze activitile întreprinse de copii pe perioada când
nu se afl la domiciliu i sunt instruii pentru a recunoate i sesiza orice situaie de
risc sau orice suspiciune de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt form de
violen.
Im1: Procedura privind identificarea, semnalarea i soluionarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice alt form de violen este aprobat prin decizie sau,
dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind identificarea, semnalarea i soluionarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice alt form de violen este disponibil la sediul
furnizorului de servicii socialei, anex la ROF.
Im3: PFAMP cunosc i aplic Procedura privind identificarea, semnalarea i
soluionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt form de
violen; sesiunile de instruire/informare sunt consemnate în registrele speciale cu
aceast destinaie
Im4: Beneficiarii, în funcie de vârsta i gradul de maturitate, cunosc i aplic
Procedura privind identificarea, semnalarea i soluionarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice alt form de violen; documentul privind
informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

47
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 51

S1.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip familial sunt încurajai i
sprijinii pentru a sesiza orice form de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt
form de violen, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supui
de persoanele cu care vin în contact, atât în familie cât i în comunitate
Furnizorul de servicii sociale organizeaz sesiuni de informare i consiliere a copiilor
cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt form de violen,
tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare i sesizare a
eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.
Furnizorul de servicii sociale asigur sprijin psihologic i consiliere copiilor care au
fost intimidai sau discriminai. În situaia copiilor abuzai, neglijai sau exploatai, se
faciliteaz accesul acestora la serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de
servicii sociale care administreaz serviciul de tip familial i DGASPC.
Im1: Beneficiarii tiu s recunoasc riscul i situaiile abuz, neglijare, exploatare sau
orice alt form de violen, tratamente inumane sau degradante i au fost informai
în acest sens; documentul privind informarea este disponibil la dosarul
beneficiarului.
Im2: Beneficiarii care au fost expui oricrei forme de abuz, neglijare, exploatare
sau orice alt form de violen, inclusiv tratamente inumane sau degradante au
beneficiat de sprijin psihologic i consiliere. Rapoartele trimestriale conin
informaii cu privire la sprijinul oferit beneficiarilor.

S1.3 Furnizorul de servicii sociale asigur instruirea personalului din cadrul


serviciilor sociale de tip familial cu privire la cunoaterea i prevenirea diferitelor
forme de abuz i neglijare a copiilor
Este interzis agresarea verbal sau fizic a copiilor de ctre persoana, familia sau
asistentul maternal, precum, i de ctre membrii familiei acestora, aceste fapte fiind
pedepsite conform legii.
Furnizorul de servicii sociale instruiete personalul serviciilor sociale de tip familial
sau faciliteaz accesul acestuia la cursuri de formare cu privire la: prevenirea i
combaterea oricrei forme de abuz/neglijare/exploatare a copiilor, modalitile de
identificare i sesizare a eventualelor riscuri la care pot fi sau au fost supui copiii în
familie sau în comunitate, precum modul de aciune în cazurile de
abuz/neglijare/exploatare suspectate sau identificate.
Im: Managerii de caz i PFAMP tiu s recunoasc riscul i situaiile de abuz, neglijare
sau exploatare; sesiunile de informare, instruire se înscriu în registrele speciale cu
aceast destinaie.

S1.4 Personalul din cadrul servicilor sociale de tip familial aplic prevederile
legale cu privire la semnalarea, ctre organismele/instituiile competente, a
oricrei situaii identificate de abuz/neglijare sau exploatare a copilului

48
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Managerii de caz i PFAMP care au suspiciuni sau au identificat un caz de


abuz/neglijare sau exploatare a copilului, au obligaia de a semnala imediat cazul
ctre conducerea furnizorului de servicii sociale.
Furnizorul de servicii sociale deine un Registru de eviden a cazurilor de abuz,
neglijen sau exploatare identificate, în care se menioneaz inclusiv instituiile
sesizate i, dup caz, msurile întreprinse.
Conducerea furnizorului de servicii desemneaz o persoan care monitorizeaz
situaia cazurilor de abuz i neglijare i are permanent evidena privind:
-Numrul anual de sesizri efectuate de copii, PFAMP i managerii de caz ai acestora
privind suspiciuni de abuz/neglijare/exploatare asupra copiilor;
-Numrul anual de cazuri efective de abuz, neglijare i exploatare constatate ca
urmare a sesizrilor înregistrate;
-Numrul anual de situaii de abuz, neglijare i exploatare a copilului în care sunt
implicai PFAMP i/sau membrii de familie ai acestora;
-Numrul anual de situaii care au necesitat anunarea serviciului de ambulan i
intervenia medical, precum i intervenia organelor de cercetare penal.
Im1: Registrul de eviden a cazurilor de abuz sau neglijare este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im2: Registrul de eviden a cazurilor de abuz sau neglijare este completat la zi i
este disponibil, pe suport de hârtie sau electronic, la sediul furnizorului de servicii.
Im3: Orice caz de abuz este adus la cunotina furnizorului de servicii sociale, în
termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia.

STANDARD 2 CONTROLUL COMPORTAMENTULUI


Personalul serviciilor sociale de tip familial reacioneaz pozitiv la diversele
comportamente ale copiilor i, în cazul unor comportamente inacceptabile
repetate ale acestora, hotrte i aplic sanciuni constructive, cu scop educativ.
Rezultat ateptat: Copiii sunt încurajai i sprijinii s-i formeze o conduit
acceptabil pentru grup i societate, iar atunci când au un comportament inadecvat
sunt tratai de personal în mod constructiv, fr excese sau subiectivism.

S2.1 Furnizorul serviciilor sociale de tip familial deine i aplic o procedur


privind controlul comportamentului copiilor i aplicarea msurilor restrictive
Procedura privind controlul comportamentului copiilor este elaborat de furnizorul de
servicii sociale i are în vedere, în principal, modalitile de reacie i intervenie
ale personalului în situaii de comportament inadecvat al copiilor fa de normele de
conduit acceptabile, cu orientare spre sancionarea prin aciuni educative i
constructive de corectare.
Procedura privind controlul comportamentului copiilor menioneaz expres situaiile
în care se pot aplica msuri restrictive i tipul acestora (de exemplu, imobilizare,
izolare etc.). Msurile restrictive reprezint ultim soluie de prevenire sau stopare a
vtmrii copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri
materiale. Msurile nu se aplic punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor
deviante.

49
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 53

Toate cazurile în care se aplic msuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fi
de special de eviden a comportamentelor deviante, ataat programului pentru
ocrotirea sntii copilului, în care se precizeaz : numele copilului, data, ora i
locul incidentului; msurile luate; numele membrilor personalului care au acionat;
numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecine ale
msurilor luate, semntura persoanei autorizate s efectueze înregistrrile. Dup
aplicarea msurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim
24 de ore.
Managerul de caz al copilului este informat imediat, de ctre PFAMP, cu privire la
msurile restrictive aplicate copilului i, în funcie de particularitile cazului (starea
de sntate a copilului, istoric de comportament deviant, factori de risc), se va
propune conducerii furnizorului de servicii sociale modalitatea de intervenie i
monitorizare ulterioar, precum i persoana responsabil.
Im1: Procedura privind controlul comportamentului beneficiarilor este aprobat prin
decizie sau, dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind controlul comportamentului beneficiarilor este disponibil la
sediul sediul furnizorului de servicii sociale, anex la ROF.

S2.2 Furnizorul de servicii sociale instruiete personalul din cadrul serviciilor


sociale de tip familial în vederea aplicrii procedurii privind controlul
comportamentului copiilor
PFAMP sunt pregtite i instruite anual pentru a aciona conform procedurii privind
controlul comportamentului copiilor, precum i în concordan cu particularitile de
vârst i cu nevoile individuale ale copiilor.
Se interzic msurile disciplinare excesive sau iraionale, cum ar fi:
a) pedeapsa corporal;
b) deprivarea de hran, ap sau somn;
c) penalitile financiare;
d) orice examinare intim a copilului dac nu are o raiune medical i nu e efectuat
de personal medico-sanitar;
e) confiscarea echipamentelor copilului;
f) privarea de medicaie sau tratament medical;
g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;
h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;
i) orice restricionare a contactului cu familia dac nu exist o hotrâre în acest sens,
conform legii.
Im: PFAMP cunosc procedura privind controlul comportamentului copiilor; sesiunile
de instruire ale personalului, precum i cursuri de formare în domeniu sunt
consemnate în Registrul privind instruirea i formarea PFAMP.

MODUL IX GESTIONAREA I NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE


(Standardele 1-2)

STANDARDUL 1 GESTIONAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE

50
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Serviciile de tip familial aplic reguli clare privind gestionarea incidentelor


deosebite, precum i msuri de prevenie i intervenie pentru copiii care
prsesc locuina fr permisiune.
Rezultat ateptat: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de plasament a
copiilor la persoana/familia sau asistentul maternal profesionist sunt cunoscute de
acestea i de personalul furnizorului de servicii sociale, astfel încât s poat fi
prevenite sau rapid remediate.

S1.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


realizeaz evidena incidentelor deosebite care afecteaz copilul
PFAMP au obligaia de anuna managerul de caz al copilului cu privire la incidentele
deosebite care afecteaz integritatea fizic i psihic a copilului (îmbolnviri,
accidente, agresiuni etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare
neautorizat din familia de plasament, furt, comportament imoral etc.)
Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial ine evidena incidentelor deosebite
care afecteaz copilul aflat în plasament la PFAMP într-un registru special. Managerul
de caz al copilului consemneaz în registru data producerii incidentului, natura
acestuia, consecinele asupra copilului identificat prin nume, prenume i vârst, data
notificrii familiei i/sau a instituiilor competente ce trebuie informate conform
legii, msuri luate.
Im: Registrul de eviden a incidentelor deosebite este disponibil, pe suport de
hârtie, la sediul furnizorului de servicii sociale.

