Sunteți pe pagina 1din 20

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

 Notă:

Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului.


Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.
Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația
programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei / societății care este
desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.

22
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: SC. SELECT COTTAGE SRL
32. Codul unic de înregistrare:
43. Forma juridică de constituire: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
04.11.2021

65. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societatii: Beliș , sat Beliș ,tel.0756485520 ,
SelectCottage@yahoo.com
7
8
96. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție Se punctează cu 30 puncte
Servicii, inclusiv industriile creative definite
conform HG. 859/2014* Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 10 puncte
1
27. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:
5520

8. Valoarea capitalului social:

19. Natura capitalului social:1

Natura capitalului social (%) Actionar persoană


fizică (%)
Român 100%
Străin 0%

10. Asociaţi, acţionari:2


Numele şi prenumele CNP Domiciliu Pondere în Capital
social %
NICOARA RAUL CLUJ-NAPOCA 50%
BUTA DENISA Targu Mures 50%

Menționați dacă reprezentantul legal (asociat sau acționar) s-a întors în România din diaspora pentru
deschiderea unei afaceri prin intermediul Start-up Nation: DA NU X

1
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
23
11. Administratori

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de
Înregistrare
NICOARA RAUL BELIȘ,SAT BELIȘ
BUTA DENISA BELIȘ,SAT BELIȘ

12. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

Denumire Adresă e-mail Telefon


Numele Telefon
persoanei persoană
desemnate desemnată
Societatea SC. BELIȘ,SAT SelectCottage@yahoo.com NICOARA 0756485520
beneficiară SELECT BELIȘ 0756485520 RAUL
(obligatoriu) COTTAGE
SRL
Societatea
care asigura
consultanță
pentru
elaborarea
proiectului
(daca este
cazul)

13. Categorie IMM


Microîntreprindere
Mica
Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

24
Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează
şi se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (dacă mai aveți alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.
Se încarcă în aplicație împuternicirea - Dacă este cazul-.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A.

Întrebare Răspuns
Care este domeniul pentru care solicitați finanțare? turism
Care este locația (previzionată) unde va fi Sat Beliș , pe malul lacului beliș-fântanele
implementat proiectul?
Care este esența afacerii dumneavoastră? Activități în timpul liber
Ce anume va genera bani și profit? Inchirierea cabanei ,inchirierea de ATV , accesul la
ciubar

 Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

Viziunea intreprinderii este de a creea un mediu relaxant si primitor pentru oaspeti unde acestia se
pot bucura de facilitatile locului si anume de privelistea asupra naturii intr-un cadru mirific , ciubar
aplasat strategic astfel oferin o priveliste panoramica asupra lacului , mini parcul de aventura pentru
copii unde se sustin activitati sportive si recreeative pentru copii , plimbarile cu atv intr-un cadru
natural plin de peisaje unice .
Misiunea intreprinderii reprezinta promovarea si dezvoltarea turismului in zona belis oferind o
experienta de neuita in cadrul naturii.
Perspectivele pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung este de dezvoltare continua a
locatiei aducand surse de energie sustenabile.Crearea de locuri noi de munca pentru persoanele
defavorizate.

Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale, băneşti și
informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

25
B.
 Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1
Cifra de afaceri LEI
Profit LEI
Număr de Număr 4
salariaţi mediu
anual de
angajați

