Sunteți pe pagina 1din 13

FACULTATEA FINANȚE

CATEDRA BĂNCI ȘI ACTIVITATEA BANCARĂ

Marina Ceban

EVOLUȚIA STRUCTURII AGREGATULUI


MONETAR M1
ÎN PERIOADA TRIMESTRULUI II AL ANULUI 2020:
TENDINȚE, FACTORI, PERSPECTIVE

STUDIU ANALITIC
la unitatea de curs
„MONEDĂ ȘI CREDIT”

Autor:
Studentă gr. FBr-203
învățământ cu frecvență redusă
Marina Ceban
_________________
(semnătura)

Conducător științific:
Prof. univ., dr. Oleg Stratulat,
_________________
(semnătura)

Chişinău – 2021
CUPRINS

INTRODUCERE................................................................................................................................3
1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICĂ A AGREGATULUI MONETAR M1.....4
1.1 Aspecte conceptuale privind agregatul monetar M1....................................................5
1.2 Indicatorii de evaluare a dinamicii agregatului M1......................................................6
2. ANALIZA EVOLUȚIEI STRUCTURII AGREGATULUI MONETAR M1..........................7
2.1. Calculul indicatorilor de dinamică agregatului monetar M1......................................8
2.2. Tendințe, factori și perspectivele în perioadă scurtă a evoluției
agregatului monetar M1...................................................................................8
ÎNCHEIRE..........................................................................................................................................9
CITATE BIBLIOGRAFICE...........................................................................................................10
ANEXE..............................................................................................................................................11

2
INTRODUCERE
Actualitatea temei. Fiind unul din componentele masei monetare, agregatul monetar M1 prin
evoluția sa permite observarea și stabilirea obiectivelor politicii monetare adoptate de autoritatea
monetară. Aceste obiective urmăresc stabilitatea monedei naţionale exprimată prin rata inflaţiei.
Scopul cercetarii. În acest studiu analitic mi-am propus să cercetez evoluţia agregatului
monetar Ml pe perioada trimestrului II al anului 2020, precum şi depistarea unor tendinţe, factori
de influenţă şi stabilirea unor perspective viitoare. Formularea unor aprecieri şi concluzii
concludente.
Sarcinile studiului analitic. Scopul lucrării a determinat următoarele sarcini ale studiului:
- Redarea esenței agregatului monetar M1;
- Evidențierea indicatorilor de dinamică a agregatului monetar M1;
- Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a agregatului monetar M1;
- Stabilirea tendințelor actuale și perspectivelor în perioadă scurtă a evoluție agregatului M1.
Obiectul investigat. Obiectul investigat în acest studiu analitic este agregatul monetar M1.
Metodologia cercetării. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în stiinţa economică
am utilizat, observarea directă şi indirectă a realităţii economice prin intermediul informaţiei
analizate cu ajutorul abstraţiei stiinţifice; inducția şi deducţia. Deasemenea am utilizat și metoda
analizei, comparaţiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea
unor concluzii concludente.
Baza informațională. Drept bază informațională a acestui studiu de caz au servit diverse
informaţii găsite în literatura de specilitate, precum și datele statistice publicate de către Banca
Națională a Moldovei și de Biroul Național de Statistică.
Structura studiului analitic. Studiul analitic cuprinde: introducerea, 2 capitole, încheierea,
bibliografia și anexele. În introducere am prezentat actualitatea temei, scopul cercetării, sarcinile
studiului de caz, obiectul investigat, metodologia cercetării, baza informațională și structura
studiului analitic.
Primul capitol ”Esența și indicatorii de dinamică a agregatului monetar M1” redă trăsăturile,
structura, esenţa agregatului monetar Ml precum și indicatorii de dinamică ai acestuia. Al II-lea
capitol ”Analiza evoluţiei structurii și perspectivele agregatului monetar M1” are un caracter
analitic pronunţat conţinînd calcule efectuate şi analiza lor spre a evidenţia dinamica și
perspectivele agregatului monetar Ml în Republica Moldova.
În încheiere am formulat cîteva concluzii pe marginea studiului efectuat. Bibliografia conține 7
surse bibliogrfice care au servit drept bază informațională. La baza calculelor efectuate în această
lucrare a stat anexa 1 care redă datele statistice publicate de către BNM.