S1.2 Furnizorul de servicii sociale asigur msuri adecvate de prevenire i


intervenie pentru copiii care prsesc serviciile sociale de tip familial fr
permisiune
Furnizorul de servicii sociale elaboreaz i aplic o procedur proprie privind
prevenirea i soluionarea situaiilor de absenteism a copilului îngrijit în servicii
sociale de tip familial.
Procedura menionat privete, în principal, modalitatea de aciune în cazul în care
copilul absenteaz de la domiciliul persoanei/familiei de plasament sau al asistentului
maternal profesionist, fr permisiune:
a) anunarea managerului de caz de ctre PFAMP;
b) informarea, de ctre managerul de caz al copilului, a conducerii furnizorului de
servicii sociale i, dup caz, a prinilor biologici, a organelor de poliie i evaluarea
riscurilor;
c) modaliti de cutare a copilului;
d) readucerea copilului la persoana/familia plasament;
e)evaluarea motivelor plecrii copilului i revizuirea PIP pentru satisfacerea cerinelor
sale i sprijinirea reintegrrii în familia biologic sau în alt serviciu din cadrul
sistemului de protecie a copilului
f) msuri de prevenire a acestor situaii i msuri concrete de intervenie.
Managerii de caz ai copiilor in o eviden scris a situaiilor de absen fr
permisiune a copiilor aflai în responsabilitatea lor, pe care o consemneaz în
Registrul de eviden a incidentelor deosebite. Informaiile consemnate în registru
sunt prezintate trimestrial conductorului furnizorului de servicii sociale.

51
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 55

Im1: Procedura privind soluionarea situaiilor de absenteism al copilului este


aprobat prin decizie sau, dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului de
servicii sociale.
Im1: Procedura privind soluionarea situaiilor de absenteism al copilului este
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: Registrul de eviden a incidentelor deosebite conine informaiile referitoare
la situaiile de absenteism a copilului, fr permisiune.
Im4: Situaiile de absenteism repetate ale copiilor sunt consemnate în rapoartele
trimestriale.

STANDARD 2 NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA EVENIMENTELE IMPORTANTE


Serviciile de tip familial aplic reguli clare privind notificarea incidentelor
deosebite în care sunt implicai copiii i personalul propriu.
Rezultat ateptat: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de reziden a
copiilor în serviciile de tip familial sunt cunoscute de furnizorul de servicii sociale,
de familiile biologice ale copiilor i de instituiile competente.

S2.1 Persoanele/familiile i asistenii maternali profesioniti informeaz familia


biologic/reprezentantul legal al copilului, precum i instituiile competente cu
privire la incidentele deosebite în care acesta a fost implicat
PFAMP notific telefonic, în scris sau prin e-mail managerul de caz i conducerea
furnizorului de servicii sociale, precum i, dup caz, familia biologic a copilului cu
privire la incidentele deosebite care au afectat copilul sau în care acesta a fost
implicat.
În caz de îmbolnvire sau de accidentare grav a copilului, notificarea se
comunic/transmite imediat. Pentru celelalte tipuri de incidente i dac se impune
intervenia sau suportul familiei/reprezentantului legal al beneficiarului, notificarea
se efectueaz în maxim 24 de ore de la producerea incidentului.
Im: Notificrile se consemneaz în Registrul de eviden a incidentelor deosebite.

S2.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii maternali profesioniti


informeaz instituiile competente cu privire la toate incidentele deosebite
petrecute pe perioada plasamentului copilului
În situaii deosebite, când exist suspiciuni asupra decesului copilului ori s-a produs o
vtmare corporal important sau un accident, a aprut un focar de boli
transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenii sau infraciuni,
s-au semnalat orice alte evenimente care afecteaz calitatea vieii copiilor, PFAMP
informeaz imediat telefonic i/sau pe e-mail managerul de caz i conducerea
furnizorului de servicii sociale, precum i organele competente prevzute de lege
(procuratur, poliie, direcie de sntate public etc.). Notificarea scris se
redacteaz în maxim 24 ore.
Im: Registru de eviden a incidentelor deosebite, în care sunt consemnate
anunurile telefonice i notificrile transmise ctre instituiile publice este
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.

52
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

SECIUNEA a II-a

Fia de autoevaluare

Pentru a obine licena de funcionare, serviciile sociale de tip familial trebuie s


îndeplineasc un punctaj care poate varia între 166 i 175 puncte.
Pentru un punctaj de 166 puncte serviciu social trebuie s îndeplineasc standardele
prevzute la toate modulele cu excepia criteriului S2.2 al Standardului 2 de la Modul
IV i a Standardului 5 de la Modulul V care trebuie îndeplinite numai în cazul în care
serviciul social de tip familial îngrijete copii cu dizabiliti.

Fia de autoevaluare pentru serviciile sociale de tip familial se completeaz dup


modelul prevzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin
Hotrârea Guvernului nr. 118/2014, dup cum urmeaz:

Punctaj Punctaj
maxim rezultat Observaii
în urma
autoeva
lurii

MODUL I - MANAGEMENT I RESURSE UMANE 21


(Standardele 1-2)

STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE I


FUNCIONARE
Serviciul de tip familial respect prevederile
legale privind organizarea i funcionarea sa.
Rezultate ateptate: Copilul separat temporar sau 14
definitiv de prinii si beneficiaz de servicii de
tip familial adecvate, a cror organizare i
funcionare se realizeaz în condiiile legii.
S1.1 Serviciul de tip familial funcioneaz conform 4
prevederilor unui regulament propriu de organizare
i funcionare
Im1: Regulamentul propriu de organizare i 1
funcionare (ROF), pe suport de hârtie este
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Regulamentul propriu de organizare i funcionare 1
este aprobat prin hotrâre/decizie a organului de
conducere.

Im3: Registrul privind instruirea i formarea AMP 1


este disponibil la sediul furnizorului de servicii

53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 57

sociale.
Im4: Registrul privind informare PF este disponibil 1
la sediul furnizorului de servicii sociale.

S1.2 Serviciile sociale de tip familial sunt acordate 1


în baza unor convenii încheiate cu
persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti
Im: PFAMP îi desfoar activitatea în baza 1
conveniilor de plasament încheiate cu furnizorul de
servicii sociale care administreaz serviciile sociale de
tip familial; conveniile de plasament sunt disponibile
la sediul furnizorului de servicii sociale.
S1.3 Serviciile sociale de tip familial sunt 1
coordonate de personal de conducere competent
Im: Fia de post a coordonatorului serviciilor sociale de 1
tip familial, rapoartele/fiele de evaluare a activitii
acestuia i dosarul su personal sunt disponibile la
sediul furnizorului de servicii sociale.
S1.4 Furnizorul de servicii sociale dispune de 2
personalul necesar acordrii serviciilor sociale de
tip familial
Im1: Furnizorul serviciilor sociale dispune de 1
personal de specialitate, de asisteni maternali
profesioniti i de persoane/familii de plasament.
Im2: Baza de date privind PFAMP este constituit i 1
actualizat permanent.

S1.5 Activitatea serviciilor de tip familial este 2


supus unui proces de monitorizare permanent de
ctre furnizorul de servicii sociale
Im1: Raportul anual de autoevaluare al serviciilor 1
de tip familial, completat corespunztor, este
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Raportul anual de activitate al furnizorului de 1
servicii sociale include raportul privind serviciile
de tip familial i este disponibil la sediul acestuia
i este public.
S1.6 Furnizorul de servicii sociale asigur instruirea 2
personalului i faciliteaz accesul acestuia la
cursuri de perfecionare i formare profesional
Im1: Planul anual de formare/instruire a PFAMP 1
este disponibil la sediul furnizorului de servicii
sociale.
Im2: PFAMP beneficiaz de cursuri de formare 1
iniial i de sesiuni de instruire anuale; sesiunile

54
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

de formare i instruire a PFAMP sunt consemnate în


Registrul privind instruirea i formarea PFAMP.
S1.7 Furnizorul de servicii sociale cunoate i aplic
normele legale privind gestionarea i administrarea 1
resurselor financiare, materiale i umane ale
serviciilor sociale de tip familial
Im: Indicatorii i rapoartele de audit intern/evaluare 1
intern sunt disponibile la sediul furnizorului de
servicii sociale, în copie.
S1.8 Furnizorul de servicii sociale asigur
comunicarea i colaborarea permanent cu
serviciile publice de asisten social ale unitilor
administrativ teritoriale din cadrul judeului, cu 1
alte servicii publice ale administraiei locale,
precum i cu organizaii ale societii civile din
comunitate
Im: Coordonatorul serviciilor sociale de tip familial 1
pstreaz, într-un dosar special, corespondena cu orice
autoritate/instituie public sau privat, cu organizaii
ale societii civile, culte etc., precum i orice alte
documente care evideniaz colaborarea sau
parteneriatul cu acestea.
STANDARD 2 RESURSE UMANE
Serviciile sociale de tip familial dispun de o
structur de personal capabil s asigure
activitile necesare creterii i îngrijirii copiilor, 9
în concordan cu misiunea i scopul lor.
Rezultat ateptat: Copiii sunt îngrijii, educai i
protejai de personal suficient i competent
S2.1 Structura de personal a serviciilor sociale de 2
tip familial corespunde din punct de vedere al
calificrii cu serviciile acordate
Im1: Statul de funcii aprobat, contractele de 1
prestri servicii încheiate cu diveri specialiti,
precum i contractele de voluntariat sunt
disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Rapoarte/Procesele verbale ale edinelor de 1
supervizare a personalului sunt disponibile la
sediul furnizorului de servicii sociale.
S2.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti sunt recrutai i selectai în 1
condiiile legii
Im: Dosarele personale ale PFAMP, completate 1
corespunztor, sunt disponibile la sediul furnizorului de
servicii sociale.
S2.3 Furnizorul de servicii sociale respect
dispoziiile legale privind angajarea personalului 1

55
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 59

din cadrul serviciilor sociale de tip familial


Im: Contractele de munc, contractele de prestri 1
servicii i contractele de voluntariat sunt disponibile la
sediul furnizorului de servicii sociale.
S2.4 Serviciile sociale de tip familial dispun de
numrul i structura de personal necesar 1
desfurrii activitilor proprii în condiii optime
Im: Decizia sau, dup caz, dispoziia conducerii 1
referitoare la structurile organizaionale i
personalul de specialitate, inclusiv specialitii în
resurse umane desemnai s se implicai în
activitatea reelei PFAM este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
S2.5 Coordonatorul serviciilor sociale de tip
familial întocmete fia postului pentru fiecare
persoan angajat în cadrul serviciilor sociale de 2
tip familial
Im1: Fiele de post ale personalului sunt 1
disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Declaraiile pe proprie rspundere ale 1
personalului privind pstrarea confidenialitii
datelor referitoare la copiii aflai în plasament la
PFAMP sunt disponibile la sediul furnizorului de
servicii sociale.
S2.6 Furnizorul de servicii sociale realizeaz anual
evaluarea personalului implicat în acordarea 1
serviciilor sociale de tip familial
Im: Fiele de evaluare a personalului de specialitate i 1
rapoartele de evaluare a PFAMP sunt disponibile la
sediul furnizorului de servicii sociale.
S2.7 Personalul serviciilor sociale de tip familial
are controalele medicale periodice efectuate 1
conform normelor legale în vigoare
Im: Documentele emise ca urmare a controalelor 1
medicale periodice sunt disponibile în dosarele de
personal ale angajailor i ale PFAMP.

