Sunteți pe pagina 1din 13

Anatomia sistemului excretor – Lucrare practică

I. Date introductive:

Instituţie: Liceul Teoretic Emil Palade

Nr. de ore: două ore pe săptămână

Data: 07.05.2019

Disciplina şcolară: Biologie

Clasa: a X-a, Profil real

Unitatea de învăţare: Funcțiile de nutriție – Excreția

Titlul lecţiei: Disecția rinichiului unui mamifer – Lucrare practică de laborator

Tipul de lecţie: Lucrare practică de laborator

Durata: 50 min

Locul de desfăşurare: Laboratorul de biologie

Profesor: Vaideș-Negustor Roxana

Scopul lecției: Deprinderea unor abilități de laborator, observarea structurii macroscopice și


efectuarea disecției folosind un organ de mamifer.

II. Competențe specifice:

1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor;
1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării
relaţiei dintre structură şi funcţie;
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor;
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor organismelor pe baza modelelor;
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare;
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi transdisciplinare;

1
III. Competențe derivate:

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

C1. Să definească noțiunea de excreție;

C2. Să enumere elementele componente ale sistemului excretor;

C3. Să efectueze corect disecția rinichiului;

C4. Să observe structurile din componența rinichiului;

C5. Să deprindă câteva abilități de laborator;

I V. Resurse educaţionale:

Forme de organizare : activitate frontală/pe grupe; orală și scrisă;


Metode şi procedee: dialogul, conversația evaluativă, metoda RAI, recunoașterea unor structuri pe
baza mulajului, lucru în echipă, experimentul, observația, învăţare prin descoperire, lucru pe baza
unei fișe de activitate practică ,exercițiul, informare, conversație evaluativă, observație,
comparare;
Materiale: manual, imagini, rinichi, trusă de disecție, tavă de disecție, sticlă de ceas, cântar, liniar,
tablă, markere, fișă de activitate practică, minge, mulaj structura sistemului excretor.
Bibliografie :
 Stelica Ene, Gheorghe Sandu, Gheorghe Gamaneci: Manual pentru clasa a X-a –
Biologie ,Editura LVS Crepuscul;
 Programele școlare pentru liceu;
 Șăitan T., Olteanu S., Afrim C., Tanur I., Miricel F., Manea C., Neagu A., Divoiu M.,
Mihai A., (2017): Ghid de pregătire pentru profesorii de biologie, Editura Didactică și
Pedagogică, București;

2
V. SCENARIU L DIDACTIC

Nr. Etapele lecţiei∕ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Timp Evalu
Metode Mijloace Forme
crt Evenimentele (min)- are
didactice de de
. instruirii
învăţare organiz
are
1. Moment Verifică daca sunt condiții Își pregătesc caietul de - dialogul -caiet Frontal 1 -
organizatoric optime de desfășurare a biologie, manualul și -manual ă
lecției. obiectele de scris și - trusă de
Notez absenții în catalog. desenat. disecție

Pregătește materialul - mănuși


didactic necesar lecției: - rinichiul
trusa de disecție, mănuși, unui
tavă pentru disecție, mamifer

rinichiul unui mamifer;


2. Reactualizarea Conversația de verificare: Participă la - conversația - minge Frontal 8 orală
cunoștințelor Pentru reactualizarea reactualizarea evaluativă - mulaj ă
anterioare cunoștințelor anterioare, cunoștințelor. Elevul - metoda RAI
profesorul folosește metoda
nominalizat de profesor - recunoașterea
RAI (răspunde, aruncă,
interoghează). Pentru răspunde și aruncă unor structuri
aceasta, folosește o minge. mingea mai departe, pe baza
Arunca mingea și adresează
apoi adresează o altă mulajului;
elevului respectiv o
întrebare cum ar fi: întrebare unui coleg.

3
- Ce este excreția? sau Metoda se repetă până
- Din ce este format se actualizează
sistemul excretor?
cunoștințele asimilate
ora trecută despre
sistemul excretor.

Invită un elev în fața clasei Elevul nominalizat iese


pentru a arăta pe un mulaj în fața clasei și
părțile componente ale recunoaște pe un mulaj,
sistemului excretor. părțile componente ale
sistemului excretor.
3. Captarea Profesorul anunță tema de Elevii ascultă - conversația - Frontal 1 Orală
atenţiei lecției de azi: Astăzi vom informațiile euristică ă
realiza împreună o lucrare profesorului. - informare
practică de laborator ce are Sunt interesați de
ca scop evidențiere lucrarea practică ce
urmează sa fie
structurii unui rinichi și de
efectuată.
asemenea deprinderea unor
abilități de laborator. Vom
realiza o disecție pe un
rinichi de mamifer.