3
1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICĂ A AGREGATULUI
MONETAR M1
1.1 Aspecte conceptuale privind agregatul monetar M1
În practica monetară, în vederea cuantificării volumului de bani în economie, componentele
masei monetare sunt grupate în agregate monetare. Agregatul monetar desemnează o parte
constitutivă a masei monetare şi semimonetare, parte autonomizată prin funcţiile sale, prin agenţi
specializaţi care emit instrumente de schimb şi de plată, prin instituţiile financiar-bancare care le
gestionează şi prin fluxurile economice reale pe care le mijlocesc.
Agregatele monetare în calitate de forme secundare de lichiditate includ masa bănească în sens
restrâns (M1) şi masa bănească în sens larg (M2, M3 etc..
În practica şi în teoria economică se operează cu diferite clase de bani, numerotate succesiv M1,
M2, M3, M4 (distincţia a pornit de la Irving Fisher, 1912), care reprezintă masa monetară din
circulaţie în economie. Cea mai restrânsă clasă de bani este M1 care include monedele, bancnotele
şi depozitele la vedere. M2 – include pe lângă M1 şi depozitele de economii, M3 – M2 plus
depozitele la termen, iar M4 cel mai amplu agregat monetar în care se includ toate categoriile de
bani, inclusiv „cvasimoneda”.
Structura şi componenţa agregatelor monetare diferă de la o economie la alta, în funcţie de
nivelul dezvoltării pieţei financiare, obiectivele şi priorităţile dominante ce persistă într-o ţară sau
alta, însă, datorită unor caracteristici comune, ele sunt clasificate în literatura de specialitate în trei
grupuri mari:
- moneda primară cuprinde banii emişi de Banca Centrală şi constituie baza pentru crearea
altor categorii de monedă, emisiunea acestei clase de bani este funcția exclusivă a Băncii
Centrale;
- masa mijloacelor de plată cuprinde instrumentele de plată create de Banca Centrală şi de
celelalte instituţii monetare, cea mai mare parte componentă a acestei clase de bani este
creată de bănci care furnizează aceste instrumente de plată;
- masa mijloacelor de deţinere a averii cuprinde, pe lângă instrumentele de plată, şi
instrumentele financiare lichide, care nu se folosesc ca atare, dar sunt uşor transformabile în
instrumente lichide. Deținerea și creația acestor instrumente monetare constituie funcția
băncii.
Principalele caracteristici ale agregatelor monetare sunt:
- omogenitatea – reprezintă un grup omogen de active financiare ce pot fi utilizate drept
mijloace de plată;
- lichiditatea – activele incluse în acelaşi agregat monetar reprezintă acelaşi grad de
lichiditate.
În afara agregatelor monetare, băncile centrale mai calculează un indicator denumit bază
monetară. Baza monetară, în comparaţie cu formele secundare de lichiditate, reprezintă o formă a
lichidităţii primare din economie, deoarece este formată doar din elemente care pot fi controlate
direct de Banca Centrală prin intermediul instrumentelor de politică monetară, de care dispune. În
consecinţă, baza monetară cuprinde următoarele elemente: numerarul în circulaţie, numerarul în
casieriile instituţiilor financiar-monetare (IFM) şi în conturile curente ale IFM (la Banca Centrală).
Pentru a identifica anumite tendinţe în procesul de structurare a masei monetare, este nevoie de
o analiză amplă a experienţei internaţionale. Această analiză ne va permite urmărirea experiențelor
pozitive de stimulare urmărire a evoluţiei masei monetare posibile de aplicat în țara noastră.
În vederea identificării discrepanţelor metodologice în diseminarea datelor statistice cu privire la
structura masei monetare un interes deosebit prezintă analiza experienţei altor state în identificarea
formelor secundare de lichiditate. În acest sens, nu putem trece cu vederea integrarea europeană,
fenomen care nu poate fi lipsit de importanţă sau ignorat. Procesul de integrare s-a desfăşurat în mai
multe etape, care au inclus crearea unei zone de liber schimb, eliminarea vamelor şi restricţiilor de
circulaţie a produselor, capitalului şi forţei de muncă, evoluând până la crearea unei uniuni

