Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE COLABORARE

__________________________________
1. PARTILE CONTRACTANTE:

BestJobs Recrutare SA, avand sediul in Str. Targului, Nr. 1, Corp B, Et. 1, Targu-Mures, Jud. Mures, inregistrata
la Registrul Comertului cu nr. J26/717/2010, Cod Unic de Inregistrare RO 27661233, avand contul nr. IBAN :
RO16BACX0000000557932001 deschis la UniCredit Bank - Sucursala Tg.Mures, reprezentata legal prin Kovacs
Andrea,
si
______________________________________________, cu domiciliul
in___________________________________________________________________________, avand
CNP_______________________________, identificat prin CI/BI/Pasaport seria_______, nr_______________,
eliberat de_________________________________, la data de __________, avand contul IBAN
_________________________________, inregistrat la banca _______________________
in calitate de Partener, denumit in continuare de “Consultant”/”Specialist”/”Agent”

2. INTELESUL UNOR TERMENI


Bestjobs/Societatea/Prestator = persoana juridica, detinator al platformelor online www.bestjobs.eu, (titularul
domeniilor web fiind Neogen SA), prin ale căror funcționalităților se vor presta diferite servicii, în funcție de
disponibilitatea acestora, cum ar fi promovare de anunțuri în vederea recrutării de personal, căutare de CV-uri,
recomandări pentru angajare, sesiuni de coaching/consiliere psihologică/terapie/asistență juridică online, conform
optiunilor clientilor platformei, in diverse materii si domenii.
Beneficiar/Client = orice persoana care detine relatii comerciale cu Bestjobs, in calitate de angajator, prestator de
servicii independent, respectiv orice persoana fizică sau juridică beneficară a serviciilor oferite prin platforma
www.bestjobs.eu, acestea putând include promovări de anunțuri de angajare, recomandări de recrutare de personal,
consultantă specializată în domeniul coachingului, psihologiei, mentoratului, precum și cel juridic, în baza unui cont
de utilizator înregistrat pe baza de parolă unică pe platformă. Seriviciile de care beneficiază clientul prin utilizarea
platformelor mai sus menționate pot fi folosite atât în scop propriu, cât și puse la dispozitia angajatilor/personalului
său.
Partener/Consultant/Specialist/Agent = persoana fizica, prestator de servicii de activitati de recrutare de personal
în calitate de agenție de plasare a forței de muncă, consultanță în afaceri și management/și sau de consiliere în
dezvoltarea personală sau profesională, respectiv activități de asistență juridică, conform obiectului sau de activitate
pentru terti, colaborator terț a Societății, desemnat in vederea prestarii serviciilor achiziționate de client pe
platformă.
Credit Bestjobs = instrument existent in mod exlcusiv pe platforma www.bestjobs.eu, iar prin consumarea acestora,
Beneficiarul poate utiliza oricare dintre functionalitatile disponibile pe aceste platforme, creditele Bestjobs putând fi
utilizate pe ambele platforme menționate anterior. Contravaloarea unui credit Bestjobs este de 1 euro, avand o durata
de valabilitate de 12 luni de la data furnizarii sale in contul Beneficiarului, in cazul in care achizitia se realizeaza
prin comanda tip prepay. In cazul achizitiilor bazate pe abonament lunar, durata creditului este de 30 zile de la data
furnizarii sale in contul Beneficiarului.  
Onorariul Bestjobs = sumele datorate către Bestjobs de către clienții societății, reprezentând tariful pentru
serviciile prestate respectiv punerea la dispoziția părților a funcționalităților platformei www.bestjobs.eu, acestea
fiind calculate in credite Bestjobs.
Onorariul Partenerului = sumele datorate catre Partener, reprezentând contravaloarea serviciilor pe care acesta le
presteaza pentru Clienți prin intermediul platformelor www.bestjobs.eu, acestea fiind calculate in credite Bestjobs
sau în numerar, în funcție de specificul serviciului prestat.