MODULUL II ACCESAREA SERVICIULUI 15


(Standardele 1-2)

STANDARD 1 ADMITEREA ÎN SEVICIUL SOCIAL DE


TIP FAMILIAL
Admiterea în serviciile sociale de tip familial se
realizeaz doar dac exist o msur legal
dispus de organismele abilitate în acest sens, iar
serviciile acordate asigur condiiile necesare

56
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

pentru creterea i îngrijirea copiilor i sunt 9


adaptate nevoilor fiecrui copil.
Rezultat ateptat: Creterea i îngrijirea copiilor
separai temporar sau definitiv de prinii lor se
asigur exclusiv în baza msurii plasamentului
acestora, dispus în condiiile legii i se realizeaz
într-un mediu de via familial, la domiciliul
persoanei/ familiei de plasament sau, dup caz, la
domiciliul asistentului maternal profesionist.
S1.1 Admiterea în cadrul serviciilor sociale de tip
familial se face în baza unei proceduri proprii 3
Im1: Procedura de admitere, anex la ROF, este 1
aprobat prin decizie sau, dup caz, dispoziie a
conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura de admitere este disponibil la 1
sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: Managerii de caz i PFAMP, cu excepia 1
familiei extinse, sunt instruii o data la doi ani privire
la coninutul procedurii de admitere, iar sesiunile de
instruire se consemneaz în Registrul privind instruirea
i formarea continu a personalului
S1.2 Serviciile sociale de tip familial faciliteaz 2
integrarea fiecrui copil în noul mediu de via
Im1: Programele de acomodare elaborate i 1
aplicate pentru fiecare copil, dup admiterea
acestuia în serviciul social de tip familial sunt
disponibile în dosarele personale ale beneficiarilor.
Im2: PFAMP sunt informate i au cunotinele 1
necesare pentru realizarea i aplicarea
programelor de acomodare; sesiunile de instruire se
consemneaz în Registrul privind instruirea i formarea
continu a personalului
S1.3 Serviciile sociale de tip familial elaboreaz un
dosar personal pentru fiecare copil pentru care s-a 3
dispus msura plasamentului la o persoan/familie
sau un asistent maternal profesionist
Im1: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt 1
conforme i complete, conin documentele obligatorii i
sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii
sociale;
Im2: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt 1
disponibile la sediul furnicorului de servicii sociale i
sunt inute în condiii corespunztoare care s asigure
integritatea lor, precum i pstrarea confidenialitii
datelor.
Im3: Furnizorul de servicii sociale are amenajat un 1
spaiu corespunztor pentru pstrarea, pe perioada

57
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 61

prevzut de lege, a documentelor arhivate,


respectiv a dosarelor beneficiarilor care au fost
îngrijii în serviciile sociale de tip familial.
S1.4 Furnizorul de servicii sociale constituie o baz
de date referitoare la copiii îngrijii în serviciile 1
sociale de tip familial
Im: Baza de date electronic privind copiii îngrijii 1
în serviciile sociale de tip familial este constituit
i actualizat permanent.
STANDARD 2 ÎNCETAREA ÎNGRIJIRII ÎN SERVICIUL
SOCIAL DE TIP FAMILIAL
Încetarea îngrijirii copiilor aflai la o
persoan/familie de plasament sau la asistentul
maternal profesionist, ca urmare a instituirii unei 6
msuri de protecie special, se realizeaz numai
cu pregtirea prealabil a acestora i în condiiile
prevzute de lege.
Rezultat ateptat: Copiii sunt informai i
pregtii pentru ieirea din serviciul de tip familial
i dispun de informaiile i mijloacele materiale
necesare pentru prsirea acestuia în condiii
sigure.
S2.1 Încetarea serviciilor acordate copiilor aflai în
plasament la o persoan/familie sau asistent
maternal profesionist se face în baza unei proceduri 4
proprii, cunoscut i îneleas de copii
Im1: Procedura de încetare a serviciilor, anex la 1
ROF, este aprobat prin decizie sau, dup caz,
dispoziie a conductorului furnizorului de servicii
sociale.
Im2: Procedura de încetare a serviciilor, anex la 1
ROF, este disponibil la sediul furnizorului de
servicii sociale.
Im3: Managerii de caz i de PFAMP sunt instruii cu 1
privire la procedura de încetare a serviciilor, iar
sesiunile de instruire se consemneaz în Registrul
privind instruirea i formarea continu a personalului.
Im4: Copiii, în funcie de vârsta i gradul de 1
maturitate, sunt instruii i consiliai periodic cu
privire la condiiile în care înceteaz îngrijirea lor
în serviciu; documentul privind informarea este
disponibil la dosarul beneficiarului.
S2.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de
tip familial sunt pregtii pentru ieirea din 1
sistemul de protecie special sau, dup caz,
pentru transferul în cadrul altui serviciu social

58
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im: Raportul trimestrial întocmit înainte de 1


prsirea serviciului de ctre beneficiar conine
date i informaii referitoare la pregtirea ieirii
din sistemul de protecie a copilului; raportul este
disponibil la dosarul beneficiarului.
S2.3 Serviciile sociale de tip familial se asigur c 1
prsirea lor de ctre copii se realizeaz în condiii
de securitate
Im: Registrul de eviden a încetrii serviciilor de tip 1
familial, completat la zi, este disponibil sediul
furnizorului de servicii sociale.

MODUL III EVALUARE I PLANIFICARE


(Standardele 1-2) 10

STANDARD 1 EVALUAREA COPILULUI


Îngrijirea la o persoan/familie de plasament sau
la un asistent maternal profesionist a copiilor din
sistemul de protecie special se realizeaz în
baza unei evaluri comprehensive a situaiei i
nevoilor lor individuale.
Rezultat ateptat: Copiii îngrijii de o 7
persoan/familie sau asistent maternal
profesionist la domiciliul lor primesc servicii
adaptate nevoilor individuale identificate i în
concordan cu dorinele i aspiraiile copiilor.
S1.1 Creterea i îngrijirea copilului îngrijit într- 5
un serviciu social de tip familial se realizeaz
conform nevoilor identificate printr-un proces de
evaluare comprehensiv a situaiei fiecrui copil
Im1: Fiele de evaluare social, educaional, 1
psihologic i medical completate sunt disponibile
în dosarul beneficiarului.
Im2: Modelul standard al fielor de evaluare 1
social, educaional, psihologic i medical a
beneficiarului este aprobat prin decizie sau, dup
caz, dispoziie a conductorului furnizorului de
servicii sociale i este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im3: Rapoartele trimestriale completate 1
corespunztor sunt disponibile în dosarele
beneficiarilor.
Im4: Documentele privind nominalizarea 1
specialitilor implicai în evaluarea comprehensiv,
copii ale conveniilor de colaborare sau ale
contractelor de prestri servicii încheiate cu

59
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 63

personalul de specialitate sunt disponibile la sediul


furnizorului de servicii sociale.
Im5: Modelul conveniilor/contractelor de 1
colaborare sau ale contractelor de prestri servicii
încheiate cu personalul de specialitate este
aprobat prin decizia furnizorului de servicii
sociale.
S1.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de 1
tip familial sunt monitorizai permanent din punct
de vedere al evoluiei lor
Im: Rapoartele privitoare la evoluia dezvoltrii 1
fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a
copilului i a modului în care acesta este îngrijit i
cele privind împrejurrile care au stat la baza
stabilirii msurii de protecie special sunt
disponibile la dosarul beneficiarului.
S1.3 Serviciile sociale de tip familial promoveaz 1
implicarea i participarea prinilor/altor persoane
importante din viaa copilului în activitile de
evaluare/reevaluare
Im: Fiele de evaluare i rapoartele trimestriale 1
conin informaii cu privire la opinia copilului, în
funcie de vârsta i gradul de maturitate, i a
persoanelor implicate în evaluare i reevaluare,
sub semntur.
STANDARD 2 PLANIFICAREA SERVICIILOR
Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti din serviciile sociale de 3
tip familial asigur creterea i îngrijirea copiilor
conform unui plan individualizat de protecie
elaborat pentru fiecare copil.
Rezultat ateptat: Copiii beneficiaz de servicii
diversificate, stabilite i acordate planificat, în
funcie de particularitile i nevoile individuale i
în concordan cu evoluia i dezvoltarea personal
a fiecrui copil.
S2.1 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de 2
tip familial beneficiaz de intervenii
personalizate, stabilite în baza unui plan
individualizat de protecie
Im1: Planul individualizat de protecie a copilului (PIP) 1
este disponibil la dosarul beneficiarului.
Im2: Proces verbal al reuniunii de analiz 1
semestrial a PIP este disponibil la dosarul

60
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

beneficiarului.

S2.2 Furnizorul de servicii sociale de tip familial


asigur condiiile necesare pentru implementarea 1
planului individualizat de protecie (PIP)
Im: Fiele de post ale personalului de specialitate 1
angajat, implicat în implementarea PIP, precum i
conveniile de colaborare i/sau contractele de
prestri servicii încheiate sunt disponibile la sediul
furnizorului de servicii sociale.

