Sunteți pe pagina 1din 48

PARTEA I

Anul 174 (XVIII) — Nr. 648 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Joi, 27 iulie 2006

SUMAR

Nr. Pagina

LEGI ™I DECRETE
350. — Legea tinerilor ...................................................... 2–6
998. — Decret pentru promulgarea Legii tinerilor .......... 6

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
17. — Ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei privind
achizi˛ia serviciilor tehnologice de sistem ............... 6–8
287. — Ordin al secretarului de stat al Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii
privind centrul de preg„tire ∫i sprijinire a
reintegr„rii sau integr„rii copilului Ón familie,
precum ∫i a ghidului metodologic de implementare
a acestor standarde .................................................. 9–47


Rectific„ri ............................................................................... 48
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006

LEGI ™I DECRETE
PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAfiILOR SENATUL

LEGEA
tinerilor

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.


CAPITOLUL I g) stimularea accesului tinerilor la informa˛ie ∫i tehnologii
Dispozi˛ii generale informa˛ionale;
h) stimularea mobilit„˛ii Ón r‚ndul tinerilor;
Art. 1. — Prezenta lege reglementeaz„ cadrul juridic i) stimularea voluntariatului Ón r‚ndul tinerilor;
necesar asigur„rii de condi˛ii adecvate integr„rii socio- j) promovarea dialogului intercultural ∫i combaterea
profesionale a tinerilor, conform necesit„˛ilor ∫i aspira˛iilor rasismului, xenofobiei ∫i intoleran˛ei Ón r‚ndul tinerilor.
acestora.
CAPITOLUL II
Art. 2. — (1) Statul asigur„, cu respectarea principiului
Structurile administra˛iei publice centrale ∫i locale
transparen˛ei, un regim special de protec˛ie ∫i de asisten˛„
cu responsabilit„˛i Ón domeniul activit„˛ii de tineret
tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.
(2) Œn sensul prezentei legi, termenul ∫i expresia de mai
SECfiIUNEA 1
jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) tineri — cet„˛enii cu v‚rsta cuprins„ Óntre 14 ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret
35 de ani; Art. 5. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret este
b) activitate de tineret — orice form„ de ac˛iune organul de specialitate al administra˛iei publice centrale
organizat„ Ón scopul Ómbun„t„˛irii condi˛iilor necesare care elaboreaz„ politicile guvernamentale Ón domeniul
integr„rii socioprofesionale a tinerilor, conform necesit„˛ilor tineretului ∫i coordoneaz„ aplicarea acestora.
∫i aspira˛iilor acestora. (2) Modul de organizare ∫i func˛ionare, precum ∫i
Art. 3. — Autorit„˛ile administra˛iei publice centrale ∫i atribu˛iile specifice ale Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret se
locale, unit„˛ile, institu˛iile ∫i serviciile publice subordonate stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.
acestora au obliga˛ia s„ sprijine activitatea de tineret ∫i s„
SECfiIUNEA a 2-a
asigure cadrul adecvat de desf„∫urare a acesteia la nivel
na˛ional ∫i local, Ón condi˛iile legii. Consiliul interministerial pentru educa˛ie, cultur„,
Art. 4. — Politicile Ón domeniul tineretului au la baz„ cercetare, tineret, sport ∫i minorit„˛i
urm„toarele principii generale: Art. 6. — (1) Consiliul interministerial pentru educa˛ie,
a) elaborarea ∫i promovarea unor strategii globale ∫i cultur„, cercetare, tineret, sport ∫i minorit„˛i se constituie
integrate ∫i fundamentarea acestora Ón baza rezultatelor prin hot„r‚re a Guvernului.
cercet„rilor sociale actuale; (2) Modul de organizare ∫i func˛ionare, precum ∫i
b) asigurarea particip„rii tinerilor la deciziile care Ói atribu˛iile specifice ale Consiliului interministerial pentru
vizeaz„, inclusiv la elaborarea, promovarea ∫i realizarea educa˛ie, cultur„, cercetare, tineret, sport ∫i minorit„˛i se
politicilor Ón domeniul tineretului, Ón special prin intermediul
stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.
structurilor neguvernamentale de tineret ∫i pentru tineret;
c) sporirea gradului de participare a tinerilor la via˛a SECfiIUNEA a 3-a
public„ ∫i Óncurajarea acestora Ón vederea asum„rii Direc˛iile pentru tineret jude˛ene, respectiv
responsabilit„˛ilor individuale sau de grup; a municipiului Bucure∫ti
d) sprijinirea ∫i Óndrumarea tinerilor Ón vederea particip„rii
active a acestora la via˛a economic„, educa˛ional„ ∫i Art. 7. — (1) Direc˛iile pentru tineret jude˛ene, respectiv
cultural„ a ˛„rii; a municipiului Bucure∫ti, sunt servicii publice deconcentrate
e) stimularea cooper„rii autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice ale Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret, cu personalitate
centrale ∫i locale cu structurile neguvernamentale de tineret juridic„, Ónfiin˛ate Ón condi˛iile legii.
∫i pentru tineret, prin Ónfiin˛area de consilii consultative (2) Direc˛iile pentru tineret jude˛ene, respectiv a
constituite din organiza˛iile neguvernamentale de ∫i pentru municipiului Bucure∫ti, colaboreaz„ cu autorit„˛ile
tineret de pe l‚ng„ fiecare autoritate sau institu˛ie public„ administra˛iei publice locale ∫i cu serviciile publice
central„ ori local„ care gestioneaz„ fonduri destinate deconcentrate ale administra˛iei publice centrale pentru
tineretului; organizarea ∫i promovarea activit„˛ilor de tineret.
f) garantarea dreptului la educa˛ie, instruire ∫i (3) Modul de organizare ∫i func˛ionare, precum ∫i
specializare profesional„; atribu˛iile specifice ale direc˛iilor pentru tineret jude˛ene,
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 3