4
economice şi monetare, cu eliminarea din circulaţie a monedelor naţionale şi introducerea unei
monede europene unice – euro.
Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul din circulaţie, adică bancnotele şi
monedele puse în circulaţie, precum şi depozitele overnight, care pot fi convertite imediat în
numerar sau utilizate pentru plăţi fără numerar.
În Republica Moldova, conform normelor metodologice de compilare a sintezei monetare
elaborate de BNM, masa monetară este constituită din patru agregate monetare M0, M1, M2 şi M3
(Tabelul 1.2).
M0 - reprezintă banii în numerar (lichizi) emiși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei;
Ml – M0 + depunerele la vedere ale persoanelor fizice şi juridice în băncile comerciale;
M2 - Ml + depunerile la termen în băncile comerciale + instrumentele pieții monetare;
M3 - M2 + depunerile în valută.
Agregatul monetar Ml reprezintă baza masei monetare şi este compus din banii în circulaţie,
rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională
a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depunerile la vedere la băncile comerciale şi depozitele
la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.
Banii în circulaţie constituie banii în numerar emişi în circulaţie de către Banca Naţională a
Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.
Tabelul 1.2
Structura agregatelor monetare în Republica Moldova.
Datorii ale sistemului bancar BM M0 M1 M2 M3
Rezervele bancare şi depozitele la vedere ale altor X
organizaţii la BNM
Numerar în circulaţie emis de către BNM, exclusiv X X X X X
numerarul în casele băncilor şi casa BNM
Depozitele la vedere (în monedă naţională) X X X
Depozitele la termen (în monedă naţională) X X
Instrumentele pieţei monetare X X
Depozitele în valută străină X
Sursa. Elaborat de autor în baza datelor BNM. Disponibil: < http://bnm.md/md/agregate_monetare>.

În Republica Moldova toate depozitele în valută străină sunt incluse în masa monetară în sens
larg. În aşa mod, pentru efectuarea unei analize comparative privind masa monetară în circulație şi
structura acesteia în Republica Moldova, şi pentru a putea citi corect informaţiile statistice, este
necesară aducerea indicatorilor monetari la un nivel comparabil. În acest sens trebuie să se ţină cont
de următoarele precizări, ce reies din discrepanţele metodologice în diseminarea datelor statistice cu
componenţa masei monetare analizate anterior.
Agregatul monetar M1 – ca structură coincide în toate sistemele monetare analizate, în aşa mod
acest indicator include numerarul din circulaţie, adică bancnotele şi monedele puse în circulaţie,
precum şi depozitele la vedere.

1.2 INDICATORII DE DINAMICĂ A AGREGATULUI MONETAR M1


Agregatul M1 ca și restul celorlalte nu este constant și se modifică de la o perioadă la alta prin
procesul de creare și distrugere a monedei.Dimensiunea masei monetare sau a agregatelor monetare,
urmarirea evoluției și efectele lor e posibilă cu ajutorul indicatorilor monetari. Aceștia pot fi:
- de nivel (reprezintă mărimea masei monetare pe fiecare agregat monetar)
- de structura (redă ponderea fiecarui component în totalul ei)
- de dinamica (remarcă modificarea parametrilor cantitativi de la o perioadă la alta)

5
Indicatorii de dinamica ai masei monetare. Dinamica masei monetare caracterizează
modificarea parametrilor cantitativi ai ei de la o perioada la alta și se evaluează prin indicatorii
creșterea absolută (∆MMn/0) și creșterea relativă (IMMn/0) a masei monetare.
Creșterea absolută:
∆MMn/0 = MMn-MM0 (1.2.1)
unde: ∆MM – creșterea absolută a masei monetare;
- masa monetară la data de referință.
Indicatorul creșterea relativă a masei monetare (IMMn/0) se calculeză potrivit relației;
MM n
IMMn/0 = ( - 1) x 100% (1.2.2)
MM 0

