Sunteți pe pagina 1din 7

Articolul 761.

 Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau


                        combatere a bolilor epidemice
(1) Nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau
combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică stabilite
de autoritățile competente,
se sancționează cu amendă de la 40 la 100 de unități convenționale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 700 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.
(11) Săvârșirea repetată a aceleiași contravenții prevăzute la alin. (1) pe
parcursul aceluiași an calendaristic de către o persoană sancționată anterior, printr-
o hotărâre/decizie definitivă, pentru această contravenție
se sancționează cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.
(2)  Prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul de a
prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice
se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată
persoanei fizice.

Articolul 400. Ministerul Afacerilor Interne


(1) Contravenţiile prevăzute la art.47, art.481 alin.(5), art.49, 50, 52, 54 69–
71, 73, 761, art.77 alin.(8), art.772, 78, art.79 alin.(1), (2), (4), art.801, 85–87, 89–
91, art.911 alin.(13)–(18) şi (20), art.96, 99–104, 105–107, art.115 alin.(3), art.157
alin.(4), (6)–(10), art.158 alin.(1) şi (2), art.176, 1801 art.197 alin.(1)–(4), (9), (11)–
(13), (15), (16), (22), art.201–203, 205, 209, 220, 221, 222–226, 228–243, 245,
art.263 alin.(1), art.2631, 267, art. 273 pct. 17) și 18), art.277 alin.(1), (4) şi
(7), 283, art.286 alin.(3), art.2873, 2891, 321, 325, 326 alin. (2)–(6), 331, 332, 3321,
338–341, 346, art.349 alin.(1), art. 350, 3502, 354–357, 359–362, art.364 alin.(2),
(5), (9) şi art.365, 3653 se constată şi se examinează de către poliţie.
 (11) Contravenţia prevăzută la art.337 se examinează de poliţie în măsura în
care acţiunile indicate constituie competenţa acesteia.
(2) Sunt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni
în limitele competenței funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile poliției și sunt împuterniciți cu
asemenea atribuții conform fișei postului. Nomenclatorul funcțiilor și al
competențelor de examinare a cauzelor contravenționale și de aplicare a
sancțiunilor se aprobă prin ordinul ministrului afacerilor interne. 
(33) Contravenţiile prevăzute la art.2873, 331, 332, 3321, art.333 alin.(1), (2)
şi (4) se examinează de către Poliţia de Frontieră, iar cele prevăzute la art. 761,
228–245, 354 şi 355 se examinează şi de către Poliţia de Frontieră dacă au fost
constatate în punctele de trecere a frontierei de stat.

(41) Contravenţiile prevăzute la art.69, art.91 alin.(1), art.911 alin.(16) şi


(18), art.354, 355 şi 357, care au fost săvîrşite în timpul îndeplinirii misiunilor
Inspectoratului General de Carabinieri de menţinere, asigurare şi restabilire a
ordinii publice, de protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, de prevenire şi
combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de
război, se constată şi se examinează inclusiv de carabinieri.

1. Incriminarea faptelor de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire


sau combatere a COVID-19 în Codul contravențional al Republicii Moldova
Pe 17 martie 2020, Parlamentul a declarat stare de urgență și a adoptat o
lege prin care atribuie Comisiei pentru situații excepționale și altor agenții ale
Executivului atribuții extinse în lupta cu pandemia. Deși aceste decizii au permis
Guvernului să intervină prompt și eficient în combaterea virusului....
COVID-19 reprezintă acea maladie infecțioasă a omului, cu capacitate de
răspândire rapidă în mijlocul populației, care se manifestă prin stare clinică gravă,
rată înaltă de mortalitate și care este astfel catalogată de Regulile Medico-Sanitare
Internaționale. În conformitate cu art. 51 al Legii Republicii Moldova nr. 10/2009
privind supravegherea de stat a sănătății publice1 printre măsurile complexe de
prevenire și control al bolilor transmisibile se numără supravegherea
epidemiologică. Astfel, prevenirea și combaterea răspândirii bolilor epidemice se
înscrie în eforturile de creare a condițiilor optime pentru realizarea maximă a
potențialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieți. Prin
contribuția organizată a societății, în vederea prevenirii îmbolnăvirii, protejării și
promovării sănătății populației și îmbunătățirii calității vieții, au fost elaborate și
implementate strategii privind protecția și promovarea sănătății, prevenirea și
controlul bolilor transmisibile și netransmisibile. În cazul în care aceste măsuri nu-
și demonstrează eficiența se aplică mijloacele corespunzătoare de intervenție a
statului prin mijloacele de constrângere. Astfel, completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova2 cu art. 761 se încadrează în măsurile pe
care le întreprinde statul în scopul prevenirii răspândirii bolilor epidemice și care
pun în pericol sănătatea populației.