Servicii Prestate de Parteneri = servicii diverse în materia resurselor umane, respectiv a recrutării de personal,
precum și servicii de consultanță în materia dezvoltării profesionale și personale ale clientilor, (de ex. coaching,
consiliere psihologică/terapie, mentorat, consultanță juridică, recomandare în angajare, filtrare de CV, etc.). Tipurile
de serivicii mai sus menționate nu sunt enumerate sub titlu limitativ, iar Bestjobs își rezervă dreptul unilateral de a
actualiza, completa, sau modifica caracteristicile tipurilor de servicii ce pot fi prestate de parteneri pe platformă,
respectiv de a introduce servicii noi, precum și de a elimina oricând cele existente, nefiind necesară încheierea de
alte acte adiționale prezentului contract în asemenea cazuri.
Sesiune de coaching/consiliere/consultanță/mentorat/terapie = sesiune de coaching/consiliere/ consiliere
psihologică/terapie/consultanță juridică online realizată prin programare prealabilă conform disponibilității acestora,
precum și a părților, prin intermediul platformei www.bestjobs.eu, realizat între Partener și Clientii Societății, în
domeniul solicitat.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1 Obiectul prezentului contract consta in colaborarea partilor in vederea prestarii serviciilor contractate, prin care
Partenerul va presta serviciile sale către Clienții Societății, conform disponibilității acestora, prin intermediul
www.bestjobs.eu pe baza obiectivelor și domeniul, respectiv spețelor specifice identificate de Clienti.
3.2 Descirerea serviciilor, în funcție de caracteristicile acestora, precum și obiectul, durata de valabilitate precum și
termenele de realizare, respectiv Onorariile Partenerului și Onorariul Bestjobs, vor fi regasite pe platforma
www.bestjobs.eu, nefiind necesară evidențierea raporturilor prin anexe distincte la acest contract, partile convenind
sa isi indeplineasca obligatiile prevazute in acest contract, obligatii care se nasc prin prestarea serviciilor conform
conditiilor prestabilite.
3.3 În cazul în care serviciile constau în sesiunile de consultanță, acestea vor fi efectuate de Partener în mod exclusiv
prin mijloace de comunicare online, prin intermediul platformei www.bestjobs.eu neexistand posibilitatea efectuarii
acestora prin intalniri personale cu clientii, sau prin alte mijloace electronice în afara platformei mai sus menționate.
În cadrul colaborarii Societatea va furniza mijloacele tehnice de realizare a sesiunilor de consultanță prin
instrumente de tip ”video call”, precum si calendarul de programari ale acestora, precum și diverse funcționalități în
vederea înlesnirii comunicării între părți.
3.4 Tarifele aferente serviciilor prestate vor fi încasate de la Clienți de către Societate, Onorariul Partenerului
urmând a fi transferat către acesta, conform prevederilor de mai jos.
3.5 Stipulatiile prezentului contract se completeaza cu prevederile termenilor si conditiilor de utilizare ale platformei
www.bestjobs.eu, regasite la adresa https://www.bestjobs.eu/ro/legal/terms In cazul in care anumite aspecte vizand
raporturile intre cele doua parti nu sunt stipulate in mod expres prin prezentul contract, vor fi aplicabile prevederile
termenilor si conditiilor de utilizare mai sus mentionate, ale caror prevederi au fost luate la cunostiinta si acceptate
de Partener.
4. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale si este incheiat pana la indeplinirea serviciilor contractate de
parti.
5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1 Valoarea totala a prezentului contract se determina prin insumarea tuturor platilor reprezentate de Onorariul
Partenerului, conform grilei de tarife afisate pe platforma www.bestjobs.eu
5.2 Prețul aplicabil fiecărei categorii de serviciu se va regăsi în secțiunea dedicată pe platforma www.bestjobs.eu în
ofertele publicate.