MMn – masa monetară la data de analiză;


MM0

2. ANALIZA EVOLUŢIEI STRUCTURII ȘI PERSPECTIVELE


AGREGATULUI MONETAR M1
2.1. CALCULAREA INDICATORILOR DE DINAMICĂ ȘI FACTORII DE
INFLUENȚĂ A AGREGATULUI MONETAR M1
Analizînd agregatul monetar M1 în Republica Moldova pe perioada trimestrului II al anului
2020 conform datelor statistice prezentate de Banca Naţională (Anexa 1) am constatat ca masa
monetară este în continuă creștere de la o perioadă la alta. Statistica agregatelor monetare pe
perioada ianuarie-martie 2020 este prezentată în tabelul 1.3.
Tabelul 1.3
Creșterea absolută și relativă a agregatului M1 din trimestru II al anului 2020

Perioada Volumul M1 ∆MMn/0 (mlrd, lei) IMMn/0 (%)


(mlrd, lei)
În lanț Bază fixă În lanț Bază fixă
Martie 61,97 X
Aprilie 62,93 +1146,9 +1733,60 +2,7 +4,0
Mai 63,75 +762,0 +1,8
Iunie 64,64 +971,6 +2,2
Sursa: Calculat de autor în baza datelor disponibile pe saitul: < http://bnm.md/md/agregate_monetare>.

Conform calculelor effectuate, se atestă o dinamică pozitivă a agregatului M1, în decursul


semestrului II 2020, fiind înregistrată o creștere absolută în sumă de 1733,60 mrld lei și o creștere
relativă în sumă de 4% .
Tabelul 1.4
DINAMICA AGREGATULUI MONETAR M1
în perioada aprilie-iunie 2020
Volumul M1 ∆MMn/0 (mln.lei) IMMn/0 (%)
Perioada (mlrd, lei) Bază fixă Bază fixă
Martie 61,97 X x
Iunie 64,64 2126,12 6.7%
Sursa: Calculat de autor în baza datelor disponibile pe saitul: < http://bnm.md/md/agregate_monetare>.

6
Din tabelul 1.4 se observă ca agregatul monetar Ml înregistrează o creştere de 6,7%, adică cu
circa 2126,12 mln. lei, componentă a masei monetare care în R.M determină mult modificările
cantitative ale acesteia. Un alt factor ce a cauzat aceste schimbări ar fi rata dobînzii, care pe termen
scurt accelerează creşterea masei monetare cînd este mai mare.

2.2. TENDINȚE ACTUALE ȘI PERSPECTIVELE ÎN PERIOADĂ SCURTĂ A


EVOLUȚIEI AGREGATULUI MONETAR M1
Începutul pandemiei în martie al anului 2020, a avut un impact negativ tuturor sferelor vieții,
inclusiv economia. Dar conform calculelor prezentate anterior, începând cu trimestru II al
anului 2020, se atestă un trend ascendant al volumului agregatului monetar M1, fact reflectat
în tabelul 1.2. Astfel , volumul agregatului monetar M1, înregistrând o creștere lunară
aproximativ de un million lei, ceea ce semnifică în valori relative o modificări pozitive de
peste 1,5%. Tendințele sunt în comuna creștere , deși ritmul acesteia a scăzut de la 2,7% în
luna aprilie, la 2,2% pînă în luna iunie.
Agregatele monetare în trimestrul II al anului 2020 au înregistrat o dinamică pozitivă în termeni
anuali. Totodată, contribuția principală la această evoluție a fost determinată, în mare parte, de
modificarea volumului depozitelor la vedere atât în moneda națională, cât și în valută.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, la ședințele din 11 mai 2020 și 11 iunie 2020, a
decis menținerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul de
3,25 la sută anual (nivel stabilit la ședința din 20 martie 2020).
Ratele medii ale dobânzii aferente soldului creditelor și depozitelor în moneda națională și-au
continuat trendul descrescător. Ratele medii ale dobânzilor creditelor și depozitelor în valută au
înregistrat modificări minore.
Figura 2.1 Diagrama agregatului monetar M1 pe simestru II al anului 2020