respectiv a municipiului Bucure∫ti, se stabilesc prin ordin al condi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret. asocia˛ii ∫i funda˛ii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 246/2005, ∫i care Óndeplinesc, cumulativ,
SECfiIUNEA a 4-a urm„toarele criterii:
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sprijinirea Ini˛iativelor Tinerilor a) scopul prev„zut Ón statut vizeaz„ direct domeniul
Art. 8. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sprijinirea tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea
Ini˛iativelor Tinerilor este institu˛ie public„ cu personalitate obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
juridic„, aflat„ Ón subordinea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru b) cel pu˛in dou„ treimi din num„rul total al membrilor
Tineret, ∫i are ca scop principal promovarea ∫i sus˛inerea sunt tineri.
activit„˛ilor de tineret ale structurilor neguvernamentale de
(2) Sunt asimilate organiza˛iilor neguvernamentale de
tineret ∫i pentru tineret.
tineret federa˛iile care func˛ioneaz„ Ón condi˛iile Ordonan˛ei
(2) Modul de organizare ∫i func˛ionare, precum ∫i
Guvernului nr. 26/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
atribu˛iile specifice ale Agen˛iei Na˛ionale pentru Sprijinirea
prin Legea nr. 246/2005, ∫i care Óndeplinesc, cumulativ,
Ini˛iativelor Tinerilor se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.
urm„toarele criterii:
SECfiIUNEA a 5-a a) scopul prev„zut Ón statut vizeaz„ direct domeniul
Centre de informare ∫i consiliere pentru tineri tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea
obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
Art. 9. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret poate
b) cel pu˛in dou„ treimi din num„rul total al persoanelor
constitui centre na˛ionale de informare ∫i consiliere pentru
tineri ca unit„˛i cu personalitate juridic„, care func˛ioneaz„ fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.
Ón subordinea sa, sau centre locale de informare ∫i Art. 12. — Œn sensul prezentei legi, organiza˛iile
consiliere pentru tineri, f„r„ personalitate juridic„, ce neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de
func˛ioneaz„ Ón subordinea direc˛iilor pentru tineret drept privat ∫i f„r„ scop patrimonial, care func˛ioneaz„ Ón
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, sau Ón condi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 26/2000, aprobat„ cu
parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret ∫i modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 246/2005, ∫i care
pentru tineret ori cu organe ale autorit„˛ilor publice locale, Óndeplinesc numai condi˛ia prev„zut„ la art. 11 alin. (1)
Ón condi˛iile legii. lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a).
(2) Alte prevederi privind centrele de informare ∫i
consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege. SECfiIUNEA a 2-a