1
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124337&lang=ro#
2
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121973&lang=ro#
Prin urmare, legiuitorul a incriminat inițial în legea contravențională la art.
761 fapta cu următorul conținut ,,Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire
și/sau combatere a bolilor epidemice
(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a
bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se
sancționează cu amendă de la 450 (1068 euro) la 500 (1187 euro) de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 (2374 euro) la 1500
(3560 euro) de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul
de a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice se
sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată
persoanei fizice”.
Constatăm cu regret că răspunderea contravențională în baza acestei norme
este una exagerată deoarece sunt stabilite sancțiuni pecuniare care depășesc cu
mult posibilitățile făptuitorilor în raport cu salariile medii stabilite pe economie,
fiind aproximativ de 350 de euro pentru anul 2020. Această situație de fapt a stârnit
reacții negative din partea societății.
Prin urmare, la data de 30.06.2020, în urma sesizării Curții Constituționale
de către un grup de deputați privind controlul constituționalității articolului 761
alin. (1) din Codul contravențional, având la bază argumentul că nu se respectă
principiul proporționalității sancțiunilor și nu ia în calcul gradul sporit de
vulnerabilitate a persoanelor, a persoanelor în vârstă, cu dizabilități, lipsite de venit
în perioada stării de urgență, Curtea constată că, ,,în cazul persoanei fizice,
diferența dintre limita minimă de 450 unități convenționale și limita maximă de
500 unități convenționale nu îi acordă instanței de judecată posibilitatea de a
aprecia proporționalitatea sancțiunii aplicate prin raportare la fapta
contravențională și la circumstanțele cazului, astfel încât să existe un echilibru
corect între scopul legii contravenționale şi mijloace, iar mijloacele utilizate să nu
restrângă drepturile persoanei mai mult decât este necesar pentru a atinge aceste
scopuri”.3 Astfel, curtea declară neconstituțională doar sintagma ,,de la 450” de la
articolul 761 alin. (1) din Codul contravențional, fiind stabilită limita minimă a
sancțiunii de la o unitate contravențională.
Analizând practica judiciară privind aplicarea prevederilor art. 761 Cod
contravențional, s-a constatat precum că această normă suferă de anumite carențe
ce împiedică calificarea corectă a faptelor și aplicarea eficientă a acesteia. Prin
urmare, prin Legea Republicii Moldova nr. 201 din 20.11.2020 pentru modificarea
unor acte normative4, a fost modificat conținutul art. 761 CC al RM după cum
urmează ,,Articolul 761. Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau
combatere a bolilor epidemice
(1) Nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau
combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică stabilite
de autoritățile competente, se sancționează cu amendă de la 40 la 100 de unități
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 700 de unități
convenționale aplicată persoanei juridice.
(11) Săvârșirea repetată a aceleiași contravenții prevăzute la alin. (1) pe
parcursul aceluiași an calendaristic de către o persoană sancționată anterior,
printr-o hotărâre/decizie definitivă, pentru această contravenție se sancționează
cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul
de a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice se
sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată
persoanei fizice.”
Noua variantă a art. 761 Cod contravențional, conține două componențe de
contravenții distincte și o agravantă:

3
HOTĂRÎRE Nr. 18 din 30-06-2020 privind controlul constituționalității articolului 761 alin. (1) din Codul
contravențional (nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta
a pus în pericol sănătatea publică) (sesizările nr. 61a/2020, nr. 62a/2020 și nr. 67g/2020).
4
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124261&lang=ro
 Nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau
combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică stabilite
de autoritățile competente;
 Săvârșirea repetată a aceleiași contravenții prevăzute la alin. (1);
 Prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul de
a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice.
Observăm că în noua configurație, această normă conține sancțiuni mai
blânde iar dispoziția are un conținut mai clar în comparație cu vechile prevederi.
Chiar dacă la prima vedere noua normă pare mai reușită decât cea
precedentă, se constată și aici careva lacune care necesită ajustare în vederea
aplicării ei corecte și uniforme.
Un exemplu ar fi, agravanta de la alineatul (11) ,,Săvârșirea repetată a
aceleiași contravenții prevăzute la alin. (1) pe parcursul aceluiași an calendaristic
de către o persoană sancționată anterior, printr-o hotărâre/decizie definitivă,
pentru această contravenție”.
În acest context, constatăm că această prevedere conține expresii ambigue.
Utilizarea sintagmelor ,,aceleași contravenții” sau ,,sancționată anterior pentru
această contravenție” determină o neclaritate ,,care această contravenție?” și ne
duce la ideea că la această normă a fost incriminată sancționarea repetată a unei
fapte pentru care autorul a fost de acum sancționat, ceea ce contravine art. 9, alin.
(2) CC al RM conform căruia ,,Nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii
contravenționale pentru una și aceeași faptă.”
Totodată, prevederea de la acest alineat se suprapune cu circumstanța
agravantă de la art. 43, alin. (1) lit. b) CC al RM ,,săvârșirea contravenției de către
o persoană care anterior a fost sancționată pentru o contravenție similară sau
pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză”.
În aceeași ordine de idei, identificăm suprapunere cu referire la răspunderea
persoanei juridice în conformitate cu art. 761, alin. (11) CC al RM cu prevederile de
la art. 34, alin. (22) ,,Comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul
unui an, a încălcărilor specificate în partea specială a cărții întâi a prezentului
cod se sancționează cu amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea
limitei maxime, indicată în partea specială a cărții întâi”.
În concluzie, apreciem faptul că legiuitorul a optat pentru reformularea art.
761CC al RM, prin stabilirea unei dispoziții mai clare și sancțiunilor mai blânde în
condiția în care majoritatea populației Republicii Moldova este afectată de criza
economică și cea pandemică.
În contextul carențelor analizate, se conturează necesitatea înlăturării
alineatului (11) al art. 761 CC al RM având la bază motivele invocate mai sus, iar
pentru faptele similare săvârșite repetat se propune modificarea sintagmei de la
alin. (1) al aceluiași articol din ,,de la 40 la 100 de unități convenționale” în ,,de la
40 la 500 de unităţi convenționale” ceea ce ar permite atragerea la răspundere a
persoanei în condiția agravantei de la art. 42, alin. (1), lit. b) ,,săvârșirea
contravenției de către o persoană care anterior a fost sancționată pentru o
contravenție similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză” cu
aplicarea unei amenzi până la 500 de unități convenționale fiind respectat
principiul individualizării pedepsei în condiția prezenței unor circumstanțe
agravante.