Diagrama agregatului monetar M1 pe simestru II al


anului 2020
Volumul M1 (mlrd, lei) ∆MMn/0 (mlrd, lei) în lanț IMMn/0 (%) în lanț

1146.9

971.6
762

61.97
0 0 62.93
2.7 63.75
Martie 1.8 64.64
Aprilie 2.2
Mai
Iunie
Sursa: Elaborat de autor conform calculelor efectuate în tabelul 1.2
Traiectoria ascendentă a volumului masei monetare M1 în perioada simestrului II al anului
2020, este asemenea prezentată în tabelul 1.2, unde am reflectat influiența fiecărui component
asupra abaterelor ce au avut loc lunar.
Tabelul 1.5

7
Influența alcătuitorilor agregatului monetar M1 asupra evoluției din trimestru II al anului
2020
Iunie
Dinamica Dinamica
Indicatori Mai Aprilie
relativă în relativă în
Mrld lei lanț(%) Mlrd lei lanț (%) Mrld lei

Masa monetară M1 971,6 2,2 762,0 1,8 1146,9

Depozite la vedere MDL 19,97 3,1 19,37 2,4 18,92

Banii în circulație M0 24,78 1,5 24,41 1,3 24,09

8
Sursa: Elaborat de autor în baza anexelor de pe siteul: www.bnm.md
Deasemenea un impact pozitiv a avut și depozitele la vedere în monedă națională, s-a majorat cu
522,4 milioane lei și a constituit 39 856,5 milioane lei, reprezentând o pondere de 56,6 la sută din
soldul total al depozitelor, față de perioada similară a anului precedent pe simestru II al anului 2019,
preluate din anexe.
ÎNCHEIERE
În acest studiu analitic am studiat pe baza datelor statistice, dinamica agregatului monetar M1 în
Republica Moldova în perioada trimestrului II al anului 2020. Şi astfel am ajuns la următoarele
concluzii:
- Agregatul monetar M1 se modifică de la o perioadă la alta prin procesul de creare și
distrugere a monedei.
- Creșterea absolută totală a agregatului monetar M1 în perioada trimestrului II al anului 2020
a constituit 2126,12 mln. lei sau 6,7% în comparație cu perioadele anterioare. În perioada
mai-iunie se evidențiază o creştere mai mare, ca urmare a creșterii soldului depozitelor la
vedere cu 3,1%.
Unul din factorii care au determinat creşterea agregatului monetar M1 în acestă perioadă a fost
scăderea ratei dobînzii la depozitele la vedere.
- Bănca Națională a Moldovei prin politica monetară și valutară promovată urmărește
diminuarea ritmului de creștere a agregatului M1.
- Pe viitor agregatul monetar M1 va continua să crească, însă măsurile de diminuare a ritmului
de creștere vor fi păstrate de către autoritățile monetare, încercînd astfel să se asigure un
progres economic și o stabilitate a nivelului prețurilor.

CITATE BIBLIOGRAFICE
I. Lucrări ştiinţifice

1. Kirițescu C.; Mica Enciclopedie, București. Editura Științifică și Enciclopedică,1998. 406 p

2. DRAGOMIR, Georgeta. Monedă și Credit. 2009-2010, 68 p.


Disponibil: < http://www.docstoc.com/docs/111370096/Moneda-si-credit-CIG-II-cap1>.

II. Surse statistice şi de date

9
3. Statistica Băncii Naționale a Moldovei privind agregatele monetare.
Disponibil: < http://bnm.md/md/agregate_monetare>.
4. Biroul Național de statistică.
Disponibil: < http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=146& >.
5. https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-indicatorilor-monetari-luna-martie-iunie-2020

Anexa 1

10
Anexa 2

Anexa 3

11
Anexa 4

Anexa 5

12
13

S-ar putea să vă placă și