SECfiIUNEA a 6-a Funda˛iile jude˛ene pentru tineret ∫i a municipiului Bucure∫ti


∫i Funda˛ia Na˛ional„ pentru Tineret
Administra˛ia public„ local„

Art. 10. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale ∫i Art. 13. — (1) Funda˛iile jude˛ene pentru tineret ∫i a
jude˛ene asigur„ cadrul institu˛ional ∫i condi˛iile necesare municipiului Bucure∫ti, constituite Ón baza prevederilor
pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul Decretului-lege nr. 150/1990 privind Ónfiin˛area funda˛iilor
tineretului. pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat ∫i de
(2) Œn toate problemele ce vizeaz„ tineretul, consiliile utilitate public„, autonome, neguvernamentale, nepolitice ∫i
locale ale comunelor ∫i ora∫elor au obliga˛ia de a organiza f„r„ scop lucrativ, unice la nivelul fiec„rui jude˛ ∫i al
proceduri de consultare cu organiza˛iile neguvernamentale municipiului Bucure∫ti, ale c„ror adun„ri generale sunt
de tineret ∫i pentru tineret, constituite la nivelul respectivei constituite din reprezentan˛ii organiza˛iilor neguvernamentale
unit„˛i administrativ-teritoriale. de tineret care Ó∫i au sediul Ón unitatea administrativ-
(3) Œn toate problemele ce vizeaz„ tineretul, consiliile teritorial„ respectiv„ ∫i care Ó∫i exprim„ adeziunea la
locale ale municipiilor re∫edin˛„ de jude˛ ∫i ale sectoarelor scopul acestora.
municipiului Bucure∫ti, Consiliul General al Municipiului (2) Modul de organizare ∫i func˛ionare, precum ∫i alte
Bucure∫ti, precum ∫i consiliile jude˛ene au obliga˛ia de a prevederi privind funda˛iile jude˛ene pentru tineret ∫i a
organiza proceduri de consultare cu funda˛iile jude˛ene municipiului Bucure∫ti se stabilesc prin lege.
pentru tineret, respectiv a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i
Art. 14. — (1) Funda˛ia Na˛ional„ pentru Tineret este
cu organiza˛iile neguvernamentale de tineret ∫i pentru
persoan„ juridic„ de drept privat ∫i de utilitate public„,
tineret, constituite la nivelul respectivei unit„˛i administrativ-
autonom„, neguvernamental„, nepolitic„ ∫i f„r„ scop
teritoriale.
lucrativ, a c„rei adunare general„ este constituit„ din
CAPITOLUL III reprezentan˛ii funda˛iilor jude˛ene pentru tineret ∫i a
Structuri neguvernamentale de tineret ∫i pentru tineret municipiului Bucure∫ti, care Ó∫i exprim„ adeziunea la scopul
acesteia.
SECfiIUNEA 1 (2) Patrimoniul Funda˛iei Na˛ionale pentru Tineret este
constituit din imobile — construc˛ii ∫i terenuri —, fonduri
Organiza˛ii neguvernamentale de tineret ∫i pentru tineret
b„ne∫ti ∫i alte active care au apar˛inut structurilor centrale
Art. 11. — (1) Œn sensul prezentei legi, organiza˛iile ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, prev„zute Ón
neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de anex„, precum ∫i din imobile, fonduri materiale ∫i financiare
drept privat ∫i f„r„ scop patrimonial, care func˛ioneaz„ Ón dob‚ndite Ón timpul func˛ion„rii sale.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006