MODULUL IV VIAA COTIDIAN – NEVOI CURENTE 35


(Standardele 1- 5)

STANDARD 1 ALIMENTAIE
Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti din serviciile sociale de
tip familial asigur copiilor o alimentaie
corespunztoare din punct de vedere calitativ i
cantitativ, inând cont de vârsta, nevoile i
preferinele acestora i, totodat, îi implic în
procesul de alegere a alimentelor i de preparare 9
a hranei.
Rezultat ateptat: Copiii beneficiaz de o
alimentaie sntoas i echilibrat, care asigur
toate principiile nutritive necesare creterii i
dezvoltrii acestora. Totodat, copiii au
cunotinele necesare pentru pregtirea meselor,
precum i posibilitatea aplicrii acestor cunotine,
în limita vârstei i a gradului lor de maturitate.
S1.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii 1
maternali profesioniti dein spaii special
destinate preparrii i pstrrii alimentelor
Im: Depozitarea, pstrarea i prepararea 1
alimentelor se efectueaz în condiii
corespunztoare.
S1.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii 1
maternali profesioniti asigur copiilor o atmosfer
de tip familial pentru servirea meselor
Im: Beneficiarii iau masa în condiii de siguran, 1
confort i într-o ambian plcut; PFAMP deine
un spaiu în care se servete masa.
S1.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii 4
maternali profesioniti asigur fiecrui copil, la
intervale echilibrate, cel puin 3 mese/zi
Im1: Beneficiarii primesc o alimentaie adecvat 1

61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 65

nevoilor i preferinelor personale; meniurile sunt


stabilite cu consultarea beneficiarilor, în functie
de nevoile, vârsta, preferinele i programul zilnic
al acestora.
Im2: Beneficiarii primesc zilnic fructe i legume 1
proaspete, specifice fiecrui sezon; meniurile
cuprind fructe i legume proaspete de sezon.
Im3: Persoana/familia de plasament i asistentul 1
maternal profesionist dispun de cantiti suficiente
de alimente i ap pentru asigurarea alimentaiei
fiecrui beneficiar pe o perioad de 48 ore.
Im4: Persoana/familia de plasament i asistentul 1
maternal profesionist asigur o gustare, pregtit
sub form de pachet, beneficiarilor care
frecventeaz coala sau grdinia cu program
normal, dac în coal sau grdini nu este servit
gustare sau, dup caz, mas
S1.4 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti faciliteaz implicarea 2
copiilor în stabilirea meniurilor, prepararea
alimentelor i servirea meselor
Im1: PFAMP sunt instruii cu privire la regulile de 1
baz ale unei alimentaii sntoase sesiunile de
instruire sunt consemnate în Registrul privind
instruirea i formarea PFAMP.
Im2: Beneficiarii, în funcie de vârsta i gradul de 1
maturitate, particip la activitile zilnice
aferente preparrii i servirii meselor i au
cunotinele teoretice i practice necesare.
S1.5 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti organizeaz srbtorirea 1
zilelor de natere ale copiilor i a altor evenimente
festive
Im: Beneficiarii îi srbtoresc ziua de natere, 1
conform dorinei lor, iar PFAMP asigur condiiile
necesare pentru organizarea acestor evenimente
festive, inclusiv pregtirea cadourilor.
STANDARD 2 ÎNGRIJIRE PERSONAL
Serviciile sociale de tip familial asigur copiilor
condiiile, materialele, precum i suportul
necesar în vederea realizrii activitilor de baz 10
ale vieii zilnice.
Rezultat ateptat: Copiii beneficiaz de ajutor i
îngrijire adecvat pentru o via autonom,
decent i demn
S2.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii

62
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

maternali profesioniti asigur condiiile i 3


echipamentele necesare pentru realizarea îngrijirii
personale a copiilor
Im1: Fiecare beneficiar deine propriile obiecte de 1
igien personal, pstrate în spaiul individualizat
de depozitare, cu excepia celor care sunt
considerate un risc.
Im2: Beneficiarii au, conform vârstei i gradului de 1
maturitate, cunotinele necesare referitoare la
utilizarea obiectelor de igien personal;
documentul privind informarea este disponibil la
dosarul beneficiarului.
Im3: PFAMP, cu excepia familiei extinse, sunt 1
instruii cu privire la asigurarea îngrijirii personale
a copiilor; sesiunile de instruire a personalului de
îngrijire sunt consemnate în Registrul privind
instruirea i formarea continu a PFAMP.
S2.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti asigur asisten copiilor cu
nevoi speciale pentru realizarea/meninerea igienei 2
personale i pentru efectuarea activitilor de baz
ale vieii zilnice
Im1: Locuina PFAMP este dotat corespunztor 1
pentru realizarea îngrijirii personale a
beneficiarilor, inclusiv cu materiale i echipamente
asistive.
Im2: PFAMP sunt instruii astfel încât igiena 1
personal i aspectul exterior decent s fie
pstrate i meninute pentru toi beneficiarii;
instruirea personalului se consemneaz într-un
Registru privind instruirea i formarea PFAMP
S2.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti asigur necesarul de
îmbrcminte, înclminte, lenjerie intim i alte 2
obiecte de uz personal, conform normelor în
vigoare
Im1: Beneficiarii dein obiecte de îmbrcminte i 1
înclminte curate, decente, nedegradate i
variate, adaptate vârstei i potrivite pentru
fiecare anotimp al anului.
Im2: Beneficiarii, în funcie de vârst i gradul de 1
maturitate, însoii de PFAMP îi aleg obiectele de
îmbrcminte i înclminte, i orice alte produse
necesare; obiectele distribuite beneficiarilor sunt

63
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 67

precizate în Rapoartele trimestriale.

S2.4 Persoanele/familiile de plasament i


asistenii maternali profesioniti pun la dispoziia
copiilor, în locuina proprie, spaii personale 1
suficiente pentru pstrarea lenjeriei, obiectelor de
îmbrcminte, de înclminte i a altor materiale
necesare igienei personale
Im: Beneficiarii dein dulapuri/spaii proprii 1
închise, pentru depozitarea hainelor, lenjeriei,
înclmintei, obiectelor de igien i de uz
personal.
S2.5 Serviciile sociale de tip familial asigur
instruirea copiilor cu privire la valoarea banilor i la 1
gestionarea eficient a acestora
Im: Beneficiarii au, conform vârstei i gradului de 1
maturitate, cunotinele necesare referitoare la
valoarea banilor i la gestionarea eficient a
acestora; documentul privind informarea este
disponibil la dosarul beneficiarului.
S2.6 Serviciile sociale de tip familial se asigur c
beneficiarii lor aflai pe piaa muncii nu sunt supui 1
riscului de exploatare prin munc
Im: În cazul beneficiarilor aflai pe piaa muncii, în 1
dosarele personale ale acestora sunt înregistrate
acte i documente referitoare la locul i condiiile
de munc.
STANDARD 3 RECREEREA I SOCIALIZAREA
Serviciile sociale de tip familial ofer condiiile
necesare pentru odihna zilnic, organizeaz
activiti diversificate pentru petrecerea timpului
liber i asigur oportuniti multiple de recreere
i socializare care contribuie la dezvoltarea
fizic, cognitiv, social i emoional a copiilor,
cultiv talentele acestora i spiritul de iniiativ. 3
Rezultat ateptat: Copiii beneficiaz de suficient
timp pentru programul de odihn, pentru a se
relaxa, pentru a-i dezvolta talentele i hobby –
urile, precum i pentru a participa la activiti de
recreere i socializare, în familie i în comunitate,
în interior i în aer liber, conform vârstei i
potenialului de dezvoltare, dorinelor i
opiunilor personale.
S3.1 Serviciile sociale de tip familial planific
activitile de recreere i socializare ale copiilor 2
aflai în îngrijirea lor, în funcie de opiunile i

64
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

nevoile acestora
Im1: Programul semestrial pentru recreere i 1
socializare este disponibil la dosarul
beneficiarului.
Im2: Rapoatele trimestriale conin meniuni cu 1
privire la participarea beneficiarilor la activiti
de recreere i socializare.
S3.2 Serviciile sociale de tip familial se preocup
de organizarea vacanelor colare ale copiilor aflai 1
în îngrijirea lor
Im: Serviciul social de tip familial asigur 1
participarea beneficiarilor la cel puin o excursie sau o
tabr anual; informaiile privind participarea
beneficiarilor la vacane sau tabere sunt
consemnate în rapoartele trimestriale.
STANDARD 4 RELAIA CU FAMILIA I ALTE
PERSOANE APROPIATE
Copiii îngrijii în servicii sociale de tip familial
sunt încurajai i sprijinii s menin legtura cu
prinii i cu persoanele fa de care au dezvoltat
relaii de ataament sau alturi de care s-au 5
bucurat de viaa de familie.
Rezultat ateptat: Copiii pentru care s-a instituit
msura plasamentului la o persoan, familie sau un
asistent maternal profesionist au asigurate toate
condiiile pentru a menine legtura/relaiile cu
prinii i oricare alte persoane relevante din viaa
lor.
S4.1 Serviciile sociale de tip familial desfoar
aciuni de promovare i de facilitare a meninerii
legturii/relaiilor între copii i prini i/sau alte 4
persoane fa de care copiii au dezvoltat relaii de
ataament
Im1: Procedura privind promovarea relaiilor socio- 1
familiale este aprobat prin decizie sau, dup caz,
dispoziie a conductorului furnizorului de servicii
sociale.
Im2: Procedura privind promovarea relaiilor socio- 1
familiale este disponibil la sediul furnizorului de
servicii sociale.
Im3: PFAMP cunosc procedura privind promovarea 1
relaiilor socio-familiale; sesiunile de instruire
sunt consemnate în Registrul privind instruirea i
formarea continu a PFAMP.
Im4: Beneficiarii sunt instruii periodic cu privire 1
la modalitile de relaionare cu familia/alte

65
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 69

persoane apropiate i regulile ce trebuie


respectate; documentul privind informarea este
disponibil la dosarul beneficiarului.
S4.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de
tip familial sunt monitorizai permanent cu privire
la meninerea relaiilor personale cu prinii sau 1
alte persoane
Im: Informaiile privind promovarea i meninerea 1
legturii/relaiilor dintre copii i prinii acestora/alte
persoane apropiate/de referin, modul în care copiii
au relaionat cu acetia, precum i respectarea
eventualelor restricii stabilite în acest sens, sunt
disponibile în rapoartele trimestriale.
STANDARD 5 PARTICIPARE I IMPLICARE ÎN
VIAA PERSONAL I A COMUNITII
Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de tip
familial sunt încurajai s se implice permanent
în procesele i deciziile privind viaa proprie,
precum i s participe activ în toate aspectele
vieii sociale.
Rezultat ateptat: Copiii din sistemul de protecie 8
special, aflai în plasament la o persoan, familie
sau asistent maternal profesionist, intervin activ în
toate aspectele care privesc viaa personal, traiul
în alt familie decât ce biologic i viaa social,
îi exprim liber dorinele, sentimentele,
aspiraiile i viziunea personal cu privire la toate
aspectele ce privesc viaa i dezvoltarea proprie,
menin contactul permanent cu membrii de
familie, relaioneaz i se implic în viaa
comunitii.
S5.1 Serviciile sociale de tip familial sunt centrate
exclusiv pe nevoile copiilor i au permanent în 3
vedere bunstarea acestora
Im1: Registrul de sugestii/sesizri i reclamaii 1
este disponibil la sediul furnizorului de servicii
sociale
Im2: Personalul serviciilor sociale de tip familial 1
cunoate importana implicrii copiilor în toate
deciziile care privesc viaa acestora i, în
activitatea lor, solicit în permanen opinia
acestora.
Im3: Beneficiarii cunosc i îneleg importana 1
implicrii lor în deciziile care îi privesc, precum i
a participrii active în viaa colectivitii din care
fac parte i a comunitii.