5.3 Bestjobs va încasa de la Clienți prețul întreg al serviciilor contractante, din care își va reține propriul comision
procentual, reprezentând 30% din prețul întreg, fără TVA, conform grilelor de tarife publicate pe platforma în
secțiunea de oferte, urmând să transfere Partenerului diferenta de 70% reprezenta contravaloarea tarifului pentru
serviciile prestate de Partener
5.4 Platile catre Partener vor fi efectuate o data pe luna, in luna ulterioara prestarii serviciilor pentru toate sumele
calculate in luna anterioara conform evidentelor fiscale. Facturile vor fi emise până în ziua a 5-a fiecărei luni, pentru
luna anterioara, urmând a fi achitate în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării acestora.
5.5 Pentru efectuarea unei plati este necesar acumularea a cel putin 100 EURO de catre Partener. In cazul in care la
termenul de plata indicat sumele de achitat nu vor atinge valoarea mai sus mentionata, acestea vor fi reportate catre
urmatoarea transa de plata.
5.6 Contravaloarea sumelor reprezentând Comisionul Partenerului se vor achita în valută RON, calculate la cursul
de schimb valutar RON-EUR stabilite de BNR pentru data emiterii facturii.
5.7 Societatea isi rezerva dreptul unilateral de a modifica tarifele sale precum și ale Partenerilor fara nici o notificare
prealabila., fiind aplicabile cele aflate in vigoare la momentul prestarii serviciilor,
6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
6.1 În cazul serviciilor de sesiuni online, societatea se obliga sa puna la dispozitia Partenerului instumentele tehnice
online in vederea efectuarii sesiunilor de consultanță prin mijloace tip video call, calendarul aferent programarilor,
precum și toate funcționalităle accesorii pe baza de nume de utilizator si parola, cu păstrarea și garantarea obligației
de confidențialitate dintre Partener și Client, Societatea neavând dreptul de a reține și de a prelucra înregistrarea
video a sesiunilor.
6.2 Partenerul va avea obligatia prestarii serviciilor sale in conformitate cu prevederile prezentului contract, in
conformitate cu standardele profesionale ridicate in materie, baza obiectivelor specifice identificate de Clienti
6.3 Cu ocazia incheierii prezentei, Partenerul declara si garanteaza urmatoarele:
a.) dispune de certificările sau acreditările necesare prestării serviciilor contractate, în conformitate cu prevederile
legale
b.) in baza prezentului contract va actiona pe cont propriu, cu respectarea instrucțiunilor primite de la reprezentanții
Societății în ceea ce priveste efectuarea serviciilor sale.
c.) nu se va angaja in nici o relatie contractuala, acord verbal, sau de orice alta natura cu clienții Societății (atât
angajatorii cât și salariații acestora) in ceea ce priveste realizarea serviciilor sale cu scopul de a prejudicia interesele
Societății
d.) nu își va promova pe cont propriu serviciile sale către clienții existenți ai Societății, în scopuri concurențiale. In
cazuri excepționale, Societatea își rezervă dreptul dar nu și obligația a oferi o derogare de la principiile prevazute la
prezentul aliniat, în condițiile în care Partenerul va prezenta oferta primită din partea Clientului legat de prestarea
unor servicii privind activități ce ar excede platforma www.bestjobs.eu (de ex. training/workshop realizat în grup,
reprezentare în instanță, etc.), părțile urmând să stabilească pe cale amiabilă cazul în care Partenerul ar putea totuși
presta prin derogare serviciile mai sus menționate.
e) nu va realiza sau folosi inregsitrari ale sesiunilor de consultanță prin mijloace proprii sau orice alt mijloc altul
decat platforma www.bestjobs.eu
f) in cadrul colaborării cu Societatea, va actiona cu diligenta si consecventa profesionala solicitate, si în conformitate
cu prezentul Contract, abtinandu-se de la orice manifestare ce ar putea prejudicia patrimoniul, dreptul la imagine,
sau reputatia profesionala a Bestjobs Recrutare SA.