4
Prezintă elevilor materialele
necesare disecției.
4. Enunţarea Anunță titlul lecției și Notează în caiet titlul - informare -tabla pe 1 -
titlului lecţiei notarea la tablă a acestuia: lecției și ascultă -cretă grupe
şi a ‘Disecția rinichiului unui informațiile prezentate
obiectivelor mamifer – Lucrare de profesor.
practică de laborator’’
Prezentarea obiectivelor ce
trebuie atinse la finalul
lecției.
5. Realizarea Profesorul anunță cum se v- Elevii ascultă - conversație rinichii frontală 23 -
propriu-zisă a a desfășura activitatea. explicațiile profesorului - lucru în unui pe grupe

lucrării În primul rând, anunță elevii și urmăresc indicațiile echipă mamifer


practice ca vor lucra în grupe de câte oferite de acesta. - experimentul trusă de
doi elevi, cu colegul de - observația disecție

bancă. Citesc protocolul oferit - învăţare prin mănuși


La fiecare grupă, împarte o de profesor împreună descoperire cântar
fisă pe care scrie protocolul cu colegul de bancă. - lucru pe baza sticlă de
după care se va desfășura Se oferă voluntari unei fișe de ceas
activitatea practică și le pentru activitate
a realiza liniar
practică
acordă un timp să îl disecția.
citească. - exercițiul fisă de
Sunt atenți în timpul
activitate
Protocolul este prezentat în disecției la explicațiile

5
ANEXA 1. oferite de profesor și practică
observă structura unui
rinichi.

Invită un elev, care dorește


să înceapă realizarea
disecției. Dacă nu sunt
doritori, profesorul va
realiza disecția. Pe parcursul
experimentului,
Împarte la fiecare elev o fișă
completează fișa oferită
ce trebuie completată pe
de profesor cu sarcinile
măsură ce se realizează
de lucru, împreună cu
disecția și se observă
colegul de bancă.
anumite structuri. Fișa este
prezentată în ANEXA 2.

Intervine mereu în timpul Elevii răspund la


disecției cu explicații și întrebările profesorului.
întrebări cum ar fi:

Ce credeți că observăm
aici? Ce rol au aceste
structuri? Care este zona

6
corticală, dar cea medulară?
6. Fixarea După realizarea Elevii merg fiecare la conversație fișă de pe 15 orală
cunoştinţelor experimentului, profesorul locurile lor. evaluativă activitate grupe scrisă
noi invită elevii la locurile lor. - exercițiul practică
- observație
Le mai acordă câteva
Completează fișele date - comparare
minute să completeze fișele
de profesor împreună
date, împreună cu colegul
cu colegul de bancă.
de bancă.

Le cere elevilor, ca fiecare Prezintă răspunsurile


grupă să prezinte câte un pe grupe.
răspuns în fața clasei.

Pune în fața clasei o


Realizează o
imagine ce arată o secțiune
comparație între
longitudinală printr-un
structura unui rinichi la
rinichi de om (sau din
mamifere și cea
manual), cerând să se
observată în imagine de
realizeze o comparație între
la om.
imagine și ceea ce s-a
observat în timpul
experimentului.
Formulează câteva

7
Le dă sarcină elevilor să concluzii cu privire la
realizeze câteva concluzii cu experimentul realizat.
privire la lucrarea de
laborator, la ce au observat
și la funcția rinichiului.

8. Temă Anunța eventuala tema. Ascultă indicațiile - informare -catalog frontală 1 scrisă
Indicaţii pentru Apreciază răspunsurile prezentate de profesor. -carnet /indivi-
învăţare. oferite de fiecare grupă, duală
Aprecierea
precum și activitatea la oră
lecţiei
și îi notează corespunzător.

8
ANEXA 1

Protocolul lucrării practice – Disecția rinichiului unui mamifer

Materiale necesare:

- tavă de disecţie

- trusă de disecţie

- rinichii unui mamifer

- mănuși medicinale.

- cântar

- liniar

Examinarea exteriorului rinichiului:

Se observă forma caracteristică, asemănătoare unui bob de fasole, cu o parte concavă un de vede
un mic tub alb (ureterul). Locul prin care iese ureterul se numește hil renal.
Uneori, se pot vedea și vasele de sâne de la nivelul hilului: artera renală care intră în rinichi și
vena renală care iese din rinichi.
Cu ajutorul unei balanțe, cântăriți rinichiul. Cu ajutorul unui liniar, măsurați rinichiul.