66
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

S5.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de


tip familial au asigurate condiiile necesare pentru 4
a-i exprima i comunica liber propriile opinii i
aspiraii
Im1: Procedura privind consemnarea opiniilor 1
beneficiarilor este aprobat prin decizie sau, dup
caz, dispoziie a conductorului furnizorului de
servicii sociale.
Im2: Procedura privind consemnarea opiniilor 1
beneficiarilor, este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im3: PFAMP cunoate importana implicrii 1
beneficiarilor în toate deciziile care privesc viaa
acestora i, în activitatea lor, solicit în
permanen opinia acestora; instruirea este
consemnat în Registrul de eviden privind
instruirea i formarea PFAMP.
Im4: Beneficiarii cunosc i îneleg importana 1
implicrii lor în deciziile care îi privesc, precum i
modalitile prin care îi pot exprima i comunica
opiniile; documentul privind informarea este
disponibil la dosarul beneficiarului.
S5.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti încurajeaz participarea i 1
implicarea copiilor în viaa comunitii
Im: Beneficiarii se implic în viaa comunitii; 1
Rapoartele trimestriale cuprind informaii cu
privire la viaa social a beneficiarilor (invitaii în
familii, la zilelele de natere a colegilor, la diverse
evenimente sociale, excursii, tabere, ieiri în aer
liber, etc.).

MODUL V ACTIVITI SPECIFICE/SERVICII 33


(Standardele 1 -5)

STANDARD 1 ASISTENA PENTRU SNTATE


Serviciile sociale de tip familial asigur condiiile
necesare pentru protejarea sntii copiilor,
promoveaz un stil de via sntos i faciliteaz
accesul la serviciile medicale.
Rezultat ateptat: Copiii triesc i se dezvolt 8
într-un mediu de via care le protejeaz
sntatea fizic, psihic i emoional i asigur
accesul la toat gama de servicii medicale, în
concordan cu nevoile fiecruia. Securitatea i
sntatea copiilor sunt protejate i supravegheate

67
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 71

permanent.
S1.1 Serviciile sociale de tip familial asigur
protecia sntii copiilor i accesul la serviciile 5
medicale necesare
Im.1 Procedura privind ocrotirea sntii 1
copilului este aprobat prin decizie sau, dup caz,
dispoziie a conductorului furnizorului de servicii
sociale.
Im2: Procedura privind ocrotirea sntii 1
copilului este disponibil la sediul furnizorului de
servicii sociale.
Im3: PFAMP cunosc Procedura privind ocrotirea 1
sntii copilului; instruirea este consemnat în
Registrul de eviden privind instruirea i formarea
PFAMP.
Im4: Datele de contact ale medicului de familie 1
i/sau ale altor cadre medicale, sunt disponibile în
dosarul beneficiarilor.
Im5: Fiele medicale i/sau rapoartele trimestriale 1
disponibile în dosarele beneficiarilor, conin
informaii cu privire la data consultaiei,
tratamentele indicate, precum i modul în care au
fost duse la îndeplinire.
S1.2 Serviciile sociale de tip familial menin 1
relaiile cu copilul bolnav, pe perioada spitalizrii
acestuia
Im: Perioadele de spitalizare a beneficiarului i 1
vizitele personalului sau ale PFAMP sunt
consemnate în fia de evaluare medical a
beneficiarului
S1.3 Serviciile sociale de tip familial promoveaz
un stil de via sntos, realizeaz activiti de 2
instruire privind intervenii de prim ajutor i de
educaie pentru sntate
Im1: Beneficiarii sunt instruii periodic privind 1
meninerea unui stil de via sntos i ocrotirea
sntii; documentul privind informarea este
disponibil la dosarul beneficiarului;
Im2: PFAMP sunt instruii periodic privind 1
meninerea unui stil de via sntos i ocrotirea
sntii; sesiunile de instruire ale personalului
sunt consemnate în Registrul de eviden privind
instruirea i formarea PFAMP
STANDARD 2 EDUCAIA
Serviciile sociale de tip familial asigur
respectarea dreptului copiilor la educaie i

68
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

faciliteaz accesul acestora la toate nivelele de


învmânt i instituiile de învmânt
prevzute de lege, precum i la programe de
orientare vocaional i de formare profesional.
Rezultat ateptat: Copiii îngrijii într-un serviciu
de tip familial beneficiaz de educaie non formal
destinat dezvoltrii optime i pregtirii pentru 10
viaa de adult, precum i de toate condiiile
necesare pentru a urma învmântul general
obligatoriu i, în funcie de gradul de dezvoltare i
de maturitate, dorinele i aspiraiile fiecruia, de
a avea acces la alte categorii sau nivele de
învmânt
(învmânt secundar i teriar, învmânt special
i special integrat, învmânt tehnic i
profesional), inclusiv la cursuri de orientare
vocaional i formare profesional.
S2.1 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de
tip familial, în funcie de vârst, dezvoltare i 1
nivel de maturitate, urmeaz cursurile
învmântului obligatoriu, precum i oricare alt
form de învmânt prevzut de lege
Im: Beneficiarul este înscris într-o unitate de 1
învmânt i poate urma orice form de
învmânt prevzut de lege, în concordan cu
vârsta, nivelul de dezvoltare personal i al
cunotinelor dobândite.
S2.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor de tip 3
familial beneficiaz de un program educaional
propriu
Im1: Programul de intervenie specific, anex la 1
PIP, este disponibil în dosarul beneficiarului i este
cunoscut de acesta.
Im2: Fia de evaluare educaional, completat, 1
este disponibil în dosarul personal al
beneficiarului, ataat raportului trimestrial.
Im3: PFAMP cunoate programul de intervenie 1
specific al beneficiarului i menine periodic
legatura cu unitatea de învmânt la care este
înscris acesta.
S2.3 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti asigur, pentru fiecare 3
copil care frecventeaz o form de învmânt sau
cursuri de formare profesional, condiii adecvate
pentru pregtirea colar
Im1: Spaiul destinat studiului i efecturii temelor 1

69
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 73

este amenajat i dotat corespunztor scopului lor.


Im2: Materialele, manualele, rechizitele i 1
echipamentele, necesare pentru frecventarea colii de
ctre copii, sunt suficiente i rspund calitativ nevoilor
acestora.
Im3: În funcie de vârst, copiii, însoii de 1
persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti, îi aleg rechizitele i
echipamentele, necesare pentru frecventarea colii;
obiectele achiziionate sunt precizate în Rapoartele
trimestriale.
S2.4 Persoanele/familiile de plasament i asistenii 3
maternali profesioniti încurajeaz i sprijin
fiecare copil s participe la activiti colare i
extracolare
Im1: Beneficiarii sunt consiliai, sprijinii i 1
supravegheai pentru realizarea, în bune condiii,
a activitilor colare i extracolare; fiele de
evaluare educaional, disponibile în dosarele
personale ale beneficiarilor, conin informaii
privind programul de activiti colare i
extracolare.
Im2: Toi beneficiarii de vârst colar sunt înscrii 1
într- o form de învmânt.
Im3: PFAMP iau msuri/faciliteaz accesul la 1
programe de educaie remedial pentru fiecare
beneficiar care prezint corigen/repentenie la
sfâritul unui an colar.
STANDARD 3 PREGTIRE PENTRU VIA
INDEPENDENT
Serviciile sociale de tip familial au ca obiectiv
prioritar pregtirea copiilor pentru viaa
independent, facilitând astfel integrarea social 5
a acestora
Rezultat ateptat: Copiii pentru care s-a dispus
msura de protecie special, îngrijii în servicii
sociale de tip familial, la majorat, sunt pregtii i
au dobândite abilitile necesare pentru viaa
independent.
S3.1 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de
tip familial beneficiaz de un program de
intervenie pentru dezvoltarea deprinderilor i de 4
pregtire pentru viaa independent
Im1: Procedura privind pregtirea pentru 1
abilitile de via independemt este aprobat
prin decizie sau, dup caz, dispoziie a
conductorului furnizorului de servicii sociale.

