Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a V-a ……..

Numele şi prenumele elevului:…………………………………

Data susţinerii testului:………………………………………….

FISA DE LUCRU LA EDUCATIE TEHNOLOGICA

Partea I
1. Completează spaţiile libere astfel încât afirmaţiile să devină corecte: (15p)

a. Localităţile pot fi: ………………… şi ……………………………. .


b. Mai multe sate formează o ……………………… .

2. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos Pentru fiecare afirmaţie încercuieşte A dacă
apreciezi că afirmaţia este adevărată şi F dacă apreciezi ca afirmaţia este falsă: ( 20p)

a. A F Primii oameni locuiau în peşteri, grote şi scorburi.


b. A F Producerea energiei electrice are loc în centrale electrice.
c. A F Transportul pe calea ferată se realizează cu autobuzul.
d. A F Fructele sunt bogate în vitamine.

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


(15p)

a. Primii oameni se ocupau cu:


a) olăritul, agricultura, pescuitul
b) vânătoarea, pescuitul, culesul plantelor
c) ţesutul, vânătoarea, pescuitul

b. Alimentele de origine vegetală sunt alimentele obţinute de la:


a) animale
b) agricultură
c) plante

c. Locuinţa circulară, construită din gheaţă se numeşte:


a) bordei b) iglu c) locuinţă lacustră

Partea II
CITITI TEXTUL :
“Poluarea reprezintă contaminarea aerului, a apei şi a solului cu materiale şi substanţe nocive ( dă-
unătoare pentru oameni, plante şi animale) rezultate, în cea mai mare parte, în urma activităţilor
umane.”

1. Identifică 3 surse de poluare a mediului. (15p)


2. Cum se poate preveni poluarea apei? (8p)
3. Cum se poate preveni poluarea aerului? (8p)
4. Dar a solului? (8p)
5. Realizează un desen cu tema “ Protecţia mediului”. (6p)
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina: Educaţie tehnologică
Clasa a V-a

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (45 de
puncte)

1. a. urbane (5p), rurale (5p)


b. comună (5p)
2. a. A (5p)
b. A (5p)
c. F (5p)
d. A (5p)
3. a. b) (5p)
b. c) (5p)
c. b) (5p)
PARTEA a II-a (45 de
puncte)

1. gaze de eşapament, reziduuri industriale, arderea combustibililor, materiale de construcţie,


etc. (15p – câte 5 p pentru fiecare răspuns corect)
2. Să nu se arunce şi să nu se depoziteze pe maluri sau în albiile râurilor deşeuri de orice fel,
etc. (8p)
3. Prin protejarea pădurilor şi extinderea spaţiilor verzi, producerea energiei prin procedee
nepoluante, construirea de autovehicule nepoluante, etc. ( 8p)
4. Prin colectarea reziduurilor menajere în recipiente speciale, pe sortimente ( sticlă, plastic,
hârtie, metal) şi reciclarea acestora, diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor,
etc (8p)
5. respectarea tematicii (4p), aspect estetic (2p)
Fişă de evaluare a testului de evaluare iniţială
Clasa a V-a

Data:…………………….
Clasa:………………..

COMPETENŢELE EVALUATE:

1. Analizarea legăturilor între elementele mediului construit, tipurile de activităţi şi meseriile


(profe-siile) specifice acestora.
2. Identificarea materialelor necesare pentru execuţia unei clădiri.
3. Identificarea surselor de poluare şi implicarea în prevenirea şi combaterea acestora.
4. Aplicarea unor soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat.
5. Selectarea produselor alimentare în funcţie de valoarea nutritivă şi energetică şi de influenţa asu-
pra sănătăţii omului
6. Realizarea de produse simple cu respectarea normelor de calitate, securitate şi sănătate în muncă
şi protecţie a mediului
Competenţe C1 C2 C3 C4 C5 C6
Câţi elevi au realizat competenţele propuse
Câţi elevi n-au realizat competenţele propuse
Punctajul acordat pe fiecare competenţă
Nota acordată
Număr de elevi
Realizarea competenţelor
TOTAL
MEDIA CLASEI ............................

OBSERVAŢIE: Se va anexa cuprinsul testului de evaluare cu rezolvare şi punctaj pentru fiecare


secvenţă de rezolvare.

GREŞELI TIPICE:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
PROPUNERI DE REMEDIERE
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................