Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Invatatoare: Popescu Florica- Dorina


Unitatea de invatamant: Scoala Primara Falcoeni
Clasa: a III-a
Data:16.11.2017
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale
Conţinutul: Exerciţii şi probleme
Tipul lecţiei: de consolidare
Obiective de referinţă: 1.4. să efectueze operaţii de înmulţire până la 100 prin adunare repetată sau utilizând tabla
înmulţirii până la 50;
2.3. să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate;
2.4. să compună oral exerciţii şi probleme cu numere de la 0 la 100 care se rezolvă printr-o
singură operaţie;
4.1. să manifeste curiozitate pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme.

Obiective operaţionale:
A. Cognitive
Elevii trebuie :
OC1 : să efectueze operaţii de înmulţire cu doi sau trei factori ;
OC2 : să utilizeze corect terminologia matematică (factori, termeni, de atâtea ori mai mare) ;
OC3 : să efectueze exerciţii combinate (de înmulţire şi adunare, de înmulţire şi scădere);
OC4 : să rezolve probleme care presupun una-două operaţii;
OC5 : să compună exerciţii şi probleme simple de înmulţire.
B. Psiho-motrice
Elevii vor fi capabili :
OM1 : să scrie corect şi estetic pe caiete, în ritm rapid;
C. Afective
Elevii:
OA1 : vor manifesta interes pentru rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;
OA2 : vor colabora cu învăţătoarea pentru realizarea obiectivelor propuse.

RESURSE
A. Bibliografice:
1.oficiale: -«  Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar », Bucureşti, ;
- Ştefan Pacearcă, Adriana Răducan, Mariana Mogoş, „Matematică – Manual pentru clasa a III-a” ,
Editura Teora
2.pedagogice: - Cerghit I., Radu I.T., Popescu E., Vlăsceanu L., „Didactica, manual pentru clasa a X-a, şcoli
normale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.
3.metodico-didactice: - Mihaela Singer, Victoria Pădureanu, Nicolae Radu, Rodica Chiran – „ Matematică –
Ghidul învăţătorului”, Clasa a II-a, Editura Sigma, Bucureşti, 1996;
- Ioan Dănilă, Elena Ţarălungă, „Lecţia în evenimente – Ghid de proiectare didactică”, Editura Egal,
Bacău, 2002.

B. Metodologice:
1.strategia didactică: inductivă, algoritmică
2.metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, activitatea
independentă
3.forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
4.mijloace de învăţământ: caiete, instrumente de scris, tablă, fişe, manual
C. Temporale: 45 minute
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele Obiec- Activitatea învăţătoarei şi a elevilor Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


lecţiei tive procedee învăţământ organizare
I.Captarea atenţiei OC1 Învăţătoarea propune elevilor să dezlege o ghicitoare Jocul
OC2 matematică: didactic Frontală
Are Vlad 7 caiete,
De 3 ori mai multe – Petre.
Câte caiete ai , Petre?
Copiii răspund direct la întrebare: 21 caiete (7 x 3 = 21)
II. Enunţarea -În această oră de matematică vom rezolva şi vom Conversaţia
obiectivelor compune exerciţii şi probleme care implică operaţii de
înmulţire.
III. Actualizarea OC2 -Ce temă aţi avut de pregătit pentru astăzi?
cunoştinţelor Se verifică tema.
-Elevii vor răspunde la întrebări referitoare la terminologia Exerciţiul
matematică:
-Prin ce operaţie aţi aflat câte caiete are Petre ? (…de
înmulţire.)
-Cum se numeşte rezultatul înmulţirii? (…produs.)
-Cum se numesc numerele care se înmulţesc? (…factori.) Frontală Observare
-Ce este restul sau diferenţa? (…rezultatul scăderii.) sistematică
OC1
-Cum se numeşte rezultatul adunării ? (…sumă)
-Aflaţi produsul numerelor 4 şi 10; 5 şi 5; 6 şi 4, 7 şi 10.
Fisa de lucru :
1. -Găsiţi numărul de 9 ori mai mare decât 10, apoi găsiţi Exerciţiul
numărul cu 9 mai mare decât 10.
2. -Găsiţi numerele de 4 ori mai mari decât 3, 2, 8, 9, 5.
3. -Găsiţi : Fisa
OC4  dublul numerelor 8, 6, 10, 7, 9, 11.
 triplul numerelor 4, 9, 7, 8, 10.
4. -Care pot fi factorii dacă produsul este 24, 18, 72.