70
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

Im2: Procedura privind pregtirea pentru 1


abilitile de via independent este disponibil
la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: Programul pentru viaa independent 1
personalizat pentru fiecare beneficiar este
disponibil la dosarul personal al beneficiarului i
conine o seciune distinct, dedicat orientrii
colare i profesionale.
Im4: Beneficiarilor care au vârsta prevzut de 1
lege pentru a intra pe piaa muncii li se faciliteaz
accesul la servicii de consiliere si orientare
profesional/vocaional
S3.2 Serviciile sociale de tip familial asigur
condiii corespunztoare pentru realizarea 1
activitilor prevzute în programul pentru viaa
independent
Im: Informaiile privind planificarea activitilor, locul 1
în care se desfoar acestea i persoanele implicate în
educare/formare/instruire/supraveghere sunt
consemnate în Programul pentru viaa independent.
STANDARD 4 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIAL
Serviciile sociale de tip familial promoveaz i
faciliteaz integrarea/reintegrarea social a
copiilor 3
Rezultat ateptat: Copiii sunt sprijinii s
depeasc situaiile de dificultate, s dezvolte i
s-i menin contactele sociale, s revin în
familie, s participe activ în viaa comunitii.
S4.1 Serviciile sociale de tip familial asigur
faciliteaz integrarea/reintegrarea copiilor în
comunitate, pe piaa muncii i în societate în 2
general, în baza unui program de
integrare/reintegrare social
Im1: Planurile individualizate de integrare/reintegrare 1
social completate i actualizate sunt disponibile la
dosarul beneficiarului, anex la PIP.
Im2: Activitile/aciunile/msurile stabilite în 1
Planurile individualizate de integrare/reintegrare
social sunt cunoscute i respectate de copii i de
PFAMP; sesiunile de instruire i consiliere a copiilor,
precum i cele de instruire a PFAMP sunt consemnate în
registrele special cu aceast destinaie.
S4.2 Furnizorul de servicii sociale asigur accesul
copiilor aflai în plasament la persoan/familie sau 1
asistent personal profesionist la serviciile de
integrare/reintegrare social
Im: Informaiile privind respectarea planului 1

71
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 75

individualizat de integrare/reintegrare social a


copilului sunt consemnate în rapoartele trimestriale.
STANDARD 5
RECUPERARE/REABILITARE FUNCIONAL
Serviciile de tip familial aplic planurile de
intervenie specializate i asigur accesul copiilor
cu dizabiliti la programe de
recuperare/reabilitare în scopul ameliorrii
deficienelor, creterii gradului de autonomie
funcional i asigurrii unei viei active. 7
Rezultat ateptat: Copiii cu dizabiliti de
diferite tipuri i grade îngrijii în servicii de tip
familial au acces la programe de
recuperare/reabilitare, având drept scop
ameliorarea, redobândirea i/sau meninerea
capacitilor fizice, psihice i senzoriale care s le
asigure autonomia necesar pentru o via
independent i activ.
S5.1 Furnizorul de servicii sociale asigur toate
condiiile pentru accesarea serviciilor/terapiilor de
recuperare/reabilitare funcional de ctre copiii 3
cu dizabiliti, prevzute în planul individualizat de
protecie (PIP)
Im1: Planurile individualizate de protecie au 1
ataate planurile de abilitare-reabilitare care
conin serviciile/msurile special destinate
beneficirilor cu dizabiliti.
Im2: Toi beneficiarii cu dizabiliti sunt cuprini 1
în programe de abilitare-reabilitare.
Im3: Rapoartele trimestriale evideniaz evoluia 1
beneficiarilor, urmare a serviciilor de abilitare-
reabilitare primite.
S5.2 Persoanele/ familiile de plasament i
asistenii maternali profesioniti realizeaz 2
demersurile necesare pentru asigurarea de
echipamente asistive pentru copiii cu dizabiliti
Im1: Documentele justificative pentru solicitarea 1
de echipamente, materiale i tehnologii asistive,
inclusiv proteze i orteze sunt disponibile la sediul
furnizorului de servicii sociale
Im2: Beneficiarii cu dizabiliti dispun cel puin de 1
echipamentele asistive finanate din fondul
asigurrilor de sntate.
S5.3 Serviciile sociale de tip familial asigur
evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabiliti
pentru încadrarea în grad de handicap i întocmirea 2

72
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

planului de recuperare/reabilitare funcional


Im1: Certificatul copilului de încadrare în grad de 1
handicap, în copie, este disponibil în dosarul
personal al beneficiarului.
Im2: Beneficiarii i, dup caz, reprezentanii legali 1
ai acestora cunosc încadrarea în grad de handicap
i programul de abilitare-reabilitare

MODULUL VI MEDIUL FIZIC DE VIA 22


(Standardele 1-4)

STANDARD 1 ACCESIBILITATE I CONFORT


Serviciul social de tip familial este furnizat într-o
locuin care asigur un mediu de via sigur i
confortabil, precum i accesul copiilor,
reprezentanilor furnizorului de servicii i
persoanelor fa de care copilul a dezvoltat
relaii de ataament în toate spaiile proprii,
interioare i exterioare. 8
Rezultat ateptat: Copiii triesc într-un mediu de
via sigur, confortabil, accesibil i deschis care
faciliteaz integrarea sa în familie i comunitate
S1.1 Locuina persoanei/familiei de plasament,
precum i cea a asistentului maternal profesionist
are un amplasament adecvat pentru asigurarea 1
accesului copiilor i vizitatorilor
Im: Locuina persoanei/familiei de plasament i cea a 1
asistentului maternal profesionist permite accesul facil
pentru copii i vizitatorii acestora, precum i
meninerea contactelor cu serviciile din comunitate i
a relaiilor sociale.
S1.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti asigur mijloacele necesare 1
pentru comunicarea la distan
Im: PFAMP dispun de cel puin un post telefonic fix 1
sau de un telefon mobil, accesibile copiilor aflai
în plasament.
S1.3 Locuina în care este îngrijit copilul/copii are
o capacitate adecvat, raportat la numrul 3
copiilor
Im1: Copiii triesc într-un mediu familial i 1
beneficiaz de condiii de gzduire i îngrijire
decente, adecvate nevoilor lor.
Im2: Numrul de copii nu depete numrul 1
maxim stabilit în concordan cu spaiile
disponibile i suprafaa acestora, aprobat prin

73
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 77

convenia de plasament i atestat.


Im3: Fotografii ale locuinei PFAMP se pstreaz 1
în dosarul personal al PFAMP.
S1.4 Locuina persoanei/familiei de plasament,
precum i cea a asistentului maternal profesionist
dispune de spaii de cazare (dormitoare) suficiente 3
i dotate corespunztor pentru a asigura confortul
necesar odihnei i somnului
Im1: Dormitoarele sunt mobilate corespunztor astfel 1
încât s asigure confortul i intimitatea copilului.
Im2: Fiecare copil beneficiaz de obiecte de 1
cazarmament proprii, curate i neuzate.
Im3: Dormitoarele sunt amenajate cu respectarea 1
condiiilor de siguran prevzute la indicatorii de
monitorizare de la S2.2.
STANDARD 2 SIGURAN I PROTECIE
Seviciile sociale de tip familial se acord în
locuine amenajate corespunztor, în scopul
asigurrii proteciei integritii fizice a copiilor i 4
prevenirii riscului de accidente.
Rezultat ateptat: Copiii triesc într-un mediu de
via adaptat i protejat.
S2.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii 2
maternali profesioniti amenajeaz i adapteaz
locuina proprie corespunztor nevoilor
copilului/copiilor
Im1: Locuina dispune de spaii amenajate i 1
adaptate nevoilor copiilor în scopul facilitrii
accesului acestora, în siguran, atât în interior,
cât i în exterior.
Im2: Fiecare copil beneficiaz de un spaiu special 1
amenajat (dulap, sertare/cutii/a închise) destinat
pstrrii în siguran a obiectelor personale
(documente, scrisori, bani, bijuterii, telefoane,
s.a, cu excepia lenjeriei i obiectelor de
îmbrcminte i înclminte).
S2.2 Persoanele/familiile i asistenii maternali 2
profesioniti asigur copiilor un mediu de via
protejat i sigur
Im1: Spaiile accesibile copiilor dispun de lumin 1
natural i artificial, corespunztoare
activitilor desfurate.
Im2: Aparatura i echipamentele de înclzire 1
(evi, radiatoare, sobe, etc.) din spaiile accesibile
copiilor sunt dotate cu echipamente de protecie,
pentru a evita orice risc de arsuri.

74
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

STANDARD 3 SPAII IGIENICO-SANITARE


Locuina persoanei/familiei de plasament,
precum i cea a asistentului maternal profesionist
dispune de spaii igienico-sanitare suficiente, 5
accesibile i funcionale.
Rezultat ateptat: Copiii au acces la spaii
igienico-sanitare adecvate i adaptate nevoilor lor.
S3.1 Locuina persoanei/familiei de plasament i
cea a asistentului maternal profesionist dispune de
grupuri sanitare, precum i de spaii special 4
amenajate cu destinaia de baie/du, suficiente i
accesibile
Im1: Grupurile sanitare i camerele de baie sunt 1
suficiente i dotate corespunztor scopului lor.
Im2: Beneficiarii au acces facil la grupurile 1
sanitare, precum i la spaiile destinate realizrii
toaletei zilnice (baie/du).
Im3: Beneficiarii cu dizabiliti au acces la grupuri 1
sanitare dotate cu echipamente specifice nevoilor
lor.
Im4: Grupurile sanitare i camerele de baie ofer 1
intimitate i siguran.
S3.2 Persoanele, familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti asigur igienizarea
obiectelor de cazarmament i a altor materiale i 1
echipamente textile, precum i a hainelor i
lenjeriei personale a copiilor
Im: Hainele, lenjeria copiilor i obiectele de 1
cazarmament sunt curate i igienizate.
STANDARD 4 IGIENA I CONTROLUL INFECIILOR
Serviciile sociale de tip familial aplic msurile de
prevenire i control a infeciilor, în conformitate 5
cu normele legale în vigoare.
Rezultat ateptat: Copiii sunt protejai contra
riscului de infecii.
S4.1 Personalul serviciilor sociale de tip familial
respect normele legale în vigoare privind bolile 3
infecioase transmisibile
Im1: Beneficiarii cunosc i aplic msurile de 1
prevenie a bolilor infecioase transmisibile;
documentul privind informarea este disponibil la
dosarul beneficiarului.
Im2: Personalul cunoate i aplic msurile de 1
prevenie a bolilor infecioase transmisibile;
sesiunile de instruire/informare sunt consemnate

75
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 79

în registrele speciale cu aceast destinaie.