6.4 Bestjobs Recrutare SA isi rezerva dreptul de a verifica prin mijloace proprii indeplinirea garantiilor si conditiilor
prevazute la art. 6.3 din Contract.
6.5 În vederea asigurării menținerii celor mai înalte standard profesionale, la solicitarea Societății, Partenerul va
avea obligația participării la anumite evenimente sau absolvirea unor cursuri de perfectionare organizate de
Societate, precum și de a face dovada obtinerii anumitor certificari care să ateste pregătirea profesională a acestuia.
6.6 In cazul in care Partenerul nu isi indeplineste obligatiile asumate în Contract, in cazul in care se constata
existenta unor manopere dolosive avand scopul de a frauda interesele Societății, acesta din urma isi rezerva dreptul
sa procedeze la încetarea colaborării, fara nici o notificare prealabila, cu decaderea dreptului Partenerului de a
pretinde plata onorariilor neachitate pana la data constatarii culpei. Totodată, în cazul în care Societatea va constata
încălcarea obligațiilor de neconcurență stabilite de prezentul contract, acesta va fi îndreptățit la plata unor daune
compensatorii echivalente tuturor sumelor încasate de Partener în urma colaborării cu Societatea.
6.7 Partenerul isi da acordul ca documentele aferente colaborarii (contracte, notificari, facturi fiscale, etc) sa fie
transmise prin corespondenta electronica, catre adresa de email furnizata pe platforma www.bestjobs.eu
7. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unui tribunal arbitral /instante judecatoresti
in urmatoarele cazuri:
a.) pe cale amiabila, prin acordul scris al ambelor parti; consemnat in act aditional la contract.
b.) prin denuntare unilaterala de oricare dintre parti, cu un termen de preaviz de 15 zile calendarisitice.
c.) prin reziliere, in cazul in care vreuna dintre parti nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod necorespunzator
una dintre obligatiile esentiale din prezentul contract, sau ale termenilor de utilizare ale platformei www.bestjobs.eu
conform pact comisoriu de gradul IV.
d.) aparitia unei situatii de forta majora dovedita prin acte si care impiedica partea sa isi indeplineasca obligatiile
asumate prin prezentul contract.
Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

8. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


8.1 Partile au convenit asupra incheierii prezentului Acord pentru a stabili conditiile necesare pentru a oferi garantii
adecvate protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor in legatura cu prelucrarea Datelor cu caracter personal.
Privitor la Datele cu caracter personal pentru care Partile actioneaza fiecare in calitate de Operatori, acestia isi vor
respecta obligatiile ce le revin prin GDPR, raspunzand fiecare in nume personal pentru legalitatea prelucrarilor
efectuate
8.2 Obligatiile specifice ale fiecareia dintre Parti in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal sunt
urmatoarele:
a.) sa nu prelucreze, aplice sau utilizeze Datele cu caracter personal in alte scopuri decat furnizarea Serviciilor;
b) sa puna la dispozitia celeilalte Parti toate informatiile necesare pentru demonstrarea respectarii obligatiilor
prevazute de GDPR,
c) sa nu intreprinda si sa nu determine intreprinderea oricarei actiuni care ar putea duce la incalcarea de catre
cealalta Parte a GDPR;
d) sa prelucreze datele cu caracter personal primite de la cealalta Parte in baza principiilor generale ale legalitatii,
echitatii, transparentei, limitarii scopului, minimizarii datelor, acuratetei, limitarii stocarii, integritatii,
confidentialitatii si responsabilitatii;
e) sa informeze cealalta Parte fara intarziere despre orice incalcare a GDPR si sa puna in aplicare toate acele masuri
care pot fi necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal.
