Sunteți pe pagina 1din 3
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE, eS A REPUBLICII MOLDOVA G HAIMOHAJIbHbIM OPPAH TIO mn HENOJKYMHOCTH PECIYBJIMKH oe MOJIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 26 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md ACT DE CONSTATARE nr. 388/08 mun. Chisiniu 10 decembrie 2021 Ton NICOLAEYV, inspector de integritate superior in cadrul Inspectoratului de Integritate al Autoritéfii Nafionale de Integritate, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilitafilor, inifiat in privinja dlui Dodon Igor, IDNP- ex-presedinte al Republicii Moldova, in temeiul prevederilor art. 37-39 din Legea nr, 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate a intocmit prezentul act, prin care, A CONSTATA’ cadrul Autoritafii Nationale de Integritate a fost inregistrata sesizarea din La 28.12.2021 oficiu nr. 04-15/913. La 13.01.2021, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, sesizarea a fost repartizata aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizdrilor, pentru verificare sub aspectul respectarii regimului juridical incompatibilitatilor. Pottivit sesizarii, dl Dodon Igor ar fi admis incalcarea regimului juridical incompatibilitatilor prin exercitarea simultand a functiei de Presedinte al Republicii Moldova si a functiei de presedinte al Asociafiei Obstesti ” Federatia de Sah a Republicii Moldova”. Prin procesul-verbal de inifiere a controlului nr. 37/08 din 22.01.2021 in privinja dlui Dodon Igor s-a inifiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilitijilor in cadrul cdruia s-a verificat daca constituie stare de incompatibilitate exercitarea simultandi a funcjiei de Presedinte al Republicii Moldova si a funcfiei de presedinte al Asociafiei Obstesti ” Federafia de Sah a Republicii Moldova”, Prin scrisoarea nr. 04-08/302 din 28.01.2021dI Dodon Igor fost informat despre initierea controlului gi despre drepturile prevazute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate. in cadrul controlului inspectorul de integritate a solicitat informatii si documente de la Ministerul Justitiei, Agentia Servicii Publice, AO ”Federafia de Sah a Republicii Moldova” si a accesat registrele de stat. Prin scrisoarea AO "Federajia de Sah a Republicii Moldova” nr. 40 din 29.06.2021, ‘nregistrata in cancelaria ANI la 30.06.2021 cu nr. 5537, inspectorul de integritate a fost informat ‘ca conform statutului dl Dodon Igor a exercitat functia de presedinte al asociatiei pe baze obstesti, ‘ard remunerare. Punctul de vedere al persoanei supuse controlult in vederea asigurarii respectarii dreptului la aparare, prin scrisoarea nr. 04-08/6694 din 17.11.2021, dl Dodon Igor fost invitat sa prezinte punctul de vedere asupra obiectului controlului. La 07.12.2021 punctul de vedere al dlui Dodon Igor a fost inregistrat in Cancelaria Autoritagii cu nr. 11919. Subiectul controlului considera cd exercitarea Republicii Moldova si a functiei de presedinte al Asociati Republicii Moldova” nu constituie stare de incompatibilitate. Pentru exercitarea funcjiei de pregedinte al Asociatiei Obstesti ” Federatia de Sah a Republicii Moldova” nu a fost remunerat. Aprecierea inspectorului de integritate: Prin Hotrérea Curfii Constitujionale nr. 34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor si validarea mandatului de Presedinte al Republicii Moldova s-a validat alegerea dlui Dodon Igor in functia de Presedinte al Republicii Moldova. D1 Dodon Igor a exercitat mandatul de Pregedinte al Republicii Moldova in perioada 23.12.2016 (data depunerii juriméntului in faja Parlamentului si a Curfii Constitufionale)- 24.12.2020 (data depunerii jurdmantului de catre Presedintele nou-ales). La 23.12.2015 dl Dodon Igor a fost reales in calitate de presedinte al AO ”Federatia de Sah a Republicii Moldova”. Inspectorul de integritate observa ca in perioada 23.12.2016 — 24.12.2020 dl Igor Dodon a exercitat