(3) Modul de organizare ∫i func˛ionare, precum ∫i alte (2) Tinerii proveni˛i din centre de plasament sau din
prevederi privind Funda˛ia Na˛ional„ pentru Tineret se familii cu posibilit„˛i materiale reduse ∫i care doresc s„
realizeaz„ Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare. urmeze cursurile uneia dintre formele de Ónv„˛„m‚nt
superior din sistemul de stat beneficiaz„ de gratuitate
SECfiIUNEA a 3-a privind taxele de admitere ∫i de ∫colarizare, acestea fiind
Consiliul Na˛ional al Tineretului suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educa˛iei ∫i
Art. 15. — (1) Consiliul Na˛ional al Tineretului este Cercet„rii, conform legii.
persoan„ juridic„ de drept privat ∫i f„r„ scop patrimonial, Art. 19. — Statul stimuleaz„ atragerea Ón activitatea de
de utilitate public„, neguvernamental„ ∫i autonom„. cercetare ∫tiin˛ific„ a absolven˛ilor cu poten˛ial deosebit
(2) Consiliul Na˛ional al Tineretului Ó∫i desf„∫oar„ pentru domeniul Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea ∫i
activitatea Ón baza prevederilor statutului propriu ∫i a readucerea Ón ˛ar„ a speciali∫tilor tineri care studiaz„ sau
legisla˛iei Ón vigoare. au absolvit studii universitare Ón str„in„tate.
(3) Consiliul Na˛ional al Tineretului este forul na˛ional
care reprezint„ principalul partener neguvernamental Ón SECfiIUNEA a 3-a
raport cu autorit„˛ile ∫i institu˛iile administra˛iei publice Voluntariatul tinerilor
centrale abilitate Ón domeniul politicii de tineret, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare. Art. 20. — Statul, prin institu˛iile sale cu responsabilit„˛i
Art. 16. — (1) La elaborarea politicilor proprii Ón Ón domeniu, Óncurajeaz„ activitatea de voluntariat Ón r‚ndul
domeniul tineretului, Guvernul, prin institu˛iile sale tinerilor prin:
specializate, are obliga˛ia de a consulta Consiliul Na˛ional a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de ∫i pentru
al Tineretului. tineret, care asigur„ condi˛ii pentru participarea tinerilor la
(2) Œn cadrul Consiliului Economic ∫i Social particip„, cu ac˛iuni de voluntariat Ón domenii de interes public, conform legii;
vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul Na˛ional b) completarea cadrului legal pentru exercitarea ∫i
al Tineretului. recunoa∫terea activit„˛ilor de voluntariat pentru tineri,
deopotriv„ pentru cet„˛enii rom‚ni sau str„ini, at‚t pe
CAPITOLUL IV
teritoriul Rom‚niei, c‚t ∫i pe teritoriul altor state, Ón
Stimularea particip„rii tinerilor la via˛a comunit„˛ii conformitate cu conven˛iile interna˛ionale la care Rom‚nia
∫i protec˛ia social„ a tinerilor este parte.