Disecția:

Așează rinichiul pe tava de disecție și, cu ajutorul bisturiului, realizează o secțiune longitudinală,
începând de la hil spre partea superioară, apoi spre extremitatea opusă, obținând două părți aproximativ
identice.
Compară secțiunea realizată cu imaginile din manual și identifică structurile.
Examinează structura rinichiului. Vei observa o capsulă care acoperă rinichiul, sub care de văd
două zone: o zonă externă – zona corticală, cu aspect granular, și spre interior – zona medulară, unde se
află mai multe formațiuni, numite piramide renale. La nivelul piramidelor se află segmentele în care
ajunge urina finală.

9
ANEXA 2 - Fișă de activitate practică

I. Observarea morfologiei rinichiului:

→ observă şi se analizează rinichiul de porc;

→ se discută în echipă şi se stabilesc observaţiile făcute;

→ pe baza cunoştinţelor acumulate anterior şi a observaţiilor macroscopice se completează în fişa

de lucru caracteristicile rinichiului:

 forma..............................................................................................................................................

 culoarea..........................................................................................................................................

 suprafaţa.......................................................................................................................................

 greutatea ......................................................................................................................................

 lungimea ......................................................................................................................................

 feţele .............................................................................................................................................

 marginile ......................................................................................................................................

 vascularizaţia ..............................................................................................................................

II. Disecția rinichiului:


→ se ia rinichiul şi se secţionează longitudinal cu ajutorul bisturiului;
→ se analizează disecţia realizată;
→ pe baza cunoştinţelor acumulate anterior şi a observaţiilor macroscopice se completează desenul
rinichiului din fişa de lucru și spațiile de mai jos:
observă cu atenţie ţesutul renal.
1. Precizează caracteristicile celor două zone ale rinichiului:
- zona corticală...................................................................................................................

- zona medulară......................................................................................................................

10
2. Completează desenul de mai jos, identificând structurile observate în timpul disecției:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

3. Răspunde la următoarea întrebare:

De ce crezi că este recomandat să realizezi o secțiune longitudinală prin rinichi și nu una


transversală?

4. Realizează o comparație între structura unui rinichi de mamifer și structura unui rinichi de om
de pe o planșă. Ce observi?

5. Concluzii:

11
ANEXA 3 - Rezolvarea fișei de lucru:

I. Observarea morfologiei rinichiului:

→ observă şi se analizează rinichiul de porc;

→ se discută în echipă şi se stabilesc observaţiile făcute;

→ pe baza cunoştinţelor acumulate anterior şi a observaţiilor macroscopice se completează în fişa

de lucru caracteristicile rinichiului:

 forma – unor boabe de fasole

 culoarea – brun roșcat

 suprafaţa – netedă, lucioasă

 greutatea - indicată de cântar

 lungimea - indicată de linear;

 feţele - la fel;

 marginile – concavă și convexă;

 vascularizaţia – artere renale și vene renale;

II. Disecția rinichiului:


→ se ia rinichiul şi se secţionează longitudinal cu ajutorul bisturiului;
→ se analizează disecţia realizată;
→ pe baza cunoştinţelor acumulate anterior şi a observaţiilor macroscopice se completează desenul
rinichiului din fişa de lucru și spațiile de mai jos:
observă cu atenţie ţesutul renal.
1. Precizează caracteristicile celor două zone ale rinichiului:
- zona corticală: dispusă spre exterior, cu aspect granular;

- zona medulară: dispusă spre interior, la nivelul căreia se găsesc piramide renale;

12
2. Completează desenul de mai jos, identificând structurile observate în timpul disecției:

1- capsulă renală

2-zona periferică

3-priamide renale

4- pelvis renal

5-arteră renală

6-venă renală

7-glandă suprarenală

8-ureter

3. Răspunde la următoarea întrebare:

De ce crezi că este recomandat să realizezi o secțiune longitudinală prin rinichi și nu una


transversală?
Prin o secțiune transversală se pot observa toate structurile ce intră în alcătuirea rinichiului,
dispunerea acestora de la interior spre exterior și invers. O secțiune transversală nu ar permite
observarea acestora.
4. Realizează o comparație între structura unui rinichi de mamifer și structura unui rinichi de om
de pe o planșă. Ce observi?
Structurile sunt la fel.

5. Concluzii: impresii despre lucrarea practică, deprinderile formate, câteva idei despre funcția
rinichilor.

13

S-ar putea să vă placă și