C.
 Activităţi necesare implementarii proiectului.

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de Locatia desfasurari proiectului este situata in sat
desfășurare a proiectului (prestarea activității la Beliș ,jud . Cluj , pe un teren obtinut dintr-o
terți, asigurarea spaţiului de productie / comercialmoștenire . Proiectantul va fi selectat de catre
prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice,
beneficiar, acesta va fi o societate comerciala cu
obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e
obiect de activitate in domeniul proiectarii,
cazul amenajare spațiu, etc.) specializata pe proiectarea structurilor de cazare de
capacitate mica. La alegerea proiectantului se va
urmari ca acesta sa aiba experienta in proiectarea
structurilor de cazare ,cabane de tip A. Principalele
atributii ale proiectantului vor fi acelea de a reliza
schita constructiei, de a ofericele mai bune solutii
tehnice si de a oferi consultant beneficiarului
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și Recrutarea angajatilor se va face prin intermediul
angajare personalului necesar - inclusiv instruirea platformelor de anunturi online (eJobs ,OLX,la
acestuia. jumate) , cat si prin amplasarea de anunturi tip
poster prin satul Beliș . Selecția angajaților se va
face in functie de competențele necesare ocuparii
fiecarui post . personanul va avea un training prin
care le v-a fi prezentat cum trebuie sa isi
implineasca sarcinile.
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, Etapele principale ale procesului de
materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea aprovizionare sunt: Calculul necesarului de
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu aprovizionat – determinarea calitații, cantitații, a
precizarea surselor de finanțare pentru acestea. locului si a termenului de livrare.Calculul si
exprimarea necesarului de aprovizionare trebuie sa
se faca cu o frecvența si o precizie apropiata de cea
a cererilor de livrare si a clienților astfel incat sa se
reduca stocurile.Alegerea furnizorului. Este
activitatea de cautare a unui furnizor de materii
prime sau produse care reprezinta cel mai bun
raport preț-calitate. Negocierea condițiilor de
cumparare emiterea si administrarea comenzilor
sumele necesare asigurarii materiei prime vor
fi asigurate in prima faza din resursele
26
proprii ale asociatilor firmei, ulterior acestea
urmand a fi asigurate din activitatea economica
curenta
Ce alte activități considerați relevante pentru O activitate relevanta este controlul asupra calitati
implementarea proiectului dumneavoastră, care este constructiei si a materialelor pentru buna
calendarul de implementare, ce costuri implică și desfasurare a implementari proiectului.
cum le veți asigura finanțarea? Calendarul de implementare a proiectului este :
Amenajarea terenului si a parcarii se va realiza in
prima saptamana , de asemenea si comanda catre
firma ce va realiza cabana ( constructia acesteia va
dura 60-70 zile lucratoare). Plata necesara va fi
facuta din bugetul proiectului.
In perioada ce urmeaza pana la finalizarea lucrarilor
se va amenaja parcul de activitai , se va realiza
constructia porti de intrare plus al gardului.
Contravaloarea va fi achitata din sursele de
finantare ale asociatilor.
Dupa finalizarea constructie se vor achizitiona 3
atv-uri , ciubarul ,proiectorul ,flipchat-ul , aparatele
de uz casnic și centrala pe lemne . Sumele necesare
achizitiei vor fi asigurate din bugetul
proiectului. Achizitia se va face cu
respectarea principiului
nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei
Recrutarea personalului – luna a doua de la
semnarea acordului de finantare .

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3.1. Management

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
NICOARA RAUL student;asigurarea INCEPATOR
bunei desfasurari al
atribuirilor
angajatilor , asigurarea
ordinii si discipline in
unitate, intocmirea
actelor si a
autorizatiilor
BUTA DENISA student;asigurarea INCEPATOR
bunei desfasurari al
atribuirilor
angajatilor , asigurarea
ordinii si discipline in

27
unitate, intocmirea
actelor si a
autorizatiilor

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
BUTA DENISA F 23

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create


după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

Total 3

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pană la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 10 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (minim 1 loc) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri 2
Observaţii:
Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1
persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se înțelege absolvent începând cu 1.01.2013 cu diplomă (adeverință) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educației naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

1 4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia.

28
2 Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi 3
realizate în cadrul proiectului si activităţile
firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre
acestea.
4 Prezentaţi detaliat fluxul activității 5
pentru care se solicită finanțare şi principalele
utilaje şi echipamente utilizate, precum și
integrarea echipamentelor achiziționate prin
program în fluxul activității.
6 Descrieți rolul si importanta elementelor 7
de cost pentru care solicitati finantare .
8 Cum veți asigura , dacă este cazul, 9
celelalte echipamente necesare fluxului
tehnologic, echipamente care nu fac obiectul
achizitiei prin proiect dar care sunt necesare
pentru obtinerea produsului/serviciului
descris in planul de afaceri.
10
11 4.2 Locaţie proiect

Sediul social: Judet CLUJ Localitate Beliș Adresa Sat. Beliș

Regiune de dezvoltare: NORD-VEST


Urban / rural

Locația implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: NORD-VEST


Judet Adresa Sat. Beliș
CLUJ

Urban / rural

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

Sediul social sau locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >=4

Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/ 100 locuitori consultați Anexa nr. 14 la
procedura de implementare a programului.

29
Se va puncta conform tabelului de mai jos:

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr


1 20
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr
2 5
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de
localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani
începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul
de localități pentru care a obținut punctaj.