SECfiIUNEA 1 SECfiIUNEA a 4-a


Facilit„˛i Ón domeniul economic Factori de risc specifici ∫i m„suri
privind protec˛ia social„ a tinerilor
Art. 17. — (1) Statul stimuleaz„ ini˛iativele
antreprenoriale ale tinerilor, sus˛in‚nd prin aloca˛ii financiare Art. 21. — Œn sensul prezentei legi, prin factori de risc
nerambursabile accesul acestora la servicii de consultan˛„ specifici se Ón˛elege fenomenele, procesele ∫i
specifice demar„rii unei afaceri. comportamentele care, prin ac˛iunea lor specific„, reduc
(2) Statul acord„ sprijin tinerilor pentru Ónfiin˛area de sau elimin„ ∫ansele de dezvoltare ∫i formare a tinerilor
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i pentru realizarea de investi˛ii, afla˛i Óntr-un poten˛ial pericol de e∫uare Ón procesul lor de
prin programe de creditare preferen˛ial„, cu prioritate Ón integrare socioprofesional„.
mediul rural ∫i Ón zonele geografice cu nivel economic Art. 22. — Statul, prin institu˛iile sale cu responsabilit„˛i
sc„zut, conform legii. Ón domeniu, are obliga˛ia de a adopta ∫i de a aplica
(3) Statul acord„ facilit„˛i sub form„ de reduceri de taxe m„suri de prevenire, atenuare ∫i Ónl„turare a efectelor
∫i impozite, pentru o perioad„ de cel pu˛in un an factorilor de risc specifici de natur„ socioprofesional„
calendaristic, pentru societ„˛i comerciale Ónfiin˛ate de tinerii asupra tinerilor afla˛i Ón procesul de formare ∫i integrare Ón
absolven˛i, indiferent de nivelul studiilor acestora. societate.
(4) Statul sprijin„ formarea tinerilor ca viitori
Art. 23. — Œn domeniul facilit„rii ∫i stimul„rii inser˛iei
Óntreprinz„tori ∫i manageri prin organizarea de cursuri de
profesionale a tinerilor statul are urm„toarele obliga˛ii:
ini˛iere gratuite Ón domeniul managementului ∫i Ón cel al
administr„rii afacerilor. a) asigur„ crearea ∫i func˛ionarea unui sistem de
(5) Prevederile alin. (1)—(3) se aplic„ tinerilor cu v‚rsta consiliere privind alegerea carierei profesionale pentru tineri;
cuprins„ Óntre 18 ∫i 35 de ani. b) asigur„ condi˛ii corespunz„toare pentru integrarea
(6) Œn termen de 60 de zile de la intrarea Ón vigoare a profesional„ a tinerilor cu dizabilit„˛i fizice;
prezentei legi, Guvernul elaboreaz„ ∫i aprob„, prin c) promoveaz„ politici nediscriminatorii Ón vederea
hot„r‚re, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)—(5). ocup„rii unui loc de munc„ pentru tinerele femei, cu
prioritate pentru tinerele mame;
SECfiIUNEA a 2-a
d) faciliteaz„ accesul tinerilor pe pia˛a muncii, prin
Facilit„˛i Ón domeniul educa˛ional-cultural stimularea persoanelor fizice sau juridice care Óncadreaz„
∫i al stimul„rii activit„˛ii de cercetare Ón munc„, cu prioritate, personal t‚n„r, potrivit
Art. 18. — (1) Tinerii beneficiaz„ de acces gratuit la reglement„rilor Ón vigoare;
fondul de carte ∫i la sursele de informare administrate de e) asigur„ condi˛iile necesare recalific„rii ∫i reconversiei
bibliotecile publice. profesionale a tinerilor afla˛i temporar Ón afara pie˛ei muncii.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 5