Im3: În caz de boli infecioase transmisibile, 1
PFAMP are capacitatea de a asigura izolarea i
îngrijirea corespunztoare a beneficiarului.
S4.2 Toate spaiile locuinei persoanei/familiei de
plasament i a asistentului maternal profesionist,
precum i echipamentele i materialele utilizate 2
sunt meninute curate, igienizate, ferite de orice
surs de contaminare
Im1: PFAMP planific i aplic un program de 1
curenie i igienizare în care implic i copiii,
corespunztor vârstei i nivelului lor de
dezvoltare.
Im2: Materialele igienico-sanitare i cele de 1
dezinfecie sunt prezente la domiciliul PFAMP i se
pstreaz în condiii de siguran.

MODULUL VII DREPTURI I ETIC (Standardele 1- 19


3)

Standard 1 RESPECTAREA DREPTURILOR


COPILULUI I A ETICII PROFESIONALE
Serviciile de tip familial îi desfoar activitatea
cu respectarea drepturilor copiilor i a eticii
profesionale. 9
Rezultat ateptat: Drepturile copilului sunt
cunoscute i respectate de persoana, familia de
plasament i de asistentul maternal profesionist
care îi desfoar activitatea conform unui cod de
etic propriu.
S1.1 Furnizorul de servicii sociale elaboreaz i 1
aplic o Cart a drepturilor beneficiarilor
Im: Carta este disponibil la sediul furnizorului de 1
servicii sociale, pe suport de hârtie, precum i, dup
caz, pe suporturi diverse, adaptate copiilor cu
dizabiliti.
S1.2 Copiii din serviciile de tip familial sunt 1
informai asupra drepturilor lor
Im: Informarea beneficiarilor cu privire la 1
drepturile înscrise în Cart se consemneaz într-un
document existent la dosarul fiecrui beneficiar.
S1.3 Personalul din cadrul serviciilor de tip familial 1
cunoate i respect prevederile Cartei
Im: PFAMP cunosc drepturile beneficiarilor de servicii 1
sociale; sesiunile de instruire sunt consemnate în
Registrul privind instruirea i formarea continu a

76
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

PFAMP
S1.4 Furnizorul de servicii sociale realizeaz 4
evaluarea calitii i performanei serviciilor sociale
de tip familial inclusiv prin msurarea gradului de
satisfacie al copiilor în calitate de beneficiari ai
serviciilor respective
Im1: Evidenele msurrii gradului de satisfacie al 1
beneficiarilor privind modul su de via la
persoana/familia de plasament sau la asistentul
maternal profesionist i calitatea serviciilor
primite sunt disponibile la sediul furnizorului de
servicii sociale (chestionare, minute interviuri,
etc.).
Im2: Metodologia de msurare a gradului de 1
satisfacie al beneficiarilor este disponibil la
sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: Chestionarul de msurare a gradului de 1
satisfacie al beneficiarilor se aplic de ctre
reprezentantul furnizorului de servicii sociale,
într-o manier care s respecte confidenialitatea.
Im4: Rezultatele chestionarului de msurare a 1
gradului de satisfacie al beneficiarilor i modul în
care a fost îmbuntit acordarea serviciilor,
atunci când este cazul, sunt pstrate de ctre
furnizorul de servicii sociale i vor fi puse la
dispoziia organelor de control.
S1.5 Personalul serviciilor de tip familial îi 2
desfoar activitatea în baza unui Cod de etic
Im1: Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, 1
la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Codul de etic este cunoscut de 1
persoanele/familiile de plasament i asistenii
maternali profesioniti, precum i de managerii de caz
ai copiilor i de alt personal de specialitate ; sesiunile
de instruire sunt consemnate în registrele speciale cu
aceast destinaie.
STANDARD 2 RELAIILE COPIILOR CU
PERSONALUL
Serviciile de tip familial se asigur c relaiile 4
personalului cu copiii au o baz sntoas,
rspunzând normelor de conduit moral,
profesional i social.
Rezultat ateptat: Copiii au o relaie fireasc cu
persoana/familia de plasament sau cu asistentul
maternal profesionist, bazat pe sinceritate i
respect reciproc.

77
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 81

S2.1 Furnizorul de servicii sociale se asigur c


persoanele/familiile de plasament i asistenii 1
maternali profesioniti cunosc modalitile de
abordare i relaionare cu copiii
Im: Persoanele/familiile de plasament i asistenii 1
maternali profesioniti au cunotinele adecvate cu
privire la nevoile copiilor din sistemul de protecie
special i particularitile de vârst i individuale ale
conduitei acestora; sesiunile de instruire se
consemneaz în Registrul privind instruirea i formarea
PFAMP.
S2.2 Furnizorul de servicii sociale deine i aplic o 3
procedur clar referitoare la interaciunea i
relaionarea personalului din cadrul serviciilor
sociale de tip familial cu copiii aflai în îngrijirea
acestora
Im1: Procedura privind relaia cu beneficiarii este 1
aprobat prin decizie sau, dup caz, dispoziie a
conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind relaia cu beneficiarii este 1
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im3: PFAMP cunosc Procedura privind relaia cu 1
beneficiarii; sesiunile de instruire sunt consemnate
în registrele speciale cu aceast destinaie.
STANDARD 3 SUGESTII/SESIZRI/RECLAMAII
Serviciile de tip familial încurajeaz copiii s
ofere sugestii pentru îmbuntirea vieii
cotidiene i s sesizeze orice nemulumire
referitoare la serviciile oferite i activitatea
personalului, inclusiv aspecte privind cazurile de
abuz i neglijare. 6
Rezultat ateptat: Opiniile copiilor, precum i
aspectele i situaiile care nemulumesc copiii
sunt cunoscute de persoana/familia de plasament
sau de asistentul maternal profesionist, managerul
de caz al copilului, precum i de conducerea
furnizorului de servicii sociale, astfel încât s
poat fi luate cât mai rapid msurile de remediere
ce se impun.
S3.1 Furnizorul de servicii sociale asigur condiiile 3
necesare pentru colectarea i consemnarea
sugestiilor, sesizrilor i reclamaiilor copiilor cu
privire la serviciile primite
Im1: Procedura privind sugestiile/sesizrile i 1
reclamaiile este este aprobat prin decizie sau,
dup caz, dispoziie a conductorului furnizorului

78
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

de servicii sociale.
Im2: Procedura privind sugestiile/sesizrile i 1
reclamaiile este disponibil la sediul furnizorului
de servicii sociale.
Im3: Cutia pentru sugestii/sesizri i reclamaii 1
este situat la sediul furnizorului de servicii
sociale, într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.
S3.2 Furnizorul de servicii asigur înregistrarea i 2
arhivarea sugestiilor, sesizrilor i reclamaiilor
Im1: Registrul de eviden a 1
sugestiilor/sesizrilor/reclamaiilor este disponibil
la sediul furnizorului de servicii sociale.
Im2: Dosarul cuprinzând atât sesizrile i 1
reclamaiile din ultimii doi ani, cât i modul de
soluionare al acestora, este arhivat i pstrat la
sediul furnizorului de servicii sociale.
S3.3 Copiii din serviciile sociale de tip familial sunt 1
informai asupra modalitii de formulare a
eventualelor sugestii/sesizri/reclamaii
Im: Beneficiarii cunosc modalitile de a formula i 1
comunica/transmite sugestii precum i
sesizri/reclamaii în caz de nemulumiri cu privire
la activitatea PFAMP; documentul privind
informarea este disponibil la dosarul
beneficiarului.

MODULUL VIII PROTECIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR 13


I NEGLIJRII (Standardele 1-2)

STANDARD 1 PROTECIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR


I NEGLIJRII
ServiciiIe sociale de tip familial iau toate msurile
necesare pentru prevenirea i combaterea
oricror forme de abuz, neglijare, exploatare sau
orice alt form de violen asupra copilului.
Rezultat ateptat: Copiilor li se asigur un mediu
de via protejat, orice suspiciune sau acuzaie 10
privind comiterea unui abuz, precum i semnalarea
de tratamente neglijente sau degradante, fiind
soluionate prompt i corect de ctre furnizorul de
servicii sociale, în conformitate cu prevederile
legislaiei în vigoare.
S1.1 Furnizorul de servicii sociale deine i aplic
o procedur proprie privind identificarea,
semnalarea i soluionarea cazurilor de abuz, 4
neglijare, exploatare sau orice alt form de

79
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 83

violen asupra copilului îngrijit în serviciile


sociale de tip familial
Im1: Procedura privind identificarea, semnalarea i 1
soluionarea cazurilor de abuz, neglijare,
exploatare sau orice alt form de violen este
aprobat prin decizie sau, dup caz, dispoziie a
conductorului furnizorului de servicii sociale.
Im2: Procedura privind identificarea, semnalarea i 1
soluionarea cazurilor de abuz, neglijare,
exploatare sau orice alt form de violen este
disponibil la sediul furnizorului de servicii
socialei, anex la ROF.
Im3: PFAMP cunosc i aplic Procedura privind 1
identificarea, semnalarea i soluionarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt form
de violen; sesiunile de instruire/informare sunt
consemnate în registrele speciale cu aceast
destinaie
Im4: Beneficiarii, în funcie de vârsta i gradul de 1
maturitate, cunosc i aplic Procedura privind
identificarea, semnalarea i soluionarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt form
de violen; documentul privind informarea este
disponibil la dosarul beneficiarului.
S1.2 Copiii îngrijii în cadrul serviciilor sociale de
tip familial sunt încurajai i sprijinii pentru a
sesiza orice form de abuz, neglijare, exploatare 2
sau orice alt form de violen, inclusiv
tratamente inumane sau degradante la care sunt
supui de persoanele cu care vin în contact, atât
în familie cât i în comunitate
Im1: Beneficiarii tiu s recunoasc riscul i 1
situaiile abuz, neglijare, exploatare sau orice alt
form de violen, tratamente inumane sau
degradante i au fost informai în acest sens;
documentul privind informarea este disponibil la
dosarul beneficiarului.
Im2: Beneficiarii care au fost expusi oricrei forme 1
de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt form
de violen, inclusiv tratamente inumane sau
degradante au beneficiat de sprijin psihologic i
consiliere. Rapoartele trimestriale conin
informaii cu privire la sprijinul oferit
beneficiarilor
S1.3 Furnizorul de servicii sociale asigur instruirea
personalului din cadrul serviciilor socile de tip