simultan functia de Presedinte al Republicii Moldova si functia de presedinte al AO *Federatia de Sah a Republicii Moldova”. Pentru exercitarea functiei de pregedinte al AO ”Federafia de Sah a Republicii Moldova” dl Dodon Igor nu a primit nici o retributie/remuneratie, in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi a intereselor personale, urmare a exercitarii funcfiei de demnitate public’, Presedinte al Republicii Moldova, dl Dodon Igor a avut statut de subiect al declararii averii si a intereselor personale. Conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, subiectul declararii se afla intr-o stare de incompatibilitate in cazul in care pe ling functia publicd sau de demnitate publica detine/exercita simultan o alta functie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constitujia Republicii Moldova si/sau prin alte acte legislative. Inspectorul de integritate remarcé c& regimul juridic al incompatibilitatilor aplicabil presedintelui Republicii Moldova este reglementat de Constitufia Republicii Moldova. Pottivit art. 81 alin. (1) din Constitujia Republicii Moldova, calitatea de Presedinte al Republicii Moldova este incompatibild cu exercitarea oricdrei alte functii retribuite. in conformitate cu Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului Ministrilor Statelor Membre ale Consiliului Europei din 11 mai 2000 privind codurile de conduits pentru funetionari publici, la articolul 15 [interese exterioare incompatibile], prevede c& funcjionarul public nu are dreptul si se ocupe de nicio activitate sau tranzactie si nici s& ocupe vreun post sau funcjie, remunerati sau nu, incompatibila cu buna exercitare a functiilor sale publice sau care aduce prejudiciu acestora, Atunei cand nu-i este clar dacd o activitate este compatibild, el sau ca trebuie sa ceara plirerea superiorului. uultand a functiei de Presedinte al i Obstesti ” Federatia de Sah a Pentru a infelege semnificafia nojiunii de functie retribuiti/remunerata inspectorul de integritate a solicitat opinia Ministerului Justijiei si a analizat Hotararile instanfelor judecdtorest fn opinia Ministerului Justijiei, expusi in scrisoarea nr. 08/8088 din 22.10.2021, semnificatia nofiunii de functie retribuita/functie remuneratd nu poate fi alta decd cea care deriva din sensul lexical al acesteia, astfel inet, in msura in care Presedintele Republicii Moldova, deputatul, ministru si/sau judecatorul exercité o functie retribuita (pentru care primeste o retribufie in schimbul muncii prestate) am fi in prezenfa unei situafii de incompatibilitate. Pottivit deciziei Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie din 28.12.2016, pronunjaté in cauza nr, 3ra-1476/2016, functia retribuitd/remuneratd este functia pentru exercitarea careia se primeste o retribufie/remunerare. Inspectorul de integritate concluzioneaza cd functia de pregedinte al AO "Federafia de Sah a Republicii Moldova” nu este functie retribuita/remunerati astfel, exercitarea simultand a funcfiei de pregedinte al Republicii Moldova si a functiei de pregedinte al AO "Federatia de Sah a Republicii Moldova”, pentru exercitarea cde titularul nu a primit o retribufie, nu constituie stare de incompatibilitate. Potrivit dispozitiilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa incalcarii regimului juridie al ineompatibilitatilor in cazul in care nu constat& c& persoana supusa controlului s-a aflat ori se afld in stare de incompatibilitate. Din aceste rafionamente inspectorul de integritate,- DECIDE: 1, Se constata c& dl Dodon Igor, ex-pregedinte al Republi juridic al incompatibilitatilor. 2. Se aduce la cunostinja dlui Dodon Igor actul de constatare si se informeaza despre dreptul de a-I contesta, in termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chisindu din or. Chisinau, str. Teilor, 4. Moldova, nua incalcat regimul Inspector de integritate superior Jon NICOLAEV

S-ar putea să vă placă și