Art. 24. — Œn domeniul protec˛iei sociale statul SECfiIUNEA a 2-a


ac˛ioneaz„, cu prioritate, pe urm„toarele direc˛ii: Finan˛area structurilor neguvernamentale de tineret
a) acord„ consultan˛„ gratuit„ Ón domeniul planific„rii ∫i pentru tineret
familiale, pentru tinerele familii;
Art. 29. — (1) Veniturile f„r„ caracter economic ale
b) acord„ credite bancare tinerilor c„s„tori˛i, afla˛i la
structurilor neguvernamentale de tineret ∫i pentru tineret
prima c„s„torie, cu termene de rambursare de p‚n„ la
sunt neimpozabile ∫i includ:
10 ani ∫i cu dob‚nd„ redus„;
a) cotiza˛iile ∫i contribu˛iile b„ne∫ti sau Ón natur„ ale
c) dezvolt„ cu prioritate programe na˛ionale Ón domeniul membrilor sau simpatizan˛ilor;
construc˛iei de locuin˛e sociale, pentru tineri ∫i familiile de
b) dona˛iile, legatele, sumele ∫i bunurile primite prin
tineri cu venituri reduse;
sponsoriz„ri;
d) sprijin„ construc˛ia sau achizi˛ia de locuin˛e Ón c) dob‚nzile ∫i dividendele ob˛inute din plasarea
proprietate pentru tineri ∫i familiile de tineri cu v‚rste disponibilit„˛ilor realizate din venituri neeconomice, Ón
cuprinse Óntre 18 ∫i 35 de ani, acord‚ndu-le facilit„˛i Ón condi˛iile legii;
acest sens. d) veniturile ob˛inute din administrarea sau valorificarea
Art. 25. — Statul adopt„ m„suri specifice care vizeaz„, bunurilor aflate Ón patrimoniul acestora;
direct sau indirect, crearea de oportunit„˛i pentru tinerii sau e) resursele ob˛inute de la bugetul de stat ∫i de la
familiile tinere care au domiciliul stabil Ón mediul rural. bugetele locale;
Art. 26. — Alte m„suri pe care statul are obliga˛ia s„ le f) veniturile ob˛inute din reclam„ ∫i publicitate, cu
adopte Ón vederea atenu„rii impactului factorilor de risc excep˛ia celor realizate prin unit„˛i specializate Ón acest
specifici asupra tinerilor sunt urm„toarele: domeniu;
a) dezvolt„ programe specifice pentru prevenirea ∫i g) veniturile pentru care se datoreaz„ impozite pe
combaterea consumului de alcool, tutun, droguri ∫i de alte spectacole;
substan˛e nocive, precum ∫i a delincven˛ei Ón r‚ndul h) alte venituri ob˛inute sau realizate Ón condi˛iile legii.
tinerilor; (2) Structurile neguvernamentale de tineret ∫i pentru
b) asigur„ tratament medical gratuit ∫i promoveaz„ tineret de utilitate public„ sunt supuse la plata taxelor ∫i
m„suri pentru reintegrarea social„ a tinerilor dependen˛i de impozitelor locale la nivelul minim prev„zut de Legea
alcool, tutun, droguri sau de alte substan˛e nocive; nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
c) acord„ asisten˛„ medical„ gratuit„ tinerilor care complet„rile ulterioare.
urmeaz„ o form„ de Ónv„˛„m‚nt autorizat„ sau acreditat„, (3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret
conform legii; sunt scutite de impozitul pe profit atunci c‚nd utilizeaz„ cel
d) asigur„ tratamentul medical gratuit pentru tinerii pu˛in 80% din veniturile ob˛inute din orice surs„ Ón scopul
suferinzi de boli cronice; realiz„rii obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv
e) ac˛ioneaz„ pentru reintegrarea socioprofesional„ a pentru cheltuieli de investi˛ii ∫i dot„ri, precum ∫i pentru
tinerilor delincven˛i proveni˛i din penitenciare, centre de cheltuieli de func˛ionare.
reeducare ∫i institute medical-educative; CAPITOLUL VI
f) asigur„ accesul gratuit al tinerilor la programele de
Baza material„ de drept public destinat„ activit„˛ii
educa˛ie pentru s„n„tate.
de tineret
CAPITOLUL V
Art. 30. — (1) Œn sensul prezentei legi, patrimoniul
Finan˛area activit„˛ii de tineret destinat activit„˛ii de tineret cuprinde totalitatea terenurilor ∫i
spa˛iilor, amenaj„rilor, instala˛iilor ∫i construc˛iilor, precum ∫i
SECfiIUNEA 1
alte bunuri destinate organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii activit„˛ii de
tineret, aflate Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Finan˛area activit„˛ii publice de tineret Tineret.
Art. 27. — Pentru finan˛area activit„˛ii publice Ón (2) Bunurile prev„zute la alin. (1) apar˛in, dup„ caz,
domeniul tineretului se aloc„ anual prin legea bugetului de patrimoniului public sau privat al statului.
stat sumele corespunz„toare. (3) Œn derularea activit„˛ii de tineret, Autoritatea
Na˛ional„ pentru Tineret poate utiliza ∫i alte bunuri,
Art. 28. — (1) Consiliile jude˛ene ∫i Consiliul General al
apar˛in‚nd unor persoane juridice de drept privat, numai cu
Municipiului Bucure∫ti, precum ∫i consiliile locale ale
acordul prealabil scris al acestora, conform unor Ón˛elegeri
municipiilor re∫edin˛„ de jude˛ constituie anual, Ón cadrul
stabilite de comun acord pe baz„ de contract.
bugetelor proprii, Fondul destinat activit„˛ilor de tineret.
(2) Fondul destinat activit„˛ilor de tineret prev„zut la CAPITOLUL VII
alin. (1) se utilizeaz„ pentru finan˛area activit„˛ii de tineret Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
a structurilor neguvernamentale de utilitate public„ de ∫i
pentru tineret, precum ∫i a unor activit„˛i de tineret de Art. 31. — (1) Imobilul proprietate de stat, situat Ón
interes local, stabilite prin consultarea funda˛iilor jude˛ene satul Izvoru Mure∫ului, Str. Principal„ nr. 1, comuna
pentru tineret, respectiv a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i Vo∫l„beni, jude˛ul Harghita, aflat Ón prezent Ón
a organiza˛iilor neguvernamentale de tineret ∫i pentru administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, trece Ón
tineret de pe raza unit„˛ii administrativ-teritoriale respective. administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006