80
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

familial cu privire la cunoaterea i prevenirea 1


diferitelor forme de abuz i neglijare a copiilor
Im: Managerii de caz i PFAMP tiu s recunoasc 1
riscul i situaiile de abuz, neglijare sau
exploatare; sesiunile de informare, instruire se
înscriu în registrele speciale cu aceast destinaie.
S1.4 Personalul din cadrul servicilor sociale de tip
familial aplic prevederile legale cu privire la
semnalarea, ctre organismele/instituiile 3
competente, a oricrei situaii identificate de
abuz/neglijare sau exploatare a copilului
Im1: Registrul de eviden a cazurilor de abuz sau 1
neglijare este disponibil la sediul furnizorului de
servicii sociale.
Im2: Registrul de eviden a cazurilor de abuz sau 1
neglijare este completat la zi i este disponibil, pe
suport de hârtie sau electronic, la sediul
furnizorului de servicii.
Im3: Orice caz de abuz este adus la cunotina 1
furnizorului de servicii sociale, în termen de
maxim 2 ore de la semnalarea acestuia.
STANDARD 2 CONTROLUL COMPORTAMENTULUI
Personalul serviciilor sociale de tip familial
reacioneaz pozitiv la diversele comportamente
ale copiilor i, în cazul unor comportamente
inacceptabile repetate ale acestora, hotrte i
aplic sanciuni constructive, cu scop educativ. 3
Rezultat ateptat: Copiii sunt încurajai i
sprijinii s-i formeze o conduit acceptabil
pentru grup i societate, iar atunci când au un
comportament inadecvat sunt tratai de personal
în mod constructiv, fr excese sau subiectivism.
S2.1 Furnizorul de servicii sociale deine i aplic o
procedur privind controlul comportamentului 2
copiilor i aplicarea msurilor restrictive
Im1: Procedura privind controlul comportamentului 1
beneficiarilor este aprobat prin decizie sau, dup
caz, dispoziie a conductorului furnizorului de
servicii sociale.
Im2: Procedura privind controlul comportamentului 1
beneficiarilor este disponibil la sediul sediul
furnizorului de servicii sociale, anex la ROF.
S2.2 Furnizorul de servicii sociale instruiete
personalul din cadrul serviciilor sociale de tip 1
familial în vederea aplicrii procedurii privind

81
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 85

controlul comportamentului copiilor


Im: PFAMP cunosc procedura privind controlul 1
comportamentului copiilor; sesiunile de instruire
ale personalului, precum i cursuri de formare în
domeniu sunt consemnate în Registrul privind
instruirea i formarea PFAMP.

MODUL IX GESTIONAREA I NOTIFICAREA 7


INCIDENTELOR DEOSEBITE
(Standardele 1-2)

STANDARDUL 1 GESTIONAREA INCIDENTELOR


DEOSEBITE
Serviciile de tip familial aplic reguli clare privind
gestionarea incidentelor deosebite, precum i 5
msuri de prevenie i intervenie pentru copiii
care prsesc locuina fr permisiune.
Rezultat ateptat: Posibilele incidente ce pot
apare în perioada de plasament a copiilor la
persoana/familia sau asistentul maternal
profesionist sunt cunoscute de acestea i de
personalul furnizorului de servicii sociale, astfel
încât s poat fi prevenite sau rapid remediate.
S1.1 Persoanele/familiile de plasament i asistenii 1
maternali profesioniti realizeaz evidena
incidentelor deosebite care afecteaz copilul
Im: Registrul de eviden a incidentelor deosebite este 1
disponibil, pe suport de hârtie, la sediul funizorului de
servicii sociale.
S1.2 Furnizorul de servicii sociale asigur msuri 4
adecvate de prevenire i intervenie pentru copiii
care prsesc serviciile sociale de tip familial fr
permisiune
Im1: Procedura privind soluionarea situaiilor de 1
absenteism al copilului este aprobat prin decizie
sau, dup caz, dispoziie a conductorului
furnizorului de servicii sociale.
Im1: Procedura privind soluionarea situaiilor de 1
absenteism al copilului este disponibil la sediul
furnizorului de servicii sociale.
Im3: Registrul de eviden a incidentelor deosebite 1
conine informaiile referitoare la situaiile de
absenteism a copilului, fr permisiune.
Im4: Situaiile de absenteism repetate ale copiilor 1
sunt consemnate în rapoartele trimestriale
STANDARD 2 NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA 2

82
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

EVENIMENTELE IMPORTANTE
Serviciile de tip familial aplic reguli clare privind
notificarea incidentelor deosebite în care sunt
implicai copiii i personalul propriu.
Rezultat ateptat: Posibilele incidente ce pot
aprea în perioada de reziden a copiilor în
servicii de tip familial sunt cunoscute de furnizorul
de servicii sociale, de familiile biologice ale
copiilor i de instituiile competente.
S2.1 Persoanele/familiile i asistenii maternali 1
profesioniti informeaz familia biologic sau
reprezentantul legal al copilului, precum i
instituiile competente cu privire la incidentele
deosebite în care acesta a fost implicat
Im: Notificrile se consemneaz în Registrul de eviden 1
a incidentelor deosebite.
S2.2 Persoanele/familiile de plasament i asistenii 1
maternali profesioniti informeaz instituiile
competente cu privire la toate incidentele
deosebite petrecute pe perioada plasamentului
copilului
Im: Registru de eviden a incidentelor deosebite, 1
în care sunt consemnate anunurile telefonice i
notificrile transmise ctre instituiile publice este
disponibil la sediul furnizorului de servicii sociale.

SECIUNEA a III-a

LISTA documentelor i evidenelor aferente Standardelor minime de calitate


pentru serviciile sociale de tip familialDocumente privind organizarea i funcionarea serviciilor sociale de tip familial
1.Regulamentul de organizare i funcionare al serviciilor de tip familial(ROF)
2.Organigrama furnizorului de servicii sociale de tip familial
3.Statul de funcii
4.Fie de post ale personalului
5.Fie de evaluare anuale ale personalului
6.Raportele anuale de evaluare a persoanelor/familiilor de plasament i ale
asistenilor maternali profesioniti
7.Dosarele personale ale persoanelor/familiilor de plasament i ale asistenilor
maternali profesioniti

83
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019 87

8.Daclaraiile pe proprie rspundere ale personalului privind pstrarea


confidenialitii datelor referitoare la copiii aflai în plasament
9.Planul anual privind formarea profesional a personalului
10.Planul anual de formare/instruire a persoanelor/familiilor de plasament i a
asistenilor maternali profesioniti
11.Fiele anuale de monitorizare a serviciilor de tip familial
12.Raportul anual de autoevaluare a serviciilor sociale de tip familial
13.Raportul anual de activitate al furnizorului de servicii sociale
14.Rapoarte de audit intern/evaluare intern
15.Procesele verbale ale edinelor de supervizare a personalului
16.Diplome, certificate de absolvire ale personalului de specialitate, atestate ale
asistenilor maternali profesioniti
17.Contract individuale de munc, contracte/convenii de colaborare, contracte de
prestri servicii, contracte de voluntariat
18.Buletine medicale aferente controalelor periodice ale personalului
19.Conveniile de plasament a copilului
20.Carta drepturilor beneficiarilor
21.Codul etic
22.Dosar de coresponden cu alte instituii/servicii/organizaii
23.Protocolul/protocoalele de colaborare interinstituional
24. Evidenele din baza de date privind copiii îngrijii în servicii de tip familial
25.Evidenele din baza de date privind persoanele/familiile de plasament i
asistenii maternali profesioniti

Evidene privind realizarea activitilor din cadrul serviciilor sociale de tip familial
1.Registrul privind instruirea i formarea continu a personalului
2.Registrul privind instruirea i formarea persoanelor/familiilor de plasament i a
asistenilor maternali profesioniti
3.Registrul privind informarea/instruirea i consilierea beneficiarilor (copiilor)
4.Registrul de eviden a încetrii serviciilor
5.Registrul de eviden a sugestiilor/sesizrilor/reclamaiilor
6.Registrul de eviden a cazurilor de abuz, neglijare i discriminare
7.Registrul de eviden a incidentelor deosebite

Documente i proceduri elaborate


Documente:
1.Dosarul personal al beneficiarului(copilului)
2.Programul de acomodare al copilului la domiciliul persoanei/familiei de plasament
sau al asistentului maternal profesionist
3.Fiele de evaluare: social, educaional, psihologic i medical
4.Planul individualizat de protecie a copilului (PIP)
Procesul verbal al reuniunii de analiz semestrial a PIP
5.Fia de monitorizare a evoluiei colare
6.Programul educaional al copilului
7.Fia medical a copilului

84
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 103 bis/11.II.2019

8.Planul individualizat de integrare/reintegrare social a copilului


9.Programul de intervenie pentru dezvoltarea deprinderilor i pregtirea copiilor
pentru viaa independent
10. Programul pentru recreere i socializare
11.Raportul trimestrial privind evoluia dezvoltrii fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale a copilului
12.Raportul semestrial privind verificarea împrejurrilor care au stat la baza
stabilirii msurilor de protecie special
13. Evidena interviurilor copiilor în risc de abuz, neglijare sau exploatare
14. Protocoalele speciale pentru situaiile grave de abuz, neglijare i exploatare
15. Fia special de eviden a comportamentelor deviante ale copilului

Proceduri:
1.Procedura de admitere a copiilor pentru îngrijirea în serviciile de tip familial
2.Procedura de încetare a serviciilor
4.Procedura privind promovarea relaiilor socio-familiale
5.Procedura privind ocrotirea sntii copilului
6.Procedura privind consemnarea opiniilor copilului
7.Procedura privind soluionarea situaiilor de absenteism al copilului
8.Procedura privind modul de aciune în situaii neprevzute care afecteaz
funcionarea curent a utilitilor
9.Procedura privind relaia personalului cu copiii
10.Procedura privind sugestiile/sesizrile i reclamaiile
11.Procedura privind identificarea, semnalarea i soluionarea cazurilor de abuz i
neglijen
12.Procedura privind controlul comportamentului copiilor
13.Procedura de msurare a gradului de satisfacie al beneficiarilor.
14.Proceduri cu privire la utilizarea resurselor financiare ale copilului, dup caz.

85
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYEJT|084983]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 bis/11.II.2019 conține 92 de pagini. Prețul: 46 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.