2. Elementele constitutive ale contravențiilor prevăzute de art. 76/1


În conformitate cu prevederile de la art. 10 Cod contravențional constituie
contravenție ,,fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol
social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la
valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de
sancţiune contravenţională”.
Una dintre etapele procesului de constatare și examinare a unei fapte
contravenționale o constituie analiza juridică, identificarea elementelor constitutive
și respectiv calificarea juridico-contravențională a faptei.
Conducându-ne de regula generală conform căreia pentru ca o faptă să fie
considerată contravenție trebuie să întrunească cumulativ cele patru elemente
constitutive ale unei contravenții; obiectul, subiectul, latura obiectivă și latura
subiectivă.
Faptele de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere
a bolilor epidemice au fost incriminate de către legiuitor la art. 76/1 Cod
contravențional. Acest articol este format din 3 aliniate care conțin două fapte
distincte și o agravantă, după cum urmează:
(1) nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau
combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică stabilite
de autoritățile competente;
(11) săvârșirea repetată a aceleiași contravenții prevăzute la alin. (1) pe
parcursul aceluiași an calendaristic de către o persoană sancționată anterior, printr-
o hotărâre/decizie definitivă, pentru această contravenție;
(2)  prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul de
a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice.

1.1 nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau


combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică
stabilite de autoritățile competente;

În acest context, obiectul contravenţiei constituie valorile şi relaţiile sociale


ocrotite de legea contravenţională, care sânt vătămate sau lezate prin comiterea
unei fapte concrete. Obiectul reflectă acele valori şi relaţii sociale la care a atentat
subiectul.
Obiectul contravenţiei are diverse forme: obiectul juridic şi obiectul
material.
Obiectul juridic, la rândul său, se divizează în: obiect general, obiect
generic, obiect nemijlocit (specific) şi obiect complex.
Obiectul juridic general reprezintă totalitatea valorilor sociale ocrotite de
dreptul contravenţional, care sânt prevăzute în art. 2 CC al RM.
Obiectul generic este valoarea socială protejată de mai multe norme
contravenţionale. Obiectul generic este folosit de către legiuitor în calitate de
criteriu de grupare a normelor materiale din partea specială a cărţii întîi al CC al
RM în capitole. De exemplu, capitolul 13 este intitulat „Contravenţii în domeniul
circulaţiei rutiere” în acest caz, obiectul generic îl constituie valorile sociale ce ţin
de domeniul circulaţiei rutiere.
Obiectul juridic nemijlocit este acea categorie de obiect al contravenţiei
care constă în valoarea socială ocrotită de o anumită normă contravenţională şi
relaţiile sociale generate de aceasta. Obiectul juridic nemijlocit (specific) este
subordonat celui generic, deoarece, corelaţia între cele două categorii este una de
tip specie - gen. Orice contravenţie vatămă atât obiectul juridic nemijlocit
(specific) cât şi pe cel generic. În unele cazuri obiectul nemijlocit (specific)
coincide cu cel generic.
În cazul contravenției prevăzute de art. 76/1, alin. (1) obiectul îl constituie
relațiile sociale care țin de respectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și
combatere a bolilor epidemice.