(2) Predarea imobilului prev„zut la alin. (1) se va face Art. 32. — (1) Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 60 de
zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
cu respectarea prevederilor legale, Ón termen de 60 de zile
Partea I.
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi. (2) Anexa face parte integrant„ din prezenta lege.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 iulie 2006.


Nr. 350.

ANEX√

Imobilele ∫i fondurile b„ne∫ti care fac obiectul prevederilor art. 14 alin. (2)
din lege

1. Imobilul care a apar˛inut Comitetului Central al fostei Uniuni a


Tineretului Comunist, situat Ón Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1, Bucure∫ti,
inclusiv terenul aferent
2. Sumele aferente conturilor nr. 45104420, 45106430 ∫i 45108440,
care au apar˛inut Comitetului Central al fostei Uniuni a Tineretului Comunist,
la Banca Comercial„ Rom‚n„ — SMB

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii tinerilor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea tinerilor ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 20 iulie 2006.


Nr. 998.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind achizi˛ia serviciilor tehnologice de sistem
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a), e) ∫i i), al art. 56 alin. (1), al art. 58
alin. (3) ∫i al art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare redactat de Departamentul pre˛uri ∫i tarife ∫i Ón conformitate cu prevederile
Procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei din
data de 18 iulie 2006,
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 7

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:

Art. 1. — (1) Œn perioada 1 august — 31 decembrie a) se aloc„ pe contractul cu pre˛ul cel mai mic o
2006, Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei cantitate realizat„ egal„ cu cantitatea contractat„ pe acest
Electrice îTranselectrica“ — S.A. achizi˛ioneaz„ Ón regim contract;
reglementat cantit„˛ile de servicii tehnologice de sistem b) diferen˛a dintre cantitatea realizat„ ∫i cea alocat„
rezerve de reglaj secundar ∫i ter˛iar ∫i puterea reactiv„ conform lit. a) se aloc„ pe contractul cu pre˛ul cel mai mare.
pentru reglajul tensiunii, prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2*) Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
care fac parte integrant„ din prezentul ordin. se abrog„ urm„toarele:
(2) Pre˛urile ∫i cantit„˛ile de servicii tehnologice de a) Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de

sistem din contractele reglementate sunt prev„zute Ón Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 495/2001 pentru