f) sa nu divulge/dezvaluie datele cu caracter personal ale obtinute prin colaborare nici direct, nici indirect, vreunei
persoane, entitati sau societati ori in alt mod fara acordul expres prealabil exprimat in scris al celeilalte Parti, decat
acelora dintre persoanele sale auxiliare (colaboratori, mandatari, angajati, etc) care sunt angajate inerent in
executarea Contractului si prelucrarea datelor cu caracter personal ale Partii, asigurandu-se ca persoanele auxiliare
sunt informate despre si vor respecta toate cerintele si instructiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal
si s-au angajat sa pastreze confidentialitatea sau sunt angajate de o obligatie de confidentialitate;g) sa puna in
aplicare masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal ale Partii care
sunt prelucrate impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau formelor ilegale de prelucrare, oferind astfel un
nivel de securitate adecvat.
8.3 Partenerul va avea obligația să efectueze toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul
platformei www.bestjobs.eu, cum ar fi prelucrarea datelor de contact, comentarii, note de subsol, însemnări, etc.,
acesta neavând dreptul de a păstra datele obținute prin intermediul platformei Societății pe alte dispozitive fizice sau
electronice, cu excepția datelor necesare prevăzute de lege în vederea ținerii registrelor proprii.
8.4 Partile se obliga sa respecte prevederile Capitolului III ale GDPR in ceea ce priveste exercitarea drepturilor
persoanelor vizate. In acest sens, la cererea persoanei vizate, in baza instructiunilor Societății, Partenerul va avea
obligatia sa se conformeze exercitarii drepturilor, inclusiv in ceea ce priveste rectificarea sau steregerea datelor
persoanelor vizate. In baza prezentului articol, Societatea nu isi asuma raspunderea pentru incalcarea drepturilor
mai sus mentionate de catre Partener, si isi rezerva dreptul de regres pentru orice prejudicii, inclusiv sanctiuni
contraventionale ce s-ar cauza in urma culpei acestuia.
8.5 Incalcarea de catre oricare dintre Parti a oricarei prevederilor din acest Acord va reprezenta o incalcare grava a
Contractului si va indreptati cealalta Parte sa rezilieze imediat Contractul trimitand o notificare de incetare in scris
celeilalte Parti, fara vreo alta perioada de gratie sau de remediere ori alta formalitate sau notificare si fara interventia
vreunei instante sau a altui organ jurisdictional.
9 CONDUITA PARTILOR
Societatea își rezervă dreptul de a verifica integritatea Partenerilor sai, ca parte a procesului de selecționare a
acestora. Partenerul va declara orice potențial conflict de interese înainte de începerea procesului de selecție.
10. CLAUZE ANTI-CORUPTIE, DECLARATII COMUNE ALE PARTILOR:
Partile se supun tuturor legilor în vigoare referitoare la practicile ilegale (dare/luare de mită, corupție, spălare de
bani, concurență neloială). Partile nu se implică sub nicio formă în activități de corupție sau dare/luare de mită
pentru obținerea unui avantaj ilegal. Partile nu vor participa în activități ilicite care pot fi interpretate ca fiind
încalcări are legii concurenței. Partile nu vor încheia înțelegeri cu persoane puse sub interdicție și vor respecta toate
legile internaționale referitoare la sancțiunile internaționale pentru comerț. Partilor le este interzis sa ofere sau sa
accepte cadouri cu întenția de a influența o decizie de afaceri. Cadourile oferite trebuie să fie făcute în interes clar de
afaceri, trebuie să reprezinte o sumă rezonabila și să nu fie acordate cu întenția (sau să lase impresia că este dat cu
intenția) de a influența o decizie de afaceri.
11. DREPTURILE OMULUI, SECURITATEA MUNCII SI PROTECTIA MEDIULUI
Partile vor proteja și promova drepturile omului către angajații lor. Aceștia vor avea o atitudine corectă față de
proprii angajați, cu respectarea standardelor internaționale privind munca, implicit convențiile de bază ale
Organizației Internaționale a Muncii și legislația privind interzicerea sclaviei și a traficului de ființe umane, precum
si orice alte reglementari legislative in domeniul muncii, precum si .în domeniul sănătății, securității și protecției
mediului în cadrul relației de afaceri reciproce.
12. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI SI AL INFORMATIILOR
12.1 “Informatiile Confidentiale” inseamna orice informatii apartinand partilor inclusiv, dar nu limitat la, existenta si
continutul Raporturilor intre Parti si ale acestui Acord, precum si orice date si informatii financiare, de afaceri sau
tehnice, numele angajatilor, clientilor sau furnizorilor, date cu caracter personal procesate, care le sunt dezvaluite
partilor sau la care au acces sau de care acestia ar afla cu ocazia derularii Raporturilor intre Parti, indiferent daca
sunt in forma scrisa, verbala sau electronica sau in orice alta forma.
Informatiile Confidentiale nu includ informatiile despre care partea in cauza poate face dovada, amiabil sau in
instanta, ca:
a. le detinea, fara obligatia de a pastra confidentialitatea, inainte de a-i fi fost dezvaluite de cealalta parte;
b. au fost obtinute legal sau create in mod independent, in alte circumstante decat in cadrul Raporturilor
intre Parti sau al prezentului Acord;
c. la data dezvaluirii erau deja publice, sau devin publice sau ulterior, din alte cauze decât culpa
Prestatorului.
12.2 Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea Infomatiilor Confidentiale, sa nu le copieze, reproduca,
distribuie sau divulge, si sa le foloseasca exclusiv in legatura cu Raporturile intre Parti. Transferul Informatiilor
Confidentiale catre terti se poate efectua doar in scopuri strict necesare executarii prezentului contract, iar tertii vor
respecta confidentialitatea datelor primite.
12.3 Partenerul își asumă obligația de a nu dezvălui în public, inclusiv prin portofolii, broșuri, platforme de
rețele de socializare denumirea clientilor Societății, precum și al angajaților/salariaților acestora, pentru care
prestează serviciile sale, fără acordul în prealabil a Societății, clauza de confidențialitate fiind aplicabilă și față de
alți Parteneri colaboratori ai Societății.
12.4 In cazul in care constata dezvaluirea neautorizata, pierderea sau folosirea abuziva a Informatiilor
Confidentiale pe care le-au primit, partile se obliga sa se instiinteze prompt despre aceasta, iar in cazul constatarii
exsitentei culpei uneia dintre parti, acesta va fi obligat la plata de daune interese in conformitate cu valoarea
prejudiciului cauzat. In cazul in care Informatiile Confidentiale vor fi dezvaluite impotriva vointei partii in cauza, nu
se va retine culpa acestuia. Daca partea in cauza este obligat prin lege sau hotarare judecatoreasca sa dezvaluie
Informatii Confidentiale, acesta se obliga sa notifice prompt, in acest sens, cealalta parte.
13. FORTA MAJORA
In caz de forta majora se aplica dispozitiile comune in materie.
14. LITIGII
Orice litigiu intre parti se va solutiona pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, cauza va fi dedusa spre
judecata instantei competente in materie de la sediul Societății.
15. DISPOZITII FINALE
Prezentul contract este unicul contract dintre Bestjobs Recrutare SA . si__________________________, orice alte
acorduri anterioare, indiferent daca sunt in forma scrisa sau orala, ce privesc obiectul prezentului contract, nu au
forta obligatorie. Acest contract poate fi modificat numai daca modificarea este in forma scrisa si semnata de partile
contractante. Legea aplicabila acestui contract este legea romana. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si a
fost incheiat prin semnătura electronică furnizată de sistemul DocuSign.

Bestjobs Recrutare SA PARTENER


prin imputernicit administrator ___________________________
Kovacs Andrea

S-ar putea să vă placă și