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

Nr. Element de investiţie/ Număr Valoare Valoarea Valoare


Crt. Cheltuieli Bucăţi unitara totală eligibil Codul de
operationale Fără TVA fara TVA a clasificare
Denumire -lei- - lei
ACTIVE CORPORALE 1
1.1 Echipamente
tehnologice*,
inclusiv echipamente
IT, elevatoare,
încărcătoare
1.2 TVA
2.1 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol
G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
2.2 TVA

30
3.1 Mobilier, aparatură 10 800 8000
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale,
conform grupei nr. 3
din HG 2139/2004
3.2 TVA
3.3 Plăcuțe informative
programul de
finanțare Start-up
Nation, maxim 500
lei.
3.4 TVA
4.1 Instalaţii/echipament 5 4000 20.000
e specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
4.2 TVA
5.1 Instalaţii de încălzire 5 2000 10.000
sau climatizare
5.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 38.000
ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
6.2 TVA

7.1 Autoturisme, 4 23172 92,688


autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor , remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
7.2 TVA

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 92,688

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 130,688

31
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1
8.1 Salarii, utilități, 3
chirii, servicii de
contabilitate.
8.2 TVA
9.1 Pagină web pentru 1 300 300
prezentarea și
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
9.2 TVA
10. Brevete de inventie,
1 francize, etichetare
ecologică
10. TVA
2
11. Cursuri de 2 1000 2000
1 dezvoltare a
abilităţilor
antreprenoriale
11. TVA
2
12. Consultanţă
1
12. TVA
2
13. Software-uri
1 necesare desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
13. TVA
2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI 2300
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14. Cheltuieli financiare
1 aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de

32
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1
+13.2)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE
CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 -
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului
(oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );
* Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele
2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria
echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si
obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri
artificiale pentru sport.

Se încarcă oferte de la furnizori!

4.4. Plan de finanţare


a) Structura de finanţare a planului de afaceri:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis(valoare totală cheltuieli eligibile)

33
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare plan de afaceri 100%

Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: DA NU

Valoare solicitată avans

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea
eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea
planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2)
și se calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere:

mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 10 puncte)
mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 5 puncte)
mai mica decat 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 0 puncte)

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016,
2017)

DA NU

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

12 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

La noi in cabana se pot organiza work shopuri pentru dezvoltare personala in diferite domenii, team
building, conferinte, inchirierea cabanei pe o durata de 28 de zile.
Colt de relaxare,ciubar, terasa, privelistea panoramica spre imprejurimi

34
13 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic
pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un
exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Domeniul de activitate Produsul Prețul unitar Cantitatea anuală Venituri totale anuale
estimată a fi estimate a fi realizate
comercializată (an din activitatea propusă
N+1) (an N+1)
- în cazul Produsul 1....
produselor
finite prezentaţi Produsul 2....
pe scurt o
descriere fizică, Produsul 3....
caracteristici
tehnice, ......
performanţe,
utilităţi, căror
nevoi răspund,
etc.

- în cazul Serviciul 1....


serviciilor,
descrieţi Serviciul 2....
trăsăturile
caracteristice Serviciul 3....
ale acestora, în
aşa fel încât să ......
se înţeleagă la
ce servesc
serviciile
prestate de dvs.

- în cazul Produsul 1....


comerţului,
precizaţi Produsul 2....
grupele de
produse ce le Produsul 3....
veţi vinde şi
aria de ......
valorificare,
dacă vânzarea
este cu

35
amănuntul sau
cu ridicata şi
dacă veţi
furniza servicii
specifice (post
vânzare,
transport,
garanţie,
reparaţii etc);

6. PROIECŢII FINANCIARE

Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1
Materii prime și materiale consumabile 3000
Alte cheltuieli materiale 1000
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 5000
Cheltuieli privind mărfurile 4000
Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție socială) 9000
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului
10000
înconjurător etc)
TOTAL 32.000

Vânzări Pondere în vânzările totale


An N + 1
Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
TOTAL

LISTA FIGURI

36
1.

2.

3.

37
4.

5.

6.

38
7.

8.

39
9.

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri 

Nr.
Criterii Punctaj
crt.
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.
2 30
859/2014*
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
B 1 durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă 10
de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană
2 5
defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer
Densitate IMM

40
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
C 1 20
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
2 5
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
D 1 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 10
60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
2 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 5
50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
E 1 25
comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment
în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și
va fi tratat ca un județ.

    Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. 


    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 
    Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:
Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut.

La punctaje egale va prevala: 

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;


-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit
H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
-data şi ora înscrierii în program.

41

S-ar putea să vă placă și