5. -Într-o cutie sunt 8 rânduri cu câte 5 bomboane. Câte


bomboane sunt în cutie ? Câte mai rămân dacă Alex
mănâncă 10 ?

IV.Prezentarea op- OC1  Completaţi tabelele:


timă a conţinutului x 5 x 3 Exerciţiul Tabele Frontală Observare
14 52 matematice sistematică
67 100
18 76
0 98
39 56
V. Dirijarea OC3  -Rezolvaţi exerciţiile scrise la tablă: Observare
învăţării OM1 121 + 10 x 4 = 8x6+7x7= Exerciţiul sistematică
7 x 8 – 39 = 8x8–5x7= Caietul de Frontală Aprecieri şi
4 x (7 + 2) = 4x2x5= matematică observaţii
3 x (7 – 3) = 3x3x2= Stiloul verbale
Individuală Probă
OC2
 Cu cât este mai mare produsul numerelor 2, 5 şi scrisă
OA2
10 decât suma lor ?
2 x 5 x 10 – (2 + 5 + 10) = 100 – 17 = 83
VI. Obţinerea OC1  -Aflaţi numărul necunoscut: Exerciţiul Frontală Observare
performanţei OC3 4 x 8 + a = 9 x 9 – 27 b – 9 x 3 = 7 x 6 + 21 sistematică
Elevii rezolvă.
32 + a = 81 – 27 b – 27 = 42 + 21
32 + a = 54 b – 27 = 63
a = 54 – 32 b = 63 + 27 Individuală Probă
a = 22 b = 90 scrisă
OM1
 -Citiţi problema de la tablă:
OC4
La o librărie s-au adus 9 cutii cu câte 7 pixuri albastre şi
OA1 4 cutii cu câte 7 pixuri roşii.
Puneţi întrebarea şi rezolvaţi problema.
Repetăm problema!
Se face analiza acesteia:
-Ce ştim în problemă? (…că s-au adus 9 cutii cu câte 7
pixuri albastre şi 4 cutii cu câte 7 pixuri roşii.)
-Ce putem să aflăm? (…câte pixuri albastre s-au adus,
câte pixuri roşii s-au adus, câte pixuri s-au adus în total.)
OA2
-Prin ce operaţie aflăm câte pixuri albastre s-au adus ?
Dar roşii ? (…înmulţire 9 x 7, 4 x 7 )
-Care este operaţia prin care aflăm câte pixuri s-au adus
OM1 în total ? (…de adunare)
-Să scriem rezolvarea la tablă şi pe caiete!
1. 9 x 7 = 63 (pixuri albastre)
2. 4 x 7 = 28 (pixuri roşii)
3. 63 + 28 = 91 (pixuri în total)
R: 91 pixuri
E.n. 9 x 7 + 4 x 7 = 91
VII. Feedback-ul -Cum aflăm un număr mai mare decât altul de 3 ori? (… Conversaţia
OC2 prin operaţia de înmulţire.) Exerciţiul Frontală
-Dar produsul? (…prin înmulţire.)
VIII. Evaluarea OC4 -Rezolvaţi problema de pe fişă! Exerciţiul Fişa Individuală Probă
performanţei OM1 Elevii rezolvă pe fişă problema. scrisă
IX. Retenţia OC1 -Compuneţi exerciţii cu numerele 2 şi 8; 0 şi 4; 9 şi 10. Conversatia
OA1 Elevii compun şi rezolvă oral exerciţiile. Exercitiul Frontal Observaţia
Individual
X. Transferul OC5 -Pentru ora următoare aveţi ca tema exercitiile 8, 9 si 10
de la pagina 36 din manual. Exerciţiul Frontală

Conversaţia

S-ar putea să vă placă și