anexele nr. 1 ∫i 2. aprobarea Procedurii interimare privind modalitatea de

(3) Pentru cantit„˛ile de servicii tehnologice de sistem alocare a sumelor prev„zute pentru asigurarea serviciilor de
sistem;
contractate prin contractele reglementate ∫i nerealizate,
b) Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
furnizorul de servicii tehnologice de sistem va pl„ti
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 919/2005 privind
c„tre Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei
aprobarea coeficien˛ilor ∫i valorilor de referin˛„ pentru
Electrice îTranselectrica“ — S.A. o penalizare specific„
calculul tarifelor de servicii tehnologice de sistem prestate
corespunz„toare de 200% din pre˛ul reglementat de
de produc„torii califica˛i;
contract.
c) art. 1 din Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
(4) Œn perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2006,
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 61/2005 privind
diferen˛ele dintre cantit„˛ile contractate ∫i necesarul de
cadrul de func˛ionare a pie˛ei angro de energie electric„,
servicii tehnologice de sistem stabilit de Compania
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 43
Na˛ional„ de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ —
din 18 ianuarie 2006;
S.A. se achizi˛ioneaz„ de c„tre aceasta Ón conformitate cu
d) Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
prevederile cap. 8 din Codul comercial al pie˛ei angro de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 8/2006 privind
energie electric„, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui
achizi˛ionarea serviciilor tehnologice de sistem, publicat Ón
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 312 din 6 aprilie
nr. 25/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, 2006.
Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004. Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
Art. 2. — Cantitatea de servicii tehnologice de sistem al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
realizat„ pe fiecare interval orar se aloc„ Óntre contractul 1 august 2006.
pentru asigurarea serviciilor tehnologice de sistem cu Art. 5. — Furnizorii de servicii tehnologice de sistem ∫i
pre˛uri ∫i cantit„˛i reglementate ∫i contractul pentru Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei Electrice
asigurarea serviciilor tehnologice de sistem cu pre˛uri ∫i îTranselectrica“ — S.A. duc la Óndeplinire prevederile
cantit„˛i rezultate Ón urma procesului de licita˛ie, Óncheiate prezentului ordin.
Óntre un furnizor de servicii tehnologice de sistem ∫i Art. 6. — Departamentele de specialitate din cadrul
Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei Electrice Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
îTranselectrica“ — S.A., astfel: vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului ordin.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,


Nicolae Opri∫

Bucure∫ti, 19 iulie 2006.


Nr. 17.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.


8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006

ANEXA Nr. 2
ANEXA Nr. 1
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 9

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√fiII SOCIALE ™I FAMILIEI


AUTORITATEA NAfiIONAL√ PENTRU PROTECfiIA DREPTURILOR COPILULUI
ORDIN
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de preg„tire ∫i sprijinire
a reintegr„rii sau integr„rii copilului Ón familie, precum ∫i a ghidului metodologic de implementare
a acestor standarde
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2001 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 252/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale
art. 5 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribu˛iile, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului, cu modific„rile ulterioare,

secretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Standardele minime obligatorii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie nr. 64/2004
privind centrul de preg„tire ∫i sprijinire a reintegr„rii sau
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
integr„rii copilului Ón familie, precum ∫i ghidul metodologic
de implementare a acestor standarde, prev„zute Ón anexele centrul de preg„tire ∫i sprijinire a reintegr„rii sau integr„rii
nr. 1 ∫i 2*) care fac parte integrant„ din prezentul ordin.
copilului Ón familie, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul secretarului de stat al Autorit„˛ii Partea I, nr. 497 din 2 iunie 2004.
Secretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 287.

ANEXA Nr. 1
STANDARDE MINIME OBLIGATORII
privind centrul de preg„tire ∫i sprijinire a reintegr„rii sau integr„rii copilului Ón familie

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.


10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 19
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 21

ANEXA Nr. 2

GHID METODOLOGIC
de implementare a Standardelor minime obligatorii privind centrul de preg„tire ∫i sprijinire
a reintegr„rii sau integr„rii copilului Ón familie
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 27
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 29
30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 31
32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 33
34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 37
38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 41
ANEXA Nr. 1
la ghidul metodologic
42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006

ANEXA Nr. 2
la ghidul metodologic
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 45

ANEXA Nr. 3
la ghidul metodologic
46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006

ANEXA Nr. 4
la ghidul metodologic
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006 47
ANEXA Nr. 5
la ghidul metodologic
48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 648/27.VII.2006


RECTIFIC√RI

Œn cuprinsul Hot„r‚rii Guvernului nr. 636/2006 pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 100/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 465 din 30 mai 2006, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la anex„, Ón loc de: îDirec˛ia General„ Analiz„ ∫i Planificare Politic„“ se va citi: îDirec˛ia General„ Afaceri
Politice“.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|118249]
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 648/27.VII.2006 con˛ine 48 de pagini. Pre˛ul: 3,40 lei ISSN 1453—4495